EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1998

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1998 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

UL L 282, 31.10.2022, p. 1–1093 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1998/oj

31.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1998

z dne 20. septembra 2022

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1) in člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je uvedla nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura), da bi hkrati izpolnila zahteve skupne carinske tarife, statistike Unije o zunanji trgovini ter drugih politik Unije, ki zadevajo uvoz ali izvoz blaga.

(2)

Zaradi poenostavitve zakonodaje je primerno posodobiti kombinirano nomenklaturo in prilagoditi njeno strukturo.

(3)

Kombinirano nomenklaturo je treba spremeniti, da se lahko izvede postopno znižanje dajatev za izdelke, ki jih zajema sporazum v obliki Deklaracije o širitvi trgovine z izdelki informacijske tehnologije (ATI), kot določa Sklep Sveta (EU) 2016/971 (2).

(4)

Kombinirano nomenklaturo je treba spremeniti, da se uvedejo oznake KN za izdelke iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/859 (3).

(5)

Kombinirano nomenklaturo je treba spremeniti tudi zato, da se upoštevajo spremembe zahtev v zvezi s statistiko in trgovinsko politiko ter tehnološkim in trgovinskim razvojem, in sicer tako, da se uvedejo nove tarifne podštevilke zaradi lažjega spremljanja določenega blaga („ploščatih breskev in nektarin“ v poglavju 8, nekaterega „riža“ v poglavju 10, nekaterih „kritičnih surovin“ v poglavjih 25, 26, 28 in 85, nekaterih kemičnih izdelkov („DOTP“) v poglavju 29 ter „blokov in drogov iz aluminija“ v poglavju 76 KN).

(6)

Treba je spremeniti uvrstitve nekaterih snovi s seznama nelastniških imen farmacevtskih snovi v Prilogi 3 tretjega dela (Tarifne priloge) Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 in seznama farmacevtskih vmesnih izdelkov v Prilogi 6 tretjega dela (Tarifne priloge) Priloge I k navedeni uredbi.

(7)

Z učinkom od 1. januarja 2023 bi bilo treba Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 nadomestiti s popolno in posodobljeno različico kombinirane nomenklature, skupaj z avtonomnimi in konvencionalnimi stopnjami dajatve, izhajajočimi iz ukrepov, ki jih je sprejel Svet ali Komisija.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2022

Za Komisijo

v imenu predsednice

Gerassimos THOMAS

generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2016/971 z dne 17. junija 2016 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki deklaracije o širitvi Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (UL L 161, 18.6.2016, str. 2).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 151, 2.6.2022, str. 34).


PRILOGA I

KOMBINIRANA NOMENKLATURA

VSEBINA

PRVI DEL – UVODNE DOLOČBE

ODDELEK I – SPLOŠNA PRAVILA

A.

SPLOŠNA PRAVILA ZA RAZLAGO KOMBINIRANE NOMENKLATURE 15

B.

SPLOŠNA PRAVILA O DAJATVAH 16

C.

SPLOŠNA PRAVILA, KI SE NANAŠAJO TAKO NA UPORABO NOMENKLATURE KOT DAJATEV 17

ODDELEK II – POSEBNE DOLOČBE

A.

BLAGO ZA NEKATERE VRSTE LADIJ, ČOLNOV IN DRUGIH PLOVIL TER ZA VRTALNE ALI PROIZVODNE PLOŠČADI 18

B.

CIVILNI ZRAKOPLOVI IN BLAGO, KI SE UPORABLJA ZA CIVILNE ZRAKOPLOVE 19

C.

FARMACEVTSKI IZDELKI 21

D.

ENOTNA STOPNJA DAJATVE 22

E.

EMBALAŽA IN EMBALAŽNI MATERIALI 23

F.

UGODNEJŠA TARIFNA OBRAVNAVA ZARADI NARAVE BLAGA 24
OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 25
DODATNE MERSKE ENOTE 26

DRUGI DEL – SEZNAM CARIN

Poglavje

ODDELEK I

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

1

ŽIVE ŽIVALI 29

2

MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI 34

3

RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI 53

4

MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU 77

5

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU 91

ODDELEK II

RASTLINSKI PROIZVODI

6

ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE 93

7

UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI 96

8

UŽITNO SADJE IN OREŠKI; LUPINE AGRUMOV ALI MELON 102

9

KAVA, PRAVI ČAJ, MATÉ ČAJ IN ZAČIMBE 109

10

ŽITA 112

11

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN 116

12

OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZLIČNA ZRNA, SEMENA IN PLODOVI; INDUSTRIJSKE ALI ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN KRMA 121

13

ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI 126

14

RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU 128

ODDELEK III

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA, RASTLINSKEGA ALI MIKROBNEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA

15

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA, RASTLINSKEGA ALI MIKROBNEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA 129

ODDELEK IV

PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN IZDELANI TOBAČNI NADOMESTKI; IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN ALI NE, NAMENJENI ZA VDIHAVANJE BREZ ZGOREVANJA; DRUGI IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN, NAMENJENI VNOSU NIKOTINA V ČLOVEŠKO TELO

16

PROIZVODI IZ MESA, RIB, RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH VODNIH NEVRETENČARJEV ALI INSEKTOV 139

17

SLADKORJI IN SLADKORNI PROIZVODI 146

18

KAKAV IN KAKAVOVI PROIZVODI 151

19

PROIZVODI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI PROIZVODI 154

20

PROIZVODI IZ VRTNIN, SADJA, OREŠKOV ALI DRUGIH DELOV RASTLIN 159

21

RAZNA ŽIVILA 180

22

PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS 184

23

OSTANKI IN ODPADKI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA KRMA ZA ŽIVALI 199

24

TOBAK IN IZDELANI TOBAČNI NADOMESTKI; IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN ALI NE, NAMENJENI ZA VDIHAVANJE BREZ ZGOREVANJA; DRUGI IZDELKI, KI VSEBUJEJO NIKOTIN, NAMENJENI VNOSU NIKOTINA V ČLOVEŠKO TELO 205

ODDELEK V

MINERALNI PROIZVODI

25

SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; MAVČNI MATERIALI, APNO IN CEMENT 208

26

RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI 213

27

MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI 216

ODDELEK VI

PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ

28

ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKE ALI ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN, RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV ALI IZOTOPOV 226

29

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI 242

30

FARMACEVTSKI IZDELKI 269

31

GNOJILA 275

32

EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI DERIVATI; BARVILA, PIGMENTI IN DRUGE BARVILNE SNOVI; BARVE IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN ČRNILA 279

33

ETERIČNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČNI IN TOALETNI IZDELKI 284

34

MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LOŠČENJE ALI ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE IN „ZOBARSKI VOSKI“ TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI MAVCA 288

35

BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA; ENCIMI 291

36

RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE ZLITINE; VNETLJIVI PREPARATI 294

37

PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE 295

38

RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI 298

ODDELEK VII

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS, KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

39

PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS 310

40

KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME 326

ODDELEK VIII

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)

41

SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE 333

42

USNJENI IZDELKI, SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA) 338

43

NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI 341

ODDELEK IX

LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

44

LES IN LESNI IZDELKI, LESNO OGLJE 343

45

PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI 357

46

IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI 358

ODDELEK X

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI

47

CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI) 360

48

PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE PULPE, PAPIRJA ALI KARTONA 362

49

TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI 375

ODDELEK XI

TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI

50

SVILA 384

51

VOLNA, FINA ALI GROBA ŽIVALSKA DLAKA; PREJA IN TKANINE IZ KONJSKE ŽIME 386

52

BOMBAŽ 390

53

DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE IZ PAPIRNE PREJE 398

54

SINTETIČNI ALI UMETNI FILAMENTI; TRAKOVI IN PODOBNO IZ SINTETIČNIH ALI UMETNIH TEKSTILNIH MATERIALOV 401

55

UMETNA IN SINTETIČNA REZANA VLAKNA 405

56

VATA, KLOBUČEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI 412

57

PREPROGE IN DRUGA TEKSTILNA TALNA PREKRIVALA 416

58

SPECIALNE TKANINE; TAFTANI TEKSTILNI MATERIALI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMENTERIJA; VEZENINE 419

59

TEKSTILNI MATERIALI, IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVLEČENI, PREKRITI ALI LAMINIRANI; TEKSTILNI IZDELKI, PRIMERNI ZA TEHNIČNE NAMENE 422

60

PLETENI ALI KVAČKANI MATERIALI 427

61

OBLAČILNI IZDELKI IN OBLAČILNI DODATKI, PLETENI ALI KVAČKANI 430

62

OBLAČILNI IZDELKI IN OBLAČILNI DODATKI, NEPLETENI ALI NEKVAČKANI 440

63

DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI; KOMPLETI; RABLJENA OBLAČILA IN RABLJENI TEKSTILNI IZDELKI; KRPE 451

ODDELEK XII

OBUTEV, POKRIVALA, DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS

64

OBUTEV, GAMAŠE IN PODOBNI IZDELKI; DELI TEH IZDELKOV 456

65

POKRIVALA IN NJIHOVI DELI 462

66

DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI 463

67

PREPARIRANO PERJE IN PUH IN IZDELKI IZ PERJA ALI PUHA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS 464

ODDELEK XIII

IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

68

IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV 466

69

KERAMIČNI IZDELKI 471

70

STEKLO IN STEKLENI IZDELKI 475

ODDELEK XIV

NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI

71

NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI 484

ODDELEK XV

NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

72

ŽELEZO IN JEKLO 493

73

IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA 516

74

BAKER IN BAKRENI IZDELKI 528

75

NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI 533

76

ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI 535

77

(REZERVIRANO ZA MOŽNOST BODOČE UPORABE)

78

SVINEC IN SVINČENI IZDELKI 540

79

CINK IN CINKOVI IZDELKI 542

80

KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI 543

81

DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI 544

82

ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN 548

83

RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN 554

ODDELEK XVI

STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE

84

JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI 559

85

ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE ALI REPRODUKCIJO SLIKE IN ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE 608

ODDELEK XVII

VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA

86

ŽELEZNIŠKE IN TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI; ŽELEZNIŠKI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANIČNA (VKLJUČNO ELEKTROMEHANSKA) SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST 640

