EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1998

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1998 z 20. septembra 2022, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

OJ L 282, 31.10.2022, p. 1–1093 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1998/oj

31.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 282/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1998

z 20. septembra 2022,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 a článok 12,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa zaviedla nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“ alebo „KN“) tak, aby spĺňala súčasne požiadavky Spoločného colného sadzobníka, štatistík zahraničného obchodu Únie a ostatných politík Únie týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

(2)

V záujme zjednodušenia právnych predpisov je vhodné KN modernizovať a prispôsobiť jej štruktúru.

(3)

Je nutné zmeniť KN s cieľom implementovať postupné znižovanie colných sadzieb na výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií, ako sa požaduje v rozhodnutí Rady (EÚ) 2016/971 (2).

(4)

KN je nutné zmeniť s cieľom zaviesť číselné znaky KN pre výrobky uvedené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2022/859 (3).

(5)

Takisto je nutné zmeniť KN tak, aby zohľadňovala zmeny požiadaviek týkajúcich sa štatistiky a obchodnej politiky, ako aj vývoj v oblasti technológií a obchodu, a to zavedením nových podpoložiek na uľahčenie monitorovania špecifického tovaru („ploské broskyne a ploské nektárinky“ 8. kapitoly, určitá „ryža“ 10. kapitoly, určité „kritické suroviny“ 25., 26., 28. a 85. kapitoly, niektoré chemické výrobky („DOTP“) 29. kapitoly, a „bramy a sochory z hliníka“ 76. kapitoly KN).

(6)

Nutné je zmeniť zatriedenie niektorých látok v zozname nevlastníckych názvov farmaceutických látok v prílohe 3 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 a v zozname farmaceutických medziproduktov v prílohe 6 tretej časti (prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(7)

S účinnosťou od 1. januára 2023 by príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 mala byť nahradená úplnou a aktuálnou verziou KN spolu so sadzbami všeobecného a zmluvného cla vyplývajúcimi z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Gerassimos THOMAS

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/971 zo 17. júna 2016 o uzavretí v mene Európskej únie dohody vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) (Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016, s. 2).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/859 z 24. mája 2022, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 151, 2.6.2022, s. 34).


PRÍLOHA I

KOMBINOVANÁ NOMENKLATÚRA

OBSAH

PRVÁ ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL I – VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

A.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ NA INTERPRETÁCIU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY 15

B.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÝCH SADZIEB 16

C.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA NOMENKLATÚRU A COLNÉ SADZBY 17

ODDIEL II – OSOBITNÉ USTANOVENIA

A.

TOVAR PRE URČITÉ KATEGÓRIE LODÍ, ČLNOV A OSTATNÝCH PLAVIDIEL A PRE VRTNÉ ALEBO ŤAŽOBNÉ PLOŠINY 18

B.

CIVILNÉ LIETADLÁ A TOVAR NA POUŽITIE V CIVILNÝCH LIETADLÁCH 19

C.

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY 21

D.

ŠTANDARDNÁ COLNÁ SADZBA 22

E.

OBALY A OBALOVÉ MATERIÁLY 23

F.

ZVÝHODNENÉ SADZOBNÉ ZAOBCHÁDZANIE Z DÔVODU POVAHY TOVARU 24
ZNAKY, SKRATKY A SYMBOLY 25
DOPLNKOVÉ JEDNOTKY 26

DRUHÁ ČASŤ – ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

Kapitola

TRIEDA I

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

1.

ŽIVÉ ZVIERATÁ 29

2.

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY 34

3.

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE 53

4.

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ 77

5.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ 91

TRIEDA II

RASTLINNÉ VÝROBKY

6.

ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE 93

7.

ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY 96

8.

JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV 102

9.

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY 109

10.

OBILNINY 112

11.

MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK 116

12.

OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY 121

13.

ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY 126

14.

RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ 128

TRIEDA III

ŽIVOČÍŠNE, RASTLINNÉ ALEBO MIKROBIÁLNE TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

15.

ŽIVOČÍŠNE, RASTLINNÉ ALEBO MIKROBIÁLNE TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY 129

TRIEDA IV

PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU; PRODUKTY, TIEŽ OBSAHUJÚCE NIKOTÍN, URČENÉ NA INHALÁCIU BEZ HORENIA; OSTATNÉ VÝROBKY OBSAHUJÚCE NIKOTÍN URČENÉ NA PRÍJEM NIKOTÍNU ĽUDSKÝM TELOM

16.

PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB, KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV ALEBO HMYZU 139

17.

CUKOR A CUKROVINKY 146

18.

KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA 151

19.

PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY 154

20.

PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN 159

21.

RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY 180

22.

NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT 184

23.

ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ 199

24.

TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU; PRODUKTY, TIEŽ OBSAHUJÚCE NIKOTÍN, URČENÉ NA INHALÁCIU BEZ HORENIA; OSTATNÉ VÝROBKY OBSAHUJÚCE NIKOTÍN URČENÉ NA PRÍJEM NIKOTÍNU ĽUDSKÝM TELOM 205

TRIEDA V

NERASTNÉ VÝROBKY

25.

SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT 208

26.

RUDY, TROSKY A POPOLY 213

27.

NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A VÝROBKY Z ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY 216

TRIEDA VI

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU

28.

ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV 226

29.

ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE 242

30.

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY 269

31.

HNOJIVÁ 275

32.

TRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY 279

33.

SILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY 284

34.

MYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY 288

35.

BIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY 291

36.

VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY 294

37.

FOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR 295

38.

RÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY 298

TRIEDA VII

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

39.

PLASTY A VÝROBKY Z NICH 310

40.

KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO 326

TRIEDA VIII

SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)

41.

SUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE 333

42.

VÝROBKY Z USNE; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS) 338

43.

KOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH 341

TRIEDA IX

DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY,ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY

44.

DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE 343

45.

KOROK A VÝROBKY Z KORKU 357

46.

VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY 358

TRIEDA X

VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

47.

VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA 360

48.

PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY 362

49.

TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY 375

TRIEDA XI

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

50.

HODVÁB 384

51.

VLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA 386

52.

BAVLNA 390

53.

OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE 398

54.

CHEMICKÉ VLÁKNA; PÁSIK A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÝCH MATERIÁLOV 401

55.

CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA 405

56.

VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH 412

57.

KOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 416

58.

ŠPECIÁLNE TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTÍLIE; ČIPKY; TAPISÉRIE; PRAMIKÁRSKE VÝROBKY; VÝŠIVKY 419

59.

IMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY 422

60.

PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE 427

61.

ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ 430

62.

ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ 440

63.

OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY 451

TRIEDA XII

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A VÝROBKY Z NEHO ZHOTOVENÉ; UMELÉ KVETINY; VÝROBKY Z ĽUDSKÝCH VLASOV

64.

OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČASTI TÝCHTO VÝROBKOV 456

65.

POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI 462

66.

DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI 463

67.

UPRAVENÉ PERIE A PÁPERIE A VÝROBKY Z PERIA ALEBO PÁPERIA; UMELÉ KVETINY; VÝROBKY Z ĽUDSKÝCH VLASOV 464

TRIEDA XIII

VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR

68.

VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV 466

69.

KERAMICKÉ VÝROBKY 471

70.

SKLO A SKLENENÝ TOVAR 475

TRIEDA XIV

PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE

71.

PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE 484

TRIEDA XV

ZÁKLADNÉ KOVY A VÝROBKY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

72.

ŽELEZO A OCEĽ 493

73.

VÝROBKY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE 516

74.

MEĎ A VÝROBKY Z NEJ 528

75.

NIKEL A VÝROBKY Z NEHO 533

76.

HLINÍK A VÝROBKY Z NEHO 535

77.

(JE VOĽNÁ, URČENÁ PRE PRÍPADNÚ POTREBU)

78.

OLOVO A VÝROBKY Z NEHO 540

79.

ZINOK A VÝROBKY Z NEHO 542

80.

CÍN A VÝROBKY Z NEHO 543

81.

OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; VÝROBKY Z NICH 544

82.

NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU 548

83.

RÔZNE VÝROBKY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU 554

TRIEDA XVI

STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU

84.

JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI 559

85.

ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV 608

TRIEDA XVII

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

86.

ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV 640

87.

VOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELENIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO 643

88.

LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE, A ICH ČASTI A SÚČASTI 658

89.

LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE 661

TRIEDA XVIII

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

90.

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO 664

91.

HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI 678

92.

HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV 682

TRIEDA XIX

ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

93.

ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO 685

TRIEDA XX

RÔZNE VÝROBKY

94.

NÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A OSVETĽOVACIE ZARIADENIA INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY 687

95.

HRAČKY, HRY A ŠPORTOVÉ POTREBY; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO 693

96.

RÔZNE VÝROBKY 699

TRIEDA XXI

UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

97.

UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI 705

98.

KOMPLETNÉ PRIEMYSELNÉ ZARIADENIA 708

99.

