32004L0051Úradný vestník L 164 , 30/04/2004 S. 0164 - 0172


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/51/ES

z 29. apríla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [4] na základe spoločného znenia schváleného zmierovacím výborom 23. marca 2004,

keďže:

(1) Smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 [5] ustanovuje, že licencovaným železničným podnikom sú udelené práva prístupu k transeurópskej sieti železničnej nákladnej dopravy a najneskôr od roku 2008 k celej sieti medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy.

(2) Rozšírenie týchto prístupových práv pre medzinárodnú železničnú nákladnú dopravu na celú sieť od 1. januára 2006 by malo viesť k vyšším výhodám, než sa očakáva v súvislosti s presunom na iné druhy dopravy a rozvojom medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy.

(3) Rozšírenie týchto prístupových práv od 1. januára 2007 na všetky druhy služieb železničnej nákladnej dopravy v súlade s princípom slobody poskytovania služieb by zvýšilo efektívnosť železnice v porovnaní inými s druhmi dopravy. To by uľahčilo aj udržateľnú dopravu medzi členskými štátmi a v členských štátoch tým, že by sa podporila hospodárska súťaž a umožnil vstup nového kapitálu a podnikov na trh.

(4) Táto smernica je časťou rozsiahleho súboru opatrení oznámeného v Bielej knihe o dopravnej politike, ktorý obsahuje smernicu 2004/94/ES o bezpečnosti železníc spoločenstva ("smernica o bezpečnosti železníc") [6], smernicu 2004/50/ES o zmene a doplnení smerníc o interoperabilite [7] a nariadenie (ES) 881/2004 o zriadení Európskej železničnej agentúry ("nariadenie o agentúre") [8]. Tento súbor opatrení uvádzaný ako "druhý železničný balík" bol prijatý s cieľom ďalej rozvíjať regulačný rámec spoločenstva v oblasti železníc, vytvorený najmä smernicami 2001/12/ES [9], 2001/13/ES [10] a 2001/14/ES [11], pričom tieto posledne menované smernice sú uvádzané ako "prvý železničný balík". Aby sa dokončil regulačný rámec a pokračovalo v úsilí o vytvorenie integrovaného európskeho železničného priestoru, Komisia 3. marca 2004 navrhla tretí balík opatrení, ktorý má naďalej prispievať k dosiahnutiu cieľa tejto smernice. Tento navrhovaný tretí krok sa týka preukazov spôsobilosti rušňovodičov, kvality služieb v železničnej nákladnej doprave, práv cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave a otvorenia trhu pre medzinárodnú železničnú osobnú dopravu. Európsky parlament už v októbri 2003 odhlasoval zmenu v súčasnom legislatívnom konaní, ktorá je zameraná na otvorenie trhu pre celú osobnú dopravu do roku 2008. Európsky parlament a Rada sa dohodli na prednostnom preskúmaní tretieho súboru opatrení. Pokiaľ ide o otvorenie trhu pre medzinárodnú osobnú dopravu, musí byť rok 2010 navrhovaný Komisiou považovaný za cieľ, ktorý všetkým prevádzkovateľom umožní, aby sa dostatočne pripravili.

(5) Komisia by mala preskúmať vývoj dopravy, bezpečnosti, pracovných podmienok a situáciu prevádzkovateľov a mala by k 1. januáru 2006 predložiť správu o tomto vývoji sprevádzanú prípadne novými návrhmi poskytujúcimi základňu na vytvorenie čo možno najlepších podmienok pre hospodárstvo členských štátov, železničné podniky a ich zamestnancov ako aj pre užívateľov železničnej dopravy.

(6) Služby železničnej nákladnej dopravy ponúkajú značné možnosti na vytvorenie nových dopravných služieb a na zlepšenie existujúcich dopravných služieb na národnej a európskej úrovni.

(7) Aby bola železničná nákladná doprava úplne konkurencieschopná, musí stále viac poskytovať kompletné služby vrátane dopravy medzi členskými štátmi a v členských štátoch.

(8) Pretože bezpečnosť železníc je v smernici 2004/49/ES regulovaná ako časť nového koherentného regulačného rámca spoločenstva pre železničný sektor, mali by sa bezpečnostné ustanovenia obsiahnuté v smernice 91/440/EHS zrušiť.

