EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0007

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG

EUT L 64, 4.3.2006, p. 37–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/7/oj

4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/37


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/7/EG

av den 15 februari 2006

om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), mot bakgrund av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 8 december 2005, och

av följande skäl:

(1)

Med utgångspunkt i kommissionens meddelande om hållbar utveckling har Europeiska rådet valt ut mål som skall tjäna som vägledning för den framtida utvecklingen inom prioriterade områden såsom folkhälsa och naturresurser.

(2)

Vatten är en knapp naturresurs, och dess kvalitet bör skyddas, värnas, förvaltas och behandlas som sådan. Särskilt ytvatten är en förnybar resurs med begränsad förmåga att återhämta sig från negativ påverkan av mänsklig verksamhet.

(3)

Gemenskapens miljöpolitik bör syfta till en hög skyddsnivå och bidra till att uppnå målen att bevara, skydda och förbättra miljön och skydda människors hälsa.

(4)

I december 2000 antog kommissionen ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om utarbetande av en ny badvattenpolitik och inledde ett omfattande samråd med alla intresserade och berörda parter. Av detta samråd framkom huvudsakligen att det fanns ett allmänt stöd för att utarbeta ett nytt badvattendirektiv, baserat på de senaste vetenskapliga rönen, där särskild vikt fästs vid ett ökat deltagande från allmänheten.

(5)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (5) ingår ett åtagande att säkerställa en hög skyddsnivå för badvatten, inklusive en översyn av rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (6).

(6)

I enlighet med fördraget skall gemenskapen när den utarbetar sin miljöpolitik bland annat beakta tillgängliga vetenskapliga och tekniska data. I detta direktiv bör vetenskapliga data ligga till grund för fastställandet av tillförlitliga indikatorparametrar som gör det möjligt att förutsäga mikrobiologiska hälsorisker och uppnå en hög skyddsnivå. Ytterligare epidemiologiska studier bör skyndsamt göras om hälsorisker i samband med bad, i synnerhet i sötvatten.

(7)

För att öka effektiviteten och använda tillgängliga resurser på ett förnuftigt sätt måste detta direktiv nära samordnas med annan gemenskapslagstiftning om vatten, exempelvis rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (7), 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (8) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (9).

(8)

Lämplig information om planerade åtgärder och om framstegen i samband med genomförandet bör spridas till alla intressenter. Allmänheten bör få korrekt information i rätt tid om resultaten av kontrollen av badvattenkvaliteten och om riskhanteringsåtgärder för att förebygga hälsorisker, särskilt i samband med förutsägbara kortvariga föroreningar eller onormala situationer. Man bör använda ny teknik som gör det möjligt att på ett effektivt och jämförbart sätt informera allmänheten om badvattnets kvalitet i hela gemenskapen.

(9)

Harmoniserade analysmetoder och analysförfaranden måste tillämpas vid kontrollen. För att få till stånd en realistisk klassificering av badvatten är det nödvändigt att göra observationer och bedöma kvaliteten under en längre tid.

(10)

Efterlevnaden bör vara en fråga om lämpliga förvaltningsåtgärder och kvalitetssäkring, och inte bara om mätningar och beräkningar. Det är därför lämpligt med ett system med badvattenprofiler för att få en bättre förståelse för de risker som bör ligga till grund för förvaltningsåtgärderna. Samtidigt bör särskild vikt fästas vid att badvattnet stämmer överens med kvalitetsnormerna och att övergången från direktiv 76/160/EEG sker smidigt.

(11)

Den 17 februari 2005 ratificerade gemenskapen FN-ECE: s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Detta direktiv bör därför innehålla bestämmelser om allmänhetens tillgång till information och om allmänhetens deltagande i dess genomförande som ett komplement till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön (11).

(12)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att medlemsstaterna, på grundval av gemensamma normer, skall uppnå en god badvattenkvalitet och en hög skyddsnivå i hela gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (12).

(14)

Den fortsatta betydelsen av gemenskapens badvattenpolitik framgår tydligt varje badsäsong eftersom den skyddar allmänheten mot tillfälliga och kroniska föroreningar som släpps ut vid eller i närheten av gemenskapens badplatser. Badvattenkvaliteten har överlag förbättrats avsevärt sedan direktiv 76/160/EEG trädde i kraft. Det direktivet speglar emellertid den kunskapsnivå och de erfarenheter man hade i början av 1970-talet. Sedan dess har användningen av badvatten utvecklats, liksom det vetenskapliga och tekniska kunnandet. Det direktivet bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Detta direktiv innehåller bestämmelser om

a)

kontroll och klassificering av badvattnets kvalitet,

b)

förvaltning av badvattnets kvalitet, och

c)

tillhandahållande av information till allmänheten om badvattnets kvalitet.

