EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0051

Direktiva 2004/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti

UL L 164, 30.4.2004, p. 164–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; razveljavil 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/oj

32004L0051Uradni list L 164 , 30/04/2004 str. 0164 - 0172


Direktiva 2004/51/ESEvropskega parlamenta in Sveta

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [4], upoštevajoč skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor 23. marca 2004,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 91/440/ES z dne 29 julija 1991 [5] predvideva, da prevozniki v železniškem prometu, ki so imetniki licence, dobijo pravice za dostop do vseevropskega železniškega omrežja za prevoz blaga in najpozneje od leta 2008 do celotnega omrežja za mednarodne storitve prevoza blaga.

(2) Razširitev teh pravic do dostopa na celotno omrežje v zvezi z mednarodnimi storitvami prevoza blaga, začenši z januarjem 2006, bi morala voditi do večjih koristi od pričakovanih v smislu spremembe načina prevoza in razvoja mednarodnega prevoza blaga.

(3) Razširitev teh pravic do dostopa za vse vrste storitev pri prevozu blaga, začenši z januarjem 2007, bi v skladu z načelom svobode opravljanja storitev povečala učinkovitost železniškega prevoza v primerjavi z drugimi načini prevoza. Okrepil bi se tudi trajno uravnotežen prevoz v državah članicah in med njimi, če bi se spodbujala konkurenca in omogočil vstop novega kapitala in podjetij.

(4) Ta direktiva je del izčrpnega niza ukrepov, ki jih je napovedala Bela knjiga o prevozu, in vključuje Direktivo 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti (Direktiva o varnosti na železnici) [6], Direktivo 2004/50/ES o spremembi direktiv o interoperabilnosti [7] ter Uredbo (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železnice (Uredba o Agenciji) [8]. Ta niz ukrepov, imenovan "drugi železniški paket", je sprejet zaradi nadaljnjega razvoja regulativnega okvira Skupnosti na področju železnic, ki je določen zlasti v direktivah 2001/12/ES [9], 2001/13/ES [10] in 2001/14/ES [11], imenovanih "prvi železniški paket". Zaradi izpopolnitve regulativnega okvira in prizadevanja za uresničitev integriranega evropskega železniškega območja je Komisija 3. marca 2004 predlagala tretji niz ukrepov, ki bodo dodatno prispevali k ciljem te direktive. Tretji korak obravnava licenciranje strojevodij, kakovost služb za železniški prevoz blaga, pravice potnikov ter mednarodni železniški prevoz in odpiranje trga za mednarodne storitve pri železniškem prevozu potnikov. Evropski parlament je že oktobra 2003 izglasoval zakonodajni postopek za spremembe, katerih cilj je odpiranje trga za vse storitve pri prevozu potnikov do 2008. Evropski parlament in Svet sta soglašala, da je treba tretji niz ukrepov izvesti prednostno. V zvezi z odpiranjem trga za mednarodne storitve pri prevozu potnikov je treba leto 2010, ki ga je predlagala Komisija, obravnavati kot cilj, ki izvajalcem omogoča, da se ustrezno pripravijo.

(5) Komisija bi morala preučiti dogajanje v zvezi s prometom, varnostjo, delovnimi pogoji in položajem izvajalcev ter bi morala do 1. januarja 2006 predložiti poročilo o teh razmerah, ki se mu, če je to primerno, dodajo novi predlogi za zagotovitev podlage za najboljše možne razmere za gospodarstva držav članic, prevoznike v železniškem prometu in njihove zaposlene ter za uporabnike železnice.

(6) Storitve pri prevozu blaga ponujajo veliko možnosti za ustvarjanje novih prevoznih storitev ter izboljšanje obstoječih na nacionalni in evropski ravni.

(7) Za polno konkurenčnost železniškega prevoza blaga je vedno bolj potrebna zagotovitev celovitih storitev, vključno s prevozom v državah članicah in med njimi.

(8) Ker je varnost na železnici urejena z Direktivo 2004/49/ES v okviru novega usklajenega regulativnega okvira za železniški sektor, je treba razveljaviti določbe o varnosti iz Direktive 91/440/EGS.

