EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1219

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1219 оd 17. svibnja 2023. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu dodavanja Nigerije i Južne Afrike u tablicu iz točke I. Priloga te brisanja Kambodže i Maroka iz te tablice (Tekst značajan za EGP)

C/2023/3247

OJ L 160, 26.6.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1219/oj

26.6.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1219

оd 17. svibnja 2023.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 u pogledu dodavanja Nigerije i Južne Afrike u tablicu iz točke I. Priloga te brisanja Kambodže i Maroka iz te tablice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Unija mora osigurati učinkovitu zaštitu cjelovitosti i pravilnog funkcioniranja svojeg financijskog sustava i unutarnjeg tržišta od pranja novca i financiranja terorizma. Direktivom (EU) 2015/849 stoga se predviđa da bi Komisija trebala utvrditi visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma (SPNFT) koji su znatna prijetnja financijskom sustavu Unije.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1675 (2) utvrđene su visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima.

(3)

Uzimajući u obzir visoku razinu integriranosti međunarodnog financijskog sustava, veliku povezanost tržišnih subjekata, velik broj prekograničnih transakcija iz Unije i prema Uniji, kao i stupanj otvorenosti tržišta, svaka prijetnja za međunarodni financijski sustav, povezana sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, ujedno je i prijetnja financijskom sustavu Unije.

(4)

U skladu s člankom 9. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/849 Komisija uzima u obzir novije dostupne informacije, posebno novije javne izjave Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), FATF-ov popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem” i izvješća Skupine FATF-a za preispitivanje međunarodne suradnje u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedine treće zemlje.

(5)

FATF je od posljednjih izmjena Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 ažurirao svoj popis „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”. FATF je na plenarnoj sjednici u veljači 2023. na taj popis dodao Nigeriju i Južnu Afriku te s njega izbrisao Kambodžu i Maroko. S obzirom na te promjene Komisija je u skladu s člankom 9. Direktive (EU) 2015/849 provela procjenu za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja.

(6)

U veljači 2023. Nigerija je preuzela političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i GIABA-om („Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest”), regionalnim tijelom sličnim FATF-u (FSRB), kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja izvješća o uzajamnoj evaluaciji u kolovozu 2021. Nigerija je ostvarila napredak u pogledu nekih mjera za poboljšanje svojeg sustava preporučenih u tom izvješću, i to tako što je među ostalim poboljšala zakonodavni okvir za SPNFT i ažurirala procjenu inherentnih rizika od pranja novca/financiranja terorizma/financiranja širenja oružja te je ojačala provedbu ciljanih financijskih sankcija. Nigerija će raditi na provedbi akcijskog plana FATF-a na sljedeći način: 1. dovršetkom procjene preostalog rizika od pranja novca/financiranja terorizma i ažuriranjem nacionalne strategije za SPNFT kako bi se osigurala usklađenost s drugim nacionalnim strategijama relevantnima za visokorizična predikatna kaznena djela; 2. jačanjem formalne i neformalne međunarodne suradnje u skladu s rizicima od pranja novca/financiranja terorizma; 3. poboljšanjem na riziku temeljenog nadzora u području SPFNT-a nad financijskim institucijama i određenim nefinancijskim poduzećima i zanimanjima te jačanjem provedbe preventivnih mjera za visokorizične sektore; 4. osiguravanjem da nadležna tijela imaju pravodoban pristup točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih osoba i primjenom sankcija za kršenje obveza u pogledu stvarnog vlasništva; 5. dokazivanjem da je financijsko-obavještajna jedinica povećala širenje financijskih obavještajnih podataka i da ih tijela kaznenog progona upotrebljavaju; 6. dokazivanjem stalnog porasta broja istraga i kaznenih progona u vezi s pranjem novca u skladu s rizicima od pranja novca; 7. proaktivnim otkrivanjem kršenja obveza u pogledu prijave gotovine te primjenom odgovarajućih sankcija i skupljanjem sveobuhvatnih podataka o zamrznutoj, zaplijenjenoj, oduzetoj i otuđenoj imovini; 8. dokazivanjem stalnog porasta broja istraga i kaznenih progona raznih vrsta aktivnosti financiranja terorizma u skladu s rizikom te jačanjem međuagencijske suradnje u istragama financiranja terorizma; i 9. provođenjem na riziku temeljenog ciljanog informiranja neprofitnih organizacija za koje postoji rizik od zlouporabe u svrhu financiranja terorizma i provedbom na riziku temeljenog praćenja određenih neprofitnih organizacija za koje postoji takav rizik, a da se pritom ne ometaju i ne obeshrabruju zakonite aktivnosti neprofitnih organizacija.