2.   Direktivet syftar till att bevara, skydda och förbättra miljön och skydda människors hälsa genom att komplettera direktiv 2000/60/EG.

3.   Detta direktiv skall tillämpas på varje ytvattenförekomst där behörig myndighet förväntar sig att ett stort antal personer badar och där den inte har infört ett permanent badförbud eller utfärdat en permanent avrådan från bad (nedan kallat ”badvatten”). Det skall inte tillämpas på

a)

simbassänger och spa-pooler,

b)

avgränsade vattenområden som genomgår behandling eller som används för terapeutiska ändamål,

c)

avgränsade vattenområden som anlagts på konstgjord väg och som är avskilda från ytvatten och grundvatten.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

ytvatten, grundvatten, inlandsvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och avrinningsområde skall ha samma innebörd som i direktiv 2000/60/EG.

2.

behörig myndighet: den eller de myndigheter som utsetts av en medlemsstat för att säkerställa efterlevnaden av kraven i detta direktiv eller varje annan myndighet eller annat organ som denna funktion har delegerats till.

3.

permanent: i samband med badförbud eller avrådan från bad en varaktighet av minst en hel badsäsong.

4.

ett stort antal: innebär, när det gäller badande, ett antal som behörig myndighet anser är stort, med hänsyn till, i synnerhet, tidigare tendenser eller till infrastrukturer eller anläggningar som tillhandahålls eller andra åtgärder som vidtagits för att uppmuntra bad.

5.

förorening: förekomst av mikrobiologisk kontaminering eller andra organismer eller avfall som påverkar badvattnets kvalitet och utgör en risk för de badandes hälsa enligt artiklarna 8 och 9 samt bilaga I kolumn A.

6.

badsäsong: den period under vilken ett stort antal badande kan förväntas.

7.

förvaltningsåtgärder: följande åtgärder med avseende på badvatten:

a)

Fastställande och upprätthållande av en badvattenprofil.

b)

Fastställande av en kontrollplan.

c)

Kontroll av badvattnet.

d)

Bedömning av badvattnets kvalitet.

e)

Klassificering av badvattnet.

f)

Fastställande och bedömning av orsaker till förorening som kan påverka badvattnet och skada de badandes hälsa.

g)

Information till allmänheten.

h)

Åtgärder för att förhindra att de badande utsätts för föroreningar.

i)

Åtgärder för att minska risken för föroreningar.

8.

kortvarig förorening: en mikrobiologisk kontaminering enligt bilaga I kolumn A som har klart identifierbara orsaker och som normalt inte förväntas påverka badvattnets kvalitet under mer än cirka 72 timmar efter det att badvattnets kvalitet först har påverkats och för vilken behörig myndighet har fastställt förfaranden för att förutsäga och hantera, enligt bilaga II.

9.

onormal situation: en händelse eller en kombination av händelser som påverkar badvattnets kvalitet på den berörda platsen och som inte förväntas inträffa mer än vart fjärde år i genomsnitt.

10.

badvattenkvalitetsdata: data som samlas in i enlighet med artikel 3.

11.

bedömning av badvattnets kvalitet: utvärdering av badvattnets kvalitet med hjälp av den bedömningsmetod som fastställs i bilaga II.

12.

utbredning av cyanobakterier: ansamling av cyanobakterier i form av blomning, lager eller skum.

13.

den berörda allmänheten skall ha samma innebörd som i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (13).

KAPITEL II

BADVATTENKVALITET OCH FÖRVALTNING AV BADVATTEN

Artikel 3

Kontroll

1.   Medlemsstaterna skall årligen förteckna alla badvatten och ange badsäsongens längd. De skall göra detta första gången före början av den första badsäsongen efter den 24 mars 2008.

2.   Medlemsstaterna skall se till att kontroll av de parametrar som anges i kolumn A i bilaga I sker i enlighet med bilaga IV.

3.   Kontrollpunkten skall vara den plats i badvattnet där

a)

flest personer förväntas bada, eller

b)

där den största risken för föroreningar förväntas enligt badvattenprofilen.

4.   En kontrollplan skall fastställas för varje badvatten innan badsäsongen inleds, och första gången före den tredje hela badsäsongen efter det att detta direktiv har trätt ikraft. Kontroll skall genomföras senast fyra dagar efter den tidpunkt som anges i kontrollplanen.

5.   Medlemsstaterna får införa kontroll av parametrarna i kolumn A i bilaga I under den första hela badsäsongen efter det att detta direktiv har trätt ikraft. I detta fall skall kontrollen genomföras enligt den frekvens som anges i bilaga IV. Resultaten av en sådan kontroll får användas till att sammanställa de badvattenkvalitetsdata som avses i artikel 4. Så snart medlemsstaterna inför kontroll i enlighet med detta direktiv får kontrollen av de parametrar som anges i bilagan till direktiv 76/160/EEG upphöra.

