15/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

229


32006L0007


L 064/37

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/7/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 februarie 2006

privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,

întrucât:

(1)

Ca urmare a comunicării Comisiei privind dezvoltarea durabilă, Consiliul European a stabilit obiectivele ca orientări generale pentru dezvoltarea viitoare în domeniile prioritare, precum resursele naturale și sănătatea publică.

(2)

Apa este o resursă naturală rară, a cărei calitate trebuie protejată, apărată, gestionată și tratată ca atare. Apele de suprafață, în special, sunt resurse regenerabile a căror capacitate de regenerare în urma unor consecințe negative rezultate din activitățile umane este limitată.

(3)

Politica comunitară în domeniul mediului ar trebui să vizeze un nivel ridicat de protecție și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de conservare, protejare și îmbunătățire a calității mediului și de protejare a sănătății oamenilor.

(4)

În decembrie 2000 Comisia adoptă o comunicare către Parlamentul European și către Consiliu, intitulată „Elaborarea unei noi politici a apei pentru scăldat” și a inițiat o consultare la scară largă a tuturor părților interesate și implicate. Principalul rezultat al acestei consultării a fost un sprijin general acordat elaborării unei noi directive, bazată pe cele mai recente dovezi științifice și acordând o atenție specială participării mai largi a publicului.

(5)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (5) conține un angajament de a asigura un nivel ridicat de protecție a apei pentru scăldat, în special prin revizuirea Directivei 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat (6).

(6)

În conformitate cu tratatul, în elaborarea politicii de mediu, Comunitatea ia în special în considerare datele științifice și tehnice disponibile. Prezenta directivă ar trebui să utilizeze dovezi științifice pentru a pune în aplicare cei mai fiabili parametri indicatori, care să permită prevederea unui risc microbiologic pentru sănătate și asigurarea unui nivel ridicat de protecție. Ar trebui realizate urgent noi studii epidemiologice referitoare la riscurile pentru sănătate asociate scăldatului, în special scăldatul în apă dulce.

(7)

Pentru a favoriza o utilizare mai eficientă și rațională a resurselor, prezenta directivă trebuie să fie coordonată strâns cu legislația comunitară privind apa, în special Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (7), Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (8) și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul strategiei apelor (9).

(8)

Trebuie diseminate informații corespunzătoare către părțile în cauză cu privire la măsurile prevăzute și progresul înregistrat în punerea în aplicare a acestora. Publicul ar trebui să dispună în timp util de informații adecvate cu privire la rezultatele monitorizării calității apei pentru scăldat și la măsurile de gestionare a riscurilor în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, în special în cadrul poluărilor care pot fi prevăzute pe termen scurt sau al unor situații anormale. Ar trebui să se utilizeze noile tehnologii, care permit publicului să fie informat în mod eficient și comparabil cu privire la apele pentru scăldat din Comunitate.

(9)

În sensul monitorizării, ar trebui să se aplice metode și practici de analiză armonizate. Observarea și evaluarea calității trebuie efectuate pe o perioadă extinsă pentru a putea obține o clasificare realistă a apei pentru scăldat.

(10)

Conformitatea ar trebui să se realizeze pe baza unor prevederi adecvate de gestionare și de asigurare a calității, nu numai pe baza calculelor și a măsurării. Prin urmare, este necesară instituirea unui mecanism de profiluri ale apei pentru scăldat, pentru a permite o mai bună înțelegere a riscurilor în vederea adoptării unor măsuri de gestionare. În paralel, ar trebui să se acorde o atenție specială asigurării conformității cu standardele de calitate și tranziției coerente cu Directiva 76/160/CEE.

(11)

La 17 februarie 2005, Comunitatea a ratificat Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) privind accesul la informație și participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în materie de mediu („Convenția Aarhus”). În consecință, este oportun ca prezenta directivă să includă dispoziții privind accesul publicului la informație și să prevadă participarea publicului la punerea în aplicare a acesteia pentru a completa Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (10) și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul (11).

(12)

Datorită faptului că obiectivele prezentei directive, și anume obținerea de către statele membre, pe baza unor standarde comune, a unei calități bune a apei pentru scăldat și a unui nivel ridicat de protecție în întreaga Comunitate, nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre și prin urmare pot fi mai bine îndeplinite la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a îndeplini aceste obiective.

(13)

Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (12).

(14)

Politica comunitară privind apa pentru scăldat capătă o importanță confirmată în fiecare sezon de scăldat, deoarece permite protejarea publicului de poluări accidentale sau cronice în interiorul sau în vecinătatea zonelor pentru scăldat comunitare. Calitatea generală a apelor pentru scăldat s-a îmbunătățit în mod considerabil de la intrarea în vigoare a Directivei 76/160/CEE. Cu toate acestea, directiva reflectă situația cunoștințelor și a experienței de la începutul anilor 1970. Ulterior, modurile de utilizare a apei pentru scăldat s-au schimbat, iar cunoștințele tehnice și științifice au evoluat. Prin urmare, directiva menționată ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă stabilește dispoziții în ceea ce privește:

(a)

monitorizarea și clasificarea calității apei pentru scăldat;

(b)

gestionarea calității apei pentru scăldat și

(c)

furnizarea de informații publicului cu privire la calitatea apei pentru scăldat.

