EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1338

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1338 2022 m. liepos 29 d. kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Filipinų Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/5599

OL L 201, 2022 8 1, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1338/oj

2022 8 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1338

2022 m. liepos 29 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Filipinų Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų valstybių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal tą reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų valstybių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo pažymėjimams, kuriuos Filipinų Respublika išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Filipinų Respublika išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. spalio 27 d. Filipinų Respublika Komisijai pateikė išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo pažymėjimų išdavimą pagal sistemą „VaxCertPH“. Filipinų Respublika informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Filipinų Respublika pranešė Komisijai, kad jos pagal sistemą „VaxCertPH“ išduotuose COVID-19 skiepijimo pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

Filipinų Respublika taip pat informavo Komisiją, kad ji pripažįsta skiepijimo, nukleorūgščių amplifikacijos tyrimų rezultatų (pvz., AT-PGR) ir persirgimo pažymėjimus, kuriuos pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduoda valstybės narės ir EEE šalys;

(5)

gavusi Filipinų Respublikos prašymą, 2022 m. liepos 14 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Filipinų Respublikos COVID-19 skiepijimo pažymėjimai, išduoti pagal sistemą „VaxCertPH“, yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema, ir taip sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad pagal sistemą „VaxCertPH“ Filipinų Respublikos išduotuose COVID-19 skiepijimo pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(6)

be to, Filipinų Respublika pranešė Komisijai, kad išduoda sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus asmenims, paskiepytiems COVID-19 vakcinomis. Šiuo metu tai yra „Comirnaty“, „Vaxzevria“, „CoronaVac“, „Sputnik V“, „Sputnik Light“, „Jcovden“, „Covaxin“, „Spikevax“ ir „Covovax“ vakcinos;

(7)

Filipinų Respublika taip pat pranešė Komisijai, kad neišduoda sąveikiųjų tyrimo pažymėjimų;

(8)

be to, Filipinų Respublika pranešė Komisijai, kad neišduoda sąveikiųjų persirgimo pažymėjimų;

(9)

be to, Filipinų Respublika informavo Komisiją, kad Filipinuose tikrintojai, tikrindami pažymėjimus, į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ar persirgimo būklę, ir vėliau jų nebesaugo;

(10)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Filipinų Respublikos pagal sistemą „VaxCertPH“ išduoti COVID-19 skiepijimo pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(11)

todėl Filipinų Respublikos pagal sistemą „VaxCertPH“ išduoti COVID-19 skiepijimo pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(12)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Filipinų Respublika turėtų būti prijungta prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(13)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti šio sprendimo taikymą arba jį atšaukti, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(14)

siekiant Filipinų Respubliką kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Filipinų Respublikos pagal sistemą „VaxCertPH“ išduoti COVID-19 skiepijimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Filipinų Respublika prijungiama prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).


Top