EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1338

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1338 z dnia 29 lipca 2022 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Filipin z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/5599

Dz.U. L 201 z 1.8.2022, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1338/oj

1.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/54


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1338

z dnia 29 lipca 2022 r.

ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Filipin z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2021/953 określa ramy wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 („unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”) w celu ułatwienia ich posiadaczom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Wspomniane wyżej rozporządzenie ma się również przyczynić do ułatwienia stopniowego znoszenia w skoordynowany sposób ograniczeń swobodnego przemieszczania się wprowadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z prawem Unii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2021/953 umożliwia uznawanie zaświadczeń COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez państwa trzecie, jeżeli Komisja stwierdzi, że takie zaświadczenia COVID-19 są wydawane zgodnie z normami, które należy uznać za równoważne normom ustanowionym na podstawie tego rozporządzenia. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 (2), państwa członkowskie mają stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2021/953 do obywateli państw trzecich, którzy nie są objęci zakresem stosowania tego rozporządzenia, ale którzy legalnie przebywają lub zamieszkują na ich terytorium i są uprawnieni do podróżowania do innych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii. W związku z tym wszelkie ustalenia dotyczące równoważności określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu w związku z COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez Republikę Filipin. Podobnie na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/954 takie ustalenia dotyczące równoważności powinny mieć również zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu w związku z COVID-19 wydawanych przez Republikę Filipin obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytorium państw członkowskich UE na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

(3)

27 października 2021 r. Republika Filipin przekazała Komisji szczegółowe informacje na temat wydawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19 w ramach systemu o nazwie „VaxCertPH”. Republika Filipin poinformowała Komisję, że jej zdaniem zaświadczenia COVID-19 są przez nią wydawane zgodnie z normą i systemem technologicznym, które są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i umożliwiają weryfikację autentyczności, ważności i integralności zaświadczeń. W tym kontekście Republika Filipin przekazała Komisji informacje, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Republikę Filipin zgodnie z systemem „VaxCertPH” zawierają dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/953.

(4)

Republika Filipin poinformowała również Komisję, że uznaje zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu NAAT (np. RT-PCR) i o powrocie do zdrowia wydawane przez państwa członkowskie i państwa EOG zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(5)

14 lipca 2022 r. na wniosek Republiki Filipin Komisja przeprowadziła testy techniczne, które wykazały, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Republikę Filipin zgodnie z systemem „VaxCertPH” są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953, co umożliwia weryfikację autentyczności, ważności i integralności tych zaświadczeń. Komisja potwierdziła również, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Republikę Filipin zgodnie z systemem „VaxCertPH” zawierają niezbędne dane.

(6)

Dodatkowo Republika Filipin poinformowała Komisję, że wydaje interoperacyjne zaświadczenia o szczepieniu w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19. Obecnie dotyczy to szczepionek Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax i Covovax.

(7)

Republika Filipin poinformowała też Komisję, że nie wydaje interoperacyjnych zaświadczeń o wyniku testu.

(8)

Ponadto Republika Filipin poinformowała Komisję, że nie wydaje interoperacyjnych zaświadczeń o powrocie do zdrowia.

(9)

Dodatkowo Republika Filipin poinformowała Komisję, że podczas weryfikacji zaświadczeń w Republice Filipin zawarte w tych zaświadczeniach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia szczepienia, wyniku testu lub powrotu do zdrowia posiadacza zaświadczenia i nie będą następnie przechowywane.

(10)

Spełnione są zatem elementy niezbędne do stwierdzenia, że zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Republikę Filipin zgodnie z systemem „VaxCertPH” należy uznać za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(11)

W związku z tym zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Republikę Filipin zgodnie z systemem „VaxCertPH” powinny być uznawane na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/953.

(12)

Aby niniejsza decyzja mogła wejść w życie, Republika Filipin powinna zostać włączona do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(13)

W celu ochrony interesów Unii, w szczególności w dziedzinie zdrowia publicznego, Komisja może skorzystać ze swoich uprawnień do zawieszenia stosowania niniejszej decyzji lub jej uchylenia, jeżeli warunki określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/953 nie są już spełniane.

(14)

W związku z potrzebą jak najszybszego włączenia Republiki Filipin do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 14 rozporządzenia (UE) 2021/953,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawane przez Republikę Filipin zgodnie z systemem „VaxCertPH” są, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł 2

Republika Filipin zostaje włączona do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 24).


Top