87

VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR 643

88

ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI 658

89

LADJE, ČOLNI IN PLAVAJOČE KONSTRUKCIJE 661

ODDELEK XVIII

OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

90

OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR 664

91

URE IN NJIHOVI DELI 678

92

GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR 682

ODDELEK XIX

OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR

93

OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR 685

ODDELEK XX

RAZNI IZDELKI

94

POHIŠTVO; MEDICINSKO-KIRURŠKO POHIŠTVO; POSTELJNI VLOŽKI, POSTELJNA DNA, POLNJENA POSTELJNINA IN PODOBNA POSTELJNA OPREMA; SVETILKE IN DRUGA SVETILA, KI NISO NAVEDENE ALI ZAJETE NA DRUGEM MESTU; OSVETLJENI ZNAKI, OSVETLJENI ZNAKI Z IMENI IN PODOBNO; MONTAŽNE ZGRADBE 687

95

IGRAČE, REKVIZITI ZA DRUŽABNE IGRE IN ŠPORT; NJIHOVI DELI IN PRIBOR 693

96

RAZNI IZDELKI 699

ODDELEK XXI

UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE

97

UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE 705

98

CELOVIT INDUSTRIJSKI OBRAT 708

99

POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE 711

TRETJI DEL – TARIFNE PRILOGE

ODDELEK I – KMETIJSKE PRILOGE

PRILOGA 1

KMETIJSKE KOMPONENTE (EA), DODATNE DAJATVE ZA SLADKOR (AD S/Z) IN DODATNE DAJATVE ZA MOKO (AD F/M) 717

PRILOGA 2

PROIZVODI, ZA KATERE VELJA VHODNA CENA 733

ODDELEK II – SEZNAM FARMACEVTSKIH SNOVI, UPRAVIČENIH DO DAJATEV PROSTE OBRAVNAVE

PRILOGA 3

SEZNAM MEDNARODNIH NELASTNIŠKIH IMEN, PROSTIH DAJATEV, KI GA ZA FARMACEVTSKE SNOVI DOLOČA SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA 767

PRILOGA 4

SEZNAM PREDPON IN PRIPON, KI V KOMBINACIJI Z INN-I IZ PRILOGE 3 POIMENUJEJO SOLI, ESTRE ALI HIDRATE INN-OV; TE SOLI, ESTRI IN HIDRATI SO PROSTI DAJATEV POD POGOJEM, DA JIH JE MOŽNO UVRSTITI POD ISTO 6-MESTNO PODŠTEVILKO HS KOT PRIPADAJOČI INN 979

PRILOGA 5

SOLI, ESTRI IN HIDRATI INN-OV, KI SE NE UVRŠČAJO POD ISTO ŠTEVILKO HS KOT PRIPADAJOČI INN-I, KI SO PROSTI DAJATEV 993

PRILOGA 6

SEZNAM FARMACEVTSKIH VMESNIH IZDELKOV, PROSTIH DAJATEV, TJ. SESTAVIN, KI SE UPORABLJAJO ZA PROIZVODNJO KONČNIH FARMACEVTSKIH IZDELKOV 997

ODDELEK III

PRILOGA 7

(REZERVIRANO ZA MOŽNOST BODOČE UPORABE) 1057

ODDELEK IV – UGODNA TARIFNA OBRAVNAVA ZARADI NARAVE BLAGA

PRILOGA 8

BLAGO, NEPRIMERNO ZA PREHRANO LJUDI (SEZNAM DENATURANTOV) 1061

PRILOGA 9

POTRDILA 1066

ODDELEK V

PRILOGA 10

STATISTIČNE OZNAKE TARIC 1079

PRVI DEL

UVODNE DOLOČBE

ODDELEK I

SPLOŠNA PRAVILA

A.   Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1.

Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je lažje znajti pri uvrščanju; iz pravnih razlogov poteka uvrščanje po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom ali poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk ali opomb.

2.

(a)

Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kompleten ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega proizvoda. Pod tarifno številko se uvršča tudi kompleten ali končen proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot kompleten ali končen po tem pravilu), če se predloži nesestavljen ali razstavljen.

(b)

Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombinacija tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi. Proizvod ali izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava kot blago, ki v celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali snovi. Uvrščanje blaga, ki sestoji iz več materialov ali snovi, poteka po pravilu iz točke 3.

3.

Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu iz točke 2(b) ali iz drugih razlogov na prvi pogled uvrstiti pod dve ali več tarifnih številk, se uvrščajo takole:

(a)

tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi številkami, v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se poimenovanja dveh ali več tarifnih številk nanašajo samo na del materiala ali snovi, vsebovanih v mešanih ali sestavljenih proizvodih, ali samo na del komponent, pripravljenih kot komplet za prodajo na drobno, poimenovanja teh tarifnih številk štejejo za enako konkretna, celo če ima katero izmed njih bolj kompleten in bolj natančen opis proizvoda;

(b)

mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih materialov ali so izdelani iz različnih komponent oziroma sestavin, ter proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na drobno, ki se ne morejo uvrstiti po pravilu iz 3(a), se uvrstijo, kot da so iz materiala ali sestavine, ki jim daje bistven značaj, če je to merilo uporabno;

(c)

če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu iz 3(a) ali (b), se uvrsti pod tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati.

4.

Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po zgoraj navedenih pravilih, se uvrsti pod tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu najbolj podobno.

5.

Poleg gornjih določb veljajo za naštete proizvode tudi naslednja pravila:

(a)

toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole, risalni pribor, embalažo za ogrlice in podobna embalaža, posebej oblikovana in prirejena za določen proizvod ali komplet proizvodov, primerna za dolgotrajno rabo in predložena s proizvodi, za katere je namenjena, se uvrsti s temi proizvodi, pod pogojem, da se prodaja skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja za embalažo, ki daje celoti bistven značaj;

(b)

v skladu z določbami iz 5(a) se embalažni materiali in embalaža (1), ki se predložijo tako, da so v njih embalirani proizvodi, uvrščajo skupaj s temi proizvodi, če se običajno uporabljajo za embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa ne velja za embalažne materiale in embalažo, če je očitno, da so primerni za večkratno uporabo.

6.

Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo pod tarifne podštevilke v okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarifnih podštevilk in morebitnih opombah k tem tarifnim podštevilkam ter, smiselno, po teh pravilih, pri čemer velja, da se tarifne podštevilke lahko primerjajo samo na isti ravni razčlenitve. To pravilo velja tudi za opombe k oddelkom in poglavjem, če ni določeno drugače.

B.   Splošna pravila o dajatvah

1.

Za uvoženo blago s poreklom iz držav, ki so pogodbenice Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, ali s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume, ki vsebujejo klavzulo o priznavanju največjih tarifnih ugodnosti, se uporabljajo konvencionalne dajatve iz kolone 3 seznama dajatev. Če ni določeno drugače, se te konvencionalne dajatve uporabljajo tudi za blago, ki zgoraj ni navedeno, in je uvoženo iz katere koli tretje države.

Konvencionalne stopnje dajatve, navedene v koloni 3, se uporabljajo od 1. januarja 2023.

Kadar so avtonomne stopnje dajatve nižje od konvencionalnih stopenj dajatve, se uporabljajo avtonomne dajatve, prikazane v opombah.

2.

Odstavek 1 se ne uporablja, kadar so za blago s poreklom iz nekaterih držav določene posebne avtonomne carine ali kadar se zaradi izvajanja sporazumov uporabljajo preferencialne carine.

3.

Odstavka 1 in 2 ne preprečujeta državam članicam uporabiti carine, ki niso navedene v skupni carinski tarifi, kadar je uporaba takih dajatev upravičena po pravu Evropske unije.

4.

Dajatve, izražene v odstotkih, so dajatve ad valorem.

5.

Označba „EA“ pomeni, da se za blago zaračunava „kmetijska komponenta“, ki je določena v skladu s Prilogo 1.

6.

Označba „AD S/Z“ ali „AD F/M“ v poglavjih 17 do 19 pomeni, da je najvišja stopnja dajatve za nekatere oblike sladkorja ali za moko sestavljena iz dajatve ad valorem in dodatne dajatve. Ta dodatna dajatev je določena v skladu z določbami iz Priloge 1.

7.

Označba „€/% vol/hl“ v poglavju 22 pomeni, da je treba za vsak prostorninski odstotek alkohola na hektoliter izračunati posebno dajatev, izraženo v eurih. Tako je treba za pijačo, ki vsebuje 40 vol. % alkohola, dajatve zaračunati kot sledi:

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, kar da dajatev 40 € na hektoliter, ali

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, kar da dajatev 45 € na hektoliter.

Kadar je dodatno navedena še najnižja vrednost (MIN), na primer „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, pomeni, da je treba dajatev, izračunano na podlagi gornjega pravila, primerjati z najnižjo dajatvijo (na primer „9 €/hl“), uporabi pa se višja od obeh dajatev.

8.

Kadar je v poglavjih 17 do 19 in 21 navedena največja vrednost (MAX), na primer „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)“, to pomeni, da dajatev, izračunana tako, da se prišteje 9 % in „kmetijska komponenta“ (EA), ne sme preseči vsote v višini 24,2 % in dodatne dajatve na sladkor („AD S/Z“).

C.   Splošna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature kot dajatev

1.

Če ni drugače predpisano, se določbe v zvezi s carinsko vrednostjo, poleg vrednosti za določanje carin ad valorem, uporabljajo za določanje vrednosti, na osnovi katerih se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk.

2.

Šteje se, da se kot obdavčljiva masa blaga, pri katerem se obračunava dajatev na maso, in masa, na osnovi katere se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk:

(a)

v primeru oznake „bruto masa“ upošteva skupna masa blaga in vseh embalažnih materialov in embalaže;

(b)

v primeru oznake „neto masa“, ali enostavno „masa“ brez podrobnejših oznak, upošteva masa samega blaga brez embalažnih materialov in embalaže.

3.

Vrednost eura v nacionalnih valutah se za države članice, ki po opredelitvi iz Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 (2) niso sodelujoče države članice (v nadaljnjem besedilu: nesodelujoče države članice), določi v skladu s členom 53 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

4.