(2)   Prezenta directivă are ca scop conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și protejarea sănătății oamenilor, prin completarea Directivei 2000/60/CE.

(3)   Prezenta directiva se aplică oricărui element al apelor de suprafață unde autoritatea competentă preconizează un număr mare de oameni la scăldat și în care nu a impus o interdicție permanentă sau nu a emis o recomandare permanentă împotriva scăldatului (denumită în continuare „apă pentru scăldat”). Aceasta nu se aplică:

(a)

bazinelor de înot și bazinelor din stațiunile balneare;

(b)

apelor captive supuse tratării sau utilizate în scopuri terapeutice;

(c)

apelor captive create artificial, separate de apele de suprafață și de apele subterane.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(1)

„ape de suprafață”, „ape subterane”, „ape interioare”, „ape de tranziție”, „ape costiere” și „bazin hidrografic” au același înțeles ca în Directiva 2000/60/CE;

(2)

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea (sau autoritățile) desemnate de statul membru pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă sau orice altă autoritate sau organism căruia i-a fost delegat acest rol;

(3)

„permanent”: în legătură cu interdicția de a se îmbăia sau cu recomandarea împotriva scăldatului, o perioadă echivalentă cu cel puțin un întreg sezon de scăldat;

(4)

„număr mare” înseamnă în legătură cu amatorii de scăldat, un număr pe care autoritatea competentă îl consideră mare, luând în considerare, în special, tendințele din trecut, infrastructura și serviciile asigurate, ori alte măsuri luate pentru a încuraja scăldatul;

(5)

„poluare” înseamnă prezența unei contaminări microbiologice sau a altor organisme sau deșeuri care afectează calitatea apei pentru scăldat și care prezintă un risc pentru sănătatea amatorilor de scăldat, astfel cum este prevăzut la articolele 8 și 9 și la anexa I în coloana A;

(6)

„sezon de scăldat” înseamnă perioada în care poate fi preconizată prezența unui număr mare de amatori de scăldat;

(7)

„măsuri de gestionare” înseamnă următoarele măsuri luate cu privire la apa pentru scăldat:

(a)

stabilirea și menținerea profilului apei pentru scăldat;

(b)

stabilirea unui calendar de monitorizare;

(c)

monitorizarea apei pentru scăldat;

(d)

evaluarea calității apei pentru scăldat;

(e)

clasificarea apei pentru scăldat;

(f)

identificarea și evaluarea cauzelor de poluare care pot afecta apele pentru scăldat și pot deteriora sănătatea amatorilor pentru scăldat;

(g)

furnizarea de informații publicului;

(h)

acțiuni menite să prevină expunerea amatorilor de scăldat la poluare;

(i)

acțiuni menite să reducă riscul de poluare;

(8)

„poluare pe termen scurt” înseamnă contaminarea microbiologică prevăzută la anexa I coloana A, care are cauze ce pot fi identificate în mod clar, care în mod normal nu ar trebui să afecteze calitatea apei pentru scăldat pentru mai mult de aproximativ 72 de ore din momentul în care calitatea apei a început să fie afectată și pentru care autoritatea competentă a stabilit proceduri cu scopul de a preveni și administra aceste poluări pe termen scurt, astfel cum sunt prevăzute la anexa II;

(9)

„situație anormală” înseamnă o împrejurare sau un concurs de împrejurări care afectează calitatea apei pentru scăldat într-un anumit loc și care nu are loc în general mai mult de, în medie, odată la patru ani;

(10)

„set de date privind calitatea apei pentru scăldat” înseamnă datele obținute în conformitate cu articolul 3;

(11)

„evaluarea calității apei pentru scăldat” înseamnă procesul care permite evaluarea calității apei pentru scăldat prin metoda de evaluare definită la anexa II;

(12)

„proliferare a cianobacteriilor” înseamnă o acumulare de cianobacterii sub formă de eflorescențe, strat sau spumă;

(13)

„public vizat” înseamnă definiția care se dă acestui termen în Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (13).

CAPITOLUL II

CALITATEA ȘI GESTIONAREA APEI PENTRU SCĂLDAT

Articolul 3

Monitorizarea

(1)   Statele membre identifică anual toate apele pentru scăldat și definesc durata sezonului de scăldat, pentru prima dată înainte de începerea primului sezon de scăldat după 24 martie 2008.

(2)   Statele membre se asigură că monitorizarea parametrilor prevăzuți la anexa I coloana A se efectuează în conformitate cu anexa IV.

(3)   Punctul de monitorizare reprezintă locul cu apă pentru scăldat în care:

(a)

se preconizează numărul cel mai mare de amatori de scăldat sau

(b)

se preconizează riscul de poluare cel mai ridicat, luând în considerare profilul apei pentru scăldat.

