EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0038

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1994/oj

15.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/37


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/1994

zo 4. novembra 2016

o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 6 ods. 5 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho článok 113 ods. 7,

keďže:

(1)

Schéma inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection scheme – IPS) je podľa článku 113 ods. 7 nariadení (EÚ) č. 575/2013 dohodou o zmluvnej alebo štatutárnej zodpovednosti, ktorá chráni členské inštitúcie a zabezpečuje ich likviditu a platobnú schopnosť na to, aby sa v prípade potreby vyhli konkurzu. Podľa tohto ustanovenia majú príslušné orgány za určitých podmienok ustanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013 možnosť neuplatňovať určité prudenciálne požiadavky alebo členom IPS povoliť určité výnimky.

(2)

Európska centrálna banka (ECB) ako príslušný orgán pre prudenciálny dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (JMD) nad úverovými inštitúciami, ktoré sú klasifikované ako významné, je zodpovedná za posudzovanie žiadostí predložených takýmito inštitúciami.

(3)

Podmienky hodnotenia IPS na prudenciálne účely sú ustanovené v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Toto nariadenie poskytuje príslušným orgánom určitý priestor na voľnú úvahu pri uskutočňovaní dohľadového hodnotenia, ktoré sa vyžaduje na určenie toho, či boli splnené podmienky. Na zabezpečenie jednotnosti, účinnosti a transparentnosti doplnila ECB do„Všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie“ novú kapitolu týkajúcu sa postupu akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia (IPS) na prudenciálne účely (3), ktorá určuje, ako bude ECB hodnotiť súlad IPS a ich členov s uvedenými podmienkami.

(4)

ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie JMD a v rámci svojich úloh dohľadu by mala zabezpečovať konzistentnosť výsledkov dohľadu. V tejto súvislosti prijíma ECB usmernenia určené príslušným vnútroštátnym orgánom, v súlade s ktorými majú uskutočňovať úlohy a prijímať rozhodnutia pri vykonávaní dohľadu vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

(5)

Keďže IPS zahŕňajú významné a menej významné inštitúcie, je dôležité zabezpečiť rovnocenné zaobchádzanie s členmi IPS v rámci celého JMD s cieľom posilniť konzistentnosť rozhodnutí prijatých ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V prípade IPS, ktorých členmi sú významné i menej významné úverové inštitúcie je obzvlášť dôležité, aby ECB, ktorá je zodpovedná za prudenciálny dohľad nad významnými inštitúciami, i príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad menej významnými inštitúciami, používali na hodnotenie akceptovateľnosti rovnaké špecifikácie. Používanie rovnakých špecifikácií zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov je tiež opodstatnené pri hodnotení IPS pozostávajúcich iba z menej významných inštitúcií, keďže zloženie IPS, ako aj klasifikácia ich členov ako významných a menej významných, sa môžu časom meniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto usmernenie ustanovuje špecifikácie hodnotenia súladu IPS a ich členov s požiadavkami stanovenými v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s cieľom stanoviť, či je v zmysle uvedeného článku možné udeliť povolenie konkrétnym inštitúciám. Príslušné vnútroštátne orgány uplatnia tieto špecifikácie vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 575/2013, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4), nariadení (EÚ) č. 1024/2013 a nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5).

KAPITOLA II

ŠPECIFIKÁCIE HODNOTENIA PODĽA ČLÁNKU 113 ODS. 7 NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013

Článok 3

Článok 113 ods. 7 písm. a) v spojení s článkom 113 ods. 6 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: hodnotenie postavenia na účely prudenciálneho dohľadu a právneho domicilu

V súlade s článkom 113 ods. 7 písm. a) v spojení s článkom 113 ods. 6 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pri hodnotení postavenia na účely prudenciálneho dohľadu a právneho domicilu protistrany príslušné národné orgány zohľadnia:

a)

či je protistrana inštitúciou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim zodpovedajúcim prudenciálnym požiadavkým;

b)

či je protistrana žiadajúca o povolenie usadená v tom istom členskom štáte.

Článok 4

Článok 113 ods. 7 písm. a) v spojení s článkom 113 ods. 6 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: okamžitý prevod vlastných zdrojov alebo splnenie záväzkov protistrany voči členom

Pri posudzovaní, či v súčasnosti existuje alebo sa predpokladá významná, vecná alebo právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splneniu záväzkov protistrany voči členom na základe článku 113 ods. 7 písm. a) v spojení s článkom 113 ods. 6 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zohľadnia príslušné vnútroštátne orgány:

a)

či akcionárska alebo právna štruktúra členov neohrozuje prevoditeľnosť vlastných zdrojov alebo splatenie záväzkov;

b)

či formálny rozhodovací proces pri prevode vlastných zdrojov medzi členmi zaručuje bezodkladný prevod;

c)

či stanovy členov, akcionárska zmluva ani iné známe dohody neobsahujú ustanovenia, ktoré by protistrane mohli brániť v prevode vlastných zdrojov alebo splatení záväzkov;

d)

či v minulosti u členov nedošlo k žiadnym vážnym incidentom v oblasti riadenia alebo problémom v riadení spoločnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na bezodkladný prevod vlastných zdrojov alebo splatenie záväzkov;

e)

či o bezodkladnom prevode vlastných zdrojov alebo splatení záväzkov nerozhodujú alebo nemôžu im brániť žiadne tretie strany (6);

f)

či existujú prípadné zaznamenané toky prostriedkov medzi členmi z minulosti, ktoré potvrdzujú schopnosť bezodkladného prevodu prostriedkov alebo splatenia záväzkov.

