31.10.2022   

GA FR

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 282/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1998 ÓN gCOIMISIÚN

an 20 Meán Fómhair 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (1), agus go háirithe Airteagal 9(1) agus Airteagal 12 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, bunaíodh ainmníocht earraí (“Ainmníocht Chomhcheangailte” nó “AC”) chun ceanglais na Comhtharaife Custaim, staidreamh trádála eachtraí an Aontais, agus bheartais eile de chuid an Aontais a bhaineann le hallmhairiú nó onnmhairiú earraí a chomhlíonadh an tráth céanna.

(2)

Ar mhaithe le simpliú na reachtaíochta, is iomchuí an Ainmníocht Chomhcheangailte a nuachóiriú agus a struchtúr a oiriúnú.

(3)

Is gá an AC a leasú chun an laghdú diaidh ar ndiaidh ar rátaí dleachta i gcás táirgí a chumhdaítear leis an gcomhaontú a chur chun feidhme, comhaontú atá i bhfoirm an Dearbhaithe maidir leis an Méadú ar an Trádáil i dTáirgí Teicneolaíochta Faisnéise, mar a cheanglaítear le Cinneadh (AE) 2016/971 ón gComhairle (2).

(4)

Is gá an AC a leasú chun cóid AC na dtáirgí dá dtagraítear in Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/859 ón gCoimisiún (3) a thabhairt isteach.

(5)

Is gá an AC a leasú freisin chun athruithe ar na ceanglais a bhaineann le staidreamh agus le beartas tráchtála agus le forbairtí teicneolaíochta agus tráchtála a chur san áireamh, trí fho-cheannteidil nua a thabhairt isteach chun faireachán ar earraí sonracha a éascú (“péitseoga leathana agus neachtairíní” atá faoi Chaibidil 8; “rís” áirithe atá faoi Chaibidil 10; “amhábhair chriticiúla” atá faoi Chaibidlí 25, 26, 28 agus 85; táirgí ceimiceáin áirithe (DOTP) atá faoi Chaibidil 29; agus “leaca agus billéid, d’alúmanam” atá faoi Chaibidil 76 den AC).

(6)

Is gá an t-aicmiú a dhéantar ar shubstaintí áirithe sa liosta d’ainmneacha neamhdhílseánacha de shubstaintí cógaisíochta in Iarscríbhinn 3 de Chuid a Trí (Iarscríbhinní Taraife) d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 agus sa liosta de tháirgí idirmheánacha cógaisíochta in Iarscríbhinn 6 de Chuid a Trí (Iarscríbhinní Taraife) d’iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú.

(7)

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2023, ba cheart leagan iomlán cothrom le dáta den Ainmníocht Chomhcheangailte, mar aon leis na rátaí uathrialacha agus na rátaí caighdeánacha dleachta a eascraíonn as na bearta arna nglacadh ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún a chur in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87.

(8)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um an gCód Custaim,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 20 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Gerassimos THOMAS

An tArd-Stiúrthóir

Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim


(1)  IO L 256, 7.9.1987, lch. 1.

(2)  Cinneadh (AE) 2016/971 ón gComhairle an 17 Meitheamh 2016 maidir le tabhairt i gcrích comhaontaithe, thar ceann an Aontais Eorpaigh, comhaontú atá i bhfoirm an Dearbhaithe maidir leis an Méadú ar an Trádáil i dTáirgí Teicneolaíochta Faisnéise (IO L 161, 18.6.2016, lch. 2).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/859 ón gCoimisiún an 24 Bealtaine 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 151, 2.6.2022, lch. 34).


IARSCRÍBHINN I

AINMNÍOCHT CHOMHCHEANGAILTE

ACHOIMRE

CUID A HAON — RÉAMHFHORÁLACHA

ROINN I — RIALACHA GINEARÁLTA

A.

RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE LÉIRMHÍNIÚ NA hAINMNÍOCHTA COMHCHEANGAILTE 15

B.

RIALACHA GINEARÁLTA A bhAineAnn LE dLEAchtAnnA 16

C.

RIALACHA GINEARÁLTA IS INFHEIDHME MAIDIR LEIS AN AINMNÍOCHT AGUS LE dLEachtANna ARAON 17

ROINN II — FORÁLACHA SPEISIALTA

A.

EARRAÍ LE HAGHAIDH CATAGÓIRÍ ÁIRITHE LONG, BÁD AGUS SOITHÍ eiLE AGUS LE HAGHAIDH ARDÁIN druiLEála NÓ TÁIRGEACHTA 18

B.

AERÁRTHAÍ SIBHIALTA AGUS EARRAÍ A bhfuilteAr leNA N-ÚSÁID IN AERÁRTHAÍ SIBHIALTA 19

C.

TÁIRGÍ CÓGAISÍOCHTA 21

D.

RÁTA CAIGHDEÁNACH DLEACHTA 22

E.

COIMEÁDÁIN AGUS PACÁISTÍOCHT 23

F.

CÓIREÁIL FHABHRACH TARAIFE DE BHARR CHINEÁL NA N-EARRAÍ 24
COMHARTHAÍ, GIORRÚCHÁIN AGUS SIOMBAIL 25
AONAID FHORLÍONTACHA 26

CUID A DÓ — SCEIDEAL NA NDLEACHTANNA CUSTAIM

Caibidlí

ROINN I

AINMHITHE BEO; TÁIRGÍ AINMHITHE

1

AINMHITHE BEO 29

2

FEOIL AGUS SCAIRTEACH FEOLA INITE 34

3

ÉISC AGUS CRUSTAIGH, MOILISC AGUS INVEIRTEABRAIGH UISCEACHA EILE 53

4

TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA; UIBHEACHA ÉAN; MIL NÁDÚRTHA; TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH, NACH bhFUIL SONRAITHE NÁ ÁIRITHE IN ÁIT EILE 77

5

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH, NACH bhFUIL SONRAITHE NÁ ÁIRITHE IN ÁIT EILE 91

ROINN II

TÁIRGÍ PLANDÚLA

6

CRAINN BHEO AGUS PLANDAÍ EILE; BLEIBÍNÍ, FRÉAMHACHA AGUS A LEITHÉIDÍ; BLÁTHANNA GEARRTHA AGUS DUILLIÚR ORNÁIDEACH 93

7

GLASRAÍ AGUS FRÉAMHACHA AGUS TIÚBAIR ÁIRITHE ATÁ INITE 96

8

TORTHAÍ AGUS CNÓNNA INITE; CRAICEANN TORTHAÍ CITRIS NÓ MEALBHACÁN 102

9

CAIFE, TAE, MAITÉ AGUS SPÍOSRAÍ 109

10

GRÁNAIGH 112

11

TÁIRGÍ AN TIONSCAIL MHUILLEOIREACHTA; BRAICH; STÁIRSÍ; IONÚILIN; GLÚTAN CRUITHNEACHTA 116

12

OLASHÍOLTA AGUS TORTHAÍ OLÚLA; CINEÁLACHA GRÁIN, SÍOLTA AGUS TORTHAÍ ILGHNÉITHEACHA; PLANDAÍ TIONSCLAÍOCHA NÓ ÍOCSHLÁINTE; COCHÁN AGUS FARAE 121

13

LEAIC; GUMAÍ, ROISÍNÍ AGUS SÚNNA PLANDÚLA AGUS ÚISC PHLANDÚLA EILE 126

14

ÁBHAIR FÍOCHÁIN PHLANDÚLA; TÁIRGÍ Ó PHLANDAÍ NACH BHFUIL SONRAITHE NÁ SAN ÁIREAMH IN ÁIT EILE 128

ROINN III

SAILLTE AGUS OLAÍ AINMHÍOCHA, PLANDÚLA NÓ MIOCRÓBACHA AGUS A DTÁIRGÍ SCOILTE; SAILLTE INITE ULLMHAITHE; CÉARACHA AINMHÍOCHA NÓ PLANDÚLA

15

SAILLTE AGUS OLAÍ AINMHÍOCHA, PLANDÚLA NÓ MIOCRÓBACHA AGUS A DTÁIRGÍ SCOILTE; SAILLTE INITE ULLMHAITHE; CÉARACHA PLANDÚLA NÓ AINMHÍOCHA 129

ROINN IV

EARRAÍ BIA ULLMHAITHE; DEOCHANNA, BIOTÁILLÍ AGUS FÍNÉAGAR; TOBAC AGUS IONADAIGH TOBAC MHONARAITHE; TÁIRGÍ, BÍODH NICITÍN IONTU NÓ NÁ BÍODH, ATÁ BEARTAITHE LENA NIONANÁLÚ GAN DÓCHÁN; TÁIRGÍ EILE A BHFUIL NICITÍN IONTU ATÁ BEARTAITHE LE NICITÍN A IONTÓGÁIL I GCORP AN DUINE

16

ULLMHÓIDÍ Ó FHEOIL, Ó ÉISC, Ó CHRÚSTAIGH, Ó MHOILISC NÓ Ó INVEIRTEABRAIGH UISCE EILE, NÓ Ó FHEITHIDÍ 139

17

SIÚCRAÍ AGUS MILSEOGRA SIÚCRA 146

18

CÓCÓ AGUS ULLMHÓIDÍ CÓCÓ 151

19

ULLMHÓIDÍ GRÁNACH, PLÚIR, STÁIRSE NÓ BAINNE; TÁIRGÍ CÓCAIRÍ TAOSRÁIN 154

20

ULLMHÓIDÍ GLASRAÍ, TORTHAÍ, CNÓNNA NÓ CODANNA EILE DE PHLANDAÍ 159

21

ULLMHÓIDÍ INITE ILGHNÉITHEACHA 180

22

DEOCHANNA, BIOTÁILLÍ AGUS FÍNÉAGAR 184

23

IARMHAIR AGUS DRAMH Ó NA TIONSCAIL BHIA; FARAE ULLMHAITHE D’AINMHITHE 199

24

TOBAC AGUS IONADAIGH TOBAC MHONARAITHE; TÁIRGÍ, BÍODH NICITÍN IONTU NÓ NÁ BÍODH, ATÁ CEAPTHA LENA NIONANÁLÚ GAN DÓCHÁN; TÁIRGÍ EILE A BHFUIL NICITÍN IONTU ATÁ CEAPTHA LE NICITÍN A IONTÓGÁIL I GCORP AN DUINE 205

ROINN V

TÁIRGÍ MIANRACHA

25

SALANN; SULFAR; ITHREACHA AGUS CLOCHA; ÁBHAIR PHLÁSTRÁLA, AOL AGUS STROIGHIN 208

26

MIANTA, SLAIG AGUS LUAITH 213

27

BREOSLAÍ MIANRACHA, OLAÍ MIANRACHA AGUS TÁIRGÍ DE THORADH A NDRIOGTHA; SUBSTAINTÍ BIOTÚMANACHA; CÉARACHA MIANRACHA 216

ROINN VI

TÁIRGÍ Ó NA TIONSCAIL CHEIMICEACHA NÓ Ó NA TIONSCAIL GHAOLMHARA

28

CEIMICEÁIN NEAMHORGÁNACHA; COMHDHÚILE ORGÁNACHA NÓ NEAMHORGÁNACHA AS MIOTAIL LÓMHARA, AS MIOTAIL TEARC-CHRÉ, AS DÚILE RADAIGHNÍOMHACHA NÓ AS ISEATÓIP 226

29

CEIMICEÁIN ORGÁNACHA 242

30

TÁIRGÍ CÓGAISÍOCHTA 269

31

LEASACHÁIN 275

32

EASTÓSCÁIN SÚDAIREACHTA NÓ RUAIMNEOIREACHTA; TAINNINÍ AGUS A NDÍORTHAIGH; RUAIMEANNA, LÍOCHA AGUS ÁBHAIR DHATHÚCHÁIN EILE; PÉINTEANNA AGUS VEARNAISÍ; PUITÍ AGUS MAISTEOGA EILE; DÚCHANNA 279

33

BLÁTHOLAÍ AGUS ROISÍNEOIDÍ; ULLMHÓIDÍ CUMHRADÓIREACHTA, COSMAIDEACHA NÓ MAISÍOCHTA 284

34

GALLÚNACH, OIBREÁIN DHROMCHLA-GHNÍOMHACHA ORGÁNACHA, ULLMHÓIDÍ NÍOCHÁIN, ULLMHÓIDÍ BEALAITHE, CÉARACHA SAORGA, CÉARACHA SAINULLMHAITHE, ULLMHÓIDÍ SNASAIREACHTA NÓ SCIÚRACHÁIN, COINNLE AGUS EARRAÍ DÁ SAMHAIL, TAOIS MHÚNLÓIREACHTA, ‘DÉADCHÉÁRACHA’ AGUS ULLMHÓIDÍ DÉIDLIACHTA AR BHONN PLÁSTAIR 288

35

TÁIRGÍ ALBAIMIONÓIDEACHA; STÁIRSÍ MODHNAITHE; GLIÚNNA; EINSÍMÍ 291

36

PLÉASCÁIN; TÁIRGÍ PIRITEICNIÚLA; LASÁIN; CÓIMHIOTAIL PHIREAFÓRACHA; ULLMHÓIDÍ ÁIRITHE INDÓITE 294

37

EARRAÍ FÓTAGRAFACHA NÓ CINEAMATAGRAFACHA 295

38

TÁIRGÍ CEIMICEACHA ILGHNÉITHEACHA 298

ROINN VII

PLAISTIGH AGUS EARRAÍ DÍOBH; RUBAR AGUS EARRAÍ DÍOBH

39

PLAISTIGH AGUS EARRAÍ ATÁ DÉANTA ASTU 310

40

RUBAR AGUS EARRAÍ DÉANTA AS RUBAR 326

ROINN VIII

SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA, LEATHAR, FIONNADHSHEITHÍ AGUS EARRAÍ DÍOBH; DIALLAITEOIREACHT AGUS ÚMACHA; EARRAÍ TAISTIL, MÁLAÍ LÁIMHE AGUS COIMEÁDÁIN CHOMHCHOSÚLA; EARRAÍ DÉANTA AS INNE AINMHITHE (SEACHAS INNE SEIRICEÁN)

41

SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA (SEACHAS CRAICNE FIONNAIDH) AGUS LEATHAR 333

42

EARRAÍ LEATHAIR; DIALLATRA AGUS ÚMACHA; EARRAÍ TAISTIL, MÁLAÍ LÁIMHE AGUS COIMEÁDÁIN DÁ SAMHAIL; EARRAÍ ATÁ DÉANTA D'INNE AINMHÍ (SEACHAS INNE SEIRICEÁIN) 338

43

CRAICNE FIONNAIDH AGUS FIONNADH SAORGA; EARRAÍ ATÁ MONARAITHE ASTU 341

ROINN IX

ADHMAD AGUS EARRAÍ ADHMAID; FIOGHUAL; CORC AGUS EARRAÍ COIRC; EARRAÍ MONARAITHE ATÁ DÉANTA AS TUÍ, AS EASPARTÓ NÓ AS ÁBHAIR THRILSEACHA EILE; EARRAÍ CISEÁIN AGUS EARRAÍ CAOLADÓIREACHTA

44

ADHMAD AGUS EARRAÍ ATÁ DÉANTA AS ADHMAD; FIOGHUAL 343

45

CORC AGUS EARRAÍ ATÁ DÉANTA AS CORC 357

46

EARRAÍ MONARAITHE ATÁ DÉANTA AS TUÍ, AS EASPARTÓ NÓ AS ÁBHAIR THRILSEACHA EILE; EARRAÍ CISEÁIN AGUS EARRAÍ CAOLADÓIREACHTA 358

ROINN X

LAÍON ADHMAID NÓ ÁBHAIR SHNÁITHÍNEACHA CHEALLALÓSACHA EILE; PÁIPÉAR ATHSHLÁNAITHE NÓ CAIRTCHLÁR ATHSHLÁNAITHE (ATÁ DÉANTA AS DRAMHAÍL AGUS FUÍOLL); PÁIPÉAR AGUS CAIRTCHLÁR AGUS NITHE ATÁ DÉANTA ASTU

47

LAÍON ADHMAID NÓ ÁBHAIR SHNÁITHÍNEACHA CHEALLALÓSACHA EILE; PÁIPÉAR ATHSHLÁNAITHE NÓ CAIRTCHLÁR ATHSHLÁNAITHE (ATÁ DÉANTA AS DRAMHAÍL AGUS FUÍOLL) 360

48

PÁIPÉAR AGUS PÁIPÉARCHLÁR; NITHE ATÁ DÉANTA AS LAÍON PÁIPÉIR, AS PÁIPÉAR NÓ AS PÁIPÉARCHLÁR 362

49

LEABHAIR CHLÓITE, NUACHTÁIN, PICTIÚIR AGUS TÁIRGÍ EILE NA TIONSCLAÍOCHTA CLÓDÓIREACHTA; LÁMHSCRÍBHINNÍ, CLÓSCRÍBHINNÍ AGUS PLEANANNA 375

ROINN XI

TEICSTÍLÍ AGUS EARRAÍ TEICSTÍLE

50

SÍODA 384

51

OLANN, FIONNADH AINMHÍOCH MÍN NÓ GARBH; SNÁTH RÓIN AGUS FABRAIC FHITE 386

52

CADÁS 390

53

SNÁITHÍNÍ TEICSTÍLE PLANDÚLA EILE; SNÁTH PÁIPÉIR AGUS FABRAICÍ FITE AS SNÁTH PÁIPÉAR 398

54

AS FILIMÉID DE DHÉANTÚS AN DUINE; STIALL AGUS A LEITHÉIDÍ AS ÁBHAIR TEICSTÍLE DE DHÉANTÚS AN DUINE 401

55

SNÁITHÍNÍ STÁPLACHA DE DHÉANTÚS AN DUINE 405

56

FLOCAS, FEILT AGUS ÁBHAIR NEAMHFHITE; SNÁTHANNA SPEISIALTA; SREANGÁN, TÉADRA, TÉADA AGUS CÁBLAÍ AGUS EARRAÍ ATÁ DÉANTA ASTU 412

57

CAIRPÉID AGUS CLÚDAIGH EILE URLÁIR THEICSTÍLE 416

58

FABRAICÍ FITE SPEISIALTA; FABRAICÍ TEICSTÍLE STOTHACHA; LÁSA; TAIPÉISÍ; CIUMHSÓGA; BRÓIDNÉIREACHTA 419

59

FABRAICÍ TEICSTÍLE ATÁ TUILTE, BRATAITHE, CLÚDAITHE NÓ LANNAITHE; EARRAÍ TEICSTÍLE DE CHINEÁL ATÁ OIRIÚNACH LE HAGHAIDH ÚSÁID TIONSCAIL 422