(9) Smernica 91/440/EHS by sa preto mala príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 91/440/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 7 sa dňom nadobudnutia účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva vypúšťa odsek 2.

2. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Železničným podnikom spadajúcim do pôsobnosti článku 2 sa najneskôr k 1. januáru 2006 na účely prevádzkovania medzinárodnej nákladnej dopravy za rovnoprávnych podmienok udelí prístup k transeurópskej sieti železničnej nákladnej dopravy definovanej v článku 10a a v prílohe I na celú železničnú sieť.

Okrem toho železničným podnikom spadajúcim do pôsobnosti článku 2 sa najneskôr k 1. januáru 2007 za rovnoprávnych podmienok udelí prístup k infraštruktúre všetkých členských štátov na účely prevádzkovania všetkých druhov služieb železničnej nákladnej dopravy.";

b) odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Každý železničný podnik vykonávajúci železničné dopravné služby uzavrie na základe verejného alebo súkromného práva s manažérmi používanej železničnej infraštruktúry potrebné dohody. Podmienky týchto dohôd musia byť nediskriminačné a transparentné a musia byť v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii [12].";

c) odsek 6 sa nahrádza takto:

"6. Prístup k trati a poskytovanie služieb v termináloch a prístavoch spojených so železničnými činnosťami uvedenými v odsekoch 1, 2 a 3, slúžiacich alebo potenciálne slúžiacich viac než jednému konečnému spotrebiteľovi, sa nediskriminačným a transparentným spôsobom zabezpečí pre všetky železničné podniky a žiadosti železničných podnikov môžu podliehať obmedzeniu len vtedy, ak v trhových podmienkach existujú reálne alternatívy na dráhe.";

d) odsek 8 sa nahrádza takto:

"8. Komisia k 1. januáru 2006 predloží Európskemu parlamentu, Európskej komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Rade správu o vykonávaní tejto smernice.

Táto správa sa bude zaoberať týmito aspektmi:

- vykonávanie tejto smernice v členských štátoch a skutočné pôsobenie rôznych zúčastnených orgánov,

- vývoj trhu, najmä medzinárodné trendy v doprave, činnosti a trhové podiely všetkých subjektov trhu vrátane nových),

- dosah na celý dopravný sektor, najmä pokiaľ ide o presun na iné druhy dopravy,

- dosah na úroveň bezpečnosti v každom členskom štáte,

- pracovné podmienky v sektore za každý členský štát.

V prípade potreby bude správa sprevádzaná vhodnými návrhmi alebo odporúčaniami ďalších opatrení spoločenstva, zameraných na rozvoj železničného trhu a právneho rámca, ktorým sa riadi."

3. V článku 10b ods. 4 sa písmeno c) nahrádza takto:

"c) stave európskej železničnej siete".

4. Článok 14 sa vypúšťa.

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2005 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 29. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. ES C 291 E, 26.11.2002, s. 1.

[2] Ú. v. C EÚ 61, 14.3.2003, s. 131.

[3] Ú. v. EÚ C 66, 19.3.2003, s. 5.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2003 (Ú. v. EÚ C 38 E, 12.2.2004, s. 89), spoločná pozícia Rady z 26. júna 2003 (Ú. v. EÚ C 270 E, 11.11.2003, s. 1) a stanovisko Európskeho parlamentu z 23. októbra 2003 (zatiaľ nebolo uverejnené v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia z 22. apríla 2004 a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004.

[5] Ú. v. ES L 237 z 24.8.1991, s. 25. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2001/12/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 1).

[6] Ú. v. EÚ L 164 ES, 30.4.2004, s. 16.

[7] Ú. v. EÚ L 164 ES, 30.4.2004, s. 40.

[8] Ú. v. EÚ L 164 ES, 30.4.2004, s. 3.

[9] Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 26.

[11] Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2002/844/ES (Ú. v. ES L 289, 26.10.2002, s. 30).

[12] Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2002/844/ES (Ú. v. ES L 289, 26.10.2002, s. 30).

--------------------------------------------------