EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0099

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008 , ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 91 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/99/EY,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2008,

ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön ympäristöpolitiikalla on pyrittävä suojelun korkeaan tasoon.

(2)

Yhteisö on huolestunut ympäristörikosten lisääntymisestä ja niiden vaikutuksista, jotka ulottuvat yhä useammin niiden valtioiden rajojen ulkopuolelle, joissa rikokset tehdään. Tällaiset rikokset ovat uhka ympäristölle ja niihin on sen vuoksi puututtava asianmukaisesti.

(3)

Kokemus on osoittanut, että nykyisillä seuraamusjärjestelmillä ei ole voitu riittävästi varmistaa ympäristönsuojelulainsäädännön täysimääräistä noudattamista. Lainsäädännön noudattamista voidaan ja sitä pitäisi parantaa sillä, että käytettävissä on rikosoikeudelliset rangaistukset, jotka ovat luonteeltaan aivan erilainen osoitus yhteiskunnan paheksunnasta kuin hallinnolliset seuraamukset tai yksityisoikeudellinen korvausjärjestelmä.

(4)

Rikoksia koskevat yhteiset säännöt antaisivat mahdollisuuden käyttää jäsenvaltioissa ja niiden välillä tehokkaita tutkinta- ja virka-apumenetelmiä.

(5)

Jotta ympäristöä voitaisiin suojella tehokkaasti, tarvitaan erityisesti varoitusvaikutukseltaan tehokkaampia seuraamuksia sellaisesta ympäristölle haitallisesta toiminnasta, joka tavallisesti aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa ilmalle, ilmakehä mukaan luettuna, maaperälle, vesistöille, eläimille tai kasveille, ja myös lajien suojelulle.

(6)

Lakisääteisen toimimisvelvollisuuden laiminlyömisellä voi olla sama vaikutus kuin aktiivisella toiminnalla, joten siitä määrättävien rangaistusten olisi oltava vastaavat.

(7)

Tällainen toiminta olisi sen vuoksi katsottava rikokseksi koko yhteisön alueella silloin, kun se on tahallista tai tapahtuu törkeästä tuottamuksesta.

(8)

Tämän direktiivin liitteissä luetellut säädökset sisältävät säännöksiä, joihin olisi liityttävä rikosoikeudellisia toimenpiteitä ympäristönsuojelua koskevien sääntöjen täyden tehokkuuden varmistamiseksi.

(9)

Tämän direktiivin mukaiset velvoitteet koskevat vain niitä sen liitteissä lueteltujen säädösten säännöksiä, jotka velvoittavat jäsenvaltioita säätämään kieltotoimenpiteistä kyseisten säädösten täytäntöönpanon yhteydessä.

(10)

Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisessa lainsäädännössään rikosoikeudellisia rangaistuksia yhteisön ympäristönsuojelulainsäädännön vakavasta rikkomisesta. Tällä direktiivillä ei luoda velvoitteita, jotka koskisivat kyseisten seuraamusten tai muun käytössä olevan lainvalvontajärjestelmän soveltamista yksittäistapauksissa.

(11)

Tällä direktiivillä ei rajoiteta muiden sellaisten ympäristövahinkoja koskevien vastuujärjestelmien soveltamista, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä.

(12)

Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat vapaasti toteuttaa tai pitää voimassa tiukempia toimenpiteitä tehokkaasta ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Tällaisten toimenpiteiden on oltava yhteensopivia perustamissopimuksen kanssa.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta, jotta komissio voi arvioida direktiivin vaikutuksia.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli tehokkaamman ympäristönsuojelun varmistamista, vaan se voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(15)

Kun ympäristökysymyksiä koskevaa myöhempää lainsäädäntöä hyväksytään, siinä olisi aina tarpeen mukaan tarkennettava, että tätä direktiiviä sovelletaan. Tarvittaessa olisi muutettava 3 artiklaa.

(16)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä säädetään rikosoikeudellisista toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi entistä tehokkaammin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’laittomalla’ toiminnalla

i)

EY:n perustamissopimuksen perusteella annettujen, liitteessä A lueteltujen säädösten rikkomista, tai

ii)

Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan osalta Euratomin perustamissopimuksen perusteella annettujen, liitteessä B lueteltujen säädösten rikkomista, tai

iii)

sellaisen jäsenvaltion lain, hallinnollisen määräyksen tai toimivaltaisen viranomaisen tekemän päätöksen rikkomista, jolla pannaan täytäntöön i tai ii alakohdassa tarkoitettua yhteisön lainsäädäntöä;

b)

’suojelluilla luonnonvaraisilla eläin- ja kasvilajeilla’

i)

3 artiklan f alakohtaa sovellettaessa:

lajeja, jotka luetellaan luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (3) liitteessä IV; ja

lajeja, jotka luetellaan luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (4) liitteessä I, sekä lajeja, joita tarkoitetaan kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa;

ii)

3 artiklan g alakohtaa sovellettaessa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (5) liitteessä A tai B lueteltuja lajeja;

c)