(4)   Se stabilește un calendar de monitorizare pentru fiecare zonă de scăldat înainte de începerea fiecărui sezon de scăldat și pentru prima dată înainte de începerea celui de-al treilea sezon întreg de scăldat după intrarea în vigoare a prezentei directive. Monitorizarea se efectuează într-un termen de maxim patru zile începând cu data specificată în calendarul de monitorizare.

(5)   Statele membre pot introduce monitorizarea parametrilor menționați la anexa I coloana A în timpul primului sezon întreg de scăldat după intrarea în vigoare a prezentei directive. În acest caz, monitorizarea se efectuează cu frecvența prevăzută la anexa IV. Rezultatele acestei monitorizări pot fi utilizate pentru a elabora seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat prevăzute la articolul 4. De îndată ce statele membre introduc monitorizarea prevăzută de prezenta directivă, monitorizarea parametrilor menționați în anexa la Directiva 76/160/CEE poate înceta.

(6)   Probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt pot fi neglijate. Acestea se înlocuiesc cu probe prelevate în conformitate cu anexa IV.

(7)   În timpul situațiilor anormale, calendarul de monitorizare prevăzut la alineatul (4) poate fi suspendat. Acest calendar este reluat de îndată ce acest lucru este posibil, după încetarea situației anormale și sunt prelevate noi probe, pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza acestei situații.

(8)   Statele membre informează Comisia de orice suspendare a calendarului de monitorizare, indicând motivele suspendării. Această informație se transmite cel târziu cu ocazia următorului raport anual, întocmit în temeiul articolului 13.

(9)   Statele membre se asigură că analiza calității apei pentru scăldat se efectuează în conformitate cu metodele de referință prevăzute la anexa I și cu normele menționate la anexa V. Cu toate acestea, statele membre pot autoriza utilizarea unor alte metode sau reguli, în cazul în care pot demonstra că rezultatele obținute sunt echivalente cu cele obținute cu ajutorul metodelor prevăzute la anexa I și a normelor menționate la anexa V. Statele membre care autorizează utilizarea acestor metode sau norme echivalente furnizează Comisiei toate informațiile pertinente cu privire la metodele sau normele utilizate și echivalența acestora.

Articolul 4

Evaluarea calității apei pentru scăldat

(1)   Statele membre se asigură că seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat sunt colectate pe baza monitorizării parametrilor prevăzuți la anexa I coloana A.

(2)   Evaluările calității apei pentru scăldat se realizează:

(a)

pentru fiecare apă pentru scăldat;

(b)

după sfârșitul fiecărui sezon de scăldat;

(c)

pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat colectate pentru acest sezon de scăldat și în cursul celor trei sezoane de scăldat precedente și

(d)

în conformitate cu procedura prevăzută la anexa II.

Cu toate acestea, un stat membru poate decide să efectueze evaluările calității apei pentru scăldat pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat colectate numai pentru cele trei sezoane de scăldat precedente. În acest caz, statul membru informează Comisia de acest lucru în prealabil. Acesta informează de asemenea Comisia în cazul în care decide ulterior să reia realizarea evaluărilor pe baza a patru sezoane de scăldat. Statele membre nu pot modifica durata perioadei de evaluare mai mult de o dată la cinci ani.

(3)   Seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat utilizate pentru a efectua evaluări ale calității apei pentru scăldat sunt compuse din cel puțin 16 probe sau, în circumstanțele speciale prevăzute la anexa IV alineatul (2), din 12 probe.

(4)   Cu toate acestea, cu condiția că:

fie este îndeplinită condiția menționată la alineatul (3), fie

setul de date privind apa pentru scăldat utilizat pentru realizarea evaluării cuprinde cel puțin opt probe, în cazul apelor pentru scăldat pentru care sezonul de scăldat nu depășește opt săptămâni,

se poate realiza evaluarea calității apei pentru scăldat pe baza unui set de date privind calitatea apei pentru scăldat referitoare la mai puțin de patru sezoane de scăldat, în cazul în care:

(a)

apa pentru scăldat a fost identificată recent;

(b)

au apărut schimbări care pot afecta clasificarea apei pentru scăldat în conformitate cu articolul 5, caz în care evaluarea se realizează pe baza unui set de date privind calitatea apei pentru scăldat alcătuit exclusiv din rezultatele obținute pentru probele prelevate din momentul apariției schimbărilor sau

(c)

apa pentru scăldat a făcut deja obiectul unei evaluări în conformitate cu Directiva 76/160/CEE, caz în care se utilizează date echivalente colectate în conformitate cu directiva menționată și, în acest scop, se consideră că parametrii 2 și 3 din anexa la Directiva 76/160/CEE sunt echivalenți cu parametrii 2 și 1 menționați la anexa I coloana A din prezenta directivă.

(5)   Statele membre pot diviza sau regrupa apele pentru scăldat existente, pe baza evaluărilor calității apei pentru scăldat. Acestea pot regrupa apele pentru scăldat existente numai în cazul în care apele menționate:

(a)

sunt învecinate;

(b)

au făcut obiectul unor evaluări similare în cei patru ani precedenți în conformitate cu alineatele (2), (3) și cu alineatul (4) litera (c) și

(c)

au profiluri de apă pentru scăldat care prezintă, în totalitate, factori de risc comuni sau absența acestora.

