Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0289

2010/289/: Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovenien

OJ L 125, 21.5.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2016; upphävd genom 32016D1023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/289/oj

21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/46


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovenien

(2010/289/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Sloveniens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i sina offentliga finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Slovenien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Slovenien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Sloveniens fall leder den allsidiga bedömningen till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de slovenska myndigheterna lämnade i oktober 2009 väntas underskottet i de offentliga finanserna under 2009 uppgå till 5,9 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan betecknas som att det överskrids undantagsvis, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas real BNP, vars ökning halverades från 2007 till 2008, sjunka kraftigt (– 7,4 %) under 2009. Även om utfallet för Sloveniens offentliga finanser, tack vare att inkomsterna ökat mer än budgeterat, har varit bra under senare tid när de ekonomiska villkoren fortfarande var gynnsamma, präglades budgetgenomförandet av utgiftsöverskridanden. Vidare kan det planerade överskridandet av referensvärdet inte betraktas som övergående, eftersom underskottet enligt kommissionens höstprognos 2009 vid oförändrad politik kommer att öka från 6,3 % av BNP 2009 till ca 7 % av BNP 2011, samtidigt som real BNP enligt prognosen kommer att återhämta sig och notera en blygsam positiv tillväxt. I detta antagande beaktas att flertalet av de extraordinära åtgärder som i linje med den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa vidtas för att bekämpa recessionen enligt regeringens planer kommer att avvecklas gradvis under 2010 och 2011. Dessa extraordinära åtgärder motsvarar nästan 1¼ % av BNP 2009. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de slovenska myndigheterna lämnade i oktober 2009 ligger den offentliga bruttoskulden klart under referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till 34,2 % av BNP år 2009. Enligt kommissionens höstprognos 2009 kommer skuldkvoten vid oförändrad politik att stiga till omkring 48 % av BNP fram till 2011.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” bara tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ifall underskottet uppfyller de båda villkoren att ligga nära referensvärdet och att överskrida det tillfälligt. I Sloveniens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning fastslås härmed att det föreligger ett alltför stort underskott i Slovenien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovenien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet i Slovenien återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


Top