EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 06. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1210/2008 z 20. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1211/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1212/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1214/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2008/2009

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1215/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót Spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín odlišne od nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie)

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (1)

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/910/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie)

38

 

 

Komisia

 

 

2008/911/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. novembra 2008, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2008) 6933]  (1)

42

 

 

2008/912/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín [oznámené pod číslom K(2008) 7283]

49

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

55

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top