Articolul 5

Clasificarea și starea calității apelor pentru scăldat

(1)   În urma evaluării calității apei pentru scăldat efectuate în conformitate cu articolul 4, statele membre clasifică apele pentru scăldat în conformitate cu criteriile stabilite la anexa II, ca fiind, după caz, de calitate:

(a)

„nesatisfăcătoare”;

(b)

„satisfăcătoare”;

(c)

„bună” sau

(d)

„excelentă”.

(2)   Prima clasificare efectuată în conformitate cu cerințele prezentei directive se încheie până la sfârșitul sezonului de scăldat 2015.

(3)   Statele membre se asigură că, până la sfârșitul sezonului de scăldat 2015, toate apele pentru scăldat sunt cel puțin de calitate „satisfăcătoare”. Acestea iau măsurile realiste și proporționale pe care le consideră potrivite în vederea creșterii numărului de ape pentru scăldat a căror calitate este „excelentă” sau „bună”.

(4)   Cu toate acestea, fără a aduce atingere cerinței generale prevăzute la alineatul (3), este permis clasamentul temporar al unei ape pentru scăldat ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, fără a antrena neconformitatea prezentei directive. În asemenea cazuri, statele membre se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

în ceea ce privește orice apă pentru scăldat de calitate „nesatisfăcătoare”, se adoptă următoarele măsuri, care se aplică din sezonul de scăldat care urmează clasificării:

(i)

măsuri de gestionare adecvate, inclusiv interzicerea scăldatului sau emiterea unei recomandări împotriva scăldatului în vederea prevenirii expunerii amatorilor de scăldat la poluare;

(ii)

identificarea cauzelor și motivelor pentru care nu a putut fi atinsă o calitate „satisfăcătoare”;

(iii)

măsuri adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluării și

(iv)

în conformitate cu articolul 12, avertizarea publicului printr-un semnal simplu și clar, precum și informarea despre cauzele poluării și măsurile adoptate pe baza profilului apelor pentru scăldat;

(b)

în cazul în care apa pentru scăldat este de calitate „nesatisfăcătoare” timp de cinci ani consecutivi, se emite o interdicție permanentă de scăldat sau o recomandare permanentă împotriva scăldatului. Cu toate acestea, un stat membru poate introduce o interdicție permanentă a scăldatului sau o recomandare permanentă împotriva scăldatului înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, în cazul în care consideră că obținerea calității „satisfăcătoare” ar fi imposibilă sau prea costisitoare.

Articolul 6

Profiluri de apă pentru scăldat

(1)   Statele membre se asigură că profilurile de apă pentru scăldat sunt stabilite în conformitate cu anexa III. Fiecare profil de apă pentru scăldat poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape pentru scăldat învecinate. Profilurile de apă pentru scăldat se stabilesc pentru prima dată până la 24 martie 2011.

(2)   Profilurile de apă pentru scăldat se revizuiesc și se actualizează în conformitate cu anexa III.

(3)   La stabilirea, revizuirea și actualizarea profilurilor de apă pentru scăldat este necesar să se utilizeze în mod corespunzător datele care au fost obținute prin monitorizările și evaluările efectuate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE și care sunt pertinente în sensul prezentei directive.

Articolul 7

Măsuri de gestionare care trebuie adoptate în împrejurări excepționale

Statele membre se asigură că sunt adoptate măsuri de gestionare potrivite în timp util atunci când acestea au cunoștință de situații neașteptate care au sau despre care se poate preconiza, în mod rezonabil, că vor avea consecințe negative asupra calității apei pentru scăldat și asupra sănătății amatorilor de scăldat. Aceste măsuri includ informarea publicului și, după caz, o interdicție temporară a scăldatului.

Articolul 8

Riscuri prezentate de cianobacterii

(1)   Atunci când profilul apei pentru scăldat indică un risc potențial de proliferare a cianobacteriilor, se efectuează o monitorizare adecvată pentru a permite identificarea în timp util a riscurilor pentru sănătate.

(2)   În caz de proliferare a cianobacteriilor și atunci când a fost identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, sunt adoptate de îndată măsuri de gestionare adecvate pentru a preveni expunerea, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.

Articolul 9

Alți parametri

(1)   Atunci când profilul apei pentru scăldat indică o tendință de proliferare a macroalgelor și/sau a fitoplanctonului marin, sunt efectuate investigații pentru a determina dacă prezența acestora este acceptabilă și pentru a identifica riscurile pentru sănătate; sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.

(2)   Apele pentru scăldat fac obiectul unui control vizual al poluărilor, menit să detecteze prezența, spre exemplu a reziduurilor de gudron, sticlă, plastic, cauciuc sau alte deșeuri. Atunci când se descoperă o astfel de poluare sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate, inclusiv, după caz, pentru informarea publicului.

