ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 348

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
24. december 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1340/2008 z dne 8. decembra 2008 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek

19

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1343/2008 z dne 23. decembra 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1344/2008 z dne 23. decembra 2008 o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe (EGS) št. 3846/87 za leto 2009

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1345/2008 z dne 23. decembra 2008 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2136/89 o določitvi skupnih tržnih standardov za konzervirane sardele in trgovskih opisov konzerviranih sardel in proizvodov tipa sardele

76

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1346/2008 z dne 23. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 950/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

79

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1347/2008 z dne 23. decembra 2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2009

81

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

84

 

*

Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

98

 

 

ODLOČBE/SKLEPI, KI JIH SKUPAJ SPREJMETA EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

 

*

Odločba št. 1348/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi 2-(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilendifenil diizocianata, cikloheksana in amonijevega nitrata ( 1 )

108

 

*

Sklep št. 1349/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o spremembi Sklepa št. 1719/2006/ES o uvedbi programa Mladi v akciji za obdobje 2007–2013 ( 1 )

113

 

*

Odločba št. 1350/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o Evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij (2009) ( 1 )

115

 

*

Sklep št. 1351/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije ( 1 )

118

 

*

Sklep št. 1352/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o spremembi Sklepa št. 1855/2006/ES o uvedbi programa Kultura (2007–2013) ( 1 )

128

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU

 

*

Sklep Sveta 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži

130

 

 

 

*

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

UREDBE

24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1340/2008

z dne 8. decembra 2008

o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17(1) Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan (1) določa, da se trgovina z nekaterimi jeklenimi izdelki uredi s posebnim sporazumom o količinskih dogovorih.

(2)

Dvostranski sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki (2), sklenjen 19. julija 2005, je prenehal veljati 31. decembra 2006. V letih 2007 in 2008 so trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Kazahstanom urejali avtonomni ukrepi, vzpostavljeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1870/2006 (3) in Uredbo Sveta (ES) št. 1531/2007 (4).

(3)

Do podpisa in začetka veljavnosti novega sporazuma oziroma do pristopa Kazahstana k Svetovni trgovinski organizaciji STO bi bilo treba določiti količinske omejitve za leto 2009.

(4)

Glede na to, da pogoji, ki so bili podlaga za določitev količinskih omejitev za leti 2007 in 2008, v veliki meri ostajajo enaki, je primerno, da se količinske omejitve za leto 2009 določijo na enaki ravni kakor za leti 2007 in 2008.

(5)

Treba je določiti način za upravljanje tega režima v Skupnosti tako, da bo v čim večji možni meri predvidel podobne določbe in bo izvajanje novega sporazuma čim bolj enostavno.

(6)

Treba je zagotoviti, da se preverja poreklo zadevnih izdelkov in se v ta namen vzpostavijo ustrezne metode upravnega sodelovanja.

(7)

Izdelkov, ki so bili dani v prosto cono ali uvoženi po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga), ne bi smeli všteti v omejitve, določene za zadevne izdelke.

(8)

Za učinkovito uporabo te uredbe je treba uvesti zahtevo po uvoznem dovoljenju Skupnosti za sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet v Skupnosti.

(9)

Da se prepreči prekoračitev teh količinskih omejitev, je treba določiti postopek vodenja, na podlagi katerega pristojni organi držav članic ne izdajo uvoznih dovoljenj, dokler od Komisije ne dobijo potrdila, da so ustrezne količine še na razpolago v okviru zadevne količinske omejitve –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba se uporablja za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Republike Kazahstan, v Skupnost.

2.   Jekleni izdelki se uvrstijo v skupine izdelkov, navedene v Prilogi I.

3.   Uvrstitev izdelkov s seznama v Prilogi I temelji na kombinirani nomenklaturi (KN), sprejeti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (5).

4.   Poreklo izdelkov iz odstavka 1 se določi v skladu z veljavnimi predpisi v Skupnosti.

Člen 2

1.   Za uvoz jeklenih izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan v Skupnost veljajo količinske omejitve iz Priloge V. Za sprostitev izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan v prosti promet v Skupnosti je treba predložiti potrdilo o poreklu iz Priloge II in uvozno dovoljenje, ki ga izdajo organi držav članic v skladu s členom 4.

2.   Da bi zagotovili, da količine, za katere so izdana uvozna dovoljenja, nikoli ne prekoračijo skupnih količinskih omejitev za vsako skupino izdelkov, pristojni organi, navedeni v Prilogi IV, izdajo uvozna dovoljenja šele, ko od Komisije dobijo potrdilo, da so v okviru količinskih omejitev še vedno na razpolago količine za ustrezno skupino jeklenih izdelkov za državo dobaviteljico, za katero je uvoznik ali so uvozniki navedenim organom predložili vloge.

3.   Dovoljeni uvoz se odpiše od ustrezne količinske omejitve, določene v Prilogi V. Za odpremo izdelkov se šteje datum njihovega natovarjanja na prevozno sredstvo, s katerim se izvozijo.

Člen 3

1.   Količinske omejitve iz Priloge V se ne uporabljajo za izdelke, dane v prosto cono ali prosto skladišče ali uvožene po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga).

2.   Če se izdelki iz odstavka 1 pozneje sprostijo v prosti promet v nespremenjenem stanju ali po obdelavi ali predelavi, se uporablja člen 2(2), tako sproščeni izdelki pa se odpišejo od ustreznih količinskih omejitev iz Priloge V.

Člen 4

1.   Za namene uporabe člena 2(2) pristojni organi, navedeni v Prilogi IV, pred izdajo uvoznih dovoljenj uradno obvestijo Komisijo o količinah iz prejetih zahtev za uvozna dovoljenja, ki so jim priloženi izvirniki izvoznih dovoljenj. Komisija jih nato obvesti, ali so zahtevane količine na razpolago za uvoz v enakem kronološkem zaporedju, kakor so bila prejeta obvestila držav članic (po načelu „kdor prej pride, prej melje“).

2.   Zahteve v uradnih obvestilih Komisiji so veljavne, če v vsakem primeru jasno določajo državo izvoznico, oznako zadevnega izdelka, količine za uvoz, številko izvoznega dovoljenja, kvotno leto in državo članico, v kateri naj bi bili izdelki sproščeni v prosti promet.

3.   Če je mogoče, Komisija organom potrdi celotno količino, navedeno v zahtevi, uradno poslani za vsako skupino izdelkov.

4.   Pristojni organi obvestijo Komisijo takoj, ko so obveščeni, da določena količina z veljavnostjo uvoznega dovoljenja ni bila izkoriščena, o količinah, ki niso bile izkoriščene med trajanjem veljavnosti uvoznega dovoljenja. Take neizkoriščene količine se samodejno prenesejo na preostale količine v okviru skupne količinske omejitve Skupnosti za vsako skupino izdelkov.

5.   Obvestila iz odstavkov 1 do 4 se pošljejo v elektronski obliki v okviru integriranega omrežja, vzpostavljenega v ta namen, razen kadar je iz nujnih tehničnih razlogov treba začasno uporabiti druga komunikacijska sredstva.

6.   Uvozna dovoljenja ali enakovredni dokumenti se izdajajo v skladu s členi 12 do 16.

7.   Pristojni organi držav članic obvestijo Komisijo o vsakem preklicu že izdanih uvoznih dovoljenj ali enakovrednih dokumentov v primerih, ko pristojni organi Republike Kazahstan odvzamejo ali prekličejo ustrezna izvozna dovoljenja. Če pa pristojni organi Republike Kazahstan obvestijo Komisijo ali pristojne organe države članice o odvzemu ali preklicu izvoznega dovoljenja potem, ko so bili zadevni izdelki že uvoženi v Skupnost, se zadevne količine odpišejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V.

Člen 5

1.   Če Komisija utemeljeno sumi, da so bili izdelki iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan pretovorjeni, preusmerjeni ali drugače uvoženi v Skupnost z izogibanjem količinskim omejitvam iz člena 2 in da obstaja potreba po ustreznih popravkih, zahteva začetek posvetovanj, da bi tako dosegli dogovor o ustreznem popravku zadevnih količinskih omejitev.

2.   Dokler niso znani rezultati posvetovanj iz odstavka 1, lahko Komisija od Republike Kazahstan zahteva, naj sprejme potrebne previdnostne ukrepe in s tem zagotovi, da se po posvetovanjih lahko izvedejo popravki količinskih omejitev, dogovorjeni na posvetovanjih.

3.   Če Skupnost in Republika Kazahstan ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, odpiše od količinskih omejitev ustrezno količino izdelkov s poreklom iz Republike Kazahstan.

Člen 6

1.   Za vsako pošiljko jeklenih izdelkov, za katere se uporabljajo količinske omejitve iz Priloge V, se zahtevajo izvozna dovoljenja, ki jih izdajo pristojni organi Republike Kazahstan, dokler navedene omejitve niso dosežene.

2.   Za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 12 uvoznik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja.

Člen 7

1.   Izvozno dovoljenje za količinske omejitve ustreza vzorcu iz Priloge II in med drugim potrjuje, da je bila zadevna količina izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevno skupino izdelkov.

2.   Vsako izvozno dovoljenje zajema samo eno skupino izdelkov iz Priloge I.

Člen 8

Izvoz se odpiše od zadevnih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V, in se odpremi v smislu člena 2(3).

Člen 9

1.   Izvozno dovoljenje iz člena 6 lahko vsebuje dodatne kopije, ki so kot taki tudi ustrezno označeni. Izvozno dovoljenje in njegove kopije ter potrdilo o poreklu in njegove kopije so sestavljeni v angleškem jeziku.

2.   Če so dokumenti iz odstavka 1 izpolnjeni na roko, morajo biti napisani s črnilom in tiskanimi črkami.

3.   Izvozna dovoljenja ali enakovredni dokumenti merijo 210 × 297 mm. Uporabi se bel brezlesni, klejen pisalni papir, ki tehta najmanj 25 g/m2. Na vsakem delu mora biti v ozadju natisnjen vzorec giljoše, tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

4.   Pristojni organi Skupnosti v skladu z določbami te uredbe kot veljavni dokument sprejmejo samo izvirnik.

5.   Vsako izvozno dovoljenje ali enakovreden dokument ima standardizirano serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča identifikacijo.

6.   Serijsko številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

KZ

=

Republika Kazahstan,

dve črki, ki označujeta namembno državo članico:

BE

=

Belgija

BG

=

Bolgarija

CZ

=

Češka

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EE

=

Estonija

IE

=

Irska

GR

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IT

=

Italija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

LU

=

Luksemburg

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PL

=

Poljska

PT

=

Portugalska

RO

=

Romunija

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo,

enomestna številka, ki označuje kvotno leto in ustreza zadnji številki zadevnega leta, na primer „9“ za leto 2009,

dvomestna številka za označitev organa v državi izvoznici, ki je dokument izdal,

petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00 001 do 99 999, dodeljena določeni namembni državi članici.

Člen 10

Izvozno dovoljenje se lahko izda po odpremi izdelkov, na katere se nanaša. V takih primerih vsebuje zaznamek „Issued retrospectively“ (izdano naknadno).

Člen 11

V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja lahko izvoznik zaprosi pristojne organe, ki so dovoljenje izdali, za dvojnik, ki se izdela na podlagi izvoznih dokumentov, s katerimi razpolaga.

Tako izdan dvojnik dovoljenja ima zaznamek „Duplicate“ (dvojnik). Na dvojniku je isti datum kakor na izvirniku.

Člen 12

1.   Če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da so zahtevane količine na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev, pristojni organi države članice izdajo uvozno dovoljenje v roku največ petih delovnih dni od dneva, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se predloži najkasneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v dovoljenju. Uvozna dovoljenja izdajajo pristojni organi katere koli države članice ne glede na to, katera država članica je navedena na izvoznem dovoljenju, če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da je zahtevana količina na razpolago v okviru zadevne količinske omejitve.

2.   Uvozna dovoljenja so veljavna štiri mesece od datuma izdaje. Na ustrezno utemeljeno zahtevo uvoznika lahko pristojni organi države članice podaljšajo veljavnost za nadaljnje obdobje največ štirih mesecev.

3.   Uvozna dovoljenja se pripravijo na obrazcu iz Priloge III in so veljavna na celotnem carinskem območju Skupnosti.

4.   Izjava ali zahteva, ki jo predloži uvoznik za pridobitev uvoznega dovoljenja, vsebuje:

(a)

polno ime in naslov izvoznika;

(b)

polno ime in naslov uvoznika;

(c)

natančno poimenovanje in oznako (oznake) TARIC;

(d)

državo porekla blaga;

(e)

državo odpreme;

(f)

ustrezno skupino izdelkov in količino zadevnih izdelkov;

(g)

neto težo po tarifni številki TARIC;

(h)

vrednost CIF izdelkov na meji Skupnosti po tarifni številki TARIC;

(i)

navedbo, ali so zadevni izdelki slabše ali nestandardne kakovosti;

(j)

po potrebi datume plačila in dobave ter kopijo tovornega lista in kupoprodajne pogodbe;

(k)

datum in številko izvoznega dovoljenja;

(l)

morebitno interno oznako, ki se uporablja za administrativne namene;

(m)

datum in podpis uvoznika.

5.   Uvozniki niso dolžni uvoziti celotne količine, ki je navedena na uvoznem dovoljenju, z eno samo pošiljko.

Člen 13

Veljavnost uvoznih dovoljenj, ki jih izdajo organi držav članic, je odvisna od veljavnosti izvoznih dovoljenj in količin, navedenih v izvoznih dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi Republike Kazahstan, na podlagi katerih so bila uvozna dovoljenja izdana.

Člen 14

Pristojni organi držav članic izdajo uvozna dovoljenja ali enakovredne dokumente v skladu s členom 2(2) in brez diskriminacije med uvozniki v Skupnosti, ne glede na njihov sedež v Skupnosti in brez poseganja v izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določajo veljavna pravila.

Člen 15

1.   Če Komisija ugotovi, da skupne količine iz izvoznih dovoljenj, ki jih je izdala Republika Kazahstan za določeno skupino izdelkov, presegajo količinske omejitve, določene za navedeno skupino izdelkov, se organe, pristojne za izdajo dovoljenj v državah članicah takoj obvesti, da začasno prenehajo z izdajanjem uvoznih dovoljenj. V tem primeru Komisija takoj začne posvetovanja.

2.   Pristojni organi v državi članici zavrnejo izdajo uvoznih dovoljenj za izdelke s poreklom iz Republike Kazahstan, ki niso zajeti v izvoznih dovoljenjih, izdanih v skladu s členi 6 do 11.

Člen 16

1.   Obrazci, ki jih pristojni organi držav članic uporabljajo za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 12, ustrezajo vzorcu uvoznega dovoljenja iz Priloge III.

2.   Obrazci za uvozno dovoljenje in delna dovoljenja so sestavljeni v dveh izvodih, pri čemer se en izvod, ki nosi oznako „Izvod imetnika“ in številko 1, izda prosilcu, drugega, ki nosi oznako „Izvod za pristojni organ izdaje“ in številko 2 pa hrani organ, ki je dovoljenje izdal. Za administrativne namene lahko pristojni organi priložijo dodatne izvode k obrazcu 2.

3.   Obrazci so natisnjeni na belem brezlesnem pisalnem papirju teže od 55 do 65 g/m2. Merijo 210 × 297 mm; razmik med vrsticami je 4,24 mm (ena šestina palca); obliko obrazcev je treba natančno upoštevati. Obe strani obrazca št. 1, ki je dovoljenje samo, imata poleg tega ozadje potiskano z rdečim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi.

4.   Za tiskanje obrazcev so pristojne države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarji, ki jih določi država članica, v kateri imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu razvidno, da je tiskarja imenovala država članica. Na vsakem obrazcu je navedeno tiskarjevo ime in naslov ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo.

5.   Ob izdaji se uvozna dovoljenja ali delna dovoljenja opremijo s številko izdaje, ki jo določijo pristojni organi države članice. Številka uvoznega dovoljenja se v elektronski obliki sporoči Komisiji znotraj integriranega omrežja, vzpostavljenega na podlagi člena 4.

