EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1219

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1219 zo 17. mája 2023, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o doplnenie Nigérie a Juhoafrickej republiky do tabuľky v bode I prílohy a vypustenie Kambodže a Maroka z uvedenej tabuľky (Text s významom pre EHP)

C/2023/3247

OJ L 160, 26.6.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1219/oj

26.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1219

zo 17. mája 2023,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o doplnenie Nigérie a Juhoafrickej republiky do tabuľky v bode I prílohy a vypustenie Kambodže a Maroka z uvedenej tabuľky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Únia musí zabezpečiť účinnú ochranu integrity a riadneho fungovania svojho finančného systému a vnútorného trhu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V smernici (EÚ) 2015/849 sa preto stanovuje, že Komisia by mala identifikovať vysokorizikové tretie krajiny, ktoré majú vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie.

(2)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1675 (2) sú identifikované vysokorizikové tretie krajiny so strategickými nedostatkami.

(3)

Vzhľadom na vysokú úroveň integrácie medzinárodného finančného systému, úzke prepojenie hospodárskych subjektov na trhu, vysoký objem cezhraničných transakcií do Únie a z Únie, ako aj stupeň otvorenosti trhu preto akákoľvek hrozba v oblasti boja proti praniu špinavých a financovaniu terorizmu, ktorá predstavuje hrozbu pre medzinárodný finančný systém, je zároveň hrozbou aj pre finančný systém Únie.

(4)

V súlade s článkom 9 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 Komisia zohľadňuje najnovšie dostupné informácie, najmä najnovšie verejné vyhlásenia Finančnej akčnej skupiny (FATF), zoznam „jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom“ zostavený skupinou FATF a správy FATF v rámci Skupiny pre preskúmanie medzinárodnej spolupráce v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú jednotlivé tretie krajiny.

(5)

Od posledných zmien delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1675 skupina FATF aktualizovala svoj zoznam „jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom“. Na svojom plenárnom zasadnutí vo februári 2023 skupina FATF doplnila do uvedeného zoznamu Nigériu a Juhoafrickú republiku a vypustila z neho Kambodžu a Maroko. Vzhľadom na uvedené zmeny Komisia vykonala posúdenie zamerané na identifikáciu vysokorizikových tretích krajín v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2015/849.

(6)

Nigéria prijala vo februári 2023 politický záväzok na vysokej úrovni, že bude spolupracovať so skupinou FATF a Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), ktorá je regionálnym orgánom podobným skupine FATF, na posilňovaní účinnosti svojho mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nigéria od prijatia svojej správy o vzájomnom hodnotení v auguste 2021 dosiahla pokrok pri niektorých opatreniach odporúčaných v uvedenej správe v oblasti zlepšovania systému, a to aj zlepšením svojho legislatívneho rámca v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a aktualizáciou svojho posúdenia inherentných rizík prania špinavých peňazí/financovania terorizmu/financovania šírenia zbraní, a posilnila vykonávanie cielených finančných sankcií. Nigéria v rámci vykonávania svojho akčného plánu vypracovaného skupinou FATF: 1. dokončí svoje posúdenie rizík spojených s praním špinavých peňazí/financovaním terorizmu a aktualizuje svoju vnútroštátnu stratégiu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s cieľom zabezpečiť súlad s inými vnútroštátnymi stratégiami týkajúcimi sa vysokorizikových predikatívnych trestných činov; 2. posilní formálnu a neformálnu medzinárodnú spoluprácu v súlade s rizikami v oblasti prania špinavých peňazí/financovania terorizmu; 3. zlepší dohľad založený na rizikách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu nad finančnými inštitúciami a určenými nefinančnými podnikmi a povolaniami a zlepší vykonávanie preventívnych opatrení vo vysokorizikových sektoroch; 4. zabezpečí, aby príslušné orgány mali včasný prístup k presným a aktuálnym informáciám o skutočnom vlastníctve právnických osôb, a začne uplatňovať sankcie za porušenia povinností týkajúcich sa skutočného vlastníctva; 5. preukáže zvýšenú mieru šírenia finančných spravodajských informácií finančnou spravodajskou jednotkou a ich využívania orgánmi presadzovania práva; 6. preukáže trvalé zvýšenie počtu vyšetrovaní a stíhaní prípadov prania špinavých peňazí v súlade s rizikami v oblasti prania špinavých peňazí; 7. začne proaktívne odhaľovať porušenia povinností týkajúcich sa oznamovania peňažných prostriedkov v hotovosti a uplatňovať primerané sankcie a uchovávať komplexné údaje o zmrazenom, zaistenom, skonfiškovanom a scudzenom majetku; 8. preukáže trvalé zvýšenie počtu vyšetrovaní a stíhaní rôznych druhov činností financovania terorizmu v súlade s príslušným rizikom a posilní medziagentúrnu spoluprácu pri vyšetrovaní financovania terorizmu; a 9. začne vykonávať cielené osvetové činnosti na základe príslušných rizík, zamerané na neziskové organizácie, ktorým hrozí zneužívanie prostriedkov na financovanie terorizmu, a začne vykonávať monitorovanie založené na príslušných rizikách, zamerané na podskupinu neziskových organizácií, ktorým hrozí zneužívanie prostriedkov na financovanie terorizmu, a to bez toho, aby sa narušili legitímne činnosti neziskových organizácií alebo aby sa od takýchto legitímnych činností odrádzalo.