Blago, upravičeno do ugodnejše tarifne obravnave zaradi posebne uporabe:

Kadar uvozna dajatev, predvidena v okviru posebne uporabe za blago za posebno uporabo, ni nižja od tiste, ki bi sicer veljala za to blago, se navedeno blago uvrsti pod oznako, ki se nanaša na posebno uporabo, člen 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 pa se ne uporablja.

ODDELEK II

POSEBNE DOLOČBE

A.   Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi

1.

Začasno se ne zaračunavajo carine na blago, ki se vgrajuje v ladje, čolne ali druga plovila iz naslednjega seznama v primeru gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in na blago za notranjo in tehnično opremo takih ladij, čolnov in drugih plovil.

2.

Carina se začasno ne zaračunava za:

(a)

blago za vgradnjo v vrtalne in proizvodne ploščadi:

(1)

pritrjene, iz tarifne podštevilke ex 8430 49, ki obratujejo v ali zunaj teritorialnega morja držav članic ali

(2)

plavajoče ali potopne, iz tarifne podštevilke 8905 20,

zaradi njihove gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in za blago za opremo teh ploščadi.

Blago, kot so motorno gorivo, maziva in plin, potrebno za delovanje strojev in naprav, ki ne pomeni stalne spremembe, in ni sestavni del ploščadi, in se uporablja na krovu za gradnjo, popravilo, vzdrževanje, preoblikovanje ali opremo teh ploščadi, se tudi šteje kot blago za vgradnjo v vrtalne in proizvodne ploščadi;

(b)

cevi, kable in njihove konektorje, ki povezujejo te vrtalne ali proizvodne ploščadi s kopnim.

Oznaka KN

Poimenovanje

8901

Potniške ladje, izletniške ladje, trajekti, tovorne ladje, barže in podobna plovila za prevoz oseb in blaga

8901 10

Potniške ladje, izletniške ladje in podobna plovila, konstruirane predvsem za prevoz oseb; trajekti vseh vrst

8901 10 10

– – za morsko plovbo

8901 20

Tankerji

8901 20 10

– – za morsko plovbo

8901 30

Plovila-hladilnice, razen tistih iz tar. podšt. 8901 20

8901 30 10

– – za morsko plovbo

8901 90

Druga plovila za prevoz blaga in druga plovila za prevoz potnikov in blaga

8901 90 10

– – za morsko plovbo

8902 00

Ribiška plovila; ladje-tovarne in druga plovila za predelavo in konserviranje ribjih izdelkov

8902 00 10

– Za morsko plovbo

8903

Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni na vesla in kanuji

 

Jadrnice, razen napihljivih, s pomožnim motorjem ali brez njega

8903 22

– – dolžine nad 7,5 m do vključno 24 m

8903 22 10

– – – za morsko plovbo

8903 23

– – dolžine nad 24 m

8903 23 10

– – – za morsko plovbo

 

Motorni čolni, razen napihljivih, razen čolnov z izvenkrmnimi motorji

8903 32

– – dolžine nad 7,5 m do vključno 24 m

8903 32 10

– – – za morsko plovbo

8903 33

– – dolžine nad 24 m

8903 33 10

– – – za morsko plovbo

8904 00

Vlačilci in potiskači

8904 00 10

– Vlačilci

 

– Potiskači

8904 00 91

– – za morsko plovbo

8905

Plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoči bagri, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji; plavajoči doki; plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

8905 10

Plavajoči bagri

8905 10 10

– – za morsko plovbo

8905 90

Drugo

8905 90 10

– – za morsko plovbo

8906

Druga plovila, vključno z vojnimi ladjami in reševalnimi čolni, razen čolnov na vesla

8906 10 00

Vojne ladje

8906 90

Drugo

8906 90 10

– – za morsko plovbo

3.

Za začasne opustitve veljajo pogoji, predpisani v ustreznih določbah Evropske unije zaradi carinskega nadzora nad uporabo tega blaga.

B.   Civilni zrakoplovi in blago, ki se uporablja za civilne zrakoplove

1.

Oprostitev plačila carine je predvidena za:

civilne zrakoplove,

nekatere vrste blaga, ki se uporablja za civilne zrakoplove in za vgradnjo vanje pri izdelavi, popravilu, vzdrževanju, obnovi, modifikaciji ali preoblikovanju,

naprave za zemeljsko treniranje letenja in njihove dele za civilno rabo.

Zadevno blago je zajeto v tarifnih številkah in tarifnih podštevilkah, naštetih v preglednicah v odstavku 5.

2.

Za namene prve in druge alinee odstavka 1 „civilni zrakoplov“ pomeni zrakoplove, ki se v državah članicah ne uporabljajo v vojaške ali podobne namene in ki ne nosijo vojaških ali necivilnih registrskih oznak.

3.

Izraz iz druge alinee odstavka 1 „ki se uporablja za civilne zrakoplove“ vključuje blago za uporabo pri napravah za zemeljsko treniranje letenja za civilno rabo.

4.

Za oprostitev carin veljajo pogoji, predpisani v ustreznih določbah Evropske unije, za carinski nadzor nad uporabo takega blaga (glej člen 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.

Vendar se ti pogoji ne uporabljajo v primerih, kadar so bili civilni zrakoplovi, ki so uvrščeni pod tarifne podštevilke 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, ustrezno vnešeni v register države članice ali tretje države v skladu s Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 in je v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet naveden sklic na zadevno potrdilo o registraciji.

Določbe točke C. 4, oddelka I – Splošna pravila, uvodnih določb KN se uporabljajo mutatis mutandis.

5.

Blago, upravičeno do te oprostitve carin, je zajeto v naslednjih tarifnih številkah ali tarifnih podštevilkah:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Za naslednje tarifne podštevilke je oprostitev carin odobrena samo za blago, ki se uporablja v civilnih zrakoplovih in je poimenovano v stolpcu 2:

Tarifna podštevilka

Poimenovanje

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Z dodatnim priborom

4008 29

Profili, rezani po meri

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Ustrezne za prenos plinov ali tekočin

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Za tehnično uporabo

4504 90

Tesnila in podobno

6812 80

Razen oblačilnih dodatkov, obutve in pokrival, papirja, kartona in klobučevine, plošč in zvitkov iz stisnjenih azbestnih vlaken

6812 99

Razen papirja, kartona in klobučevine; razen plošč in zvitkov iz stisnjenih azbestnih vlaken

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc

7007 21

Vetrobranska stekla, neuokvirjena

7322 90

Grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov)

7324 90

Sanitarna oprema (brez njihovih delov)

7608 10 , 7608 20

Opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine

8108 90

Cevi in votli profili, opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine

8415 90

Klimatskih naprav iz tarifnih podštevilk 8415 81 , 8415 82 ali 8415 83

8419 90

Deli toplotnih izmenjalnikov

8479 89

Hidropnevmatske baterije; mehanski sprožilci za usmerjanje sile na turbini (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno projektirane toaletne enote; vlažilci in sušilci zraka; servo mehanizmi, neelektrični; neelektrični starter motorji; pnevmatski starterji za turbo reaktivce, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine; neelektrični brisalci vetrobranskih stekel; neelektrični regulatorji propelerja

8501 20 , 8501 40

Z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW

8501 31

Motorji z izhodno močjo nad 735 W, generatorji enosmernega toka

8501 33

Motorji z izhodno močjo do vključno 150 kW in generatorji

8501 34

Generatorji z izhodno močjo nad 375 kW

8501 51

Z izhodno močjo nad 735 W

8501 53

Z izhodno močjo, ki ne presega 150 kW

8501 72

Z izhodno močjo nad 735 W

8501 80

Z izhodno močjo, ki ne presega 750 kW

8516 80 20

Montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, uporabljeni za odmrzovanje ali odtajanje

8522 90

Sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifnih podštevilko 8519 81

8529 90

Sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifne številke 8526

8536 70

Plastični spojniki za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken

8543 70 90

Električni sinhronizatorji in pretvorniki; odmrzovalniki in naprave za razmeglitev z električnimi upori

9020 00

Razen njihovih delov

9029 10

Električni ali elektronski števci vrtljajev

9029 90

Za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre

9109 10 , 9109 90

Širine ali premera do vključno 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

Iz plastičnih mas ali navadnih kovin

9405 92 , 9405 99

Deli proizvodov iz tarifnih podštevilk 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 ali 9405 69 , iz plastičnih mas ali navadnih kovin

6.

Blago iz odstavka 5 je vključeno v Taric po tarifnih podštevilkah z navedbo naslednje opombe: „Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Evropske unije (glej člen 254 Uredbe (EU) št. 952/2013).“

Vendar za tarifne podštevilke 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 opomba določa:

„Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Evropske unije (glej člen 254 Uredbe (EU) št. 952/2013). Vendar se ti pogoji ne uporabljajo v primerih, kadar so bili civilni zrakoplovi ustrezno vnešeni v register države članice ali tretje države v skladu s Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 in je v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet naveden sklic na zadevno potrdilo o registraciji.“

C.   Farmacevtski izdelki

1.

Oprostitev carine je predvidena za naslednje vrste farmacevtskih izdelkov:

1.

farmacevtske snovi, označene s CAS RN (registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov) in z mednarodnimi nelastniškimi imeni (INN-i), naštetimi v Prilogi 3;

2.

soli, estre in hidrate INN-ov, ki so poimenovani s kombinacijo INN-ov iz Priloge 3 ter predpon in pripon iz Priloge 4, če se ti proizvodi lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke HS kot posamezni INN;

3.

soli, estre in hidrate INN-ov, ki so našteti v Prilogi 5 in ki se ne morejo uvrstiti pod isto šestmestno podštevilko HS kot ustrezni INN-i;

4.

farmacevtske vmesne izdelke, t. j. vrste sestavin za izdelavo končnih farmacevtskih izdelkov, označenih s CAS RN in s kemijskimi imeni, naštetimi v Prilogi 6.

2.

Posebni primeri:

1.

