EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:348:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 348, 2008. gada 24. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 348

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1340/2008 (2008. gada 8. decembris) par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1341/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

19

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1343/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1344/2008 (2008. gada 23. decembris), ar ko 2009. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1345/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2136/89, kas nosaka kopējus tirdzniecības standartus konservētām sardīnēm un tirdzniecības aprakstus konservētām sardīnēm un sardīņveida produktiem

76

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1346/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1347/2008 (2008. gada 23. decembris), ar ko nosaka no 2009. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

81

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK (2008. gada 16. decembris) par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK

84

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi

98

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1348/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko Padomes Direktīvu 76/769/EEK groza attiecībā uz ierobežojumiem 2-(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilēndifenildiizocianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta laišanai tirgū un lietošanai (1)

108

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 1349/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido programmu “Jaunatne darbībā” (1)

113

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1350/2008/EK (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Radošuma un inovācijas gadu (2009) (1)

115

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1351/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto Internetu un citas saziņas tehnoloģijas (1)

118

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1352/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu Nr. 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu “Kultūra” (2007.–2013.) (1)

128

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/976/TI (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu

130

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top