EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1219

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1219 z dne 17. maja 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675, kar zadeva dodajanje Nigerije in Južne Afrike v preglednico v točki I Priloge ter črtanje Kambodže in Maroka iz navedene preglednice (Besedilo velja za EGP)

C/2023/3247

OJ L 160, 26.6.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1219/oj

26.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1219

z dne 17. maja 2023

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675, kar zadeva dodajanje Nigerije in Južne Afrike v preglednico v točki I Priloge ter črtanje Kambodže in Maroka iz navedene preglednice

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (1) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija mora poskrbeti za učinkovito zaščito integritete ter nemotenega delovanja svojega finančnega sistema in notranjega trga pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. Direktiva (EU) 2015/849 zato določa, da bi morala Komisija opredeliti tretje države z visokim tveganjem, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: AML/CFT) strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1675 (2) so opredeljene tretje države z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti.

(3)

Glede na visoko raven integracije mednarodnega finančnega sistema, tesno povezanost udeležencev na trgu, velik obseg čezmejnih transakcij v Unijo in iz nje ter stopnjo odprtosti trga je vsakršna grožnja glede AML/CFT za mednarodni finančni sistem tudi grožnja za finančni sistem Unije.

(4)

V skladu s členom 9(4) Direktive (EU) 2015/849 Komisija upošteva nedavne razpoložljive informacije, zlasti najnovejše javne izjave Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), seznam skupine FATF „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“ in poročila skupine FATF, ki jih je pripravila skupina za pregled mednarodnega sodelovanja v zvezi s tveganji, ki jih predstavljajo posamezne tretje države.

(5)

Od zadnjih sprememb Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 je skupina FATF posodobila svoj seznam „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“. Na plenarnem zasedanju februarja 2023 je na navedeni seznam dodala Nigerijo in Južno Afriko in z njega črtala Kambodžo in Maroko. Glede na te spremembe je Komisija izvedla oceno za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2015/849.

(6)

Nigerija je februarja 2023 sprejela politično zavezo na visoki ravni, da bo sodelovala s skupino FATF in njej podobnim regionalnim organom Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), da bi okrepila učinkovitost svoje ureditve AML/CFT. Od sprejetja poročila o medsebojnem ocenjevanju avgusta 2021 je dosegla napredek pri nekaterih ukrepih, priporočenih v navedenem poročilu, za izboljšanje svojega sistema, vključno z izboljšanjem svojega zakonodajnega okvira za AML/CFT in posodobitvijo svoje ocene inherentnih tveganj pranja denarja/financiranja terorizma/financiranja širjenja orožja, ter okrepila izvajanje ciljno usmerjenih finančnih sankcij. Nigerija si bo prizadevala za izvajanje svojega akcijskega načrta, dogovorjenega s skupino FATF, tako da bo: (1) dokončala oceno preostalega tveganja pranja denarja/financiranja terorizma in posodobila svojo nacionalno strategijo AML/CFT, da bi zagotovila usklajenost z drugimi nacionalnimi strategijami, pomembnimi za predhodna kazniva dejanja z visokim tveganjem; (2) okrepila uradno in neuradno mednarodno sodelovanje v skladu s tveganji pranja denarja/financiranja terorizma; (3) izboljšala na tveganju temelječ nadzor na področju AML/CFT nad finančnimi institucijami ter določenimi nefinančnimi podjetji in poklici ter izvajanje preventivnih ukrepov za sektorje z visokim tveganjem; (4) zagotovila, da imajo pristojni organi pravočasen dostop do točnih in posodobljenih informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb, ter uporabljala sankcije za kršitve obveznosti v zvezi z dejanskim lastništvom; (5) dokazala povečanje razširjanja finančnoobveščevalnih podatkov, ki ga izvaja finančnoobveščevalna enota, in uporabe teh podatkov s strani organov kazenskega pregona; (6) dokazala trajno povečanje števila preiskav in pregona pranja denarja v skladu s tveganji pranja denarja; (7) proaktivno odkrivala kršitve obveznosti prijave gotovine in uporabljala ustrezne sankcije ter vodila celovite podatke o zamrznjenih, zaseženih, odvzetih in odtujenih sredstvih; (8) dokazala trajno povečanje števila preiskav in pregona različnih vrst dejavnosti financiranja terorizma v skladu s tveganjem ter okrepila medagencijsko sodelovanje pri preiskavah financiranja terorizma; ter (9) izvajala na tveganju temelječe in ciljno usmerjeno ozaveščanje neprofitnih organizacij, pri katerih obstaja tveganje zlorabe za financiranje terorizma, ter na tveganju temelječe spremljanje podskupine neprofitnih organizacij, pri katerih obstaja tveganje zlorabe za financiranje terorizma, ne da bi te organizacije ovirala ali jih odvračala od zakonitih dejavnosti.