INN-i zajemajo samo tiste snovi, ki so poimenovane v seznamih priporočenih in predlaganih INN-ov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kadar je število snovi, zajetih v INN-u manjše od števila, zajetega v CAS RN, bodo za oprostitev dajatve obravnavane samo tiste snovi, ki so zajete v INN-u;

2.

kadar je proizvod iz Priloge 3 ali Priloge 6 označen s CAS RN, ki ustreza specifičnemu izomeru, samo ta izomer izpolnjuje pogoj za oprostitev dajatve;

3.

dvojni derivati (soli, estri in hidrati) INN-ov, označeni s kombinacijo INN-a iz Priloge 3 ter predpone in pripone iz Priloge 4, izpolnjujejo pogoj za oprostitev dajatve, če se lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke HS kot posamezni INN:

primer: alanin metil ester, hidroklorid;

4.

kadar je neki INN iz Priloge 3 sol (ali ester), nobena druga sol (ali ester) kisline, ki ustreza INN-u, ne more izpolnjevati pogoja za oprostitev dajatve:

primer: kalijev oksprenoat (INN): prost carine

natrijev oksprenoat: ni prost dajatve.

(5)

kadar za izdelek iz Priloge 3 ali Priloge 6 (številka 0-00-0) ni navedena CAS RN, mednarodno nelastniško ime (INN) ali navedeno kemijsko ime zadostuje za dajatev prosto obravnavo

D.   Enotna stopnja dajatve

1.

Carina se obračunava po pavšalni stopnji 2,5 % ad valorem za blago:

v pošiljkah enega posameznika drugemu posamezniku, ali

v osebni prtljagi potnikov,

pod pogojem, da tak uvoz ni komercialne narave.

Ta pavšalna carinska stopnja 2,5 % se uporablja pod pogojem, da dejanska vrednost blaga, zavezanega plačilu uvozne dajatve, ne presega 700 € na pošiljko ali na potnika.

Ta pavšalna stopnja se ne uporablja za blago, za katero je stopnja dajatve v seznamu carin označena s „prosto“, in za blago iz poglavja 24, zajeto v pošiljki ali osebni prtljagi potnikov v količinah, ki presegajo količine, določene v členu 27 ali po členu 41 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (4).

2.

Uvoz se obravnava kot nekomercialni uvoz, če:

(a)

so v primeru blaga, ki ga en posameznik pošilja drugemu posamezniku, take pošiljke:

priložnostne,

vsebujejo blago, ki je izključno za osebne potrebe prejemnika ali njegove družine in ki po naravi ali količini ne kaže komercialnega pomena,

jih pošiljatelj pošlje prejemniku popolnoma brezplačno;

(b)

je v primeru blaga v osebni prtljagi potnikov to blago:

priložnostno in

vsebuje izključno blago, ki je za osebno uporabo potnikov ali njihovih družinskih članov, ali blago, namenjeno za darila; narava in količina blaga ne smeta dopuščati domneve, da se blago uvaža za komercialne namene.

3.

Pavšalna stopnja carine se ne uporablja za blago, ki je uvoženo po pogojih iz odstavkov 1 in 2, če oseba, udeležena v postopku, pred obračunom carine po pavšalni stopnji zahteva, da se blago ocarini po carinski stopnji, ki velja za to blago. Za vse blago v pošiljki zato veljajo uvozne dajatve, ki so ustrezne za to blago, kar pa ne vpliva na prosti uvoz, predviden v skladu s členi 25 do 27 in 41 Uredbe (ES) št. 1186/2009.

Uvozne dajatve iz prvega pododstavka pomenijo oboje, carine in druge dajatve z enakim učinkom ter druge uvozne dajatve, ki so predvidene v skladu s skupno kmetijsko politiko ali posebnimi dogovori za nekatere izdelke, predelane iz kmetijskih proizvodov.

4.

Države nečlanice lahko zaokrožijo znesek, ki je rezultat preračuna zneska 700 € v nacionalno valuto.

5.

Nesodelujoča država članica lahko obdrži protivrednost zneska 700 EUR v nacionalni valuti, če se pri letnem usklajevanju, predvidenem v členu 53 Uredbe (EU) št. 952/2013, ustrezna protivrednost v nacionalni valuti pred zaokrožitvijo, predvideno v odstavku 4, spremeni za manj kot 5 % ali se zmanjša.

E.   Embalaža in embalažni materiali

Za embalažo in embalažne materiale, na katere se nanaša splošno pravilo za razlago 5(a) in (b), in ki so dani v obtok skupaj z blagom, ki ga vsebujejo ali s katerim se predložijo, veljajo naslednje določbe.

1.

Kadar so embalaža in embalažni materiali uvrščeni z blagom v skladu z določbami splošnega pravila za razlago 5, se:

(a)

ocarinijo na osnovi enake stopnje carine kot blago:

kjer je tako blago zavezano carini ad valorem ali

kjer jih je treba prišteti k obdavčljivi masi blaga;

(b)

uvozijo brez carine:

kjer je blago prosto carine ali

kjer se blago ne carini na osnovi mase ali vrednosti ali

kjer mase embalaže in embalažnih materialov ni treba vključiti v obdavčljivo maso blaga.

2.

V primeru, da embalaža in embalažni materiali, za katere veljajo določbe gornjega odstavka 1(a) in 1(b), vsebujejo ali se predložijo z blagom z več različnimi tarifnimi poimenovanji, se masa in vrednost embalaže in embalažnih materialov pri določitvi njihove obdavčljive mase ali vrednosti porazdeli med vsebovano blago v sorazmerju z maso in vrednostjo tega blaga.

F.   Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga

1.

Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga je predvidena pod nekaterimi pogoji za:

blago, ki ni primerno za prehrano,

semena,

tkanina za sita, nedokončana,

nekatere vrste svežega namiznega grozdja, tobak in nitrate.

To blago je zajeto pod tarifnimi podštevilkami (5), ki so opremljene z naslednjo opombo: „Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v oddelku II, odstavku F uvodnih določb.“ ali „Ta ugodna tarifna obravnava je pogojena z izpolnjevanjem pogojev iz oddelka II, odstavka F uvodnih določb.“

2.

Za prehrano neprimerno blago, kateremu se podeli ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave, je našteto v Prilogi 8 po tarifnih številkah, pod katere je uvrščeno, skupaj s poimenovanjem in količinami uporabljenih denaturantov. Tako blago se šteje kot neprimerno za prehrano, kadar so blago za denaturiranje in denaturanti homogeno zmešani, ločevanje pa ni ekonomsko upravičeno.

3.

Spodaj našteto blago se uvrsti pod ustrezne tarifne številke za seme ali za setev, pod pogojem, da je blago v skladu z ustreznimi določbami Evropske unije:

za sladko koruzo, piro, hibridno koruzo, riž in sirek (Direktiva Sveta 66/402/EGS (6)),

za semenski krompir (Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 (7)),

za oljno seme in plodove (Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 (8)).

Kadar so hibridna sladka koruza, pira, hibridna koruza, riž, hibridni sirek ali oljno seme in plodovi take vrste, da zanje ne veljajo kmetijske določbe, se jim podeli ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave, če se ugotovi, da je blago dejansko namenjeno za setev.

4.

Tkanini za sita, nedokončani, se podeli ugodnejša tarifna obravnava pod pogojem, da ima blago neizbrisno oznako, da je namenjeno za sejanje ali podobno industrijsko rabo.

5.

Svežemu namiznemu grozdju, tobaku in nitratom, se podeli ugodnejša tarifna obravnava ob predložitvi ustrezno potrjenega potrdila. Posamezne veljavne določbe in vzorci potrdil so prikazani v Prilogi 9.

OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

označuje nove številke oznak

označuje številke oznak iz prejšnjega leta, vendar z drugačno vsebino

AD F/M

dodatna dajatev na moko

AD S/Z

dodatna dajatev na sladkor

b/f

flaškon

cm/s

centimetrov na sekundo

EA

kmetijska komponenta

euro

INN

mednarodno nelastniško ime

INNM

spremenjeno mednarodno nelastniško ime

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram, bruto

kg/net

kilogram, neto

kg/net eda

kilogram neto odcejene substance

kg/net mas

kilogram neto suhe snovi

MAX

največ

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

najmanj

ml/g

mililitrov na gram

mm/s

milimetrov na sekundo

RON

raziskovalno oktansko število

Opomba:

Tarifna številka v oglatem oklepaju v koloni 1 seznama dajatev pomeni, da je bila ta postavka izbrisana (npr. številka [1519]). V Prilogi k seznamu carin - navajanje sklicevanja na prilogo v oglatih oklepajih kaže na to, da je bila vsebina navedene Priloge izbrisana (npr. [Priloga 7]).

DODATNE MERSKE ENOTE

c/k

karati (1 metrični karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

število celic

ct/l

nosilnost v tonah (9)

g

gram

gi F/S

gram radioaktivnega izotopa

kg H2O2

kilogram vodikovega peroksida

kg K2O

kilogram kalijevega oksida

kg KOH

kilogram kalijevega hidroksida (kavstična pepelika)

kg met.am.

kilogram metilamina

kg N

kilogram dušika

kg NaOH

kilogram natrijevega hidroksida (kavstična soda)

kg/net eda

kilogram neto odcejene substance

kg P2O5

kilogram difosfornega pentaoksida

kg 90 % sdt

kilogram 90 % suhe substance

kg U

kilogram urana

1 000 kWh

tisoč kilovatnih ur

l

liter

l alc. 100 %

liter čistega (100 %) alkohola

m

meter

m2

kvadratni meter

m3

kubični meter

1 000 m3

tisoč kubičnih metrov

pa

štev. parov

p/st

štev. kosov

100 p/st

sto kosov

1 000 p/st

tisoč kosov

TJ

terajoul (bruto kalorična vrednost)

t. CO2

tona ekvivalenta CO2 (ogljikovega dioksida) (199)

ni dodatne enote

DRUGI DEL

SEZNAM CARIN

ODDELEK I

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Opombi

1.

V tem oddelku se vsako sklicevanje na posamezne rodove ali vrste živali nanaša tudi na njihove mladiče, razen če iz samega besedila ne izhaja kaj drugega.