MIMORIADNE ČÍSELNÉ ZNAKY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY 711

TRETIA ČASŤ – PRÍLOHY K COLNÉMU SADZOBNÍKU

ODDIEL I – POĽNOHOSPODÁRSKE PRÍLOHY

PRÍLOHA 1

POĽNOHOSPODÁRSKE ZLOŽKY (EA), DOPLNKOVÉ CLÁ NA CUKOR (AD S/Z) A DOPLNKOVÉ CLÁ NA MÚKU (AD F/M) 717

PRÍLOHA 2

VÝROBKY, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE VSTUPNÁ CENA 733

ODDIEL II – ZOZNAMY FARMACEUTICKÝCH LÁTOK, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ CLU

PRÍLOHA 3

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH NEVLASTNÍCKYCH NÁZVOV (INN) USTANOVENÝCH SVETOVOU ZDRAVOTNÍCKOU ORGANIZÁCIOU PRE FARMACEUTICKÉ LÁTKY, KTORÉ SÚ OSLOBODENÉ OD CLA 767

PRÍLOHA 4

ZOZNAM PREDPÔN A PRÍPON, KTORÉ V KOMBINÁCII S LÁTKAMI INN PRÍLOHY 3 OPISUJÚ SOLI, ESTERY ALEBO HYDRÁTY LÁTOK INN; TIETO SOLI, ESTERY A HYDRÁTY SÚ OSLOBODENÉ OD CLA ZA PODMIENKY, ŽE SÚ ZATRIEDENÉ V ROVNAKEJ ŠESŤMIESTNEJ PODPOLOŽKE HS AKO SAMOTNÁ LÁTKA INN 979

PRÍLOHA 5

SOLI, ESTERY A HYDRÁTY LÁTOK INN, KTORÉ NIE SÚ ZATRIEDENÉ DO ROVNAKEJ POLOŽKY HS AKO SAMOTNÁ LÁTKA INN A KTORÉ SÚ OSLOBODENÉ OD CLA 993

PRÍLOHA 6

ZOZNAM FARMACEUTICKÝCH MEDZIPRODUKTOV, T. J. ZLÚČENÍN POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU KONEČNÝCH FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV, KTORÉ SÚ OSLOBODENÉ OD CLA 997

ODDIEL III

PRÍLOHA 7

(JE VOĽNÁ, URČENÁ PRE PRÍPADNÚ POTREBU) 1057

ODDIEL IV – ZVÝHODNENÉ SADZOBNÉ ZAOBCHÁDZANIE Z DÔVODU POVAHY TOVARU

PRÍLOHA 8

TOVAR NEVHODNÝ NA SPOTREBU (ZOZNAM DENATURAČNÝCH PROSTRIEDKOV) 1061

PRÍLOHA 9

OSVEDČENIA 1066

ODDIEL V

PRÍLOHA 10

ŠTATISTICKÉ KÓDY TARIC 1079

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

A.   Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Zatrieďovanie tovaru do kombinovanej nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

1.

Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa zatriedenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo kapitolám, a ak tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich ustanovení.

2.

a)

Každé uvedenie výrobku v položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený, ak v stave a za podmienok, za akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokončený výrobok, má podstatný charakter kompletného alebo hotového výrobku. Vzťahuje sa aj na taký kompletný alebo hotový výrobok (alebo ktorý sa použitím tohto pravidla zatriedi ako kompletný alebo hotový), ktorý je predkladaný v nezmontovanom alebo rozmontovanom stave.

b)

Každá zmienka o materiáli alebo látke v položke sa vzťahuje aj na zmesi alebo kombinácie tohto materiálu alebo tejto látky s ostatnými materiálmi alebo látkami. Každá zmienka o tovare z daného materiálu alebo látky sa vzťahuje aj na tovar pozostávajúci úplne alebo čiastočne z takéhoto materiálu alebo látky. Zatriedenie tovaru pozostávajúceho z viac ako jedného materiálu alebo látky sa vykoná podľa zásad uvedených v pravidle 3.

3.

Ak má byť tovar podľa pravidla 2 b) alebo z nejakých iných dôvodov prima facie zatriedený do dvoch alebo viacerých položiek, zatriedenie sa vykoná takto:

a)

položka s najšpecifickejším opisom musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším opisom. Ak sa však dve alebo viac položiek, a to každá z nich, vzťahujú len na časť materiálov alebo látok, ktoré tvoria zmiešaný alebo zložený tovar, alebo len na časť tovaru zo súpravy dodávanej na predaj v malom, tieto položky sa považujú vo vzťahu k tomuto tovaru za rovnako špecifické, aj ak jedna z nich obsahuje úplnejší alebo presnejší opis tovaru;

b)

zmesi, tovar zložený z rôznych materiálov alebo skladajúci sa z rôznych komponentov a tovar dodávaný v súpravách na predaj v malom, ktoré sa nemôžu zatriediť podľa pravidla 3 a), sa zatriedia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva podstatný charakter, ak je možné ho určiť;

c)

ak sa tovar nemôže zatriediť podľa pravidla 3 a) alebo b), zatriedi sa do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy.

4.

Tovar, ktorý nemožno zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do položky, do ktorej patrí tovar jemu najpodobnejší.

5.

Okrem vyššie uvedených ustanovení sa na uvedený tovar uplatnia nasledujúce pravidlá:

a)

puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace nástroje, náhrdelníky a podobné schránky špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súpravy výrobkov, vhodné na dlhodobé použitie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú určené, sa zatrieďujú spolu s týmito výrobkami, ak sa s nimi bežne predávajú. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na schránky, ktoré dávajú celku podstatný charakter;

b)

s výnimkou ustanovení pravidla 5 a) sa obalové materiály a obalové schránky (1) predložené spolu s tovarom zatriedia s tovarom, ak sa bežne používajú na balenie takéhoto druhu tovaru. Toto ustanovenie však nie je záväzné, ak je zrejmé, že obalové materiály alebo obalové schránky sú vhodné na opakované použitie.

6.

Na právne účely sa zatriedenie tovaru do podpoložiek položky určuje podľa znenia týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a „s príslušnými zmenami” podľa vyššie uvedených pravidiel pod podmienkou, že porovnateľné sú len podpoložky rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.

B.   Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

1.

Colné sadzby uplatniteľné na dovezený tovar pôvodom z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo s ktorými má Európska únia uzavreté dohody obsahujúce doložku najvyšších výhod, sú zmluvné colné sadzby uvedené v stĺpci 3 v zozname colných sadzieb. Ak z kontextu nevyplýva inak, tieto zmluvné colné sadzby sa uplatnia na tovar, ktorý je dovezený z ktoréhokoľvek tretieho štátu a ktorý je iný ako vyššie uvedený tovar.

Zmluvné colné sadzby uvedené v stĺpci 3 sú uplatniteľné od 1. januára 2023.

Ak sú všeobecné colné sadzby nižšie ako zmluvné colné sadzby, uplatnia sa všeobecné clá, ktoré sú uvedené v poznámke pod čiarou.

2.

Odsek 1 sa neuplatní, ak sú ustanovené osobitné všeobecné colné sadzby v súvislosti s tovarom pôvodom z určitých krajín alebo ak sú podľa dohôd uplatniteľné preferenčné colné sadzby.

3.

Odseky 1 a 2 nevylučujú možnosť, aby členské štáty uplatnili iné colné sadzby, než sú uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, ak je uplatnenie takýchto colných sadzieb opodstatnené podľa práva Európskej únie.

4.

Colné sadzby vyjadrené ako percentá sú valorickými colnými sadzbami (sadzba ad valorem).

5.

Symbol „EA“ vyjadruje, že z príslušného tovaru sa vymeria clo s „poľnohospodárskou zložkou“ stanovenou v súlade s prílohou 1.

6.

Symbol „AD S/Z“ alebo „AD F/M“ v 17. až 19. kapitole vyjadruje, že maximálna colná sadzba pozostáva z valorickej sadzby (sadzby ad valorem) a doplnkového cla vymeraného pre určité druhy cukru alebo múku. Toto doplnkové clo sa stanovuje v súlade s ustanoveniami prílohy 1.

7.

V 22. kapitole symbol „€/% vol/hl“ znamená, že špecifická colná sadzba vyjadrená v eurách sa vypočíta pre každé objemové percento alkoholu v hektolitri. Preto sa colná sadzba pre alkoholický nápoj s objemovým percentom alkoholu 40 % vymeria takto:

„1 €/% vol/hl“ = € 1 × 40, čo je sadzba 40 € na hektoliter, alebo

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, čo je sadzba 45 € na hektoliter.

Ak je okrem toho uvedená minimálna hodnota (MIN), napríklad „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že colná sadzba vypočítaná na základe vyššie uvedeného pravidla sa porovná s minimálnou sadzbou, napríklad „9 €/hl“, a uplatní sa vyššia z týchto dvoch sadzieb.

8.

Keď sa v 17. až 19. a v 21. kapitole uvádza maximálna hodnota (MAX), napríklad „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)“, znamená to, že clo vypočítané súčtom 9 % a „poľnohospodárskej zložky“ (EA) nesmie prekročiť súčet 24,2 % a doplnkového cla na cukor („AD S/Z“).

C.   Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

1.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, ustanovenia týkajúce sa colnej hodnoty sa uplatnia nielen na určenie hodnoty pre výmer valorického cla (ad valorem), ale aj hodnôt, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek.

2.

Spoplatniteľná hmotnosť v prípade tovaru, z ktorého sa clo vymeriava podľa hmotnosti, a hmotnosti, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek, znamenajú:

a)

v prípade odkazu na „hrubá hmotnosť (brutto)“ celkovú hmotnosť tovaru a všetkých obalových materiálov a obalových schránok;

b)

v prípade odkazu na „čistá hmotnosť (netto)“ alebo jednoducho na „hmotnosť“ bez bližšieho určenia, hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalových schránok akéhokoľvek druhu.

3.

Ekvivalent hodnoty €, vyjadrený v národných menách, pre iné ako účastnícke členské štáty, ako sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 974/98 (2) (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“), sa stanovuje v súlade s článkom 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3).

4.

Tovar spĺňajúci podmienky pre zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu jeho konečného použitia:

Ak dovozné clo uplatniteľné podľa dohôd o konečnom použití na tovar s osobitným konečným použitím nie je nižšie ako to, ktoré by sa inak na tovar uplatnilo, uvedený tovar sa zatriedi do číselného znaku zodpovedajúceho konečnému použitiu a článok 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa neuplatní.

ODDIEL II

OSOBITNÉ USTANOVENIA

A.   Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

1.

Clá budú pozastavené v súvislosti s tovarom určeným na zapracovanie do lodí, člnov alebo ostatných plavidiel uvedených v nasledujúcej tabuľke na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na upevnenie na takýchto lodiach, člnoch alebo ostatných plavidlách, alebo na ich vybavenie.

2.

Clá budú pozastavené v súvislosti s:

a)

tovarom určeným na zapracovanie do vrtných alebo ťažobných plošín:

1.

pevných, podpoložka ex 8430 49, prevádzkovaných vo výsostných vodách členských štátov alebo mimo nich, alebo

2.

plávajúcich alebo ponorných, podpoložky 8905 20,

na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na vybavenie uvedených plošín.

Taký tovar, ako je napríklad motorové palivo, mazivá a plyn, ktorý je potrebný na prevádzku strojov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú nepretržite a ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou plošín, a tovar, ktorý sa používa na palube pri stavbe, oprave, údržbe, prestavbe alebo vybavení týchto plošín, sa taktiež považuje za tovar použitý na zapracovanie do vrtných alebo ťažobných plošín;

b)

rúrami, rúrkami, potrubiami, káblami a ich spojovacími časťami spájajúcimi tieto vrtné alebo ťažobné plošiny s pevninou.

