EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1338

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1338 (2022. gada 29. jūlijs), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Filipīnu Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/5599

OV L 201, 1.8.2022, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1338/oj

1.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1338

(2022. gada 29. jūlijs),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Filipīnu Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Filipīnu Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Filipīnu Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Filipīnu Republika 2021. gada 27. oktobrī sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir VaxCertPH. Filipīnu Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Filipīnu Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātos, ko Filipīnu Republika izdevusi saskaņā ar VaxCertPH sistēmu, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā norādītie dati.

(4)

Filipīnu Republika arī informēja Komisiju, ka tā akceptē vakcinācijas, nukleīnskābes amplifikācijas testu (NAAT) sertifikātus (piemēram, RT-PCR) un pārslimošanas sertifikātus, kurus izdevušas dalībvalstis un EEZ valstis saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Filipīnu Republikas pieprasījuma Komisija 2022. gada 14. jūlijā veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Filipīnu Republikas izdotie Covid-19 vakcinācijas sertifikāti atbilst “VaxCertPH” sistēmai un ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, ļaujot verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātos, ko Filipīnu Republika izdevusi saskaņā ar VaxCertPH sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Filipīnu Republika informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik šīs vakcīnas ir Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax un Covovax.

(7)

Filipīnu Republika arī informēja Komisiju, ka tā neizdod sadarbspējīgus testa sertifikātus.

(8)

Turklāt Filipīnu Republika informēja Komisiju par to, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Tāpat Filipīnu Republika informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Filipīnās verificē sertifikātus, tajos iekļautie persondati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, ko Filipīnu Republika izdevusi saskaņā ar VaxCertPH sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tāpēc Covid-19 vakcinācijas sertifikāti, ko Filipīnu Republika izdevusi saskaņā ar VaxCertPH sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Filipīnu Republikai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Lai iespējami drīz Filipīnu Republiku savienotu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas sertifikātus, ko Filipīnu Republika izdevusi saskaņā ar VaxCertPH sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Filipīnu Republika ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


Top