2.

Vsakršno sklicevanje na „suhe“ izdelke po vsej nomenklaturi se nanaša tudi na izdelke, ki so dehidrirani, evaporirani ali liofilizirani, razen če iz sobesedila ne izhaja kaj drugega.

POGLAVJE 1

ŽIVE ŽIVALI

Opomba

1.

To poglavje obsega vse žive živali, razen:

(a)

rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev iz tar. št. 0301, 0306, 0307 ali 0308;

(b)

kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 3002, in

(c)

živali iz tar. št. 9508.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

1

2

3

4

0101

Živi konji, osli, mezge in mule:

 

 

 

Konji:

 

 

0101 21 00

– – čistopasemske plemenske živali (19)

prosto

p/st

0101 29

– – drugi:

 

 

0101 29 10

– – – za zakol (31)

prosto

p/st

0101 29 90

– – – drugi

11,5

p/st

0101 30 00

osli

7,7

p/st

0101 90 00

drugi

10,9

p/st

0102

Živo govedo:

 

 

 

Govedo:

 

 

0102 21

– – čistopasemske plemenske živali (32):

 

 

0102 21 10

– – – telice (samice goveda, ki še niso telile)

prosto

p/st

0102 21 30

– – – krave

prosto

p/st

0102 21 90

– – – drugo

prosto

p/st

0102 29

– – drugo:

 

 

0102 29 05

– – – iz podrodu Bibos ali Poephagus

prosto

p/st

 

– – – drugo:

 

 

0102 29 10

– – – – mase do vključno 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – mase nad 300 kg:

 

 

 

– – – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):

 

 

0102 29 51

– – – – – – za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – druge

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – krave:

 

 

0102 29 61

– – – – – – za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – druge

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – drugo:

 

 

0102 29 91

– – – – – – za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

Bivoli:

 

 

0102 31 00

– – čistopasemske plemenske živali (32)

prosto

p/st

0102 39

– – drugi:

 

 

0102 39 10

– – – domačih pasem

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – drugi

prosto

p/st

0102 90

drugi:

 

 

0102 90 20

– – čistopasemske plemenske živali (32)

prosto

p/st

 

– – drugi:

 

 

0102 90 91

– – – domačih pasem

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – drugi

prosto

p/st

0103

Živi prašiči:

 

 

0103 10 00

Čistopasemske plemenske živali (33)

prosto

p/st

 

Drugi:

 

 

0103 91

– – mase pod 50 kg:

 

 

0103 91 10

– – – domačih pasem

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – drugi

prosto

p/st

0103 92

– – mase 50 kg ali več:

 

 

 

– – – domačih pasem:

 

 

0103 92 11

– – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – drugi

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – drugi

prosto

p/st

0104

Žive ovce in koze:

 

 

0104 10

Ovce:

 

 

0104 10 10

– – čistopasemske plemenske živali (34)

prosto

p/st

 

– – druge:

 

 

0104 10 30

– – – jagnjeta (do enega leta)

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 10 80

– – – druge

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 20

Koze:

 

 

0104 20 10

– – čistopasemske plemenske živali (34)

3,2

p/st

0104 20 90

– – druge

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

 

 

Mase do vključno 185 g:

 

 

0105 11

– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

 

 

 

– – – kokoši iz matične jate (plemenske):

 

 

0105 11 11

– – – – nesnice

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – druge

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – druge:

 

 

0105 11 91

– – – – nesnice

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – druge

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – purani

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – race

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – gosi

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – pegatke

52 €/1 000  p/st

p/st

 

Druga:

 

 

0105 94 00

– – Kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – druga:

 

 

0105 99 10

– – – race

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – gosi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – purani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – pegatke

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Druge žive živali:

 

 

 

Sesalci:

 

 

0106 11 00

– – primati

prosto

p/st

0106 12 00

– – kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia); tjulnji, morski levi in mroži (sesalci podreda Pinnipedia)

prosto

p/st

0106 13 00

– – kamele in drugi kamelidi (Camelidae)

prosto

p/st

0106 14

– – zajci in kunci:

 

 

0106 14 10

– – – domači kunci

3,8

p/st

0106 14 90

– – – drugi

prosto

0106 19 00

– – drugi

prosto

0106 20 00

Plazilci (vključno kače in želve)

prosto

p/st

 

Ptice:

 

 

0106 31 00

– – ujede

prosto

p/st

0106 32 00

– – papige (vključno dolgorepe papige, makai in kakaduji)

prosto

p/st

0106 33 00

– – noji; emuji (Dromaius novaehollandiae)

prosto

p/st

0106 39

– – druge:

 

 

0106 39 10

– – – golobi

6,4

p/st

0106 39 80

– – – druge

prosto

 

žuželke:

 

 

0106 41 00

– – čebele

prosto

0106 49 00

– – druge

prosto

0106 90 00

Druge

prosto

POGLAVJE 2

MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI

Opomba

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

izdelki vrst, opisanih pod tar. št. 0201 do 0208 ali 0210, ki so neprimerni za človeško prehrano;

(b)

užitni neživi insekti (tar. št. 0410);

(c)

čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri (tar. št. 0511 ali 3002), ali

(d)

maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (poglavje 15).

Dodatne opombe

1.

A.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„goveji trupi“ za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, ki se uvažajo z glavami ali brez glav, s spodnjimi deli nog ali brez njih ter z drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez glav, morajo biti le-te odrezane od trupa med prvim in drugim vratnim vretencem (pri atlantookcipitalnem sklepu). Kadar se uvažajo brez spodnjega dela nog, morajo biti le-te odrezane pri karpometakarpalnih ali tarzometatarzalnih sklepih; „trup“ vključuje sprednji del trupa s kostmi in kitami, vratom in plečetom, ki vsebuje več kot 10 parov reber;

(b)

„goveje polovice“ za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo kose, ki nastanejo s simetrično delitvijo celega trupa skozi sredino vseh vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter skozi sredino prsnice in medenice; „polovice“ vključujejo sprednji del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, vrat in pleče, ki vsebuje več kot 10 reber;

(c)

„kompenzirane četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 20 in 0202 20 10 pomenijo: dele, ki vsebujejo bodisi:

sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, rez ob desetem rebru; in zadnje četrti z vsemi kostmi ter stegnom in ledjem (šimbasom), rez ob tretjem rebru, ali

sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom, plečetom, odrezane pri petem rebru, s celo potrebušino in prsmi, ter zadnje četrti z vsemi kostmi in stegnom, ledjem, rez ob osmem rebru.

Sprednje in zadnje četrti, ki tvorijo „kompenzirane četrti“, se morajo uvažati hkrati in v enakem številu, in skupna masa sprednjih četrti mora biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je določena razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5 % mase težjega dela (sprednje ali zadnje četrti);

(d)

„nerazkosane sprednje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del trupa z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom z najmanj štirimi in največ desetimi pari reber (prvi štirje pari reber morajo biti celi, drugi so lahko rezani) s potrebušino ali brez nje;

(e)

„razkosane sprednje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del polovice z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, z najmanj štirimi in največ desetimi rebri (prva štiri rebra morajo biti cela, druga so lahko rezana) s potrebušino ali brez nje;

(f)

„nerazkosane zadnje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del trupa z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi pari celih ali rezanih reber, z zadnjim bočnikom ali brez njega in s potrebušino ali brez nje;

(g)

„Razkosane zadnje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi celimi ali rezanimi rebri, z zadnjim bočnikom ali brez njega in s potrebušino ali brez nje;

(h)

1.

„vrat, pleče, plečna bržola“ za potrebe tar. podšt. 0202 30 50 pomeni: hrbtni del sprednje četrti, vključno z zgornjim delom plečeta, dobljenim iz sprednje četrti z najmanj štirimi rebri in največ desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer se prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke stika prepone z desetim rebrom;

2.

„prsi s spodnjim delom plečeta“ za potrebe tar. podšt. 0202 30 50 pomeni: spodnji del sprednje četrti, vključno s trebušnim in vrhnjim delom.

B.

Izdelki, ki se omenjajo v dodatni opombi 1(A)(a) do (g) k temu poglavju, se lahko predložijo s hrbtenico ali brez nje.

C.

Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v odstavku 1(A), se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice. Če je hrbtenica bila odstranjena, se upoštevajo le tista cela ali rezana rebra, ki bi se držala hrbtenice, če ta ne bi bila odstranjena.

2.

A.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„trupi ali polovice trupa“ za potrebe tar. podšt. 0203 11 10 in 0203 21 10 pomenijo: trupe zaklanih domačih prašičev, izkrvavljene in očiščene, s katerih so bile odstranjene ščetine in parklji. Polovice trupa so dobljene z delitvijo trupov skozi sredino vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter po sredini prsnice in medenice. Taki trupi ali polovice trupa so lahko z glavo ali brez, z ali brez čeljusti, krač, trebušnega sala, ledvic, repa ali prepone. Polovice trupa so lahko z ali brez hrbtenjače, možganov ali jezika. Trupi in polovice svinj so lahko s seski ali brez njih;

(b)

„šunke“ (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 in 0210 11 31 pomenijo: zadnji (kavdalni) del polovice trupa, vključno s kostmi, z ali brez nogice, zadnje krače, kože ali podkožne slanine.

Šunka (stegno) je od ostale polovice ločena tako, da vključuje največ zadnje ledvično vretence;

(c)

„prednji del“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 in 0210 19 60 pomeni: prednji (kranialni) del polovice trupa brez glave, z ali brez čeljusti, vključno s kostmi, z ali brez nogice, krače, kože ali podkožne maščobe.

Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da vključuje največ peto prsno vretence.

Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena ali vratu z zgornjim plečetom) se šteje kot kos ledij, kadar je odrezan od spodnjega (trebušnega) dela prednjega dela z rezom tik pod hrbtenico;

(d)

„plečeta“ za potrebe tar. podšt. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 in 0210 11 39 pomeni: spodnji del prednjega dela z lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, z ali brez nogice, sprednje krače, kože ali podkožne maščobe.