Číselný znak KN

Opis tovaru

8901

Lode na osobnú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov

8901 10

Lode na osobnú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá určené prevažne na prepravu osôb; trajektové lode všetkých druhov

8901 10 10

– – Na námornú plavbu

8901 20

Cisternové lode

8901 20 10

– – Na námornú plavbu

8901 30

Chladiarenské plavidlá, iné ako v podpoložke 8901 20

8901 30 10

– – Na námornú plavbu

8901 90

Ostatné plavidlá na nákladnú dopravu a ostatné plavidlá na prepravu osôb a nákladu súčasne

8901 90 10

– – Na námornú plavbu

8902 00

Rybárske plavidlá; rybárske spracovateľské lode a ostatné plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie produktov rybolovu

8902 00 10

– Na námornú plavbu

8903

Jachty a ostatné plavidlá na zábavu alebo šport; veslové člny a kanoe

 

Plachetnice, iné ako nafukovacie, tiež s pomocným motorom

8903 22

– – S dĺžkou presahujúcou 7,5 m, ale nepresahujúcou 24 m

8903 22 10

– – – Na námornú plavbu

8903 23

– – S dĺžkou presahujúcou 24 m

8903 23 10

– – – Na námornú plavbu

 

Motorové člny, iné ako nafukovacie, okrem člnov s prívesným motorom

8903 32

– – S dĺžkou presahujúcou 7,5 m, ale nepresahujúcou 24 m

8903 32 10

– – – Na námornú plavbu

8903 33

– – S dĺžkou presahujúcou 24 m

8903 33 10

– – – Na námornú plavbu

8904 00

Ťažné a tlačné lode

8904 00 10

– Ťažné lode

 

– Tlačné lode

8904 00 91

– – Na námornú plavbu

8905

Majákové plavidlá, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, pri ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky; plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny

8905 10

Plávajúce bagre

8905 10 10

– – Na námornú plavbu

8905 90

Ostatné

8905 90 10

– – Na námornú plavbu

8906

Ostatné plavidlá, vrátane vojnových lodí a záchranných člnov iných ako veslových člnov

8906 10 00

Vojnové lode

8906 90

Ostatné

8906 90 10

– – Na námornú plavbu

3.

Pozastavenia ciel podliehajú podmienkam ustanoveným v príslušných ustanoveniach Európskej únie týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru.

B.   Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre:

civilné lietadlá,

určitý tovar určený na použitie v civilných lietadlách a na zapracovanie do nich pri ich výrobe, oprave, údržbe, prestavbe, úprave alebo rekonštrukcii,

pozemné prístroje pre letecký výcvik a ich časti a súčasti, určené na civilné použitie.

Tento tovar je zatriedený do položiek a podpoložiek uvedených v tabuľkách v odseku 5.

2.

Na účely uplatnenia prvej a druhej zarážky odseku 1 termín „civilné lietadlá“ znamená lietadlá iné ako lietadlá používané v členských štátoch na vojenskú alebo podobnú službu, ktoré sú zaregistrované ako vojenské alebo necivilné.

3.

Na účely uplatnenia druhej zarážky odseku 1 sa termín „na použitie v civilných lietadlách“ vzťahuje na tovar určený na použitie v pozemných prístrojoch pre letecký výcvik na civilné použitie.

4.

Oslobodenie od cla podlieha podmienkam stanoveným v príslušných ustanoveniach Európskej únie týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru (pozri článok 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013).

Tieto podmienky sa však neuplatňujú na prípady, keď bolo civilné lietadlo zatriedené do podpoložiek 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 náležite zapísané do registra členského štátu alebo tretej krajiny v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 a v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu sa uvádza odkaz na príslušné osvedčenie o registrácii.

Ustanovenia úvodných ustanovení KN, Oddiel I – Všeobecné pravidlá, písm. C. odsek 4 sa uplatňujú „s príslušnými zmenami”.

5.

Tovar spĺňajúci podmienky na takéto oslobodenie od cla je zatriedený do nasledujúcich položiek alebo podpoložiek:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 32, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8806 10, 8806 21, 8806 22, 8806 23, 8806 24, 8806 29, 8806 91, 8806 92, 8806 93, 8806 94, 8806 99, 8807 10, 8807 20, 8807 30, 8807 90, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

V prípade nasledujúcich podpoložiek sa oslobodenie od cla poskytne iba na tovar určený na použitie v civilných lietadlách opísaný v stĺpci 2:

Podpoložka

Opis tovaru

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

S pripojeným príslušenstvom (fitingy)

4008 29

Tvarované profily, rezané na mieru

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Na technické účely

4504 90

Tesnenie, tesniace podložky a ostatné upchávky

6812 80

Iné ako odevy, odevné doplnky, obuv a pokrývky hlavy, papier, lepenka, plsť alebo lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v listoch alebo kotúčoch

6812 99

Iné ako papier, lepenka, plsť; iné ako lisovaný tesniaci materiál z azbestových vlákien, v listoch alebo kotúčoch

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

So základom z azbestu alebo ostatných minerálnych látok

7007 21

Ochranné sklá, nezarámované

7322 90

Ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (okrem ich častí a súčastí)

7324 90

Sanitárny tovar (okrem jeho častí a súčastí)

7608 10 , 7608 20

S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8108 90

Rúry a rúrky, s pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8415 90

Klimatizačných strojov a prístrojov podpoložiek 8415 81 , 8415 82 alebo 8415 83

8419 90

Časti a súčasti výmenníkov tepla

8479 89

Hydropneumatické batérie (akumulátory); mechanické spúšťače na tlakové prepínače; špeciálne navrhnuté toaletné jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanizmy bez elektrického pohonu; motory spúšťačov (štartérov) bez elektrického pohonu; pneumatické štartéry na prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny; stierače bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule bez elektrického pohonu

8501 20 , 8501 40

S výkonom presahujúcim 735 W, ale nepresahujúcim 150 kW

8501 31

S výkonom presahujúcim 735 W, generátory na jednosmerný prúd

8501 33

Motory s výkonom nepresahujúcim 150 kW a generátory

8501 34

Generátory s výkonom presahujúcim 375 kW

8501 51

S výkonom presahujúcim 735 W

8501 53

S výkonom nepresahujúcim 150 kW

8501 72

S výkonom presahujúcim 735 W

8501 80

S výkonom nepresahujúcim 750 kW

8516 80 20

Spojené len s jednoduchým izolovaným rámom a elektrickým pripojením, používané na odstraňovanie námraz a proti vytváraniu námraz

8522 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo viacerých častí alebo kusov spolu k sebe pripevnených alebo spojených, na prístroje patriace do podpoložky 8519 81

8529 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo viacerých častí alebo kusov spolu k sebe pripevnených alebo spojených, na prístroje patriace do položky 8526

8536 70

Plastové prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien

8543 70 90

Elektrické synchronizátory a prevodníky; rozmrazovače a odhmlievače s elektrickými odpormi

9020 00

Okrem častí a súčastí

9029 10

Elektrické alebo elektronické otáčkomery

9029 90

Na otáčkomery, indikátory rýchlosti a tachometre

9109 10 , 9109 90

So šírkou alebo priemerom nepresahujúcimi 50 mm

9405 11 , 9405 19 , 9405 61 , 9405 69

Z plastov alebo zo základného kovu

9405 92 , 9405 99

Výrobkov podpoložiek 9405 11 , 9405 19 , 9405 61 alebo 9405 69 , z plastov alebo zo základného kovu

6.

Tovar uvedený v odseku 5 je v systéme TARIC zahrnutý do podpoložiek s odkazom na poznámku pod čiarou „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Európskej únie (pozri článok 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013).“

Avšak v prípade podpoložiek 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 znie poznámka pod čiarou takto:

„Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Európskej únie [pozri článok 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013]. Tieto podmienky sa neuplatňujú na prípady, keď bolo civilné lietadlo náležite zapísané do registra členského štátu alebo tretej krajiny v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 a v colnom vyhlásení na prepustenie do voľného obehu sa uvádza odkaz na príslušné osvedčenie o registrácii.“

C.   Farmaceutické výrobky

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre farmaceutické výrobky týchto kategórií:

1.

farmaceutické látky, na ktoré sa vzťahuje CAS RN (registračné čísla služby pre chemické abstrakty) a medzinárodný nevlastnícky názov (INN) uvedené v prílohe 3;

2.

soli, estery a hydráty látok INN, ktoré sú opísané kombináciou látok INN z prílohy 3 s predponami alebo príponami prílohy 4, ak sú tieto výrobky zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN;

3.

soli, estery a hydráty látok INN, ktoré sú uvedené v prílohe 5 a ktoré nie sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN;

4.

farmaceutické medziprodukty, t. j. zlúčeniny druhu používaného na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje CAS RN a chemické názvy uvedené v prílohe 6.

2.

Osobitné prípady:

1.

INN sa vzťahuje len na tie látky, ktoré sú opísané v zoznamoch odporúčaných a navrhovaných látok INN uverejňovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ak je počet látok, na ktoré sa vzťahuje INN, nižší ako počet látok, na ktoré sa vzťahuje CAS RN, podmienky na bezcolné zaobchádzanie spĺňajú len tie látky, na ktoré sa vzťahuje INN;

2.

ak je niektorý výrobok z prílohy 3 alebo prílohy 6 identifikovaný pomocou CAS RN zodpovedajúceho konkrétnemu izoméru, podmienky na bezcolné zaobchádzanie spĺňa len tento izomér;

3.

dvojnásobné deriváty (soli, estery a hydráty) látok INN identifikované kombináciou látok INN uvedených v prílohe 3 s predponami alebo príponami uvedenými v prílohe 4 spĺňajú podmienky na bezcolné zaobchádzanie pod podmienkou, že sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotná látka INN:

príklad: alanín metyl ester, hydrochlorid;

4.

ak látka INN z prílohy 3 je soľ (alebo ester), žiadna iná soľ (alebo ester) kyseliny zodpovedajúca látke INN nemôže spĺňať podmienky na bezcolné zaobchádzanie:

príklad: oxoprenoát draslíka (INN): bez cla

oxoprenoát sodíka: s clom

5.

ak sa pre výrobok z prílohy 3 alebo prílohy 6 neuvádza CAS RN (číslo 0-00-0), na bezcolné zaobchádzanie postačuje medzinárodný nechránený názov (INN) alebo uvedený chemický názov.