’suojelualueella olevalla elinympäristöllä’ lajin elinympäristöä, jonka osalta jokin alue on osoitettu direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti erityiseksi suojelualueeksi, tai mitä tahansa luontotyyppiä tai lajin elinympäristöä, jonka osalta jokin esiintymispaikka on määritetty direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan nojalla erityiseksi suojelualueeksi;

d)

’oikeushenkilöllä’ oikeussubjektia, jolla on tämä asema sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella, ei kuitenkaan valtioita tai julkisyhteisöjä niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä oikeuksia eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

3 artikla

Rikokset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraava toiminta säädetään rikoksena rangaistavaksi silloin, kun se on lainvastaista ja se tehdään tahallaan tai ainakin törkeästä tuottamuksesta:

a)

sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn saattaminen, päästäminen tai johtaminen ilmaan, maaperään tai veteen, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

b)

sellainen jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely, mukaan luettuna tällaisten toimien valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet (jätehuolto), joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

c)

jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (6) 2 artiklan 35 kohdan soveltamisalaan kuuluva jätteiden siirto huomattavissa määrin riippumatta siitä, onko kyseessä erillinen siirto vai monta ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevaa siirtoa;

d)

sellaisen laitoksen, jossa harjoitetaan vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan tai käytetään vaarallisia aineita tai valmisteita, käyttäminen, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan laitoksen ulkopuolella kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

e)

sellainen ydinmateriaalin tai muun vaarallisen radioaktiivisen aineen tuotanto, jalostus, käsittely, käyttö, varastointi, kuljettaminen, tuonti, vienti tai loppusijoitus, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan kuoleman tai vakavan vamman ihmiselle tai huomattavaa vahinkoa ilman laadulle, maaperän laadulle tai veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

f)

suojeltujen luonnonvaraisten eläin- tai kasvilajien yksilöiden tappaminen, tuhoaminen, hallussapito tai ottaminen, paitsi jos menettely kohdistuu tällaisten yksilöiden merkityksettömään määrään ja sen vaikutus lajin säilymiseen on merkityksetön;

g)

suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien tai johdannaisten kauppaaminen lukuun ottamatta tapauksia, joissa teko koskee merkityksetöntä määrää yksilöitä ja sillä on merkityksetön vaikutus lajien säilyttämiseen;

h)

menettely, joka aiheuttaa suojelualueella olevan elinympäristön merkittävää heikentymistä;

i)

otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotanto, tuonti, vienti, markkinoille saattaminen tai käyttö.

4 artikla

Yllyttäminen ja avunanto

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yllyttäminen ja avunanto 3 artiklassa tarkoitettuun tahalliseen toimintaan ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja.

5 artikla

Rangaistukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista on säädetty rangaistukseksi tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset.

6 artikla

Oikeushenkilöiden vastuu

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, jotka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimeen kuuluvana oikeushenkilössä johtavassa asemassa oleva henkilö, jonka asema perustuu

a)

toimivaltaan edustaa oikeushenkilöä,

b)

valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta, tai

c)

valtuuksiin harjoittaa valvontaa oikeushenkilössä.

2.   Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että oikeushenkilön alaisena toimiva henkilö on voinut tehdä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia kyseisen oikeushenkilön hyväksi.

3.   Se, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään oikeushenkilön vastuusta, ei estä rikosoikeudenkäyntiä sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöinä, yllyttäjinä tai avunantajina 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuissa rikoksissa.

7 artikla

Oikeushenkilöille määrättävät seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 artiklan mukaisessa vastuussa olevaa oikeushenkilöä voidaan rangaista tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla.

8 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 26 päivää joulukuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä marraskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 10, 15.1.2008, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. toukokuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. lokakuuta 2008.

(3)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.

(5)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.


LIITE A

Luettelo EY:n perustamissopimuksen nojalla annetusta yhteisön lainsäädännöstä, jonka rikkominen katsotaan lainvastaiseksi menettelyksi tämän direktiivin 2 artiklan a kohdan i alakohdan nojalla

Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, (1) annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 72/306/ETY (2), annettu 2 päivänä elokuuta 1972, ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 75/439/ETY (3), annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäteöljyhuollosta;

neuvoston direktiivi 76/160/ETY (4), annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta;

neuvoston direktiivi 76/769/ETY (5), annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 77/537/ETY (6), annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 78/176/ETY (7), annettu 20 päivänä helmikuuta 1978, titaanidioksiditeollisuuden jätteistä;

neuvoston direktiivi 79/117/ETY (8), annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä;

neuvoston direktiivi 79/409/ETY (9), annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta;

neuvoston direktiivi 82/176/ETY (10), annettu 22 päivänä maaliskuuta 1982, kloorialkalielektrolyysiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 83/513/ETY (11), annettu 26 päivänä syyskuuta 1983, kadmiumpäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 84/156/ETY (12), annettu 8 päivänä maaliskuuta 1984, muiden kuin kloorialkalielektrolyysiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 84/360/ETY (13), annettu 28 päivänä kesäkuuta 1984, teollisuuslaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen estämisestä;