60

FABRAICÍ CNIOTÁILTE NÓ CRÓISEÁILTE 427

61

BAILL ÉADAIGH AGUS GABHÁLAIS ÉADAIGH, CNIOTÁILTE NÓ CRÓISEÁILTE 430

62

BAILL ÉADAIGH AGUS GABHÁLAIS ÉADAIGH, GAN CNIOTÁIL GAN CRÓISEÁIL 440

63

EARRAÍ TEICSTÍLE RÉDHÉANTA EILE; FOIRNE ÉADAÍ; ÉADAÍ CAITE AGUS EARRAÍ TEICSTÍLE CAITE; CEIRTEACHA 451

ROINN XII

COISBHEART, CEANNBHEART, SCÁTHANNA FEARTHAINNE, SCÁTHANNA GRÉINE, BATAÍ SIÚIL, BATAÍ SUÍOCHÁIN, FUIPEANNA, FUIPEANNA MARCAÍOCHTA AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH; CLEITÍ ULLMHAITHE AGUS EARRAÍ A DHÉANTAR LEO SIN; BLÁTHANNA SAORGA; EARRAÍ Ó GHRUAIG DHAONNA

64

COISBHEARTA, LOIRGNEÁIN AGUS A LEITHÉIDÍ; PÁIRTEANNA DE NA HEARRAÍ SIN 456

65

CEANNBHEARTA AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH 462

66

SCÁTHANNA FEARTHAINNE, SCÁTHANNA GRÉINE, BATAÍ SIÚIL, BATAÍ SUÍOCHÁIN, FUIPEANNA, FUIPEANNA MARCAÍOCHTA AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH 463

67

CLEITÍ AGUS CLÚMH ULLMHAITHE AGUS EARRAÍ ATÁ DÉANTA AS CLEITÍ NÓ AS CLÚMH; BLÁTHANNA SAORGA; EARRAÍ ATÁ DÉANTA AS GRUAIG DHAONNA 464

ROINN XIII

EARRAÍ CLOICHE, PLÁSTAIR, STROIGHNE, AISPEISTE, MÍOCA NÓ ÁBHAIR CHOMHCHOSÚLA; TÁIRGÍ CEIRMEACHA; GLOINE AGUS EARRAÍ GLOINE

68

EARRAÍ DÉANTA AS CLOCH, AS PLÁSTAR, AS STROIGHIN, AS AISPEIST, AS MÍOCA NÓ AS ÁBHAIR CHOMHCHOSÚLA 466

69

TÁIRGÍ CEIRMEACHA 471

70

GLOINE AGUS EARRAÍ GLOINE 475

ROINN XIV

PÉARLAÍ NÁDÚRTHA NÓ SAOTHRAITHE, CLOCHA LÓMHARA NÓ LEATHLÓMHARA, MIOTAIL LÓMHARA, MIOTAIL CUMHDAITHE LE MIOTAL LÓMHAR, AGUS EARRAÍ DÍOBH; SEODRA BRÉIGE; BOINN

71

PÉARLAÍ NÁDÚRTHA NÓ SAOTHRAITHE, CLOCHA LÓMHARA NÓ LEATHLÓMHARA, MIOTAIL LÓMHARA, MIOTAIL CUMHDAITHE LE MIOTAIL LÓMHARA, AGUS EARRAÍ DÍOBH; SEODRA BRÉIGE; BOINN AIRGID 484

ROINN XV

TÁIRMHIOTAIL AGUS EARRAÍ TÁIRMHIOTAIL

72

IARANN AGUS CRUACH 493

73

EARRAÍ DÉANTA AS IARANN NÓ AS CRUACH 516

74

COPAR AGUS EARRAÍ DÉANTA AS COPAR 528

75

NICIL AGUS EARRAÍ DÉANTA DE NICIL 533

76

ALÚMANAM AGUS EARRAÍ DÉANTA AS ALÚMANAM 535

77

(FORCHOIMEÁDTA LE HAGHAIDH ÚSÁIDE FÉIDEARTHA AMACH ANSEO)

78

LUAIDHE AGUS EARRAÍ DÉANTA AS LUAIDHE 540

79

SINC AGUS EARRAÍ DÉANTA AS SINC 542

80

STÁN AGUS EARRAÍ EILE DÉANTA AS STÁN 543

81

TÁIRMHIOTAIL EILE; CEIRMÉID; EARRAÍ DÉANTA AS TÁIRMHIOTAIL EILE NÓ AS CEIRMÉID 544

82

UIRLISÍ, GIÚIRLÉIDÍ, SCEANRA, SPÚNÓGA AGUS FOIRC, IAD DÉANTA AS TAIRMHIOTAL; CODANNA DÍOBH DÉANTA AS TÁIRMHIOTAIL 548

83

EARRAÍ ILGHNÉITHEACHA DE THÁIRMHIOTAL 554

ROINN XVI

INNEALRA AGUS FEARAIS MHEICNIÚLA; TREALAMH LEICTREACH; PÁIRTEANNA DÍOBH; TAIFEADÁIN AGUS ATÁIRGEOIRÍ FUAIME, TAIFEADÁIN AGUS ATÁIRGEOIRÍ ÍOMHÁ AGUS FUAIME TEILIFÍSE, AGUS PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS D’EARRAÍ DEN SÓRT SIN

84

IMOIBREOIRÍ NÚICLÉACHA, COIRÍ, INNEALRA AGUS FEARAIS MHEICNIÚLA; PÁIRTEANNA DÍOBH SIN 559

85

INNEALRA AGUS TREALAMH LEICTREACH AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH; TAIFEADÁIN AGUS ATÁIRGEOIRÍ FUAIME, TAIFEADÁIN AGUS ATÁIRGEOIRÍ ÍOMHÁNNA AGUS FUAIME TEILIFÍSE, PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DE NA HEARRAÍ SIN 608

ROINN XVII

FEITHICLÍ, AERÁRTHAÍ, SOITHÍ AGUS TREALAMH IOMPAIR GAOLMHAR

86

INNILL IARNRÓID NÓ TRAMBHEALAIGH, ROTHSTOC AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH; DAINGNEÁIN AGUS FEISTIS RIAIN IARNRÓID NÓ TRAMBHEALAIGH AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH; TREALAMH MEICNIÚIL (LENA NÁIRÍTEAR LEICTRIMEICNIÚIL) COMHARTHAÍOCHTA TRÁCHTA DE GACH CINEÁL 640

87

FEITHICLÍ SEACHAS ROTHSTOC IARNRÓID NÓ TRAMBHEALAIGH, AGUS PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH 643

88

AERÁRTHAÍ, SPÁSÁRTHAÍ, AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH 658

89

LONGA, BÁID AGUS DÉANMHAIS SNÁMHACHA 661

ROINN XVIII

IONSTRAIMÍ AGUS GAIRIS OPTÚLA, FHÓTAGRAFACHA, CHINEAMATAGRAFACHA, TOMHAIS, SEICEÁLA, BHEACHT-TOMHAIS, LEIGHIS NÓ MHÁINLIACHTA; CLOIG AGUS UAIREADÓIRÍ; UIRLISÍ CEOIL; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH

90

UIRLISÍ AGUS GLÉASRA OPTÚIL, FÓTAGRAFACH, CINEAMATAGRAFACH, TOMHAIS, SEICEÁLA, BEACHT-TOMHAIS, MÍOCHAINE NÓ MÁINLIACHTA; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH 664

91

CLOIG AGUS UAIREADÓIRÍ AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH 678

92

UIRLISÍ CEOIL; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS D’EARRAÍ DEN SÓRT SIN 682

ROINN XIX

AIRM AGUS ARMLÓN; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH

93

AIRM AGUS ARMLÓN; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH 685

ROINN XX

EARRAÍ MONARAITHE ILGHNÉITHEACHA

94

TROSCÁN; CÓIR LEAPA, TOCHTANNA, TACAÍ TOCHTA, CÚISÍNÍ AGUS FEISTIS LÍONTA COMHCHOSÚLA; SOILSE AGUS FEISTIS SOILSE, NACH BHFUIL SONRAITHE NÁ ÁIRITHE IN ÁIT EILE; COMHARTHAÍ SOILSITHE, AINMCHLÁIR SHOILSITHE AGUS A LEITHÉIDÍ; FOIRGNIMH RÉAMHDHÉANTA 687

95

BRÉAGÁIN, CLUICHÍ AGUS GAIRIS SPÓIRT; PÁIRTEANNA AGUS GABHÁLAIS DÍOBH 693

96

EARRAÍ MONARAITHE ILGHNÉITHEACHA 699

ROINN XXI

SAOTHAIR EALAÍNE, EARRAÍ INBHAILITHE AGUS SEANDACHTAÍ

97

SAOTHAIR EALAÍNE, EARRAÍ BAILITHEOIRÍ AGUS SEANDACHTAÍ 705

98

GLÉASRA IOMLÁN TIONSCAIL 708

99

CÓID SPEISIALTA AINMNÍOCHTA COMHCHEANGAILTE 711

CUID A TRÍ — IARSCRÍBHINNÍ NA DTARAIF

ROINN I — IARSCRÍBHINNÍ TALMHAÍOCHTA

IARSCRÍBHINN 1

COMHPHÁIRTEANNA TALMHAÍOCHTA (EA), DLEACHTANNA BREISE LE hAGHAIDH SIÚCRA (AD S/Z) AGUS DLEACHTANNA BREISE LE hAGHAIDH PLÚIR (AD F/M) 717

IARSCRÍBHINN 2

TÁIRGÍ A BHFUIL FEIDHM AG PRAGHAS IONTRÁLA INA LEITH 733

ROINN II — LIOSTAÍ NA SUBSTAINTÍ CÓGAISÍOCHTA A CHÁILÍONN MAR SHUBSTAINTÍ A NDÉILEÁILTEAR LEO AR BHONN SAOR Ó DHLEACHT

IARSCRÍBHINN 3

LIOSTA AINMNEACHA NEAMHDHÍLSEÁNAIGH IDIRNÁISIÚNTA (ANINNA), ARNA SOLÁTHAR AG AN EAGRAÍOCHT DHOMHANDA SLÁINTE LE hAGHAIDH SUBSTAINTÍ CÓGAISÍOCHTA, ATÁ SAOR Ó DHLEACHT 767

IARSCRÍBHINN 4

LIOSTA NA RÉIMÍREANNA AGUS NA N-IARMHÍREANNA LENA dTUAIRISCÍTEAR, I GCOMHCHEANGAL LEIS NA ANINNA IN IARSCRÍBHINN 3, SALAINN, EISTIR NÓ HIODRÁITÍ D'ANINNA TÁ NA SALAINN, NA HEISTIR AGUS NA HIODRÁITÍ SIN SAOR Ó DHLEACHT, AR CHOINNÍOLL GUR FÉIDIR IAD A AICMIÚ FAOIN BHFO-CHEANNTEIDEAL CC SÉ DHIGIT CÉANNA LEIS AN ANI COMHFHREAGRACH 979

IARSCRÍBHINN 5

SALAINN, EISTIR AGUS HIODRÁITÍ ANIANNA NACH NAICMÍTEAR FAOIN TEIDEAL CC CÉANNA LEIS NA HANIANNA COMHFHREAGRACHA ATÁ SAOR Ó DHLEACHT 993

IARSCRÍBHINN 6

LIOSTA DE THÁIRGÍ IDIRMHEÁNACHA CÓGAISÍOCHTA, I.E. COMHDHÚILE DE CHINEÁL A ÚSÁIDTEAR CHUN TÁIRGÍ CÓGAISÍOCHTA CRÍOCHNAITHE A MHONARÚ, ATÁ SAOR Ó DHLEACHT 997

ROINN III

IARSCRÍBHINN 7

(FORCHOIMEÁDTA LE HAGHAIDH ÚSÁIDE FÉIDEARTHA AMACH ANSEO) 1057

ROINN IV — CÓIREÁIL FHABHRACH TARAIFE DE BHARR CHINEÁL NA NEARRAÍ

IARSCRÍBHINN 8

EARRAÍ ATÁ MÍ-OIRIÚNACH LENA GCAITHEAMH 1061

IARSCRÍBHINN 9

DEIMHNITHE 1066

ROINN V

IARSCRÍBHINN 10

CÓID STAIDRIMH TARIC 1079

CUID A HAON

RÉAMHFHORÁLACHA

ROINN I

RIALACHA GINEARÁLTA

A.   Rialacha ginearálta maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte

Rialófar aicmiú earraí san Ainmníocht Chomhcheangailte leis na prionsabail seo a leanas:

1.

Ní sholáthraítear ceannteidil ranna, caibidlí agus fochaibidlí ach amháin chun tagairt dóibh a éascú; chun críocha dleathacha, déanfar aicmiú a chinneadh de réir théarmaí na gceannteideal agus aon roinn ábhartha nó aon nóta caibidle ábhartha agus, ar choinníoll nach gceanglaítear a mhalairt leis na ceannteidil nó leis na nótaí sin, de réir na bhforálacha seo a leanas.

2.

a)

Tuigfear le haon tagairt i gceannteideal d’airteagal go n-áireofar léi tagairt don airteagal sin agus é neamhiomlán nó neamhchríochnaithe, ar choinníoll, mar a chuirtear i láthair é, go mbeidh saintréithe fíor-riachtanacha an airteagail iomláin nó an airteagail chríochnaithe ag an airteagal neamhiomlán nó neamhchríochnaithe. Tuigfear freisin go n-áireofar léi tagairt don airteagal iomlán nó don airteagal críochnaithe sin (nó d’airteagal a bheidh le haicmiú mar airteagal iomlán nó airteagal críochnaithe de bhua na rialach sin), agus é á chur láthair ina airteagal neamhchóimeáilte nó díchóimeáilte.

b)

Tuigfear le haon tagairt i gceannteideal d’ábhar nó do shubstaint go n-áireofar léi tagairt do mheascáin nó do theaglamaí den ábhar sin nó den tsubstaint sin le hábhair nó substaintí eile. Tuigfear le haon tagairt d’earraí atá déanta as ábhar ar leith nó substaint ar leith go n-áireofar léi tagairt d’earraí arb é atá iontu go hiomlán nó go páirteach an t-ábhar nó an tsubstaint sin. Déanfar aicmiú earraí arb é atá iontu breis agus aon ábhar nó aon substaint amháin de réir phrionsabail riail 3.

3.

Nuair is amhlaidh, trí riail 2(b) a chur i bhfeidhm nó ar aon chúis eile, gurb inaicmithe earraí prima facie faoi dhá cheannteideal nó níos mó, is mar a leanas a chuirfear an t-aicmiú i bhfeidhm:

a)

tabharfar tús áite don cheannteideal lena dtugtar an tuairisc is sonraí seachas do cheannteidil lena soláthraítear tuairisc níos ginearálta. Nuair nach ndéantar tagairt, áfach, le gach ceann de dhá cheannteideal nó níos mó, ach amháin do chuid de na hábhair nó de na substaintí atá in earraí measctha nó earraí ilchodacha nó do chuid de na hítimí i dtacar atá cóirithe lena miondíol, measfar na ceannteidil sin mar cheannteidil atá chomh sonrach le chéile i ndáil leis na hearraí sin, fiú má thugtar tuairisc níos iomláine nó níos beaichte ar na hearraí sin le ceann amháin de na ceannteidil sin;

b)

maidir le meascáin, earraí ilchodacha arb é atá iontu ábhair dhifriúla nó atá déanta de chomhpháirteanna difriúla, agus earraí atá cóirithe i dtacair lena miondíol, nach féidir a n-aicmiú faoi threoir 3(a), aicmeofar iad amhail is gurb é atá iontu ábhar nó comhpháirt lena dtugtar a saintréithe fíor-riachtanacha dóibh, a mhéid is infheidhme an critéar sin;

c)

i gcás nach féidir earraí a aicmiú faoi threoir 3(a) nó (b), aicmeofar iad faoin gceannteideal deiridh de réir ord uimhriúil ina measc siúd lena mbaineann fiúntas comhionann le hiad a bhreithniú.

4.

Maidir le hearraí nach féidir a aicmiú i gcomhréir leis na rialacha thuas, aicmeofar iad faoin gceannteideal iomchuí a bhaineann leis na hearraí is cosúla leo.

5.

I dteannta na bhforálacha thuasluaite, beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas maidir leis na hearraí dá dtagraítear iontu:

a)

maidir le cásanna ceamara, cásanna uirlisí ceoil, cásanna gunnaí, cásanna uirlisí líníochta, cásanna muince agus coimeádáin chomhchosúla, a shainchumtar nó a shainfheistítear chun earra sonrach nó tacar earraí a choimeád, ar rud é atá oiriúnach lena n-úsáid go fadtéarmach agus a chuirtear i láthair in éineacht leis na hearraí dá mbeartaítear iad, aicmeofar iad leis na hearraí sin nuair is de chineál iad a dhíoltar in éineacht leo de ghnáth. Ní infheidhme an riail sin, áfach, maidir le coimeádáin is saintréith d’iomlán an earra;

b)

faoi réir fhorálacha riail 5(a), maidir le pacáistíocht agus coimeádáin phacála (1) a chuirtear i láthair in éineacht leis na hearraí atá iontu, aicmeofar iad in éineacht leis na hearraí más de chineál iad a úsáidtear de ghnáth chun na hearraí sin a phacáil. Ní bheidh an fhoráil sin ina ceangal áfach nuair is soiléir gurb oiriúnach na hábhair phacála sin nó na coimeádáin phacála sin lena n-úsáid arís is arís eile.

6.

Chun críocha dleathacha, déanfar aicmiú na n-earraí i bhfo-cheannteidil a chinneadh de réir théarmaí na bhfo-cheannteideal sin agus aon nóta fo-cheannteidil ghaolmhair agus, mutatis mutandis, de réir na rialacha thuas, ar an tuiscint nach inchomparáide ach fo-cheannteidil atá ar an leibhéal céanna. Chun críocha na rialach sin, is infheidhme an roinn ábhartha agus na nótaí caibidle ábhartha freisin, ach amháin i gcás ina gceanglaítear a mhalairt leis an gcomhthéacs.

B.   Rialacha ginearálta a bhaineann le dleachtanna

1.