6.   Dovoljenja in delna dovoljenja se izpolnijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izdaje.

7.   Pristojni organi v polju 10 navedejo ustrezno skupino jeklenih izdelkov.

8.   Oznake organov izdaje in organov odpisa se vtisnejo z žigom. Vendar se žig organa izdaje lahko nadomesti z reliefnim tiskom, kombiniranim s črkami ali številkami, ki se ga dobi s perforiranjem ali tiskanjem na dovoljenje. Organ izdaje mora za zapis dodeljene količine uporabiti metodo, ki preprečuje nedovoljeno spreminjanje, tako da onemogoča naknaden vnos številk ali oznak.

9.   Na hrbtni strani izvoda št. 1 in izvoda št. 2 je polje, v katero lahko količine vpišejo bodisi carinski organ ob zaključku carinskih formalnosti bodisi pristojni upravni organi ob izdaji delnega dovoljenja. Če na dovoljenju ali delnem dovoljenju ni dovolj prostora, namenjenega odpisu, lahko pristojni organ priloži eno ali več dodatnih strani s polji, ki so enaka poljem na hrbtnih straneh izvoda št. 1 in izvoda št. 2 dovoljenja ali delnega dovoljenja. Organ odpisa odtisne žig tako, da je polovica žiga na dovoljenju ali delnem dovoljenju in druga polovica na dodatni strani. Kadar je dodatnih strani več, je treba dodatni žig odtisniti na podoben način, tako da se žigosa vsako stran in predhodno stran.

10.   Uvozna dovoljenja in delna dovoljenja, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi ene izmed držav članic, imajo enako pravno veljavo v vsaki drugi državi članici kakor dokumenti, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi teh držav članic.

11.   Pristojni organi zadevne države članice lahko, če je nujno, zahtevajo prevod vsebine dovoljenj ali delnih dovoljenj v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Člen 17

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2009. V primeru, da Kazahstan pristopi k STO, ta uredba preneha veljati z dnem pristopa (6).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  UL L 196, 28.7.1999, str. 3.

(2)  UL L 232, 8.9.2005, str. 64.

(3)  UL L 360, 19.12.2006, str. 1.

(4)  UL L 337, 21.12.2007, str. 2.

(5)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(6)  Datum prenehanja veljavnosti bo v Uradnem listu Evropske unije objavila Evropska komisija.


PRILOGA I

SA PLOŠČATO VALJANI IZDELKI

SA1. Kolobarji

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Debela pločevina

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Drugi ploščato valjani izdelki

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PRILOGA II

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE

Izdelki

V tonah na leto

SA. Ploščati izdelki

SA1. Kolobarji

87 125

SA2. Debela pločevina

0

SA3. Drugi ploščati izdelki

117 875


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/19


UREDBA SVETA (ES) št. 1341/2008

z dne 18. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega odstavka člena 161 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ureditveni okvir za programsko obdobje 2007–2013 je bil pripravljen in dogovorjen z namenom, da se izboljša poenostavitev programiranja in upravljanja skladov, učinkovitost pomoči, ki jo omogočajo, ter subsidiarnost njihovega izvajanja.

(2)

Za obravnavo projektov, ki ustvarjajo prihodek iz člena 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006, je bil določen bolj natančen in bolj zahteven pristop, ki temelji na izračunu najvišjih upravičenih izdatkov (3).

(3)

Izpostavljenih je bilo več težav pri izvajanju določb člena 55, med drugim nesorazmerna upravna obremenitev, zlasti za operacije, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad, in za manjše operacije, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ali Kohezijski sklad.

(4)

Te težave lahko škodljivo vplivajo na upravljanje operacije, zlasti pri projektih, ki spadajo na prednostna področja Skupnosti, kot so okolje, socialna vključenost, raziskave, inovacije ali energija, ter na upravno obremenitev. Člen 55 bi bilo zato treba zato poenostaviti.

(5)

Ta poenostavitev bi se morala uporabljati pri vseh projektih, ki prejemajo pomoč iz strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013. Zato je treba določiti retroaktivno uporabo.

(6)

Uredbo (ES) št. 1083/2006 bi bilo zato treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Odstavki 1 do 4 tega člena se uporabljajo le za operacije, ki jih sofinancira ESRR ali Kohezijski sklad, in katerih skupni stroški presegajo 1 000 000 EUR.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2006 za vse operacije, ki prejemajo pomoč iz strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Privolitev z dne 16. decembra 2008 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 27. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/20


UREDBA SVETA (ES) št. 1342/2008

z dne 18. decembra 2008

o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2004

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Uredbe Sveta (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004 o uvedbi ukrepov za obnovitev staležev trsk (2) je zagotoviti varno obnovitev staležev trsk v Kattegatu, Severnem morju, vključno s Skagerrakom in vzhodnim Rokavskim prelivom, v vodah, zahodno od Škotske, in v Irskem morju, da bi v petih do desetih letih dosegli previdnostni obseg staleža, ki ga priporočajo znanstveniki.

(2)

V skladu z nedavnim znanstvenim mnenjem Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) zmanjšanje ulova trske zaradi skupnega vpliva celotnega dovoljenega ulova, tehničnih ukrepov in dopolnilnih predpisov za upravljanje ribolovnega napora, vključno s spremljanjem in nadzorom zaradi preprečevanja ulova in iztovarjanja trske, ulovljene z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom, še zdaleč ni zadostno, da bi se smrtnost zaradi ribolova znižala na raven, ki bi omogočila obnovitev staležev trsk; poleg tega nobeden od štirih staležev trsk, ki jih zajema Uredba (ES) št. 423/2004, ne kaže očitnih znakov obnovitve, čeprav staleži v Severnem morju kažejo nekaj znakov izboljšanja.

(3)

Treba bi bilo poostriti ureditev in uvesti dolgoročni načrt, da bi lahko dosegli trajnostno izkoriščanje staležev trske na podlagi največjega trajnostnega donosa.

(4)

Glede na nedavne znanstvene prispevke, zlasti v zvezi z dolgoročnim razvojem morskih ekosistemov, ni mogoče natančno določiti zaželenih dolgoročnih ravni biomase. Zato bi bilo treba cilj dolgoročnega načrta spremeniti, da se namesto cilja, ki temelji na biomasi, uporablja cilj na podlagi smrtnosti zaradi ribolova, ki bi moral veljati tudi za dovoljene ravni ribolovnega napora.

(5)

Stalež trske v Severnem morju se deli z Norveško in se skupno upravlja. Pri ukrepih iz te uredbe bi bilo treba ustrezno upoštevati posvetovanja z Norveško v skladu s Sporazumom o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (3).

(6)

Kadar STECF ne more zagotoviti mnenja glede celotnega dovoljenega ulova zaradi pomanjkanja dovolj točnih in reprezentativnih informacij, bi bilo treba uvesti določbe za zagotovitev, da se lahko največji dovoljeni ulov dosledno določi tudi ob nepopolnih podatkih.

(7)

Da se zagotovi doseganje ciljev v zvezi s smrtnostjo zaradi ribolova, zavržki pa se čim bolj zmanjšajo, je treba tudi ribolovne možnosti v smislu ribolovnega napora določiti na ravneh, ki so v skladu z večletno strategijo. Takšne ribolovne možnosti bi bilo treba čim natančneje določiti glede na vrsto ribolovnega orodja na podlagi sedanjih ribolovnih postopkov. Treba je zagotoviti redno pregledovanje učinkovitosti sistema upravljanja in zlasti omogočiti, da se bo sistem upravljanja ribolovnega napora pregledal, ko bodo staleži trsk dosegli ravni, ki dovoljujejo izkoriščanje, ki omogoča največji trajnostni donos.

(8)

Uvesti je treba nove mehanizme, da se ribiči spodbudijo k sodelovanju v programih za izogibanje trski. Vsi tovrstni programi za izogibanje trski ali zmanjšanje zavržkov imajo boljše možnosti za uspeh, če se oblikujejo v sodelovanju z ribiško industrijo; temu primerno veljajo programi, oblikovani skupaj z državami članicami, za učinkovito sredstvo za spodbujanje trajnosti, zato bi bilo treba spodbujati njihovo pripravo. Poleg tega bi morale države članice pooblastila za dodelitev dostopa za izkoriščanje staleža trsk izvajati tako, da bi svoje zadevne ribiče spodbujale k uporabi selektivnejših ribolovnih metod, ki so manj škodljive za okolje.

(9)

Ukrepi, kot so določitev in razdelitev omejitev ulova, določitev najnižjih in previdnostnih vrednosti staležev in stopenj smrtnosti zaradi ribolova, pa tudi največjega dovoljenega ribolovnega napora za vsako skupino napora s strani države članice in izključitev določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v tej uredbi, so v okviru skupne ribiške politike ključnega pomena. Smotrno bi bilo, da si Svet pri teh posebnih vprašanjih pridrži pravico, da izvedbena pooblastila izvaja sam.

(10)

Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje nekaterih določb te uredbe, zlasti tistih, s katerimi se prilagodijo omejitve ribolovnega napora v okviru največjega dovoljenega napora, ki ga določi Svet, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(11)

Poleg ukrepov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (5), bi bilo treba uvesti nadzorne ukrepe, da se zagotovi skladnost z ukrepi iz te uredbe.

(12)

Določiti bi bilo treba, da bi dolgoročni načrt, uveden s to uredbo, za namene člena 21(a)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (6) veljal kot načrt obnovitve v smislu člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (7) oziroma za namene člena 1(a)(iv) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 kot načrt upravljanja v smislu člena 6 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

(13)

Uredbo (ES) št. 423/2004 bi bilo treba razveljaviti in nadomestiti s to uredbo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa načrt za obnovitev štirih staležev trsk z naslednjih geografskih območij:

(a)

Kattegat;

(b)

Severno morje, Skagerrak in vzhodni Rokavski preliv;

(c)

zahod Škotske;

(d)

Irsko morje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„skupina napora“ je upravljalna enota države članice, za katero je določen največji dovoljen ribolovni napor. Določena je s skupino orodja in območjem iz Priloge I;

(b)

„združena skupina napora“ je celota skupin napora vseh držav članic, ki uporabljajo isto skupino orodja in delujejo na istem območju;

(c)

„ulov na enoto napora“ pomeni količino ulovljene trske, izraženo v živi teži na enoto ribolovnega napora, izraženega v kW na dan, v enem letu;

(d)

„ustrezne starostne skupine“ pomenijo starosti rib, in sicer 3, 4 in 5 let za trsko v Kattegatu; 2, 3 in 4 leta za trsko v Irskem morju, Severnem morju, Skagerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu; 2, 3, 4 in 5 let za trsko na zahodu Škotske; ali druge starostne skupine, ki jih kot primerne navede STECF.

Člen 3

Opredelitve geografskih območij

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve geografskih območij:

(a)

„Kattegat“ pomeni tisti del razdelka IIIa, kakor ga določa ICES, ki ga na severu omejuje črta od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali, na jugu pa črta od Hasenoreja do Gnibens Spidsa, od Korshageja do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(b)

„Severno morje“ pomeni podobmočje ICES IV in tisti del razdelka ICES IIIa, ki ne pripada Skagerraku in Kattegatu, ter tisti del razdelka ICES IIa, ki leži v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic;

(c)

„Skagerrak“ pomeni tisti del razdelka ICES IIIa, ki ga na zahodu omejuje črta od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes, na jugu črta od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(d)

„vzhodni Rokavski preliv“ pomeni razdelek ICES VIId;

(e)

„Irsko morje“ pomeni razdelek ICES VIIa;

(f)

„zahod Škotske“ pomeni razdelek ICES VIa in tisti del razdelka ICES Vb, ki leži v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic.

Člen 4

Izračun ribolovnega napora

V tej uredbi se ribolovni napor skupine plovil izračuna kot seštevek proizvodov v zmogljivosti, izraženi v kW, za posamezno plovilo in števila dni prisotnosti posameznega plovila na območju iz Priloge I. Dan prisotnosti na območju je katero koli neprekinjeno obdobje 24 ur (ali del tega obdobja), med katerim je plovilo prisotno na geografskem območju in odsotno iz pristanišča.

Člen 5

Cilj načrta

1.   Načrt iz člena 1 zagotavlja trajnostno izkoriščanje staležev trsk na podlagi največjega trajnostnega donosa.

2.   Cilj iz odstavka 1 se doseže ob ohranjanju naslednjih smrtnosti trsk ustreznih starostnih skupin:

Stalež

Smrtnost zaradi ribolova

Trska v Kattegatu

0,4

Trska na zahodu Škotske

0,4

Trska v Irskem morju

0,4

3.   Za staleže trske v Severnem morju, Skargerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu se cilj iz odstavka 1 doseže ob ohranjanju smrtnosti zaradi ribolova trske glede na ustrezne starostne skupine iz člena 8.

POGLAVJE II

CELOTNI DOVOLJENI ULOV

Člen 6

Najnižje in previdnostne ravni

Najnižje in previdnostne ravni drstitvene biomase za vsakega od staležev trske znašajo:

Stalež

Najnižje ravni drstitvene biomase

v tonah

Previdnostne ravni drstitvene biomase

v tonah

Trska v Kattegatu

6 400

10 500

Trska v Severnem morju, Skagerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu

70 000

150 000

Trska na zahodu Škotske

14 000

22 000

Trska v Irskem morju

6 000

10 000

Člen 7

Postopek določanja celotnega dovoljenega ulova za staleže trske v Kattegatu, na zahodu Škotske in v Irskem morju

1.   Svet vsako leto določi celotni dovoljeni ulov za naslednje leto za vsakega od staležev trsk v Kattegatu, na zahodu Škotske in v Irskem morju. Celotni dovoljeni ulov se izračuna z odbitkom naslednjih količin od celotnega odvzema trsk, ki ga je STECF napovedal kot ustreznega stopnjam smrtnosti zaradi ribolova iz odstavkov 2 in 3:

(a)

količina rib ustreza pričakovanim zavržkom trsk iz zadevnega staleža;

(b)

količino, ki ustreza drugim zadevnim virom smrtnosti trske zaradi ribolova, je treba po potrebi določiti na podlagi predloga Komisije.

2.   Celotni dovoljeni ulov na podlagi mnenja STECF izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a)

če je velikost staleža 1. januarja v letu uporabe celotnega dovoljenega ulova po napovedi STECF pod najnižjo ravnijo drstitvene biomase iz člena 6, se stopnja smrtnosti zaradi ribolova zmanjša za 25 % v letu uporabe celotnega dovoljenega ulova v primerjavi s stopnjo smrtnosti zaradi ribolova v predhodnem letu;

(b)

če je velikost staleža 1. januarja v letu uporabe celotnega dovoljenega ulova po napovedi STECF pod previdnostno ravnijo drstitvene biomase iz člena 6 in nad najnižjo ravnijo drstitvene biomase iz člena 6 ali ji je enaka, se stopnja smrtnosti zaradi ribolova zmanjša za 15 % v letu uporabe celotnega dovoljenega ulova v primerjavi s stopnjo smrtnosti zaradi ribolova v predhodnem letu; in

(c)

če je velikost staleža 1. januarja v letu uporabe celotnega dovoljenega ulova po napovedi STECF nad previdnostno ravnijo drstitvene biomase iz člena 6 ali ji je enaka, se stopnja smrtnosti zaradi ribolova zmanjša za 10 % v letu uporabe celotnega dovoljenega ulova v primerjavi s stopnjo smrtnosti zaradi ribolova v predhodnem letu.

3.   Če bi uporaba odstavka 2(b) in (c) na podlagi mnenja STECF zagotovila nižjo stopnjo smrtnosti zaradi ribolova od stopnje smrtnosti zaradi ribolova iz člena 5(2), Svet določi celotni dovoljeni ulov na ravni, ki zagotavlja stopnjo smrtnosti zaradi ribolova, ki je tam določena.