(7)

Južna Afrika je februarja 2023 sprejela politično zavezo na visoki ravni o sodelovanju s skupino FATF ter njej podobnim regionalnim organom, tj. Skupino za boj proti pranju denarja Vzhodne in Južne Afrike (ESAAMLG), da bi okrepila učinkovitost svoje ureditve AML/CFT. Od sprejetja poročila o medsebojnem ocenjevanju junija 2021 je dosegla znaten napredek pri številnih ukrepih, priporočenih v navedenem poročilu za izboljšanje njenega sistema, tako da je med drugim razvila nacionalne politike AML/CFT za obravnavanje večjih tveganj ter nedavno spremenila pravni okvir na področju boja proti financiranju terorizma in ciljno usmerjenih finančnih sankcij. Južna Afrika si bo prizadevala za izvajanje svojega akcijskega načrta, dogovorjenega s skupino FATF, tako da bo: (1) dokazala trajno povečanje števila prošenj za medsebojno pravno pomoč, naslovljenih na druge države, da bi se lažje preiskovala pranje denarja in financiranje terorizma ter izvajal odvzem različnih vrst sredstev v skladu s profilom tveganja; (2) izboljšala na tveganju temelječ nadzor nad določenimi nefinančnimi podjetji in poklici ter dokazala, da vsi nadzorniki na področju AML/CFT uporabljajo sorazmerne in učinkovite sankcije za neupoštevanje predpisov; (3) zagotovila, da imajo pristojni organi pravočasen dostop do točnih in posodobljenih informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb in ureditev, ter uporabljala sankcije za kršitve obveznosti v zvezi z dejanskim lastništvom s strani pravnih oseb; (4) dokazala trajno povečanje števila zahtev organov kazenskega pregona za finančnoobveščevalne podatke finančnoobveščevalnega centra, ki jih potrebujejo za preiskave pranja denarja/financiranja terorizma; (5) dokazala trajno povečanje števila preiskav in pregona resnih in zapletenih primerov pranja denarja ter cele vrste dejavnosti financiranja terorizma v skladu s profilom tveganja; (6) izboljšala identifikacijo, zaseg in odvzem premoženjskih koristi in pripomočkov, ki so bili uporabljeni pri širšem naboru predhodnih kaznivih dejanj, v skladu s profilom tveganja; (7) posodobila svojo oceno tveganja financiranja terorizma, da bi služila kot podlaga za izvajanje celovite nacionalne strategije za boj proti financiranju terorizma; ter (8) zagotovila učinkovito izvajanje ciljno usmerjenih finančnih sankcij in dokazala, da je vzpostavljen učinkovit mehanizem za identifikacijo posameznikov in subjektov, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na nacionalni ravni.

(8)

V oceni Komisije je zato ugotovljeno, da bi bilo treba Nigerijo in Južno Afriko šteti za jurisdikciji tretjih držav, ki imata v svojih ureditvah AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki znatno ogrožajo finančni sistem EU. Zato bi bilo treba Nigerijo in Južno Afriko dodati v preglednico iz točke I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675.

(9)

Komisija je pregledala napredek pri odpravljanju strateških pomanjkljivosti Kambodže in Maroka. Ti državi sta navedeni v Delegirani uredbi (EU) 2016/1675, vendar sta bili februarja 2023 črtani s seznama skupine FATF „Jurisdikcije, ki so pod okrepljenim spremljanjem“.

(10)

Skupina FATF je pozdravila znaten napredek Kambodže in Maroka pri izboljšanju njunih ureditev AML/CFT ter ugotovila, da sta ti državi vzpostavili pravne in regulativne okvire za izpolnjevanje zavez iz svojih zadevnih akcijskih načrtov v zvezi s strateškimi pomanjkljivostmi, ki jih je ugotovila skupina FATF. Kambodža in Maroko zato nista več predmet postopka spremljanja, ki ga skupina FATF izvaja v okviru svojega stalnega postopka za preverjanje skladnosti s standardi na področju AML/CFT na svetovni ravni, in bosta še naprej sodelovala s skupini FATF podobnimi regionalnim organi, da bi dodatno okrepila svoje ureditve AML/CFT.

(11)

Ker sta Kambodža in Maroko okrepila učinkovitost svojih ureditev AML/CFT in odpravila tehnične pomanjkljivosti za izpolnitev zavez iz svojih akcijskih načrtov v zvezi s strateškimi pomanjkljivostmi, ki jih je ugotovila skupina FATF, Komisija na podlagi ocene razpoložljivih informacij ugotavlja, da Kambodža in Maroko nimata več strateških pomanjkljivosti v svojih ureditvah AML/CFT. Zato je primerno Kambodžo in Maroko črtati iz preglednice iz točke I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675.

(12)

Delegirano uredbo (EU) 2016/1675 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preglednica iz točke I Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 se nadomesti s preglednico iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 141, 5.6.2015, str. 73.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1).


PRILOGA

„Št.

Tretja država z visokim tveganjem (1)

1

Afganistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kajmanski otoki

5

Demokratična republika Kongo

6

Gibraltar

7

Haiti

8

Jamajka

9

Jordanija

10

Mali

11

Mozambik

12

Mjanmar

13

Nigerija

14

Panama

15

Filipini

16

Senegal

17

Južna Afrika

18

Južni Sudan

19

Sirija

20

Tanzanija

21

Trinidad in Tobago

22

Uganda

23

Združeni arabski emirati

24

Vanuatu

25

Jemen


(1)  Brez poseganja v pravni položaj Kraljevine Španije glede suverenosti in pristojnosti v zvezi z ozemljem Gibraltarja.“


Top