Maidir leis na dleachtanna custaim is infheidhme maidir le hearraí allmhairithe de thionscnamh tíortha is Páirtithe Conarthacha sa Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil nó lenar thug an tAontas Eorpach comhaontuithe i gcrích ina bhfuil clásal taraife an náisiúin bharrfhabhair, is iad na dleachtanna caighdeánacha a léirítear i gcolún 3 de sceideal na ndleachtanna a bheidh sna dleachtanna custaim sin. Ach amháin i gcás ina gceanglaítear a mhalairt leis an gcomhthéacs, is infheidhme na dleachtanna caighdeánacha sin maidir le hearraí, seachas na hearraí sin dá dtagraítear thuas, a allmhairítear ó aon tríú tír.

Is infheidhme na rátaí caighdeánacha dleachta a chuirtear ar fáil arís i gcolún 3 ó 1 Eanáir 2023.

Nuair is ísle rátaí uathrialacha dleachta ná na rátaí caighdeánacha dleachta, is infheidhme na dleachtanna uathrialacha a léirítear trí bhíthin fonóta.

2.

Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás ina bhforáiltear maidir le dleachtanna uathrialacha speisialta i leith earraí de thionscnamh tíortha áirithe nó i gcás inarb infheidhme dleachtanna custaim tosaíochta de bhun comhaontuithe.

3.

Ní chuirfear bac le míreanna 1 agus 2 ar na Ballstáit dleachtanna custaim a chur i bhfeidhm seachas dleachtanna na Comhtharaife Custaim i gcás ina mbeidh údar le cur i bhfeidhm na ndleachtanna eile sin le dlí an Aontais Eorpaigh.

4.

Dleachtanna ad valorem is ea na dleachtanna a shloinntear mar rátaí céatadáin.

5.

Léirítear leis an tsiombail ‘EA’ go bhfuil na hearraí lena mbaineann inmhuirearaithe le ‘comhpháirt talmhaíochta’ arna socrú i gcomhréir le hIarscríbhinn 1.

6.

Léirítear leis an tsiombail ‘AD S/Z’ nó ‘AD F/M’ i gCaibidlí 17 go 19 gurb é atá san uasráta dleachta dleacht ad valorem móide dleacht bhreise le haghaidh foirmeacha áirithe siúcra nó le haghaidh plúir. Socraítear an dleacht bhreise sin i gcomhréir le forálacha Iarscríbhinn 1.

7.

I gCaibidil 22, ciallaíonn an tsiombail ‘€ /% vol/hl’ go bhfuil dleacht shonrach, a shloinntear in euro, le ríomh le haghaidh gach céatadáin de thoirt an alcóil in aghaidh an heictilítir. Dá bhrí sin, is mar a leanas a mhuirearófar deoch ina bhfuil cion alcóil 40 % de réir toirte:

‘€ 1/% vol/hl’ = € 1 × 40, lena dtugtar dleacht € 40 in aghaidh an heictilítir, nó

‘€ 1/% vol/hl + € 5/hl’ = € 1 × 40 móide € 5, lena dtugtar dleacht € 45 in aghaidh an heictilítir.

I gcás, ina theannta sin, ina léirítear íosluach (MIN), mar shampla ‘€ 1,6/ % vol/hl MIN € 9/hl’, ciallaíonn sé go bhfuil an dleacht, a ríomhtar ar bhonn na rialach thuas, le cur i gcomparáid leis an íosdleacht, mar shampla ‘€ 9/hl’, agus go bhfuil an ceann is airde den dá dhleacht le cur i bhfeidhm.

8.

I gcás, i gCaibidlí 17 go 19 agus 21, ina léirítear uasluach (MAX), mar shampla ‘(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)’, ciallaíonn sé nach bhféadfaidh an dleacht a ríomhtar le 9 % a chur léi agus an ‘chomhpháirt talmhaíochta’ (EA) a bheith níos mó ná suim an 24,2 % ná an dleacht bhreise ar shiúcra ('AD S/Z').

C.   Rialacha ginearálta is infheidhme maidir leis an ainmníocht agus le dleachtanna araon

1.

Mura bhforáiltear a mhalairt, cuirfear na forálacha a bhaineann le luach custaim i bhfeidhm chun a chinneadh, sa bhreis ar an luach chun dleachtanna custaim ad valorem a mheasúnú, na luachanna a ndéantar raon feidhme ceannteideal áirithe nó fo-cheannteideal áirithe a shainmhíniú faoina dtreoir.

2.

Maidir leis an meáchan indleachta, i gcás earraí is inmhuirearaithe de réirr meáchain, agus i gcás na meáchan, a ndéantar raon feidhme ceannteideal áirithe nó fo-cheannteideal áirithe a shainmhíniú faoina dtreoir, tuigfear gurb iad:

a)

i gcás tagartha do ‘ollmheáchan’, meáchan comhiomlán na n-earraí agus na pacáistíochta agus na gcoimeádán pacála uile;

b)

i gcás tagartha do ‘ghlanmheáchan’, nó díreach do ‘mheáchan’ gan cháiliú, meáchan na n-earraí iad féin gan phacáistíocht ná coimeádáin phacála d’aon chineál.

3.

Maidir le coibhéis an euro in airgeadraí náisiúnta, do Bhallstáit seachas na Ballstáit rannpháirteacha mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 974/98 ón gComhairle (2) (dá ngairfear ‘na Ballstáit neamh-rannpháirteacha’ anseo feasta), socrófar í i gcomhréir le hAirteagal 53 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 (3) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

4.

Earraí is incháilithe le haghaidh cóireáil fhabhrach taraife de bharr a n-úsáide deiridh:

I gcás nach ísle an dleacht ar allmhairí is infheidhme faoi na socruithe maidir le húsáid deiridh, a bhaineann le hearraí le haghaidh úsáid deiridh shonrach, ná an dleacht ar allmhairí arbh infheidhme murach sin maidir leis na hearraí, aicmeofar na hearraí sin sa chód lena dtagraítear don úsáid deiridh agus ní bheidh feidhm ag hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

ROINN II

FORÁLACHA SPEISIALTA

A.   Earraí le haghaidh catagóirí áirithe long, bád agus soithí eile agus le haghaidh ardáin druileála nó táirgeachta.

1.

Cuirfear dleachtanna custaim ar fionraí i leith earraí a bheartaítear a úsáid mar chuid de na longa, de na báid nó de shoithí eile a liostaítear sa sceideal seo a leanas, chun iad a thógáil, a dheisiú, a chothabháil nó a athrú, agus i leith earraí a bheartaítear a fheistiú ar na longa, ar na báid nó ar shoithí eile den sórt sin nó lena mbeartaítear iad a threalmhú.

2.

Cuirfear dleachtanna custaim ar fionraí i leith:

a)

earraí a bheartaítear a úsáid mar chuid d’ardáin druileála nó táirgeachta:

1)

feistithe, atá faoi fhocheannteideal ex 8430 49, a oibrítear laistigh nó lasmuigh d’uiscí teorann na mBallstát, nó

2)

ardáin shnámhacha nó intumtha, faoi fho-cheannteideal 8905 20,

chun iad a thógáil a dheisiú, a chothabháil nó a athrú, agus i leith earraí a bheartaítear a úsáid chun na hardáin sin a threalmhú.

Maidir leis na hearraí sin amhail breosla, bealaí agus gás, earraí is gá chun meaisíní agus gairis a oibriú nach ndéanann difear buan dóibh, agus nach páirteanna bunúsacha de na hardáin iad agus a úsáidtear ar bord chun na hardáin sin a thógáil, a dheisiú, a chothabháil, a athrú nó a threalmhú, meastar freisin go n-úsáidtear iad chun iad a chur mar chuid d’ardáin druileála nó táirgeachta;

b)

feadáin, píopaí, cáblaí agus a bpíosaí ceangail, lena nasctar na hardáin druileála nó táirgeachta sin leis an mórthír.

Cód AC

Tuairisc

8901

Longa cúrsála, báid turais, báid farantóireachta, longa lastais, báirsí agus soithí comhchosúla chun daoine nó earraí a iompar

8901 10

Longa cúrsála, báid turais agus soithí cosúla arna ndearadh go príomha chun daoine a iompar; gach cineál bád farantóireachta

8901 10 10

– – Soithí muirghabhála

8901 20

Tancaeir

8901 20 10

– – Soithí muirghabhála

8901 30

Soithí cuisnithe, seachas iad sin atá faoi fho-cheannteideal 8901 20

8901 30 10

– – Soithí muirghabhála

8901 90

Soithí eile chun earraí a iompar agus soithí eile chun daoine agus earraí araon a iompar

8901 90 10

– – Soithí muirghabhála

8902 00

Soithí iascaireachta; longa monarchan agus soithí eile chun táirgí iascaigh a phróiseáil nó a leasú

8902 00 10

– Soithí muirghabhála

8903

Luaimh agus soithí eile do phléisiúr nó spóirt; báid rámhaíochta agus canúnna

 

Báid seoil, seachas báid inséidte, bíodh mótar cúnta iontu nó ná bíodh

8903 22

– – Is mó ná 7,5 m ar fad ach nach mó ná 24 m ar fad

8903 22 10

– – – Soithí muirghabhála

8903 23

– – Is mó ná 24 m ar fad

8903 23 10

– – – Soithí muirghabhála

 

Báid innill, seachas báid inséidte, gan báid innill a bhfuil inneall transaim orthu san áireamh

8903 32

– – Is mó ná 7,5 m ar fad ach nach mó ná 24 m ar fad

8903 32 10

– – – Soithí muirghabhála

8903 33

– – Is mó ná 24 m ar fad

8903 33 10

– – – Soithí muirghabhála

8904 00

Tugaí agus brúshoithí

8904 00 10

– Tugaí

 

– Brúshoithí

8904 00 91

– – Soithí muirghabhála

8905

Soithí éadroma, raftaí dóiteáin, dreidirí, craenacha snámhacha agus soithí eile a bhfuil a n-inseoltacht ina bhfofheidhm dá bpríomhfheidhm; duganna snámhacha; ardáin shnámhacha nó intumtha druileála nó táirgeachta

8905 10

Dreidirí

8905 10 10

– – Soithí muirghabhála

8905 90

Eile

8905 90 10

– – Soithí muirghabhála

8906

Soithí eile lena n-áirítear longa cogaidh agus báid tarrthála seachas báid rámhaíochta

8906 10 00

Longa cogaidh

8906 90

Eile

8906 90 10

– – Soithí muirghabhála

3.

Beidh na fionraíochtaí faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos i bhforálacha ábhartha an Aontais Eorpaigh d’fhonn úsáid na n-earraí sin a rialú ó thaobh custaim de.

B.   Aerárthaí sibhialta agus earraí a bhfuiltear lena n-úsáid in aerárthaí sibhialta

1.

Foráiltear maidir le faoisimh ó dhleachtchustaim le haghaidh na nithe seo a leanas:

aerárthaí sibhialta,

earraí áirithe a bhfuiltear lena n-úsáid in aerárthaí sibhialta agus lena n-úsáid mar chuid díobh le linn mhonarú, dheisiú, chothabháil, atógáil, mhodhnú nó athrú na n-aerárthaí sin,

feistí oiliúna ionsamhalta eitilte agus a bpáirteanna, le haghaidh úsáid shibhialta.

Cumhdaítear na hearraí sin le ceannteidil agus le fo-cheannteidil a liostaítear i dtáblaí i mír 5.

2.

Chun críocha mhír 1, an chéad fhleasc agus an dara fleasc, ciallaíonn ‘aerárthaí sibhialta’ aerárthaí seachas aerárthaí a úsáidtear i seirbhísí míleata nó seirbhísí comhchosúla sna Ballstáit agus ar a bhfuil clárúchán míleata nó clárúchán neamhshibhialta.

3.

Chun críocha mhír 1:an dara fleasc, áireofar leis an nath ‘a bhfuiltear lena n-úsáid in aerárthaí sibhialta’ earraí atá le húsáid i bhfeistí oiliúna ionsamhalta eitilte le haghaidh úsáid shibhialta.

4.

Beidh faoiseamh ó dhleacht custaim faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos i bhforálacha ábhartha an Aontais Eorpaigh d’fhonn úsáid na n-earraí sin a rialú ó thaobh custaim de (féach Airteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013).

Ní bheidh feidhm ag na coinníollacha sin áfach i gcásanna ina dtagann aerárthaí sibhialta faoi fho-cheannteidil 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 a iontráladh go cuí ar chlár Ballstáit nó tríú tír i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta dar dáta an 7 Nollaig 1944 agus ina ndéantar tagairt sa dearbhú custaim maidir le scaoileadh i saorchúrsaíocht a ghabhann leis an deimhniú clárúcháin ábhartha.

Beidh feidhm ag Réamhfhorálacha CN, Roinn I – Rialacha Ginearálta, pointe C. 4. mutatis mutandis.

5.

Cumhdaítear earraí is incháilithe don fhaoiseamh sin ó dhleachtanna custaim leis na ceannteidil nó leis na fo-cheannteidil seo a leanas:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Le haghaidh na bhfo-cheannteideal seo a leanas, ní dheonaítear faoiseamh ó dhleachtanna custaim le haghaidh táirgí a bhfuiltear lena n-úsáid in aerárthaí sibhialta ach amháin le haghaidh na n-earraí a thuairiscítear sa dara colún:

Fo-cheannteideal

Tuairisc

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Agus feistis greamaithe díobh

4008 29

Cruthanna próifíle, gearrtha ar thomhas

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Oiriúnach chun gáis nó leachtanna a iompar

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Le haghaidh úsáideanna teicniúla

4504 90

Gaiscéid, leicneáin agus séalaí eile

6812 80

Seachas éadaí, gabhálais éadaigh, coisbheart, ceannbheart, páipéar, cairtphár, feilt nó siúntáil shnáithín comhbhrúite aispeiste, ina leatháin nó ina rollaí

6812 99

Seachas páipéar, cairtphár, feilt; Seachas siúntáil shnáithín comhbhrúite aispeiste, ina leatháin nó ina rollaí

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

De bhunús aispeiste nó substaintí mianrúla eile

7007 21

Gaothscátha, gan fráma

7322 90

Aerthéitheoirí agus dáileoirí aeir the (gan páirteanna díobh san áireamh)

7324 90

Earraí sláintíochta (gan páirteanna díobh san áireamh)

7608 10 , 7608 20

Agus feistis greamaithe díobh, atá oiriúnach chun gáis nó leachtanna a iompar

8108 90

Feadáin agus píobáin, agus feistis greamaithe díobh, atá oiriúnach chun gáis nó leachtanna a iompar

8415 90

De mheaisíní aerchóiriúcháin faoi fho-cheannteideal 8415 81 , 8415 82 nó 8415 83

8419 90

Páirteanna d’aonaid teasmhalartaithe

8479 89

Ceallraí hidrineomatacha; gníomhróirí meicniúla le haghaidh cúlsánna; aonaid leithreas atá saindeartha; taisirí aeir agus díthaisirí aeir; seirbhimheicníochtaí, neamhleictreacha; mótair dhúisithe neamhleictreacha; dúisitheoirí aeroibrithe le haghaidh inneall turbascairde, turbailián agus gástuirbíní eile; cuimilteoirí gaothscátha, neamhleictreacha; rialtóirí liáin, neamhleictreacha

8501 20 , 8501 40

D’aschur is mó ná 735 W ach nach mó ná 150 kW

8501 31

D’aschur is mó ná 735 W, gineadóirí DC

8501 33

Mótair d’aschur nach mó ná 150 kW agus gineadóirí

8501 34

Gineadóirí d’aschur is mó ná 375 kW

8501 51

D’aschur is mó ná 735 kW

8501 53

D’aschur nach mó ná 150 kW

8501 72

D’aschur is mó ná 735 kW

8501 80

D’aschur nach mó ná 750 kW

8516 80 20

Nach gcóimeáiltear ach le foirmeán simplí inslithe agus naisc leictreacha, a úsáidtear le haghaidh frith-oighriú nó dí-oighriú

8522 90

Cóimeálacha agus fochóimeálacha arb é atá iontu dhá pháirt nó níos mó nó píosaí atá daingnithe nó ceangailte le chéile, le haghaidh ghaireas fho-cheannteideal 8519 81

8529 90

Cóimeálacha agus fochóimeálacha arb é atá iontu dhá pháirt nó níos mó nó píosaí atá daingnithe nó ceangailte le chéile, le haghaidh ghaireas fho-cheannteideal 8526

8536 70

Nascóirí plaisteacha le haghaidh snáithíní optúla, cuacha de shnáithíní optúla nó cáblaí

8543 70 90

Sioncróirí leictreacha agus trasduchtóirí; díreoiteoirí agus dínéaltóirí a bhfuil friotóirí leictreacha acu

9020 00

Gan páirteanna a áireamh

9029 10

Áiritheoirí imrothluithe leictreacha nó leictreonacha

9029 90

Áiritheoirí imrothluithe, táscairí luais agus tacaiméadair

9109 10 , 9109 90

Nach mó ná 50 mm ar leithead nó nach mó ná 50 mm a dtrastomhas

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

Atá déanta as plaistigh nó as táirmhiotal

9405 92 , 9405 99

Atá déanta as na hearraí atá faoi fho-cheannteideal 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 nó 9405 69 , as plaistigh nó as táirmhiotal

6.

Tá na hearraí a shonraítear i mír 5 ionchorpraithe in TARIC le fo-cheannteidil lena ngabhann fonóta tagartha sna téarmaí seo a leanas: ‘Maidir le hiontráil a dhéanamh faoin bhfo-cheannteideal seo tá sé faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos i bhforálacha ábhartha an Aontais Eorpaigh (féach Airteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013)’.

Le haghaidh na bhfo-cheannteideal 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, is éard atá le léamh san fhonóta tagartha:

‘Maidir le hiontráil a dhéanamh faoin bhfo-cheannteideal seo, tá sé faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos i bhforálacha ábhartha an Aontais Eorpaigh (féach Airteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013). Ní bheidh feidhm ag na coinníollacha seo a leanas i gcásanna inar iontráladh aerárthaí sibhialta go cuí ar chlár Ballstáit nó tríú tír i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta dar dáta an 7 Nollaig 1944 agus ina ndéantar tagairt sa dearbhú custaim maidir le scaoileadh i saorchúrsaíocht a ghabhann leis an deimhniú clárúcháin ábhartha.’

C.   Táirgí cógaisíochta

1.