4.   V mnenju v skladu z odstavkoma 2 in 3 STECF domneva, da se je ribolov staleža izvajal v letu pred letom uporabe celotnega dovoljenega ulova, pri čemer je prilagoditev smrtnosti zaradi ribolova enaka zmanjšanju največjega dovoljenega ribolovnega napora, ki velja za to leto.

5.   Ne glede na odstavek 2(a), (b) in (c) ter odstavek 3 Svet ne določi celotnega dovoljenega ulova na ravni, ki je za več kot 20 % nižja ali višja od celotnega dovoljenega ulova, določenega v predhodnem letu.

Člen 8

Postopek določanja celotnega dovoljenega ulova za staleže trske v Severnem morju, Skagerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu

1.   Svet vsako leto določi celotni dovoljeni ulov za staleže trske v Severnem morju, Skagerraku in vzhodnem Rokavskem prelivu. Celotni dovoljeni ulov se izračuna po pravilih znižanja iz člena 7(1)(a) in (b).

2.   Celotni dovoljeni ulov se na začetku izračuna v skladu z odstavkoma 3 in 5. Od leta, ko je celotni dovoljeni ulov zaradi uporabe odstavkov 3 in 5 nižji od celotnega dovoljenega ulova zaradi uporabe odstavkov 4 in 5, se celotni dovoljeni ulov izračuna v skladu z navedenimi odstavki.

3.   Celotni dovoljeni ulov na začetku ne presega stopnje smrtnosti zaradi ribolova, ki predstavlja delež glede na napoved smrtnosti zaradi ribolova za ustrezne starostne skupine v letu 2008: 75 % za celotni dovoljeni ulov v letu 2009, 65 % za celotni dovoljeni ulov v letu 2010, v naslednjih letih sledi postopno znižanje za 10 %.

4.   Če je nato velikost staleža 1. januarja v letu pred letom uporabe celotnega dovoljenega ulova:

(a)

nad previdnostno ravnijo drstitvene biomase, celotni dovoljeni ulov ustreza smrtnosti zaradi ribištva v višini 0,4 za ustrezne starostne skupine;

(b)

med najnižjo ravnijo drstitvene biomase in previdnostno ravnijo drstitvene biomase celotni dovoljeni ulov ne presega ravni, ki ustreza stopnji smrtnosti zaradi ribištva za ustrezne starostne skupine po naslednji formuli:

0,4 – (0,2* previdnostna raven drstitvene biomase – drstitvena biomasa)/(previdnostna raven drstitvene biomase – najnižja raven drstitvene biomase)).

(c)

enaka najnižji ravni drstitvene biomase ali je pod njo, celotni dovoljeni ulov ne presega ravni, ki ustreza stopnji smrtnosti zaradi ribištva v višini 0,2 za ustrezne starostne skupine.

5.   Ne glede na odstavka 3 in 4 Svet za leto 2010 in naslednja leta ne določi celotnega dovoljenega ulova na ravni, ki je za več kot 20 % nižja ali višja od celotnega dovoljenega ulova, določenega v predhodnem letu.

6.   Če se je stalež trske iz odstavka 1 tri zaporedna leta tako izkoristil, da je stopnja smrtnosti zaradi ribolova skoraj 0,4, Komisija oceni uporabo tega člena in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe za njegovo spremembo, da bi zagotovila izkoriščenje na ravni največjega trajnostnega donosa.

Člen 9

Postopek določanja celotnega dovoljenega ulova ob nepopolnih podatkih

Kadar zaradi pomanjkanja dovolj točnih in reprezentativnih informacij STECF ne more zagotoviti mnenja, ki bi Svetu omogočil, da določi celotni dovoljeni ulov v skladu s členom 7 ali 8, se Svet odloči:

(a)

kadar STECF meni, da je treba ulov trsk zmanjšati na najnižjo možno raven, se celotni dovoljeni ulov določi v skladu s 25-odstotnim znižanjem v primerjavi s celotnim dovoljenim ulovom v prejšnjem letu;

(b)

v vseh drugih primerih se celotni dovoljeni ulov določi v skladu s 15-odstotnim znižanjem v primerjavi s celotnim dovoljenim ulovom v prejšnjem letu, razen če STECF ne meni drugače.

Člen 10

Prilagoditev ukrepov

1.   Kadar se doseže ciljna stopnja smrtnosti zaradi ribolova iz člena 5(2), ali če STECF meni, da ciljne stopnje smrtnosti zaradi ribolova iz člena 5(2), najnižje in previdnostne ravni drstitvene biomase iz člena 6 ali stopnje smrtnosti zaradi ribolova iz člena 7(2) niso več primerne za ohranjanje majhnega tveganja za izčrpavanje staleža in največjega trajnostnega donosa, Svet odloči o novih vrednostih za te ravni.

2.   Če STECF meni, da se kateri od staležev trsk ne obnavlja uspešno, mora Svet sprejeti odločitev, s katero:

(a)

določi celotni dovoljeni ulov za zadevni stalež na ravni, ki je nižja od ravni iz členov 7, 8 in 9;

(b)

določi največji dovoljeni ribolovni napor na ravni, ki je nižja od ravni iz člena 12;

(c)

ustrezno določi s tem povezane pogoje.

POGLAVJE III

OMEJITEV RIBOLOVNEGA NAPORA

Člen 11

Ureditev ribolovnega napora

1.   Celotni dovoljeni ulov iz členov 7, 8 in 9 se dopolni z ureditvijo ribolovnega napora, pri čemer se možnosti ribolova v smislu ribolovnega napora državam članicam dodelijo vsako leto.

2.   Svet lahko na predlog Komisije in na podlagi informacij, ki so jih zagotovile države članice in mnenja STECF iz odstavka 3 določene skupine plovil izključi iz uporabe ureditve ribolovnega napora, če:

(a)

ima STECF na voljo ustrezne podatke o ulovu trsk in zavržkih, da lahko oceni stopnjo ulova trsk za vsako zadevno skupino plovil;

(b)

stopnja ulova trsk, kot jo oceni STECF, ne presega 1,5 % celotnega ulova za vsako zadevno skupino plovil; in

(c)

bi vključitev teh skupin plovil v ureditev ribolovnega napora predstavljala upravno breme, nesorazmerno njihovemu celotnemu vplivu na staleže trsk.

Če STECF ne more oceniti, ali so ti pogoji še naprej izpolnjeni, Svet v ureditev ribolovnega napora vključi vse zadevne skupine plovil.

3.   Države članice Komisiji in STECF vsako leto zagotovijo ustrezne informacije, na podlagi katerih se ugotovi, da so navedeni pogoji še vedno izpolnjeni v skladu s podrobnimi pravili, ki jih mora sprejeti Komisija.

Člen 12

Dodelitve ribolovnega napora

1.   Vsako leto Svet odloči o največjem dovoljenem naporu za vsako skupino napora države članice.

2.   Največji dovoljeni ribolovni napor se izračuna na podlagi osnove, ki se določi na naslednji način:

(a)

za prvo leto uporabe te uredbe se osnova določi za vsako skupino napora kot povprečni napor v kW na dan, porabljenih v obdobjih 2004–2006 ali 2005–2007, kakor želi zadevna država članica, na podlagi mnenja STECF;

(b)

za naslednja leta uporabe te uredbe je osnova enaka največjemu dovoljenemu ribolovnemu naporu iz prejšnjega leta.

3.   Skupine napora, za katere velja letna prilagoditev največjega dovoljenega ribolovnega napora, se določijo na naslednji način:

(a)

ulov trske, ki ga opravijo plovila posamezne skupine napora, se oceni na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice v skladu s členi 18, 19 in 20 Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (8);

(b)

za vsako od območij iz Priloge I se pripravi seznam združenih skupin napora in njihovega ulova trske, vključno z zavržkom. Seznam se uredi glede na ulov trske v posamezni skupini napora, in sicer v naraščajočem vrstnem redu;

(c)

skupni ulovi trske s seznamov, pripravljenih v skladu s točko (b), se izračunajo na naslednji način: za posamezno združeno skupino napora se izračuna seštevek ulova trske te skupine napora in ulova trske vseh združenih skupin napora iz predhodnih vnosov s seznama;

(d)

skupni ulovi, izračunani v skladu s točko (c), se izračunajo kot odstotek celotnega ulova trske vseh združenih skupin napora na istem območju.

4.   V primeru združenih skupin napora, katerih odstotni skupni ulov, izračunan v skladu z odstavkom 3(b), je enak ali presega 20 %, se uporablja letna prilagoditev za zadevne skupine napora. Najvišji dovoljeni ribolovni napor zadevnih skupin se izračuna na naslednji način:

(a)

kadar se uporablja člen 7 ali 8, se na osnovo uporabi enaka odstotna prilagoditev, kakor je določeno v navedenih členih za smrtnost zaradi ribolova;

(b)

kadar se uporablja člen 9, se na osnovo uporabi enaka odstotna prilagoditev ribolovnega napora, kot je znižanje celotnega dovoljenega ulova.

5.   Za skupine napora, ki niso navedene v odstavku 4, se največji dovoljeni ribolovni napor ohrani na ravni osnove.

Člen 13

Dodelitev dodatnega ribolovnega napora za ribolov z zelo selektivnim orodjem in ribolovna potovanja, ki se izogibajo ulovu trske

1.   Države članice lahko zvišajo največji dovoljeni ribolovni napor skupin napora, katerih napor je bil prilagojen v skladu s členom 12(4), in v skladu s pogoji iz odstavkov 2 do 7.

2.   Največji dovoljeni napor se lahko poveča v skupinah napora, v katerih ribolovna aktivnost enega ali več plovil:

(a)

poteka z edinim reguliranim orodjem na krovu, s katerim je na podlagi znanstvene raziskave, ki jo je ocenil STECF, zaradi tehničnih lastnosti tega orodja v ulovu vedno manj kot 1 % trsk (zelo selektivno orodje);

(b)

s katerim je v sestavi ulova manj kot 5 % trsk pri vsakem ribolovnem potovanju (ribolovna potovanja, ki se izogibajo ulovu trske);

(c)

poteka v skladu z načrtom za izogibanje ulovu trske ali zmanjšanje zavržkov, ki pri sodelujočih plovilih zmanjšuje smrtnost trsk zaradi ribolova za vsaj toliko kot prilagoditev napora iz člena 12(4), ali

(d)

poteka na območju zahoda Škotske do območja, zahodno od črte, ki se določi tako, da se loksodromi zaporedno povežejo s koordinatnimi točkami iz Priloge IV, ki se izračunajo v skladu s koordinatnim sistemom WGS84, pod pogojem, da so sodelujoča plovila opremljena s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (VMS).

3.   Plovila iz odstavka 2 se pogosteje opazujejo, zlasti glede:

(a)

izključne rabe zelo selektivnega orodja na zadevnih ribolovnih potovanjih, v skladu z odstavkom 2(a);

(b)

količine zavržka v skladu z odstavkom 2(b);

(c)

zmanjšanja smrtnosti zaradi ribolova v skladu z odstavkom 2(c);

(d)

količine ulova in zavržkov zahodno od črte iz odstavka 2(d);

ter pod pogojem, da bo zagotovljeno redno sporočanje podatkov v zvezi s spoštovanjem posebnih pogojev iz navedenih točk državi članici.

4.   Povečanje ribolovnega napora na podlagi tega člena se izračuna za vsako plovilo iz zadevnih skupin napora, ki deluje pod posebnimi pogoji iz odstavka 2(a), (b), (c) in (d), in ne sme preseči količine, ki je potrebna za izravnavo prilagoditve napora iz člena 12(4) za orodje, ki se uporablja pri teh aktivnostih.

5.   O vsakem povečanju dodelitve ribolovnega napora, za katerega so odgovorne države članice, se do 30. aprila v letu, v katerem se bo izvedla izravnava prilagoditve napora, obvesti Komisija. V obvestilu so navedene podrobnosti o plovilih, ki delujejo pod posebnimi pogoji iz odstavka 2(a), (b), (c) in (d), ribolovni napor posameznih skupin napora, ki ga država članica predvideva za zadevna plovila za to leto, in pogoji za spremljanje napora plovil, vključno z ureditvijo nadzora.

6.   Države članice najpozneje do 1. marca vsakega leta obvestijo Komisijo o ribolovnem naporu, uporabljenem v okviru ribolovnih dejavnosti preteklega leta.

7.   Komisija zaprosi STECF, da vsako leti opravi primerjavo med zmanjšanjem smrtnosti trsk zaradi uporabe odstavka 2(c) in pričakovanim zmanjšanjem zaradi prilagoditve napora iz člena 12(4). Komisija lahko na podlagi tega mnenja predlaga prilagoditve napora, ki se naslednje leto lahko uporabljajo za ustrezno skupino orodja.

Člen 14

Obveznosti države članice

1.   Vsaka država članica za ladje, ki plujejo pod njeno zastavo, odloči o metodi dodelitve največjega dovoljenega ribolovnega napora posameznim plovilom ali skupini plovil na podlagi vrste meril, ki zajemajo na primer:

(a)

spodbujanje dobrih ribolovnih praks, vključno z izboljšanjem zbiranja podatkov ter zmanjšanjem zavržkov in vpliva na mlade ribe;

(b)

sodelovanje v zadružnih programih, da se prepreči nepotreben prilov trsk;

(c)

majhen vpliv na okolje, vključno s porabo goriva in emisijami toplogrednih plinov;

(d)

sorazmernost pri dodeljevanju možnosti za ribolov v smislu ribolovne kvote.

2.   Vsaka država članica za vsako od območij iz Priloge I te uredbe izda posebna ribolovna dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (9) za plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in opravljajo ribolovne dejavnosti na tem območju, pri tem pa uporabljajo orodje, ki sodi v eno od skupin orodij iz Priloge I k tej uredbi.

3.   Za vsako območje iz Priloge I skupna zmogljivost – izražena v kW – plovil, ki imajo posebna ribolovna dovoljenja, izdana v skladu z odstavkom 2, ni večja od največje zmogljivosti plovil, ki so bila dejavna leta 2006 ali 2007 ter so uporabljala regulirano orodje in lovila ribe na zadevnem geografskem območju.

4.   Vsaka država članica določi in vodi seznam plovil, ki imajo posebno dovoljenje iz odstavka 2, ter ga da na voljo Komisiji in drugim državam članicam na svoji uradni spletni strani.

Člen 15

Ureditev ribolovnega napora

Države članice spremljajo zmogljivost in dejavnost svojega ladjevja po skupinah napora ter sprejmejo ustrezne ukrepe, ko se približujejo največjemu dovoljenemu ribolovnemu naporu, določenemu v skladu s členom 12, da zagotovijo, da napor ne bo presegel določenih omejitev.

Člen 16

Izmenjava največjega dovoljenega ribolovnega napora med državami članicami in obnovitev napora

1.   Največji dovoljeni ribolovni napor, določen v skladu s členom 11, lahko zadevne države članice prilagodijo ob upoštevanju:

(a)

izmenjav kvot, opravljenih v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002; in

(b)

ponovne dodelitve in/ali znižanja v skladu s členom 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 ter členov 21(4), 23(1) in 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93.

2.   Največji dovoljeni ribolovni napor, določen v skladu s členom 12, lahko prilagodi država članica, ki se odpove izmenjavanju kvot na katerem koli območju iz člena 3, če je ta država članica te izmenjave do sedaj opravljala med referenčnim obdobjem, ki se uporabi za določitev osnove, kakor je navedeno v členu 12(2), in če mora za uporabo pridobljenih kvot izvesti dodaten napor v eni od zadevnih skupin napora. Obnovitev napora poteka ob zmanjšanju celotnega dovoljenega napora države članice, ki vrača kvoto državi članici, ki jo prevzame, s tem pa se njenim skupinam napora zmanjšajo kvote, ki so na voljo za ribolov, razen če država članica, ki vrača kvoto, ne uporabi ustreznega napora za določitev omenjenih osnov.

3.   Ne glede na člen 17(2) lahko države članice v letu 2009 spremenijo svoje dodelitve ribolovnega napora s prenosom ribolovnega napora in zmogljivosti med posameznimi geografskimi območji iz člena 3, če ta prenos vključuje ribolovne dejavnosti iz člena 13(2)(a) in (b). Tovrstni prenosi se priglasijo Komisiji. Največji dovoljeni ribolovni napor iz člena 12(2)(a) se ustrezno spremeni.

