EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:348:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 348, 24. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 348

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z 8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

19

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1343/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1344/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa na rok 2009 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1346/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1347/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2009

81

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

84

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území

98

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho (1)

108

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1349/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1719/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 – 2013 (1)

113

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2008/ES zo 16. decembra 2008 o Európskom roku tvorivosti a inovácií (2009) (1)

115

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1351/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie (1)

118

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1352/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1855/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) (1)

128

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej sieti

130

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top