Soláthraítear faoiseamh ó dhleacht chustaim le haghaidh tháirgí cógaisíochta na gcatagóirí seo a leanas:

1)

substaintí cógaisíochta a chumhdaítear le CAS RN (uimhreacha chláraithe na seirbhíse achoimreachtaí ceimiceán) agus leis na hainmneacha neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta (ANInna) a liostaítear in Iarscríbhinn 3;

2)

salainn, eistir agus hiodráití ANInna a dtugtar tuairisc orthu trí ANInna Iarscríbhinn 3 a chomhcheangal le réimíreanna nó le hiarmhíreanna Iarscríbhinn 4, ar choinníoll go mbeidh na táirgí sin inaicmithe sna fo-cheannteidil HS chéanna, ina bhfuil 6 dhigit, leis an ANI ábhartha;

3)

salainn, eistir agus hiodráití ANInna a liostaítear in Iarscríbhinn 5 agus nach bhfuil inaicmithe sna fo-cheannteidil HS chéanna, ina bhfuil 6 dhigit, leis na ANInna comhfhreagracha;

4)

táirgí idirmheánacha cógaisíochta, i.e. comhdhúile de chineál a úsáidtear chun táirgí cógaisíochta críochnaithe a mhonarú a chumhdaítear le CAS RN agus leis na hainmneacha ceimiceacha, a liostaítear in Iarscríbhinn 6.

2.

Cásanna speisialta:

1)

Ní chumhdaítear le ANInna ach amháin na substaintí sin a thuairiscítear i liostaí ANInna molta agus beartaithe a fhoilsíonn an Eagraíocht Dhomhanda Sláine (WHO). I gcás inar lú an líon substaintí a chumhdaítear le ANI ná an líon substaintí a chumhdaítear le CAS RN, ní bheidh saor ó dhleacht ach amháin na substaintí sin a chumhdaítear leis an ANI;

2)

i gcás ina n-aithnítear táirge in Iarscríbhinn 3 nó Iarscríbhinn 6 le CAS RN a chomhfhreagraíonn d’isiméir shonrach, ní fhéadfaidh ach an isiméir sin a bheith incháilithe le haghaidh cóireáil saor ó dhleacht;

3)

maidir le díorthaigh dhúbailte (salainn, eistir agus hiodráití) ANInna a aithnítear le ANI d’Iarscríbhinn 3 atá comhcheangailte le réimír nó le hiarmhír d’Iarscríbhinn 4, beidh siad incháilithe le haghaidh cóireáil saor ó dhleacht, ar choinníoll go mbeidh siad inaicmithe san fho-cheannteideal HS céanna, ina bhfuil 6 dhigit, le ANI ábhartha:

sampla: eistear meitile alainín, hidreaclóiríd;

4)

maidir le ANI d’Iarscríbhinn 3, i gcás gur salann (nó eistear) é, ní fhéadfaidh aon salann eile (nó aon eistear eile) den aigéad a chomhfhreagraíonn do ANI cáiliú le haghaidh cóireáil saor ó dhleacht:

sampla: potaisiam ocspreanóáite (ANI): saor ó dhleacht

sóidiam ocspreanóáite: nach bhfuil saor ó dhleacht.

5)

i gcás nach léirítear aon CAS RN le haghaidh táirge d’Iarscríbhinn 3 nó Iarscríbhinn 6 (uimhir 0-00-0), is leor an t-ainm neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta (ANI) nó an t-ainm ceimiceach liostaithe le haghaidh cóireáil saor ó dhleacht.

D.   Ráta caighdeánach dleachta

1.

Muirearófar dleacht chustaim ag an ráta comhréidh 2,5 % ad valorem ar earraí:

atá i gcoinsíneachtaí a sheolann duine príobháideach amháin chuig duine príobháideach eile, nó

atá i mbagáiste pearsanta taistealaithe,

ar choinníoll nach mbeidh allmhairithe den sórt sin de chineál tráchtála.

Beidh feidhm ag an dleacht chustaim sin ar ráta comhréidh 2,5 %, ar choinníoll nach mó ná € 700 luach intreach na n-earraí atá faoi réir dleacht ar allmhairí in aghaidh na coinsíneachta nó in aghaidh an taistealaí.

Ní bheidh feidhm ag an measúnú sin ar ráta comhréidh maidir le hearraí arb é ‘díolúine’ ráta na dleachta dóibh i sceideal na ndleachtanna custaim ná maidir le hearraí faoi Chaibidil 24 atá i gcoinsíneacht nó i mbagáiste pearsanta taistealaithe ina méideanna is mó ná na méideanna sin a leagtar síos in Airteagal 27 nó de bhun Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 ón gComhairle 16 Samhain 2009 lena mbunaítear Córas Comhphobail d'fhaoisimh ó dhleacht chustaim (4).

2.

Déileálfar le hallmhairithe mar allmhairithe nach de chineál tráchtála iad sná cásanna seo a leanas:

a)

i gcás earraí atá i gcoinsíneachtaí a sheolann duine príobháideach amháin chuig duine príobháideach eile, más amhlaidh maidir leis na coinsíneachtaí sin:

gur de chineál ócáideach iad,

gur earraí atá iontu ar le haghaidh úsáid phearsanta an choinsíní nó a theaghlaigh iad, agus le haghaidh na húsáide sin amháin, agus nach léirítear aon intinn tráchtála lena gcineál ná lena gcainníocht,

go seolfaidh an coinsíneoir chuig an gcoinsíní iad saor ó aon chineál íocaíochta;

b)

i gcás earraí atá i mbagáiste pearsanta taistealaithe, más amhlaidh maidir leis na hearraí sin:

gur de chineál ócáideach iad, agus

gur earraí atá iontu ar le haghaidh úsáid phearsanta na dtaistealaithe nó a dteaghlach iad, agus le haghaidh na húsáide sin amháin, nó earraí a bheartaítear mar bhronntanais; ní mór nach mbeidh cineál ná cainníocht na n-earraí sin amhlaidh go bhféadfaí a léiriú leis go bhfuil siad á n-allmhairiú ar chúiseanna tráchtála;

3.

Ní bheidh feidhm ag ráta comhréidh na dleachta custaim maidir le hearraí a allmhairítear faoi na coinníollacha a leagtar amach i míreanna 1 agus 2 más rud é gur iarr an duine atá ina theideal, sular cuireadh an ráta comhréidh sin i bhfeidhm maidir leo, go mbeidís faoi réir na ndleachtanna custaim is iomchuí dóibh. Beidh na hearraí uile a bhfuil an choinsíneacht déanta díobh faoi réir na ndleachtanna ar allmhairí is iomchuí dóibh ansin, gan dochar don chead isteach saor ó dhleacht dá bhforáiltear de bhun Airteagail 25 go 27 agus 41 de Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009.

Chun críocha na chéad fhomhíre, ciallóidh dleachtanna ar allmhairí idir dhleachtanna custaim agus mhuirir chustaim a bhfuil éifeacht choibhéiseach acu mar aon le muirir eile ar allmhairí dá bhforáiltear faoin gcomhbheartas talmhaíochta nó faoi shocruithe sonracha is infheidhme maidir le hearraí áirithe a eascraíonn as táirgí talmhaíochta a phróiseáil.

4.

Féadfaidh na Ballstáit neamh-rannpháirteacha an méid a bheidh ann de thoradh comhshó shuim an € 700 a shlánú in airgeadraí náisiúnta.

5.

Féadfaidh na Ballstáit neamh-rannpháirteacha coibhéis shuim an € 700 in airgeadra náisiúnta a choimeád gan athrú más amhlaidh, tráth an choigeartaithe bhliantúil dá bhforáiltear in Airteagal 53 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, gur lú ná 5 % sa choibhéis in airgeadra náisiúnta, nó i laghdú air sin, an toradh ar chomhshó an mhéid sin, roimh an slánú dá bhforáiltear i mír 4.

E.   Coimeádáin agus pacáistíocht

Is infheidhme na forálacha seo a leanas maidir leis na coimeádáin agus leis an bpacáistíocht dá dtagraítear i rialacha léirmhínithe ginearálta 5(a) agus (b) agusa chuirtear i saorchúrsaíocht an tráth céanna leis na hearraí atá iontu nó a chuirtear i láthair in éineacht leo iad.

1.

Nuair a aicmítear na coimeádáin agus an phacáistíocht leis na hearraí i gcomhréir le forálacha riail léirmhínithe ghinearálta 5, is amhlaidh maidir leo:

a)

go mbeidh siad inmhuirearaithe ar an ráta dleachta custaim céanna leis na hearraí:

i gcás ina mbeidh na hearraí sin faoi réir dleacht chustaim ad valorem, nó

i gcás ina mbeidh siad le cur san áireamh i meáchan indleachta na n-earraí;

b)

go gceadófar isteach saor ó dhleachtanna custaim iad:

i gcás inarb earraí saor ó dhleacht chustaim iad, nó

i gcás inarb earraí indleachta iad ar bhealach eile seachas faoi threoir meáchain nó luacha, nó

i gcás nach mbeidh meáchan na gcoimeádán agus na pacáistíochta le cur san áireamh i meáchan indleachta na n-earraí.

2.

I gcás ina bhfuil earraí, lena mbaineann roinntí tuairiscí taraife difriúla, i gcoimeádáin agus i bpacáistíocht a chumhdaítear le forálacha mhír 1(a) agus (b), nó i gcás ina gcuirtear coimeádáin agus pacáistíocht i láthair in éineacht le hearraí den sórt sin, déanfar meáchan agus luach na gcoimeádán agus na pacáistíochta a chionroinnt, chun a meáchan indleachta nó a luach indleachta a chinneadh, i measc na n-earraí uile atá iontu, i gcomhréir le meáchan nó le luach na n-earraí sin.

F.   Cóireáil fhabhrach taraife de bharr chineál na n-earraí

1.

Faoi dhálaí áirithe, foráiltear maidir le cóireáil fhabhrach taraife de bharr chineál na n-earraí le haghaidh na n-earraí seo a leanas:

earraí atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh,

síolta,

éadach boltálaithe, bíodh sé rédhéanta nó ná bíodh,

cineálacha áirithe d’fhíonchaora úra boird, tobac agus níotráite.

Cumhdaítear na hearraí sin le fo-cheannteidil (5) in éineacht le fonóta tagartha sna téarmaí seo a leanas: ‘Maidir le hiontráil a dhéanamh faoin bhfo-cheannteideal seo tá sé faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos i roinn II, mír F, de na réamhfhorálacha.’ nó ‘Tá an chóireáil fhabhrach taraife seo faoi réir na bhfoirmiúlachtaí agus na gcoinníollacha a leagtar síos i roinn II, mír F, de na réamhfhorálacha, a chomhlíonadh’.

2.

Liostaítear earraí atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh dá ndeonaítear cóireáil fhabhrach taraife de bharr a gcineáil in Iarscríbhinn 8 faoi threoir an cheannteidil a n-aicmítear fúthu iad in éineacht le tuairisc agus cainníochtaí na ndínádúrúchán a úsáidtear. Toimhdeofar na hearraí sin a bheith mí-oiriúnach lena gcaitheamh nuair a dhéanfar na hearraí atá le dínádúrú agus na dínádúrúcháin a mheascadh go haonchineálach agus nach bhfuil sé inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de.

3.

Aicmeofar na hearraí a liostaítear thíos sna ceannteidil iomchuí maidir le síolta nó maidir le hearraí atá le cur, ar choinníoll go gcomhlíonfaidh na hearraí forálacha ábhartha an Aontais Eorpaigh:

maidir le harbhar milis, speilt, grán buí hibrideach, rís agus sorgam (Treoir 66/402/CEE ón gComhairle (6)),

maidir le prátaí síl (Treoir 2002/56/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 (7)),

maidir le holashíolta agus torthaí olúla (Treoir 2002/57/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 (8)).

Nuair is amhlaidh gur de chineál iad arbhar milis hibrideach, speilt, grán buí hibrideach, rís, sorgam hibrideach nó olashíolta agus torthaí olúla nach infheidhme na forálacha talmhaíochta maidir leo, deonófar cóireáil fhabhrach taraife de bharr a gcineáil, ar choinníoll go suífearan bhfuil na hearraí le cur le fírinne.

4.

Deonaítear cóireáil fhabhrach taraife d’éadach boltálaithe, nach bhfuil rédhéanta, ar choinníoll go mbeidh marcáil dhoscriosta déanta ar na hearraí ar bhealach lena sainaithneofar iad mar éadach a bheartaítear le haghaidh a bholtáilte nó chun críocha tionsclaíocha comhchosúla.

5.

Deonaítear cóireáil fhabhrach taraife d’fhíonchaora úra boird, don tobac agus don níotráit ach deimhniú a bheidh formhuinithe go cuí a thabhairt ar aird. Leagtar amach in Iarscríbhinn 9 na forálacha áirithe atá le cur i bhfeidhm agus samhail na ndeimhnithe.

COMHARTHAÍ, GIORRÚCHÁIN AGUS SIOMBAIL

Tagairt d’uimhreacha nua cóid

Tagairt d’uimhreacha cóid a úsáideadh an bhliain roimhe ach lena mbaineann cumhdach difriúil

AD F/M

Dleacht bhreise ar phlúr

AD S/Z

Dleacht bhreise ar shiúcra

b/f

Fleascán buidéil

cm/s

Ceintiméadar/Ceintiméadair in aghaidh an tsoicind

EA

Comhpháirt talmhaíochta

Euro

ANI

Ainm neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta

ANIM

Ainm neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta modhnaithe

ISO

An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Chaighdeánú

Kbit

1 024 giotáin

kg/br

Cileagram, ollmhéid

kg/net

Cileagram, glanmhéid

kg/net eda

Cileagram, glanmheáchan silte

kg/net mas

Cileagram, glanmhéid, d’ábhar tirim

MAX

Uasmhéid

Mbit

1 048 576 giotáin

MIN

Íosmhéid

ml/g

Millilítear/Millilítir in aghaidh an ghraim

mm/s

Milliméadar/Milliméadair in aghaidh an tsoicind

RON

Uimhir ochtáin taighde

Nóta:

Léirítear le huimhir cheannteidil a chuirtear idir lúibíní cearnacha i gcolún 1 de sceideal na ndleachtanna custaim gur scriosadh an ceannteideal (mar shampla, ceannteideal [1519]). In iarscríbhinn a ghabhann le sceideal na ndleachtanna custaim, léirítear le tagairt na hiarscríbhinne a chuirtear idir lúibíní cearnacha gur scriosadh ábhar na hiarscríbhinne sin (mar shampla, [Iarscríbhinn 7]).

AONAID FHORLÍONTACHA

c/k

Carait (1 charat méadrach = 2 x 10–4 kg)

ce/el

An líon ceall

ct/l

Toilleadh iompair i dtonaí (9)

g

Gram

gi F/S

Gram iseatóipí inscoilte

kg H2O2

Cileagram d’ocsaíd hidrigine

kg K2O

Cileagram d’ocsaíd photaisiam

kg KOH

Cileagram de hiodrocsaíd photaisiam (potais loiscneach)

kg met.am.

Cileagram de mheitiolaimíní

kg N

Cileagram de nítrigin

kg NaOH

Cileagram de hiodrocsaíd sóidiam (sóid loiscneach)

kg/net eda

Cileagram, glanmheáchan silte

kg P2O5

Cileagram de pheantocsaíd défhosfair

kg 90 % sdt

Cileagram de shubstaint, 90 % tirim

kg U

Cileagram d’úráiniam

1 000 kWh

Míle cileavatuair

l

Lítear

l alc. 100 %

Lítear d’fhíoralcól (100 %)

m

Méadar

m2

Méadar cearnach

m3

Méadar ciúbach

1 000 m3

Míle méadar ciúbach

pa

An líon péirí

p/st

An líon ítimí

100 p/st

Céad ítim

1 000 p/st

Míle ítim

TJ

Teirigiúl (oll-luach calrach)

t. CO2

Tona CO2 coibhéis (dé-ocsaíde carbóin) (199)

Gan aon aonad fhorlíontach

CUID A DÓ

SCEIDEAL NA NDLEACHTANNA CUSTAIM

ROINN I

AINMHITHE BEO; TÁIRGÍ AINMHITHE

Nótaí

1.

Le haon tagairt sa roinn seo do ghéineas áirithe nó do speiceas áirithe ainmhithe, ach amháin i gcás ina gceanglaítear a mhalairt leis an gcomhthéacs, áirítear tagairt d’ál an ghéinis nó an speicis sin.

2.

Ach amháin sa chás ina gceanglaítear a mhalairt leis an gcomhthéacs, ar fud na hainmníochta, cumhdaítear le haon tagairt do tháirgí ‘triomaithe’ táirgí a dhíhiodráitíodh, a galaíodh nó a reothriomaíodh freisin.

CAIBIDIL 1

AINMHITHE BEO

Nóta

1.

Cumhdaíonn an Chaibidil seo gach ainmhí beo seachas:

a)

éisc agus crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile, atá faoi cheannteideal 0301, 0306, 0307 nó 0308;

b)

saothráin miocrorgánach agus táirgí eile atá faoi cheannteideal 3002; agus ag a bhfuil

c)

ainmhithe atá faoi cheannteideal 9508.