Člen 17

Izmenjava največjega dovoljenega ribolovnega napora med skupinami napora

1.   Država članica lahko spremeni dodelitve napora, in sicer tako da prenese ribolovne zmogljivosti med skupinami napora pod pogoji iz odstavkov 2 do 5.

2.   Prenos je dovoljen med skupinami orodja, vendar ne med geografskimi območji, pod pogojem, da zadevna država članica Komisiji sporoči podatke o ulovu na enoto napora (CPUE) njene skupine orodja dajalke in prejemnice v povprečnih vrednostih preteklih treh let.

3.   Če je ulov na enoto napora skupine orodja dajalke večji od ulova na enoto napora skupine orodja prejemnice, se prenos načeloma opravi na osnovi 1 kW na dan za 1 kW na dan.

4.   Če je ulov na enoto napora skupine orodja dajalke manjši od ulova na enoto napora skupine orodja prejemnice, država članica uporabi korekcijski faktor za količino napora v skupini orodja prejemnice, da se vzpostavi ravnotežje z večjim ulovom na enoto napora slednje.

5.   Komisija zaprosi STECF, da razvije standardne korekcijske faktorje, ki bi jih lahko uporabili za lažji prenos napora med skupinami orodij z različnim ulovom na enoto napora.

POGLAVJE IV

SPREMLJANJE, INŠPEKCIJA IN NADZOR

Člen 18

Povezava z Uredbo (EGS) št. 2847/93

Nadzorni ukrepi iz tega poglavja veljajo poleg ukrepov, predpisanih v Uredbi (EGS) št. 2847/93.

Člen 19

Preverjanje ladijskega dnevnika

1.   Pri plovilih, opremljenih s sistemom VMS, države članice na podlagi podatkov VMS preverijo, ali informacije, ki jih prejmejo nadzorni ribiški centri (FMC), ustrezajo dejavnostim, zabeleženim v ladijskem dnevniku. Takšno navzkrižno preverjanje se zabeleži v računalniško berljivi obliki in se hrani tri leta.

2.   Vsaka država članica ima in na svoji uradni spletni strani objavi kontaktne podatke za predložitev ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovarjanju.

Člen 20

Tehtanje prvič iztovorjenih trsk

1.   Kapitan ribiškega plovila zagotovi, da se vsaka količina trske, večja od 300 kg, ulovljene na območjih iz člena 3 in iztovorjene v pristanišču Skupnosti, stehta na krovu ali v pristanišču iztovarjanja pred prodajo ali prevozom. Tehtnico, ki se uporablja za tehtanje, odobrijo pristojni nacionalni organi. Teža, ugotovljena pri tehtanju, se uporabi za deklaracijo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2847/93.

2.   Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 1 dovolijo, da tehtanje trsk poteka na dražbi rib na ozemlju države članice, če je iztovarjanje potekalo ob fizični inšpekciji ter če so bile ribe pred prevozom neposredno na dražbo rib zapečatene in pred tehtanjem niso bile odpečatene. Na prevoznem dokumentu so navedene podrobnosti inšpekcije ob iztovarjanju.

Člen 21

Referenčna merila za inšpekcijske preglede

Vsaka država članica s plovili, za katera velja ta uredba, določi posebna referenčna merila za inšpekcijske preglede. Takšna merila se redno pregledujejo, potem ko se opravi analiza doseženih rezultatov. Referenčna merila za inšpekcijske preglede se oblikujejo postopoma, dokler se ne določijo ciljna referenčna merila, opredeljena v Prilogi II.

Člen 22

Prepoved pretovarjanja

Na geografskih območjih iz člena 3 je prepovedano pretovarjanje trsk na morju.

Člen 23

Akcijski programi za nacionalni nadzor

1.   Države članice s plovili, za katera velja ta uredba, opredelijo akcijski program za nacionalni nadzor v skladu s Prilogo III.

2.   Države članice s plovili, za katera velja ta uredba, vsako leto pred 31. januarjem na svoji uradni spletni strani Komisiji in drugim državam članicam, ki jih zadeva ta uredba, dajo na voljo akcijske programe za nacionalni nadzor, skupaj s časovnim načrtom za njihovo izvedbo.

3.   Komisija najmanj enkrat na leto skliče sestanek Odbora za ribištvo in ribogojstvo, da oceni skladnost z akcijskimi programi za nacionalni nadzor nad staleži trsk, za katere velja ta uredba, in ovrednoti njihove rezultate.

Člen 24

Predhodno obvestilo

1.   Kapitan ribiškega plovila Skupnosti ali njegov/njen predstavnik pred kakršnim koli vstopom plovila, ki ima na krovu več kot eno tono trsk, v pristanišče ali kakršnim koli mestom iztovarjanja v državi članici, vsaj štiri ure pred takšnim vstopom obvesti pristojne organe te države članice o:

(a)

imenu pristanišča ali mestu iztovarjanja;

(b)

predvidenem času prihoda v to pristanišče ali na mesto iztovarjanja;

(c)

količinah v kg žive mase za vse vrste, od katerih se na krovu hrani več kot 50 kg.

2.   Pristojni organi države članice, kjer nameravajo iztovoriti več kot eno tono trsk, lahko zahtevajo, da se iztovarjanje ulova, ki je na krovu, ne začne, dokler ga ti organi ne odobrijo.

3.   Kapitan ribiškega plovila Skupnosti ali njegov/njen predstavnik, ki bi rad pretovoril ali iztovoril na morju kakršno koli količino, ki je na krovu, ali ki bi rad pristal v pristanišču ali mestu iztovarjanja v tretji državi, sporoči vsaj 24 ur pred pretovarjanjem ali iztovarjanjem na morju ali pristankom v tretji državi pristojnim organom države članice zastave podatke iz odstavka 1.

Člen 25

Določena pristanišča

1.   Kadar nameravajo z ribiškega plovila Skupnosti iztovoriti več kot dve toni trsk v Skupnosti, kapitan plovila zagotovi, da se takšno iztovarjanje opravi samo v določenih pristaniščih.

2.   Vsaka država članica določi pristanišča, kjer se opravlja iztovarjanje več kot dveh ton trsk.

3.   Vsaka država članica na javnem spletnem mestu omogoči dostop do seznama določenih pristanišč ter postopkov pregledovanja in nadzora za ta pristanišča, vključno s pogoji za beleženje in poročanje o količinah trsk ob vsakem iztovarjanju.

Komisija posreduje te podatke vsem državam članicam.

Člen 26

Dovoljena meja odstopanja pri oceni količin, zabeleženih v ladijskem dnevniku

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (10) znaša dovoljena meja odstopanja pri oceni količin v kilogramih trsk na krovu 8 % od tiste količine, ki je zabeležena v ladijskem dnevniku.

Člen 27

Ločeno shranjevanje trsk

Ribiškim plovilom Skupnosti je prepovedano hraniti na krovu kakršno koli količino trsk, pomešanih z drugimi vrstami morskih organizmov, v kakršnem koli zabojniku. Zabojniki s trskami so zloženi v podpalubju, tako da so ločeni od drugih zabojnikov.

Člen 28

Prevoz trsk

1.   Pristojni organi države članice lahko zahtevajo, da se kakršna koli količina trsk, ulovljenih v katerem koli od geografskih območij, določenih v členu 3, ki se prvič iztovorijo v tej državi članici, stehta v prisotnosti nadzornikov, preden jih iz pristanišča prvega iztovarjanja prepeljejo drugam. V primeru trsk, ki se prvič iztovorijo v določenem pristanišču v skladu s členom 24, se v prisotnosti nadzornikov, ki jih pooblastijo države članice, stehtajo reprezentativni vzorci, ki predstavljajo vsaj 20 % iztovorjenih količin, preden so prvič na voljo za prodajo in prodani. V ta namen pošljejo države članice Komisiji v roku enega meseca od dne začetka veljavnosti te uredbe podatke o režimu vzorčenja, ki se bo uporabljal.

2.   Z odstopanjem od pogojev iz člena 13 Uredbe (EGS) št. 2847/93 spremlja vse količine trsk, ki so večje od 50 kg in se prepeljejo na kraj, ki ni kraj prvega iztovarjanja ali uvoza, kopija ene od izjav, predvidenih v členu 8(1) navedene uredbe, ki se nanaša na prepeljane količine trsk. Izjema, predvidena v členu 13(4)(b) navedene uredbe, se ne uporablja.

Člen 29

Poseben program nadzora

Z odstopanjem od člena 34c(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 lahko posebni programi nadzora za zadevne staleže trsk trajajo več kot dve leti od začetka njihove veljavnosti.

POGLAVJE V

SPREJEMANJE ODLOČITEV IN KONČNE DOLOČBE

Člen 30

Postopek odločanja

Kadar je s to uredbo predvideno, da mora Svet sprejeti odločitev, ta odloča s kvalificirano večino na podlagi predloga Komisije.

Člen 31

Spremembe Priloge I

Komisija lahko na podlagi mnenja STECF spremeni Prilogo I k tej uredbi v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002 in na podlagi naslednjih načel:

(a)

skupine napora se določijo čim bolj homogeno, pri čemer se upoštevajo ujeti biološki staleži, velikost ujetih rib, kot ciljni ulov ali prilov, in vplivi ribolovnih dejavnosti, povezanih s skupinami napora, na okolje;

(b)

število in velikost skupin napora morata biti stroškovno učinkovita v smislu bremena upravljanja, povezanega s potrebami po ohranjanju.

Člen 32

Podrobna pravila

Podrobna pravila za uporabo členov 11(3), 14, 17 in 18 te uredbe se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 30(2) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 33

Pomoč iz Evropskega sklada za ribištvo

1.   Za namene člena 21(a)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 velja večletni načrt za načrt obnovitve v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002 za vse štiri staleže trsk iz člena 1 in za tista leta, ko je stalež pod ustrezno previdnostno ravnijo drstitvene biomase iz člena 6.

2.   Za namene člena 21(a)(iv) Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 velja dolgoročni načrt za načrt upravljanja v smislu člena 6 Uredbe (ES) št. 2371/2002 za vse štiri staleže trsk iz člena 1 in za leta, ki niso leta iz odstavka 1.

Člen 34

Pregled

Komisija na podlagi mnenja STECF in po posvetovanju z ustreznim regionalnim svetovalnim svetom najpozneje tretje leto uporabe te uredbe in zatem vsako tretje zaporedno leto uporabe te uredbe oceni vpliv upravljalnih ukrepov na zadevne staleže trsk in ribolov teh staležev ter po potrebi predlaga ustrezne ukrepe za spremembo te uredbe.

Člen 35

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 423/2004 se razveljavi.

Člen 36

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  Mnenje z dne 21. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 70, 9.3.2004, str. 8.

(3)  UL L 226, 29.8.1980, str. 48.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(6)  UL L 223, 15.8.2006, str. 1.

(7)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(8)  UL L 60, 5.2.2008, str. 1.

(9)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(10)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1.


PRILOGA I

Skupine napora se določijo glede na eno od skupin orodij iz točke 1 in eno od geografskih območij iz točke 2.

1.   Skupine orodja

(a)

Pridnene vlečne mreže in potegalke (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) z mrežnim očesom:

 

TR1 enakim 100 mm ali širšim,

 

TR2 enakim 70 mm ali širšim, vendar ožjim od 100 mm,

 

TR3 enakim 16 mm ali širšim, vendar ožjim od 32 mm;

(b)

Vlečne mreže z gredjo (TBB) z mrežnim očesom:

 

BT1 enakim 120 mm ali širšim,

 

BT2 enakim 80 mm ali širšim, vendar ožjim od 120 mm;

(c)

Zabodne mreže, zapletne mreže (GN);

(d)

Trislojne mreže (GT);

(e)

Parangali (LL).

2.   Razvrščanje geografskih območij:

V tej prilogi se uporabljajo naslednje geografske razvrstitve:

(a)

Kattegat;

(b)

(i)

Skagerrak;

(ii)

tisti del območja ICES IIIa, ki ga ne zajemata Skagerrak in Kattegat;

območje ICES IV in vode ES območja ICES IIa;

(iii)

območje ICES VIId;

(c)

območje ICES VIIa;

(d)

območje ICES VIa.


PRILOGA II

POSEBNA REFERENČNA MERILA ZA INŠPEKCIJSKE PREGLEDE

Cilj

1.

Vsaka država članica določi posebna referenčna merila za inšpekcijske preglede v skladu s to prilogo.

Strategija

2.

Inšpekcija in nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi sta usmerjena na plovila, ki bodo verjetno lovila trsko. Kot dopolnilni navzkrižni mehanizem za preskus učinkovitosti inšpekcije in nadzora se uporabijo naključni inšpekcijski pregledi prevoza in trženja trske.

Prednostne naloge

3.

Za različne vrste orodja veljajo različne prednostne stopnje glede na to, koliko je ladjevje prizadeto zaradi omejitev ribolovnih možnosti. Zato vsaka država članica določi posebne prednostne naloge.

Ciljna referenčna merila

4.

Države članice najpozneje en mesec od začetka veljavnosti te uredbe začnejo izvajati razporede inšpekcijskih pregledov, da bi dosegle navedene cilje.

Države članice navedejo in opišejo, katera strategija vzorčenja bo uporabljena.

Komisija lahko ima na zahtevo dostop do programa vzorčenja, ki ga uporablja država članica.

(a)

Raven inšpekcijskih pregledov v pristaniščih

Točnost, ki jo je treba doseči, mora biti najmanj enakovredna ravni, pridobljeni z enostavno naključno metodo vzorčenja, pri kateri inšpekcijski pregledi zajemajo 20 % vseh iztovorov trske v državi članici.

(b)

Raven inšpekcijskih pregledov trženja

Pregleda se 5 % količin trske, ki so na voljo za prodajo na dražbi.

(c)

Raven inšpekcijskih pregledov na morju

Prilagodljivo referenčno merilo: določi se po podrobni analizi ribolovnih dejavnosti na vsakem območju. Referenčna merila za inšpekcijske preglede na morju se izrazijo kot število obhodnih dni na morju na območjih upravljanja trske, po možnosti skupaj s posebnim referenčnim merilom za obhodne dni na posameznih območjih.

(d)

Raven zračnega nadzora

Prilagodljivo referenčno merilo: določi se po podrobni analizi ribolovnih dejavnosti na vsakem območju ob upoštevanju virov, ki jih ima na voljo država članica.


PRILOGA III

VSEBINA AKCIJSKIH PROGRAMOV ZA NACIONALNI NADZOR

V akcijskih programih za nacionalni nadzor je med drugim določeno naslednje:

1.   Sredstva nadzora

Človeški viri

(a)

Število inšpektorjev na kopnem in na morju ter obdobja in območja njihove napotitve.

Tehnični viri

(b)

Število patruljnih čolnov in letal ter obdobja in območja njihove napotitve.

Finančna sredstva

(c)

Dodeljena proračunska sredstva za napotitve človeških virov ter patruljnih čolnov in letal.

2.   Elektronsko zapisovanje in sporočanje podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi

Opis sistemov, ki se izvajajo za zagotovitev skladnosti s členi 19, 23, 24 in 25.

3.   Določitev pristanišč

Po potrebi seznam pristanišč, določenih za iztovarjanje trske v skladu s členom 25.

4.   Obvestilo pred iztovarjanjem

Opis sistemov, ki se izvajajo za zagotovitev skladnosti s členom 24.

5.   Nadzor nad iztovori

Opis zmogljivosti in/ali sistemov, ki se izvajajo za zagotovitev skladnosti z določbami členov 19, 20, 21 in 28.

6.   Postopki inšpekcijskih pregledov

V akcijskih programih za nacionalni nadzor so določeni postopki, ki se uporabljajo:

(a)

ob izvajanju inšpekcijskih pregledov na morju in na kopnem;

(b)

za komunikacijo s pristojnimi organi, ki jih druge države članice določijo kot pristojne za akcijski program za nacionalni nadzor nad trsko;

(c)

za skupni nadzor in izmenjavo inšpektorjev, vključno z navedbo pristojnosti in pooblastil inšpektorjev, ki delujejo v vodah drugih držav članic.