(9) Direktivo 91/440/EGS je treba v skladu s tem spremeniti -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/440/EGS se s tem spremeni, kakor sledi:

1. odstavek 2 člena 7 se črta na datum začetka veljavnosti Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti;

2. člen 10 se spremeni:

(a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Prevozniki v železniškem prometu iz okvira člena 2 dobijo pod pravičnimi pogoji dostop do vseevropskega železniškega omrežja za prevoz blaga iz člena 10a in Priloge I ter najpozneje do 1. januarja 2006 do celotnega železniškega omrežja za namen opravljanja storitev pri mednarodnem prevozu blaga.

Poleg tega prevozniki v železniškem prometu iz okvira člena 2 dobijo najpozneje do 1. januarja 2007 pod pravičnimi pogoji dostop do infrastrukture držav članic za namen opravljanja vseh vrst storitev pri železniškem prevozu blaga.";

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

"5. Vsak prevoznik, ki opravlja storitve pri železniškem prevozu, na podlagi javnega ali zasebnega prava sklene potrebne sporazume z upravljavcem zadevne železniške infrastrukture. Pogoji, ki urejajo te sporazume, so nediskriminacijski in pregledni v skladu z določbami iz Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala [12]."

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

"6. Dostop po tirih do terminalov, vštevši opravljanje storitev v njih, in pristanišč, povezanih z železniškimi dejavnostmi iz odstavkov 1, 2 in 3, ki jih uporablja ali bi jih lahko uporabljal en ali več končnih odjemalcev, se nediskriminacijsko in pregledno zagotovi vsem prevoznikom v železniškem prometu, zahteve prevoznika v železniškem prometu pa se lahko omejijo samo, če obstajajo druge rešitve na železnici, ki so izvedljive pod tržnimi pogoji.";

(d) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

"8. Do 1. januarja 2006 Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Svetu poročilo o izvajanju te direktive.

To poročilo obravnava:

- izvajanje te direktive v državah članicah in dejansko delo različnih vpletenih organov,

- razvoj trga, zlasti trende v mednarodnem prometu, dejavnosti in tržni delež vseh udeležencev na trgu, vključno z novimi udeleženci,

- vpliv na celotni transportni sektor, zlasti glede sprememb načina prevoza,

- vpliv na raven varnosti v vsaki državi članici,

- delovni pogoji v zadevnem sektorju za vsako državo članico.

Po potrebi se mu dodajo ustrezni predlogi ali priporočila glede nadaljevanja ukrepanja Skupnosti v zvezi z razvojem železniškega trga in pravnega okvira, ki ga ureja";

3. v členu 10b(4) se točka (c) nadomesti z naslednjo:

"(c) razmere v evropskem železniškem omrežju";

4. člen 14 se črta.

Člen 2

Države članice najpozneje do 31. decembra 2005 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se pri sprejemanju teh predpisov sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL C 291 E, 26.11.2002, str. 1.

[2] UL C 61, 14.3.2003, str. 131.

[3] UL C 66, 19.3.2003, str 5.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2003 (UL C 38 E, 12.2.2004, str. 89), Skupno stališče Sveta z dne 26. junija 2003 (UL C 270 E, 11.11.2003, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Zakonodajna resolucija z dne 22. aprila 2004 in Sklep Sveta z dne 26. aprila 2004.

[5] UL L 237, 24.8.1991, str. 25. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 75, 15.3.2001, str. 1).

[6] UL L 164, 30.4.2004, str. 16.

[7] UL L 164, 30.4.2004, str. 40.

[8] UL L 164, 30.4.2004, str. 3.

[9] UL L 75, 15.3.2001, str. 1.

[10] UL L 75, 15.3.2001, str. 26.

[11] UL L 75, 15.3.2001, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2002/844/ES (UL L 289, 26.10.2002, str. 30).

[12] UL L 75, 15.3.2001, str. 29. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2002/844/ES (UL L 289, 26.10.2002, str. 30).

--------------------------------------------------

Top