Cód AC

Tuairisc

Ráta caighdeánach dleachta (%)

Aonad forlíontach

1

2

3

4

0101

Capaill, asail, miúileanna agus ráinigh bheo:

 

 

 

Capaill:

 

 

0101 21 00

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (19)

Díolúine

p/st

0101 29

– – eile:

 

 

0101 29 10

– – – a bhfuiltear lena marú (31)

Díolúine

p/st

0101 29 90

– – – eile

11,5

p/st

0101 30 00

Asail

7,7

p/st

0101 90 00

eile

10,9

p/st

0102

Bó-ainmhithe beo:

 

 

 

Eallach:

 

 

0102 21

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (32):

 

 

0102 21 10

– – – Bodóga (bó-ainmhithe baineanna nár rug lao go fóill)

Díolúine

p/st

0102 21 30

– – – Ba

Díolúine

p/st

0102 21 90

– – – eile

Díolúine

p/st

0102 29

– – eile:

 

 

0102 29 05

– – – Den fho-ghéineas Bibos nó den fho-ghéineas Poephagus

Díolúine

p/st

 

– – – eile:

 

 

0102 29 10

– – – – Ina bhfuil meáchan nach mó ná 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – ina bhfuil meáchan is mó ná 80 kg ach nach mó ná 160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – a bhfuiltear lena marú

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – eile

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – ina bhfuil meáchan is mó ná 160 kg ach nach mó ná 300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – a bhfuiltear lena marú

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – eile

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – ina bhfuil meáchan is mó ná 300 kg:

 

 

 

– – – – – Bodóga (bó-ainmhithe baineanna nár rug lao go fóill):

 

 

0102 29 51

– – – – – – a bhfuiltear lena marú

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – eile

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – Ba:

 

 

0102 29 61

– – – – – – a bhfuiltear lena marú

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – eile

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – eile:

 

 

0102 29 91

– – – – – – a bhfuiltear lena marú

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – eile

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

Bubhaill:

 

 

0102 31 00

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (32)

Díolúine

p/st

0102 39

– – eile:

 

 

0102 39 10

– – – Speicis chlóis

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – eile

Díolúine

p/st

0102 90

eile:

 

 

0102 90 20

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (32)

Díolúine

p/st

 

– – eile:

 

 

0102 90 91

– – – Speicis chlóis

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – eile

Díolúine

p/st

0103

Mucra beo:

 

 

0103 10 00

Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (33)

Díolúine

p/st

 

eile:

 

 

0103 91

– – ina bhfuil meáchan is lú ná 50 kg:

 

 

0103 91 10

– – – Speicis chlóis

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – eile

Díolúine

p/st

0103 92

– – ina bhfuil meáchan 50 kg nó níos mó:

 

 

 

– – – Speicis chlóis:

 

 

0103 92 11

– – – – Cránacha a rug banbh uair amháin ar a laghad, ina bhfuil meáchan nach lú ná 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – eile

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – eile

Díolúine

p/st

0104

Caoirigh agus gabhair bheo:

 

 

0104 10

Caoirigh:

 

 

0104 10 10

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (34)

Díolúine

p/st

 

– – eile:

 

 

0104 10 30

– – – Uain (suas le haon bhliain d’aois)

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 10 80

– – – eile

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 20

Gabhair:

 

 

0104 20 10

– – Ainmhithe síolrúcháin folaíochta (34)

3,2

p/st

0104 20 90

– – eile

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0105

Éanlaith chlóis bheo, is é sin éanlaith den speiceas Gallus domesticus, lachain, géanna, turcaithe agus éanlaith ghuine:

 

 

 

ina bhfuil meáchan nach mó ná 185 g:

 

 

0105 11

– – Éanlaith den speiceas Gallus domesticus:

 

 

 

– – – Sicíní síolraíochta baineanna agus sicíní iolrúcháin baineanna:

 

 

0105 11 11

– – – – Stoic bhreithe

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – eile

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – eile:

 

 

0105 11 91

– – – – Stoic bhreithe

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – eile

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – Turcaithe

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – Lachain

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – Géanna

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – Éanlaith ghuine

52 €/1 000  p/st

p/st

 

eile:

 

 

0105 94 00

– – Éanlaith den speiceas Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – eile:

 

 

0105 99 10

– – – Lachain

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – Géanna

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – Turcaithe

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – Éanlaith ghuine

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ainmhithe beo eile:

 

 

 

Mamaigh:

 

 

0106 11 00

– – Príomhaigh

Díolúine

p/st

0106 12 00

– – Míolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ba mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia); rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia)

Díolúine

p/st

0106 13 00

– – Camaill agus camelidae eile (Camelidae)

Díolúine

p/st

0106 14

– – Coiníní agus giorriacha:

 

 

0106 14 10

– – – Coiníní tí

3,8

p/st

0106 14 90

– – – eile

Díolúine

0106 19 00

– – eile

Díolúine

0106 20 00

Reiptílí (lena n-áirítear nathracha agus turtair)

Díolúine

p/st

 

Éin:

 

 

0106 31 00

– – Éin chreiche

Díolúine

p/st

0106 32 00

– – Siotacafoirmí (lena n‐áirítear pearóidí, pearaicítí, macánna agus cocatúnna)

Díolúine

p/st

0106 33 00

– – Ostraisí; éamúnna (Dromaius novaehollandiae)

Díolúine

p/st

0106 39

– – eile:

 

 

0106 39 10

– – – Colúir

6,4

p/st

0106 39 80

– – – eile

Díolúine

 

Feithidí:

 

 

0106 41 00

– – Beacha

Díolúine

0106 49 00

– – eile

Díolúine

0106 90 00

eile

Díolúine

CAIBIDIL 2

FEOIL AGUS SCAIRTEACH FEOLA INITE

Nóta

1.

Ní chumhdaítear sa chaibidil seo:

a)

táirgí de na cineálacha ar a dtugtar tuairisc i gceannteidil 0201 go 0208 nó 0210, atá mí-oiriúnach nó neamhoiriúnach lena gcaitheamh ag an duine;

b)

feithidí neamhbheo inite (ceannteideal 0410);

c)

putóga, lamhnáin ná goilí ainmhithe (ceannteideal 0504) ná fuil ainmhíoch (ceannteideal 0511 nó 3002); nó

d)

saill ainmhíoch, seachas na táirgí atá faoi cheannteideal 0209 (Caibidil 15).

Nótaí ceannteidil

1.

A.

Beidh leis na nathanna seo a leanas na bríonna a shanntar dóibh leis seo:

a)

‘conablaigh ó bhó-ainmhithe’ chun críocha fho-cheannteidil 0201 10 agus 0202 10: conablaigh ina n-iomláine ó na hainmhithe maraithe tar éis a bhfuilithe, tar éis a ngoilithe agus tar éis an craiceann a bheith bainte díobh, iad allmhairithe agus an ceann orthu nó gan bheith orthu, na croibh orthu nó gan bheith orthu agus an scairteach eile greamaithe iontu. I gcás ina n-allmhairítear conablaigh agus gan an ceann orthu, ní mór an ceann a bheith deighilte ón gconablach ag an alt atloido-ocsapatach. I gcás ina n-allmhairítear conablaigh agus gan na croibh orthu, ní mór na croibh a bheith bainte ag na hailt charpaimeiteacarpacha nó tharsameiteatarsacha; is éard atá san áireamh i ‘gconablach’ an chuid tosaigh den chonablach ar a bhfuil na cnámha go léir agus an scrogall, an muineál agus an ghualainn, agus ar a bhfuil níos mó ná 10 bpéire easnacha;

b)

‘cliatháin ó bhó-ainmhithe’, chun críocha fho-cheannteidil 0201 10 agus 0202 10: an táirge a thagann ó chonablach iomlán a dheighilt go siméadrach trí lár gach veirteabra ceirbheacsaí, droma, lumbaí agus sacraí agus trí lár an steirnim agus an tsimfisis isea-phúbasaigh; is éard atá san áireamh i ‘gcliathán’ an chuid tosaigh den chliathán ar a bhfuil na cnámha go léir agus an scrogall, an muineál agus an ghualainn, agus ar a bhfuil níos mó ná 10 n-easna;

c)

‘ceathrúna cúitithe’, chun críocha fho-cheannteidil 0201 20 20 agus 0202 20 10: codanna comhdhéanta de:

ceathrúna tosaigh ar a bhfuil na cnámha go léir agus an scrogall, an muineál agus an ghualainn, agus iad gearrtha ag an deichiú heasna; agus ceathrúna deiridh ar a bhfuil na cnámha go léir agus an leis agus an caoldroim, agus iad gearrtha ag an tríú heasna, nó

ceathrúna tosaigh ar a bhfuil na cnámha go léir agus an scrogall, an muineál agus an ghualainn, agus iad gearrtha ag an gcúigiú heasna, agus an cliathán agus brollach ina n-iomláine greamaithe díobh; agus ceathrúna deiridh ar a bhfuil na cnámha go léir agus an leis agus an caoldroim, agus iad gearrtha ag an ochtú heasna.

Ní mór na ceathrúna tosaigh agus na ceathrúna deiridh, ar ‘ceathrúna cúitithe’ iad, a thíolacadh do chustam san am céanna agus iad ar aon líon le chéile, agus ní mór meáchan iomlán na gceathrúna tosaigh a bheith comhionann le meáchan iomlán na gceathrúna deiridh; ceadaítear, áfach, difríocht idir meáchan an dá chuid den choinsíneacht ar choinníoll nach mó ná 5 % meáchan na coda ní ba throime (ceathrúna tosaigh nó ceathrúna deiridh) an difríocht sin;

d)

‘ceathrúna tosaigh neamhdheighilte’, chun críocha fho-cheannteidil 0201 20 30 agus 0202 20 30: an chuid tosaigh de chonablach, ar a bhfuil na cnámha go léir agus an scrogall, an muineál agus an ghualainn, ar a bhfuil 4 phéire easnacha ar a laghad agus 10 bpéire easnacha ar a mhéad (ní mór an chéad cheithre phéire easnacha a bheith iomlán, féadfaidh na péirí eile a bheith gearrtha), an cliathán tanaí air nó gan bheith air;

e)

‘ceathrúna tosaigh deighilte’, chun chríocha fho-cheannteidil 0201 20 30 agus 0202 20 30: an chuid tosaigh de chliathán, ar a bhfuil na cnámha go léir agus an scrogall, an muineál agus an ghualainn, ar a bhfuil 4 easna ar a laghad agus 10 n-easna ar a mhéad (ní mór an chéad cheithre easna a bheith iomlán, féadfaidh na heasnacha eile a bheith gearrtha), an cliathán tanaí air nó gan bheith air;

f)

‘ceathrúna deiridh neamhdheighilte’, chun chríocha fho-cheannteidil 0201 20 50 agus 0202 20 50: an chuid deiridh de chonablach, ar a bhfuil na cnámha go léir agus an leis agus caoldroim, lena n-áirítear an filléad, ar a bhfuil trí phéire easnacha ar a laghad ina n-iomláine nó gearrtha, an lorga air nó gan bheith air agus an cliathán tanaí air nó gan bheith air;

g)

‘ceathrúna deiridh deighilte’, chun chríocha fho-cheannteidil 0201 20 50 agus 0202 20 50: an chuid deiridh de chliathán, ar a bhfuil na cnámha go léir agus an leis agus caoldroim, lena n-áirítear an filléad, ar a bhfuil trí easna ar a laghad ina n-iomláine nó gearrtha, an lorga air nó gan bheith air agus an cliathán tanaí air nó gan bheith air;

h)

1.

gearrthacha ‘crop’ agus gearrthacha ‘gualainne’, chun críocha fho-cheannteideal 0202 30 50: an chuid droma den cheathrún tosaigh, lena n-áirítear an chuid uachtarach den ghualainn, í faighte ó cheathrú tosaigh ar a bhfuil 4 easna ar a laghad agus 10 n-easna ar a mhéad le gearradh feadh líne dírí tríd an bpointe ar a gceanglaítear an chéad easna leis an gcuid steirneach go dtí alt na scairte ar an deichiú heasna;

2.

gearrthach ‘briscéid’, chun críocha fho-cheannteideal 0202 30 50: an chuid íochtarach den cheathrún tosaigh, ar a bhfuil an briscéad imleacáin agus barr an bhriscéid.

B.

D’fhéadfaí táirgí a chumhdaítear le nótaí ceannteidil 1(A)(a) go (g) a ghabhann leis an gcaibidil seo a chur i láthair agus an colún veirteabrach orthu nó gan bheith iontu.

C.

Agus an líon easnacha iomlána nó gearrtha dá dtagraítear i nóta ceannteidil 1(A) á chinneadh, níl le cur san áireamh ach iad siúd atá ceangailte leis an gcolún veirteabrach agus iad siúd amháin. Dá mba rud é gur baineadh an colún, níl le cur san áireamh ach na heasnacha iomlána nó gearrtha a mbeadh ceangailte go díreach leis an gcolún veirteabrach murach sin, agus iad sin amháin.

2.

A.

Beidh leis na nathanna seo a leanas na bríonna a shanntar dóibh leis seo:

a)

‘conablaigh nó cliatháin’ chun críocha fho-cheannteidil 0203 11 10 agus 0203 21 10: muca maraithe, i bhfoirm conablaigh ó mhuca clóis a bhfuil fuiliú déanta orthu, atá goilithe agus a bhfuil na guairí agus na crúba bainte díobh. Faightear cliatháin ó chonablaigh iomlána le deighilt a dhéanamh trí gach veirteabra ceirbheacsach, droma, lumbach agus sacrach, tríd an steirneam nó feadh an steirnim agus tríd an simfiseas isea-phúbasach. Féadfaidh an ceann, na leicne, na croibh, an bhlonag, na duáin, an t-eireaball nó an scairt a bheith ar na conablaigh nó na cliatháin sin nó gan bheith orthu. Féadfaidh corda an dromlaigh, an inchinn nó an teanga a bheith ar na cliatháin nó gan bheith orthu. Féadfaidh na húthanna (faireoga mamacha) a bheith ar chonablaigh agus cliatháin ó chránacha nó gan bheith orthu;

b)

‘liamhása’ (cosa), chun críocha fho-cheannteidil 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 agus 0210 11 31: an chuid deiridh (eireaballach) den chliathán, lena n-áirítear na cnámha, agus an crobh, an lorga, an tseithe nó an tsaill fho-chraicneach air nó gan bheith air.

Deighlfear an liamhás (cos) ón gcuid eile den chliathán ionas go mbeidh an veirteabra lumbach deireanach, ar a mhéad, san áireamh;

c)

‘leatha tosaigh’, chun críocha fho-cheannteidil 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 agus 0210 19 60: an chuid tosaigh (cráiniach) den chliathán gan an ceann air, agus an geolbhach air nó gan bheith air, lena n-áirítear na cnámha, agus an crobh, an lorga, an tseithe nó an tsaill fho-chraicneach air nó gan bheith air.

Deighlfear an leath tosaigh ón gcuid eile den chliathán ionas go mbeidh an cúigiú veirteabra droma, ar a mhéad, san áireamh.

Measfar gur gearradh ón luan í an chuid tosaigh (droma) den leath tosaigh, bíodh an slinneán agus na matáin cheangailte (agus leath an mhuiníl úr nó saillte) uirthi nó gan bheith uirthi, i gcás ina ndeighlfear í ón gcuid íochtarach (tarrach) den leath tosaigh le gearradh faoi bhun an cholúin veirteabraigh;

d)

‘guaillí’, chun críocha fho-cheannteidil 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 agus 0210 11 39: an chuid íochtarach den leath tosaigh, bíodh an slinneán agus na matáin cheangailte uirthi nó gan bheith uirthi, lena n-áirítear na cnámha, agus an crobh, an lorga, an tseithe nó an tsaill fho-chraicneach uirthi nó gan bheith uirthi.

Maidir leis an slinneán agus na matáin atá ceangailte leis, agus iad curtha i láthair ar leithligh, is mar chuid den ghualainn a bheidh siad aicmithe faoin bhfo-cheannteideal seo;

e)

‘luain’, chun críocha fho-cheannteidil 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 agus 0210 19 70: an chuid uachtarach den chliathán ón gcéad veirteabra ceirbheacsach go dtí an veirteabra eireaballach, lena n-áirítear na cnámha, agus an luan bog, an slinneán, an tsaill fho-chraicneach nó an tseithe air nó gan bheith air.

Deighlfear an luan ón gcuid íochtarach den chliathán le gearradh faoi bhun an cholúin veirteabraigh;

f)

‘boilg’, chun chríocha fho-cheannteidil 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 agus 0210 12 19: an chuid íochtarach den chliathán idir an liamhás (cos) agus an ghualainn, ar a dtugtar ‘stríocach’ go coitianta, na cnámha air nó gan bheith air, ach an tseithe agus an tsaill fho-chraicneach air;

g)

‘cliatháin muice’, chun críocha fho-cheannteideal 0210 19 10: an cliathán ó mhuc gan an ceann, na leicne, an geolbhach, na croibh, an t-eireaball, an bhlonag, na duáin, an luan bog, an slinneán, an steirneam, an colún veirteabrach, an chnámh pheilbheach agus an scairt a bheith air;

h)

‘cliatháin muice’, chun críocha fho-cheannteideal 0210 19 10: an cliathán muice gan an liamhás air, bíodh sé díchnámhaithe nó ná bíodh;

ij)

‘cliatháin trí cheathrú’, chun críocha fho-cheannteideal 0210 19 20: an cliathán muice gan an leath tosaigh air, bíodh sé díchnámhaithe nó ná bíodh;

k)

‘bágúin láir’, chun críocha fho-cheannteideal 0210 19 20: an cliathán muice gan an liamhás ná an leath tosaigh air, bíodh sé díchnámhaithe nó ná bíodh.

Áirítear freisin leis an bhfo-cheannteideal sin gearrthacha den bhagún láir ina bhfuil fíocháin ón luan agus ón mbolg i gcomhréir nádúrtha leis na láir ina n-iomláine.

B.

Is faoi réir na bhfo-cheannteideal céanna a bheidh na codanna de na gearrthacha a shainítear i mír 2(A)(f) sa chás go bhfuil seithe nó saill fho-chraicneach orthu agus sa chás sin amháin.

Más rud é go bhfaightear na gearrthacha atá faoi réir fho-cheannteidil 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 agus 0210 19 60 ó chliathán muice a bhfuil na cnámha a luaitear i mír 2(A)(g) bainte de cheana, ní mór na línte gearrtha a bheith i gcomhréir leo siúd a shainítear i mír 2(A)(b), (c) agus (d); in aon chás, ní mór cnámha a bheith sna gearrthacha sin nó sna codanna díobh.

C.

Tá san áireamh i bhfo-cheannteidil 0206 49 00 agus 0210 99 49, go háirithe, cinn nó leath de chinn ó mhucra clóis, an inchinn, leicne nó teangacha orthu nó gan bheith orthu, agus codanna díobh,

Deighlfear an ceann ón gcuid eile den chliathán mar a leanas:

le gearradh díreach i gcomhthreo leis an gcráiniam; nó

le gearradh i gcomhthreo leis an gcráiniam go leibhéal na súl agus ansin claonta amach ón gceann, agus ar an gcaoi sin beidh an geolbhach greamaithe den chliathán fós.

Measfar gur codanna den cheann iad na leicne, an smut agus na cluasa chomh maith leis an bhfeoil atá greamaithe den cheann, go háirithe den chuid deiridh. Is faoi réir na bhfo-cheannteideal 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 nó 0210 19 81, áfach, a bheidh na gearrthacha d’fheoil gan chnámh ón leath tosaigh (na geolbhaigh), agus iad curtha i láthair leo féin, de réir mar a bheidh.

D.

Chun críocha fho-cheannteidil 0209 10 11 agus 0209 10 19, ciallaíonn ‘saill fho-chraicneach muice’ an fíochán sailleach a bhailíonn faoi sheithe na muice agus a ghreamaíonn di, gan beann ar an gcuid den mhuc as a dtagann sí; in aon chás, ní mór meáchan an fhíocháin shailligh a bheith níos mó ná meáchan na seithe.