PRILOGA IV

Črta iz člena 13(2)(d)

Črta iz člena 13(2)(d) se določi tako, da se loksodromi zaporedno povežejo z naslednjimi koordinatnimi točkami na podlagi koordinatnega sistema WGS84:

 

54 o30′S, 10 o35′Z

 

55 o20′S, 9 o50′Z

 

55 o30′S, 9 o20′Z

 

56 o40′S, 8 o55′Z

 

57 o0′S, 9 o0′Z

 

57 o20′S, 9 o20′Z

 

57 o50′S, 9 o20′Z

 

58 o10′S, 9 o0′Z

 

58 o40′S, 7 o40′Z

 

59 o0′S, 7 o30′Z

 

59 o20′S, 6 o30′Z

 

59 o40′S, 6 o5′Z

 

59 o40′S, 5 o30′Z

 

60 o0′S, 4 o50′Z

 

60 o15′S, 4 o0′Z.


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1343/2008

z dne 23. decembra 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. decembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka tretjih držav (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1344/2008

z dne 23. decembra 2008

o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila iz Uredbe (EGS) št. 3846/87 za leto 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 z dne 17. decembra 1987 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (2) in zlasti četrtega odstavka člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Treba je objaviti celotno nomenklaturo za nadomestila v veljavi 1. januarja 2009, kakor izhaja iz uredbenih določb za izvozne dogovore za kmetijske proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3846/87 se spremeni:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA I

NOMENKLATURA KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA IZVOZNA NADOMESTILA

1.   Žita in pšenična ali ržena moka, drobljenci ali zdrob

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

1001

Pšenica in soržica:

 

1001 10 00

– Trda pšenica:

 

– – semenska

1001 10 00 9200

– – druga

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Drugo:

 

– – druga pira, navadna pšenica in soržica:

 

1001 90 91

– – – navadna pšenica in soržica, semenska

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – drugo

1001 90 99 9000

1002 00 00

1002 00 00 9000

1003 00

Ječmen:

 

1003 00 10

– semenski

1003 00 10 9000

1003 00 90

– drug

1003 00 90 9000

1004 00 00

Oves:

 

– semenski

1004 00 00 9200

– drug

1004 00 00 9400

1005

Koruza:

 

ex 1005 10

– semenska:

 

1005 10 90

– – druga

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Druga

1005 90 00 9000

1007 00

Sirek v zrnu:

 

1007 00 90

– Drugo

1007 00 90 9000

ex 1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita:

 

1008 20 00

– Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice:

 

– Pšenična moka:

 

1101 00 11

– – iz trde pšenice

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – iz navadne pšenice in pire:

 

– – – z vsebnostjo pepela od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – z vsebnostjo pepela od 601 do 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – z vsebnostjo pepela od 901 do 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – z vsebnostjo pepela od 1 101 do 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – z vsebnostjo pepela od 1 651 do 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – z vsebnostjo pepela več kot 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Moka iz soržice

1101 00 90 9000

ex 1102

Žitne moke, razen pšenične ali moke iz soržice:

 

1102 10 00

– Ržena moka:

 

– – z vsebnostjo pepela od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – z vsebnostjo pepela od 1 400 do 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – z vsebnostjo pepela več kot 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

 

– Drobljenec in zdrob:

 

1103 11

– – pšenična

 

1103 11 10

– – – iz trde pšenice:

 

– – – – z vsebnostjo pepela od 0 do 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – zdrob, pri katerem del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 0,160 mm, ne presega 10 mas. %

1103 11 10 9200

– – – – – drug

1103 11 10 9400

– – – – z vsebnostjo pepela več kot 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – iz navadne pšenice in pire:

 

– – – – z vsebnostjo pepela od 0 do 600 mg/100 g:

1103 11 90 9200

– – – – z vsebnostjo pepela več kot 600 mg/100 g:

1103 11 90 9800


2.   Riž in lomljen riž

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka

1006

Riž:

 

1006 20

– Oluščen nebrušen (rjav) riž:

 

– – predkuhan:

 

1006 20 11

– – – okroglozrnat

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – srednjezrnat

1006 20 13 9000

– – – dolgozrnat:

 

1006 20 15

– – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20 17 9000

– – drug:

 

1006 20 92

– – – okroglozrnat

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – srednjezrnat

1006 20 94 9000

– – – dolgozrnat:

 

1006 20 96

– – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20 98 9000

1006 30

– Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran:

 

– – manj brušen riž:

 

– – – predkuhan:

 

1006 30 21

– – – – okroglozrnat

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – srednjezrnat

1006 30 23 9000

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 25

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30 27 9000

– – – drug:

 

1006 30 42

– – – – okroglozrnat

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – srednjezrnat

1006 30 44 9000

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 46

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30 48 9000

– – dobro brušen riž:

 

– – – predkuhan:

 

1006 30 61

– – – – okroglozrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – drug

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – srednjezrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – drug

1006 30 63 9900

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 65

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – drug

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – drug

1006 30 67 9900

– – – drug:

 

1006 30 92

– – – – okroglozrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – drug

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – srednjezrnat:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – drug

1006 30 94 9900

– – – – dolgozrnat:

 

1006 30 96

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – drug

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več:

 

– – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – drug

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Lomljen riž

1006 40 00 9000


3.   Proizvodi iz žit

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice:

 

ex 1102 20

– Koruzna moka:

 

ex 1102 20 10

– – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,3 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % (2)

1102 20 10 9200

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,3 mas. %, vendar manj kot 1,5 mas. %, in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1 mas. % (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – druga:

 

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %, vendar manj kot 1,7 mas. %, in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1 mas. % (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Druga:

 

1102 90 10

– – ječmenova moka:

 

– – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %

1102 90 10 9100

– – – druga

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – ovsena moka:

 

– – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1,8 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 mas. % in pri kateri je peroksidaza dejansko inaktivirana

1102 90 30 9100

ex 1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

 

– Drobljenec in zdrob:

 

ex 1103 13

– – koruzna:

 

ex 1103 13 10

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – – z vsebnostjo maščob do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,6 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z odprtino 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9100

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % , in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9300

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 1,3 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. %, in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1,0 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – druga:

 

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %, vendar manj kot 1,7 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 1 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, presega 5 % (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – iz drugih žit:

 

1103 19 10

– – – ržena

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – ječmenova:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – ovsena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Peleti:

 

1103 20 20

– – ječmenovi

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – pšenični

1103 20 60 9000

ex 1104

Žitna zrna, drugače obdelana (na primer: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

 

– Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 

ex 1104 12

– – ovsena:

 

ex 1104 12 90

– – – v obliki kosmičev:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 12 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1104 12 90 9100

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi več kot 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 1,5 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – iz drugih žit:

 

1104 19 10

– – – pšenična

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – koruzna:

 

– – – – v obliki kosmičev:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,7 mas. % (3)

1104 19 50 9110

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % (3)

1104 19 50 9130

– – – ječmenova:

 

ex 1104 19 69

– – – – v obliki kosmičev

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %

1104 19 69 9100

– Drugače obdelana zrna (npr. oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):

 

ex 1104 22

– – ovsena:

 

ex 1104 22 20

– – – oluščena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnost pepela v suhi snovi do vključno 0,5 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – oluščena in rezana ali drobljena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – koruzna:

 

ex 1104 23 10

– – – oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali nedrobljena:

 

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,6 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % in z vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % v skladu z opredelitvijo iz priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – iz drugih žit:

 

– – – ječmenova:

 

ex 1104 29 01

– – – – oluščena:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – oluščena in rezana ali drobljena:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlirana:

 

– – – – – z vsebnostjo pepela do vključno 1 mas. % (brez smukca):

 

– – – – – – pri katerih je prva kategorija skladna z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – z vsebnostjo pepela do vključno 1 mas. % (brez smukca):

 

– – – – – – pri katerih je druga kategorija skladna z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – drugo:

 

– – – – oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali nedrobljena:

 

ex 1104 29 11

– – – – – pšenična, nerezana ali drobljena v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – obdelana le z drobljenjem:

 

1104 29 51

– – – – – pšenična

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – ržena

1104 29 55 9000

1104 30

– Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

 

1104 30 10

– – pšenični

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – iz drugih žit

1104 30 90 9000

1107

Slad, pražen ali nepražen:

 

1107 10

– Nepražen:

 

– – pšenični:

 

1107 10 11

– – – v obliki moke

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – drug:

1107 10 19 9000

– – drug:

 

1107 10 91

– – – v obliki moke

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – drug

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Pražen

1107 20 00 9000

ex 1108

Škrob; inulin:

 

– Škrob (4):

 

ex 1108 11 00

– – pšenični škrob:

 

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 11 00 9200

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 87 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – koruzni škrob:

 

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 12 00 9200

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 97 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – krompirjev škrob:

 

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 80 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 13 00 9200

– – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 77 %, vendar manj kot 80 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – drug škrob:

 

ex 1108 19 10

– – – rižev škrob:

 

– – – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 19 10 9200

– – – – z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 87 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen:

 

– Osušen pšenični gluten, z vsebnostjo beljakovin v suhi snovi več kot 82 mas. % (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

ex 1702 30

– Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze:

 

– – drugo:

 

1702 30 50

– – – v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – drugo (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

 

1702 40 90

– – drugo (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

 

1702 90 50

– – maltodekstrin in maltodekstrinski sirup:

 

– – – maltodekstrin, v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 50 9100

– – – drugo (6)

1702 90 50 9900

– – karamel:

 

– – – drugo:

 

1702 90 75

– – – – v obliki prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – drugo

1702 90 79 9000

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

ex 2106 90

– Drugo:

 

– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 

– – – drugo:

 

2106 90 55

– – – – glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi (6)

2106 90 55 9000


4.   Krmne mešanice na osnovi žit

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali (7):

 

ex 2309 10

– Hrana za pse in mačke, pripravljena za prodajo na drobno:

 

– – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ki sodijo v podštevilke 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

 

– – – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – – ki ne vsebuje škroba ali vsebuje manj kot 10 mas. % škroba (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 13 9000

– – – – ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 10 31

– – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 33 9000

– – – – ki vsebuje več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 10 51

– – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Drugo:

 

– – drugo, vključno premiksi:

 

– – – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ki sodijo v podštevilke 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

 

– – – – ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – – – ki ne vsebuje škroba ali vsebuje manj kot 10 mas. % škroba (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 33 9000

– – – – – ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 90 41

– – – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 43 9000

– – – – – ki vsebuje več kot 30 mas. % škroba (8):

 

2309 90 51

– – – – – – ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 53 9000


5.   Goveje in telečje meso

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0102

Živo govedo:

 

ex 0102 10

– Čistih pasem, plemenske:

 

ex 0102 10 10

– – telice (samice goveda, ki še niso telile):

 

– – – mase nad 250 kg:

 

– – – – do starosti 30 mesecev

0102 10 10 9140

– – – – drugo

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – krave:

 

– – – mase nad 250 kg:

 

– – – – do starosti 30 mesecev

0102 10 30 9140

– – – – drugo

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – drugo:

 

– – – mase nad 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Drugo:

 

– – domačih pasem:

 

– – – mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – za zakol:

 

– – – – – mase nad 220 kg

0102 90 41 9100

– – – mase nad 300 kg:

 

– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):

 

0102 90 51

– – – – – za zakol

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – druge

0102 90 59 9000

– – – – krave:

 

0102 90 61

– – – – – za zakol

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – druge

0102 90 69 9000

– – – – druge:

 

0102 90 71

– – – – – za zakol

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – drugo

0102 90 79 9000

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

 

0201 10 00

– Trupi in polovice:

 

– – sprednji del trupa ali polovice trupa z vsemi kostmi, kitami, vratom in plečetom z več kot 10 rebri:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 10 00 9110

– – – drugo

0201 10 00 9120

– – drugo:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 10 00 9130

– – – drugo

0201 10 00 9140

0201 20

– Drugi kosi s kostmi:

 

0201 20 20

– – ‚kompenzirane‘ četrti:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 20 9110

– – – drugo

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

 

– – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 30 9110

– – – druge

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

 

– – – z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber:

 

– – – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 50 9110

– – – – druge

0201 20 50 9120

– – – z več kot osmimi rebri ali osmimi pari reber:

 

– – – – od odraslega moškega goveda (10)

0201 20 50 9130

– – – – druge

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – drugo:

 

– – – z maso kosti, ki ne presega ene tretjine mase celotnega kosa

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Brez kosti:

 

– – kosi brez kosti, izvoženi v Združene države Amerike pod pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1643/2006 (12) ali v Kanado pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – kosi brez kosti, vključno z mletim mesom, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 78 % ali več (15)

0201 30 00 9060

– – drugo, vsak kos pakiran posamično, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 55 % ali več (15):

 

– – – iz zadnjih četrti odraslega moškega goveda z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber, raven rez ali rez ‚Pistola‘ (11)

0201 30 00 9100

– – – iz nerazkosanih ali razkosanih sprednjih četrti odraslega moškega goveda, raven rez ali rez ‚Pistola‘ (11)

0201 30 00 9120

– – drugo

0201 30 00 9140

ex 0202

Goveje meso, zamrznjeno:

 

0202 10 00

– Trupi in polovice:

 

– – sprednji del trupa ali polovice trupa z vsemi kostmi, kitami, vratom in plečetom z več kot 10 rebri

0202 10 00 9100

– – drugo

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Drugi kosi s kostmi:

 

0202 20 10

– – ‚kompenzirane‘ četrti

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

 

– – – z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber

0202 20 50 9100

– – – z več kot osmimi rebri ali osmimi pari reber

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – drugo:

 

– – – z maso kosti, ki ne presega ene tretjine mase celotnega kosa

0202 20 90 9100

0202 30

– Brez kosti:

 

0202 30 90

– – drugo:

 

– – – kosi brez kosti, izvoženi v Združene države Amerike pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 1643/2006 (12) ali v Kanado pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – drugo, vključno z mletim mesom, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 78 % ali več (15)

0202 30 90 9200

– – – drugo

0202 30 90 9900

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni:

 

0206 10

– Od goved, sveži ali ohlajeni:

 

– – drugi:

 

0206 10 95

– – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 10 95 9000

– Od goved, zamrznjeni:

 

0206 29

– – drugi:

 

– – – drugi:

 

0206 29 91

– – – – mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 29 91 9000

ex 0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov:

 

ex 0210 20

– Meso, goveje:

 

ex 0210 20 90

– – Brez kosti:

 

– – – nasoljeno in sušeno

0210 20 90 9100

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

 

ex 1602 50

– Goved:

 

– – drugo:

 

ex 1602 50 31

– – – ‚Corned beef‘ v nepredušni embalaži, ki ne vsebuje drugega mesa kot govejega:

 

– – – – z razmerjem med kolagenom in beljakovinami več kot 0,35 (16) in vsebnostjo naslednjih masnih odstotkov govejega mesa (brez klavničnih odpadkov ali maščob):

 

– – – – – 90 mas. % ali več:

 

– – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % ali več, vendar manj kot 90 %:

 

– – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – drugo; v nepredušni embalaži:

 

– – – – ki ne vsebujejo drugega mesa kot govejega:

 

– – – – – z razmerjem med kolagenom in beljakovinami več kot 0,35 (16) in vsebnostjo naslednjih masnih odstotkov govejega mesa (brez klavničnih odpadkov ali maščob):

 

– – – – – – 90 mas. % ali več:

 

– – – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % ali več, vendar manj kot 90 %:

 

– – – – – – – proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Prašičje meso

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0103

Živi prašiči:

 

– Drugi:

 

ex 0103 91

– – mase pod 50 kg:

 

0103 91 10

– – – domačih pasem

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – mase 50 kg ali več:

 

– – – domačih pasem:

 

0103 92 19

– – – – drugi

0103 92 19 9000

ex 0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

 

– Sveže ali ohlajeno:

 

ex 0203 11

– – trupi in polovice::

 