D.   Štandardná colná sadzba

1.

Clo sa vymeria ako jednotná sadzba vo výške 2,5 % z hodnoty tovaru:

ktorý tvorí obsah zásielky posielanej jednou súkromnou osobou inej alebo

ktorý je obsahom osobnej batožiny cestujúcich,

ak takýto dovoz nie je obchodného charakteru.

Jednotná 2,5 %-ná colná sadzba sa uplatňuje, ak vlastná hodnota tovaru, z ktorého sa platí dovozné clo, nie je vyššia ako 700 € na zásielku alebo na cestujúceho.

Táto jednotná sadzba sa neuplatňuje na tovar, pre ktorý je v zozname colných sadzieb colná sadzba „bez cla“, a na tovar v zásielke alebo osobnej batožine cestujúcich zatriedený do 24. kapitoly , ak jeho množstvo prevyšuje množstvá ustanovené v článku 27 alebo podľa článku 41 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (4).

2.

Dovoz sa považuje za dovoz neobchodného charakteru, ak:

a)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou inej, takéto zásielky:

sú príležitostného charakteru,

obsahujú tovar výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, ktorý svojím charakterom alebo množstvom nenaznačuje obchodný záujem,

odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne;

b)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, ak:

je príležitostného charakteru a

pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín, alebo tovar dovážaný ako darčeky; charakter a množstvo tovaru nesmú naznačovať, že je dovážaný z obchodných dôvodov.

3.

Jednotná colná sadzba sa neuplatní na tovar dovážaný za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba ešte pred uplatnením jednotnej sadzby na tento tovar požiadala, aby sa na tovar vymeralo príslušné clo zodpovedajúce tomuto druhu tovaru. V takom prípade všetok tovar, ktorý sa nachádza v zásielke, podlieha dovoznému clu príslušnému pre tento druh tovaru bez toho, aby bol dotknutý bezcolný vstup ustanovený podľa článkov 25 až 27 a 41 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

Na účely prvého pododseku termín „dovozné clo“ znamená clá a poplatky, ktoré majú rovnaký účinok, a ostatné dovozné poplatky ustanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo podľa osobitných dohovorov uplatniteľných na určitý tovar získaný spracovaním poľnohospodárskych produktov.

4.

Nezúčastnené členské štáty môžu zaokrúhliť sumu v národných menách získanú prepočítaním sumy 700 €.

5.

Nezúčastnené členské štáty môžu ponechať ekvivalent v národnej mene zo sumy 700 € nezmenený, ak v čase ročnej úpravy stanovenej v článku 53 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 prepočet tejto sumy, pred zaokrúhlením stanoveným v odseku 4, má za následok zmenu menšiu ako 5 % ekvivalentu v národnej mene alebo zníženie.

E.   Obaly a obalové materiály

Na obaly a obalové materiály uvedené vo všeobecnom pravidle 5 a) a b) na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktoré sú prepúšťané do režimu voľný obeh zároveň s tovarom, ktorý obsahujú alebo s ktorým sú predložené, sa uplatnia nasledujúce ustanovenia.

1.

Ak sú obaly a obalové materiály zatriedené s tovarom v súlade s ustanoveniami všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu:

a)

clo sa z nich vymeria rovnakou colnou sadzbou ako za tovar:

ak takýto tovar podlieha colnej sadzbe ad valorem alebo

ak sa započítavajú do spoplatniteľnej hmotnosti tovaru;

b)

sú prepustené bez cla:

ak je tovar oslobodený od cla, alebo

ak sa clo vymeriava inak ako použitím hmotnosti alebo hodnoty tovaru, alebo

ak sa hmotnosť obalov a obalových materiálov nezahŕňa do spoplatniteľnej hmotnosti tovaru.

2.

Ak obaly a obalové materiály, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a) a b), obsahujú tovar alebo sú predkladané spolu s tovarom niekoľkých rozdielnych tarifných opisov, na účely určenia ich spoplatniteľnej hmotnosti alebo hodnoty sa hmotnosť a hodnota obalov a obalových materiálov rozdelí medzi všetok tovar obsiahnutý v zásielke úmerne hmotnosti alebo hodnote tohto tovaru.

F.   Zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

1.

Za určitých podmienok sa ustanovuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru na:

tovar nevhodný na konzumáciu,

osivá,

mlynárske plátno, nedohotovené,

určité druhy čerstvého stolového hrozna, tabak a dusičnany.

Tieto druhy tovaru patria do podpoložiek (5), na ktoré sa vzťahuje táto poznámka pod čiarou: „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v oddiele II písm. F úvodných ustanovení.“ alebo „Táto zvýhodnená colná sadzba podlieha splneniu formalít a podmienok ustanovených v oddiele II písm. F úvodných ustanovení.“.

2.

Tovar nevhodný na konzumáciu, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu jeho povahy, je uvedený v prílohe 8 s odkazom na položku, do ktorej je zatriedený spolu s opisom a množstvom použitých denaturačných prostriedkov. Takýto tovar sa považuje za nevhodný na konzumáciu, ak tovar, ktorý sa má denaturovať a denaturačné prostriedky sú homogénne zmiešané a ich oddelenie nie je ekonomicky uskutočniteľné.

3.

Nižšie uvedený tovar sa zatriedi do príslušných položiek pre sadbu alebo siatie, ak je v súlade s príslušnými ustanoveniami Európskej únie:

pre sladkú kukuricu, špaldu, hybridnú kukuricu, ryžu a cirok [smernica Rady 66/402/EHS (6)]

pre zemiaky na sadbu [smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 (7)],

pre olejnaté semená a olejnaté plody [smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 (8)].

Ak hybridná sladká kukurica, špalda, hybridná kukurica, ryža, hybridný cirok alebo olejnaté semená a olejnaté plody sú takého druhu, na ktorý sa nevzťahujú poľnohospodárske ustanovenia, zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu ich povahy sa prizná, ak sa preukáže, že tovar je skutočne určený na siatie.

4.

Mlynárskemu plátnu, nedohotovenému, sa prizná zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie pod podmienkou, že tovar je nezmazateľne označený spôsobom umožňujúcim jeho identifikáciu ako plátno určené na mlynárske alebo podobné priemyselné účely.

5.

Čerstvému stolovému hroznu, tabaku a dusičnanom sa poskytne zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie pri predložení riadne potvrdeného osvedčenia. Vzory a ustanovenia upravujúce vydávanie osvedčení sú uvedené v prílohe 9.

ZNAKY, SKRATKY A SYMBOLY

označuje nové číselné znaky

označuje číselné znaky používané v predchádzajúcom roku, ale ktoré sa vzťahovali na iný tovar

AD F/M

doplnkové clo na múku

AD S/Z

doplnkové clo na cukor

b/f

fľaša demižón

cm/s

centimeter(-re) za sekundu

EA

poľnohospodárska zložka

euro

INN

medzinárodný nevlastnícky názov

INNM

upravený medzinárodný nevlastnícky názov

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram hrubej hmotnosti (brutto)

kg/net

kilogram čistej hmotnosti (netto)

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg/net mas

kilogram čistej hmotnosti sušiny

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

minimum

ml/g

mililiter(-re) na gram

mm/s

milimeter(-re) za sekundu

RON

oktánové číslo

Poznámka:

Číslo položky v hranatej zátvorke v stĺpci l v zozname colných sadzieb znamená, že položka bola zrušená (napríklad položka [1519]). Ak je v prílohe k zoznamu colných sadzieb odkaz na prílohu v hranatej zátvorke, znamená to, že obsah tejto prílohy bol zrušený (napríklad [Príloha 7]).

DOPLNKOVÉ JEDNOTKY

c/k

karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

počet buniek

ct/l

prepravná kapacita / nosnosť v tonách (9)

g

gram

gi F/S

gram štiepiteľných izotopov

kg H2O2

kilogram peroxidu vodíka

kg K2O

kilogram oxidu draselného

kg KOH

kilogram hydroxidu draselného

kg met.am.

kilogram metylamínu

kg N

kilogram dusíka

kg NaOH

kilogram hydroxidu sodného

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg P2O5

kilogram oxidu fosforečného

kg 90 % sdt

kilogram látky 90 % suchej

kg U

kilogram uránu

1 000 kWh

1 000 kilowatthodín

l

liter

l alc. 100 %

liter čistého (100 %) alkoholu

m

meter

m2

štvorcový meter

m3

kubický meter

1 000 m3

1 000 kubických metrov

pa

počet párov

p/st

počet kusov

100 p/st

sto kusov

1 000 p/st

tisíc kusov

TJ

terajoule (spaľovacie teplo)

t. CO2

tona ekvivalentu CO2 (oxidu uhličitého) (199)

žiadna doplnková jednotka

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

I. TRIEDA

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Poznámky

1.

Akákoľvek zmienka v tejto triede o určitom rode alebo druhu zvierat, ak kontext nevyžaduje inak, sa vzťahuje aj na mláďatá toho druhu alebo rodu.

2.

Ak kontext nevyžaduje inak, v celej nomenklatúre sa termín „sušené“ vzťahuje aj na výrobky, ktoré boli dehydratované, odparené alebo vysušené mrazom.

