15/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

229


32006L0007


L 064/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 февруари 2006 година

за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора (4), в светлината на съвместния текст, одобрен от Консултативния комитет на 8 декември 2005 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Основавайки се на съобщението на Комисията за устойчиво развитие, Европейският съвет набеляза цели, които да бъдат главни насоки за бъдещо развитие в приоритетни области като природните ресурси и общественото здраве.

(2)

Водата е оскъден природен ресурс, качеството на който трябва да се опазва, защитава, управлява и третира като такъв. Повърхностните води в частност са възобновяеми ресурси с ограничен капацитет за възстановяване, когато е подложен на неблагоприятни въздействия от човешки дейности.

(3)

Политиката на Общността за околната среда трябва да е насочена към високо ниво на защита и да допринася за целите на опазването, защитата и подобряването качеството на околната среда и защитата на човешкото здраве.

(4)

През декември 2000 г. Комисията прие съобщение за Европейския парламент и на Съвета за разработването на нова политика за водите за къпане и започна широкомащабни консултации с всички заинтересовани и замесени страни. Основният резултат от тези консултации беше общата подкрепа за разработването на нова директива, основана на последните научни достижения и насочена по-специално към широко участие на обществеността.

(5)

Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за разработване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда (5) съдържа задължение за обезпечаване високо ниво на защита на водите за къпане, включително чрез преработване на Директива 76/160/EИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане (6).

(6)

Съгласно Договора, при подготовката на политиката на Общността за околната среда, освен всичко друго, трябва да се вземат предвид наличните научни и технически данни. Настоящата директива следва да използва научни доказателства при прилагането на най-надеждните индикаторни показатели за предвиждане на микробиологичния здравен риск и за постигане на високо ниво на защита. Трябва да бъдат предприети по-нататъшни епидемиологични изследвания относно здравните рискове, свързани с къпането, особено в сладки води.

(7)

С цел увеличаване на ефективното и разумното използване на ресурсите, настоящата директива се нуждае от тясно координиране с останалото законодателство на Общността за водите, като Директиви 91/271/EИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистването на отпадъчни води от населените места (7), 91/676/EИО от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (8) и Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (9).

(8)

Трябва да се разпространява подходяща информация за планираните мерки и напредъка по изпълнението им сред заинтересованите страни. Обществеността трябва да получава подходяща и навременна информация за резултатите от мониторинга на качеството на водите за къпане и мерките за управление на риска с цел предпазване от здравни опасности, особено в контекста на предвидимо краткосрочно замърсяване или необичайни ситуации. Трябва да се прилага нова технология, която позволява обществеността да бъде информирана по ефикасен и сравним начин за водите за къпане на територията на Общността.

(9)

За целите на мониторинга трябва да се прилагат хармонизирани методи и практики за анализ. Необходими са наблюдение и оценка на качеството за един по-дълъг период, с цел постигане на реалистична класификация на водите за къпане.

(10)

Спазването на законодателството трябва да бъде обект на подходящи мерки за управление и осигуряване на качеството, а не просто измерване и изчисления. Следователно една система от профили на водите за къпане е подходяща, за да осигури по-добро разбиране на рисковете като основа на мерките за управление. Успоредно с това трябва да се обърне внимание на спазването на стандартите за качество и на съгласувания преход от Директива 76/160/EИО.

(11)

На 17 февруари 2005 г. Общността ратифицира Конвенцията на Икономическата комисия на ООН за Европа за достъпа до информация, публичното участие във вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда (Конвенцията от Аархус). Следователно за настоящата директива е подходящо да включи разпоредби за публичен достъп до информация и да осигурява публично участие в нейното прилагане, да допълва Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (10) и Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11).

(12)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно постигане от страна на държавите-членки, на базата на общи стандарти, на добро качество на водите за къпане и високо ниво на защита на територията на Общността, не могат да бъдат постигнати задоволително на общностно равнище, то Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, както е определен в посочения член, настоящият регламент не излиза извън рамките на необходимото за постигане на тези цели.

(13)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12).

(14)

Продължаващото значение на политиката на Общността за водите за къпане е очевидно за всеки сезон на къпане, тъй като защитава хората от инцидентно и трайно замърсяване на районите за къпане около и в Общността. Общото качество на водите за къпане беше подобрено значително след влизането в сила на Директива 76/160/EИО. Тази директива обаче отразява състоянието на познанията и опита в началото на 70-те години на миналия век. Характерът на използване на водите за къпане се е променил оттогава, както и научните и технически познания. Следователно, тази директива трябва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел и обхват

1.   Настоящата директива определя разпоредби за:

а)

мониторинга и класификацията на качеството на водите за къпане;

б)

управлението на качеството на водите за къпане; и

в)

предоставянето на информация на обществеността относно качеството на водите за къпане.