Lopatica in pripete mišice, ki se predložijo ločeno, se uvrščajo pod to tar. podšt. kot del plečeta;

(e)

„hrbet“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 in 0210 19 70 pomeni: zgornji del polovice od prvega vratnega vretenca do repnega (kavdalnega) vretenca, vključno s kostmi, z ali brez fileja, lopatice, podkožne maščobe ali kože.

Ledja se od spodnjega dela polovice ločijo z rezom tik pod hrbtenico;

(f)

„prsi s potrebušino“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 in 0210 12 19 pomenijo: spodnji del polovice med šunko (stegnom) in plečetom, znano kot „potrebušina“, s kostmi ali brez njih, vendar s kožo in podkožno maščobo;

(g)

„prašičje polovice“ – „bacon sides“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo: prašičje polovice brez glave, ličnic, rilca, nog, repa, trebušnega sala, ledvic, fileja, lopatice, prsnice, hrbtenice, medenice in prepone;

(h)

„kosi prašiča“ („spencers“) za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo: prašičjo polovico brez šunke, s kostmi ali brez njih;

(ij)

„skrajšane polovice“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomenijo: prašičje polovice – „bacon sides“ brez sprednjega dela, s kostmi ali brez njih;

(k)

„srednji del“ – „middles“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomeni: prašičjo polovico – „bacon sides“ brez šunke in prednjega dela, s kostmi ali brez njih.

Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih delov – „middles“, ki vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v naravnem razmerju s celotnim srednjim delom.

B.

Deli razrezov, ki so opredeljeni v odstavku 2(A)(f), se uvrščajo pod isto tar. podšt. le, če vsebujejo tudi kožo in podkožno maščobo.

Če so deli, uvrščeni pod tar. podšt. 0210 11 11 in 0210 11 19 ter 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 in 0210 19 60, dobljeni iz prašičjih polovic, iz katerih so bile kosti, označene v odstavku 2(A)(g), že odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot jih določajo odstavki 2(A)(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki razrezi in njihovi deli vsebujejo kosti.

C.

Tar. podšt. 0206 49 00 in 0210 99 49 vključujejo zlasti glave ali polovice glav domačih prašičev z možgani, ličnicami ali jeziki ali brez njih, ter njihove dele.

Glava je od polovice ločena na naslednji način:

z ravnim rezom od prvega vratnega vretenca, ali

z rezom od prvega vratnega vretenca do višine oči in potem poševno do sprednje strani glave, tako da čeljusti ostanejo povezane s polovico.

Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži glave, še posebej zadnjega dela, se šteje za del glave. Meso brez kosti s sprednjega dela, ki se predloži posamično (vključno s podbradkom), se glede na primer uvršča pod tar. podšt. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ali 0210 19 81.

D.

Za potrebe tar. podšt. 0209 10 11 in 0209 10 19 izraz „podkožna svinjska maščoba“ pomeni maščobno tkivo, ki se nabira pod kožo prašiča in se je drži, ne glede na to, s katerega dela trupa je; v vsakem primeru bo masa maščobnega tkiva presegala maso kože.

Našteti tar. podšt. prav tako vključujeta podkožno svinjsko maščobo, s katere je bila odstranjena koža.

E.

Za potrebe tar. podšt. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 in 0210 19 60 do 0210 19 89 se izdelki, pri katerih je razmerje med vodo in beljakovinami v mesu enako ali manjše od 2,8 (vsebnost dušika × 6,25), obravnavajo kot „sušeni ali dimljeni“. Vsebnost dušika se bo določala po ISO metodi 937-1978.

3.

A.

Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„trupi“ za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, uvožene z glavami, nogami ali drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez glave, mora biti le-ta ločena od trupa pri atlantookcipitalnem sklepu. Kadar se uvažajo brez nog, se le-te ločijo od trupa z rezom pri karpometakarpalnih ali tarzometatarzalnih sklepih;

(b)

„polovice“ za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: izdelke, ki so dobljeni s simetrično delitvijo trupa skozi sredino vsakega vratnega, prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter skozi sredino prsnice in medenice;

(c)

„skrajšana sprednja četrt“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del trupa s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi in največ sedmimi pari celih ali rezanih reber;

(d)

„skrajšana sprednja četrt“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del polovice s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi in največ sedmimi celimi ali rezanimi rebri;

(e)

„zarebrnica in/ali file“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del trupa po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet parov celih ali rezanih reber;

(f)

„zarebrnica in/ali file“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del polovice po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet celih ali rezanih reber;

(g)

„noge“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del trupa, z vsemi kostmi in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice);

(h)

„noge“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del polovice, z vsemi kostmi in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice).

B.

Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v odstavku 3(A), se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

4.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„kosi perutnine s kostmi“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 44 21 do 0207 44 61, 0207 45 21 do 0207 45 61, 0207 54 21 do 0207 54 61, 0207 55 21 do 0207 55 61 in 0207 60 21 do 0207 60 61: so kosi, ki vključujejo vse kosti.

Kosi perutnine, kot so našteti v točki (a), ki so delno razkoščičeni, se uvrščajo pod tar. podšt. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 ali 0207 60 81;

(b)

„polovice“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 in 0207 60 21: so polovice zaklane perutnine, ki so prerezane po sredini vzdolž hrbtenice in prsnice;

(c)

„četrtine“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 in 0207 60 21: so nožne četrtine ali prsne četrtine, dobljene s prečnim rezom polovic;

(d)

„cela krila z ali brez vršičkov“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 in 0207 60 31: so kosi perutnine, ki predstavljajo nadlahtnico, sklep in podlahtnico, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Vršički vključujejo zapestne kosti, ki so lahko odstranjene ali ne. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(e)

„prsi“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 in 0207 60 51: so kosi perutnine prsnega koša in reber, razporejeni na obeh straneh, skupaj s pripadajočim mišičevjem;

(f)

„noge“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 in 0207 60 61: so kosi perutnine, sestavljeni iz spodnjega in zgornjega dela noge, vključujoč stegnenico „femur“, mečnico „fibula“ in golenico „tibia“, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(g)

„puranja bedra – spodnji del nog, imenovan tudi krača“ za potrebe tar. podšt. 0207 26 60 in 0207 27 60: so puranji kosi spodnjega dela noge, ki zajemajo golenico „tibia“ in mečnico „fibula“ skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(h)

„puranje noge, drugačne od opisa v točki (g)“ za potrebe tar. podšt. 0207 26 70 in 0207 27 70: so puranji kosi zgornjega dela noge, ki zajema stegnenico „femur“ s pripadajočim mišičevjem, ali pa cela noga (spodnji in zgornji del) s kostmi in pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(ij)

„račji ali gosji paletoji“ za potrebe tar. podšt. 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 in 0207 55 71: so račji ali gosji kosi, popolnoma oskubljeni in očiščeni, brez glave ali spodnjega dela nog, z odstranjenimi kostmi (prsna kost, rebra, hrbtenica in križne kosti), toda s stegnenico, golenico in nadlahtnico.

5.

Stopnje dajatve za mešanice iz tega poglavja, se določajo, kot sledi:

(a)

pri mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna v višini najmanj 90 mas. %, se uporabi stopnja, ki velja za to sestavino;

(b)

pri drugih mešanicah pa se uporabi stopnja tiste sestavine, ki ima najvišjo uvozno dajatev.

6.

(a)

Surovo začinjeno meso se uvršča v poglavje 16. „Začinjeno meso“ pomeni surovo meso, ki je začinjeno bodisi globinsko bodisi površinsko tako, da je vidno s prostim očesom ali razločljivega okusa.

(b)

Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe dodajajo med pripravo, ostanejo uvrščene v isto tar. št., če dodajanje začimb ne spremeni njihovega značaja.

7.

Za namene tar. podšt. od 0210 11 do 0210 93 izraz „meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni ali v slanici“ pomeni meso in užitne klavnične proizvode, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas. % ali več, če je soljenje način, ki zagotavlja dolgotrajno konzerviranje. Za namene tar. podšt. 0210 99 izraz „meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni ali v slanici“ pomeni meso in užitne klavnične proizvode, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas. % ali več.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

1

2

3

4

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

 

 

0201 10 00

Trupi in polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

Drugi kosi s kostmi:

 

 

0201 20 20

– – „kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

– – drugo

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

Brez kosti

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Meso, goveje, zamrznjeno:

 

 

0202 10 00

Trupi in polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

Drugi kosi s kostmi:

 

 

0202 20 10

– – „kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

– – drugo

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

Brez kosti:

 

 

0202 30 10

– – sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; „kompenzirane“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

– – “vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom plečeta” (36)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

– – drugo

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

 

 

Sveže ali ohlajeno:

 

 

0203 11

– – trupi in polovice:

 

 

0203 11 10

– – – domačih prašičev

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

– – – drugo

prosto

0203 12

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

0203 12 11

– – – – šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

– – – – plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

– – – drugo

prosto

0203 19

– – drugo:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

0203 19 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

– – – – hrbet in njegovi kosi, s kostmi

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

– – – – prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – drugo:

 

 

0203 19 55

– – – – – brez kosti

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

– – – – – drugo

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

– – – drugo

prosto

 

Zamrznjeno:

 

 

0203 21

– – trupi in polovice:

 

 

0203 21 10

– – – domačih prašičev

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

– – – drugo

prosto

0203 22

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

0203 22 11

– – – – šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

– – – – plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

– – – drugo

prosto

0203 29

– – drugo:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

0203 29 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

– – – – hrbet in njegovi kosi, s kostmi

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

– – – – prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – drugo:

 

 

0203 29 55

– – – – – brez kosti

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

– – – – – drugo

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

– – – drugo

prosto

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

 

0204 10 00

Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno:

 

 

0204 21 00

– – trupi in polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

– – drugi kosi s kostmi:

 

 

0204 22 10

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

– – – noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

– – – drugo

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

– – brez kosti

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

Drugo meso, ovčje, zamrznjeno:

 

 

0204 41 00

– – trupi in polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

– – drugi kosi s kostmi:

 

 

0204 42 10

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

– – – noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

– – – drugo

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

– – brez kosti:

 

 