(7)

U veljači 2023. Južna Afrika preuzela je političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Skupinom za sprečavanje pranja novca u istočnoj i južnoj Africi (ESAAMLG), koja je njezin FSRB, kako bi ojačala učinkovitost svojeg režima SPNFT-a. Od donošenja izvješća o uzajamnoj evaluaciji u lipnju 2021. Južna Afrika ostvarila je znatan napredak u mnogim mjerama za poboljšanje svojeg sustava preporučenima u tom izvješću, među ostalim razvojem nacionalnih politika za SPNFT radi uklanjanja većih rizika te novom izmjenom pravnog okvira za financiranje terorizma i za ciljane financijske sankcije. Južna Afrika radit će na provedbi akcijskog plana FATF-a na sljedeći način: 1. dokazivanjem stalnog porasta broja zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć upućenih u druge zemlje kojima se olakšavaju istrage o pranju novca/financiranju terorizma i oduzimanja razne vrste imovine u skladu s profilom rizičnosti; 2. poboljšanjem na riziku temeljenog nadzora nad određenim nefinancijskim poduzećima i zanimanjima te dokazivanjem da sva nadzorna tijela za SPNFT primjenjuju proporcionalne i učinkovite sankcije za neusklađenost; 3. osiguravanjem da nadležna tijela imaju pravodoban pristup točnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih osoba i aranžmana te primjenom sankcija za kršenje obveza u pogledu stvarnog vlasništva od strane pravnih osoba; 4. dokazivanjem stalnog porasta broja zahtjeva za financijske obavještajne podatke koje agencije za izvršavanje zakonodavstva upućuju financijsko-obavještajnom centru radi istraga pranja novca/financiranja terorizma; 5. dokazivanjem stalnog porasta broja istraga i kaznenih progona teškog i složenog pranja novca te svih vrsta aktivnosti financiranja terorizma u skladu s profilom rizičnosti; 6. poboljšanjem utvrđivanja, zapljene i oduzimanja imovinske koristi ostvarene širim rasponom predikatnih kaznenih djela i predmeta upotrijebljenih za počinjenje takvih kaznenih djela, u skladu s profilom rizičnosti; 7. ažuriranjem procjene rizika od financiranja terorizma kako bi služila kao podloga za provedbu sveobuhvatne nacionalne strategije za borbu protiv financiranja terorizma; i 8. osiguravanjem učinkovite provedbe ciljanih financijskih sankcija i dokazivanjem učinkovitosti mehanizma za identifikaciju pojedinaca i subjekata koji ispunjavaju kriterije za domaće uvrštenje na popis.

(8)

U procjeni Komisije stoga se zaključuje da bi Nigeriju i Južnu Afriku trebalo smatrati jurisdikcijama trećih zemalja sa strateškim nedostacima u režimima SPNFT-a koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu EU-a. Nigeriju i Južnu Afriku trebalo bi stoga dodati u tablicu u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675.

(9)

Komisija je preispitala napredak Kambodže i Maroka u uklanjanju strateških nedostataka. Te su zemlje navedene u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675, ali su u veljači 2023. izbrisane s FATF-ova popisa „jurisdikcija pod pojačanim praćenjem”.

(10)

FATF je pozdravio znatan napredak koji su Kambodža i Maroko ostvarili u poboljšanju svojih režima SPNFT-a te je istaknuo da su te zemlje uspostavile pravne i regulatorne okvire za ispunjavanje obveza iz svojih akcijskih planova u pogledu strateških nedostataka koje je utvrdio FATF. Kambodža i Maroko stoga više nisu predmet FATF-ova praćenja u okviru njegova neprekidnog procesa poboljšanja globalne usklađenosti s mjerama SPNFT-a te će nastaviti surađivati sa svojim FSRB-ovima kako bi dodatno ojačali režime SPNFT-a.

(11)

Budući da su Kambodža i Maroko povećali učinkovitost svojih režima SPNFT-a i uklonili tehničke nedostatke kako bi ispunili obveze iz svojih akcijskih planova u pogledu strateških nedostataka koje je utvrdio FATF, na temelju Komisijine procjene dostupnih informacija zaključuje se da Kambodža i Maroko više nemaju strateške nedostatke u svojim režimima SPNFT-a. Stoga je primjereno Kambodžu i Maroko izbrisati iz tablice u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675.

(12)

Delegiranu uredbu (EU) 2016/1675 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica u točki I. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/1675 zamjenjuje se tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu, 17. svibnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 141, 5.6.2015., str. 73.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (SL L 254, 20.9.2016., str. 1.).


PRILOG

„Br.

Visokorizična treća zemlja (1)

1

Afganistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kajmanski Otoci

5

Demokratska Republika Kongo

6

Gibraltar

7

Haiti

8

Jamajka

9

Jordan

10

Mali

11

Mozambik

12

Mjanmar

13

Nigerija

14

Panama

15

Filipini

16

Senegal

17

Južna Afrika

18

Južni Sudan

19

Sirija

20

Tanzanija

21

Trinidad i Tobago

22

Uganda

23

Ujedinjeni Arapski Emirati

24

Vanuatu

25

Jemen”


(1)  Ne dovodeći u pitanje pravno stajalište Kraljevine Španjolske o suverenosti i jurisdikciji u odnosu na područje Gibraltara.”


Top