2.   Целта на настоящата директива е да опазва и подобрява качеството на околната среда и да защитава човешкото здраве чрез допълване на Директива 2000/60/EО.

3.   Настоящата директива се прилага към всяко място с повърхностни води, където компетентният орган очаква голям брой хора за къпане и което не е обект на постоянна забрана за къпане или спрямо което няма издадено постоянно предупреждение срещу къпане (наричани за краткост по-нататък „води за къпане“). Тя не се прилага:

а)

за плувни басейни и басейни с минерална вода;

б)

оградени води за лечение или за терапевтични цели;

в)

изкуствено оградени води, разделени от повърхностни и подземни води.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

термините „повърхностни води“, „подземни води“, „вътрешни водоеми“, „преходни води“, „крайбрежни води“ и „речен басейн“ имат същото значение както в Директива 2000/60/EО;

2.

„компетентен орган“ означава органи или орган, които държавата-членка е определила да осигуряват съответствие с изискванията на настоящата директива, или какъв да е друг орган или организация, на който е възложена такава роля;

3.

„постоянен“ означава, по отношение на забрана или предупреждение срещу къпане, който се отнася най-малко за целия сезон за къпане;

4.

„голям брой“ означава, по отношение на къпещите се, брой, който компетентният орган счита за голям, в частност спрямо предишни тенденции или спрямо всяка една предоставена инфраструктура или съоръжения, или други мерки, предприети за насърчаване на къпането;

5.

„замърсяване“ означава наличието на микробиологично замърсяване или други организми или отпадъци, влияещи върху качеството на водите за къпане и представляващи риск за здравето на къпещите се, съгласно членове 8 и 9 и приложение I, колона A;

6.

„сезон за къпане“ означава периода, през който се очаква голям брой къпещи се;

7.

„мерки за управление“ означава следните мерки, предприети относно водите за къпане:

а)

създаване и поддържане на профил на водите за къпане;

б)

създаване на календар за мониторинг;

в)

мониторинг на водите за къпане;

г)

оценяване качеството на водите за къпане;

д)

класифициране на водите за къпане;

е)

установяване и оценка на причините за замърсяване, които могат за повлияят върху водите за къпане и да застрашат здравето на къпещите се;

ж)

осведомяване на обществеността;

з)

предприемане на действия за предотвратяване излагането на замърсяване на къпещите се;

и)

предприемане на действия за намаляване на риска от замърсяване;

8.

„краткотрайно замърсяване“ означава микробиологично замърсяване съгласно приложение I, колона A, с ясно установими причини, за което не се очаква да повлияе върху качеството на водите за къпане за повече от приблизително 72 часа след първоначалното замърсяване и за което компетентният орган е установил процедури за прогнозиране и действия, както е посочено в приложение II;

9.

„необичайна ситуация“ означава събитие или комбинация от събития, влияещи върху качеството на водите за къпане на въпросното място и за което не се очаква да се случи повече от един път средно на четири години;

10.

„пакет данни за качеството на водите за къпане“ означава данните, получени съгласно член 3;

11.

„оценка на качеството на водите за къпане“ означава процесът на оценяване на качеството на водите за къпане, с помощта на метода за оценка, дефиниран в приложение II;

12.

„цианобактериална пролиферация“ означава струпване на цианобактерии под формата на цъфтеж, накип или пяна;

13.

терминът „засегнатата общественост“ има същото значение както в Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (13).

ГЛАВА II

КАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ

Член 3

Мониторинг

1.   Държавите-членки идентифицират годишно всички води за къпане и определят продължителността на сезона за къпане. Те правят това за първи път преди започването на първия сезон за къпане след 24 март 2008 г.

2.   Държавите-членки осигуряват извършването, съгласно приложение IV, на мониторинг на показателите, заложени в приложение I, колона A.

3.   Мястото за мониторинг е участъкът във водите за къпане, където:

а)

се очакват най-много къпещи се; или

б)

се очаква най-голям риск от замърсяване съгласно профила на водите за къпане.

4.   Графикът за мониторинг за всяка зона с води за къпане се изготвя преди започването на всеки сезон за къпане и за първи път преди започването на третия пълен сезон за къпане след влизането в сила на настоящата директива. Мониторингът се извършва не по-късно от четири дни след датата, посочена в графика за мониторинг.

5.   Държавите-членки могат да въведат мониторинг на показателите, дадени в приложение I, колона A, по време на първия пълен сезон за къпане след влизането в сила на настоящата директива. В този случай мониторингът се извършва с честотата, определена в приложение IV. Резултатите от такъв мониторинг могат да се използват за съставяне на пакетите от данни за качеството на водите за къпане по член 4. Веднага след като държавите-членки въведат мониторинга по настоящата директива, може да се прекрати мониторингът на показателите, дадени в приложението към Директива 76/160/EИО.

6.   Проби, взети по време на краткотрайно замърсяване, могат да се пренебрегнат. Те се заменят с проби, взети съгласно приложение IV.

7.   По време на необичайни ситуации графикът за мониторинг по параграф 4 може да се преустанови. Той се възстановява веднага след края на необичайната ситуация. Нови проби се вземат веднага щом стане възможно след края на необичайната ситуация, за да заменят пробите, които не са били взети поради необичайната ситуация.

8.   Държавите-членки докладват на Комисията за всяко преустановяване на графика за мониторинг, като посочват причините за това. Те изпращат такива доклади най-късно заедно със следващия годишен доклад, предвиден в член 13.

9.   Държавите-членки обезпечават анализа на качеството на водите за къпане да бъде извършен чрез референтните методи, посочени в приложение I и правилата, дадени в приложение V. Държавите-членки обаче могат да разрешат използването на други методи или правила, ако последните демонстрират, че получените резултати са еквивалентни на тези, получени чрез методите, специфицирани в приложение I, и правилата, дадени в приложение V. Държавите-членки, които разрешават използването на такива еквивалентни методи или правила, представят на Комисията цялата информация за използваните методи или правила и тяхната еквивалентност.

Член 4

Оценка на качеството на водите за къпане

1.   Държавите-членки обезпечават пакетите от данни за качеството на водите за къпане да са събрани по време на мониторинга на показателите, дадени в приложение I, колона A.

2.   Оценките на качеството на водите за къпане се извършват:

а)

по отношение на всяка зона с води за къпане;

б)

след края на всеки сезон за къпане;

в)

на база на пакета данни за качеството на водите за къпане, събрани за този сезон за къпане и трите предходни сезона за къпане; и

г)

съгласно процедурата, дадена в приложение II.

Дадена държава-членка обаче може да реши да извършва оценки на качеството на водите за къпане на база на пакета данни за качеството на водите за къпане, събрани само за трите предходни сезона за къпане. Ако тя реши така, тя уведомява Комисията предварително. Тя уведомява Комисията също и ако впоследствие реши да се върне към извършване на оценки на база на четири сезона за къпане. Държавите-членки не могат да променят оценката, приложима към текущия период повече от веднъж на пет години.

3.   Пакетите данни за водите за къпане, използвани за оценки на качеството на водите за къпане, се състоят винаги от най-малко 16 проби, или от 12 проби при специалните обстоятелства по приложение IV, параграф 2.

4.   Обаче, при условие че:

или изискването по параграф 3 е удовлетворено, или

пакетът данни за водите за къпане, използван за оценката, се състои най-малко от осем проби от води за къпане в сезон, който не превишава осем седмици,

то оценката на качеството на водите за къпане може да се извърши на база на пакет данни за качеството на водите за къпане, който се отнася за по-малко от четири сезона за къпане, ако:

а)

водите за къпане са новоидентифицирани;

б)

са настъпили какви да е промени, които биха могли да повлияят на класификацията на водите за къпане съгласно член 5, в който случай оценката се извършва на база на пакет данни за качеството на водите за къпане, състоящ се единствено от резултатите от проби, събрани преди настъпването на промените; или

в)

водите за къпане вече са били оценени съгласно Директива 76/160/EИО, в който случай се използват еквивалентните данни, събрани по посочената директива, и за тази цел показатели 2 и 3 от приложението към Директива 76/160/EИО се считат за еквивалентни на показатели 2 и 1 от колона A от приложение I към настоящата директива.

5.   Държавите-членки могат да подразделят или да групират съществуващите води за къпане в светлината на оценките на качеството на водите за къпане. Те могат да групират съществуващите води за къпане заедно само ако тези води:

а)

са съседни;

б)

са получили сходни оценки за предходните четири години съгласно параграфи 2, 3 и параграф 4, буква в); и

в)

имат профили на водите за къпане, които идентифицират общи рискови фактори или тяхното отсъствие.

Член 5

Класификация и качество на състоянието на водите за къпане

1.   В резултат на оценката на качеството на водите за къпане, извършена съгласно член 4, държавите-членки съгласно критериите, дадени в приложение II, класифицират водите за къпане като:

а)

„лоши“;

б)

„задоволителни“;

в)

„добри“; или

г)

„отлични“.

2.   Първата класификация съгласно изискванията на настоящата директива се прави до края на сезона за къпане на 2015 г.

3.   Държавите-членки обезпечават че, до края на сезона за къпане на 2015 г. всички води за къпане ще бъдат най-малко „задоволителни“. Те предприемат такива реалистични и пропорционални мерки, каквито считат за подходящи с оглед нарастване броя на водите за къпане, класифицирани като „отлични“ или „добри“.

4.   Въпреки основното изискване на параграф 3 обаче водите за къпане могат временно да бъдат класифицирани като „лоши“ и все още да са в съответствие с настоящата директива. В такива случаи държавите-членки обезпечават удовлетворяването на следните условия:

а)

относно водите за къпане, класифицирани като „лоши“, се вземат следните мерки, които влизат в сила от сезона за къпане, който следва тяхната класификация:

i)

адекватни мерки за управление, включително забрана за къпане или предупреждение срещу къпане, с оглед предотвратяване излагането на замърсяване на къпещите се;

ii)

идентификация на причините за непостигане на „задоволително“ качество на водите;

iii)

адекватни мерки за предотвратяване, намаляване или премахване на причините за замърсяване; и

iv)

съгласно член 12, сигнализиране на обществеността чрез разбираема и проста предупредителна табела и информиране за причините за замърсяване и взетите мерки, на база на профила на водите за къпане;

б)

ако водите за къпане са класифицирани като „лоши“ за пет последователни години, се въвеждат постоянна забрана за къпане или постоянно предупреждение срещу къпане. Дадена държава-членка обаче може да въведе постоянна забрана за къпане или постоянно предупреждение срещу къпане преди края на петгодишния период, ако счита, че постигането на „задоволително“ качество би било неосъществимо или прекомерно скъпо.

Член 6

Профили на водите за къпане

1.   Държавите-членки обезпечават профилите на водите за къпане да са изготвени съгласно приложение III. Всеки профил на водите за къпане може да обхваща една зона с води за къпане или повече от една съседна зона с води за къпане. Профилите на водите за къпане се определят за първи път до 24 март 2011 г.

2.   Профилите на водите за къпане се преразглеждат и актуализират, както е предвидено в приложение III.

3.   Когато се изготвят, преразглеждат и актуализират профили на водите за къпане, трябва адекватно да се използват данните, получени от мониторинга и оценките, извършени съгласно Директива 2000/60/EО, които са приложими към настоящата директива.

Член 7

Мерки за управление при изключителни обстоятелства

Държавите-членки обезпечават да бъдат взети навременни и адекватни мерки за управление, които се прилагат и към неочаквани ситуации, които са или от които би могло да се очаква неблагоприятно въздействие върху качеството на водите за къпане и здравето на къпещите се. Такива мерки включват информиране на обществеността и, ако е необходимо, временна забрана за къпане.

Член 8

Цианобактериални рискове

1.   Когато профилът на водите за къпане сочи потенциал за цианобактериална пролиферация, се извършва подходящ мониторинг, за да се позволи навременна идентификация на здравните рискове.

2.   Когато настъпи цианобактериална пролиферация и се идентифицира или предполага риск за здравето, незабавно се предприемат адекватни мерки за управление, за да се предотврати излагането, включително информиране на обществеността.

Член 9

Други показатели

1.   Когато профилът на водите за къпане посочва тенденция за пролиферация на макроводорасли и/или морски фитопланктон, се предприемат разследвания, за да се установи тяхната приемливост и здравни рискове, и се предприемат адекватни мерки за управление, включително информиране на обществеността.

2.   Водите за къпане се проверяват визуално за замърсявания като катранени остатъци, стъкла, пластмаси, каучук или какви да е други отпадъци. Когато се открие такова замърсяване, се предприемат адекватни мерки за управление, включително, ако е необходимо, информиране на обществеността.

Член 10

Сътрудничество при трансгранични води

Когато един речен басейн предизвиква трансгранични въздействия върху качеството на водите за къпане, засегнатите държави-членки си сътрудничат, както е подходящо, за прилагане на настоящата директива, включително чрез подходяща обмяна на информация и съвместни действия за контрол върху тези въздействия.

ГЛАВА III

ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 11

Публично участие

Държавите-членки насърчават публичното участие в прилагането на настоящата директива и обезпечават възможности за заинтересованата общественост:

да открие как да участва, и

да прави предложения, забележки или оплаквания.

Това по-специално се свързва с изготвянето, преразглеждането и актуализирането на списъците с водите за къпане съгласно член 3, параграф 1. Компетентните органи надлежно обсъждат всяка една получена информация.

Член 12

Информиране на обществеността

1.   Държавите-членки обезпечават следната информация да бъде разпространена активно и да бъде налична през сезона за къпане, на лесно достъпно място в близост до водите за къпане:

а)

текущата класификация на водите за къпане и всяка забрана за къпане или предупреждение срещу къпане по настоящия член чрез разбираема и проста предупредителна табела или символ;

б)

общо описание на водите за къпане, на нетехнически език, основано на профила на водите за къпане, изготвен съгласно приложение III;

в)

при води за къпане, обект на краткотрайно замърсяване:

съобщение, че водите за къпане са обект на краткотрайно замърсяване,

посочване броя на дните, в които къпането е било забранено или е имало предупреждение срещу къпане по време на предходния сезон за къпане поради такова замърсяване, и

предупреждение, че се очаква или има такова замърсяване;

г)

информация за характера и очакваната продължителност на необичайни ситуации по време на такива събития;

д)

когато къпането е забранено или има предупреждение, уведомление за обществеността и посочване на причините;

е)

когато има въведена постоянна забрана за къпане или постоянно предупреждение срещу къпане, фактът, че засегнатата зона не е вече зона за къпане и причините за нейното дискласифициране; и

ж)

посочване на източници на по-пълна информация съгласно параграф 2.

2.   Държавите-членки използват подходящи медии и технологии, включително Интернет, за да разпространяват активно и бързо информацията относно водите за къпане по параграф 1, а също следната информация, на няколко езика, когато е уместно:

а)

списък на водите за къпане;

б)

класификацията на водите за къпане за последните три години и техните профили, включително резултатите от мониторинга, извършен съгласно настоящата директива след последната класификация;

в)

при води за къпане, класифицирани като „лоши“, информация за причините за замърсяване и взетите мерки с оглед предотвратяване излагането на замърсяване на къпещите се и справянето с причините съгласно член 5, параграф 4; и

г)

при води за къпане, обект на краткотрайно замърсяване, обща информация за:

условията, които биха могли да доведат до краткотрайно замърсяване,

вероятността за такова замърсяване и вероятната му продължителност,

причините за замърсяването и взетите мерки с оглед предотвратяване излагането на замърсяване на къпещите се и справянето с причините.

Списъкът по буква а) трябва да е налице всяка година преди започването на сезона за къпане. Резултатите от мониторинга по буква б) трябва да са налични в Интернет при завършване на анализа.

3.   Информацията по параграфи 1 и 2 се разпространява незабавно след като бъде налична и е в сила от началото на петия сезон за къпане след 24 март 2008 г.

4.   Когато е възможно, държавите-членки и Комисията информират обществеността с помощта на геореферентна технология и я представят по разбираем и съгласуван начин, по-специално чрез употребата на табели и символи.

Член 13

Доклади

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията резултатите от мониторинга и оценката на качеството на водите за къпане за всички води за къпане, а също и описание на взетите съществени мерки за управление. Държавите-членки предоставят тази информация годишно до 31 декември по отношение на предходния сезон за къпане. Те започват да я предоставят веднага след първата оценка на качеството на водите за къпане, която е извършена съгласно член 4.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията годишно преди започването на сезона за къпане за всички води, идентифицирани като води за къпане, включително причината за всяка промяна в сравнение с предходната година. Те правят това за първи път преди започването на първия сезон за къпане след 24 март 2008 г.

3.   Когато е започнал мониторингът на водите за къпане по настоящата директива, годишното докладване до Комисията съгласно параграф 1 продължава съгласно Директива 76/160/EИО, докато бъде направена първа оценка по настоящата директива. По време на този период показател 1 от приложението към Директива 76/160/EИО не се взема предвид в годишния доклад, а показатели 2 и 3 от приложението към Директива 76/160/EИО се считат за еквивалентни на показатели 2 и 1 от колона A от приложение I към настоящата директива.

4.   Комисията публикува годишен обобщен доклад за качеството на водите за къпане в Общността, включително класификации на водите за къпане, съответствието с настоящата директива и взетите съществени мерки за управление. Комисията публикува този доклад до 30 април всяка година, включително в Интернет. Когато Комисията изготвя доклада, винаги щом е възможно използва по най-добрия начин системите за събиране на данни, оценка и представяне по свързаното с това законодателство на Общността, по-специално Директива 2000/60/EО.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Доклад и преразглеждане

1.   До 2008 г. Комисията изпраща доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад се отнася предимно до:

а)

резултатите от подходящо европейско епидемиологично изследване, проведено от Комисията в сътрудничество с държавите-членки;

б)

други научни, аналитични и епидемиологични разработки, отнасящи се до показателите за качеството на водите за къпане, включително по отношение на вируси; и

в)

препоръките на Световната здравна организация.

2.   До края на 2014 г. държавите-членки изпращат до Комисията писмени становища по този доклад, включително за нуждите от по-нататъшни изследвания или оценки, които биха подпомогнали Комисията при преразглеждане от нея на настоящата директива съгласно параграф 3.

3.   В светлината на доклада, писмените наблюдения на държавите-членки и разширената оценка за въздействието и имайки предвид опита, получен от прилагането на настоящата директива, Комисията не по-късно от 2020 г. преразглежда настоящата директива с конкретно внимание върху показателите за качеството на водите за къпане, включително дали би било подходящо да изтегли от употреба „задоволителни“ от класификацията, или да промени приложимите стандарти, и представя, ако е необходимо, законодателни предложения съгласно член 251 от Договора.

Член 15

Технически адаптации и мерки за прилагане

1.   Съгласно процедурата по член 16, параграф 2 се решава:

а)

да се установи EN/ISO стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи за целите на член 3, параграф 9;

б)

да се съставят подробни правила за прилагането на член 8, параграф 1, член 12, параграф 1, буква а) и параграф 4;

в)

да се адаптират методите за анализ на показателите, дадени в приложение I, в светлината на научния и техническия прогрес;

г)

да се адаптира приложение V в светлината на научния и техническия прогрес;

д)

да се съставят насоки за общ метод за оценката на единични проби.

2.   Комисията представя проектомерки, които да бъдат предприети съгласно параграф 1, буква б) по отношение на член 12, параграф 1, буква а) до 24 март 2010 г. Преди да извърши това, тя се консултира с представители на държавите-членки, регионални или местни власти, съответни туристически и потребителски организации и други заинтересовани страни. След приемането на съответните правила тя ги публикува в Интернет.

Член 16

Процедура за комитет

1.   В своята дейност Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на този параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, във връзка с разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, е три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 17

Отмяна

1.   Директива 76/160/EИО се отменя считано от 31 декември 2014 г. Предмет на параграф 2, тази отмяна не противоречи на задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране и приложение, посочени в отменената директива.

2.   Веднага след като една държава-членка предприеме всички необходими законови, административни и практически мерки за привеждане в съответствие с настоящата директива, то последната ще бъде приложима, замествайки Директива 76/160/EИО.

3.   Позоваванията на отменената Директива 76/160/EИО се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 18

Прилагане

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива в срок до 24 март 2008 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 19

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Адресати

Настоящата директива е адресирана до държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 15 февруари 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

H. WINKLER


(1)  ОВ C 45 E, 25.2.2003 г., стр. 127.

(2)  ОВ C 220, 16.9.2003 г., стр. 39.

(3)  ОВ C 244, 10.10.2003 г., стр. 31.

(4)  Становище на Европейският парламент от 21 октомври 2003 г. (ОВ C 82 E, 1.4.2004 г., стр. 115). Обща позиция на Съвета от 20 декември 2004 г. (ОВ C 111 E, 11.5.2005 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 10 май 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 20 декември 2005 г.

(5)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(7)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003.

(9)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение № 2455/2001/EО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(11)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(13)  ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

За вътрешни водоеми

 

A

Б

В

Г

Д

Показател

Отлично качество

Добро качество

Задоволително

Референтни методи за анализ

1

Чревни ентерококи (cfu/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 или ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 или ISO 9308-1

За крайбрежни и преходни води

 

A

Б

В

Г

Д

Показател

Отлично качество

Добро качество

Задоволително

Референтни методи за анализ

1

Чревни ентерококи (cfu/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 или ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 или ISO 9308-1


(1)  На база 95-процентна оценка. Вижте приложение II.

(2)  На база 90-процентна оценка. Вижте приложение II.

(3)  На база 95-процентна оценка. Вижте приложение II.

(4)  На база 90-процентна оценка. Вижте приложение II.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Оценка и класификация на водите за къпане

1.   Лошо качество

Водите за къпане трябва да бъдат класифицирани като „лоши“, ако в пакета данни за качеството на водите за къпане за последния период на оценяванеа) процентните стойностиб) за микробиологичните бройки са по-лошив) от „задоволителните“ стойности, дадени в приложение I, колона Г.

2.   Задоволително качество

Водите за къпане трябва да бъдат класифицирани като „задоволителни“:

1.

ако в пакета данни за качеството на водите за къпане за последния период на оценяване процентните стойности за микробиологичните бройки са равни или по-добриг) от „задоволителните“ стойности, дадени в приложение I, колона Г; и

2.

ако водите за къпане са обект на краткотрайно замърсяване, при условие че:

i)

са били взети адекватни мерки за управление, включително наблюдение, системи за ранно предупреждение и мониторинг, с оглед предотвратяване излагането на къпещите се, чрез предупреждение, или когато е необходимо, чрез забрана за къпане;

ii)

са били взети адекватни мерки за управление, за предотвратяване, намаляване или елиминиране на причините за замърсяване; и

iii)

броят на пренебрегнатите проби съгласно член 3, параграф 6 поради краткотрайно замърсяване през последния период на оценка представлява не повече от 15 % от общия брой проби, предвидени в календарите за мониторинг, установени за този период, или не повече от една проба за сезон за къпане, в зависимост от това кое е по-голямо от двете.

3.   Добро качество

Водите за къпане трябва да бъдат класифицирани като „добри“:

1.

ако в пакета данни за качеството на водите за къпане за последния период на оценяване процентните стойности за микробиологичните бройки са равни или по-добриг) от „добрите“ стойности, дадени в приложение I, колона В; и

2.

ако водите за къпане са обект на краткотрайно замърсяване, при условие че:

i)

са били взети адекватни мерки за управление, включително наблюдение, системи за ранно предупреждение и мониторинг, с оглед предотвратяване излагането на къпещите се, чрез предупреждение, или когато е необходимо, чрез забрана за къпане;

ii)

са били взети адекватни мерки за управление, за предотвратяване, намаляване или елиминиране на причините за замърсяване; и

iii)

броят на пренебрегнатите проби съгласно член 3, параграф 6 поради краткотрайно замърсяване през последния период на оценка представлява не повече от 15 % от общия брой проби, предвидени в календарите за мониторинг, установени за този период, или не повече от една проба за сезон за къпане, в зависимост от това кое е по-голямо от двете.

4.   Отлично качество

Водите за къпане трябва да бъдат класифицирани като „отлични“:

1.

ако в пакета данни за качеството на водите за къпане за последния период на оценяване, процентните стойности за микробиологичните бройки са равни или по-добри от „отличните“ стойности, дадени в приложение I, колона Б; и

2.

ако водите за къпане са обект на краткотрайно замърсяване, при условие че:

i)

са били взети адекватни мерки за управление, включително наблюдение, системи за ранно предупреждение и мониторинг, с оглед предотвратяване излагането на къпещите се, чрез предупреждение, или когато е необходимо, чрез забрана за къпане;

ii)

са били взети адекватни мерки за управление, за предотвратяване, намаляване или елиминиране на причините за замърсяване; и

iii)

броят на пренебрегнатите проби съгласно член 3, параграф 6 поради краткотрайно замърсяване през последния период на оценка, представлява не повече от 15 % от общия брой проби, предвидени в календарите за мониторинг, установени за този период, или не повече от една проба за сезон за къпане, в зависимост от това кое е по-голямо от двете.

ЗАБЕЛЕЖКИ

а)

„последен период на оценка“ означава последните четири сезона за къпане или, когато е приложимо, периода, посочен в член 4, параграф 2 или 4.

б)

На база на процентното уравнение за log10 на функцията за нормална вероятностна плътност на микробиологични данни, получени от конкретни води за къпане, процентната стойност се получава, както следва:

i)

изчислява се стойността на log10 за всички бактериални бройки в последователността от данни, която се оценява. (Ако се получи нулева стойност, вместо това се изчислява стойността на log10 за минималната граница на откриване на използвания аналитичен метод.);

ii)

изчислява се средното аритметично на стойностите на log10 (μ);

iii)

изчислява се стандартното отклонение на стойностите на log10 (σ).

Горната 90-процентна точка на данните от функцията за нормална вероятностна плътност се получава от следното уравнение: горна 90-процентна = antilog (μ + 1,282 σ).

Горната 95-процентна точка на данните от функцията за нормална вероятностна плътност се получава от следното уравнение: горна 95-процентна = antilog (μ + 1,65 σ).

в)

„По-лошо“ означава стойностите на по-висока концентрация, изразени в cfu/100 ml.

г)

„По-добро“ означава стойностите на по-ниска концентрация, изразени в cfu/100 ml.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Профил на водите за къпане

1.

Профилът на водите за къпане по член 6 се състои от:

а)

описание на физическите, географски и хидроложки характеристики на водите за къпане, и на други повърхностни води във водосборния район на въпросните води за къпане, които биха могли да бъдат източник на замърсяване, които са приложими за целта на настоящата директива и както са предвидени в Директива 2000/60/EО;

б)

идентификация и оценка на причините за замърсяване, които могат да въздействат върху водите за къпане и да застрашат здравето на къпещите се;

в)

оценка на потенциала за пролиферация на цианобактерии;

г)

оценка на потенциала за пролиферация на макроводорасли и/или фитопланктон;

д)

ако оценката по буква б) показва, че има риск от краткотрайно замърсяване, следната информация:

предвижданите характер, честота и продължителност на очакваното краткотрайно замърсяване,

подробности за всички останали причини за замърсяване, включително взетите мерки за управление и графика за тяхното отстраняване,

взетите мерки за управление по време на краткотрайно замърсяване и означение и контактни детайли на органите, отговорни за предприемане на такива действия;

е)

разположението на мястото за мониторинг.

2.

В случая на води за къпане, класифицирани като „добри“, „задоволителни“ или „лоши“, профилът на водите за къпане се преразглежда редовно, за да се оцени дали аспектите, изброени в параграф 1, са се променили. Ако е необходимо, профилът се актуализира. Честотата и обхватът на преразглежданията трябва да се определят на база естеството и степента на замърсяването. Те обаче трябва да съответстват най-малко на разпоредбите и да се извършват с честотата, дадена в таблицата по-долу.

Класификация на водите за къпане

Добри

Задоволителни

Лоши

Преразглеждане се прави поне на

4 години

3 години

2 години

Аспекти за преразглеждане (букви от параграф 1)

от а) до е)

от а) до е)

от а) до е)

В случая на води за къпане, класифицирани преди това като „отлични“, профилите на водите за къпане не се нуждаят от преразглеждане и, ако е необходимо, се актуализират само ако класификацията се промени на „добри“, „задоволителни“ или „лоши“. Преразглеждането трябва да обхване всички аспекти, упоменати в параграф 1.

3.

В случая на значителни строителни работи или значителни промени в инфраструктурата или в близост до водите за къпане, профилът на водите за къпане се актуализира преди започването на следващия сезон за къпане.

4.

Информацията по параграф 1, букви а) и б) следва да се предоставя на подробна карта, когато е приложимо.

5.

Може да се добави или включи друга подходяща информация, ако компетентният орган сметне това за уместно.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Мониторинг на водите за къпане

1.

Една проба се взема непосредствено преди започването на всеки сезон за къпане. Като се вземе предвид тази извънредна проба и предмет на параграф 2, за един сезон за къпане се вземат и анализират не по-малко от четири проби.

2.

Само три проби обаче се вземат и анализират за един сезон за къпане в случая на води за къпане, които или:

а)

имат сезон за къпане, не надвишаващ осем седмици; или

б)

са разположени в район, предмет на специални географски ограничения.

3.

Датите за вземане на проби се разпределят равномерно през целия сезон за къпане, с интервал между датите на вземане на проби, който никога не надвишава един месец.

4.

В случая на краткотрайно замърсяване, се взема една допълнителна проба, за да се потвърди, че инцидентът е приключил. Тази проба не е част от пакета данни за качеството на водите за къпане. Ако е необходимо да се замени пренебрегната проба, се взема една допълнителна проба седем дни след края на краткотрайното замърсяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Правила за работа с проби за микробиологични анализи

1.   Точка на вземане на проби

Когато е възможно, се вземат проби 30 сантиметра под повърхността на водата и във вода, която е поне един метър дълбока.

2.   Стерилизация на бутилки за проби

Бутилките за проби трябва да:

преминат през стерилизация в автоклав за поне 15 минути при 121 °C, или

преминат през суха стерилизация при температури между 160 °C и 170 °C за един час най-малко, или

да бъдат облъчени в контейнери за проби, получени директно от производителя.

3.   Вземане на проби

Обемът на бутилката/контейнера за проби зависи от качеството на водите, необходимо за всеки показател, който трябва да се изпита. Минималното съдържание обикновено е 250 ml.

Контейнерите за проби трябва да са от прозрачен и неоцветен материал (стъкло, полиетилен или полипропилен).

С цел предотвратяване на случайно замърсяване на проба пробите трябва да се обработват чрез септични техники, за да се поддържа стерилността на бутилките за проби. Ако това се извършва правилно, няма нужда от стерилно оборудване (като стерилни хирургични ръкавици или маши).

Пробата трябва да се идентифицира с неизтриваемо мастило върху нея и върху формата за проби.

4.   Съхранение и транспорт на проби преди анализ

Водните проби трябва да са защитени на всеки етапи от транспорта, от излагане на светлина, и особено на пряка слънчева светлина.

При пристигането ѝ в лабораторията пробата трябва да се съхранява при температура от около 4 °C, в студена кутия или хладилник (в зависимост от климата). Ако е вероятно транспортът до лабораторията да отнеме повече от четири часа, тогава се препоръчва транспортиране в хладилен камион.

Времето между вземане на пробите и анализа трябва да бъде възможно най-кратко. Препоръчва се пробите да се анализират в същия работен ден. Ако това не е възможно по практически причини, тогава пробите се обработват в рамките на не повече от 24 часа. Междувременно те се съхраняват на тъмно и при температура 4 °C ± 3 °C.