1. KAPITOLA

ŽIVÉ ZVIERATÁ

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly patria všetky živé zvieratá, okrem:

a)

rýb a kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov položky 0301, 0306, 0307 alebo 0308;

b)

kultúr mikroorganizmov a ostatných výrobkov položky 3002; a

c)

zvierat položky 9508.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

1

2

3

4

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice:

 

 

 

Kone:

 

 

0101 21 00

– – Plemenné čistokrvné zvieratá (19)

bez cla

p/st

0101 29

– – Ostatné:

 

 

0101 29 10

– – – Jatočné (31)

bez cla

p/st

0101 29 90

– – – Ostatné

11,5

p/st

0101 30 00

Somáre

7,7

p/st

0101 90 00

Ostatné

10,9

p/st

0102

Živé hovädzie zvieratá:

 

 

 

Dobytok:

 

 

0102 21

– – Plemenné čistokrvné zvieratá (32):

 

 

0102 21 10

– – – Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

bez cla

p/st

0102 21 30

– – – Kravy

bez cla

p/st

0102 21 90

– – – Ostatné

bez cla

p/st

0102 29

– – Ostatné:

 

 

0102 29 05

– – – Podrodu Bibos alebo podrodu Poephagus

bez cla

p/st

 

– – – Ostatné:

 

 

0102 29 10

– – – – S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – S hmotnosťou presahujúcou 300 kg:

 

 

 

– – – – – Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili):

 

 

0102 29 51

– – – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – Kravy:

 

 

0102 29 61

– – – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

– – – – – Ostatné:

 

 

0102 29 91

– – – – – – Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (18)

p/st

 

Byvoly:

 

 

0102 31 00

– – Plemenné čistokrvné zvieratá (32)

bez cla

p/st

0102 39

– – Ostatné:

 

 

0102 39 10

– – – Domáce druhy

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – Ostatné

bez cla

p/st

0102 90

Ostatné:

 

 

0102 90 20

– – Plemenné čistokrvné zvieratá (32)

bez cla

p/st

 

– – Ostatné:

 

 

0102 90 91

– – – Domáce druhy

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – Ostatné

bez cla

p/st

0103

Živé svine:

 

 

0103 10 00

Plemenné čistokrvné zvieratá (33)

bez cla

p/st

 

Ostatné:

 

 

0103 91

– – Vážiace menej ako 50 kg:

 

 

0103 91 10

– – – Domáce druhy

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – Ostatné

bez cla

p/st

0103 92

– – Vážiace 50 kg alebo viac:

 

 

 

– – – Domáce druhy:

 

 

0103 92 11

– – – – Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou najmenej 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – Ostatné

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – Ostatné

bez cla

p/st

0104

Živé ovce a kozy:

 

 

0104 10

Ovce:

 

 

0104 10 10

– – Plemenné čistokrvné zvieratá (34)

bez cla

p/st

 

– – Ostatné:

 

 

0104 10 30

– – – Jahňatá (do jedného roka veku)

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 10 80

– – – Ostatné

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0104 20

Kozy:

 

 

0104 20 10

– – Plemenné čistokrvné zvieratá (34)

3,2

p/st

0104 20 90

– – Ostatné

80,5 €/100 kg/net (18)

p/st

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:

 

 

 

Vážiaca najviac 185 g:

 

 

0105 11

– – Hydina druhu Gallus domesticus:

 

 

 

– – – Samičie kurence chovné a reprodukčné:

 

 

0105 11 11

– – – – Na znášanie vajec

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – Ostatné

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – Ostatná:

 

 

0105 11 91

– – – – Na znášanie vajec

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – Ostatná

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – Moriaky a morky

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – Kačice

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – Husi

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – Perličky

52 €/1 000  p/st

p/st

 

Ostatná:

 

 

0105 94 00

– – Hydina druhu Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – Ostatná:

 

 

0105 99 10

– – – Kačice

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – Husi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – Moriaky a morky

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – Perličky

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostatné živé zvieratá:

 

 

 

Cicavce:

 

 

0106 11 00

– – Primáty

bez cla

p/st

0106 12 00

– – Veľryby, delfíny a sviňuchy (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia); tulene, uškatce a mrože (cicavce podradu Pinnipedia)

bez cla

p/st

0106 13 00

– – Ťavy a ostatné ťavovité zvieratá (Camelidae)

bez cla

p/st

0106 14

– – Králiky a zajace:

 

 

0106 14 10

– – – Domáce králiky

3,8

p/st

0106 14 90

– – – Ostatné

bez cla

0106 19 00

– – Ostatné

bez cla

0106 20 00

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

bez cla

p/st

 

Vtáky:

 

 

0106 31 00

– – Dravé vtáky

bez cla

p/st

0106 32 00

– – Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

bez cla

p/st

0106 33 00

– – Pštrosy; emu (Dromaius novaehollandiae)

bez cla

p/st

0106 39

– – Ostatné:

 

 

0106 39 10

– – – Holuby

6,4

p/st

0106 39 80

– – – Ostatné

bez cla

 

Hmyz:

 

 

0106 41 00

– – Včely

bez cla

0106 49 00

– – Ostatné

bez cla

0106 90 00

Ostatné

bez cla

2. KAPITOLA

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

produkty druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210, nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú konzumáciu;

b)

jedlý, neživý hmyz (položka 0410);

c)

črevá, mechúry alebo žalúdky zvierat (položka 0504) alebo zvieracia krv (položka 0511 alebo 3002); alebo

d)

živočíšne tuky, iné ako produkty položky 0209 (15. kapitola).

Doplnkové poznámky

1.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy z hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážané s hlavami alebo bez hláv, s nohami alebo bez nôh a s ostatnými drobami alebo bez nich. Ak sa trupy dovážajú bez hláv, musia byť hlavy od trupov oddelené na mieste atloido-okcipitálneho kĺbu. Ak sa dovážajú bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo-metakarpálnych alebo tarzo-metatarzálnych kĺbov; „trup“ zahŕňa prednú časť trupu so všetkými kosťami a krkom, karé s plieckom s viac ako desiatimi pármi rebier;

b)

„polovičky trupov z hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: produkt získaný symetrickým rozdelením celého trupu stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí; „polovička trupu“ zahŕňa prednú časť polovičky trupu so všetkými kosťami a krkom, karé s plieckom, s viac ako desiatimi rebrami;

c)

„kompenzované štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 20 a 0202 20 10: časti skladajúce sa:

z predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri desiatom rebre; a „zadných štvrtín“, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a sviečkovicu, rozdelených pri treťom rebre, alebo

z predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri piatom rebre, s pripojenou slabinou a hruďou; a zadných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a sviečkovicu, rozdelených pri ôsmom rozrezanom rebre.

Predné štvrtiny a zadné štvrtiny tvoriace „kompenzované štvrtiny“ musia byť predkladané na colné konanie súčasne a v rovnakom počte, s celkovou hmotnosťou predných štvrtín zhodnou s celkovou hmotnosťou zadných štvrtín; toleruje sa však rozdiel medzi hmotnosťami týchto dvoch častí zásielky, ak tento rozdiel nepresahuje 5 hmotnostných % ťažšej časti (predných štvrtín alebo zadných štvrtín);

d)

„neoddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: prednú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, minimálne so štyrmi pármi rebier a maximálne s desiatimi pármi rebier (prvé štyri páry rebier musia byť v celku, ostatné môžu byť rozdelené), s bokom alebo bez boka;

e)

„oddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: prednú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, minimálne so štyrmi rebrami a maximálne desiatimi rebrami (prvé štyri rebrá musia byť v celku, ostatné môžu byť rozdelené), s bokom alebo bez boka;

f)

„neoddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadnú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov (filé), minimálne s tromi pármi celých alebo rozdelených rebier, s kolenom alebo bez kolena a s bokom alebo bez boka;

g)

„oddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadnú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov (filé), minimálne s tromi celými alebo rozdelenými rebrami, s kolenom alebo bez kolena a s bokom alebo bez boka;

h)

1.

„predná časť, lopatka a pliecko“ na účely podpoložky 0202 30 50: chrbtovú časť prednej štvrtiny, vrátane hornej časti pliecka, získanú z prednej štvrtiny minimálne so štyrmi rebrami a maximálne s desiatimi rebrami rezom pozdĺž línie prechádzajúcej bodom, v ktorom sa prvé rebro spája s prvým segmentom hrudnej kosti, k bodu ohybu bránice na desiatom rebre;

2.

„kusy hrude“ na účely podpoložky 0202 30 50: spodnú časť prednej štvrtiny, ktorá zahŕňa strednú časť hrude a vrchnú časť hrude.

B.

Produkty uvedené v doplnkových poznámkach 1 A a) až g) k tejto kapitole môžu byť predkladané s chrbtovou kosťou alebo bez nej.

C.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v doplnkovej poznámke 1 A sa berú do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá spojené s chrbtovou kosťou. Ak je chrbtová kosť odstránená, berú sa do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá, ktoré by boli spojené s chrbtovou kosťou.

2.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy alebo polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0203 11 10 a 0203 21 10: zabité svine, vo forme trupov z domácich svíň, po odkrvení a vyvrhnutí, z ktorých boli odstránené štetiny a paznechty. Polovičky trupov získané rozdelením celých trupov stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov cez alebo pozdĺž hrudnej kosti a cez zrast ischio-ohanbových kostí. Trupy a polovičky trupov môžu byť bez hlavy alebo s hlavou, lalokom, nožičkami, vnútorným sadlom, obličkami, chvostom alebo bránicou alebo bez nich. Polovičky trupov môžu byť s miechou, mozgom alebo jazykom alebo bez nich. Trupy alebo polovičky trupov z prasníc môžu byť s mliečnymi žľazami alebo bez nich;

b)

„stehná“ na účely podpoložiek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadnú (chvostovú) časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa kosti, s nožičkou, kolenom, kožou alebo podkožným tukom alebo bez nich.

Stehno je oddelené od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňalo najviac posledný bedrový stavec;

c)

„predné časti“ na účely podpoložiek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: prednú (kraniálnu) časť polovičky trupu bez hlavy, s lalokom alebo bez laloka, vrátane kostí, s nožičkou, kolenom, kožou alebo podkožným tukom alebo bez nich.

Predná časť je oddelená od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňala najviac piaty chrbtový stavec.

Horný (chrbtový) diel prednej časti, tiež s lopatkou a priliehajúcimi svalmi (krkovička v čerstvom alebo šál v nasolenom stave), sa považuje kus chrbta, keď je oddelený od spodného (brušného) dielu prednej časti, nanajvýš rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

d)

„pliecka“ na účely podpoložiek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodný diel prednej časti, tiež s lopatkou a priliehajúcimi svalmi, vrátane kostí, s nožičkou, kolenom, kožou alebo podkožným tukom alebo bez nich.

Lopatková kosť s priliehajúcimi svalmi predkladaná samostatne zostáva zatriedená v tejto podpoložke ako časť pliecka;

e)

„chrbty“ na účely podpoložiek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horný diel polovičky trupu siahajúci od prvého krčného stavca až po chvostové stavce, vrátane kostí, s pravou sviečkovicou, lopatkou, podkožným tukom, kožou alebo bez nich.

