EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0876

Tarybos direktyva (ES) 2020/876 2020 m. birželio 24 d. kuria siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES

ST/8498/2020/INIT

OL L 204, 2020 6 26, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/876/oj

26.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/46


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2020/876

2020 m. birželio 24 d.

kuria siekiant patenkinti neatidėliotiną poreikį dėl COVID-19 pandemijos atidėti tam tikrus apmokestinimo srities informacijos pateikimo ir mainų terminus iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 ir 115 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

didelė rizika visuomenės sveikatai ir kitos kliūtys, kurias sukėlė COVID-19 pandemija, taip pat valstybių narių nustatytos izoliavimo priemonės, skirtos pandemijai suvaldyti, turėjo reikšmingą neigiamą poveikį įmonių ir valstybių narių mokesčių institucijų gebėjimui vykdyti kai kurias prievoles pagal Tarybos direktyvą 2011/16/ES (3);

(2)

tam tikros valstybės narės ir asmenys, privalantys pagal Direktyvą 2011/16/ES pateikti informaciją valstybių narių kompetentingoms institucijoms, paprašė atidėti tam tikrus toje direktyvoje nustatytus terminus. Tie terminai susiję su informacijos apie finansines sąskaitas, kurios gavėjai yra kitos valstybės narės rezidentai mokesčių tikslais, taip pat informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, turinčius bent vieną iš Direktyvos 2011/16/ES IV priede išvardytų požymių (toliau – praneštini tarpvalstybiniai susitarimai), automatinių mainų terminus;

(3)

dėl COVID-19 pandemijos smarkiai sutrikus daugelio finansų įstaigų ir asmenų, privalančių pateikti informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, veiklai sudėtinga laiku įvykdyti informacijos teikimo prievoles pagal Direktyvą 2011/16/ES. Šiuo metu finansų įstaigoms tenka vykdyti neatidėliotinas su COVID-19 pandemija susijusias užduotis;

(4)

be to, finansų įstaigos ir asmenys, privalantys pateikti informaciją, patiria įvairių su jų darbu susijusių sutrikimų, visų pirma dėl nuotolinio darbo sąlygų, kurias dėl izoliavimo nustatė dauguma valstybių narių. Tai taip pat turėjo neigiamą poveikį valstybių narių mokesčių institucijų pajėgumams rinkti ir tvarkyti duomenis;

(5)

tokiomis aplinkybėmis reikia imtis skubių kuo labiau suderintų atsakomųjų veiksmų Sąjungoje. Tuo tikslu būtina suteikti valstybėms narėms galimybę atidėti informacijos apie finansines sąskaitas, kurios gavėjai yra kitos valstybės narės rezidentai mokesčių tikslais, mainų terminą, kad valstybės narės galėtų patikslinti savo nacionalinius terminus, iki kurių duomenis teikiančios finansų įstaigos turi pateikti tokią informaciją. Be to, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę atidėti informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo ir mainų terminus;

(6)

terminų atidėjimu siekiama atsižvelgti į išimtinę padėtį ir juo neturėtų būti suardyta Direktyva 2011/16/ES nustatyta struktūra ar trukdoma jos veikimui. Todėl tikslinga, kad informacijos pateikimo ir mainų terminų atidėjimas būtų ribojamas ir išliktų proporcingas atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos kilusius praktinius sunkumus;

(7)

atsižvelgiant į dabartinį netikrumą dėl COVID-19 pandemijos raidos ir į tai, kad aplinkybės, kuriomis pateisinamas šios direktyvos priėmimas, galėtų užsitęsti tam tikrą laiką, tikslinga numatyti galimybę dar kartą pratęsti terminų atidėjimo laikotarpį. Toks pratęsimas turėtų būti galimas tik su sąlyga, kad tenkinamos šia direktyva nustatytos sąlygos;

(8)

atsižvelgiant į didelį ekonomikos sukrėtimo, kurį sukėlė COVID-19 pandemija, poveikį biudžetams, žmogiškiesiems ištekliams ir valstybių narių mokesčių institucijų veikimui, Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai vieningai priimti sprendimą dėl Komisijos pasiūlymo pratęsti terminų atidėjimo laikotarpį;

(9)

bet koks terminų atidėjimas neturėtų daryti poveikio esminiams prievolės pranešti informaciją ir ja keistis pagal Direktyvą 2011/16/ES elementams, ir turėtų būti užtikrinta, kad būtų pranešta visa informacija, kuri turi būti pranešta terminų atidėjimo laikotarpiu, ir ja būtų pasikeista;

(10)

atsižvelgiant į skubą dėl išimtinių aplinkybių, kurias sukėlė COVID-19 pandemija, su ja susijusią visuomenės sveikatos krizę ir jos socialinius bei ekonominius padarinius, buvo nuspręsta, kad tikslinga numatyti išimtį dėl prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatyto aštuonių savaičių laikotarpio taikymo;

(11)

todėl Direktyva 2011/16/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi labai nedaug laiko atidėti terminams, kurie kitu atveju taptų taikytini pagal Direktyvą 2011/16/ES, ši direktyva turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2011/16/ES įterpiami šie straipsniai:

„27a straipsnis

Pasirinktinas terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos

1.   Nepaisant informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo terminų, kaip nustatyta 8ab straipsnio 12 dalyje, valstybės narės gali imtis būtinų priemonių, kad tarpininkams ir atitinkamiems mokesčių mokėtojams būtų leista ne vėliau kaip 2021 m. vasario 28 d. pateikti informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus, kurių pirmoji priemonė buvo įgyvendinta 2018 m. birželio 25 d.–2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu.

2.   Jei valstybės narės imasi priemonių, kaip nurodyta 1 dalyje, jos taip pat turi imtis būtinų priemonių, sudarančių sąlygas:

a)

nepaisant 8ab straipsnio 18 dalies, pirmą kartą informaciją pateikti ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d.;

b)

8ab straipsnio 1 ir 7 dalyse nustatytam 30 dienų informacijos pateikimo laikotarpiui prasidėti ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d., kai:

i)

praneštinas tarpvalstybinis susitarimas pateikiamas įgyvendinti arba yra parengtas įgyvendinti, arba kai jo pirmoji priemonė buvo įgyvendinta 2020 m. liepos 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, arba

ii)

tarpininkai 3 straipsnio 21 punkto antros pastraipos prasme tiesiogiai arba tarpininkaujant kitiems asmenims suteikė pagalbą, paramą ar konsultacijas 2020 m. liepos 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu;

c)

rinkai skirtų susitarimų atveju pirmą periodinį tarpininko pranešimą pagal 8ab straipsnio 2 dalį pateikti ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d.

3.   Neatsižvelgiant į 8 straipsnio 6 dalies b punkte nustatytą terminą, valstybės narės gali imtis būtinų priemonių, sudarančių sąlygas 8 straipsnio 3a dalyje nurodytą informaciją, susijusią su 2019 kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikti per 12 mėnesių nuo 2019 kalendorinių metų arba kito atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

27b straipsnis

Terminų atidėjimo laikotarpio pratęsimas

1.   Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai priimti įgyvendinimo sprendimą, kuriuo trims mėnesiams būtų pratęstas terminų atidėjimo laikotarpis, nustatytas 27a straipsnyje, jei didelė rizika visuomenės sveikatai, kliūtys ir ekonomikos sukrėtimas, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, užsitęstų ir valstybės narės toliau taikytų izoliavimo priemones.

2.   Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo pateikiamas Tarybai ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki atitinkamo termino pabaigos.“.

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. METELKO-GOMBIĆ


(1)  2020 m. birželio 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2020 m. birželio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).


Top