26.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/46


NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2020/876,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020,

direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi covid-19-pandemian vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 ja 115 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemian kansanterveydelle aiheuttamat vakavat riskit ja muut siitä johtuvat haitat sekä jäsenvaltioiden pandemian hillitsemiseksi käyttöönottamat sulkutoimenpiteet ovat häirinneet merkittävällä tavalla yritysten ja jäsenvaltioiden veroviranomaisten valmiuksia täyttää eräitä neuvoston direktiivin 2011/16/EU (3) mukaisia velvoitteitaan.

(2)

Useat jäsenvaltiot ja sellaiset henkilöt, jotka ovat velvollisia toimittamaan tietoja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2011/16/EU nojalla, ovat pyytäneet tiettyjen mainitussa direktiivissä säädettyjen määräaikojen lykkäämistä. Nämä määräajat koskevat sellaista automaattista tietojenvaihtoa, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa verotuksellista kotipaikkaansa pitävien edunsaajien finanssitilejä sekä raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä, joka sisältää ainakin yhden direktiivin 2011/16/EU liitteessä IV esitetyistä tunnusmerkeistä, jäljempänä ’raportoitava rajatylittävä järjestely’.

(3)

Covid-19-pandemian aiheuttamat vakavat häiriöt monien rahoituslaitosten ja sellaisten henkilöiden toiminnassa, jotka ovat velvollisia toimittamaan raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevat tiedot, vaikeuttavat direktiivin 2011/16/EU mukaisten raportointivelvoitteiden oikea-aikaista noudattamista. Rahoituslaitoksilla on tällä hetkellä kiireellisiä covid-19-pandemiaan liittyviä tehtäviä.

(4)

Lisäksi raportointivelvolliset rahoituslaitokset ja henkilöt kohtaavat vakavia työhön liittyviä häiriöitä, joita aiheutuu pääasiassa useimmissa jäsenvaltioissa käyttöönotetusta sulusta johtuvista etätyöolosuhteista. Myös jäsenvaltioiden veroviranomaisten valmiudet kerätä ja käsitellä tietoja ovat heikentyneet.

(5)

Tämä tilanne edellyttää kiireellisiä ja mahdollisuuksien mukaan koordinoituja toimia unionissa. Tätä varten jäsenvaltioille on tarpeen antaa mahdollisuus lykätä määräaikaa, jonka kuluessa on vaihdettava tietoja toisessa jäsenvaltiossa verotuksellista kotipaikkaansa pitävien edunsaajien finanssitileistä, jotta jäsenvaltiot voivat mukauttaa kansalliset määräaikansa, joiden kuluessa Raportoivien finanssilaitosten on toimitettava tällaiset tiedot. Lisäksi jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus lykätä määräaikoja, jotka koskevat raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevien tietojen toimittamista ja vaihtamista.

(6)

Määräaikojen lykkäämisen tarkoituksena on puuttua poikkeukselliseen tilanteeseen, eikä se saisi horjuttaa direktiivin 2011/16/EU vakiintunutta rakennetta ja toimintaa. Sen vuoksi on tarpeen, että lykkäyksen kesto on rajoitettu ja että se säilyy oikeassa suhteessa covid-19-pandemian aiheuttamiin käytännön vaikeuksiin tietojen toimittamisessa ja vaihtamisessa.

(7)

Kun otetaan huomioon tämänhetkinen epävarmuus covid-19-pandemian kehittymisestä ja se, että tämän direktiivin hyväksymisen perusteena olevat olosuhteet voivat jatkua jonkin aikaa, on aiheellista säätää mahdollisuudesta pidentää lykkäystä harkinnanvaraisesti kerran. Lykkäys olisi toteutettava vain, jos tässä direktiivissä säädetyt edellytykset toteutuvat.