Chrbát je oddelený od spodného dielu polovičky trupu rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

f)

„bôčiky“ na účely podpoložiek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodný diel polovičky trupu nachádzajúci sa medzi stehnom a plieckom, bežne známy ako „prerastené“, s kosťami alebo bez kostí, ale s kožou a podkožným tukom;

g)

„slaninové boky“ na účely podpoložky 0210 19 10: polovičky trupu svine bez hlavy, lícnych častí, laloka, nožičiek, chvosta, vnútorného sadla, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bránice;

h)

„predné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 10: slaninový bok bez stehna, tiež vykostený;

ij)

„zadné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez prednej časti, tiež vykostený;

k)

„stredy“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez stehna a prednej časti, tiež vykostený.

Táto podpoložka zahŕňa tiež rezy stredov obsahujúce tkanivo z chrbta a bôčika v prirodzenom pomere k celému stredu.

B.

Kusy, ktoré vznikli delením uvedeným v doplnkovej poznámke 2 A f), patria do rovnakých podpoložiek, len ak obsahujú kožu a podkožný tuk.

Ak kusy patriace do podpoložiek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 sú získané zo slaninového boku, z ktorého už boli odstránené kosti uvedené v doplnkovej poznámke 2 A. g), rez by mal byť vedený podľa doplnkovej poznámky 2 A b), c) a d); v každom prípade tieto kusy alebo časti z nich musia obsahovať kosti.

C.

Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahŕňajú najmä hlavy alebo polovice hláv domácich svíň, tiež bez mozgov, lícnych častí alebo jazykov a ich častí.

Hlava je oddelená od zvyšku polovičky trupu nasledovne:

rovným rezom paralelným s lebkou; alebo

rezom paralelným s lebkou po rovinu očí a ďalej smerujúcim šikmo dolu k prednej časti hlavy, čím lalok zostáva pripojený k polovičke trupu.

Lícne časti, rypák a uši, ako aj mäso pripojené k hlave, najmä k jej zadnej časti, sa považujú za časti hláv. Avšak kusy mäsa prednej časti bez kostí predkladané samostatné (podhrdliny, laloky alebo podhrdliny a laloky spolu) patria do podpoložky 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 alebo 0210 19 81, podľa prípadu.

D.

Na účely podpoložiek 0209 10 11 a 0209 10 19 termín „ podkožný prasací tuk“ znamená tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou svine a prilieha k nej nezávisle od časti svine, z ktorej pochádza; v každom prípade musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.

Tieto podpoložky zahŕňajú tiež podkožný prasací tuk, z ktorého bola koža odstránená.

E.

Na účely podpoložiek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 sa za „sušené alebo údené“ považujú výrobky, v ktorých pomer voda/bielkoviny v mäse (obsah dusíka × 6,25) je 2,8 alebo menej. Obsah dusíka sa stanovuje podľa metódy ISO 937–1978.

3.

A.

Na účely položky 0204 nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážane s hlavami alebo bez hláv, s nohami alebo bez nôh a s ostatnými drobami alebo bez nich. Ak sú trupy dovážené bez hláv, musia byť hlavy od nich oddelené na mieste atloido-okcipitálneho kĺbu. Ak sú dovážené bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo-metakarpálnych alebo tarzo-metatarzálnych kĺbov;

b)

„polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: produkt získaný symetrickým rozdelením celého trupu stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí;

c)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: prednú časť trupu, s hruďou alebo bez hrude, vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť, minimálne s piatimi a maximálne so siedmimi pármi rebier v celku alebo rozdelenými;

d)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: prednú časť polovičky trupu, s hruďou alebo bez hrude, vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť, minimálne s piatimi a maximálne so siedmimi rebrami v celku alebo rozdelenými;

e)

„chrbty a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšnú časť trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín, s obličkami alebo bez obličiek; chrbty oddelené od karé musia zahŕňať minimálne päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbtov musia zahŕňať minimálne päť párov rebier v celku alebo rozdelených;

f)

„chrbát a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšnú časť polovičky trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín, s obličkami alebo bez obličiek; chrbát oddelený od karé musí zahŕňať minimálne päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbta musí zahŕňať minimálne päť rebier v celku alebo rozdelených;

g)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadnú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohy, rozdelenú kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom bedrovom stavci priamo pod bedrovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci cez prednú časť bedrovej kosti k zrastu ischio-ohanbovej kosti;

h)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadnú časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohy rozdelenú kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom bedrovom stavci priamo pod bedrovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci cez prednú časť bedrovej kosti k zrastu ischio-ohanbovej kosti.

B.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v odseku 3 A sa berú do úvahy len rebrá spojené s chrbtovou kosťou.

4.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„hydinové kusy, nevykostené“ na účely podpoložiek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 44 21 až 0207 44 61, 0207 45 21 až 0207 45 61, 0207 54 21 až 0207 54 61, 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61: kusy v nich špecifikované, obsahujúce všetky kosti.

Hydinové kusy uvedené v písm. a), ktoré sú čiastočne vykostené, sú zatriedené do podpoložiek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 alebo 0207 60 81;

b)

„polovičky“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: polovičky hydinových trupov, získané pozdĺžnym rezom v rovine pozdĺž prsnej kosti a chrbtovej kosti;

c)

„štvrtiny“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: štvrtiny so stehnom alebo štvrtiny s prsiami, získané priečnym rezom polovičky;

d)

„celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ na účely podpoložiek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 a 0207 60 31: hydinové kusy pozostávajúce z ramennej kosti a kostí predlaktia spolu s príslušným svalstvom. Špičky obsahujúce karpálne kosti môžu, ale nemusia, byť odstránené. Rez sa robí v kĺbe;

e)

„prsia“ na účely podpoložiek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 a 0207 60 51: hydinové kusy pozostávajúce z prsnej kosti a rebier rozložených po jej oboch stranách spolu s príslušným svalstvom;

f)

„stehná“ na účely podpoložiek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 a 0207 60 61: hydinové kusy pozostávajúce zo stehennej kosti, holennej kosti a ihlice spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

g)

„dolné časti morčacích stehien“ na účely podpoložiek 0207 26 60 a 0207 27 60: kusy moriakov a moriek, pozostávajúce z holenných kostí a ihlíc spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

h)

„morčacie stehná, iné ako dolné časti stehien“ na účely podpoložiek 0207 26 70 a 0207 27 70: kusy moriakov a moriek, obsahujúce stehennú kosť spolu s príslušným svalstvom alebo stehennú kosť, holennú kosť a ihlicu spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

ij)

„kačacie alebo husacie paletá“ na účely podpoložiek 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 a 0207 55 71: ošklbané a úplne vypitvané kačice alebo husi, bez hláv alebo nôžok, bez kostí trupu (prsná kosť, rebrá, chrbtová kosť a krížová kosť), ale so stehennými, holennými a ramennými kosťami.

5.

Na zmesi patriace do tejto kapitoly sa uplatňuje colná sadzba nasledovne:

a)

pri zmesiach, kde jedna zo zložiek predstavuje najmenej 90 hmotnostných %, sa uplatní colná sadzba uplatniteľná na túto zložku;

b)

pri ostatných zmesiach sa uplatní colná sadzba tej zložky, za ktorú je dovozné clo najvyššie.

6.

a)

Nevarené ochutené mäso patrí do 16. kapitoly. „Ochuteným mäsom“ sa rozumie nevarené mäso, ktoré bolo ochutené vnútri hĺbkovo alebo po celom povrchu výrobku dochucovadlami buď viditeľnými voľným okom alebo zreteľne chuťovo rozlíšiteľnými.

b)

Výrobky patriace do položky 0210, ku ktorým boli pridané dochucovadlá počas procesu ich prípravy, zostávajú zatriedené v tejto položke za predpokladu, že pridanie dochucovadiel nezmenilo ich charakter.

7.

Na účely podpoložiek 0210 11 až 0210 93 termín „mäso a jedlé mäsové droby, solené alebo v slanom náleve“ znamená mäso a jedlé mäsové droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach, s celkovým obsahom soli 1,2 hmotnostného % alebo viac za predpokladu, že dlhodobá konzervácia je zabezpečená nasolením. Na účely podpoložky 0210 99 termín „mäso a jedlé mäsové droby, solené alebo v slanom náleve“ znamená mäso a jedlé mäsové droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach, s celkovým obsahom soli 1,2 hmotnostného % alebo viac.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

1

2

3

4

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené:

 

 

0201 10 00

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

Ostatné kusy nevykostené:

 

 

0201 20 20

– – „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

– – Ostatné

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

Vykostené

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené:

 

 

0202 10 00

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

Ostatné kusy nevykostené:

 

 

0202 20 10

– – „Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

– – Ostatné

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

Vykostené:

 

 

0202 30 10

– – Predné štvrtiny, celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ štvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu, celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

– – Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude (36)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

– – Ostatné

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

 

Čerstvé alebo chladené:

 

 

0203 11

– – Trupy a polovičky trupov:

 

 

0203 11 10

– – – Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

– – – Ostatné

bez cla

0203 12

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

0203 12 11

– – – – Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

– – – – Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

– – – Ostatné

bez cla

0203 19

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

0203 19 11

– – – – Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

– – – – Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – Ostatné:

 

 

0203 19 55

– – – – – Vykostené

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

– – – – – Ostatné

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

– – – Ostatné

bez cla

 

Mrazené:

 

 

0203 21

– – Trupy a polovičky trupov:

 

 

0203 21 10

– – – Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

– – – Ostatné

bez cla

0203 22

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

0203 22 11

– – – – Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

– – – – Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

– – – Ostatné

bez cla

0203 29

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

0203 29 11

– – – – Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

– – – – Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – – Ostatné:

 

 

0203 29 55

– – – – – Vykostené

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

– – – – – Ostatné

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

– – – Ostatné

bez cla

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

0204 10 00

Trupy a polovičky trupov z jahniat, čerstvé alebo chladené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené:

 

 

0204 21 00

– – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

– – Ostatné kusy nevykostené:

 

 

0204 22 10

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

– – – Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

– – – Ostatné

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

– – Vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Trupy a polovičky trupov z jahniat, mrazené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

Ostatné mäso z oviec, mrazené:

 

 

0204 41 00

– – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

– – Ostatné kusy nevykostené:

 

 