6.   Prov som tas under en kortvarig förorening får lämnas utan avseende. De skall ersättas med prov som tagits i enlighet med bilaga IV.

7.   Under onormala situationer får kontrollen enligt den kontrollplan som avses i punkt 4 tillfälligt avbrytas. Kontrollen skall återupptas så snart som möjligt efter det att förhållandena återgått till det normala. Nya prover skall tas så snart som möjligt efter det att förhållandena återgått till det normala för att ersätta de prover som saknas på grund av den onormala situationen.

8.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om kontrollen enligt kontrollplanen tillfälligt avbrutits och ange skälen till detta. De skall lämna dessa rapporter senast i samband med den nästföljande årsrapport som avses i artikel 13.

9.   Medlemsstaterna skall säkerställa att analysen av badvattnets kvalitet sker i överensstämmelse med de referensmetoder som anges i bilaga I samt reglerna i bilaga V. Medlemsstaterna får dock tillåta att andra metoder eller regler används om de kan visa att de erhållna resultaten är likvärdiga med dem som erhålls vid användning av metoderna i bilaga I och reglerna i bilaga V. Medlemsstater som tillåter användning av sådana likvärdiga metoder eller regler skall till kommissionen lämna all relevant information om de använda metoderna eller reglerna och deras likvärdighet.

Artikel 4

Bedömning av badvattnets kvalitet

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att badvattenkvalitetsdata sammanställs på grundval av kontrollen av parametrarna i kolumn A i bilaga I.

2.   Badvattnets kvalitet skall bedömas

a)

för varje badvatten,

b)

efter utgången av varje badsäsong,

c)

utifrån de badvattenkvalitetsdata som har sammanställts från den badsäsongen och de tre föregående badsäsongerna, och

d)

i enlighet med förfarandet i bilaga II.

En medlemsstat får emellertid besluta att genomföra bedömningar av badvattnets kvalitet utifrån de badvattenkvalitetsdata som sammanställts från endast de tre föregående badsäsongerna. Om den fattar ett sådant beslut skall den på förhand underrätta kommissionen. Medlemsstaten skall även underrätta kommissionen om den senare beslutar att återgå till bedömningar på grundval av fyra badsäsonger. Medlemsstaterna får inte ändra gällande bedömningsperiod oftare än en gång vart femte år.

3.   Badvattenkvalitetsdata som används för att genomföra bedömningar av badvattnets kvalitet skall alltid bestå av minst 16 prover eller, under de särskilda förhållanden som anges i punkt 2 i bilaga IV, 12 prover.

4.   Under förutsättning att antingen

kraven i punkt 3 är uppfyllda, eller

de badvattenkvalitetsdata som använts för bedömningen av badvatten för vilket badsäsongen inte överstiger åtta veckor omfattar minst åtta prover,

får emellertid en bedömning av badvattnets kvalitet genomföras utifrån badvattenkvalitetsdata från mindre än fyra badsäsonger om

a)

badvattnet är nytillkommet,

b)

förändringar har inträffat som kan påverka klassificeringen av badvattnet i enlighet med artikel 5, i vilket fall bedömningen skall genomföras utifrån badvattenkvalitetsdata som endast består av resultat från prover som har samlats in sedan förändringarna inträffade, eller

c)

badvattnet redan har bedömts i enlighet med direktiv 76/160/EEG, i vilket fall motsvarande data som insamlats enligt det direktivet skall användas och parametrarna 2 och 3 i bilagan till direktiv 76/160/EEG för detta ändamål skall anses vara likvärdiga med parametrarna 2 och 1 i kolumn A i bilaga I till det här direktivet.

5.   Medlemsstaterna får ytterligare indela eller gruppera ihop befintliga badvatten mot bakgrund av bedömningarna av badvattnens kvalitet. De får gruppera ihop badvatten endast om dessa badvatten

a)

är angränsande,

b)

under den föregående fyraårsperioden fått likartade bedömningar i enlighet med punkterna 2 och 3 samt punkt 4 c, och

c)

har badvattenprofiler som uppvisar gemensamma riskfaktorer eller avsaknad av riskfaktorer.

Artikel 5

Badvattens klassificering och kvalitet

1.   Till följd av den bedömning av badvattnets kvalitet som skall genomföras i enlighet med artikel 4 skall medlemsstaterna i enlighet med kriterierna i bilaga II klassificera badvatten som

a)

”dåligt”,

b)

”tillfredsställande”,

c)

”bra”, eller

d)

”utmärkt”.

2.   Den första klassificeringen enligt kraven i direktivet skall vara avslutad senast i slutet av 2015 års badsäsong.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att allt badvatten är åtminstone ”tillfredsställande” senast vid slutet av 2015 års badsäsong. De skall vidta de rimliga och proportionella åtgärder som de anser lämpliga för att öka det antal badvatten som klassificeras som ”utmärkta” eller ”bra”.