0203 11 10

– – – domačih prašičev (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 12 11

– – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – plečeta in njihovi kosi (29):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – drugo:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 19 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi (30):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – hrbet in njegovi kosi, s kostmi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – prsa s potrebušino in njihovi kosi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0203 19 15 9100

– – – – drugo:

 

ex 0203 19 55

– – – – – brez kosti:

 

– – – – – – šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – potrebušina in njeni kosi, s skupno vsebnostjo hrustanca manj kot 15 mas. % (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Zamrznjeno:

 

ex 0203 21

– – trupi in polovice:

 

0203 21 10

– – – domačih prašičev (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 22 11

– – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – plečeta in njihovi kosi (29):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – drugo:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0203 29 11

– – – – prednji deli in njihovi kosi (30):

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

 

– – – – – hrbet in njegovi kosi, s kostmi:

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0203 29 15 9100

– – – – drugo:

 

ex 0203 29 55

– – – – – brez kosti:

 

– – – – – – šunke, prednji deli, plečeta in njihovi kosi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov:

 

– Meso, prašičje:

 

ex 0210 11

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 

– – – domačih prašičev:

 

– – – – nasoljena ali v slanici:

 

ex 0210 11 11

– – – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 11 9100

– – – – sušena ali dimljena

 

ex 0210 11 31

– – – – – šunke in njihovi kosi:

 

– – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18):

 

– – – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 31 9110

– – – – – – drugo:

 

– – – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – prsa s potrebušino in njihovi kosi:

 

– – – domačih prašičev:

 

ex 0210 12 11

– – – – nasoljena ali v slanici:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – sušene ali dimljene:

 

– – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – drugo:

 

– – – domačih prašičev:

 

– – – – nasoljeno ali v slanici:

 

ex 0210 19 40

– – – – – ledja in njihovi kosi:

 

– – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – drugo:

 

– – – – – – brez kosti:

 

– – – – – – – šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – potrebušina in njeni kosi, z odstranjeno kožo (17):

 

– – – – – – – – s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 19 50 9310

– – – – sušene ali dimljene:

 

– – – – – drugo:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – brez kosti:

 

– – – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov:

 

– Drugo (24):

 

1601 00 91

– – klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane (20)  (22):

 

– – – ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov

1601 00 91 9120

– – – druge

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – drugo (19)  (22):

 

– – – ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov

1601 00 99 9110

– – – drugo

1601 00 99 9190

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

 

– prašičev:

 

ex 1602 41

– – šunke in njihovi kosi:

 

ex 1602 41 10

– – – domačih prašičev (23):

 

– – – – kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (24)  (25):

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso več kot 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso manj kot 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – plečeta in njihovi kosi:

 

ex 1602 42 10

– – – domačih prašičev (23):

 

– – – – kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (24)  (25):

 

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso več kot 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto maso manj kot 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – drugo, vključno mešanice:

 

– – – domačih prašičev:

 

– – – – ki vsebujejo več kot 80 mas. % mesa ali klavničnih odpadkov katere koli vrste, vključno z maščobami katere koli vrste ali kakršnega koli izvora

 

ex 1602 49 19

– – – – – drugo (23)  (26):

 

– – – – – – kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (24)  (25):

 

– – – – – – – ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov:

 

– – – – – – – – ki vsebujejo proizvode iz prepoznavnih kosov mišičnega mesa, ki jih zaradi njihove velikosti ni mogoče identificirati kot dele šunke, plečeta, ledij ali vratnika, skupaj z delci vidne maščobe in majhnimi količinami želatine

1602 49 19 9130


7.   Perutninsko meso

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0105

Živa perutnina, in sicer kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

– Mase do vključno 185 g:

 

0105 11

– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

 

– – – kokoši iz matične jate (plemenske)

 

0105 11 11

– – – – nesnice

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – druge

0105 11 19 9000

– – – druge:

 

0105 11 91

– – – – nesnice

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – druge

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – purani

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – druga:

 

0105 19 20

– – – gosi

0105 19 20 9000

ex 0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

– Kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

ex 0207 12 10

– – – oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot ‚70 % piščanci‘:

 

– – – – s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – druge

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot ‚65 % piščanci‘ ali pod drugim nazivom:

 

– – – – ‚65 % piščanci‘:

 

– – – – – s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – drugi

0207 12 90 9190

– – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki neenakomerne sestave:

 

– – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – druge

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – kosi in odpadki, zamrznjeni:

 

– – – kosi:

 

– – – – s kostmi:

 

ex 0207 14 20

– – – – – polovice ali četrtine:

 

– – – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – – drugi

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – noge in kosi nog:

 

– – – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – – drugi

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – drugo:

 

– – – – – – polovice ali četrti brez škofij:

 

– – – – – – – kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

 

– – – – – – – drugi

0207 14 70 9190

– – – – – – kosi, ki jih sestavlja cela noga ali del noge in del hrbta, pri čemer masa hrbta ne presega 25 % celotne mase

 

– – – – – – – kokoši in petelinov vrsteGallus domesticus s popolnoma okostenelima stegnenicama

 

– – – – – – – drugi

0207 14 70 9290

– Od puranov:

 

0207 25

– – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 

0207 25 10

– – – oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot ‚73 % purani‘ ali pod drugim nazivom

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – kosi in odpadki, zamrznjeni:

 

– – – kosi:

 

ex 0207 27 10

– – – – brez kosti:

 

– – – – – homogenizirano meso, vključno mehansko izkoščeno meso

 

– – – – – drugi:

 

– – – – – – drugi, razen škofij

0207 27 10 9990

– – – – s kostmi:

 

– – – – – noge in kosi nog:

 

0207 27 60

– – – – – – krače in kosi krač

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – drugo

0207 27 70 9000


8.   Jajca

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

– Perutnine:

 

– – valilna (35):

 

0407 00 11

– – – puranja ali gosja

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – druga

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – druga

0407 00 30 9000

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

– Rumenjaki:

 

ex 0408 11

– – sušeni:

 

ex 0408 11 80

– – – drugi:

 

– – – – primerni za človeško prehrano

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – drugi:

 

– – – drugi:

 

ex 0408 19 81

– – – – tekoči:

 

– – – – – primerni za človeško prehrano

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – drugi, vključno zamrznjeni:

 

– – – – – primerni za človeško prehrano

0408 19 89 9100

– Drugo:

 

ex 0408 91

– – sušeno:

 

ex 0408 91 80

– – – drugo:

 

– – – – primerni za človeško prehrano

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – drugo:

 

ex 0408 99 80

– – – drugo:

 

– – – – primerni za človeško prehrano

0408 99 80 9100

9.   Mleko in mlečni izdelki

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana niti ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (50):

 

0401 10

– z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %:

 

0401 10 10

– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – drugo

0401 10 90 9000

0401 20

– Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %

 

– – do vključno 3 mas. %:

 

0401 20 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

0401 20 11 9100

– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %:

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

0401 20 19 9100

– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

0401 20 19 9500

– – več kot 3 mas. %:

 

0401 20 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – drugo

0401 20 99 9000

0401 30

– Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %:

 

– – do vključno 21 mas. %:

 

0401 30 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %

0401 30 11 9400

– – – – – več kot 17 mas. %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 17 mas. %:

0401 30 19 9700

– – več kot 21 mas. %, vendar manj kot 45 mas. %:

 

0401 30 31

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 35 mas. %

0401 30 31 9100

– – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0401 30 31 9400

– – – – – več kot 39 mas. %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 35 mas. %

0401 30 39 9100

– – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0401 30 39 9400

– – – – – več kot 39 mas. %

0401 30 39 9700

– – več kot 45 mas. %:

 

0401 30 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 68 mas. %

0401 30 91 9100

– – – – – več kot 68 mas. %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – drugo:

 

– – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – do vključno 68 mas. %

0401 30 99 9100

– – – – – več kot 68 mas. %

0401 30 99 9500

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila (43):

 

ex 0402 10

– V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (46):

 

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (48):

 

0402 10 11

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – drugo

0402 10 19 9000

– – drugo (49):

 

0402 10 91

– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – drugo

0402 10 99 9000

– V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % (46):

 

ex 0402 21

– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (48):

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %:

 

0402 21 11

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0402 21 11 9200

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 21 11 9300

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 21 11 9500

– – – – – – več kot 25 mas. %

0402 21 11 9900

– – – – drugo:

 

0402 21 17

– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 11 mas. %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 11 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – – – do vključno 17 mas. %

0402 21 19 9300

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 21 19 9500

– – – – – – več kot 25 mas. %

0402 21 19 9900

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 27 mas. %:

 

0402 21 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 28 mas. %

0402 21 91 9100

– – – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0402 21 91 9200

– – – – – – več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %

0402 21 91 9350

– – – – – – več kot 45 mas. %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 28 mas. %

0402 21 99 9100

– – – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0402 21 99 9200

– – – – – – več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. %

0402 21 99 9300

– – – – – – več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. %

0402 21 99 9400

– – – – – – več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. %

0402 21 99 9500

– – – – – – več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. %

0402 21 99 9600

– – – – – – več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. %

0402 21 99 9700

– – – – – – več kot 79 mas. %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – drugo (49):

 

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %:

 

– – – – drugo:

 

0402 29 15

– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – – do vključno 11 mas. %

0402 29 15 9200

– – – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 29 15 9300

– – – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 29 15 9500

– – – – – – – več kot 25 mas. %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – drugo:

 

– – – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 29 19 9300

– – – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 29 19 9500

– – – – – – – več kot 25 mas. %

0402 29 19 9900

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 27 mas. %:

 

0402 29 91

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 41 mas. %

0402 29 99 9100

– – – – – – več kot 41 mas. %

0402 29 99 9500

– Drugo:

 

0402 91

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (48):

 

0402 91 10

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 8 mas. %:

 

– – – – z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščob več kot 7,4 mas. %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %

 

– – – – z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več

0402 91 30 9300

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 45 mas. %:

 

0402 91 99

– – – – drugo

0402 91 99 9000

0402 99

– – drugo (49):

 

0402 99 10

– – – z vsebnostjo maščobe do vključno 9,5 mas. %:

 

– – – – z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več, z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. %

0402 99 10 9350

– – – z vsebnostjo maščobe več kot 9,5 mas. % do vključno 45 mas. %:

 

0402 99 31

– – – – v izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:

 

– – – – – – z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več in vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. %

0402 99 31 9150

– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 21 mas. % do vključno 39 mas. %:

0402 99 31 9300

– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 39 mas. %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %, z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več in z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več

0402 99 39 9150

ex 0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

 

ex 0403 90

– Drugo:

 

– – nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava:

 

– – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah (43)  (47):

 

– – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (36):

 

0403 90 11

– – – – – do vključno 1,5 mas. %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0403 90 13 9200

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0403 90 13 9300

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0403 90 13 9500

– – – – – – več kot 25 mas. %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – več kot 27 mas. %

0403 90 19 9000

– – – – drugo, z vsebnostjo maščob (39):

 

0403 90 33

– – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 25 mas. %

0403 90 33 9400

– – – – – – več kot 25 mas. %

0403 90 33 9900

– – – drugo:

 

– – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (36):

 

0403 90 51

– – – – – do vključno 3 mas. %:

 

– – – – – – do vključno 1,5 mas. %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – več kot 6 mas. %:

 

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 21 mas. %

0403 90 59 9170

– – – – – – več kot 21 mas. % do vključno 35 mas. %

0403 90 59 9310

– – – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0403 90 59 9340

– – – – – – več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. %

0403 90 59 9370

– – – – – – več kot 45 mas. %

0403 90 59 9510

ex 0404

Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila; izdelki sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

0404 90

– Drugo:

 

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (36):

 

ex 0404 90 21

– – – do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – – v prahu ali granulah, z vsebnostjo vode do vključno 5 mas. % in vsebnostjo mlečnih beljakovin v nemastni suhi snovi mleka:

 

– – – – – 29 mas. % ali več, vendar manj kot 34 mas. %:

0404 90 21 9120

– – – – – 34 mas. % ali več

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. % (43):

 

– – – – v prahu ali granulah:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0404 90 23 9120

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0404 90 23 9130

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0404 90 23 9140

– – – – – – več kot 25 mas. %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – več kot 27 mas. % (43):

 

– – – – v prahu ali granulah, z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – do vključno 28 mas. %

0404 90 29 9110

– – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0404 90 29 9115

– – – – – več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %

0404 90 29 9125

– – – – – več kot 45 mas. %

0404 90 29 9140

– – drugo, z vsebnostjo maščob (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – do vključno 1,5 mas. %:

 

– – – – v prahu ali granulah

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

 

– – – – v prahu ali granulah:

 

– – – – – z vsebnostjo maščobe:

 

– – – – – – do vključno 11 mas. %

0404 90 83 9110

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0404 90 83 9130

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0404 90 83 9150

– – – – – – več kot 25 mas. %

0404 90 83 9170

– – – – drugo, razen v prahu ali v granulah:

 

– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več, z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi ne manj kot 15 mas. % in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. %

0404 90 83 9936

ex 0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka, mlečni namazi:

 

0405 10

– Maslo:

 

– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %:

 

– – – naravno maslo:

 

0405 10 11

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – rekombinirano maslo:

 

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 30 9300

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – sirotkino maslo:

 

– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 50 9300

– – – – drugo:

 

– – – – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 mas. % ali več

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – drugo

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Mlečni namazi:

 

0405 20 90

– – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar manj kot 80 mas. % maščobe:

 

– – – z vsebnostjo maščob:

 

– – – – več kot 75 mas. %, vendar manj kot 78 mas. %

0405 20 90 9500

– – – – 78 mas. % ali več

0405 20 90 9700

0405 90

– Drugo:

 

0405 90 10

– – z vsebnostjo maščobe 99,3 mas. % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – drugo

0405 90 90 9000


Oznaka KN

Poimenovanje

Dodatne zahteve za uporabo tarifne oznake

Oznaka proizvoda

Največja vsebnost vode v masi proizvoda

(%)

Najmanjša vsebnost maščobe v suhi snovi

(%)

ex 0406

Sir in skuta (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno sir iz sirotke in skuta:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %:

 

 

 

– – – sir iz sirotke, razen slane ricotte

 

 

0406 10 20 9100

– – – drugo:

 

 

 

– – – – z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

 

 

 

– – – – – ricotta, slana:

 

 

 

– – – – – – izdelana izključno iz ovčjega mleka

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – druga

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – kočarski sir

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – drugo:

 

 

 

– – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 5 mas. %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %:

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 mas. % ali več, vendar manj kot 39 mas. %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – drugo, z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

 

 

 

– – – – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – več kot 62 mas. %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 72 mas. %:

 

 

 

– – – – – smetanov sir z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 77 mas. % do vključno 83 mas. % in vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – 60 mas. % ali več, vendar manj kot 69 mas. %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 mas. % ali več

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – drugi

 

 

0406 10 20 9870

– – – – drugo

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – drugo:

 

 

 

– – – siri iz sirotke

 

 

0406 20 90 9100

– – – drugo:

 

 

 

– – – – z vsebnostjo maščob več kot 20 mas. %, vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in z vsebnostjo suhe snovi:

 

 

 

– – – – – 60 mas. % ali več, vendar manj kot 80 mas. %:

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 mas. % ali več, vendar manj kot 85 mas. %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 mas. % ali več, vendar manj kot 95 mas. %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 mas. % ali več

5

30

0406 20 90 9919

– – – – drugo

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

 

 

 

– – drugo:

 

 

 

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – do vključno 48 mas. %:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:

 

 

 

– – – – – – 40 mas. % ali več, vendar manj kot 43 mas. %, in vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 20 mas. %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 mas. % ali več

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 mas. % ali več in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 20 mas. %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 mas. % ali več, vendar manj kot 40 mas. %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 mas. % ali več

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – več kot 48 mas. %:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:

 

 

 

– – – – – – 40 mas. % ali več, vendar manj kot 43 mas. %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 mas. % ali več, vendar manj kot 46 mas. %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 mas. % ali več in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – manj kot 55 mas. %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 mas. % ali več