0204 42 10

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

– – – Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

– – – Ostatné

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

– – Vykostené:

 

 

0204 43 10

– – – Z jahniat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

– – – Ostatné

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Mäso z kôz:

 

 

 

– – Čerstvé alebo chladené:

 

 

0204 50 11

– – – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

– – – Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

– – – Ostatné:

 

 

0204 50 31

– – – – Kusy nevykostené

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

– – – – Kusy vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

– – Mrazené:

 

 

0204 50 51

– – – Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

– – – Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

– – – Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

– – – Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

– – – Ostatné:

 

 

0204 50 71

– – – – Kusy nevykostené

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

– – – – Kusy vykostené

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

0205 00 20

– Čerstvé alebo chladené

5,1

0205 00 80

– Mrazené

5,1

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

0206 10

Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené:

 

 

0206 10 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov (31)

bez cla

 

– – Ostatné:

 

 

0206 10 95

– – – Chrbtová časť bránice a rebrová časť bránice

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 98

– – – Ostatné

bez cla

 

Z hovädzích zvierat, mrazené:

 

 

0206 21 00

– – Jazyky

bez cla

0206 22 00

– – Pečene

bez cla

0206 29

– – Ostatné:

 

 

0206 29 10

– – – Na výrobu farmaceutických výrobkov (31)

bez cla

 

– – – Ostatné:

 

 

0206 29 91

– – – – Chrbtová časť bránice a rebrová časť bránice

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

– – – – Ostatné

bez cla

0206 30 00

Zo svíň, čerstvé alebo chladené

bez cla

 

Zo svíň, mrazené:

 

 

0206 41 00

– – Pečene

bez cla

0206 49 00

– – Ostatné

bez cla

0206 80

Ostatné, čerstvé alebo chladené:

 

 

0206 80 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov (31)

bez cla

 

– – Ostatné:

 

 

0206 80 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 80 99

– – – Z oviec a kôz

bez cla

0206 90

Ostatné, mrazené:

 

 

0206 90 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov (31)

bez cla

 

– – Ostatné:

 

 

0206 90 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 90 99

– – – Z oviec a kôz

bez cla

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105 , čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

 

Z hydiny druhu Gallus domesticus:

 

 

0207 11

– – V celku, čerstvé alebo chladené:

 

 

0207 11 10

– – – Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, známe ako „kurčatá 83 %“

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

– – V celku, mrazené:

 

 

0207 12 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

– – Kusy a droby, čerstvé alebo chladené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 13 10

– – – – Vykostené

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 13 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

– – – – – Ostatné

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – Droby:

 

 

0207 13 91

– – – – Pečene

6,4

0207 13 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – Kusy a droby, mrazené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 14 10

– – – – Vykostené

102,4 €/100 kg/net (18)

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 14 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

– – – – – Ostatné

100,8 €/100 kg/net (18)

 

– – – Droby:

 

 

0207 14 91

– – – – Pečene

6,4

0207 14 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

Z moriakov a moriek:

 

 

0207 24

– – V celku, čerstvé alebo chladené:

 

 

0207 24 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

– – V celku, mrazené:

 

 

0207 25 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

– – Kusy a droby, čerstvé alebo chladené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 26 10

– – – – Vykostené

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 26 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

 

0207 26 60

– – – – – – Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

– – – – – – Ostatné

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

– – – – – Ostatné

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – Droby:

 

 

0207 26 91

– – – – Pečene

6,4

0207 26 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – Kusy a droby, mrazené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 27 10

– – – – Vykostené

85,1 €/100 kg/net (18)

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 27 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

– – – – – Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (18)

 

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

 

0207 27 60

– – – – – – Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

– – – – – – Ostatné

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

– – – – – Ostatné

83 €/100 kg/net (18)

 

– – – Droby:

 

 

0207 27 91

– – – – Pečene

6,4

0207 27 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

Z kačíc:

 

 

0207 41

– – V celku, čerstvé alebo chladené:

 

 

0207 41 20

– – – Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „kačice 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – V celku, mrazené:

 

 

0207 42 30

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – Pečene z kŕmnych kačíc, čerstvé alebo chladené

bez cla

0207 44

– – Ostatné, čerstvé alebo chladené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 44 10

– – – – Vykostené

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 44 21

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – Prsia a kusy z nich

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – Kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

0207 44 91

– – – – Pečene, iné ako pečene z kŕmnych kačíc

6,4

0207 44 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – Ostatné, mrazené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 45 10

– – – – Vykostené

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 45 21

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – Prsia a kusy z nich

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – Kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

 

– – – – Pečene:

 

 

0207 45 93

– – – – – Pečene z kŕmnych kačíc

bez cla

0207 45 95

– – – – – Ostatné

6,4

0207 45 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

Z husí:

 

 

0207 51

– – V celku, čerstvé alebo chladené:

 

 

0207 51 10

– – – Ošklbané, odkrvené, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – V celku, mrazené:

 

 

0207 52 10

– – – Ošklbané, odkrvené, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, známe ako „husi 75 %“, alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – Pečene z kŕmnych husí, čerstvé alebo chladené

bez cla

0207 54

– – Ostatné, čerstvé alebo chladené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 54 10

– – – – Vykostené

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 54 21

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – Prsia a kusy z nich

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – Stehná a kusy z nich

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – Husacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

0207 54 91

– – – – Pečene, iné ako pečene z kŕmnych husí

6,4

0207 54 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – Ostatné, mrazené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 55 10

– – – – Vykostené

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 55 21

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – Prsia a kusy z nich

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – Stehná a kusy z nich

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – Husacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

 

– – – – Pečene:

 

 

0207 55 93

– – – – – Pečene z kŕmnych husí

bez cla

0207 55 95

– – – – – Ostatné

6,4

0207 55 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 60

Z perličiek:

 

 

0207 60 05

– – V celku, čerstvé, chladené alebo mrazené

49,3 €/100 kg/net

 

– – Ostatné, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

 

– – – Kusy:

 

 

0207 60 10

– – – – Vykostené

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostené:

 

 

0207 60 21

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – Prsia a kusy z nich

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

0207 60 91

– – – – Pečene

6,4

0207 60 99

– – – – Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

 

0208 10

Z králikov alebo zajacov:

 

 

0208 10 10

– – Z domácich králikov

6,4

0208 10 90

– – Ostatné

bez cla

0208 30 00

Z primátov

9

0208 40

Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleňov, uškatcov a mrožov (cicavce podradu Pinnipedia):

 

 

0208 40 10

– – Mäso z veľrýb

6,4

0208 40 20

– – Mäso z tuleňov

6,4

0208 40 80

– – Ostatné

9

0208 50 00

Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

9

0208 60 00

Z tiav a ostatných ťavovitých zvierat (Camelidae)

9

0208 90

Ostatné:

 

 

0208 90 10

– – Z domácich holubov

6,4

0208 90 30

– – Zo zveriny, inej ako z králikov alebo zajacov

bez cla

0208 90 60

– – Zo sobov

9

0208 90 70

– – Žabacie stehienka

6,4

0208 90 98

– – Ostatné

9

0209

Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený ani inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený:

 

 

0209 10

Z prasiat:

 

 

 

– – Podkožný prasací tuk:

 

 

0209 10 11

– – – Čerstvý, chladený, mrazený, solený alebo v slanom náleve

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – Sušený alebo údený

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – Prasací tuk, iný ako tuk podpoložky 0209 10 11 alebo 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

Ostatné

41,5 €/100 kg/net

0210

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov:

 

 

 

Mäso zo svíň:

 

 

0210 11

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

 

0210 11 11

– – – – – Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – Sušené alebo údené:

 

 

0210 11 31

– – – – – Stehná a kusy z nich

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – Pliecka a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – Ostatné

15,4

0210 12

– – Bôčiky (prerastené) a kusy z nich:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

0210 12 11

– – – – Solené alebo v slanom náleve

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – Sušené alebo údené

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – Ostatné

15,4

0210 19

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Z domácich svíň:

 

 

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

 

0210 19 10

– – – – – Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – Zadné tri štvrtiny alebo stredy

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – Chrbty a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – Ostatné

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – Sušené alebo údené:

 

 

0210 19 60

– – – – – Predné časti a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – Chrbty a kusy z nich

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – Ostatné:

 

 

0210 19 81

– – – – – – Vykostené

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – Ostatné

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – Ostatné

15,4

0210 20

Mäso z hovädzích zvierat:

 

 

0210 20 10

– – Nevykostené

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – Vykostené

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa alebo mäsových drobov:

 

 

0210 91 00

– – Z primátov

15,4

0210 92

– – Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleňov, uškatcov a mrožov (cicavce podradu Pinnipedia):

 

 

0210 92 10

– – – Z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

15,4

 

– – – Ostatné:

 

 

0210 92 91

– – – – Mäso

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – Droby

15,4

0210 92 99

– – – – Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

15,4

0210 99

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Mäso:

 

 

0210 99 10

– – – – Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

6,4

 

– – – – Z oviec a kôz:

 

 

0210 99 21

– – – – – Nevykostené

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – Vykostené

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – Zo sobov

15,4

0210 99 39

– – – – Ostatné

130 €/100 kg/net (18)

 

– – – Droby:

 

 

 

– – – – Z domácich svíň:

 

 

0210 99 41

– – – – – Pečene

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – Ostatné

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – Z hovädzích zvierat:

 

 

0210 99 51

– – – – – Chrbtová časť bránice a rebrová časť bránice

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – Ostatné

12,8

 

– – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – Hydinová pečeň:

 

 

0210 99 71

– – – – – – Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, solené alebo v slanom náleve

bez cla

0210 99 79

– – – – – – Ostatné

6,4

0210 99 85

– – – – – Ostatné

15,4

0210 99 90

– – – Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. KAPITOLA

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

Poznámky

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

cicavce položky 0106;

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečení, ikier a mliečia) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce, mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu buď z dôvodu druhu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (5. kapitola); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301); alebo

d)

kaviár alebo náhradky kaviáru pripravené z rybích ikier (položka 1604).

2.

V tejto kapitole termín „pelety“ znamená výrobky, ktoré sú aglomerované buď priamo lisovaním alebo pridaním malého množstva spojiva.

3.

Do položiek 0305 až 0308 nepatria múčky, prášky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu (položka 0309).

Doplnkové poznámky

1.

