EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0206

Kommissionens förordning (EG) nr 206/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd

OJ L 28, 4.2.2003, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/206/oj

32003R0206

Kommissionens förordning (EG) nr 206/2003 av den 3 februari 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd

Europeiska unionens officiella tidning nr L 028 , 04/02/2003 s. 0019 - 0023


Kommissionens förordning (EG) nr 206/2003

av den 3 februari 2003

om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen(1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2001(2), särskilt artikel 24.1 b i denna, och

av följande skäl:

(1) I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2) Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare spannmål.

(3) Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96(3). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Spannmål skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt de villkor som anges i bilagan.

Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 234, 1.9.2001, s. 10.

(3) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.

BILAGA

Fotnoter

PARTI A

1. Aktion nr: 58/02

2. Mottagare(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tfn (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 62 66 75 WFP I

3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

4. Bestämmelseland: Liberia

5. Vara som skall framskaffas: majsgryn

6. Total kvantitet (ton netto): 5500

7. Antal partier: 1

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.14)

9. Emballage(7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1.d, 2.d och B.1)

10. Etikettering eller märkning(6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)

- språk att använda vid märkning: engelska

- tilläggsmärkning: -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Fastställt leveransstadium(8): Fritt lossningshamnen - lossat

13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen - fob stuvat

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: Monrovia

16. Bestämmelseort: -

- hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: 20.4.2003

- andra leveranstid: 4.5.2003

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: 17-30.3.2003

- andra leveranstid: 31.3-13.4.2003

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 18.2.2003

- andra leveranstid: 4.3.2003

20. Anbudsgarantins belopp: 5 euro/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): M.Vestergaard, Commission européenne, Bureau; L130 7/46, B - 1049 Bruxelles/Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Exportbidrag(4): Bidrag som är tillämpligt 29.1.2003 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 2307/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 100).

PARTI B

1. Aktion nr: 60/02

2. Mottagare(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tfn (39-06) 65 13 29 88; fax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I

3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

4. Bestämmelseland: Nordkorea

5. Vara som skall framskaffas: vete

6. Total kvantitet (ton netto): 12000

7. Antal partier: 1

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)

9. Emballage(7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A 1.c, 2.c och B.3)

10. Etikettering eller märkning(6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)

- språk att använda vid märkning: engelska

- tilläggsmärkning: -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Fastställt leveransstadium(8): Fritt lossningshamnen - lossat

13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen - fob stuvat

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: Nampo

16. Bestämmelseort: -

- hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: 4.5.2003

- andra leveranstid: 18.5.2003

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: 3-16.3.2003

- andra leveranstid: 17-30.3.2003

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 18.2.2003

- andra leveranstid: 4.3.2003

20. Anbudsgarantins belopp: 5 euro/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Exportbidrag(4): Bidrag som är tillämpligt 29.1.2003 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 2307/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 100).

PARTI C

1. Aktion nr: 59/02

2. Mottagare(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tfn (39-06) 6513 2988; fax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I

3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

4. Bestämmelseland: Israel

5. Vara som skall framskaffas: vetemjöl

6. Total kvantitet (ton netto): 3000

7. Antal partier: 1, i 3 delar (C1: 1000 t; C2: 1000 t; C3: 1000 t)

8. Varans egenskaper och kvalitet(3)(5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.10)

9. Emballage(7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1.d, 2.d och B.4)

10. Etikettering eller märkning(6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)

- språk att använda vid märkning: engelska

- tilläggsmärkning: -

11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Fastställt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen

13. Alternativt leveransstadium: -

14. a) Utskeppningshamn: -

b) Lastningsadress: -:

15. Lossningshamn: -

16. Bestämmelseort: -

- hamn eller transitlager: -

- transportväg över land: -

17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet: - första leveranstid: C1: 10-30.3.2003; C2: 24.3-13.4.2003; C3: 7-27.4.2003

- andra leveranstid: C1: 24.3-13.4.2003; C2: 7-27.4.2003; C3: 21.4-11.5.2003

18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet: - första leveranstid: -

- andra leveranstid: -

19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel): - första leveranstid: 18.2.2003

- andra leveranstid: 4.3.2003

20. Anbudsgarantins belopp: 5 euro/ton

21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti(1): Attn. Mr T. Vestergaard, Commission européenne, Bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Exportbidrag(4): Bidrag som är tillämpligt 29.1.2003 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 2307/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 100).

När kommissionen fattar beslut om kontraktstilldelning måste visse upplysningar om anbudsgivaren finnas tillgängliga (om bankkonto m.m.). Dessa upplysningar framgår av ett formulär som finns på följande Internetplats:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm.

Om dessa upplysningar inte lämnats kan den anbudsgivare som utsetts till leverantör inte åberopa den tidsfristen för meddelanden i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 2519/97.

Anbudsgivarna skall således fylla i detta formulär och bifoga det när anbuden lämnas in.

(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).

(2) Leverantören som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant, för att fastställa vilka fraktdokument som krävs.

(3) Leverantören som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och cesium-137 samt halten jod-131.

(4) Kommissionens förordning (EG) nr 2298/2001 (EGT L 308, 27.11.2001, s. 16), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.

(5) Leverantören som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:

- Sundhetscertifikat för växter.

(6) Trots punkt II.A.3 c eller II.B.3.C i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda "Europeiska gemenskapen".

(7) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall den anbudsgivare som tilldelats kontrakt leverera 2 % tomma extrasäckar av samma kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort R tillagt efter påskriften.

Parti: C: Sändningen skall stuvas i 20-fotscontainrar med högst 18 ton netto i varje container.

(8) Utöver vad som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon av de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjorts genom Parisavtalet (the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG [EGT L 157, 7.7.1995, s. 1]).

Top