EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0876

Směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19

ST/8498/2020/INIT

OJ L 204, 26.6.2020, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/876/oj

26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/46


SMĚRNICE RADY (EU) 2020/876

ze dne 24. června 2020,

kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 113 a 115 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Závažná rizika pro veřejné zdraví a další problémy způsobené pandemií COVID-19, stejně jako opatření omezující volný pohyb osob přijatá členskými státy k zastavení této pandemie mají významný negativní dopad na schopnost podniků a daňových orgánů členských států plnit některé povinnosti vyplývající ze směrnice Rady 2011/16/EU (3).

(2)

Řada členských států a osob, na něž se vztahuje povinnost oznamovat informace příslušným orgánům členských států podle směrnice 2011/16/EU, požádala o odklad některých lhůt stanovených v uvedené směrnici. Tyto lhůty se týkají automatické výměny informací o finančních účtech, jejichž oprávněné osoby jsou daňovými rezidenty v jiném členském státě, a informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat a která obsahují alespoň jeden z charakteristických znaků, jež jsou stanoveny v příloze IV směrnice 2011/16/EU (dále jen „přeshraniční uspořádání, která se mají oznamovat“).

(3)

Závažné narušení činností mnoha finančních institucí a osob, na něž se vztahuje povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání, která se mají oznamovat, jež je způsobeno pandemií COVID-19, brání včasnému splnění jejich oznamovacích povinností podle směrnice 2011/16/EU. Finanční instituce v současné době čelí naléhavým úkolům souvisejícím s pandemií COVID-19.

(4)

Kromě toho se finanční instituce a osoby s oznamovací povinností potýkají se závažným narušením pracovní činnosti, a to především kvůli podmínkám práce na dálku z důvodu omezení volného pohybu osob ve většině členských států. Rovněž je negativně ovlivněna schopnost daňových orgánů členských států shromažďovat a zpracovávat údaje.

(5)

Tato situace vyžaduje neodkladnou a v mezích možností koordinovanou reakci v rámci Unie. Pro tento účel je nezbytné poskytnout členským státům možnost odkladu lhůty pro výměnu informací o finančních účtech, jejichž oprávněné osoby jsou daňovými rezidenty v jiném členském státě, aby členské státy mohly upravit své vnitrostátní lhůty pro podávání těchto informací oznamujícími finančními institucemi. Mimoto by členským státům měla být poskytnuta možnost odkladu lhůt pro podávání a výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat.

(6)

Odklad lhůt (dále jen „odklad“) má za cíl řešit výjimečnou situaci a neměl by narušit strukturu, která byla zavedena směrnicí 2011/16/EU, ani její fungování. V důsledku toho je třeba, aby byl tento odklad omezen a byl přiměřený praktickým obtížím, které pandemie COVID-19 ve vztahu k podávání a výměně informací způsobila.

(7)

Vzhledem k současné nejistotě ohledně vývoje pandemie COVID-19 a k tomu, že okolnosti, které odůvodňují přijetí této směrnice, mohou přetrvávat, se považuje za vhodné stanovit možnost jednoho nepovinného prodloužení doby odkladu. K takovému prodloužení by mělo dojít pouze tehdy, budou-li splněny podmínky stanovené touto směrnicí.

(8)

Vzhledem k závažným dopadům, které má narušení ekonomiky způsobené pandemií COVID-19 na rozpočty, lidské zdroje a fungování daňových orgánů členských států, by o prodloužení doby odkladu měla být oprávněna na návrh Komise rozhodnout jednomyslně Rada.

(9)

Žádný odklad by neměl ovlivnit zásadní prvky povinnosti oznamovat a vyměňovat si informace podle směrnice 2011/16/EU a mělo by být zajištěno, aby žádné informace, které by během této doby odkladu podléhaly oznamovací povinnosti, nezůstaly neoznámeny nebo nevyměněny.

(10)

Vzhledem k naléhavosti způsobené výjimečnými okolnostmi vyvolanými pandemií COVID-19, související krizí v oblasti veřejného zdraví a jejími sociálními a hospodářskými důsledky je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)

Směrnice 2011/16/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Vzhledem k tomu, že za účelem odložení lhůt, které by se jinak použily podle směrnice 2011/16/EU, musí členské státy jednat velmi rychle, měla by tato směrnice vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Do směrnice 2011/16/EU se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 27a

Nepovinný odklad lhůt kvůli pandemii COVID-19

1.   Bez ohledu na lhůty pro podávání informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, stanovené v čl. 8ab odst. 12, mohou členské státy přijmout nezbytná opatření, aby zprostředkovatelům a příslušným daňovým poplatníkům umožnily podat informace o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat a v jejichž zavedení byl učiněn první krok mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020, do 28. února 2021.

2.   Přijmou-li členské státy opatření podle odstavce 1, přijmou rovněž nezbytná opatření umožňující, aby:

a)

bez ohledu na čl. 8ab odst. 18 byly první informace sděleny do 30. dubna 2021;

b)

lhůta 30 dnů pro podání informací podle čl. 8ab odst. 1 a 7 začala plynout nejpozději 1. ledna 2021, pokud:

i)

přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, je zpřístupněno pro zavedení nebo je připraveno k zavedení nebo byl uskutečněn první krok v jeho zavedení mezi 1. červencem 2020 a 31. prosincem 2020; nebo

ii)

zprostředkovatelé ve smyslu čl. 3 bodu 21 druhého pododstavce poskytli přímo nebo prostřednictvím jiných osob podporu, pomoc nebo poradenství mezi 1. červencem 2020 a 31. prosincem 2020;

c)

v případě uspořádání určených k nabízení na trhu podal zprostředkovatel první pravidelnou zprávu v souladu s čl. 8ab odst. 2 do 30. dubna 2021.

3.   Bez ohledu na lhůtu stanovenou v čl. 8 odst. 6 písm. b) mohou členské státy přijmout nezbytná opatření, aby umožnily uskutečnit sdělování informací podle čl. 8 odst. 3a, které se týká kalendářního roku 2019 nebo jiného náležitého oznamovacího období, do 12 měsíců od konce kalendářního roku 2019 nebo jiného náležitého oznamovacího období.

Článek 27b

Prodloužení doby odkladu

1.   Rada může jednomyslně na návrh Komise přijmout prováděcí rozhodnutí, aby prodloužila dobu odkladu lhůt stanovených v článku 27a o tři měsíce, pokud závažná rizika pro veřejné zdraví, problémy a narušení ekonomiky způsobené pandemií COVID-19 přetrvávají a členské státy používají opatření omezující volný pohyb osob.

2.   Návrh prováděcího rozhodnutí Rady musí být Radě předložen nejpozději jeden měsíc před uplynutím příslušné lhůty.“

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. června 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Stanovisko ze dne 19. června 2020 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 14. června 2020 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku)

(3)  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).


Top