0204 43 10

– – – jagnječje

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

– – – drugo

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Meso, kozje:

 

 

 

– – sveže ali ohlajeno:

 

 

0204 50 11

– – – trupi in polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

– – – noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – drugo:

 

 

0204 50 31

– – – – kosi s kostmi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

– – – – kosi brez kosti

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

– – zamrznjeno:

 

 

0204 50 51

– – – trupi in polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

– – – skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

– – – zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

– – – noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

– – – drugo:

 

 

0204 50 71

– – – – kosi s kostmi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

– – – – kosi brez kosti

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

 

0205 00 20

– Sveže ali ohlajeno

5,1

0205 00 80

– Zamrznjeno

5,1

0206

Užitni klavnični proizvodi goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni:

 

 

0206 10

Od goved, sveži ali ohlajeni:

 

 

0206 10 10

– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (31)

prosto

 

– – drugi:

 

 

0206 10 95

– – – ledveni del in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 98

– – – drugo

prosto

 

Od goved, zamrznjeni:

 

 

0206 21 00

– – jeziki

prosto

0206 22 00

– – jetra

prosto

0206 29

– – drugi:

 

 

0206 29 10

– – – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (31)

prosto

 

– – – drugi:

 

 

0206 29 91

– – – – ledveni del in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

– – – – drugi

prosto

0206 30 00

Od prašičev, sveži ali ohlajeni

prosto

 

Od prašičev, zamrznjeni:

 

 

0206 41 00

– – jetra

prosto

0206 49 00

– – drugi

prosto

0206 80

Drugi, sveži ali ohlajeni:

 

 

0206 80 10

– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (31)

prosto

 

– – drugi:

 

 

0206 80 91

– – – konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0206 80 99

– – – ovc in koz

prosto

0206 90

Drugi, zamrznjeni:

 

 

0206 90 10

– – za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (31)

prosto

 

– – drugi:

 

 

0206 90 91

– – – konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0206 90 99

– – – ovc in koz

prosto

0207

Meso in užitni klavnični proizvodi perutnine iz tarifne številke 0105 , sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

 

 

Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

 

0207 11 10

– – – oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot „83 % piščanci“

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

– – nerazrezane na kose, zamrznjene:

 

 

0207 12 10

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

– – kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 13 10

– – – – brez kosti

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 13 20

– – – – – polovice ali četrtine

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

– – – – – prsi in kosi prs

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

– – – – – noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

– – – – – drugo

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 13 91

– – – – jetra

6,4

0207 13 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 14 10

– – – – brez kosti

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 14 20

– – – – – polovice ali četrtine

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

– – – – – prsi in kosi prs

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

– – – – – noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

– – – – – drugo

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 14 91

– – – – jetra

6,4

0207 14 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

 

Od puranov:

 

 

0207 24

– – nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni:

 

 

0207 24 10

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

– – nerazrezani na kose, zamrznjeni:

 

 

0207 25 10

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

– – kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 26 10

– – – – brez kosti

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 26 20

– – – – – polovice ali četrtine

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

– – – – – prsi in kosi prs

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – noge in kosi nog:

 

 

0207 26 60

– – – – – – krače in kosi krač

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

– – – – – – drugo

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

– – – – – drugo

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 26 91

– – – – jetra

6,4

0207 26 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 27 10

– – – – brez kosti

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 27 20

– – – – – polovice ali četrtine

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

– – – – – cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

– – – – – prsi in kosi prs

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – noge in kosi nog:

 

 

0207 27 60

– – – – – – krače in kosi krač

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

– – – – – – drugo

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

– – – – – drugo

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 27 91

– – – – jetra

6,4

0207 27 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

 

Race:

 

 

0207 41

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

 

0207 41 20

– – – oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom „85 % race“

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – nerazrezane na kose, zamrznjene:

 

 

0207 42 30

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – mastna jetra, sveža ali ohlajena

prosto

0207 44

– – drugo, sveže ali ohlajeno:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 44 10

– – – – brez kosti

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 44 21

– – – – – polovice ali četrti

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – prsi in kosi prs

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – račji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 44 91

– – – – jetra, razen mastnih jeter

6,4

0207 44 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – drugo, zamrznjeno:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 45 10

– – – – brez kosti

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 45 21

– – – – – polovice ali četrti

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – prsi in kosi prs

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – račji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

 

– – – – jetra:

 

 

0207 45 93

– – – – – mastna jetra

prosto

0207 45 95

– – – – – drugo

6,4

0207 45 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

 

Gosi:

 

 

0207 51

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

 

0207 51 10

– – – oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – nerazrezane na kose, zamrznjene:

 

 

0207 52 10

– – – oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – mastna jetra, sveža ali ohlajena

prosto

0207 54

– – drugo, sveže ali ohlajeno:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 54 10

– – – – brez kosti

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 54 21

– – – – – polovice ali četrti

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – prsi in kosi prs

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – noge in kosi nog

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – gosji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 54 91

– – – – jetra, razen mastnih jeter

6,4

0207 54 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – drugo, zamrznjeno:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 55 10

– – – – brez kosti

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 55 21

– – – – – polovice ali četrti

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – prsi in kosi prs

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – noge in kosi nog

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – gosji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

 

– – – – jetra:

 

 

0207 55 93

– – – – – mastna jetra

prosto

0207 55 95

– – – – – drugo

6,4

0207 55 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 60

Pegatke:

 

 

0207 60 05

– – nerazrezane na kose, sveže, ohlajene ali zamrznjene

49,3 €/100 kg/net

 

– – drugo, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

 

 

– – – kosi:

 

 

0207 60 10

– – – – brez kosti

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – s kostmi:

 

 

0207 60 21

– – – – – polovice ali četrti

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – prsi in kosi prs

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – drugo

123,2 €/100 kg/net

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

0207 60 91

– – – – jetra

6,4

0207 60 99

– – – – drugo

18,7 €/100 kg/net

0208

Drugo meso in užitni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

 

0208 10

Od kuncev ali zajcev:

 

 

0208 10 10

– – domačih kuncev

6,4

0208 10 90

– – drugo

prosto

0208 30 00

Od primatov

9

0208 40

Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia); tjulnjev, morskih levov in mrožev (sesalcev podreda Pinnipedia):

 

 

0208 40 10

– – meso kitov

6,4

0208 40 20

– – meso tjulnjev

6,4

0208 40 80

– – drugo

9

0208 50 00

Od plazilcev (vključno kače in želve)

9

0208 60 00

Kamel in drugih kamelidov (Camelidae)

9

0208 90

Drugo:

 

 

0208 90 10

– – domačih golobov

6,4

0208 90 30

– – divjačine, razen zajcev ali kuncev

prosto

0208 90 60

– – severnih jelenov

9

0208 90 70

– – žabji kraki

6,4

0208 90 98

– – drugo

9

0209

Svinjska maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena:

 

 

0209 10

Prašičev:

 

 

 

– – podkožna svinjska maščoba:

 

 

0209 10 11

– – – sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – sušena ali dimljena

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – svinjska maščoba, razen tiste iz tarifne podštevilke 0209 10 11 ali 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

Drugo

41,5 €/100 kg/net

0210

Meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov:

 

 

 

Meso, prašičje:

 

 

0210 11

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

 

– – – – nasoljena ali v slanici:

 

 

0210 11 11

– – – – – šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – sušena ali dimljena:

 

 

0210 11 31

– – – – – šunke in njihovi kosi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – plečeta in njihovi kosi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – drugo

15,4

0210 12

– – prsi s potrebušino in njihovi kosi:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

0210 12 11

– – – – nasoljene ali v slanici

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – sušene ali dimljene

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – drugo

15,4

0210 19

– – drugo:

 

 

 

– – – domačih prašičev:

 

 

 

– – – – nasoljeno ali v slanici:

 

 

0210 19 10

– – – – – prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“)

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – hrbet in njegovi kosi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – drugo

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – sušeno ali dimljeno:

 

 

0210 19 60

– – – – – prednji deli in njihovi kosi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – hrbet in njegovi kosi

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – drugo:

 

 

0210 19 81

– – – – – – brez kosti

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – drugo

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – drugo

15,4

0210 20

Meso, goveje:

 

 

0210 20 10

– – s kostmi

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – brez kosti

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov:

 

 

0210 91 00

– – od primatov

15,4

0210 92

– – od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia); tjulnjev, morskih levov in mrožev (sesalcev podreda Pinnipedia):

 

 

0210 92 10

– – – od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia)

15,4

 

– – – drugo:

 

 

0210 92 91

– – – – meso

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – klavnični proizvodi

15,4

0210 92 99

– – – – užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – od plazilcev (vključno kače in želve)

15,4

0210 99

– – drugo:

 

 

 

– – – meso:

 

 

0210 99 10

– – – – konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

6,4

 

– – – – ovčje in kozje:

 

 

0210 99 21

– – – – – s kostmi

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – brez kosti

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – severnih jelenov

15,4

0210 99 39

– – – – drugo

130 €/100 kg/net (18)

 

– – – klavnični proizvodi:

 

 

 

– – – – domačih prašičev:

 

 

0210 99 41

– – – – – jetra

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – drugo

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – govedi:

 

 

0210 99 51

– – – – – ledveni del in rebrni del trebušne prepone

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – drugo

12,8

 

– – – – drugo:

 

 

 

– – – – – perutninska jetra:

 

 

0210 99 71

– – – – – – mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

prosto

0210 99 79

– – – – – – drugo

6,4

0210 99 85

– – – – – drugo

15,4

0210 99 90

– – – užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

POGLAVJE 3

RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

Opombi

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

sesalci iz tar. št. 0106;

(b)

meso sesalcev iz tar. št. 0106 (tar. št. 0208 ali 0210);

(c)

ribe (vključno njihova jetra, ikre in mlečje) ali raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in neprimerni za človeško prehrano bodisi zaradi njihove vrste ali njihovega stanja (poglavje 5); moka, zdrob ali peleti iz rib ali iz rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano (tar. št. 2301), ali

(d)

kaviar ali kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec (tar. št. 1604).

2.