4.   Trots det allmänna kravet i punkt 3 får badvatten tillfälligt klassificeras som ”dåligt” och fortfarande överensstämma med direktivet. I sådana fall skall medlemsstaterna säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

I fråga om allt badvatten som klassificerats som ”dåligt” skall följande åtgärder vidtas med verkan från den badsäsong som följer på klassificeringen:

i)

Lämpliga förvaltningsåtgärder, inklusive ett badförbud eller en avrådan från bad, i syfte att förhindra att de badande utsätts för förorening.

ii)

Fastställande av orsakerna till att ”tillfredsställande” inte har uppnåtts.

iii)

Lämpliga åtgärder för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till förorening.

iv)

I överensstämmelse med artikel 12, varna allmänheten genom en tydlig och lättbegriplig skylt och informera den om orsakerna till föroreningen samt vilka åtgärder som vidtagits, med utgångspunkt i badvattenprofilen.

b)

Om ett badvatten klassificerats som ”dåligt” under fem på varandra följande år skall ett permanent badförbud eller en permanent avrådan från bad utfärdas. En medlemsstat får dock införa ett permanent badförbud eller en permanent avrådan från bad före utgången av femårsperioden om den anser att det skulle vara omöjligt eller orimligt dyrt att uppnå kvaliteten ”tillfredsställande”.

Artikel 6

Badvattenprofil

1.   Medlemsstaterna skall se till att badvattenprofiler upprättas i enlighet med bilaga III. Varje badvattenprofil får omfatta ett enda badvatten eller flera angränsande badvatten. Badvattenprofiler skall första gången upprättas senast den 24 mars 2011.

2.   Badvattenprofilerna skall ses över och uppdateras i enlighet med bilaga III.

3.   När badvattenprofiler upprättas, ses över och uppdateras skall man på lämpligt sätt använda de data som erhållits vid övervakning och bedömning i enlighet med direktiv 2000/60/EG och som är relevanta för detta direktiv.

Artikel 7

Förvaltningsåtgärder vid exceptionella förhållanden

Medlemsstaterna skall se till att lämpliga förvaltningsåtgärder vidtas i rätt tid om de får kännedom om oväntade situationer som har eller sannolikt kan förväntas ha en negativ inverkan på badvattnets kvalitet och på de badandes hälsa. Sådana åtgärder skall inbegripa information till allmänheten och, om så behövs, ett tillfälligt badförbud.

Artikel 8

Cyanobakteriella risker

1.   Om en badvattenprofil tyder på att det finns risk för utbredning av cyanobakterier, skall en lämplig kontroll ske så att eventuella hälsorisker kan konstateras i tid.

2.   Om en utbredning av cyanobakterier inträffar och en hälsorisk konstateras eller befaras, skall lämpliga förvaltningsåtgärder omedelbart vidtas för att förhindra att någon utsätts för fara, bland annat genom information till allmänheten.

Artikel 9

Övriga parametrar

1.   Om badvattenprofilen tyder på en tendens till utbredning av makroalger och/eller marina alger skall det genomföras undersökningar för att avgöra om de kan godtas och om det föreligger hälsorisker, och lämpliga förvaltningsåtgärder skall vidtas, bland annat genom information till allmänheten.

2.   Badvatten skall okulärbesiktigas i fråga om föroreningar, t.ex. tjärrester, glas, plast, gummi eller annat avfall. Om en sådan förorening hittas, skall lämpliga förvaltningsåtgärder vidtas, bland annat vid behov genom information till allmänheten.

Artikel 10

Samarbete om gränsöverskridande vattendrag

När ett avrinningsområde har gränsöverskridande påverkan på badvattnets kvalitet, skall de berörda medlemsstaterna på lämpligt sätt samarbeta vid genomförandet av detta direktiv, bland annat genom lämpligt informationsutbyte och gemensamma insatser för att kontrollera denna påverkan.

KAPITEL III

UTBYTE AV INFORMATION

Artikel 11

Allmänhetens medverkan

Medlemsstaterna skall uppmuntra allmänheten att delta i genomförandet av detta direktiv och se till att den berörda allmänheten ges tillfälle

att ta reda på hur den kan delta, samt

att lägga fram förslag, synpunkter eller framföra klagomål.

Detta skall särskilt gälla upprättandet, översynen och uppdateringen av förteckningar över badvatten i enlighet med artikel 3.1. Behöriga myndigheter skall vederbörligen beakta all information som de får.

