EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:348:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 348, 24 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 348

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
24 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1341/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои проекти, генериращи приходи

19

 

*

Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004

20

 

 

Регламент (ЕО) № 1343/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1344/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година относно публикуване за 2009 г. на въведената с Регламент (ЕИО) № 3846/87 номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1345/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета за установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина

76

 

*

Регламент (ЕО) № 1346/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 950/2006 за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 стопанска година на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения

79

 

 

Регламент (ЕО) № 1347/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 януари 2009 година

81

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

84

 

*

Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

98

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1348/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за предлагане на пазара и употреба на 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат (1)

108

 

*

Решение № 1349/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г. (1)

113

 

*

Решение № 1350/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) (1)

115

 

*

Решение № 1351/2008/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии (1)

118

 

*

Решение № 1352/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Решение № 1855/2006/ЕО за създаване на програма „Култура“ (2007—2013 г.) (1)

128

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа

130

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top