EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0876

Rådets direktiv (EU) 2020/876 av den 24 juni 2020 om ändring av direktiv 2011/16/EU för att hantera det brådskande behovet av att skjuta upp vissa tidsfrister för att lämna och utbyta upplysningar i fråga om beskattning på grund av covid-19-pandemin

ST/8498/2020/INIT

EUT L 204, 26.6.2020, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/876/oj

26.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/46


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/876

av den 24 juni 2020

om ändring av direktiv 2011/16/EU för att hantera det brådskande behovet av att skjuta upp vissa tidsfrister för att lämna och utbyta upplysningar i fråga om beskattning på grund av covid-19-pandemin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 113 och 115,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

De allvarliga riskerna för folkhälsan och de andra problem som covid-19-pandemin orsakar, samt nedstängningsåtgärder som medlemsstaterna infört för att bidra till att begränsa pandemin har i betydande utsträckning stört företagens och medlemsstaternas skattemyndigheters förmåga att uppfylla vissa av sina skyldigheter enligt rådets direktiv 2011/16/EU (3).

(2)

Ett antal medlemsstater och personer som är skyldiga att rapportera upplysningar till medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt direktiv 2011/16/EU har begärt att vissa tidsfrister som fastställs i det direktivet ska skjutas upp. Dessa tidsfrister avser automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton vars förmånstagare har skattehemvist i en annan medlemsstat och om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang som innehåller minst ett av de kännetecken som anges i bilaga IV till direktiv 2011/16/EU (rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang).

(3)

Den allvarliga störning som covid-19-pandemin orsakat för verksamheten hos många finansiella institut och personer som är skyldiga att rapportera rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang hindrar dem från att i tid uppfylla sina rapporteringsskyldigheter enligt direktiv 2011/16/EU. De finansiella instituten har för närvarande brådskande uppgifter med anknytning till covid-19-pandemin.

(4)

Dessutom ställs finansiella institut och personer som är rapporteringsskyldiga inför allvarliga arbetsrelaterade störningar, främst på grund av distansarbetsvillkoren till följd av nedstängningen i flertalet medlemsstater. På liknande sätt har förmågan hos medlemsstaternas skattemyndigheter att samla in och behandla uppgifter påverkats negativt.

(5)

Denna situation kräver en brådskande och, i möjligaste mån, samordnad insats inom unionen. För detta ändamål är det nödvändigt att ge medlemsstaterna möjlighet att skjuta upp tidsfristen för utbyte av upplysningar om finansiella konton vars förmånstagare har skattehemvist i en annan medlemsstat, så att medlemsstaterna kan justera sina nationella tidsfrister för rapporteringsskyldiga finansiella instituts inlämning av sådana upplysningar. Dessutom bör medlemsstaterna ges möjlighet att skjuta upp tidsfristerna för inlämning och utbyte av upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang.

(6)

Syftet med uppskjutandet av tidsfristerna (uppskjutande) är att hantera en exceptionell situation och bör inte störa den struktur som inrättats genom direktiv 2011/16/EU eller det direktivets funktion. Det är därför lämpligt att uppskjutandet är begränsat och förblir proportionellt i förhållande till de praktiska svårigheter som covid-19-pandemin förorsakat när det gäller att lämna och utbyta upplysningar.

(7)

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten om utvecklingen av covid-19-pandemin och med hänsyn till att de omständigheter som motiverar antagandet av detta direktiv kan komma att kvarstå under en längre tid är det lämpligt att föreskriva en möjlighet till en frivillig förlängning av uppskjutandeperioden. En sådan förlängning bör endast ske om villkoren i detta direktiv är uppfyllda.

(8)

Mot bakgrund av den betydande påverkan som de ekonomiska störningar som förorsakats av covid-19-pandemin har haft på medlemsstaternas skattemyndigheters budgetar, personal och funktion bör rådet ges befogenhet att på förslag från kommissionen enhälligt besluta att förlänga uppskjutandeperioden.

(9)

Eventuella uppskjutanden bör inte påverka de väsentliga delarna av skyldigheten att rapportera och utbyta upplysningar enligt direktiv 2011/16/EU, och det bör säkerställas att inga upplysningar som blir rapporteringspliktiga under uppskjutandeperioden förblir orapporterade eller inte utbyts.

(10)

Med beaktande av den brådska som föranleds av de exceptionella omständigheter som förorsakats av covid-19-pandemin samt av den därmed förknippade folkhälsokrisen och dess sociala och ekonomiska konsekvenser har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(11)

Direktiv 2011/16/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Med hänsyn till att medlemsstaterna måste agera inom en mycket kort tidsperiod för att skjuta upp tidsfrister som annars skulle bli tillämpliga enligt direktiv 2011/16/EU bör det här direktivet träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I direktiv 2011/16/EU ska följande artiklar införas:

”Artikel 27a

Frivilligt uppskjutande av tidsfrister på grund av covid-19-pandemin

1.   Trots de tidsfrister för att lämna sådana upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang som anges i artikel 8ab.12 får medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att tillåta att förmedlare och berörda skattebetalare senast den 28 februari 2021 lämnar upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang där det första steget genomfördes mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020.

2.   Om en medlemsstat vidtar åtgärder enligt punkt 1 ska den även vidta nödvändiga åtgärder för att tillåta

a)

trots artikel 8ab.18, att de första upplysningarna utbyts senast den 30 april 2021,

b)

att den period på 30 dagar för att lämna upplysningar som anges i artikel 8ab.1 och 8ab.7 börjar löpa senast den 1 januari 2021 i fall då

i)

ett rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang tillgängliggörs för genomförande eller är redo för genomförande, eller i fall då det första steget i dess genomförande har tagits mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2020, eller

ii)

förmedlare i den mening som avses i artikel 3.21 andra stycket, direkt eller genom andra personer, tillhandahåller hjälp, bistånd eller rådgivning mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2020,

c)

att, när det gäller marknadsförbara arrangemang, förmedlaren upprättar den första periodiska rapporten i enlighet med artikel 8ab.2 senast den 30 april 2021.

3.   Trots den tidsfrist som anges i artikel 8.6 b får medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att tillåta att de upplysningar som avses i artikel 8.3a som avser kalenderåret 2019 eller en annan lämplig rapporteringsperiod, lämnas inom tolv månader efter utgången av kalenderåret 2019 eller den andra lämpliga rapporteringsperioden.

Artikel 27b

Förlängning av uppskjutandeperioden

1.   Rådet får enhälligt på förslag av kommissionen fatta ett genomförandebeslut om att förlänga den period för uppskjutande av tidsfristerna som anges i artikel 27a med tre månader, under förutsättning att allvarliga risker för folkhälsan, problem och ekonomiska störningar orsakade av covid-19-pandemin fortfarande föreligger och att medlemsstaterna tillämpar nedstängningsåtgärder.

2.   Förslaget till rådets genomförandebeslut ska föreläggas rådet minst en månad före den relevanta tidsfristens utgång.”

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2020.

På rådets vägnar

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Ordförande


(1)  Yttrande av den 19 juni 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 14 juni 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1).


Top