(7)

Juhoafrická republika prijala vo februári 2023 politický záväzok na vysokej úrovni, že bude spolupracovať so skupinou FATF a Skupinou východnej a južnej Afriky pre boj proti praniu špinavých peňazí (ESAAMLG), ktorá je regionálnym orgánom podobným skupine FATF, na posilňovaní účinnosti svojho mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Od prijatia vzájomnej hodnotiacej správy v júni 2021 dosiahla Juhoafrická republika významný pokrok pri mnohých opatreniach odporúčaných v uvedenej správe a zameraných na zlepšenie systému, okrem iného aj vypracovaním vnútroštátnych politík v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s cieľom riešiť vyššie riziká a novou zmenou právneho rámca pre financovanie terorizmu a cielené finančné sankcie. Juhoafrická republika v rámci vykonávania svojho akčného plánu vypracovaného skupinou FATF: 1. preukáže trvalé zvýšenie počtu odchádzajúcich žiadostí o vzájomnú právnu pomoc, ktoré pomáhajú uľahčiť vyšetrovanie prania špinavých peňazí/financovania terorizmu a konfiškáciu rôznych druhov majetku v súlade s jeho rizikovým profilom; 2. zlepší dohľad založený na rizikách nad určenými nefinančnými podnikmi a povolaniami a preukáže, že všetky orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uplatňujú za nedodržiavanie predpisov primerané a účinné sankcie; 3. zabezpečí, aby príslušné orgány mali včasný prístup k presným a aktuálnym informáciám o skutočnom vlastníctve právnických osôb a mechanizmov, a začne uplatňovať sankcie za porušenia povinností týkajúcich sa skutočného vlastníctva právnickými osobami; 4. preukáže trvalé zvýšenie počtu žiadostí orgánov presadzovania práva o finančné spravodajské informácie zo strany finančného spravodajského centra na účely vyšetrovania prípadov prania špinavých peňazí/financovania terorizmu; 5. preukáže trvalé zvýšenie počtu vyšetrovaní a stíhaní závažných a komplexných prípadov prania špinavých peňazí a celej škály činností financovania terorizmu v súlade s príslušným rizikovým profilom; 6. zlepší identifikáciu, zaisťovanie a konfiškáciu príjmov a nástrojov širšej škály predikatívnych trestných činov v súlade s príslušným rizikovým profilom; 7. aktualizuje posúdenie rizík financovania terorizmu s cieľom poskytnúť informácie pre vykonávanie komplexnej vnútroštátnej stratégie boja proti financovaniu terorizmu; a 8. zabezpečí účinné vykonávanie cielených finančných sankcií a preukáže existenciu účinného mechanizmu na identifikáciu jednotlivcov a subjektov, ktoré spĺňajú kritériá na vnútroštátne označenie.

(8)

V posúdení Komisie sa preto dospelo k záveru, že Nigéria a Juhoafrická republika by sa mali považovať za jurisdikcie tretích krajín, ktoré majú vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky predstavujúce významné hrozby pre finančný systém EÚ. Nigéria a Juhoafrická republika by sa preto mali doplniť do tabuľky v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675.

(9)

Komisia preskúmala pokrok dosiahnutý pri riešení strategických nedostatkov Kambodže a Maroka. Ide o krajiny uvedené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1675, ktoré však boli vo februári 2023 vypustené zo zoznamu „jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom“, ktorý zostavuje skupina FATF.

(10)

Skupina FATF uvítala významný pokrok, ktorý Kambodža a Maroko dosiahli pri zlepšovaní svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a poznamenala, že tieto krajiny zaviedli právne a regulačné rámce zamerané na splnenie záväzkov uvedených v svojich akčných plánoch týkajúcich sa strategických nedostatkov, ktoré zistila skupina FATF. Kambodža a Maroko už preto nepodliehajú procesu monitorovania zo strany FATF v rámci jej priebežného globálneho procesu zameraného na dodržiavanie predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a budú naďalej spolupracovať so svojimi regionálnymi orgánmi podobnými skupine FATF na ďalšom posilňovaní svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(11)

Keďže Kambodža a Maroko posilnili účinnosť svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vyriešili technické nedostatky pri plnení záväzkov uvedených vo svojich akčných plánoch týkajúcich sa strategických nedostatkov, ktoré zistila skupina FATF, Komisia na základe posúdenia dostupných informácií dospela k záveru, že Kambodža a Maroko vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu už nemajú strategické nedostatky. Preto je vhodné vypustiť Kambodžu a Maroko z tabuľky v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675.

(12)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka uvedená v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675 sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. mája 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1).


PRÍLOHA

„Číslo

Vysokoriziková tretia krajina  (1)

1

Afganistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kajmanie ostrovy

5

Konžská demokratická republika

6

Gibraltár

7

Haiti

8

Jamajka

9

Jordánsko

10

Mali

11

Mozambik

12

Mjanmarsko/Barma

13

Nigéria

14

Panama

15

Filipíny

16

Senegal

17

Juhoafrická republika

18

Južný Sudán

19

Sýria

20

Tanzánia

21

Trinidad a Tobago

22

Uganda

23

Spojené arabské emiráty

24

Vanuatu

25

Jemen


(1)  Bez toho, aby bolo dotknuté právne postavenie Španielskeho kráľovstva, pokiaľ ide o zvrchovanosť a právomoc vo vzťahu k územiu Gibraltáru.“


Top