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %:

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira proizveden s Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – drugo

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Sir, drug:

 

 

 

– – drugi:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – ementalec

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – grojer, sbrinz:

 

 

 

– – – – grojer

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – bergkaese, appenzell:

 

 

 

– – – – bergkaese

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – edamec

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – butterkaese

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – feta (38):

 

 

 

– – – – izdelan izključno iz ovčjega ali ovčjega in kozjega mleka:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, do vključno 72 mas. %:

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – kefalotyri:

 

 

 

– – – – izdelan izključno iz ovčjega in/ali kozjega mleka

38

40

0406 90 35 9190

– – – – drugo:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – drugo:

 

 

 

– – – – drugo:

 

 

 

– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

 

 

 

– – – – – – do vključno 47 mas. %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – fiore sardo, pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – izdelani izključno iz ovčjega mleka

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – drugi

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – drugi:

 

 

 

– – – – – – – – siri iz sirotke

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – drugi

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:

 

 

 

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi 45 mas. % ali več, vendar manj kot 55 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – z vsebnostjo suhe snovi 50 mas. % ali več, vendar manj kot 56 mas. %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – z vsebnostjo suhe snovi 56 mas. % ali več

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi 55 mas. % ali več

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – gouda:

 

 

 

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi manj kot 48 mas. %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi 48 mas. % ali več, vendar manj kot 55 mas. %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – drugi:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint nectaire, saint paulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – kefalograviera, kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – z vsebnostjo vode do vključno 40 mas. %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – z vsebnostjo vode več kot 40 mas. % do vključno 45 mas. %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – drugi

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – siri iz sirotke

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – drugi, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – – – – manj kot 5 mas. %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 mas. % ali več, vendar manj kot 39 mas. %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 mas. % ali več

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – sir iz sirotke, razen sira manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – drugi, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – – – – manj kot 5 mas. %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 mas. % ali več, vendar manj kot 40 mas. %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 mas. % ali več:

 

 

 

– – – – – – – – – – – idiazabal, manchego and roncal, izdelani izključno iz ovčjega mleka

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – graeddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – drugi

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – več kot 62 mas. % do vključno 72 mas. %:

 

 

 

– – – – – – – – – siri iz sirotke

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – drugi:

 

 

 

– – – – – – – – – – z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 mas. % ali več:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Beli in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju:

 

– Surovi sladkor, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil:

 

ex 1701 11

– – sladkor iz sladkornega trsa:

 

ex 1701 11 90

– – – drugo:

 

– – – – kandirni sladkor

1701 11 90 9100

– – – – drugi surovi sladkor:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju do vključno 5 kg neto proizvoda:

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – sladkor iz sladkorne pese:

 

ex 1701 12 90

– – – drugo:

 

– – – – kandirni sladkor

1701 12 90 9100

– – – – drugi surovi sladkor:

 

– – – – – v izvirnem pakiranju do vključno 5 kg neto proizvoda:

1701 12 90 9910

– Drugo:

 

1701 91 00

– – ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – drugo:

 

1701 99 10

– – – beli sladkor:

 

– – – – kandirni sladkor

1701 99 10 9100

– – – – drugo:

 

– – – – – skupne količine do vključno 10 ton

1701 99 10 9910

– – – – – drugo

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – drugo:

 

– – – – ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1701 99 90 9100


11.   Sirupi in drugi izdelki iz sladkorja

Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

ex 1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

ex 1702 40

– Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

 

ex 1702 40 10

– – izoglukoza:

 

– – – ki v suhem stanju vsebuje 99 mas. % fruktoze ali več

1702 40 10 9100

1702 60

– Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

 

1702 60 10

– – izoglukoza

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – drugo

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

 

1702 90 30

– – izoglukoza

1702 90 30 9000

– – karamel:

 

1702 90 71

– – – ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % ali več saharoze

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – drugo:

 

– – – umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom

1702 90 95 9100

– – – drugo, razen sorboze

1702 90 95 9900

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

ex 2106 90

– Drugo:

 

– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 

2106 90 30

– – – izoglukozni sirupi

2106 90 30 9000

– – – drugo:

 

2106 90 59

– – – – drugo

2106 90 59 9000“


(1)  UL L 149, 29.6.1968, str. 46.

(2)  Za določanje vsebnosti maščob se uporablja analitični postopek iz Priloge I (metoda A) k Direktivi Komisije 84/4/EGS (UL L 15, 18.1.1984, str. 28).

(3)  Za določanje vsebnosti maščob se uporablja naslednji postopek:

vzorec se zdrobi, tako da več kot 90 % snovi lahko gre skozi sito z velikostjo okenca 500 mikrometrov in 100 % snovi lahko gre skozi sito z velikostjo okenca 1 000 mikrometrov,

nato se uporabi analitični postopek iz Priloge I (metoda A) k Direktivi 84/4/EGS.

(4)  Pri škrobu se vsebnost suhe snovi določa s postopkom iz Priloge IV k Uredbi Komisije (ES) št. 687/2008 (UL L 192, 19.7.2008, str. 20). Čistoča škroba se določa z modificirano Ewersovo polarimetrijsko metodo iz Priloge I k tretji Direktivi Komisije 72/199/EGS (UL L 123, 29.5.1972, str. 6).

(5)  Izvozno nadomestilo za škrob se prilagodi po naslednji formuli:

1.

Krompirjev škrob: dejanski % suhe snovi/80 × izvozno nadomestilo.

2.

Vse druge vrste škroba: dejanski % suhe snovi/87 × izvozno nadomestilo.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj zahtevka navede vsebnost suhe snovi proizvoda na izjavi, ki je predvidena v ta namen.

(6)  Izvozno nadomestilo se plača za proizvode z vsebnostjo suhe snovi najmanj 78 %. Izvozno nadomestilo za proizvode z vsebnostjo suhe snovi manj kot 78 % se prilagodi po naslednji formuli:

dejanska suha snov/78 × izvozno nadomestilo.

Vsebnost suhe snovi se določa s postopkom 2 iz Priloge II k Direktivi Komisije 79/796/EGS (UL L 239, 22.9.1979, str. 24) ali s katerim koli drugim ustreznim analitičnim postopkom, ki zagotavlja vsaj takšne rezultate.

(7)  Zajema jih Uredba Komisije (ES) št. 1517/95 (UL L 147, 30.6.1995, str. 51).

(8)  Za namene nadomestil se upošteva samo škrob iz žitnih proizvodov. Žitni proizvodi so proizvodi iz tarifnih podštevilk 0709 90 60 in 0712 90 19, poglavja 10 in tarifnih številk 1101, 1102, 1103 in 1104 (nepredelani in nerekonstruirani) razen tarifne podštevilke 1104 30 in vsebnost žit v proizvodih iz tarifnih podštevilk 1904 10 10 in 1904 10 90 kombinirane nomenklature. Šteje se, da je vsebnost žit v proizvodih iz tarifnih podštevilk 1904 10 10 in 1904 10 90 kombinirane nomenklature enaka masi tega končnega proizvoda. Nadomestilo za žita se ne izplača, če z analizo ni mogoče natančno ugotoviti izvora škroba.

(9)  Nadomestilo se plača samo za proizvode, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba.

(10)  Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 433/2007 (UL L 104, 21.4.2007, str. 3).

(11)  Nadomestilo se odobri pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1359/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 21).

(12)  UL L 308, 8.11.2006, str. 7.

(13)  UL L 281, 24.10.2008, str. 3.

(14)  UL L 325, 24.11.2006, str. 12.

(15)  Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določa s postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39). Izraz ‚povprečna vsebnost‘ se nanaša na velikost vzorca, kakor je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec se vzame od tistega dela pošiljke, ki predstavlja najvišje tveganje.

(16)  Določanje vsebnosti kolagena:

Šteje se, da vsebnost kolagena pomeni vsebnost hidroksiprolina, pomnoženo s faktorjem 8. Vsebnost hidroksiprolina je treba določati z metodo ISO 3496-1978.

(17)  Proizvode in njihove dele je mogoče razvrstiti v to tarifno podštevilko samo, če je iz njihove velikosti in značilnosti enotnega mišičnega tkiva mogoče ugotoviti, da so iz omenjenih osnovnih delov. Izraz ‚in njihovi deli‘ se nanaša na proizvode z neto maso dela najmanj 100 gramov ali na proizvode, razrezane na enake kose, za katere je mogoče jasno ugotoviti, da so iz omenjenega osnovnega kosa in ki so pakirani skupaj s skupno neto maso vsaj 100 gramov.

(18)  Do nadomestila so upravičeni samo tisti proizvodi, za imena katerih pristojni organi države članice proizvajalke izdajo potrdilo.

(19)  Nadomestilo za klobase, shranjene v posodah s konzervansom, se odobri na neto maso po odbitku mase te tekočine.

(20)  Masa parafinske plasti, določena glede na običajno uporabo v panogi, se šteje kot del neto mase klobase.

(21)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2333/97 (UL L 323, 26.11.1997, str. 25).

(22)  Če se sestavljena živila (vključno s pripravljenimi jedmi), ki vsebujejo klobase, zaradi njihove sestave razvrstijo v tarifno številko 1601, se nadomestilo odobri samo na neto maso klobas, mesa in klavničnih odpadkov, vključno z maščobami kakršnega koli izvora, ki so del teh živil.

(23)  Nadomestilo za proizvode, ki vsebujejo kosti, se odobri na neto maso proizvoda po odbitku mase kosti.

(24)  Nadomestilo se odobri, če so izpolnjeni pogojih iz Uredbe Komisije (ES) št. 903/2008 (UL L 249, 18.9.2008, str. 3). Pri opravljanju izvoznih carinskih formalnosti izvoznik predloži pisno izjavo, da ti proizvodi izpolnjujejo navedene pogoje.

(25)  Vsebnost mesa in maščobe se določa z analitičnim postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2004/2002 (UL L 308, 9.11.2002, str. 22).

(26)  Vsebnost mesa ali kakršnih koli klavničnih odpadkov, vključno z maščobami kakršne koli vrste ali izvora, se določa z analitičnim postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 226/89 (UL L 29, 31.1.1989, str. 11).

(27)  Zamrzovanje proizvodov v skladu s prvim odstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 800/1999 ni dovoljeno.

(28)  Trupi ali polovice trupov so lahko predstavljene s spodnjo čeljustjo ali brez nje.

(29)  Plečeta so lahko predstavljena s spodnjo čeljustjo ali brez nje.

(30)  Prednji deli so lahko predstavljeni s spodnjo čeljustjo ali brez nje.

(31)  Nadomestilo se ne odobri za spodnjo čeljust, podbradek (maščobni del spodnje čeljusti) ali spodnjo čeljust s podbradkom, ki je ponujena posebej.

(32)  Nadomestilo se ne odobri za vrat brez kosti, ki je ponujen posebej.

(33)  Če na podlagi določb opombe 2 k poglavju 16 KN ni upravičena razvrstitev blaga pod šunke ali dele šunke iz tarifne številke 1602 41 10 9110, se nadomestilo za oznako proizvoda 1602 42 10 9110 ali 1602 49 19 9130 lahko odobri, ne da bi to vplivalo na uporabo člena 51 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).

(34)  Če na podlagi določb opombe 2 k poglavju 16 KN ni upravičena razvrstitev blaga pod šunke ali dele šunke iz tarifne številke 1602 42 10 9110, se nadomestilo za oznako proizvoda 1602 49 19 9130 lahko odobri, ne da bi to vplivalo na uporabo člena 51 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999.

(35)  Velja samo za jajca perutnine, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določijo pristojni organi Evropskih skupnosti, in na katerih je odtisnjena registracijska številka ustanove proizvajalca in/ali drugi podatki, določeni v členu 3(5) Uredbe Komisije (ES) št. 617/2008 (UL L 168, 28.6.2008, str. 5).

(36)  Kadar proizvod iz te tarifne podštevilke vsebuje dodano sirotko in/ali proizvode iz sirotke in/ali laktozo in/ali kazein in/ali kazeinate in/ali permeat in/ali proizvode iz oznake KN 3504, se pri izračunu nadomestila dodana sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504 ne upoštevajo.

Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo.

Če proizvod iz te tarifne podštevilke vsebuje permeat, se izvozno nadomestilo ne plača.

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka navesti v izjavi, predvideni v ta namen, ali proizvod vsebuje permeat oziroma ali je bila dodana nemlečna snov in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, in če je bila katera od teh snovi dodana:

največjo vsebnost nemlečne snovi in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke in/ali laktoze in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali permeata in/ali proizvodov iz oznake KN 3504 na 100 kilogramov končnega proizvoda;

in zlasti,

vsebnost laktoze v dodani sirotki.

(37)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2287/2000 (UL L 260, 14.10.2000, str. 22).

(38)  Če izdelek vsebuje kazein in/ali kazeinate, ki so bili dodani pred predelavo ali med njo, se nadomestilo ne plača. Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navede ali je bil dodan kazein in/ali kazeinati.

(39)  Nadomestilo za 100 kilogramov proizvoda iz te tarifne podštevilke je enako vsoti naslednjih elementov:

(a)

zneska na 100 kilogramov, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda. Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo.

Ko je proizvodu dodana sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, se znesek na kilogram pomnoži z maso mlečne snovi, ki ni sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, dodani na 100 kilogramov proizvoda;

(b)

elementa, izračunanega v skladu s členom 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka navesti v izjavi, predvideni v ta namen, ali proizvod vsebuje permeat oziroma ali je bila dodana nemlečna snov in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, in če je bila katera od teh snovi dodana:

 

največjo vsebnost saharoze in/ali druge nemlečne snovi in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke in/ali laktoze in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali permeata in/ali proizvodov iz tarifne oznake KN 3504 v mas. % na 100 kilogramov končnega proizvoda;

in zlasti,

 

vsebnost laktoze v dodani sirotki.

Če mlečna snov v proizvodu vsebuje permeat, se izvozno nadomestilo ne plača.

(40)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 707/98 (UL L 98, 31.3.1998, str. 11).

(41)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 823/96 (UL L 111, 4.5.1996, str. 9).

(42)  

a)

Pri sirih v izvirnem pakiranju, ki vsebuje tudi konzervirno tekočino, zlasti slanico, se nadomestilo odobri za neto težo, od katere se odšteje masa tekočine.

b)

Plastična folija, parafin, pepel in vosek, ki se uporabljajo za pakiranje, se pri izračunu nadomestila ne štejejo za del neto teže proizvoda.

c)

Kadar je sir v plastični foliji in deklarirana neto teža vključuje težo plastične folije, se znesek nadomestila zmanjša za 0,5 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj izjavi, da je sir pakiran v plastično folijo in ali deklarirana neto teža vključuje težo plastične folije.

d)

Kadar je sir v parafinu ali pepelu in deklarirana neto teža vključuje težo parafina ali pepela, se znesek nadomestila zmanjša za 2 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj izjavi, da je sir pakiran v parafinu ali pepelu in ali deklarirana neto teža vključuje težo pepela ali parafina.

e)

Kadar je sir v vosku, mora vlagatelj pri opravljanju carinskih formalnosti v deklaraciji navesti neto težo sira brez teže voska.

(43)  Če je pri proizvodih iz te tarifne oznake vsebnost mlečnih beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) v nemastni suhi snovi mleka manjša od 34 %, se nadomestilo ne plača. Če v proizvodih v prahu iz te tarifne oznake vsebnost vode v masi proizvoda presega 5 %, se nadomestilo ne plača.

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora zainteresirana stranka navesti na ustrezni izjavi najmanjšo vsebnost mlečnih beljakovin v nemastni suhi snovi mleka in za proizvode v prahu najvišjo vsebnost vode.

(44)  Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2287/2000 (UL L 260, 14.10.2000, str. 22).

(45)  

a)

Kadar proizvod vsebuje nemlečne sestavine, ki niso začimbe ali zelišča, kakor so zlasti šunka, oreščki, kozice, losos, olive, rozine, se znesek nadomestila zmanjša za 10 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, ki je predvidena v ta namen, navede, da so dodane take nemlečne sestavine.

b)

Kadar proizvod vsebuje zelišča ali začimbe, kakor so zlasti gorčica, bazilika, česen, origano, se znesek nadomestila zmanjša za 1 %.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, ki je predvidena v ta namen, navede, da so dodana zelišča ali začimbe.