Articolul 10

Cooperarea în cazul apelor transfrontaliere

Atunci când un bazin hidrografic are efecte transfrontaliere asupra calității apei pentru scăldat, statele membre în cauză cooperează în mod corespunzător pentru punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informații și acțiuni comune menite să controleze aceste efecte.

CAPITOLUL III

SCHIMBUL DE INFORMAȚII

Articolul 11

Participarea publicului

Statele membre încurajează participarea publicului la punerea în aplicare a prezentei directive și se asigură că publicul în cauză are ocazia:

să se informeze asupra modalității de participare și

să formuleze sugestii, observații sau reclamații.

Acestea se aplică în special la stabilirea, revizuirea și actualizarea listelor cu apele pentru scăldat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). Autoritățile competente iau în considerare în mod corespunzător orice informație obținută.

Articolul 12

Informarea publicului

(1)   Statele membre se asigură că următoarele informații sunt diseminate în mod activ și sunt rapid disponibile, pe perioada sezonului de scăldat, într-un loc ușor accesibil, situat în imediata apropiere a fiecărui sit de scăldat:

(a)

clasificarea actuală a apei pentru scăldat, precum și orice interdicție a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului prevăzută la prezentul articol prin intermediul unui semn sau simbol simplu și clar;

(b)

o descriere generală a apei pentru scăldat, în termeni care să nu fie tehnici, pe baza profilului apei pentru scăldat stabilit în conformitate cu anexa III;

(c)

în cazul apelor pentru scăldat expuse poluării pe termen scurt:

notificarea că apa pentru scăldat este supusă unei poluări pe termen scurt;

o indicare a numărului de zile în care scăldatul a fost interzisă sau nu a fost recomandată în timpul sezonului de scăldat precedent datorită unei asemenea poluări și

un avertisment, ori de câte ori se preconizează sau are loc o asemenea poluare;

(d)

informații privind natura și durata preconizată a situațiilor anormale în cursul unor astfel de evenimente;

(e)

în cazul în care scăldatul este interzisă sau nu este recomandată, o notă de informare a publicului care să explice motivele;

(f)

în cazul în care este emisă o interdicție permanentă a scăldatului sau o recomandare permanentă împotriva scăldatului, faptul că zona în cauză nu mai este o apă pentru scăldat și motivele declasării și

(g)

indicarea unor surse de informații mai complete, în conformitate cu alineatul (2).

(2)   Statele membre utilizează mijloacele de comunicare și tehnologiile corespunzătoare, inclusiv Internetul, pentru a disemina în mod activ și rapid informațiile referitoare la apele pentru scăldat prevăzute la alineatul (1), precum și următoarele informații, după caz, în mai multe limbi:

(a)

o listă a apelor pentru scăldat;

(b)

clasificarea fiecărei ape pentru scăldat în cursul ultimilor trei ani, precum și profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu prezenta directivă de la ultima clasificare;

(c)

în cazul apelor pentru scăldat clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, informații privind cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii amatorilor de scăldat la poluare și pentru soluționarea cauzelor, după cum se menționează la articolul 5 alineatul (4) și

(d)

în cazul apelor pentru scăldat supuse poluării pe termen scurt, informații generale privind:

condițiile susceptibile să conducă la poluare pe termen scurt;

probabilitatea producerii unei asemenea poluări și durata probabilă a acesteia;

cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii amatorilor de scăldat la poluare și tratarea cauzelor.

Lista prevăzută la litera (a) este disponibilă în fiecare an înainte de începerea sezonului de scăldat. Rezultatele monitorizărilor prevăzute la litera (b) sunt disponibile pe Internet, după finalizarea analizei.

(3)   Informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt diseminate de îndată ce sunt disponibile și începând cu al cincilea sezon de scăldat după 24 martie 2008.

(4)   Ori de câte ori este posibil, statele membre și Comisia furnizează publicului informații bazate pe tehnologii cu referințe geografice și le prezintă într-o manieră clară și coerentă, în special prin utilizarea semnelor și a simbolurilor.

Articolul 13

Rapoarte

(1)   Pentru fiecare zonă de scăldat, statele membre furnizează Comisiei rezultatele monitorizării și evaluării calității apei pentru scăldat, precum și o descriere a măsurilor de gestionare importante care au fost adoptate. Anual, până la 31 decembrie, statele membre furnizează aceste informații pentru sezonul precedent. Acestea vor începe să furnizeze rezultatele în cauză de îndată ce a fost realizată prima evaluare a calității apei pentru scăldat în conformitate cu articolul 4.

(2)   Statele membre notifică anual Comisiei, înainte de începerea sezonului de scăldat, toate apele identificate ca ape pentru scăldat, inclusiv motivele oricărei modificări în raport cu anul precedent. Statele membre furnizează această informație pentru prima dată înainte de începerea primului sezon de scăldat după 24 martie 2008.