Áirítear leis na fo-cheannteidil sin saill fho-chraicneach muice a bhfuil an tseithe bainte di.

E.

Chun críocha fho-cheannteidil 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 agus 0210 19 60 go 0210 19 89, measfar gur ‘triomaithe nó deataithe’ atá táirgí ina bhfuil cóimheas uisce/próitéine na feola (cion nítrigine × 6,25) 2,8 nó níos lú ná sin. Is i gcomhréir le modh ISO 937-1978 a chinnfear an cion nítrigine.

3.

A.

Chun críocha cheannteideal 0204, na nathanna seo a leanas, is é brí a bheidh leo an bhrí a shanntar dóibh mar a leanas:

a)

‘conablaigh’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 agus 0204 50 51: conablaigh ina n-iomláine ó na hainmhithe maraithe tar éis a bhfuilithe, tar éis a ngoilithe agus tar éis an craiceann a bheith bainte díobh, iad allmhairithe agus an ceann orthu nó gan bheith orthu, na croibh orthu nó gan bheith orthu agus an scairteach eile greamaithe iontu. I gcás ina n-allmhairítear conablaigh agus gan an ceann orthu, ní mór an ceann a bheith deighilte ón gconablach ag an alt atloido-ocsapatach. I gcás ina n-allmhairítear conablaigh agus gan na croibh orthu, ní mór na croibh a bheith bainte ag na hailt charpaimeiteacarpacha nó tharsameiteatarsacha;

b)

‘cliatháin’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 agus 0204 50 51: an táirge a thagann ó chonablach iomlán a dheighilt go siméadrach trí lár gach veirteabra ceirbheacsaí, droma, lumbaí agus sacraí agus trí lár an steirnim agus an tsimfisis isea-phúbasaigh;

c)

‘ceathrúna tosaigh gearra’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 agus 0204 50 53: an chuid tosaigh den chonablach, an brollach air nó gan bheith air, lena n-áirítear na cnámha go léir agus na guaillí, an scrogall agus an muineál láir, é gearrtha ar dronuillinn go dtí an chnámh droma, ar a bhfuil cúig easna ar a laghad ina n-iomláine nó gearrtha agus seacht bpéire easnacha ar a mhéad ina n-iomláine nó gearrtha;

d)

‘ceathrúna tosaigh gearra’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 agus 0204 50 53: an chuid tosaigh den chliathán, an brollach air nó gan bheith air, lena n-áirítear na cnámha go léir agus an ghualainn, an scrogall agus an muineál láir, é gearrtha ar dronuillinn go dtí an chnámh droma, ar a bhfuil cúig easna ar a laghad ina n-iomláine nó gearrtha agus seacht n-easna ar a mhéad ina n-iomláine nó gearrtha;

e)

‘dromlaigh agus/nó scoth an mhuiníl’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 agus 0204 50 55: an chuid den chonablach atá fágtha tar éis na cosa agus na ceathrúna tosaigh gearra a bhaint de, na duáin air nó gan bheith air; ní mór cúig veirteabra lumbacha ar a laghad a bheith san áireamh sna dromlaigh agus iad deighilte ó scoth an mhuiníl; ní mór cúig phéire easnacha ina n-iomláine nó gearrtha ar a laghad a bheith san áireamh i scoth an mhuiníl agus é deighilte ó na dromlaigh;

f)

‘dromlach agus/nó scoth an mhuiníl’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 agus 0204 50 55: an chuid den chliathán atá fágtha tar éis na cosa agus na ceathrúna tosaigh gearra a bhaint de, an duán air nó gan bheith air; ní mór cúig veirteabra lumbacha ar a laghad a bheith san áireamh sa dromlach agus é deighilte ó scoth an mhuiníl; ní mór cúig phéire easnacha ina n-iomláine nó gearrtha ar a laghad a bheith san áireamh i scoth an mhuiníl agus é deighilte ón dromlach;

g)

‘cosa’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 agus 0204 50 59: an chuid deiridh den chonablach, ar a bhfuil na cnámha go léir agus na cosa, é gearrtha ar dronuillinn go dtí an chnámh droma ag an séú veirteabra lumbach faoi bhun an iliam nó ag an gceathrú veirteabra sacrach tríd an iliam go dtí an pointe díreach roimh an simfiseas isea-phúbasach;

h)

‘cosa’, chun críocha fho-cheannteidil 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 agus 0204 50 59: an chuid deiridh den chliathán, ar a bhfuil na cnámha go léir agus an chos, é gearrtha ar dronuillinn go dtí an chnámh droma ag an séú veirteabra lumbach faoi bhun an iliam nó ag an gceathrú veirteabra sacrach tríd an iliam go dtí an pointe díreach roimh an simfiseas isea-phúbasach.

B.

Agus an líon easnacha iomlána nó gearrtha dá dtagraítear i mír 3 A á chinneadh, níl le cur san áireamh ach iad siúd atá ceangailte leis an gcnámh droma agus iad siúd amháin.

4.

Beidh leis na nathanna seo a leanas na bríonna a shanntar dóibh leis seo:

a)

‘gearrthacha d’éanlaith chlóis ar an gcnámh, chun críocha fho-cheannteidil 0207 13 20 go 0207 13 60, 0207 14 20 go 0207 14 60, 0207 26 20 go 0207 26 70, 0207 27 20 go 0207 27 70, 0207 44 21 go 0207 44 61, 0207 45 21 go 0207 45 61, 0207 54 21 go 0207 54 61, 0207 55 21 go 0207 55 61 agus 0207 60 21 go 0207 60 61: na gearrthacha mar a luaitear thuas lena n-áirítear na cnámha go léir.

Is faoi réir fho-cheannteidil 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 agus 0207 60 81 a bheidh gearrthacha d’éanlaith chlóis dá dtagraítear in (a) a bhfuil leath-dhíchnámhú déanta orthu;

b)

‘leatha’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 agus 0207 60 21: leatha de chonablaigh ó éanlaith chlóis, a fhaightear le gearradh feadh an steirnim agus na cnáimhe droma;

c)

‘ceathrúna’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 agus 0207 60 21: ceathrúna deiridh nó ceathrúna tosaigh, rud a fhaightear ach gearradh trasna a dhéanamh ar leath na feola;

d)

‘sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 agus 0207 60 31: gearrthacha ó éanlaith chlóis, ar a bhfuil an húiméireas, an chnámh radúil agus an t-ulna, agus na matáin atá timpeall orthu. D’fhéadfadh ceann an sciatháin, lena n-áirítear na cnámha carpasacha, a beith bainte nó gan bheith bainte. Ní mór na gearrthacha a dhéanamh ag na hailt;

e)

‘brollaigh’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 agus 0207 60 51: gearrthacha ó éanlaith chlóis, ar a bhfuil an steirneam agus na heasnacha suite ar an dá thaobh de, agus na matáin atá timpeall orthu;

f)

‘cosa’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 agus 0207 60 61: gearrthacha ó éanlaith chlóis, ar a bhfuil an féimear, an tibia agus an fiobúl, agus na matáin atá timpeall orthu. Ní mór an dá ghearradh a dhéanamh ag na hailt;

g)

‘lorgaí turcaí’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 26 60 agus 0207 27 60: gearrthacha ó thurcaithe, ar a bhfuil an tibia agus an fiobúl, agus na matáin atá timpeall orthu. Ní mór an dá ghearradh a dhéanamh ag na hailt;

h)

‘cosa turcaí, seachas lorgaí’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 26 70 agus 0207 27 70: gearrthacha ó thurcaithe, ar a bhfuil an féimear agus an córas matánach atá timpeall air, nó an féimear, an tibia agus an tibia agus na matáin atá timpeall orthu. Ní mór an dá ghearradh a dhéanamh ag na hailt;

ij)

‘paletots lachan nó gé’, chun críocha fho-cheannteidil 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 agus 0207 55 71: lachain nó géanna, iad cluimhrithe agus lán-dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu, a bhfuil na cnámha conablaigh (cnámha an uchta, easnacha, cnámh droma agus an sacram) bainte díobh, ach ar a bhfuil na féimir, na tibianna agus na húiméiris.

5.

Is é seo a leanas an ráta dleachta is infheidhme maidir le meascáin atá faoin gcaibidil seo:

a)

i gcás meascáin ina bhfuil comhpháirt amháin arb é 90 % ar a laghad de réir meáchain den mheascán iomlán, beidh feidhm ag an ráta dleachta is infheidhme maidir leis an gcomhpháirt sin;

b)

i gcás meascáin eile, is é an ráta is infheidhme ráta na comhpháirte a mbíonn an dleacht allmhairiúcháin is airde mar thoradh air.

6.

a)

Cumhdófar feolta blaistithe neamhchócaráilte i gCaibidil 16. Is feoil neamhchócaráilte í ‘feoil bhlaistithe’ a bhfuil blaistiú déanta go domhain inti nó ar dhromchla an táirge, agus an blaistiú sin le feiceáil ag an tsúil fhornocht nó inbhlaistithe go soiléir ag an teanga.

b)

Maidir le táirgí atá faoi réir fho-cheannteideal 0210 lena bhfuil blastanas curtha le linn an phróisis ullmhúcháin, beidh siad aicmithe amhlaidh ar choinníoll nach n-athraítear a gcuid sainghnéithe leis an mblaistiú.

7.

Chun críocha fho-cheannteidil 0210 11 go 0210 93, ciallaíonn an téarma ‘feoil agus scairteach feola inite, iad saillte nó faoi sháile’ feoil agus scairteach feola inite ag a bhfuil salann súite go croí agus súite go haonchineálach i ngach cuid díobh agus ina bhfuil cion salainn iomlán 1,2 % nó níos mó ná sin de réir meáchain, ar choinníoll gurb é an salann is cúis leis an leasú fadtéarmach. Chun críocha fho-cheannteideal 0210 99, ciallaíonn an téarma ‘feoil agus scairteach feola inite, iad saillte nó faoi sháile’ feoil agus scairteach feola inite ag a bhfuil salann súite go croí agus súite go haonchineálach i ngach cuid díobh agus ina bhfuil cion salainn iomlán 1,2 % nó níos mó ná sin de réir meáchain.

Cód AC

Tuairisc

Ráta caighdeánach dleachta (%)

Aonad forlíontach

1

2

3

4

0201

Feoil ó bhó-ainmhithe, í úr nó fuaraithe:

 

 

0201 10 00

Conablaigh agus cliatháin

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

Gearrthacha eile ar an gcnámh:

 

 

0201 20 20

– – Ceathrúna ‘cúitithe’

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

– – Ceathrúna tosaigh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

– – Ceathrúna deiridh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

– – eile

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

iad gan chnámh

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Feoil ó bhó-ainmhithe, í reoite:

 

 

0202 10 00

Conablaigh agus cliatháin

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

Gearrthacha eile ar an gcnámh:

 

 

0202 20 10

– – Ceathrúna ‘cúitithe’

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

– – Ceathrúna tosaigh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

– – Ceathrúna deiridh deighilte nó neamhdheighilte

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

– – eile

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

iad gan chnámh:

 

 

0202 30 10

– – Ceathrúna tosaigh, iomlán nó gearrtha i gcúig phíosa ar a mhéid, agus gach ceathrú mar bhloc amháin; ceathrúna ‘cúitithe’ in dhá bhloc, an cheathrú tosaigh i mbloc amháin díobh, é iomlán nó gearrtha i gcúig phíosa ar a mhéid, agus an cheathrú chúil, gan an luan bog a áireamh, in aon phíosa amháin sa bhloc eile

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

– – Gearrthacha crop, gearrthacha gualainne agus gearrthacha briscéid (36)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

– – eile

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Feoil ó mhuca, í úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

 

í úr nó fuaraithe:

 

 

0203 11

– – Conablaigh agus cliatháin:

 

 

0203 11 10

– – – Ó mhuca clóis

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

– – – eile

Díolúine

0203 12

– – Liamhása, guaillí agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

0203 12 11

– – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

– – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

– – – eile

Díolúine

0203 19

– – eile:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

0203 19 11

– – – – Leatha tosaigh agus gearrthacha díobh

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

– – – – Luain agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

– – – – Boilg (stríocacha) agus gearrthacha díobh

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – eile:

 

 

0203 19 55

– – – – – iad gan chnámh

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

– – – – – eile

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

– – – eile

Díolúine

 

í reoite:

 

 

0203 21

– – Conablaigh agus cliatháin:

 

 

0203 21 10

– – – ó mhuca clóis

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

– – – eile

Díolúine

0203 22

– – Liamhása, guaillí agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

0203 22 11

– – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

– – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

– – – eile

Díolúine

0203 29

– – eile:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

0203 29 11

– – – – Leatha tosaigh agus gearrthacha díobh

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

– – – – Luain agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

– – – – Boilg (stríocacha) agus gearrthacha díobh

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – eile:

 

 

0203 29 55

– – – – – iad gan chnámh

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

– – – – – eile

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

– – – eile

Díolúine

0204

Feoil ó chaoirigh nó ó ghabhair, í úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

0204 10 00

Conablaigh agus cliatháin uain, iad úr nó fuaraithe

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

Feoil eile ó chaoirigh, í úr nó fuaraithe:

 

 

0204 21 00

– – Conablaigh agus cliatháin

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

– – Gearrthacha eile ar an gcnámh:

 

 

0204 22 10

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

– – – Dromlaigh agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

– – – Cosa

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

– – – eile

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

– – í gan chnámh

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Conablaigh agus cliatháin uain, iad reoite

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

Feoil eile ó chaoirigh, í reoite:

 

 

0204 41 00

– – Conablaigh agus cliatháin

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

– – Gearrthacha eile ar an gcnámh:

 

 

0204 42 10

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

– – – Dromlaigh agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

– – – Cosa

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

– – – eile

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

– – í gan chnámh:

 

 

0204 43 10

– – – ó uain

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

– – – eile

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Feoil ó ghabhair:

 

 

 

– – í úr nó fuaraithe:

 

 

0204 50 11

– – – Conablaigh agus cliatháin

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

– – – Dromlaigh agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

– – – Cosa

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – eile:

 

 

0204 50 31

– – – – Gearrthacha ar an gcnámh

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

– – – – Gearrthacha gan chnámh

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

– – í reoite:

 

 

0204 50 51

– – – Conablaigh agus cliatháin

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

– – – Ceathrúna tosaigh gearra

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

– – – Dromlaigh agus/nó scoth an mhuiníl

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

– – – Cosa

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

– – – eile:

 

 

0204 50 71

– – – – Gearrthacha ar an gcnámh

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

– – – – Gearrthacha gan chnámh

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Feoil ó chapaill, asail, miúileanna nó ráinigh, í úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

0205 00 20

– í úr nó fuaraithe

5,1

0205 00 80

– í reoite

5,1

0206

Scairteach inite ó bhó-ainmhithe, muca, caoirigh, gabhair, capaill, asail, miúileanna nó ráinigh, í úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

0206 10

ó bhó-ainmhithe, í úr nó fuaraithe:

 

 

0206 10 10

– – chun táirgí cógaisíochta a mhonarú (31)

Díolúine

 

– – eile:

 

 

0206 10 95

– – – Scairt thiubh agus scairt thanaí

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 98

– – – eile

Díolúine

 

ó bhó-ainmhithe, iad reoite:

 

 

0206 21 00

– – Teangacha

Díolúine

0206 22 00

– – Aenna

Díolúine

0206 29

– – eile:

 

 

0206 29 10

– – – chun táirgí cógaisíochta a mhonarú (31)

Díolúine

 

– – – eile:

 

 

0206 29 91

– – – – Scairt thiubh agus scairt thanaí

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

– – – – eile

Díolúine

0206 30 00

ó mhuca, iad úr nó fuaraithe

Díolúine

 

ó mhuca, iad reoite:

 

 

0206 41 00

– – Aenna

Díolúine

0206 49 00

– – eile

Díolúine

0206 80

eile, iad úr nó fuaraithe:

 

 

0206 80 10

– – chun táirgí cógaisíochta a mhonarú (31)

Díolúine

 

– – eile:

 

 

0206 80 91

– – – ó chapaill, asail, miúileanna agus ráinigh

6,4

0206 80 99

– – – ó chaoirigh agus gabhair

Díolúine

0206 90

eile, iad reoite:

 

 

0206 90 10

– – chun táirgí cógaisíochta a mhonarú (31)

Díolúine

 

– – eile:

 

 

0206 90 91

– – – ó chapaill, asail, miúileanna agus ráinigh

6,4

0206 90 99

– – – ó chaoirigh agus gabhair

Díolúine

0207

Feoil agus scairteach inite, ó éanlaith atá faoi cheannteideal 0105 , iad úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

 

ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad úr nó fuaraithe:

 

 

0207 11 10

– – – iad cluimhrithe agus glanta, agus an ceann agus na croibh orthu, ar a dtugtar ‘sicíní 83 %’

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘sicíní 70 %’

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘sicíní 65 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad reoite:

 

 

0207 12 10

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘sicíní 70 %’

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘sicíní 65 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

– – Gearrthacha agus scairteach, iad úr nó fuaraithe:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 13 10

– – – – iad gan chnámh

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 13 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

– – – – – eile

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 13 91

– – – – Aenna

6,4

0207 13 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – Gearrthacha agus scairteach, iad reoite:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 14 10

– – – – iad gan chnámh

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 14 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

– – – – – eile

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 14 91

– – – – Aenna

6,4

0207 14 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

 

ó thurcaithe:

 

 

0207 24

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad úr nó fuaraithe:

 

 

0207 24 10

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘turcaithe 80 %’

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘turcaithe 73 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad reoite:

 

 

0207 25 10

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘turcaithe 80 %’

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘turcaithe 73 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

– – Gearrthacha agus scairteach, iad úr nó fuaraithe:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 26 10

– – – – iad gan chnámh

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 26 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh:

 

 

0207 26 60

– – – – – – Lorgaí agus gearrthacha lorgaí

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

– – – – – – eile

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

– – – – – eile

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 26 91

– – – – Aenna

6,4

0207 26 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – Gearrthacha agus scairteach, iad reoite:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 27 10

– – – – iad gan chnámh

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 27 20

– – – – – Leatha nó ceathrúna

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh:

 

 

0207 27 60

– – – – – – Lorgaí agus gearrthacha díobh

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

– – – – – – eile

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

– – – – – eile

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 27 91

– – – – Aenna

6,4

0207 27 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

 

ó lachain:

 

 

0207 41

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad úr nó fuaraithe:

 

 