Artikel 12

Information till allmänheten

1.   Medlemsstaterna skall se till att följande information aktivt sprids och snabbt görs tillgänglig under badsäsongen på en lättåtkomlig plats i badvattnets omedelbara närhet:

a)

Badvattnets aktuella klassificering samt badförbud eller avrådan från bad som avses i denna artikel genom en tydlig och lättbegriplig skylt eller symbol.

b)

En allmän beskrivning av badvattnet på ett icke-tekniskt språk, på grundval av den badvattenprofil som upprättats i enlighet med bilaga III.

c)

När det gäller badvatten som är utsatta för kortvarig förorening skall det finnas

meddelande om att badvattnet är utsatt för kortvarig förorening,

upplysning om antalet dagar då bad var förbjudet eller avråddes från under den föregående badsäsongen på grund av sådan förorening, och

en varning när sådan förorening förutses eller redan finns.

d)

Information om onormala situationers art och förväntade varaktighet under sådana förhållanden.

e)

Om bad är förbjudet eller avråds från, ett anslag som upplyser allmänheten om detta och skälen till det.

f)

Om ett permanent badförbud eller en permanent avrådan från bad utfärdas: uppgift om att det berörda området inte längre är badvatten samt skälen till detta.

g)

En hänvisning till var man kan få mer fullständig information i enlighet med punkt 2.

2.   Medlemsstaterna skall använda lämpliga medier och tekniker, bland annat Internet, för att aktivt och snabbt sprida den information om badvattnet som avses i punkt 1 och även följande information, på flera språk när det är lämpligt:

a)

En förteckning över badvatten.

b)

Klassificering av varje badvatten under de senaste tre åren och dess badvattenprofil, med resultaten från den kontroll som genomförts enligt detta direktiv sedan den senaste klassificeringen.

c)

När det gäller badvatten som klassificerats som ”dåligt”, information om orsakerna till föroreningen och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att badande utsätts för föroreningen och för att hantera orsakerna till den på det sätt som anges i artikel 5.4.

d)

När det gäller badvatten som är utsatta för kortvarig förorening, allmän information om

förhållanden som kan leda till kortvariga föroreningar,

sannolikheten för en sådan förorening och dess sannolika varaktighet,

orsakerna till föroreningen och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att de badande utsätts för föroreningen och för att hantera orsakerna till den.

Den förteckning som nämns i led a skall finnas tillgänglig varje år innan badsäsongen inleds. Resultaten av den kontroll som avses i led b skall göras tillgängliga på Internet när analysen har avslutats.

3.   Den information som avses i punkterna 1 och 2 skall spridas så snart den är tillgänglig och med verkan från och med inledningen av den femte badsäsongen efter den 24 mars 2008.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen skall, när så är möjligt, informera allmänheten med hjälp av teknik med georeferens och lägga fram informationen på ett klart och konsekvent sätt, särskilt med användning av tecken och symboler.

Artikel 13

Rapporter

1.   Medlemsstaterna skall för varje badvatten till kommissionen överlämna kontrollresultaten och bedömningen av badvattnets kvalitet samt ge en beskrivning av viktiga förvaltningsåtgärder som vidtagits. Medlemsstaterna skall lämna denna information varje år senast den 31 december för den föregående badsäsongen. De skall börja lämna informationen så snart den första bedömningen av badvattnets kvalitet har genomförts i enlighet med artikel 4.

2.   Medlemsstaterna skall varje år innan badsäsongen inleds underrätta kommissionen om alla vatten som klassificerats som badvatten, inbegripet skälen till eventuella ändringar i förhållande till det föregående året. De skall göra detta första gången före början av den första badsäsongen efter den 24 mars 2008.

3.   När kontrollen av badvatten har inletts enligt det här direktivet skall den årliga rapporteringen till kommissionen enligt punkt 1 fortsätta i enlighet med direktiv 76/160/EEG till dess att den första bedömningen enligt det här direktivet kan göras. Under denna period skall parameter 1 i bilagan till direktiv 76/160/EEG inte beaktas i årsrapporten, och parametrarna 2 och 3 i samma bilaga skall antas motsvara parametrarna 2 och 1 i kolumn A i bilaga I till det här direktivet.

4.   Kommissionen skall varje år offentliggöra en sammanfattande rapport om badvattnets kvalitet i gemenskapen, inbegripet en klassificering av badvatten, om överensstämmelsen med detta direktiv och om viktiga förvaltningsåtgärder som vidtagits. Kommissionen skall offentliggöra rapporten senast den 30 april varje år, bland annat via Internet. Vid utarbetandet av rapporten skall kommissionen, när det är möjligt, utnyttja de system för datainsamling, bedömning och presentation som redan finns tillgängliga inom ramen för annan gemenskapslagstiftning, särskilt direktiv 2000/60/EG.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Rapport och översyn

1.   Kommissionen skall senast 2008 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. I rapporten skall särskilt följande beaktas:

a)

Resultaten av en relevant europeisk epidemiologisk studie utförd av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.

b)

Annan vetenskaplig, analytisk och epidemiologisk utveckling som är relevant när det gäller parametrarna för badvattenkvalitet, inklusive sådan som avser virus.

c)

Världshälsoorganisationens rekommendationer.