Na účely podpoložiek 0305 32 11 a 0305 32 19 sa filé z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) s celkovým obsahom soli 12 hmotnostných % alebo viac, ktoré je vhodné na ľudskú konzumáciu bez ďalšieho priemyselného spracovania, považuje za solené ryby.

Avšak mrazené filé z tresky, ktorého celkový obsah soli je menej ako 12 hmotnostných %, sa má zatriediť do podpoložiek 0304 71 10 a 0304 71 90, pokiaľ skutočná a dlhodobá konzervácia závisí v podstate na zmrazení.

2.

Na účely podpoložiek uvedených v treťom odseku termín „filé“ zahŕňa „chrbty“, t. j. pásy mäsa tvoriace hornú alebo dolnú, pravú alebo ľavú stranu ryby, pokiaľ bola odstránená hlava, vnútornosti, plutvy (chrbtová, análna, chvostová, brušná, prsná) a kosti (chrbtová kosť alebo chrbtica, brušné alebo rebrové kosti, žiabrová kosť alebo strmienky atď.).

Zatriedenie takýchto výrobkov ako filé nie je dotknuté ich nakrájaním na kusy za predpokladu, že tieto kusy sa dajú identifikovať ako kusy získané z filé.

Ustanovenia prvých dvoch pododsekov sa vzťahujú na nasledujúce ryby:

a)

tuniak rodu Thunnus podpoložiek 0304 49 90 a 0304 87 00;

b)

mečiar veľký (Xiphias gladius) podpoložiek 0304 45 00 a 0304 84 00;

c)

kopijonos, plachetník a marlín, z čeľade Istiophoridae, podpoložiek 0304 49 90 a 0304 89 90;

d)

oceánske žraloky (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, alebo z čeľadí Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae a Isuridae) podpoložiek 0304 47 90 a 0304 88 19.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

1

2

3

4

0301

Živé ryby:

 

 

 

Ozdobné ryby:

 

 

0301 11 00

– – Sladkovodné ryby

bez cla

0301 19 00

– – Ostatné

7,5

 

Ostatné živé ryby:

 

 

0301 91

– – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – Ostatné

12

0301 92

– – Úhory (Anguilla spp.):

 

 

0301 92 10

– – – S dĺžkou menej ako 12 cm

bez cla

0301 92 30

– – – S dĺžkou 12 cm alebo viac, ale menej ako 20 cm

bez cla

0301 92 90

– – – S dĺžkou 20 cm alebo viac

bez cla

0301 93 00

– – Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – Tuniak modroplutvý atlantický a tichomorský (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

0301 94 10

– – – Tuniak modroplutvý atlantický (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – Tuniak modroplutvý tichomorský (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Sladkovodné ryby:

 

 

0301 99 11

– – – – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – Ostatné

8

0301 99 85

– – – Ostatné

16

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 :

 

 

 

Lososovité ryby, okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 11

– – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový), s hlavami a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1 kg

12

0302 11 80

– – – Ostatné

12

0302 13 00

– – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – Ostatné

8

 

Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 21

– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

– – – Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – Morské jazyky (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – Kambala veľká (Psetta maxima)

15

0302 29

– – Ostatné:

 

 

0302 29 10

– – – Kambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – Ostatné

15

 

Tuniaky (rodu Thunnus), tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 31

– – Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 31 90

– – – Ostatný

22

0302 32

– – Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 32 90

– – – Ostatný

22

0302 33

– – Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis):

 

 

0302 33 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 33 90

– – – Ostatné

22

0302 34

– – Tuniak okatý (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 34 90

– – – Ostatný

22

0302 35

– – Tuniak modroplutvý atlantický a tichomorský (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – Tuniak modroplutvý atlantický (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 19

– – – – Ostatný

22

 

– – – Tuniak modroplutvý tichomorský (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 35 99

– – – – Ostatný

22

0302 36

– – Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 36 90

– – – Ostatný

22

0302 39

– – Ostatné:

 

 

0302 39 20

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 39 80

– – – Ostatné

22

 

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardely (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indické makrely (Rastrelliger spp.), makrelovce (Scomberomorus spp.), stavridy (Trachurus spp.), kranasy (Caranx spp.), kobia severná (Rachycentron canadum), ryby rodu Pampus spp., saira tichomorská (Cololabis saira), ryby rodu Decapterus spp., koruška polárna (Mallotus villosus), mečiar veľký (Xiphias gladius), tuniak malý (Euthynnus affinis), pelamídy (Sarda spp.), kopijonosy, plachetníky a marlíny (Istiophoridae), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 41 00

– – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0302 42 00

– – Sardely (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus):

 

 

0302 43 10

– – – Sardinka európska (Sardina pilchardus)

23

0302 43 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – Šproty (Sprattus sprattus)

 (44)

0302 44 00

– – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (45)

0302 45

– – Stavridy (Trachurus spp.):

 

 

0302 45 10

– – – Stavrida ostroboká (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – Stavrida druhu Trachurus murphyi

15

0302 45 90

– – – Ostatné

15

0302 46 00

– – Kobia severná (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – Mečiar veľký (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Tuniak malý (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 49 19

– – – – Ostatné

22

0302 49 90

– – – Ostatné

15

 

Ryby čeľade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridaea Muraenolepididae, okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 51

– – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0302 51 10

– – – Treska obyčajná (Gadus morhua)

12

0302 51 90

– – – Ostatné

12

0302 52 00

– – Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

– – – Merlúzy rodu Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – Ostatné

15 (18)

0302 54 90

– – – Merlúzy rodu Urophycis

15

0302 55 00

– – Treska aljašská (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – Tresky modrasté (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – Ostatné:

 

 

0302 59 10

– – – Treska polárna (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – Treska európska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – Miene (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – Ostatné

15

 

Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 71 00

– – Tilapie (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0302 79 00

– – Ostatné

8

 

Ostatné ryby, okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 81

– – Malé žraloky a ostatné žraloky:

 

 

0302 81 15

– – – Žralok ostnatý (Squalus acanthias)žraloky rodu Scyliorhinus spp.

6

0302 81 30

– – – Žralok sleďový (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – Žralok belasý (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – Ostatné

8

0302 82 00

– – Rajotvaré (Rajidae)

15

0302 83 00

– – Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – Ostrieže (Dicentrarchus spp.):

 

 

0302 84 10

– – – Ostriež morský (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – Ostatné

15

0302 85

– – Zubaticovité (Sparidae):

 

 

0302 85 10

– – – Zubatice (Dentex dentexPagellus spp.)

15

0302 85 30

– – – Pražma zlatá (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – Ostatné

15

0302 89

– – Ostatné:

 

 

0302 89 10

– – – Sladkovodné ryby

8

 

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, iné ako tuniak malý (Euthynnus affinis) patriaci do podpoložky 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0302 89 29

– – – – – Ostatné

22

 

– – – – Sebastesy (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – Sebastes červený (Sebastes marinus)

7,5

0302 89 39

– – – – – Ostatné

7,5

0302 89 40

– – – – Pražmy (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – Čerty morské (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – Treska kráľovská (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – Ostatné

15

 

Pečene, ikry, mliečie, rybie plutvy, hlavy, chvosty, vzduchové mechúry a ostatné jedlé rybie droby:

 

 

0302 91 00

– – Pečene, ikry a mliečie

10

0302 92 00

– – Žraločie plutvy

8

0302 99 00

– – Ostatné

10

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 :

 

 

 

Lososovité ryby, okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 11 00

– – Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – Ostatné lososy tichomorské (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0303 14

– – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 14 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový), s hlavou a žiabrami, zbavené čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa viac ako 1 kg

12

0303 14 90

– – – Ostatné

12

0303 19 00

– – Ostatné

9 (18)

 

Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhory (Anguilla spp.), ostriež nílsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 23 00

– – Tilapie (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0303 29 00

– – Ostatné

8

 

Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 31

– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

– – – Halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – Morské jazyky (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – Kambala veľká (Psetta maxima)

15

0303 39

– – Ostatné:

 

 

0303 39 10

– – – Platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – Ryby rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – Ryby druhu Pelotreis flavilatus alebo Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – – Ostatné

15

 

Tuniaky (rodu Thunnus), tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 41

– – Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga):

 

 

0303 41 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 41 90

– – – Ostatný

22

0303 42

– – Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares):

 

 

0303 42 20

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

20 (42)  (18)

0303 42 90

– – – Ostatný

22

0303 43

– – Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis):

 

 

0303 43 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 43 90

– – – Ostatné

22

0303 44

– – Tuniak okatý (Thunnus obesus):

 

 

0303 44 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 44 90

– – – Ostatný

22

0303 45

– – Tuniak modroplutvý atlantický a tichomorský (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

 

 

 

– – – Tuniak modroplutvý atlantický (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 18

– – – – Ostatný

22

 

– – – Tuniak modroplutvý tichomorský (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 45 99

– – – – Ostatný

22

0303 46

– – Tuniak modroplutvý južný (Thunnus maccoyii):

 

 

0303 46 10

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 46 90

– – – Ostatný

22

0303 49

– – Ostatné:

 

 

0303 49 20

– – – Na priemyselnú výrobu výrobkov položky 1604  (31)

22 (42)  (18)

0303 49 85

– – – Ostatné

22

 

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardely (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indické makrely (Rastrelliger spp.), makrelovce (Scomberomorus spp.), stavridy (Trachurus spp.), kranasy (Caranx spp.), kobia severná (Rachycentron canadum), ryby rodu Pampus spp., saira tichomorská (Cololabis saira), ryby rodu Decapterus spp., koruška polárna (Mallotus villosus), mečiar veľký (Xiphias gladius), tuniak malý (Euthynnus affinis), pelamídy (Sarda spp.), kopijonosy, plachetníky a marlíny (Istiophoridae), okrem jedlých rybích drobov podpoložiek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 51 00

– – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (43)

0303 53

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus):

 

 

0303 53 10

– – – Sardinka európska (Sardina pilchardus)

23

0303 53 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – – Šproty (Sprattus sprattus)

 (44)

0303 54

– – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 54 10

– – – Makrela atlantická (Scomber scombrus) alebo makrela japonská (Scomber japonicus)

 (45)

0303 54 90

– – – Makrela austrálska (Scomber australasicus)

15

0303 55

– – Stavridy (Trachurus spp.):

 

 

0303 55 10

– – – Stavrida ostroboká (Trachurus trachurus)

15