0207 41 20

– – – iad cluimhrithe agus fuiliú déanta orthu agus iad glanta ach gan bheith dí-innithe, agus an ceann agus na croibh orthu, ar a dtugtar ‘lachain 85 %’

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘lachain 70 %’

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘lachain 63 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad reoite:

 

 

0207 42 30

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu ach an muineál, an croí, an t-ae agus an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘lachain 70 %’

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu agus gan an muineál, an croí, an t-ae ná an eagaois iontu, ar a dtugtar ‘lachain 63 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – Aenna sailleacha, iad úr nó fuaraithe

Díolúine

0207 44

– – eile, iad úr nó fuaraithe:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 44 10

– – – – iad gan chnámh

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 44 21

– – – – – Leatha nó ceathrúna

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – eile

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 44 91

– – – – Aenna, seachas aenna sailleacha

6,4

0207 44 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – eile, iad reoite:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 45 10

– – – – iad gan chnámh

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 45 21

– – – – – Leatha nó ceathrúna

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – eile

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Scairteach:

 

 

 

– – – – Aenna:

 

 

0207 45 93

– – – – – Aenna sailleacha

Díolúine

0207 45 95

– – – – – eile

6,4

0207 45 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

 

ó ghéanna:

 

 

0207 51

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad úr nó fuaraithe:

 

 

0207 51 10

– – – iad cluimhrithe agus fuiliú déanta orthu, gan bheith dí-innithe, agus an ceann agus na croibh orthu, ar a dtugtar ‘géanna 82 %’

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu, an croí agus an eagaois iontu nó gan bheith iontu, ar a dtugtar ‘géanna 75 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad reoite:

 

 

0207 52 10

– – – iad cluimhrithe agus fuiliú déanta orthu, gan bheith dí-innithe, agus an ceann agus na croibh orthu, ar a dtugtar ‘géanna 82 %’

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – iad cluimhrithe agus dí-innithe, gan an ceann ná na croibh orthu, an croí agus an eagaois iontu nó gan bheith iontu, ar a dtugtar ‘géanna 75 %’, nó arna gcur i láthair ar bhealach eile

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – Aenna sailleacha, iad úr nó fuaraithe

Díolúine

0207 54

– – eile, iad úr nó fuaraithe:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 54 10

– – – – iad gan chnámh

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 54 21

– – – – – Leatha nó ceathrúna

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – eile

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 54 91

– – – – Aenna, seachas aenna sailleacha

6,4

0207 54 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – eile, iad reoite:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 55 10

– – – – iad gan chnámh

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 55 21

– – – – – Leatha nó ceathrúna

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – Paletots

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – eile

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Scairteach:

 

 

 

– – – – Aenna:

 

 

0207 55 93

– – – – – Aenna sailleacha

Díolúine

0207 55 95

– – – – – eile

6,4

0207 55 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

0207 60

ó éanlaith ghuine:

 

 

0207 60 05

– – nach bhfuil gearrtha ina bpíosaí, iad úr, fuaraithe nó reoite

49,3 €/100 kg/net

 

– – eile, iad úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

 

– – – Gearrthacha:

 

 

0207 60 10

– – – – iad gan chnámh

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – iad ar an gcnámh:

 

 

0207 60 21

– – – – – Leatha nó ceathrúna

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – Sciatháin ina n‐iomláine, agus cinn orthu nó gan bheith orthu

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – Dromanna, muiníl, dromanna agus muiníl greamaithe díobh, tóineanna agus cinn sciatháin

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – Brollaigh agus gearrthacha díobh

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – Cosa agus gearrthacha díobh

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – eile

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Scairteach:

 

 

0207 60 91

– – – – Aenna

6,4

0207 60 99

– – – – eile

18,7 €/100 kg/net

0208

Feoil eile agus scairteach feola inite eile, iad úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

0208 10

ó choiníní nó giorriacha:

 

 

0208 10 10

– – ó choiníní tí

6,4

0208 10 90

– – eile

Díolúine

0208 30 00

ó phríomhaigh

9

0208 40

ó mhíolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus ó dhuganganna (mamaigh den ord Sirenia); ó rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia):

 

 

0208 40 10

– – Feoil míl mhóir

6,4

0208 40 20

– – Feoil róin

6,4

0208 40 80

– – eile

9

0208 50 00

ó reiptílí (lena n‐áirítear nathracha agus turtair)

9

0208 60 00

ó chamaill agus camelidae eile (Camelidae)

9

0208 90

eile:

 

 

0208 90 10

– – ó cholúir chlóis

6,4

0208 90 30

– – ó ghéim, seachas ó choiníní nó giorriacha

Díolúine

0208 90 60

– – ó réinfhianna

9

0208 90 70

– – Cosa froganna

6,4

0208 90 98

– – eile

9

0209

Saill muice, í saor ó fheoil thrua, agus saill éanlaithe clóis, gan bheith leáite ná úsctha ar bhealach eile, iad úr, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe:

 

 

0209 10

ó mhuca:

 

 

 

– – Saill fho-chraicneach muice:

 

 

0209 10 11

– – – í úr, fuaraithe, reoite, saillte nó faoi sháile

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – í triomaithe nó deataithe

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – Saill muice, seachas saill muice atá faoi fho-cheannteidil 0209 10 11 nó 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

eile

41,5 €/100 kg/net

0210

Feoil agus scairteach feola inite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe; plúir inite agus béilí feola nó scairteach feola:

 

 

 

Feoil ó mhuca:

 

 

0210 11

– – Liamhása, guaillí agus gearrthacha díobh, ar an gcnámh:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

 

– – – – iad saillte nó faoi sháile:

 

 

0210 11 11

– – – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – iad triomaithe nó deataithe:

 

 

0210 11 31

– – – – – Liamhása agus gearrthacha díobh

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – Guaillí agus gearrthacha díobh

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – eile

15,4

0210 12

– – Boilg (stríocacha) agus gearrthacha díobh:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

0210 12 11

– – – – iad saillte nó faoi sháile

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – iad triomaithe nó deataithe

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – eile

15,4

0210 19

– – eile:

 

 

 

– – – ó mhuca clóis:

 

 

 

– – – – iad saillte nó faoi sháile:

 

 

0210 19 10

– – – – – Cliatháin muice

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – Cliatháin trí cheathrú nó bágún láir

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – Leatha tosaigh agus gearrthacha díobh

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – Luain agus gearrthacha díobh

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – eile

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – iad triomaithe nó deataithe:

 

 

0210 19 60

– – – – – Leatha tosaigh agus gearrthacha díobh

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – Luain agus gearrthacha díobh

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – eile:

 

 

0210 19 81

– – – – – – iad gan chnámh

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – eile

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – eile

15,4

0210 20

Feoil ó bhó-ainmhithe:

 

 

0210 20 10

– – í ar an gcnámh

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – í gan chnámh

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

eile, lena n‐áirítear plúr inite agus min inite ó fheoil nó ó scairteach feola:

 

 

0210 91 00

– – ó phríomhaigh

15,4

0210 92

– – ó mhíolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus ó dhuganganna (mamaigh den ord Sirenia); ó rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia):

 

 

0210 92 10

– – – ó mhíolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia)

15,4

 

– – – eile:

 

 

0210 92 91

– – – – Feoil

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – Scairteach

15,4

0210 92 99

– – – – Plúr inite agus min inite ó fheoil nó ó scairteach feola

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – ó reiptílí (lena n‐áirítear nathracha agus turtair)

15,4

0210 99

– – eile:

 

 

 

– – – Feoil:

 

 

0210 99 10

– – – – ó chapaill, í saillte, faoi sháile nó triomaithe

6,4

 

– – – – ó chaoirigh agus gabhair:

 

 

0210 99 21

– – – – – í ar an gcnámh

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – í gan chnámh

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – ó réinfhianna

15,4

0210 99 39

– – – – eile

130 €/100 kg/net (18)

 

– – – Scairteach:

 

 

 

– – – – ó mhuca clóis:

 

 

0210 99 41

– – – – – Aenna

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – eile

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – ó bhó-ainmhithe:

 

 

0210 99 51

– – – – – Scairt thiubh agus scairt thanaí

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – eile

12,8

 

– – – – eile:

 

 

 

– – – – – Aenna ó éanlaith chlóis:

 

 

0210 99 71

– – – – – – Aenna sailleacha ó ghéanna nó lachain, iad saillte nó faoi sháile

Díolúine

0210 99 79

– – – – – – eile

6,4

0210 99 85

– – – – – eile

15,4

0210 99 90

– – – Plúr inite agus min inite ó fheoil nó ó scairteach feola

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CAIBIDIL 3

ÉISC AGUS CRUSTAIGH, MOILISC AGUS INVEIRTEABRAIGH UISCEACHA EILE

Nótaí

1.

Ní chumhdaítear sa chaibidil seo:

a)

mamaigh faoi cheannteideal 0106;

b)

feoil ó mhamaigh faoi cheannteideal 0106 (ceannteideal 0208 nó 0210);

c)

éisc (lena n-áirítear a n-aenna, a n-eochraí agus a lábáin) ná crústaigh, moilisc ná inveirteabraigh uisceacha eile, atá marbh agus mí-oiriúnach nó neamhoiriúnach lena gcaitheamh ag an duine de dheasca a speicis nó a reachta (Caibidil 5); plúir, min agus millíní, ó éisc nó ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh eile uisce, atá mí-oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine (ceannteideal 2301); nó

d)

caibheár ná ionadaigh chaibheáir a ullmhaítear le heochraí (ceannteideal 1604).

2.

Sa chaibidil seo, ciallaíonn an téarma ‘millíní’ táirgí arna gceirtleánú go díreach trí bhíthin a gcomhbhrúite nó trí chainníocht bheag de cheanglóir a chur leo.

3.

Ní chumhdaítear faoi cheannteidil 0305 go 0308 plúir, min ná millíní, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine (ceannteideal 0309).

Nótaí ceannteidil

1.

Chun críocha fho-cheannteidil 0305 32 11 agus 0305 32 19, meastar filléid troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ina bhfuil cion salainn de réir meáchain de 12 % nó níos mó agus atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine gan phróiseáil thionsclaíoch bhreise, meastar gur éisc shaillte iad.

Tá filléid troisc reoite ina bhfuil cion salainn de réir meáchain de níos lú ná 12 % le haicmiú faoi cheannteidil 0304 71 10 agus 0304 71 90, sa mhéid agus go bhfuil an caomhnú iarbhír marthanach ag brath go bunúsach ar an reo.

2.

Chun críocha na bhfo-cheannteideal dá dtagraítear sa tríú mír, áirítear leis an téarma ‘filléid’ na ‘luain’, is é sin na píosaí feola atá sa chuid uachtarach, íochtarach, dheas nó chlé den iasc, sa mhéid a bhfuil an ceann, na putóga, na heití (droma, anasach, eireaballach, tarrach, brollaigh) agus na cnámha (an dromlach nó an phríomhchnámh droma, na cnámha tarracha nó easnacha, an chnámh bhrainciach nó an stíoróip, etc.) bainte de.

Ní dhéanfar difear d’aicmiú na dtáirgí filléid sa chás ina ngearrfar ina bpíosaí iad, ar choinníoll gur féidir na píosaí sin a shainaithint mar phíosaí a tháinig as filléid.

Baineann forálacha na chéad dá mhíre leis na héisc seo a leanas:

a)

tuinníní, den ghéineas Thunnus, atá faoi cheannteidil 0304 49 90 agus 0304 87 00;

b)

colgáin (Xiphias gladius) atá faoi cheannteidil 0304 45 00 agus 0304 84 00;

c)

mairlíní, colgáin na ndealg agus gaithéisc, den fhine Istiophoridae, atá faoi fho-cheannteidil 0304 49 90 agus 0304 89 90;

d)

siorcanna aigéanach (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, nó den fhine Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae agus Isuridae) atá faoi cheannteidil 0304 47 90 agus 0304 88 19.

Cód AC

Tuairisc

Ráta caighdeánach dleachta (%)

Aonad forlíontach

1

2

3

4

0301

Éisc bheo:

 

 

 

Éisc ornáideacha:

 

 

0301 11 00

– – Éisc fionnuisce

Díolúine

0301 19 00

– – eile

7,5

 

Éisc bheo eile:

 

 

0301 91

– – Bric (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

– – – de na speicis Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – eile

12

0301 92

– – Eascanna (Anguilla spp.):

 

 

0301 92 10

– – – atá níos lú ná 12 cm ar fad

Díolúine

0301 92 30

– – – atá 12 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20 cm, ar fad

Díolúine

0301 92 90

– – – atá 20 cm nó níos mó ar fad

Díolúine

0301 93 00

– – Carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – Tuinníní gorma Atlantacha agus tuinníní gorma Ciúin-Aigéanacha (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

0301 94 10

– – – Tuinníní gorma Atlantacha (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – Tuinníní gorma Ciúin-Aigéanacha (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – Tuinníní gorma deisceartacha (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – eile:

 

 

 

– – – Éisc fionnuisce:

 

 

0301 99 11

– – – – Bradáin an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradáin an Atlantaigh (Salmo salar) agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – eile

8

0301 99 85

– – – eile

16

0302

Éisc, iad úr nó fuaraithe, gan filléid éisc agus feoil eile éisc atá faoi cheannteideal 0304 a áireamh:

 

 

 

Salmainidí, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0302 91 go 0302 99 a áireamh:

 

 

0302 11

– – Bric (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

– – – de na speicis Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – den speiceas Oncorhynchus mykiss, agus an ceann agus na geolbhaigh orthu, iad glanta, a bhfuil meáchan is mó ná 1,2 kg i ngach ceann ar leith acu, nó gan an ceann bheith orthu, agus na geolbhaigh bainte díobh agus iad glanta, a bhfuil meáchan is mó ná 1 kg i ngach ceann ar leith acu

12

0302 11 80

– – – eile

12

0302 13 00

– – Bradáin an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – Bradáin an Atlantaigh (Salmo salar) agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – eile

8

 

Leathóga (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae agus Citharidae), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0302 91 go 0302 99 a áireamh:

 

 

0302 21

– – Haileabónna (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

– – – Haileabónna Graonlannacha (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – Haileabónna Atlantacha (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – Haileabónna Ciúin‐Aigéanacha (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – Leathóga ballacha (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – Sóil (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – Turbaird (Psetta maxima)

15

0302 29

– – eile:

 

 

0302 29 10

– – – Scioltáin (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – eile

15

 

Tuinníní (den ghéineas Thunnus), boiníotónna aigéanacha (Katsuwonus pelamis, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0302 91 go 0302 99 a áireamh:

 

 

0302 31

– – Tuinníní colgacha (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 31 90

– – – eile

22

0302 32

– – Tuinníní buí (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 32 90

– – – eile

22

0302 33

– – Boiníotónna aigéanacha (Katsuwonus pelamis):

 

 

0302 33 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 33 90

– – – eile

22

0302 34

– – Tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 34 90

– – – eile

22

0302 35

– – Tuinníní gorma Atlantacha agus tuinníní gorma Ciúin-Aigéanacha (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – Tuinníní gorma Atlantacha (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 35 19

– – – – eile

22

 

– – – Tuinníní gorma Ciúin-Aigéanacha (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 35 99

– – – – eile

22

0302 36

– – Tuinníní gorma deisceartacha (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 36 90

– – – eile

22

0302 39

– – eile:

 

 

0302 39 20

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 39 80

– – – eile

22

 

Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii), ainseabhaithe (Engraulis spp.), sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), saláin Eorpacha (Sprattus sprattus), ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ronnaigh Indiacha (Rastrelliger spp.), ronnaigh den ghéineas Scomberomorus (Scomberomorus spp.), bolmáin den ghéineas Trachurus (Trachurus spp.), bolmáin den ghéineas Caranx (Caranx spp.), cóibianna (Rachycentron canadum), poimfréid airgid (Pampus spp.), preabairí an Aigéin Chiúin (Cololabis saira), bolmáin den ghéineas Decapterus (Decapterus spp.), caibealláin (Mallotus villosus), colgáin (Xiphias gladius), tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis), boiníotónna (Sarda spp.), mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc (Istiophoridae), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0302 91 go 0302 99 a áireamh:

 

 

0302 41 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0302 42 00

– – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – Sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), saláin Eorpacha (Sprattus sprattus):

 

 

0302 43 10

– – – Sairdíní den speiceas Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – – Sairdíní den ghéineas Sardinops; mionsairdíní (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – Saláin Eorpacha (Sprattus sprattus)

 (44)

0302 44 00

– – Ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (45)

0302 45

– – Bolmáin den ghéineas Trachurus (Trachurus spp.):

 

 

0302 45 10

– – – Bolmáin Atlantacha (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – Bolmáin Shileacha (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – – eile

15

0302 46 00

– – Cóibianna (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – Colgáin (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – eile:

 

 

 

– – – Tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 49 19

– – – – eile

22

0302 49 90

– – – eile

15

 

Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0302 91 go 0302 99 a áireamh:

 

 

0302 51

– – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0302 51 10

– – – den speiceas Gadus morhua

12

0302 51 90

– – – eile

12

0302 52 00

– – Cadóga (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – Glasáin (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – Colmóirí (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – Colmóirí den ghéineas Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – Colmóirí na Rinne (colmóirí tanalachta na Rinne) (Merluccius capensis) agus colmóirí domhainmhara (colmóirí domhainmhara na Rinne) (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – Colmóirí deisceartacha (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – eile

15 (18)

0302 54 90

– – – Colmóirí den ghéineas Urophycis

15

0302 55 00

– – Mangaigh Alascacha (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – Faoitíní gorma (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – eile:

 

 

0302 59 10

– – – Troisc pholacha (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – Faoitíní (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – Mangaigh (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – Langaí (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – eile

15

 

Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0302 91 go 0302 99 a áireamh:

 

 

0302 71 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – Cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – Carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – Eascanna (Anguilla spp.)

Díolúine

0302 79 00

– – eile

8

 

Éisc eile, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil:

 

 

0302 81

– – Fíogaigh agus siorcanna eile:

 

 

0302 81 15

– – – Fíogaigh ghobacha (Squalus acanthias) agus catsúiligh (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – – Craosairí (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – Siorcanna gorma (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – eile

8

0302 82 00

– – Roic (Rajidae)

15

0302 83 00

– – Déadéisc (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – Doingin mhara (Dicentrarchus spp.):

 

 

0302 84 10

– – – Doingin mhara Eorpacha (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – eile

15

0302 85

– – Garbhánaigh (Sparidae):

 

 

0302 85 10

– – – de na speicis Dentex dentexPagellus spp.