(8)

Covid-19-pandemian aiheuttamien merkittävien talousarvioihin, henkilöstöresursseihin ja jäsenvaltioiden veroviranomaisiin kohdistuvien taloudellisten häiriöiden vuoksi neuvostolle olisi annettava valtuudet päättää yksimielisesti komission ehdotuksesta lykkäysajan pidentämisestä.

(9)

Määräaikojen lykkääminen ei saisi vaikuttaa direktiivissä 2011/16/EU säädetyn tietojen raportointi- ja vaihtamisvaihtovelvollisuuden olennaisiin osiin, ja sillä olisi varmistettava, että mitkään lykkäyksen aikana raportoitaviksi tulevat tiedot eivät jää raportoimatta tai vaihtamatta.

(10)

Covid-19-pandemian, siitä johtuvan kansanterveyskriisin ja sen sosiaalisten ja taloudellisten seurausten aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(11)

Direktiivi 2011/16/EU olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(12)

Koska jäsenvaltioiden on toimittava hyvin nopeasti poiketakseen määräajoista, joita muutoin ryhdyttäisiin soveltamaan direktiivin 2011/16/EU mukaisesti, tämän direktiivin olisi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiiviin 2011/16/EU artiklat seuraavasti:

27 a artikla

Mahdollisuus lykätä määräaikoja covid-19-pandemian johdosta

1.   Sen estämättä, mitä 8 ab artiklan 12 kohdassa säädetään raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevien tietojen toimittamisen määräajoista, jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimet, jotta välittäjät ja asianomaiset verovelvolliset voivat 28 päivään helmikuuta 2021 mennessä toimittaa tiedot raportoitavista rajatylittävistä järjestelyistä, joiden ensimmäinen vaihe toteutettiin 25 päivän kesäkuuta 2018 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 välisenä aikana.

2.   Jos jäsenvaltiot käyttävät 1 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa, niiden on myös toteutettava tarvittavat toimet, jotta

a)

ensimmäiset tiedot ilmoitetaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2021 sen estämättä, mitä 8 ab artiklan 18 kohdassa säädetään;

b)

edellä 8 ab artiklan 1 ja 7 kohdassa tarkoitettu tietojen toimittamista koskeva 30 päivän määräaika alkaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021, jos

i)

raportoitava rajatylittävä järjestely asetetaan saataville toteuttamista varten tai se on valmis toteutettavaksi tai jos sen ensimmäinen vaihe on toteutettu 1 päivän heinäkuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana; tai

ii)

edellä olevan 3 artiklan 21 kohdan toisen alakohdan mukaiset välittäjät antavat suoraan tai muiden henkilöiden välityksellä tukea, apua tai neuvoja 1 päivän heinäkuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana;

c)

kun kyseessä ovat markkinakelpoiset järjestelyt, välittäjä laatii ensimmäisen 8 ab artiklan 2 kohdan mukaisen ajantasaisen raportin viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2021.

3.   Sen estämättä, mitä 8 artiklan 6 kohdan b alakohdassa säädetään määräajasta, jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimet, jotta 8 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetut kalenterivuotta 2019 tai muuta asianmukaista raportointijaksoa koskevat tiedot toimitetaan 12 kuukauden kuluessa kalenterivuoden 2019 tai muun asianmukaisen raportointijakson päättymisestä.

27 b artikla

Lykkäysajan pidentäminen

1.   Neuvosto voi antaa yksimielisesti komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätöksen 27 a artiklassa tarkoitettujen määräaikojen lykkäämisajan pidentämisestä kolmella kuukaudella, mikäli covid-19-pandemian aiheuttamat vakavat kansanterveyteen kohdistuvat riskit, haitat ja talouden häiriöt jatkuvat ja jäsenvaltiot soveltavat sulkutoimenpiteitä.

2.   Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi toimitetaan neuvostolle viimeistään kuukausi ennen asianomaisten määräaikojen päättymistä.”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Lausunto annettu 19 päivänä kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 14 päivänä kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).