(3)   Atunci când a început monitorizarea apei pentru scăldat în temeiul prezentei directive, raportul anual transmis către Comisie în conformitate cu alineatul (1) continuă să fie elaborat în temeiul Directivei 76/160/CEE, până când se poate efectua o primă evaluare în temeiul prezentei directive. În cursul perioadei menționate anterior, parametrul 1 de la anexa la Directiva 76/160/CEE nu este luat în considerare în raportul anual și parametrii 2 și 3 din anexa la Directiva 76/160/CEE sunt considerați echivalenți cu parametrii 2 și 1 din coloana A din anexa I la prezenta directivă.

(4)   Comisia publică anual un raport de sinteză cu privire la calitatea apelor pentru scăldat din Comunitate, indicând clasificarea apelor pentru scăldat, conformitatea cu prezenta directivă și măsurile de gestionare importante adoptate. Comisia publică acest raport până la 30 aprilie din fiecare an, inclusiv pe Internet. La elaborarea raportului Comisia utilizează, în măsura posibilului, în cel mai bun mod, sistemele de colectare, evaluare și prezentare a datelor în temeiul legislației comunitare pertinente, în special Directiva 2000/60/CE.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Raportul și revizuirea

(1)   Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până în 2008. Raportul acordă o atenție specială:

(a)

rezultatelor unui studiu epidemiologic european corespunzător, realizat de Comisie în colaborare cu statele membre;

(b)

celorlalte progrese științifice, analitice și epidemiologice pertinente pentru parametrii care servesc la determinarea calității apei pentru scăldat, inclusiv în ceea ce privește virușii; și

(c)

recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

(2)   Statele membre transmit Comisiei observații scrise cu privire la raportul menționat, până la sfârșitul anului 2014, inclusiv în ceea ce privește necesitatea de cercetare sau de evaluări suplimentare care ar putea fi necesare pentru a sprijini Comisia în revizuirea prezentei directive în temeiul alineatului (3).

(3)   În baza raportului, a observațiilor scrise din partea statelor membre și a unei evaluări aprofundate a impactului, precum și având în vedere experiența dobândită prin punerea în aplicare a prezentei directive, Comisia revizuiește prezenta directivă până în 2020, acordând o atenție specială parametrilor privind calitatea apei pentru scăldat, inclusiv dacă ar fi oportun să se retragă treptat clasificarea „satisfăcătoare” sau să se modifice standardele aplicabile și, după caz, prezintă propuneri legislative în conformitate cu articolul 251 din tratat.

Articolul 15

Adaptări tehnice și măsuri de punere în aplicare

(1)   Se hotărăște, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2):

(a)

să se specifice standardul EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9);

(b)

să se stabilească norme detaliate pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatul (1), a articolului 12 alineatul (1) litera (a) și a articolului 12 alineatul (4);

(c)

să adapteze metodele de analiză a parametrilor prevăzuți la anexa I pentru a lua în considerare progresul științific și tehnic;

(d)

să se adapteze anexa V pentru a lua în considerare progresul științific și tehnic;

(e)

să se stabilească orientări pentru o metodă comună de evaluare a probelor individuale.

(2)   Comisia prezintă un proiect cu măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu alineatul (1) litera (b), în ceea ce privește articolul 12 alineatul (1) litera (a) până la 24 martie 2010. Aceasta consultă în prealabil reprezentanții statelor membre, autoritățile regionale și locale, organizațiile turistice și consumatorii pertinenți, precum și celelalte părți interesate. După adoptarea normelor pertinente, Comisia le publică prin intermediul Internetului.

Articolul 16

Procedura comitetului

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilită la trei luni.

(3)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 17

Abrogarea

(1)   Directiva 76/160/CEE se abrogă cu efect din 31 decembrie 2014. Sub rezerva alineatului (2), prezenta abrogare nu aduce atingere obligațiilor statelor membre referitoare la termenele de transpunere și punere în aplicare stabilite în directiva abrogată.

(2)   De îndată ce un stat membru adoptă toate măsurile prevăzute prin acte cu putere de lege și norme administrative și măsuri practice necesare pentru a se conforma prezentei directive, aceasta se aplică și înlocuiește Directiva 76/160/CEE.

(3)   Trimiterile la Directiva 76/160/CEE abrogată sunt considerate ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 18

Punere în aplicare

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 24 martie 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 20

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 15 februarie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  JO C 45 E, 25.2.2003, p. 127.

(2)  JO C 220, 16.9.2003, p. 39.

(3)  JO C 244, 10.10.2003, p. 31.

(4)  Avizul Parlamentului European din 21 octombrie 2003 (JO C 82 E, 1.4.2004, p. 115), Poziția comună a Consiliului din 20 decembrie 2004 (JO C 111 E, 11.5.2005, p. 1.) și Poziția Parlamentului European din 10 mai 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 ianuarie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 decembrie 2005.

(5)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 31, 5.2.1976, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(9)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(10)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(11)  JO L 156, 25.6.2003, p. 17.

(12)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 175, 5.7.1985, p. 40, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).