2.   Medlemsstaterna skall senast före utgången av 2014 lägga fram skriftliga synpunkter för kommissionen angående rapporten samt även angående behovet av ytterligare forskning eller analyser som kan behövas för att bistå kommissionen i dess översyn av detta direktiv i enlighet med punkt 3.

3.   Mot bakgrund av rapporten, av medlemsstaternas skriftliga synpunkter och av en utvidgad konsekvensanalys samt med beaktande av den erfarenhet som vunnits vid genomförandet av detta direktiv skall kommissionen senast 2020 göra en översyn av detta direktiv och då ta särskild hänsyn till parametrarna för badvattenkvaliteten, inklusive huruvida det skulle vara lämpligt med en utfasning av klassificeringen ”tillfredsställande” eller ändringar av de tillämpliga standarderna, samt vid behov lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag i enlighet med artikel 251 i fördraget.

Artikel 15

Tekniska anpassningar och genomförandeåtgärder

1.   Det skall, i enlighet med förfarandet i artikel 16.2, beslutas

a)

att EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet skall specificeras för artikel 3.9,

b)

att detaljerade regler för tillämpningen av artiklarna 8.1, 12.1 a och 12.4 skall fastställas,

c)

att analysmetoderna för parametrarna i bilaga I skall anpassas mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

d)

att bilaga V skall anpassas mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

e)

att riktlinjer för en gemensam metod för bedömning av enstaka prov skall utfärdas.

2.   Senast den 24 mars 2010 skall kommissionen lägga fram ett utkast till de åtgärder som skall vidtas i enlighet med punkt 1 b med avseende på artikel 12.1 a. Innan kommissionen gör detta skall den rådgöra med medlemsstaternas företrädare, regionala och lokala myndigheter, berörda turist- och konsumentorganisationer samt andra berörda parter. Efter det att tillämpliga regler antagits skall kommissionen offentliggöra dessa på Internet.

Artikel 16

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 17

Upphävande

1.   Direktiv 76/160/EEG skall upphöra att gälla från och med den 31 december 2014. Om inte annat följer av punkt 2 skall detta upphävande inte påverka medlemsstaternas skyldigheter i fråga om de tidsfrister för införlivande och tillämpning som anges i det upphävda direktivet.

2.   Detta direktiv skall börja tillämpas så snart medlemsstaterna har vidtagit alla rättsliga, administrativa och praktiska åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv, och skall då ersätta direktiv 76/160/EEG.

3.   Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 18

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 24 mars 2008. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 20

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 februari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 127.

(2)  EUT C 220, 16.9.2003, s. 39.

(3)  EUT C 244, 10.10.2003, s. 31.

(4)  Europaparlamentets yttrande av den 21 oktober 2003 (EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 115), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 december 2004 (EUT C 111 E, 11.5.2005, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 maj 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 januari 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 december 2005.

(5)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 31, 5.2.1976, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(7)  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(9)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

(10)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.

(12)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).


BILAGA I

För inlandsvatten

 

A

B

C

D

E

 

Parametrar

Utmärkt kvalitet

Bra kvalitet

Tillfredsställande kvalitet

Referens-analysmetoder

1

Intestinala enterokocker (cfu/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 eller ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 eller ISO 9308-1

För kustvatten och vatten i övergångszon

 

A

B

C

D

E

 

Parametrar

Utmärkt kvalitet

Bra kvalitet

Tillfredsställande

Referens-analysmetoder

1

Intestinala enterokocker (cfu/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 eller ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 eller ISO 9308-1


(1)  Baserat på en 95–percentilsbedömning. Se bilaga II.

(2)  Baserat på en 90–percentilsbedömning. Se bilaga II.

(3)  Baserat på en 95–percentilsbedömning. Se bilaga II.

(4)  Baserat på en 90–percentilsbedömning. Se bilaga II.


BILAGA II

Bedömning och klassificering av badvatten

1.   Dålig kvalitet

Badvatten skall klassificeras som ”dåligt” om percentilvärdena (1) för antalet kolonibildande enheter, i badvattenkvalitetsdata för den senaste bedömningsperioden (2), är sämre (3) än de värden på ”tillfredsställande” kvalitet som anges i kolumn D i bilaga I.