neuvoston direktiivi 84/491/ETY (14), annettu 9 päivänä lokakuuta 1984, heksakloorisykloheksaanipäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 85/203/ETY (15), annettu 7 päivänä maaliskuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille;

neuvoston direktiivi 86/278/ETY (16), annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maataloudessa;

neuvoston direktiivi 86/280/ETY (17), annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, direktiivin 76/464/ETY liitteen luetteloon I sisältyvien tiettyjen vaarallisten aineiden päästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista;

neuvoston direktiivi 87/217/ETY (18), annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987, asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä;

neuvoston direktiivi 90/219/ETY (19), annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa;

neuvoston direktiivi 91/271/ETY (20), annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä;

neuvoston direktiivi 91/414/ETY (21), annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta;

neuvoston direktiivi 91/676/ETY (22), annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta;

neuvoston direktiivi 91/689/ETY (23), annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vaarallisista jätteistä;

neuvoston direktiivi 92/43/ETY (24), annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta;

neuvoston direktiivi 92/112/ETY (25), annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä: direktiivillä 2003/44/EY (26) muutetut säännökset;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (27), annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY (28), annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta;

neuvoston direktiivi 96/49/EY (29), annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 96/59/EY (30), annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT);

neuvoston direktiivi 96/62/EY (31), annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta;

neuvoston direktiivi 96/82/EY (32), annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY (33), annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996 (34), luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY (35), annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY (36), annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta;

neuvoston direktiivi 98/83/EY (37), annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta;

neuvoston direktiivi 1999/13/EY (38), annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta;

neuvoston direktiivi 1999/30/EY (39), annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista;

neuvoston direktiivi 1999/31/EY (40), annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista;

neuvoston direktiivi 1999/32/EY (41), annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (42), annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (43), annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/69/EY (44), annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY (45), annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, jätteenpoltosta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000 (46), annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY (47), annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY (48), annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/3/EY (49), annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, ilman otsonista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY (50), annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY (51), annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY (52), annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (53), annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 (54), annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY (55), annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

komission direktiivi 2005/78/EY (56), annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/55/EY täytäntöönpanosta sekä sen liitteiden I–IV ja VI muuttamisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY (57), annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/11/EY (58), annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/12/EY (59), annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, jätteistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (60), annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY (61), annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/44/EY (62), annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (63), annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY (64), annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 (65), annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (66), annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (67), annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta;

Komission asetus (EY) N:o 1418/2007 (68), annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY (69), annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi.


(1)  EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1.

(2)  EYVL L 190, 20.8.1972, s. 1.

(3)  EYVL L 194, 25.7.1975, s. 23.

(4)  EYVL L 31, 5.2.1976, s. 1.

(5)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 38.

(7)  EYVL L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1.

(10)  EYVL L 81, 27.3.1982, s. 29.

(11)  EYVL L 291, 24.10.1983, s. 1.

(12)  EYVL L 74, 17.3.1984, s. 49.

(13)  EYVL L 188, 16.7.1984, s. 20.

(14)  EYVL L 274, 17.10.1984, s. 11.

(15)  EYVL L 87, 27.3.1985, s. 1.

(16)  EYVL L 181, 4.7.1986, s. 6.

(17)  EYVL L 181, 4.7.1986, s. 16.

(18)  EYVL L 85, 28.3.1987, s. 40.

(19)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1.

(20)  EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.

(21)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(22)  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.

(23)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.

(24)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

(25)  EYVL L 409, 31.12.1992, s. 11.

(26)  EUVL L 214, 26.8.2003, s. 18.

(27)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(28)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24.

(29)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25.

(30)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.

(31)  EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.

(32)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(33)  EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1.

(34)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(35)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(36)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(37)  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

(38)  EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1.

(39)  EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.

(40)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

(41)  EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13.

(42)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(43)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

(44)  EYVL L 313, 13.12.2000, s. 12.

(45)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

(46)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(47)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(48)  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1.

(49)  EYVL L 67, 9.3.2002, s. 14.

(50)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(51)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

(52)  EUVL L 23, 26.1.2005, s. 3.

(53)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(54)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(55)  EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1.

(56)  EUVL L 313, 29.11.2005, s. 1.

(57)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37.

(58)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 52.

(59)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

(60)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.

(61)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12.

(62)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 20.

(63)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(64)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.

(65)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(66)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(67)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(68)  EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.

(69)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.


LIITE B

Luettelo Euratomin perustamissopimuksen nojalla annetusta yhteisön lainsäädännöstä, jonka rikkominen katsotaan lainvastaiseksi menettelyksi tämän direktiivin 2 artiklan a kohdan ii alakohdan nojalla

Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom (1), annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta;

neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom (2), annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta;

neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom (3), annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta.


(1)  EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 346, 31.12.2003, s. 57.

(3)  EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21.


Top