EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:157:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 157, 28. jún 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 157

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
28. júna 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

413. plenárne zasadanie v dňoch 15. a 16. decembra 2004

2005/C 157/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európska poistná zmluva“

1

2005/C 157/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Turizmus a šport: budúce výzvy pre Európu“

15

2005/C 157/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: K európskej stratégii v prospech nanotechnológií“(KOM(2004) 338 v konečnom znení)

22

2005/C 157/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Európske pravidlá cestnej premávky a register vozidiel“

34

2005/C 157/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Propagácii námornej dopravy a náboru a školeniu námorníkov“

42

2005/C 157/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu rozhodnutia Komisie o uplatňovaní ustanovení článku 86 Zmluvy o štátnej pomoci vo forme kompenzácie za poskytovanie verejných služieb pridelenej niektorým podnikateľským subjektom povereným prevádzkovaním služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme“ a „Návrhu smernice Komisie, ktorou sa mení smernica 80/723/EHS o priehľadnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikateľskými subjektami“

48

2005/C 157/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti námorníkov medzi jednotlivými členskými štátmi, ktorou sa mení smernica 2001/25/ES“(COM(2004) 311 final-2004/0098 (COD))

53

2005/C 157/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných informačných službách vnútrozemskej plavby na vnútrozemských vodných cestách Spoločenstva“(COM(2004) 392 final – 2004/0097 (COD))

56

2005/C 157/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vytvára Komunitárna agentúra na kontrolu rybolovu a zároveň sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zavádza kontrolný režim pre spoločnú rybársku politiku“(COM(2004) 289 final – 2004/0108 (CNS))

61

2005/C 157/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie pre Radu, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor – Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na obdobie 2004-2010“(COM(2004) 416 final)

65

2005/C 157/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady zavádzajúcej humánne normy chytania niektorých druhov zvierat do pascí“(COM(2004) 532 final – 2004/0183(COD))

70

2005/C 157/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 87/328/EHS týkajúca sa uchovávania spermií dobytka určeného pre obchod vnútri Spoločenstva“(COM(2004) 563 final – 2004/0188 CNS)

74

2005/C 157/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Podpore štrukturálnej zmeny: industriálna politika pre rozšírenú Európu“(COM(2004) 274 final)

75

2005/C 157/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavedení princípu rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy v otázkach zamestnanosti a práce“(COM(2004) 279 final – 2004/0084 (COD))

83

2005/C 157/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Správa Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov“ – „Štúdia súvislostí medzi legálnou a nelegálnou migráciou“(COM(2004) 412 final)

86

2005/C 157/16

Stanovisko k téme „Oznámenie Komisie pre Radu a Európsky parlament o spravovaní riadeného vstupu osôb do Európskej únie, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a o posilnení možností ochrany v regiónoch pôvodu“ — „Zlepšiť prístup k trvalým riešeniam“(COM(2004) 410 final)

92

2005/C 157/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie Rade a Európskemu parlamentu – ‚Účinnejší a spoločný Európsky azylový systém – jednotný postup ako ďalšia etapa’“(COM(2004) 503 final – SEC(2004) 937)

96

2005/C 157/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva“(COM(2004) 313 final – 2004/0099 (COD))

99

2005/C 157/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie rade a Európskemu parlamentu – Dosiahnutie trvalo udržateľného poľnohospodárskeho modelu pre Európu prostredníctvom reformovanej SPP – reformy sektora cukru“(COM(2004) 499 v konečnom znení)

102

2005/C 157/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie: Veda a technológia: Kľúč k budúcnosti Európy – Usmernenia pre budúcu politiku Európskej únie na podporu výskumu“(KOM(2004) 353 v konečnom znení)

107

2005/C 157/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o audite ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky a k zmene smerníc 78/660 EHS a 83/349/EHS Rady“(COM(2004) 177 final – 2004/0065(COD))

115

2005/C 157/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Zvýšenie zamestnanosti starších pracovníkov a oddialenie odchodu z trhu práce“(COM(2004) 146 v konečnom znení)

120

2005/C 157/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Bielej knihe o hodnotení nariadenia č. 4056/86 týkajúceho sa pravidiel Európskeho spoločenstva o hospodárskej súťaži v námornej doprave“(COM(2004) 675 final)

130

2005/C 157/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady na zavedenie viacročného komunitárneho programu zameraného na podporu bezpečnejšieho využívania internetu a nových on-line technológií“(COM(2004) 91 final – 2004/0023 (COD))

136

2005/C 157/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Dosiahnuteľnosť Európy námornou cestou: vývoj a výhľadová analýza kritických miest“

141

2005/C 157/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch týkajúcich sa predĺženia programu PEACE a pridelenia nových finančných prostriedkov na jeho realizáciu“(COM(2004) 631 final)

147

2005/C 157/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003 Európskeho parlamentu a Rady o zavedení spoločnej klasifikácie územných štatistických jednotiek (NUTS) z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie“(COM(2004) 592 final – 2004/0202 (COD))

149

2005/C 157/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme: „Vzťahy medzi generáciami“

150

2005/C 157/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Koexistencia medzi geneticky modifikovanými kultúrnymi rastlinami a konvenčnými a ekologickými kultúrnymi rastlinami“

155

2005/C 157/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie pre Radu a Európsky parlament: Európsky akčný plán na dosiahnutie ekologického poľnohospodárstva a ekologickej výroby potravín“(COM(2004) 415 final)

167


SK

 

Top