2.   Tillfredsställande kvalitet

Badvatten skall klassificeras som ”tillfredsställande”

1.

om percentilvärdena för antalet kolonibildande enheter, i badvattenkvalitetsdata för den senaste bedömningsperioden, är lika med eller bättre (4) än de värden på ”tillfredsställande” kvalitet som anges i kolumn D i bilaga I, och

2.

om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening, på villkor att

i)

adekvata förvaltningsåtgärder vidtas, inklusive övervakning, system för tidig varning och kontroll för att, genom varningar eller när det är nödvändigt badförbud, förhindra att badande utsätts för förorening,

ii)

adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att förebygga, minska eller avlägsna föroreningsorsakerna, och

iii)

att antalet prov som lämnats utan avseende i enlighet med artikel 3.6, på grund av kortvarig förorening under den senaste bedömningsperioden, inte utgjorde mer än 15 % av det totala antalet prov i de kontrollplaner som har fastställts för den perioden eller inte mer än ett prov per badsäsong, beroende på vilket antal som är störst.

3.   Bra kvalitet

Badvatten skall klassificeras som ”bra”

1.

om percentilvärdena för antalet kolonibildande enheter, i badvattenkvalitetsdata för den senaste bedömningsperioden, är lika bra som eller bättre (4) än de värden på ”bra” kvalitet som anges i kolumn C i bilaga I, och

2.

om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening, på villkor att

i)

adekvata förvaltningsåtgärder vidtas, inklusive övervakning, system för tidig varning och kontroll för att, genom varningar eller när det är nödvändigt badförbud, förhindra att badande utsätts för förorening,

ii)

adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att förebygga, minska eller avlägsna föroreningsorsakerna, och

iii)

antalet prov som lämnats utan avseende i enlighet med artikel 3.6, på grund av kortvarig förorening under den senaste bedömningsperioden, inte utgjorde mer än 15 % av det totala antalet prov i de kontrollplaner som har fastställts för den perioden eller inte mer än ett prov per badsäsong, beroende på vilket antal som är störst.

4.   Utmärkt kvalitet

Badvatten skall klassificeras som ”utmärkt”

1.

om percentilvärdena för antalet kolonibildande enheter, i badvattenkvalitetsdata för den senaste bedömningsperioden, är lika bra som eller bättre än de värden på ”utmärkt kvalitet” som anges i kolumn B i bilaga I, och

2.

om badvattnet är utsatt för kortvarig förorening, på villkor att

i)

adekvata förvaltningsåtgärder vidtas, inklusive kontroll, system för tidig varning och kontroll för att, genom varningar eller när det är nödvändigt badförbud, förhindra att badande utsätts för förorening,

ii)

adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för att förebygga, minska eller avlägsna föroreningsorsakerna, och

iii)

antalet prov som lämnats utan avseende i enlighet med artikel 3.6, på grund av kortvarig förorening under den senaste bedömningsperioden, inte utgjorde mer än 15 % av det totala antalet prov i de kontrollplaner som har fastställts för den perioden eller inte mer än ett prov per badsäsong, beroende på vilket antal som är störst.

NOTER


(1)  Med ”senaste bedömningsperiod” avses de senaste fyra badsäsongerna eller, i förekommande fall, den period som anges i artikel 4.2 eller 4.4.

(2)  Med utgångspunkt i en uppskattning av percentilen för tiologaritmen (log10) av den normala sannolikhetstätheten för de mikrobiologiska data som samlats in vid ett visst badvatten erhålls percentilvärdet på följande sätt:

i)

Ta log10–värdet för antalet kolonibildande enheter (cfu) i den datamängd som utvärderas (om nollvärde erhålls, tag i stället log10–värdet av den lägsta detektionsgränsen för den använda analysmetoden).

ii)

Beräkna det aritmetiska medelvärdet av log10–värdena (μ).

iii)

Beräkna standardavvikelsen för log10–värdena (σ).

Den övre 90–percentilspunkten för datasannolikhetstätheten erhålls genom följande ekvation: övre 90–percentil = antilog (μ + 1,282 σ).

Den övre 95–percentilspunkten för datasannolikhetstätheten erhålls genom följande ekvation: övre 95–percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

(3)  ”Sämre” betyder att koncentrationen uttryckt i cfu/100 ml är högre.

(4)  ”Bättre” betyder att koncentrationen uttryckt i cfu/100 ml är lägre.


BILAGA III

Badvattenprofilen

1.

Den badvattenprofil som avses i artikel 6 skall bestå av följande:

a)

En beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaper och av andra ytvatten i tillrinningsområdet för det aktuella badvattnet som kan vara en föroreningskälla, som är relevanta för tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med direktiv 2000/60/EG.

b)

En bestämning och bedömning av föroreningskällor som kan påverka badvattnet och skada de badandes hälsa.

c)

En bedömning av risken för utbredning av cyanobakterier.

d)

En bedömning av risken för utbredning av makroalger och/eller alger.

e)

I de fall då bedömningen enligt led b visar att det finns risk för kortvarig förorening skall det även finnas information om

förväntad karaktär, frekvens och varaktighet hos den förväntade kortvariga föroreningen,

detaljerna när det gäller alla återstående föroreningsorsaker samt de förvaltningsåtgärder som vidtagits och tidsplanen för att eliminera föroreningskällorna,

de förvaltningsåtgärder som vidtagits vid kortvariga föroreningar samt namn, adress och telefonnummer till de organ som är ansvariga för dessa åtgärder.

f)

Kontrollpunkternas placering.