15

0302 85 30

– – – Garbhánaigh órcheannacha (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – eile

15

0302 89

– – eile:

 

 

0302 89 10

– – – Éisc fionnuisce

8

 

– – – eile:

 

 

 

– – – – Éisc den ghéineas Euthynnus, seachas tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis) atá cumhdaithe faoi fho-cheannteideal 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0302 89 29

– – – – – eile

22

 

– – – – Péirsí mara (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – den speiceas Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – – eile

7,5

0302 89 40

– – – – Sáimhíní (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – Láimhínigh (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – Tusceascanna bándearga (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – eile

15

 

Aenna, eochraí, lábáin, eití, cinn, eireabaill, lamhnáin snámha agus scairteach éisc inite eile:

 

 

0302 91 00

– – Aenna, eochraí, agus lábáin

10

0302 92 00

– – Eití siorcanna

8

0302 99 00

– – eile

10

0303

Éisc reoite, gan filléid éisc agus feoil eile éisc atá faoi cheannteideal 0304 a áireamh:

 

 

 

Salmainidí, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 11 00

– – Bradáin dhearga (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – Bradáin eile an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – Bradáin an Atlantaigh (Salmo salar) agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho)

2

0303 14

– – Bric (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 14 10

– – – de na speicis Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – den speiceas Oncorhynchus mykiss, agus an ceann agus na geolbhaigh orthu, iad glanta, a bhfuil meáchan is mó ná 1,2 kg i ngach ceann ar leith acu, nó gan an ceann bheith orthu, agus na geolbhaigh bainte díobh agus iad glanta, a bhfuil meáchan is mó ná 1 kg i ngach ceann ar leith acu

12

0303 14 90

– – – eile

12

0303 19 00

– – eile

9 (18)

 

Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 23 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – Cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – Carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – Eascanna (Anguilla spp.)

Díolúine

0303 29 00

– – eile

8

 

Leathóga (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae agus Citharidae), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 31

– – Haileabónna (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

– – – Haileabónna Graonlannacha (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – Haileabónna Atlantacha (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – Haileabónna Ciúin‐Aigéanacha (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – Leathóga ballacha (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – Sóil (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – Turbaird (Psetta maxima)

15

0303 39

– – eile:

 

 

0303 39 10

– – – Leitheanna (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – Éisc den ghéineas Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – Éisc den speiceas Pelotreis flavilatusPeltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – – eile

15

 

Tuinníní (den ghéineas Thunnus), boiníotónna aigéanacha (Katsuwonus pelamis), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 41

– – Tuinníní colgacha (Thunnus alalunga):

 

 

0303 41 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 41 90

– – – eile

22

0303 42

– – Tuinníní buí (Thunnus albacares):

 

 

0303 42 20

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

20 (42)  (18)

0303 42 90

– – – eile

22

0303 43

– – Boiníotónna aigéanacha (Katsuwonus pelamis):

 

 

0303 43 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 43 90

– – – eile

22

0303 44

– – Tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus):

 

 

0303 44 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 44 90

– – – eile

22

0303 45

– – Tuinníní gorma Atlantacha agus tuinníní gorma Ciúin-Aigéanacha (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – Tuinníní gorma Atlantacha (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 45 18

– – – – eile

22

 

– – – Tuinníní gorma Ciúin-Aigéanacha (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 45 99

– – – – eile

22

0303 46

– – Tuinníní gorma deisceartacha (Thunnus maccoyii):

 

 

0303 46 10

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 46 90

– – – eile

22

0303 49

– – eile:

 

 

0303 49 20

– – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 49 85

– – – eile

22

 

Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii), ainseabhaithe (Engraulis spp.), sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), saláin Eorpacha (Sprattus sprattus), ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ronnaigh Indiacha (Rastrelliger spp.), ronnaigh den ghéineas Scomberomorus (Scomberomorus spp.), bolmáin den ghéineas Trachurus (Trachurus spp.), bolmáin den ghéineas Caranx (Caranx spp.), cóibianna (Rachycentron canadum), poimfréid airgid (Pampus spp.), preabairí an Aigéin Chiúin (Cololabis saira), bolmáin den ghéineas Decapterus (Decapterus spp.), caibealláin (Mallotus villosus), colgáin (Xiphias gladius), tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis), boiníotónna (Sarda spp.), mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc (Istiophoridae), gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 51 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0303 53

– – Sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), saláin Eorpacha (Sprattus sprattus):

 

 

0303 53 10

– – – Sairdíní den speiceas Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – – Sairdíní den ghéineas Sardinops; mionsairdíní (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – – Saláin Eorpacha (Sprattus sprattus)

 (44)

0303 54

– – Ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 54 10

– – – de na speicis Scomber scombrusScomber japonicus

 (45)

0303 54 90

– – – den speiceas Scomber australasicus

15

0303 55

– – Bolmáin den ghéineas Trachurus (Trachurus spp.):

 

 

0303 55 10

– – – Bolmáin Atlantacha (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – – Bolmáin Shileacha (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – – eile

15

0303 56 00

– – Cóibianna (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– – Colgáin (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– – eile:

 

 

0303 59 10

– – – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

15

 

– – – Tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis):

 

 

0303 59 21

– – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 59 29

– – – – eile

22

0303 59 90

– – – eile

15

 

Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 63

– – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0303 63 10

– – – den speiceas Gadus morhua

12

0303 63 30

– – – den speiceas Gadus ogac

12

0303 63 90

– – – den speiceas Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– – Cadóga (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– – Glasáin (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– – Colmóirí (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – Colmóirí den ghéineas Merluccius:

 

 

0303 66 11

– – – – Colmóirí na Rinne (colmóirí tanalachta na Rinne) (Merluccius capensis) agus colmóirí domhainmhara (colmóirí domhainmhara na Rinne) (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – – Colmóirí na hAirgintíne (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – – Colmóirí deisceartacha (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – – eile

15 (18)

0303 66 90

– – – Colmóirí den ghéineas Urophycis

15

0303 67 00

– – Mangaigh Alascacha (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– – Faoitíní gorma (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):

 

 

0303 68 10

– – – Faoitíní gorma (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – – Faoitíní gorma deisceartacha (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– – eile:

 

 

0303 69 10

– – – Troisc pholacha (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – – Faoitíní (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – – Mangaigh (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – – Gránadóirí gorma (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – – Langaí (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – – eile

15

 

Éisc eile, gan scairteach éisc inite atá faoi fho-cheannteidil 0303 91 go 0303 99 a áireamh:

 

 

0303 81

– – Fíogaigh agus siorcanna eile:

 

 

0303 81 15

– – – Fíogaigh ghobacha (Squalus acanthias) agus catsúiligh (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – – Craosairí (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – – Siorcanna gorma (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – – eile

8

0303 82 00

– – Roic (Rajidae)

15

0303 83 00

– – Déadéisc (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– – Doingin mhara (Dicentrarchus spp.):

 

 

0303 84 10

– – – Doingin mhara Eorpacha (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – – eile

15

0303 89

– – eile:

 

 

0303 89 10

– – – Éisc fionnuisce

8

 

– – – eile:

 

 

 

– – – – Éisc den ghéineas Euthynnus, seachas tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis) atá cumhdaithe faoi fho-cheannteideal 0303 59 :

 

 

0303 89 21

– – – – – chun táirgí atá faoi cheannteideal 1604 a mhonarú go tionsclaíoch (31)

22 (42)  (18)

0303 89 29

– – – – – eile

22

 

– – – – Péirsí mara (Sebastes spp.):

 

 

0303 89 31

– – – – – den speiceas Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – – eile

7,5

0303 89 40

– – – – Éisc den speiceas Orcynopsis unicolor

 (46)

0303 89 50

– – – – Garbhánaigh (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – – Garbhánaigh órcheannacha (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – – Sáimhíní (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – – Láimhínigh (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – – Tusceascanna bándearga (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – – eile

15

 

Aenna, eochraí, lábáin, eití, cinn, eireabaill, lamhnáin snámha agus scairteach éisc inite eile:

 

 

0303 91

– – Aenna, eochraí, agus lábáin:

 

 

0303 91 10

– – – Eochraí chrua agus bhog chun aigéad dí-ocsairibeanúicléasach nó sulfáit phrótaimín a mhonarú (31)

Díolúine

0303 91 90

– – – eile

10

0303 92 00

– – Eití siorcanna

8

0303 99 00

– – eile

10

0304

Filléid éisc agus feoil eile éisc (bídís mionaithe nó ná bídís), úr, fuaraithe nó reoite:

 

 

 

Filléid úra nó fhuaraithe tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.):

 

 

0304 31 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– – Cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– – Péirsí Níleacha (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– – eile

9

 

Filléid úra nó fhuaraithe ó éisc eile:

 

 

0304 41 00

– – Bradáin an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradáin an Atlantaigh (Salmo salar) agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho)

2

0304 42

– – Bric (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0304 42 10

– – – den speiceas Oncorhynchus mykiss, a bhfuil meáchan is mó ná 400 g i ngach ceann ar leith acu

12

0304 42 50

– – – de na speicis Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – – eile

12

0304 43 00

– – Leathóga (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae agus Citharidae)

18

0304 44

– – Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae:

 

 

0304 44 10

– – – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) agus troisc pholacha (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – – Glasáin (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – – eile

18

0304 45 00

– – Colgáin (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– – Déadéisc (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– – Fíogaigh agus siorcanna eile:

 

 

0304 47 10

– – – Fíogaigh ghobacha (Squalus acanthias) agus catsúiligh (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – – Craosairí (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – – Siorcanna gorma (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – – eile

18

0304 48 00

– – Roic (Rajidae)

18

0304 49

– – eile:

 

 

0304 49 10

– – – Éisc fionnuisce

9

 

– – – eile:

 

 

0304 49 50

– – – – Péirsí mara (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – – eile

18

 

eile, iad úr nó fuaraithe:

 

 

0304 51 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.)

8

0304 52 00

– – Salmainidí

8

0304 53 00

– – Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae

15

0304 54 00

– – Colgáin (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– – Déadéisc (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– – Fíogaigh agus siorcanna eile:

 

 

0304 56 10

– – – Fíogaigh ghobacha (Squalus acanthias) agus catsúiligh (Scyliorhinus spp.)

15

0304 56 20

– – – Craosairí (Lamna nasus)

15

0304 56 30

– – – Siorcanna gorma (Prionace glauca)

15

0304 56 90

– – – eile

15

0304 57 00

– – Roic (Rajidae)

15

0304 59

– – eile:

 

 

0304 59 10

– – – Éisc fionnuisce

8

 

– – – eile:

 

 

0304 59 50

– – – – Flapaí scadán

 (43)

0304 59 90

– – – – eile

15 (18)

 

Filléid reoite tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.):

 

 

0304 61 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– – Cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– – Péirsí Níleacha (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– – eile

9

 

Filléid reoite ó éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae:

 

 

0304 71

– – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0304 71 10

– – – Troisc den speiceas Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – – eile

7,5

0304 72 00

– – Cadóga (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– – Glasáin (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– – Colmóirí (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – Colmóirí den ghéineas Merluccius:

 

 

0304 74 11

– – – – Colmóirí na Rinne (colmóirí tanalachta na Rinne) (Merluccius capensis) agus colmóirí domhainmhara (colmóirí domhainmhara na Rinne) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – – Colmóirí na hAirgintíne (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – – eile

6,1

0304 74 90

– – – Colmóirí den ghéineas Urophycis

7,5

0304 75 00

– – Mangaigh Alascacha (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– – eile:

 

 

0304 79 10

– – – Troisc pholacha (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – – Faoitíní (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – – Gránadóirí gorma (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – – Langaí (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – – eile

15

 

Filléid reoite ó éisc eile:

 

 

0304 81 00

– – Bradáin an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradáin an Atlantaigh (Salmo salar) agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho)

2

0304 82

– – Bric (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0304 82 10

– – – den speiceas Oncorhynchus mykiss, a bhfuil meáchan is mó ná 400 g i ngach ceann ar leith acu

12

0304 82 50

– – – de na speicis Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – – eile

12

0304 83

– – Leathóga (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae agus Citharidae):

 

 

0304 83 10

– – – Leathóga ballacha (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – – Leitheanna (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – – Scioltáin (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – – eile

15

0304 84 00

– – Colgáin (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– – Déadéisc (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– – Tuinníní (den ghéineas Thunnus), boiníotónna aigéanacha (Katsuwonus pelamis)

18

0304 88

– – Fíogaigh, siorcanna eile, roic (Rajidae):

 

 

 

– – – Fíogaigh agus siorcanna eile:

 

 

0304 88 11

– – – – Fíogaigh ghobacha (Squalus acanthias) agus catsúiligh (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – – Craosairí (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – – Siorcanna gorma (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – – eile

7,5

0304 88 90

– – – Roic (Rajidae)

15

0304 89

– – eile:

 

 

0304 89 10

– – – Éisc fionnuisce

9

 

– – – eile:

 

 

 

– – – – Péirsí mara (Sebastes spp.):

 

 

0304 89 21

– – – – – den speiceas Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – – eile

7,5

0304 89 30

– – – – Éisc den ghéineas Euthynnus

18

 

– – – – Ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) agus éisc den speiceas Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 89 41

– – – – – Ronnaigh den speiceas Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – – eile

15

0304 89 60

– – – – Láimhínigh (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – – eile

15 (18)

 

eile, iad reoite:

 

 

0304 91 00

– – Colgáin (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– – Déadéisc (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.):

 

 

0304 93 10

– – – Suiréime

14,2

0304 93 90

– – – eile

8

0304 94

– – Mangaigh Alascacha (Theragra chalcogramma):

 

 

0304 94 10

– – – Suiréime

14,2

0304 94 90

– – – eile

7,5

0304 95

– – Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae, seachas Mangaigh Alascacha (Theragra chalcogramma):

 

 

0304 95 10

– – – Suiréime

14,2

 

– – – eile:

 

 

 

– – – – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) agus troisc pholacha (Boreogadus saida):

 

 

0304 95 21

– – – – – Troisc den speiceas Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – – Troisc den speiceas Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – – eile

7,5

0304 95 30

– – – – Cadóga (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – – Glasáin (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – – Colmóirí den ghéineas Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – – Faoitíní gorma (Micromesistius poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – – eile

7,5

0304 96

– – Fíogaigh agus siorcanna eile:

 

 

0304 96 10

– – – Fíogaigh ghobacha (Squalus acanthias) agus catsúiligh (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – – Craosairí (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – – Siorcanna gorma (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – – eile

7,5

0304 97 00

– – Roic (Rajidae)

7,5

0304 99

– – eile:

 

 

0304 99 10

– – – Suiréime

14,2

 

– – – eile:

 

 

0304 99 21

– – – – Éisc fionnuisce

8

 

– – – – eile:

 

 

0304 99 23

– – – – – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0304 99 29

– – – – – Péirsí mara (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – – Scioltáin (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – – Sáimhíní (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – – Láimhínigh (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – – eile

7,5

0305

Iasc, triomaithe, saillte nó faoi sháile; iasc deataithe, bíodh sé cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn;:

 

 

0305 20 00

Aenna, eochraí agus lábáin ó éisc, iad triomaithe, deataithe, saillte nó faoi sháile

11

 

Filléid éisc, iad triomaithe, saillte nó faoi sháile, ach gan bheith deataithe:

 

 

0305 31 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.)

16

0305 32

– – Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae:

 

 

 

– – – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) agus troisc pholacha (Boreogadus saida):

 

 

0305 32 11

– – – – Troisc den speiceas Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – – eile

20

0305 32 90

– – – eile

16

0305 39

– – eile:

 

 

0305 39 10

– – – Bradáin an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradáin an Atlantaigh (Salmo salar), agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho), iad saillte nó faoi sháile

15

0305 39 50

– – – Haileabónna Graonlannacha (Reinhardtius hippoglossoides), iad saillte nó faoi sháile

15

0305 39 90

– – – eile

16

 

Éisc dheataithe, lena n‐áirítear filléid, seachas scairteach éisc inite:

 

 

0305 41 00

– – Bradáin an Aigéin Chiúin (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou agus Oncorhynchus rhodurus), bradáin an Atlantaigh (Salmo salar) agus bradáin na Danóibe (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– – Bric (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache agus Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.):

 

 

0305 44 10

– – – Eascanna (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – – eile

14

0305 49

– – eile:

 

 

0305 49 10

– – – Haileabónna Graonlannacha (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – – Haileabónna Atlantacha (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – – Ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – – eile

14

 

Éisc thriomaithe, seachas scairteach éisc inite, bídís saillte nó ná bídís ach gan bheith deataithe:

 

 

0305 51

– – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 51 10

– – – Triomaithe, neamhshaillte

13 (18)

0305 51 90

– – – Triomaithe, saillte

13 (18)

0305 52 00

– – Tioláipianna (Oreochromis spp.), cait mhara (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carbáin (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eascanna (Anguilla spp.), péirsí Níleacha (Lates niloticus) agus cinn nathrach (Channa spp.)

12

0305 53

– – Éisc de na finte Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae agus Muraenolepididae, seachas troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 53 10

– – – Troisc pholacha (Boreogadus saida)

13 (18)

0305 53 90

– – – eile

12

0305 54

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii), ainseabhaithe (Engraulis spp.), sairdíní (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), mionsairdíní (Sardinella spp.), saláin Eorpacha (Sprattus sprattus), ronnaigh Atlantacha, ronnaigh ghorma agus ronnaigh Sheapánacha (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ronnaigh Indiacha (Rastrelliger spp.), ronnaigh den ghéineas Scomberomorus (Scomberomorus spp.), bolmáin den ghéineas Trachurus (Trachurus spp.), bolmáin den ghéineas Caranx (Caranx spp.), cóibianna (Rachycentron canadum), poimfréid airgid (Pampus spp.), preabairí an Aigéin Chiúin (Cololabis saira), bolmáin den ghéineas Decapterus (Decapterus spp.), caibealláin (Mallotus villosus), colgáin (Xiphias gladius), tuinníní ronnaigh (Euthynnus affinis), boiníotónna (Sarda spp.), mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc (Istiophoridae):

 

 

0305 54 30

– – – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – – eile

12

0305 59

– – eile:

 

 

0305 59 70

– – – Haileabónna Atlantacha (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – – eile

12

 

Éisc, iad saillte ach gan bheith triomaithe ná deataithe, agus éisc faoi sháile seachas scairteach éisc inite:

 

 

0305 61 00

– – Scadáin (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– – Troisc (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (18)

0305 63 00

– – Ainseabhaithe (Engraulis spp.)

10