(c)

Kadar proizvod vsebuje kazein in/ali kazeinate in/ali sirotko in/ali proizvode iz sirotke in/ali laktozo in/ali permeat in/ali proizvode pod oznako KN 3504, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo dodani kazein in/ali kazeinati in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke (razen sirotkinega masla pod oznako KN 0405 10 50) in/ali laktoza in/ali permeat in/ali proizvodi pod oznako KN 3504.

Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, predvideni v ta namen, navede, ali so dodani kazein in/ali kazeinati in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali permeat in/ali proizvodi pod oznako KN 3504, in kadar so, največjo vsebnost v masi nemlečne snovi in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke (kadar je to ustrezno, tudi vsebnost sirotkinega masla) in/ali laktoze in/ali permeata in/ali proizvodov pod oznako KN 3504 na 100 kilogramov končnega proizvoda.

d)

Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje, kakor so sol, sirilo ali plesen.

(46)  Nadomestilo za zamrznjeno kondenzirano mleko je enako kot za proizvode iz tarifnih številk 0402 91 in 0402 99.

(47)  Nadomestila za zamrznjene proizvode iz oznak KN 0403 90 11 do 0403 90 39 so enaka kot nadomestila za proizvode iz oznak KN 0403 90 51 do 0403 90 69.

(48)  Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo. Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navesti ali je bila dodana nemlečna snov in če je bila dodana, navesti najvišjo vsebnost nemlečne snovi na 100 kilogramov končnega proizvoda.

(49)  Nadomestilo za 100 kilogramov proizvoda iz te podštevilke je enako vsoti naslednjih elementov:

(a)

zneska na 100 kilogramov, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda. Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo;

(b)

elementa, izračunanega v skladu s členom 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navesti najvišjo vsebnost saharoze v mas. % in ali je bila dodana nemlečna snov in če je bila dodana, najvišjo vsebnost nemlečne snovi, dodane na 100 kilogramov končnega proizvoda.

(50)  Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine aditivov, potrebnih za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo. Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, ki je predvidena v ta namen, navesti ali so bili aditivi dodani in če so bili, najvišjo vsebnost aditivov.


PRILOGA II

„PRILOGA II

OZNAKE NAMEMBNIH DRŽAV ZA IZVOZNA NADOMESTILA

A00

Vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembne države, ki se obravnavajo kot izvoz iz Skupnosti).

A01

Druge namembne države.

A02

Vse namembne države razen Združenih držav Amerike.

A03

Vse namembne države razen Švice.

A04

Vse tretje države.

A05

Druge tretje države.

A10

Države članice EFTA (Evropsko združenje za prosto trgovino)

Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Švica.

A11

Države AKP (afriške, karibske in pacifiške države, pogodbenice Loméjske konvencije)

Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Komori (razen Mayotte), Kongo, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Džibuti, Dominika, Etiopija, otoki Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bissau, Ekvatorialna Gvineja, Gvajana, Haiti, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mavretanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Uganda, Papua Nova Gvineja, Dominikanska republika, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadine, Sveta Lucija, Salomonovi otoki, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Somalija, Sudan, Surinam, Svazi, Tanzanija, Čad, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

A12

Države ali ozemlja v sredozemskem bazenu

Ceuta in Melilla, Gibraltar, Turčija, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, vključno s Kosovom v okviru Resolucije VSZN 1244/99, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Libanon, Sirija, Izrael, Zahodni breg in Gaza, Jordanija.

A13

Države članice OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte)

Alžirija, Libija, Nigerija, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudova Arabija, Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati, Indonezija.

A14

Države članice ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije)

Mjanmar, Tajska, Laos, Vietnam, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini.

A15

Države Latinske Amerike

Mehika, Gvatemala, Honduras, Salvador, Nikaragva, Kostarika, Haiti, Dominikanska republika, Kolumbija, Venezuela, Ekvador, Peru, Brazilija, Čile, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina.

A16

Države članice SAARC (Južnoazijsko združenje za regionalno sodelovanje)

Pakistan, Indija, Bangladeš, Maldivi, Šrilanka, Nepal, Butan.

A17

Države članice EGP (Evropski gospodarski prostor), razen Evropske unije

Islandija, Norveška, Lihtenštajn.

A18

Države ali ozemlja Srednje in Vzhodne Evrope

Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, vključno s Kosovom v okviru Resolucije VSZN 1244/99, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

A19

Države članice NAFTA (Severnoameriški sporazum o svobodni trgovini)

Združene države Amerike, Kanada, Mehika.

A20

Države članice skupnega južnoameriškega trga (Mercosur - Southern Cone Common Market)

Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina.

A21

Novoindustrializirane azijske države

Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Hongkong.

A22

Dinamična azijska gospodarstva

Tajska, Malezija, Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Hongkong.

A23

Države članice APEC (Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje)

Združene države Amerike, Kanada, Mehika, Čile, Tajska, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini, Kitajska, Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong, Avstralija, Papua Nova Gvineja, Nova Zelandija.

A24

Skupnost neodvisnih držav

Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizija.

A25

Države članice OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ki niso članice EU

Islandija, Norveška, Švica, Turčija, Združene države Amerike, Kanada, Mehika, Južna Koreja, Japonska, Avstralija, Avstralska tihomorska ozemlja, Nova Zelandija, Novozelandska tihomorska ozemlja.

A26

Evropske države ali ozemlja zunaj Evropske unije

Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Švica, Ferski otoki, Andora, Gibraltar, Vatikan, Turčija, Albanija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, vključno s Kosovom v okviru Resolucije VSZN 1244/99, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

A27

Africa (A28) (A29)

Države ali ozemlja Severne Afrike, druge afriške države.

A28

Države ali ozemlja Severne Afrike

Ceuta in Melilla, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt.

A29

Druge afriške države

Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Demokratična republika Kongo, Ruanda, Burundi, Sveta Helena in pridružena območja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Kenija, Uganda, Tanzanija, Sejšeli in pridružena območja, Britansko ozemlje Indijskega oceana, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komori, Mayotte, Zambija, Zimbabve, Malavi, Južna Afrika, Namibija, Bocvana, Svazi, Lesoto.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Severna Amerika, Srednja Amerika in Antili, Južna Amerika.

A31

Severna Amerika

Združene države Amerike, Kanada, Grenlandija, Saint Piere in Miquelon.

A32

Srednja Amerika in Antili

Mehika, Bermudi, Gvatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragva, Kostarika, Panama, Angvila, Kuba, Saint Kitts in Nevis, Haiti, Bahami, Otoki Turks in Caicos, Dominikanska republika, Deviški otoki (ZDA), Antigva in Barbuda, Dominika, Kajmanski otoki, Jamajka, Saint Lucia, Saint Vincent, Britanski Deviški otoki, Barbados, Montserrat, Trinidad in Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemski Antili.

A33

Južna Amerika

Kolumbija, Venezuela, Gvajana, Surinam, Ekvador, Peru, Brazilija, Čile, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina, Falklandski otoki.

A34

Azija (A35) (A36)

Bližnji in Srednji Vzhod, druge azijske države.

A35

Bližnji in Srednji Vzhod

Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg in Gaza, Jordanija, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen.

A36

Druge azijske države

Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizija, Afganistan, Pakistan, Indija, Bangladeš, Maldivi, Šrilanka, Nepal, Butan, Mjanmar, Tajska, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini, Mongolija, Kitajska, Severna Koreja, Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong, Macao.

A37

Oceanija in polarna območja (A38) (A39)

Avstralija in Nova Zelandija, druge države Oceanije in polarna območja.

A38

Avstralija in Nova Zelandija

Avstralija, Avstralska tihomorska ozemlja, Nova Zelandija, Novozelandska tihomorska ozemlja.

A39

Druge države Oceanije in polarna območja

Papua Nova Gvineja, Nauru, Salomonovi otoki, Tuvalu, Nova Kaledonija in pridružena območja, Ameriška tihomorska ozemlja, Wallis in Fortuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severni Marianski otoki, Francoska Polinezija, Federativne države Mikronezije (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Marshallovi otoki, Palau, polarna območja.

A40

Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

Francoska Polinezija, Nova Kaledonija in pridružena območja, Wallis in Fortuna, Francoska južna in antarktična ozemlja, Saint Piere in Miquelon, Mayotte, Nizozemski Antili, Aruba, Grenlandija, Angvila, Kajmanski otoki, Falklandski otoki, Otoki Južni Sandwich in pridružena območja, Otoki Turks in Caicos, Britanski Deviški otoki, Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena in pridružena območja, Britanska antarktična ozemlja, Britansko ozemlje Indijskega oceana.

A96

Občine Livigno in Campione d'Italia, Heligoland.

A97

Oskrba in namembne države, ki se obravnavajo kot izvoz iz Skupnosti

Namembne države iz členov 36, 44 in 45 Uredbe (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).“


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/76


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1345/2008

z dne 23. decembra 2008

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2136/89 o določitvi skupnih tržnih standardov za konzervirane sardele in trgovskih opisov konzerviranih sardel in proizvodov tipa sardele

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 predvideva možnost sprejetja skupnih tržnih standardov za ribiške proizvode v Skupnosti, predvsem z namenom pospeševati trgovino, ki temelji na lojalni konkurenci. Ti standardi lahko zajemajo predvsem označevanje.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 2136/89 (2) določa skupne tržne standarde za konzervirane sardele in trgovske opise konzerviranih sardel in proizvodov tipa sardele v Skupnosti.

(3)

Zaradi vedno večje raznolikosti ponudbe konzerviranih proizvodov, ki se v Skupnosti tržijo in predstavljajo na enak način kot konzervirane sardele, je treba potrošnikom zagotoviti dovolj informacij o poreklu in glavnih značilnostih proizvoda. Zato je treba spremeniti sedanja pravila za trgovske opise konzerviranih proizvodov, ki se v Skupnosti tržijo in predstavljajo na enak način kot konzervirane sardele.

(4)

V ta namen je treba upoštevati standard Codex STAN94 iz zbirke standardov Codex Alimentarius, kakor je bil spremenjen leta 2007, in posebne pogoje, ki prevladujejo na trgu Skupnosti.

(5)

Zaradi preglednosti trga, lojalne konkurence in raznovrstne ponudbe je treba dodati vrsto Strangomera bentincki med vrste, iz katerih se lahko pripravljajo proizvodi tipa konzervirane sardele.

(6)

Da se izboljša identifikacija vsakega proizvoda tipa sardele, je treba za opredelitev uporabiti znanstveno ime vrste in geografskega območja, kjer je bila vrsta ulovljena.

(7)

Zahteve, določene v tej uredbi, je treba uporabljati brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaj držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (3).

(8)

Uredbo (EGS) št. 2136/89 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Da bi se nosilci dejavnosti lahko prilagodili novim zahtevam, je treba zagotoviti prehodno obdobje, v katerem se lahko uvajajo na trg proizvodi, ki so v skladu s sedanjo različico Uredbe (EGS) št. 2136/89.

(10)

Upravljalni odbor za ribiške proizvode ni izdal mnenja v časovnem roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2136/89 se spremeni:

1.

Členu 1a(2) se doda naslednja točka:

„(k)

Strangomera bentincki“.

2.

Člen 7a se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 7a

1.   Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES se proizvodi tipa konzervirane sardele v Skupnosti lahko tržijo s trgovskim opisom, sestavljenim iz besede ‚sardele‘, h kateri se doda znanstveno ime vrste in ime geografskega območja, kjer je bila vrsta ujeta.

2.   Kadar je trgovski opis, določen v odstavku 1, naveden na embalaži proizvoda tipa konzervirane sardele, je napisan jasno in razločno.

3.   Znanstveno ime v vseh primerih vključuje latinsko ime roda in vrste.

4.   Geografsko območje se označi z enim od imen iz seznama v prvem stolpcu Priloge, ob upoštevanju ustrezne identifikacije območja, določene v drugem stolpcu Priloge.

5.   Z enim trgovskim opisom se trži samo ena vrsta rib.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se lahko proizvodi, ki so bili v skladu z Uredbo (EGS) št. 2136/89, preden se je slednja spremenila s to uredbo, uvajajo na trg do 1. novembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 212, 22.7.1989, str. 79.

(3)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.


PRILOGA

Imena in identifikacije geografskih območij

Ime geografskega območja, na katerega se sklicuje člen 7a(1)

Identifikacija območja (1)

Severozahodni Atlantik

Območje FAO 21

Severovzhodni Atlantik (2)

Območje FAO 27

Baltsko morje

Območje FAO 27.IIId

Zahodni Srednji Atlantik

Območje FAO 31

Vzhodni Srednji Atlantik

Območje FAO 34

Jugozahodni Atlantik

Območje FAO 41

Jugovzhodni Atlantik

Območje FAO 47

Sredozemsko morje

Območja FAO 37.1, 37.2 in 37.3

Črno morje

Območje FAO 37.4

Indijski ocean

Območji FAO 51 in 57

Tihi ocean

Območja FAO 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarktika

Območja FAO 48, 58 in 88

Arktično morje

Območje FAO 18


(1)  Letopis FAO. Statistični podatki o ribolovu. Ulov. Zvezek 86/1. 2000.

(2)  Razen Baltskega morja.


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/79


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1346/2008

z dne 23. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 950/2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 148(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Kubo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (2), odobrenim s Sklepom Sveta 2008/870/ES (3), se je Skupnost obvezala, da bo za tržno leto 2008/2009 za Kubo dodala dodeljeno količino v višini 20 000 ton surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje po dajatvi 98 EUR na tono.

(2)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 950/2006 (4) je treba navedeno kvoto odpreti in z njo upravljati kot s „sladkorjem iz koncesij CXL“.

(3)

Da se preprečijo špekulacije z uvoznimi dovoljenji, dodeljenimi za uvozne kvote za državo, je treba predvideti določbe, s katerimi se zahtevki za uvozna dovoljenja omejijo na tiste operaterje, ki lahko predložijo izvozno dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ države izvoznice.

(4)

Uredbo (ES) št. 950/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 950/2006 se spremeni:

1.

V členu 24 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Za tržno leto 2008/2009 se odprejo tarifne kvote za skupaj 126 925 ton surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje iz oznake KN 1701 11 10, ki se uvozi kot sladkor iz koncesij CXL po stopnji dajatve 98 EUR na tono.

2.   Količine iz odstavka 1 se razdelijo po državi porekla na naslednji način:

Kuba

78 969 ton,

Brazilija

34 054 ton,

Avstralija

9 925 ton,

ostale tretje države

3 977 ton.“

2.

V členu 25 se doda naslednji odstavek:

„Zahtevkom za uvozno dovoljenje za Kubo, Brazilijo in Avstralijo je treba priložiti izvirnik izvoznega dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi države izvoznice, v skladu z vzorcem iz Priloge II za količino, ki je enaka količini na zahtevku za dovoljenje.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 308, 19.11.2008, str. 29.

(3)  UL L 308, 19.11.2008, str. 27.

(4)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.


24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/81


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1347/2008

z dne 23. decembra 2008

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je uvozna dajatev za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibridnega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96 je cena za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 4 navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom 1. januarja 2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja 2009 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. januarja 2009

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

PŠENICA navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

55,22

1005 10 90

KORUZA semenska, razen hibridne

29,22

1005 90 00

KORUZA razen semenske (2)

29,22

1007 00 90

SIREK v zrnju, razen hibridnega, za setev

55,22


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96 upravičen do znižanja dajatev za:

3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem morju,

2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Veliki Britaniji ali na atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev iz Priloge I

15.12.2008-22.12.2008

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

(EUR/t)

 

Navadna pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica, visoke kakovosti

Trda pšenica srednje kakovosti (2)

Trda pšenica, nizke kakovosti (3)

Ječmen

Borza

Minnéapolis

Chicago

Kotacija

176,48

108,62

Cena FOB ZDA

217,05

207,05

187,05

96,33

Premija za Zaliv