2.

När det gäller badvatten som klassificerats som ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dåligt” skall badvattenprofilen ses över regelbundet för att det skall kunna bedömas om någon av profilaspekterna i punkt 1 har ändrats. Profilen skall vid behov uppdateras. Frekvensen och omfattningen av översynen skall fastställas på grundval av vilken typ av förorening det är fråga om och hur allvarlig den är. De skall dock som ett minimum uppfylla bestämmelserna och äga rum med åtminstone den frekvens som anges i följande tabell:

Klassificering av badvattnets kvalitet

”Bra”

”Tillfredsställande”

”Dålig”

Översyn skall äga rum minst

vart fjärde år

vart tredje år

vartannat år

Aspekter som skall ses över (led i punkt 1)

a-f

a-f

a-f

När det gäller badvatten som tidigare klassificerats som ”utmärkt” skall badvattenprofilen ses över och vid behov uppdateras endast om klassificeringen ändras till ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. Översynen skall omfatta alla aspekter som anges i punkt 1.

3.

Om omfattande konstruktionsarbeten eller infrastrukturförändringar har gjorts i eller i närheten av badvattnet skall badvattenprofilen uppdateras innan nästa badsäsong börjar.

4.

Informationen enligt 1 a och 1 b skall om möjligt lämnas på en detaljerad karta.

5.

Annan relevant information kan bifogas eller tas med om behörig myndighet anser det lämpligt.


BILAGA IV

Kontroll av badvatten

1.

Ett prov skall tas strax innan varje badsäsong inleds. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 2 skall varje badsäsong minst fyra prover tas och analyseras, inklusive det extra provet före badsäsongen.

2.

Endast tre prover behöver dock tas och analyseras varje badsäsong, om badvattnet antingen

a)

har en badsäsong på högst åtta veckor, eller

b)

ligger i en region med särskilda geografiska begränsningar.

3.

Provtagningstillfällena skall fördelas över hela badsäsongen och intervallet mellan provtagningstillfällena får aldrig överstiga en månad.

4.

Vid kortvarig förorening skall ytterligare ett prov tas för att bekräfta att den kortvariga föroreningen har upphört. Detta prov skall inte ingå i badvattenkvalitetsdata. Om det är nödvändigt att ersätta ett prov som lämnats utan avseende, skall ytterligare ett prov tas sju dagar efter det att den kortvariga föroreningen har upphört.


BILAGA V

Regler för hantering av prover för mikrobiologiska analyser

1.   Provtagningspunkt

Proverna skall om möjligt tas 30 centimeter under vattenytan i vatten som är minst 1 meter djupt.

2.   Sterilisering av provbehållare

Provbehållarna

skall genomgå sterilisering i autoklav vid 121 oC under minst 15 minuter,

skall genomgå torrsterilisering vid 160–170 oC i minst 1 timme, eller

skall vara provbehållare som av tillverkaren steriliserats med strålning.

3.   Provtagning

Provbehållarens volym beror på den mängd vatten som behövs för varje testad parameter. Minimivolymen är i allmänhet 250 ml.

Provbehållarna skall vara genomskinliga och av ofärgat material (glas, polyeten eller polypropen).

För att förhindra oavsiktlig kontaminering av proverna skall den som tar proverna använda aseptisk teknik så att provbehållarna förblir sterila. Om detta görs på rätt sätt behövs ingen ytterligare steril utrustning (såsom sterila kirurghandskar, tänger eller provtagningssond).

Proverna skall märkas med vattenfast penna både på provbehållaren och i protokollet.

4.   Förvaring och transport av prover före analys

Vattenproverna skall under hela transporten skyddas från ljus, särskilt direkt solljus.

Proverna skall fram till ankomsten till laboratoriet förvaras vid en temperatur på omkring 4 oC, i en kylväska eller i kylskåp (beroende på klimatet). Om transporten till laboratoriet väntas ta mer än 4 timmar skall proverna transporteras i kylskåp.

Tiden mellan provtagning och analys skall vara så kort som möjligt. Det rekommenderas att proverna analyseras samma dag som de tas. Om detta av praktiska skäl inte är möjligt skall proverna bearbetas inom högst 24 timmar. Under tiden skall de förvaras mörkt och vid en temperatur på 4 oC ± 3 oC.


Top