V tem poglavju izraz „peleti“ pomeni izdelke, ki so bili aglomerirani bodisi neposredno s stiskanjem bodisi z dodatkom majhne količine veziva.

3.

Tar. št. 0305 do 0308 ne zajemajo moke, zdroba in peletov, primernih za človeško prehrano (tar. št. 0309).

Dodatne opombe

1.

Za tar. podšt. 0305 32 11 in 0305 32 19 se fileti trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), katerih skupna vsebnost soli je 12 mas. % ali več, ki so primerni za prehrano ljudi brez nadaljnje industrijske obdelave, štejejo za nasoljene ribe.

Vendar se zmrznjeni fileti trske, katerih skupna vsebnost soli je manj kot 12 mas. %, uvrščajo pod tar. podšt. 0304 71 10 ali 0304 71 90, kadar je dejansko in trajno konzerviranje odvisno predvsem od zamrzovanja.

2.

Za namene tarifnih podštevilk iz tretjega pododstavka so z izrazom „fileti“ zajeti „loins“, tj. kosi mesa iz zgornje ali spodnje oziroma desne ali leve strani ribe, če so bili odstranjeni glava, drobovje, plavuti (hrbtna, podrepna, repna, trebušna, prsna) in kosti (hrbtenica, rebra, škržni lok, itd.).

Uvrstitev takšnih proizvodov med filete ni odvisna od tega, ali so bili razrezani na kose, če je le-te mogoče prepoznati kot kose, nastale iz filetov.

Določbi prvih dveh pododstavkov se uporabljata za naslednje ribe:

(a)

tuni (rodu Thunnus) pod tar. podšt. 0304 49 90 in 0304 87 00;

(b)

mečaric (Xiphias gladius) pod tar. podšt. 0304 45 00 in 0304 84 00;

(c)

jadrovnico, pahljačasto mečarico in progasto pahljačasto mečarico (družina Istiophoridae) pod tar. podšt. 0304 49 90 in 0304 89 90;

(d)

oceanske morske pse (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, ali iz družin Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae in Isuridae) pod tar. podšt. 0304 47 90 in 0304 88 19.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

1

2

3

4

0301

Ribe, žive:

 

 

 

Okrasne ribe:

 

 

0301 11 00

– – sladkovodne ribe

prosto

0301 19 00

– – druge

7,5

 

Druge ribe, žive:

 

 

0301 91

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

– – – vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – druge

12

0301 92

– – jegulje (Anguilla spp.):

 

 

0301 92 10

– – – dolžine manj kot 12 cm

prosto

0301 92 30

– – – dolžine 12 cm ali več, vendar manj kot 20 cm

prosto

0301 92 90

– – – dolžine 20 cm ali več

prosto

0301 93 00

– – krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – atlantski modroplavuti in pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

0301 94 10

– – – atlantski modroplavuti tuni (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – južni tuni (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – druge:

 

 

 

– – – sladkovodne ribe:

 

 

0301 99 11

– – – – tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – druge

8

0301 99 85

– – – druge

16

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304 :

 

 

 

Salmonidi, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 11

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

– – – vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0302 11 80

– – – druge

12

0302 13 00

– – tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – druge

8

 

Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 21

– – bokoplavutarice (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

– – – grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – pacifiški jeziki (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – morske plošče (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – morski listi (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – rombi (Psetta maxima)

15

0302 29

– – druge:

 

 

0302 29 10

– – – krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – druge

15

 

Tuni (rodu Thunnus), črtasti tuni (Katsuwonus pelamis), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 31

– – beli tuni (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 31 90

– – – drugi

22

0302 32

– – rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 32 90

– – – drugi

22

0302 33

– – črtasti tuni (Katsuwonus pelamis):

 

 

0302 33 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 33 90

– – – drugi

22

0302 34

– – veleoki tuni (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 34 90

– – – drugi

22

0302 35

– – atlantski modroplavuti in pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – atlantski modroplavuti tuni (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 19

– – – – drugi

22

 

– – – pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 99

– – – – drugi

22

0302 36

– – južni tuni (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 36 90

– – – drugi

22

0302 39

– – drugi:

 

 

0302 39 20

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 39 80

– – – drugi

22

 

Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardoni (Engraulis spp.), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), pritlikave lokarde (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šuri (Trachurus spp.), trnoboki (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), fige (Pampus spp.), japonska paščuka (Cololabis saira), šuri rodu Decapterus (Decapterus spp.), kapelan (Mallotus villosus), mečarica (Xiphias gladius), vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), jadrovnica, pahljačasta mečarica, progasta pahljačasta mečarica (družina Istiophoridae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 41 00

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0302 42 00

– – sardoni (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus):

 

 

0302 43 10

– – – sardele vrste Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – – sardele iz rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – papaline (Sprattus sprattus)

 (44)

0302 44 00

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (45)

0302 45

– – šuri (Trachurus spp.):

 

 

0302 45 10

– – – atlantski šuri (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – čilski pisani šuri (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – – drugo

15

0302 46 00

– – kobije (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – mečarice (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – druge:

 

 

 

– – – vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 49 19

– – – – drugi

22

0302 49 90

– – – druge

15

 

Ribe iz družin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae in Muraenolepididae, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 51

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0302 51 10

– – – vrste Gadus morhua

12

0302 51 90

– – – druge

12

0302 52 00

– – vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – saj (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – osliči iz rodu Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – kapski osliči (Merluccius capensis) in globokomorski kapski osliči (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – južni osliči (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – drugi

15 (18)

0302 54 90

– – – osliči iz rodu Urophycis

15

0302 55 00

– – aljaški polak (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – sinji moli (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – druge:

 

 

0302 59 10

– – – polarna trska (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – moli (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – polak (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – lengi (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – drugo

15

 

Tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 71 00

– – tilapije (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0302 79 00

– – drugo

8

 

Druge ribe, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0302 91 do 0302 99 :

 

 

0302 81

– – trneži in drugi morski psi:

 

 

0302 81 15

– – – trnež (Squalus acanthias) in morske mačke (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – – atlantski morski psi (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – sinji morski pes (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – drugi

8

0302 82 00

– – raže (Rajidae)

15

0302 83 00

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – brancini (Dicentrarchus spp.):

 

 

0302 84 10

– – – brancini (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – druge

15

0302 85

– – špari (Sparidae):

 

 

0302 85 10

– – – špari (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – – orade (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – druge

15

0302 89

– – druge:

 

 

0302 89 10

– – – sladkovodne ribe

8

 

– – – druge:

 

 

 

– – – – ribe iz rodu Euthynnus, razen vzhodnih pegastih tunov (Euthynnus affinis), zajetih pod tarifno podštevilko 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 89 29

– – – – – druge

22

 

– – – – rdeči okun (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – vrste Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – – drugi

7,5

0302 89 40

– – – – kostanjevka (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – morska spaka (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – rožnati huji (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – druge

15

 

Jetra, ikre, mlečje, ribje plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna ribja drobovina:

 

 

0302 91 00

– – jetra, ikre in mlečje

10

0302 92 00

– – plavuti morskih psov

8

0302 99 00

– – drugo

10

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304 :

 

 

 

Salmonidi, razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 11 00

– – rdeči lososi (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – drugi tihomorski lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hucho)

2

0303 14

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 14 10

– – – vrste Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0303 14 90

– – – druge

12

0303 19 00

– – drugi

9 (18)

 

Tilapije (Oreochromis spp.), somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriži (Lates niloticus) in kačjeglavke (Channa spp.), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 23 00

– – tilapije (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – somi (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – krapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0303 29 00

– – druge

8

 

Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 31

– – bokoplavutarice (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

– – – grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – navadni jeziki (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – pacifiški jeziki (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – morske plošče (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – morski listi (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – rombi (Psetta maxima)

15

0303 39

– – druge:

 

 

0303 39 10

– – – iverke (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – ribe iz rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – ribe vrste Pelotreis flavilatus ali Peltorhamphus novazelandiae

7,5

0303 39 85

– – – druge

15

 

Tuni (rodu Thunnus), črtasti tuni (Katsuwonus pelamis), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 41

– – beli tuni (Thunnus alalunga):

 

 

0303 41 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 41 90

– – – drugi

22

0303 42

– – rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares):

 

 

0303 42 20

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

20 (42)  (18)

0303 42 90

– – – drugi

22

0303 43

– – črtasti tuni (Katsuwonus pelamis):

 

 

0303 43 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 43 90

– – – drugi

22

0303 44

– – veleoki tuni (Thunnus obesus):

 

 

0303 44 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 44 90

– – – drugi

22

0303 45

– – atlantski modroplavuti in pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – atlantski modroplavuti tuni (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 18

– – – – drugi

22

 

– – – pacifiški modroplavuti tuni (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 99

– – – – drugi

22

0303 46

– – južni tuni (Thunnus maccoyii):

 

 

0303 46 10

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 46 90

– – – drugi

22

0303 49

– – drugi:

 

 

0303 49 20

– – – za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih pod tarifno številko 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 49 85

– – – drugi

22

 

Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardoni (Engraulis spp.), sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), pritlikave lokarde (Rastrelliger spp.), kraljevske skuše (Scomberomorus spp.), šuri (Trachurus spp.), trnoboki (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), fige (Pampus spp.), japonska paščuka (Cololabis saira), šuri rodu Decapterus (Decapterus spp.), kapelan (Mallotus villosus), mečarica (Xiphias gladius), vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis), palamide (Sarda spp.), jadrovnica, pahljačasta mečarica, progasta pahljačasta mečarica (družina Istiophoridae), razen užitne ribje drobovine iz tarifnih podštevilk 0303 91 do 0303 99 :

 

 

0303 51 00

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0303 53

– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus):

 

 

0303 53 10

– – – sardele vrste Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – – sardele iz rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – – papaline (Sprattus sprattus)

 (44)

0303 54

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 54 10

– – – vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus

 (45)

0303 54 90

– – – vrste Scomber australasicus

15

0303 55

– – šuri (Trachurus spp.):

 

 

0303 55 10

– – – atlantski šuri (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – – čilski pisani šuri (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – – drugo

15

0303 56 00

– – kobije (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– – mečarice (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– – druge: