EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0099

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (Text av betydelse för EES)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 91 - 100

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj

6.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/28


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/99/EG

av den 19 november 2008

om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 174.2 i fördraget ska gemenskapens miljöpolitik syfta till en hög skyddsnivå.

(2)

Gemenskapen är oroad över ökningen av miljöbrotten och effekterna av dessa, vilka allt oftare når utanför de staters gränser i vilka brotten begåtts. Dessa brott utgör ett hot mot miljön och bör därför bemötas med lämpliga medel.

(3)

Erfarenheterna har visat att de befintliga sanktionssystemen inte har varit tillräckliga för att uppnå en fullständig efterlevnad av miljöskyddslagstiftningen. Efterlevnaden kan och bör stärkas genom tillgång till straffrättsliga påföljder, som är en markering av samhällets ogillande av annan art än administrativa sanktioner eller civilrättsligt skadestånd.

(4)

Gemensamma bestämmelser om straffbara gärningar gör det möjligt att inom och mellan medlemsstaterna använda effektiva metoder för utredning och bistånd.

(5)

För att uppnå ett effektivt miljöskydd finns ett särskilt behov av mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller kan orsaka, väsentlig skada på luft, inklusive stratosfären, mark, vatten, djur eller växter, och även hota bevarandet av artrikedomen.

(6)

Underlåtenhet att handla i enlighet med en rättslig skyldighet kan få samma verkan som ett aktivt beteende och bör därför även omfattas av motsvarande påföljder.

(7)

Av detta skäl bör sådant beteende betraktas som en straffbar gärning i hela gemenskapen när den begås uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

(8)

Den lagstiftning som förtecknas i bilagorna till detta direktiv innehåller bestämmelser som bör omfattas av straffrättsliga åtgärder för att säkerställa att reglerna om miljöskydd får full verkan.

(9)

Skyldigheterna enligt detta direktiv avser endast bestämmelserna i den lagstiftning som förtecknas i bilagorna till detta direktiv och som medför en skyldighet för medlemsstaterna att införa bestämmelser om förbud vid genomförandet av den lagstiftningen.

(10)

Detta direktiv ålägger medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning tillhandahålla straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser av bestämmelser i gemenskapens miljöskyddslagstiftning. Detta direktiv medför inga skyldigheter beträffande tillämpningen i enskilda fall av sådana påföljder eller något annat befintligt system för brottsbekämpning.

(11)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av andra ansvarssystem för miljöskador enligt gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning.

(12)

Eftersom det i detta direktiv föreskrivs minimibestämmelser har medlemsstaterna frihet att anta eller behålla strängare åtgärder som syftar till ett effektivt miljöskydd genom straffrättslig lagstiftning. Sådana åtgärder måste vara förenliga med fördraget.

(13)

Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om genomförandet av detta direktiv, så att kommissionen kan bedöma direktivets verkningar.

(14)

Eftersom målet för direktivet, nämligen att säkerställa ett effektivare miljöskydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av direktivets omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15)

När senare lagstiftning i miljöfrågor antas bör det, där så är lämpligt, anges att detta direktiv är tillämpligt. Vid behov bör artikel 3 ändras.

(16)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga åtgärder som syftar till ett effektivare miljöskydd.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a)

olaglig: varje handling som innebär överträdelse av

i)

den lagstiftning som antagits i enlighet med EG-fördraget och som är förtecknad i bilaga A, eller

ii)

när det gäller verksamhet som omfattas av Euratomfördraget, den lagstiftning som antagits i enlighet med Euratomfördraget och som är förtecknad i bilaga B, eller

iii)

en medlemsstats lag eller annan författning eller ett beslut som en behörig myndighet i en medlemsstat fattat, vilket ger verkan åt den gemenskapslagstiftning som avses i led i eller ii.

b)

skyddade vilda djur och växter:

i)

vid tillämpning av artikel 3 f, de djur och växter som förtecknas i

bilaga IV till rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (3), och

bilaga I till, och som avses i artikel 4.2 i, rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (4).

ii)

vid tillämpning av artikel 3 g, de djur och växter som förtecknas i bilagorna A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (5).

c)

livsmiljö inom ett skyddsområde: varje livsmiljö för en art för vilken ett område är klassificerat som ett särskilt skyddsområde enligt artikel 4.1 eller 4.2 i direktiv 79/409/EEG eller varje naturlig livsmiljö eller livsmiljö för en art för vilken ett område är utsett till särskilt bevarandeområde enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG.

d)

juridisk person: varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag för stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer.

Artikel 3

Straffbara gärningar

Medlemsstaterna ska säkerställa att följande handlingar utgör straffbara gärningar när de är olagliga och begås uppsåtligen eller åtminstone av grov vårdslöshet:

a)

Att i luft, mark eller vatten avge, släppa ut eller införa material eller joniserande strålning i en mängd som orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

b)

Att samla in, transportera, återvinna eller bortskaffa avfall, inbegripet övervakning av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall och inbegripet åtgärder som en handlare eller mäklare vidtar (avfallshantering), på ett sådant sätt att det orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

c)

Att, i de fall som sådan verksamhet omfattas av tillämpningsområdet för artikel 2.35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (6), transportera avfall i icke försumbar mängd, oavsett om det rör sig om en enstaka transport eller om flera transporter som förefaller kopplade till varandra.

d)

Att driva en anläggning där farlig verksamhet bedrivs eller där farliga ämnen eller beredningar förvaras eller används, vilka utanför denna anläggning orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

e)

Att tillverka, bearbeta, hantera, använda, inneha, förvara, transportera, importera, exportera eller bortskaffa kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen som orsakar eller kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada, eller väsentliga skador på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

f)

Att döda, förstöra, inneha eller samla in exemplar av skyddade vilda djur eller växter, med undantag för fall då handlingen avser en försumbar mängd sådana exemplar och har en försumbar inverkan på artens bevarandestatus.

g)

Att handla med exemplar av skyddade vilda djur eller växter eller delar av sådana eller produkter som framställts av dem, med undantag för fall då handlingen avser en försumbar mängd sådana exemplar och har en försumbar inverkan på artens bevarandestatus.

h)

Att genom någon form av handling orsaka en betydande försämring av en livsmiljö inom ett skyddsområde.

i)

Att tillverka, importera, exportera, släppa ut på marknaden eller använda ozonnedbrytande ämnen.

Artikel 4

Anstiftan och medhjälp

Medlemsstaterna ska säkerställa att anstiftan av och medhjälp till uppsåtliga handlingar av det slag som avses i artikel 3 utgör en straffbar gärning.

Artikel 5

Påföljder

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de brott som avses i artiklarna 3 och 4 beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Artikel 6

Juridiska personers ansvar

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för sådana brott som avses i artiklarna 3 och 4 och som begåtts till förmån för dessa juridiska personer av en person som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation och som har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation grundad på

a)

behörighet att företräda den juridiska personen,

b)

befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

c)

befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.

2.   Medlemsstaterna ska också se till att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt för en person som är underställd den juridiska personen att till dennas förmån begå ett brott som avses i artiklarna 3 och 4.

3.   Juridiska personers ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte utesluta lagföring av fysiska personer som är gärningsmän vid, anstiftare av eller medhjälpare till de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Artikel 7

Påföljder för juridiska personer

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att juridiska personer som har ställts till ansvar i enlighet med artikel 6 kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

Artikel 8

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 26 december 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 10

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 19 november 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J.-P. JOUYET

Ordförande


(1)  EUT C 10, 15.1.2008, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 21 maj 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 24 oktober 2008.

(3)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(5)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.


BILAGA A

Förteckning över gemenskapslagstiftning antagen enligt EG-fördraget vars överträdelse utgör en olaglig handling i enlighet med artikel 2 a i i detta direktiv

Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (1).

Rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (2).

Rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor (3).

Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten (4).

Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (5).

Rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (6).

Rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin (7).

Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (8).

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (9).