ANEXA I

Pentru apele interioare

 

A

B

C

D

E

Parametru

Calitate excelentă

Calitate bună

Calitate satisfăcătoare

Metode de referință pentru analiză

1

Enterococi intestinali (UFC/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 sau ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 sau ISO 9308-1

Pentru apele costiere și apele de tranziție

 

A

B

C

D

E

Parametru

Calitate excelentă

Calitate bună

Calitate satisfăcătoare

Metode de referință pentru analiză

1

Enterococi intestinali (UFC/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 sau ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 sau ISO 9308-1


(1)  Pe baza evaluării percentilei 95. A se vedea anexa II.

(2)  Pe baza evaluării percentilei 90. A se vedea anexa II.

(3)  Pe baza evaluării percentilei 95. A se vedea anexa II.

(4)  Pe baza evaluării percentilei 90. A se vedea anexa II.


ANEXA II

Evaluarea și clasificarea apelor pentru scăldat

1.   Calitate nesatisfăcătoare

Apele pentru scăldat sunt clasificate ca fiind de „calitate nesatisfăcătoare” în cazul în care, pe baza ansamblului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare (a), valorile percentilei (b) pentru enumerările microbiologice sunt mai puțin bune (c) decât valorile de „calitate satisfăcătoare” prevăzute la anexa I coloana D.

2.   Calitate satisfăcătoare

Apele pentru scăldat trebuie clasificate ca fiind de „calitate satisfăcătoare”:

1.

în cazul în care, pe baza ansamblului datelor privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru enumerările microbiologice sunt egale sau mai mari (d) decât valorile de „calitate satisfăcătoare” menționate la anexa I coloana D și

2.

în cazul în care apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

(i)

să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv control, sistem de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat, în special prin intermediul unei avertizări sau, după caz, prin interzicerea scăldatului;

(ii)

să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării și

(iii)

numărul de probe care nu a fost luat în considerare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) datorită unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

3.   Calitate bună

Apele pentru scăldat trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate bună”:

1.

în cazul în care, pe baza ansamblului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru enumerările microbiologice sunt egale sau mai bune (d) decât valorile de „calitate bună” prevăzute la anexa I coloana C și

2.

în cazul în care apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

(i)

să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv control, sistem de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat, în special prin intermediul unei avertizări sau, după caz, prin interzicerea scăldatului;

(ii)

să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării și

(iii)

numărul de probe care nu a fost luat în considerare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) datorită unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

4.   Calitate excelentă

Apele pentru scăldat trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate excelentă”:

1.

în cazul în care, pe baza ansamblului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru enumerările microbiologice sunt egale sau mai mari decât valorile de „calitate excelentă” prevăzute la anexa I coloana B și

2.

în cazul în care apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

(i)

să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv control, sistem de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat, în special prin intermediul unei avertizării sau, după caz, prin interzicerea scăldatului;

(ii)

să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării și

(iii)

numărul de probe care nu a fost luat în considerare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) datorită unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

NOTE:

(a)

Expresia „ultima perioadă de evaluare” desemnează ultimele patru sezoane de scăldat sau, după caz, perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (2) sau (4).

(b)

Pe baza evaluării de percentilă a funcției normale a densității probabilității log10 a datelor microbiologice obținute pentru zona de scăldat în cauză, valoarea percentilei se calculează în modul următor:

(i)

Se ia valoarea log10 a tuturor enumerărilor bacteriene din secvența de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obține o valoare egală cu zero se ia valoarea log10 a pragului minim de detectare a metodei analitice utilizate).

(ii)

Se calculează media aritmetică a valorilor log10 (μ).

(iii)

Se calculează abaterea standard a valorilor log10 (σ).

Valoarea superioară a percentilei 90 a funcției densității probabilității datelor derivă din următoarea ecuație: Percentila superioară 90 = antilog (μ + 1,282 σ).

Valoarea superioară a percentilei 95 a funcției densității probabilității datelor derivă din următoarea ecuație: Percentila superioară 95 = antilog (μ + 1,65 σ).

(c)

„mai puțin bune” semnifică „ale căror concentrații exprimate în UFC/100 ml sunt mai mari”.

(d)

„mai bune” semnifică „ale căror concentrații exprimate în UFC/100 ml sunt mai mici”.


ANEXA III

Profilul apelor pentru scăldat

1.

Profilul apei pentru scăldat prevăzut la articolul 6 constă în:

(a)

o descriere a caracteristicilor fizice, geografice și hidrologice ale apei pentru scăldat, precum și ale altor ape de suprafață din bazinul hidrografic al apei pentru scăldat în cauză care ar putea fi o sursă de poluare și care sunt pertinente în sensul obiectivului prezentei directive și astfel cum este prevăzut de Directiva 2000/60/CE;

(b)

o identificare și o evaluare a cauzelor de poluare care ar putea afecta apele pentru scăldat și ar putea deteriora sănătatea amatorilor de scăldat;

(c)

o evaluare a potențialului de proliferare a cianobacteriilor;

(d)

o evaluare a potențialului de proliferare a macroalgelor și/sau fitoplanctonului;

(e)

în cazul în care evaluarea prevăzută la litera (b) arată că există un risc de poluare pe termen scurt, următoarele informații:

natura, frecvența și durata anticipată a poluării pe termen scurt preconizate;

detalii ale tuturor cauzelor de poluare rămase, inclusiv măsurile de gestionare adoptate și calendarul prevăzut pentru eliminarea acestora;

măsurile de gestionare adoptate pe durata poluării pe termen scurt, precum și identitatea și coordonatele autorităților responsabile de adoptarea acestor măsuri;

(f)

amplasamentul punctului de monitorizare.

