Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0289

2010/289/: Rozhodnutie Rady z  19. januára 2010 o existencii nadmerného deficitu v Slovinsku

OJ L 125, 21.5.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2016; Zrušil 32016D1023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/289/oj

21.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/46


ROZHODNUTIE RADY

z 19. januára 2010

o existencii nadmerného deficitu v Slovinsku

(2010/289/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 126 ods. 6 v spojení s jej článkom 126 ods. 13 a článkom 136,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na pripomienky Slovinska,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 126 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa členské štáty majú vyhýbať nadmernému deficitu verejných financií.

(2)

Pakt stability a rastu vychádza z cieľa zdravých verejných financií, ktoré sú prostriedkom na posilnenie podmienok na cenovú stabilitu a silný udržateľný rast smerujúci k vytváraniu pracovných miest.

(3)

V postupe pri nadmernom deficite podľa článku 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, objasnenom v nariadení Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1) (ktoré je súčasťou Paktu stability a rastu), sa ustanovuje povinnosť prijať rozhodnutie o existencii nadmerného deficitu. Nariadenie (ES) č. 1467/97 stanovuje ustanovenia na vykonávanie článku 104 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V protokole o postupe pri nadmernom deficite pripojenom k Zmluve o fungovaní Európskej únie sa ustanovujú ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu pri nadmernom deficite. V nariadení Rady (ES) č. 479/2009 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá a definície na uplatňovanie ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Cieľom reformy Paktu stability a rastu z roku 2005 bolo posilniť jeho účinnosť a hospodárske základy, ako aj zabezpečiť udržateľnosť verejných financií z dlhodobého hľadiska. Malo sa ňou zaistiť, aby sa vo všetkých krokoch v rámci postupu pri nadmernom deficite v plnej miere zohľadňovala najmä hospodárska a rozpočtová situácia. V tomto zmysle Pakt stability a rastu vytvára rámec na podporu vládnych politík zameraných na rýchle obnovenie zdravej rozpočtovej pozície so zreteľom na hospodársku situáciu.

(5)

V článku 104 ods. 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa od Komisie vyžadovalo, aby predložila Rade stanovisko, ak sa domnieva, že v členskom štáte existuje alebo mohol vzniknúť nadmerný deficit. Komisia s prihliadnutím na svoju správu podľa článku 104 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý sa stal článkom 126 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, dospela k záveru, že v Slovinsku existoval nadmerný deficit. Komisia preto 11. novembra 2009 predložila Rade takéto stanovisko týkajúce sa Slovinska (3).

(6)

V článku 126 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že Rada by mala zvážiť všetky pripomienky, ktoré si príslušný členský štát želá vyjadriť predtým, ako Rada po celkovom posúdení rozhodne o tom, či existuje nadmerný deficit. V prípade Slovinska toto celkové posúdenie viedlo k záverom ustanoveným v tomto rozhodnutí.

(7)

Podľa údajov, ktoré oznámili slovinské orgány v októbri 2009, sa očakáva, že deficit verejných financií v Slovinsku dosiahne 5,9 % HDP v roku 2009, čím výrazne prekročí referenčnú hodnotu 3 % HDP. Plánované prekročenie referenčnej hodnoty sa môže považovať za výnimočné v zmysle zmluvy a Paktu stability a rastu. Vyplýva to predovšetkým okrem iného z prudkého hospodárskeho poklesu v zmysle zmluvy a Paktu stability a rastu. Podľa predpovede útvarov Komisie z jesene 2009 sa predpokladá, že rast reálneho HDP, ktorý sa v rozmedzí rokov 2007 a 2008 spomalil na polovicu, bude v roku 2009 výrazne záporný (– 7,4 %). Aj keď v nedávnej minulosti, keď hospodárske podmienky boli predsa len priaznivé, rozpočtové výsledky Slovinska boli dobré, vďaka vyššiemu než plánovanému rastu príjmov bolo plnenie rozpočtu poznačené prekračovaním výdavkov. Okrem toho plánované prekročenie referenčnej hodnoty sa nemôže považovať za dočasné, pretože na základe predpovede útvarov Komisie z jesene 2009 by sa deficit za predpokladu nezmenenej politiky prehĺbil zo 6,3 % HDP v roku 2009 približne na 7 % HDP v roku 2011, zatiaľ čo reálny HDP sa podľa prognóz zotaví na mierne pozitívny rast. V tomto predpoklade sa zohľadňuje skutočnosť, že podľa plánov vlády sa väčšina opatrení mimoriadnej povahy vyplynuvších z krízy v súlade s Európskym plánom na oživenie hospodárstva, ktorých výška je takmer 1,25 % HDP v roku 2009, postupne zruší v rokoch 2010 a 2011. Kritérium pre deficit podľa ustanovení zmluvy preto nie je splnené.

(8)

Podľa údajov, ktoré oznámili slovinské orgány v októbri 2009, zostáva hrubý dlh verejných financií výrazne pod referenčnou hodnotou 60 % HDP a plánuje sa, že v roku 2009 zostane na úrovni 34,2 % HDP. Podľa predpovede útvarov Komisie z jesene 2009 by sa za predpokladu nezmenenej politiky pomer dlhu do roku 2011 ďalej zvýšil na približne 48 % HDP.

(9)

Podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 môžu byť v krokoch vedúcich k rozhodnutiu Rady o existencii nadmerného deficitu podľa článku 126 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zohľadnené relevantné faktory len vtedy, ak je v plnom rozsahu splnená dvojitá podmienka, že deficit zostane na úrovni blízko referenčnej hodnoty a že jeho prekročenie nad referenčnú hodnotu je dočasné. V prípade Slovinska táto dvojitá podmienka nie je splnená. Preto sa v jednotlivých krokoch vedúcich k tomuto rozhodnutiu relevantné faktory nezohľadňujú,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového posúdenia vyplýva, že v Slovinsku existuje nadmerný deficit.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Slovinskej republike.

V Bruseli 19. januára 2010

Za Radu

predsedníčka

E. SALGADO


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Všetky dokumenty týkajúce sa postupu pri nadmernom deficite v prípade Slovinska sa nachádzajú na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


Top