Rådets direktiv 82/176/EEG av den 22 mars 1982 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från klor-alkaliindustrin (10).

Rådets direktiv 83/513/EEG av den 26 september 1983 om gränsvärden och kvalitetsmål för kadmiumutsläpp (11).

Rådets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än klor-alkaliindustrin (12).

Rådets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni 1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar (13).

Rådets direktiv 84/491/EEG av den 9 oktober 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan (14).

Rådets direktiv 85/203/EEG av den 7 mars 1985 om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid (15).

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (16).

Rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG (17).

Rådets direktiv 87/217/EEG av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön (18).

Rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (19).

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (20).

Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (21).

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (22).

Rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (23).

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (24).

Rådets direktiv 92/112/EEG av den 15 december 1992 om åtgärder för harmonisering av programmen för att minska och slutligen eliminera förorening genom avfall från titandioxidindustrin (25).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar: de bestämmelser som ändrats genom direktiv 2003/44/EG (26).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (27).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (28).

Rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (29).

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (30).

Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten (31).

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (32).

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (33).

Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (34).

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (35).

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (36).

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (37).

Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (38).

Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (39).

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (40).

Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (41).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (42).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (43).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG av den 16 november 2000 om gränsvärden för bensen och koloxid i luften (44).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (45).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (46).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (47).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (48).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften (49).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (50).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (51).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (52).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (53).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar (54).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (55).

Kommissionens direktiv 2005/78/EG av den 14 november 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon och om ändring av bilagorna I–IV samt bilaga VI till det direktivet (56).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten (57).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG av den 15 februari 2006 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (58).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (59).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin (60).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon (61).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG av den 6 september 2006 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (62).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (63).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (64).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (65).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (66).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (67).

Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (68).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (69).


(1)  EGT L 76, 6.4.1970, s. 1.

(2)  EGT L 190, 20.8.1972, s. 1.

(3)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 23.

(4)  EGT L 31, 5.2.1976, s. 1.

(5)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 38.

(7)  EGT L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8)  EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(10)  EGT L 81, 27.3.1982, s. 29.

(11)  EGT L 291, 24.10.1983, s. 1.

(12)  EGT L 74, 17.3.1984, s. 49.

(13)  EGT L 188, 16.7.1984, s. 20.

(14)  EGT L 274, 17.10.1984, s. 11.

(15)  EGT L 87, 27.3.1985, s. 1.

(16)  EGT L 181, 4.7.1986, s. 6.

(17)  EGT L 181, 4.7.1986, s. 16.

(18)  EGT L 85, 28.3.1987, s. 40.

(19)  EGT L 117, 8.5.1990, s. 1.

(20)  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.

(21)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(22)  EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(23)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(24)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(25)  EGT L 409, 31.12.1992, s. 11.

(26)  EUT L 214, 26.8.2003, s. 18.

(27)  EGT L 365, 31.12.1994, s.10.

(28)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

(29)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25.

(30)  EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.

(31)  EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

(32)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(33)  EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.

(34)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(35)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(36)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(37)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

(38)  EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.

(39)  EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.

(40)  EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(41)  EGT L 121, 11.5.1999, s. 13.

(42)  EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

(43)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(44)  EGT L 313, 13.12.2000, s. 12.

(45)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(46)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(47)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(48)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.

(49)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 14.

(50)  EGT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(51)  EGT L 37, 13.2.2003, s. 24.

(52)  EUT L 23, 26.1.2005, s. 3.

(53)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(54)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(55)  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1.

(56)  EUT L 313, 29.11.2005, s. 1.

(57)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 37.

(58)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 52.

(59)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

(60)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

(61)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 12.

(62)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 20.

(63)  EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.

(64)  EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.

(65)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(66)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(67)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(68)  EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

(69)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.


BILAGA B

Förteckning över gemenskapslagstiftning antagen enligt Euratom-fördraget vars överträdelse utgör en olaglig handling i enlighet med artikel 2 a ii i detta direktiv

Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (1).

Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor (2).

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (3).


(1)  EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 57.

(3)  EUT L 337, 5.12.2006, s. 21.


Top