2.

În cazul apelor pentru scăldat clasificate ca fiind de calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, profilul apei pentru scăldat trebuie revizuit în mod regulat pentru a stabili dacă unul dintre aspectele enumerate la punctul 1 s-a modificat. După caz, este necesar să fie actualizat. Frecvența și amploarea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii și gravității poluării. Cu toate acestea, revizuirile trebuie să fie în conformitate cel puțin cu dispozițiile prevăzute și să fie efectuate cel puțin cu frecvența specificată în tabelul următor.

Clasificarea apei pentru scăldat

„Bună”

„Satisfăcătoare”

„Nesatisfăcătoare”

Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare

patru ani

trei ani

doi ani

Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)

de la (a) până la (f)

de la (a) până la (f)

de la (a) până la (f)

În cazul apelor pentru scăldat clasificate anterior ca fiind de calitate „excelentă”, profilul apelor pentru scăldat trebuie revizuit și, după caz, actualizat, numai în cazul în care clasificarea se modifică în calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”. Revizuirea trebuie să cuprindă toate aspectele menționate la alineatul (1).

3.

În cazul unor lucrări de construcții semnificative sau al unor modificări semnificative în infrastructură, efectuate în zonele pentru scăldat sau în vecinătatea acestora, profilul apelor pentru scăldat trebuie actualizat înainte de începerea următorului sezon de scăldat.

4.

Informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) trebuie furnizate pe o hartă detaliată, atunci când acest lucru este posibil.

5.

Orice altă informație pertinentă poate fi adăugată sau inclusă în cazul în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.


ANEXA IV

Monitorizarea apelor pentru scăldat

1.

Trebuie să se preleveze o probă cu puțin timp înainte de începerea fiecărui sezon de scăldat. Luând în considerare această probă suplimentară și sub rezerva alineatului (2), nu se pot preleva și analiza mai puțin de patru probe pe sezon de scăldat.

2.

Cu toate acestea, trebuie prelevate și analizate numai trei probe pe sezon de scăldat în cazul unei ape pentru scăldat:

(a)

pentru care sezonul de scăldat nu depășește opt săptămâni sau

(b)

care este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale.

3.

Probele trebuie să fie prelevate la intervale periodice pe durata întregului sezon de scăldat, cu intervale între datele de prelevare care să nu depășească o lună de zile.

4.

În cazul unei poluări pe termen scurt trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârșitul incidentului. Această probă nu trebuie să facă parte din ansamblul de date privind calitatea apei pentru scăldat. În cazul în care se dovedește necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, trebuie prelevată o probă suplimentară la șapte zile după terminarea poluării pe termen scurt.


ANEXA V

Reguli de tratare a probelor în scopul analizelor microbiologice

1.   Punctul de prelevare

În cazul în care este posibil, prelevările trebuie efectuate la 30 de centimetri sub suprafața apei și în ape care are o adâncime de cel puțin un metru.

2.   Sterilizarea vaselor pentru probe

Vasele pentru probe trebuie:

să fie supuse unei sterilizări în autoclavă timp de cel puțin 15 minute la 121 °C, sau

să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160 °C – 170 °C timp de cel puțin o oră sau

să fie recipiente iradiate pentru probe obținute direct de la fabricant.

3.   Prelevarea de probe

Volumul vasului/recipientului pentru prelevarea de probe depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat. Conținutul minim este în general de 250 ml.

Materialul recipientelor pentru probe trebuie să fie transparent și incolor (sticlă, polietilenă sau polipropilenă).

Pentru a preveni orice contaminare accidentală a probei, persoana care recoltează proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca vasele pentru probe să rămână sterile. Nu este necesar nici un alt material steril (mănuși „chirurgicale” sterile, clești sau tije pentru prelevare de probe) în cazul în care procedura este urmată corect.

Proba trebuie să fie identificată în mod clar cu cerneală permanentă pe recipient și pe formularul de prelevare de probe.

4.   Depozitarea și transportul probelor înainte de analiză

Probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special la lumina directă a soarelui, în toate etapele transportului.

Probele trebuie conservate la o temperatură de aproximativ 4 °C, într-un răcitor sau în frigider (în funcție de climă) până la sosirea în laborator. În cazul în care transportul către laborator poate dura mai mult de patru ore, acesta trebuie efectuat într-un frigider.

Intervalul între prelevarea probei și analiză trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeași zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie procesate în termen de cel mult 24 de ore. Între timp acestea trebuie depozitate la loc întunecos și la o temperatură de 4° ± 3 °C.