Za kľúčovú sa považuje sprostredkovateľská úloha v krízovom riadení a záväzok IPS poskytnúť prostriedky na podporu svojich ohrozených členov.

Článok 5

Článok 113 ods. 7 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: schopnosť IPS poskytnúť v rámci svojho prísľubu potrebnú podporu

Pri posudzovaní, či boli prijaté opatrenia na zabezpečenie schopnosti IPS poskytnúť v rámci svojho prísľubu podporu z finančných prostriedkov, ktoré má priamo k dispozícii na základe článku 113 ods. 7 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zohľadnia príslušné vnútroštátne orgány:

a)

či tieto opatrenia zahŕňajú rozsiahly súbor opatrení, procesov a mechanizmov, ktoré tvoria operačný rámec IPS. Súčasťou tohto rámca by mal byť súbor dostupných nástrojov, od menej invazívnych opatrení až po dôraznejšie opatrenia primerané rizikovosti príslušnej ohrozenej inštitúcie a vážnosti jej finančných ťažkostí vrátane priamej podpory kapitálu a likvidity. Podporu je možné podmieniť, napríklad zavedením určitých ozdravných a reštrukturalizačných opatrení zo strany inštitúcie;

b)

štruktúra riadenia IPS a proces prijímania rozhodnutí o podporných opatreniach umožňujú včasné poskytnutie podpory;

c)

existuje jednoznačný záväzok poskytnúť podporu, keď niektorému z členov aj napriek predchádzajúcemu monitorovaniu rizík a včasným intervenčným opatreniam hrozí platobná neschopnosť alebo problémy s likviditou a zabezpečovať, aby jeho členské inštitúcie dodržiavali regulačné požiadavky na vlastné zdroje a likviditu;

d)

IPS pravidelne uskutočňuje záťažové testy s cieľom kvantifikovať potenciálne opatrenia na podporu kapitálu a likvidity;

e)

schopnosť IPS absorbovať riziko (prostredníctvom splatených prostriedkov, potenciálnych príspevkov ex-post a porovnateľných záväzkov) je dostatočná na krytie potenciálnych opatrení prijatých na podporu jeho členov;

f)

bol vytvorený fond prostriedkov ex-ante, aby mala IPS priamo k dispozícii zdroje potrebné na prijatie podporných opatrení; a

i)

príspevky do uvedeného fondu sa riadia jasne vymedzeným rámcom;

ii)

prostriedky sa investujú len do likvidných a bezpečných aktív, ktoré je možné kedykoľvek speňažiť a ktorých hodnota nezávisí od platobnej schopnosti a likviditnej pozície členov a ich dcérskych spoločností;

iii)

pri určovaní minimálneho cieľového objemu fondu ex-ante sa zvažujú výsledky záťažového testu IPS;

iv)

existuje adekvátny spodný limit/minimálny objem prostriedkov ex-ante na zabezpečenie okamžitej dostupnosti prostriedkov.

IPS možno v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (7) uznať za systémy ochrany vkladov, ktoré môžu za podmienok ustanovených v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch používať dostupné finančné prostriedky na alternatívne opatrenia s cieľom zabrániť zlyhaniu úverovej inštitúcie. Príslušné vnútroštátne orgány v tomto prípade dostupné finančné prostriedky zoberú do úvahy pri hodnotení dostupnosti zdrojov na poskytnutie podpory, zohľadňujúc rozdielne účely IPS, ktorých cieľom je ochrana vlastných členov a systémov ochrany vkladov, ktorých hlavnou úlohou je chrániť vkladateľov pred dôsledkami platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie.

Článok 6

Článok 113 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: systémy monitorovania a klasifikácie rizika v rámci IPS

Článok 113 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ustanovuje, že IPS musí disponovať vhodnými a jednotne stanovenými systémami monitorovania a klasifikácie rizika, ktoré poskytujú dokonalý prehľad o rizikovej situácii všetkých jednotlivých členov IPS aj IPS ako celku, vrátane príslušných možností intervencie; a že tieto systémy musia vhodným spôsobom monitorovať expozície v stave zlyhania, v súlade s článkom 178 ods. 1 uvedeného nariadenia. Pri hodnotení plnenia tejto podmienky príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia:

a)

či sú členovia IPS povinní pravidelne poskytovať hlavnému orgánu zodpovednému za riadenie IPS aktuálne údaje o svojej rizikovej situácii vrátane informácií o vlastných zdrojoch a plnení požiadaviek na vlastné zdroje;

b)

či je zabezpečený zodpovedajúci optimálny tok údajov a boli zavedené adekvátne informačné systémy;

c)

či hlavný orgán zodpovedný za riadenie IPS stanovil jednotné štandardy a metodiky rámca riadenia rizík, ktorý majú uplatňovať členovia;

d)

či na účely monitorovania a klasifikácie rizika zo strany IPS existuje jednotná definícia rizík, v prípade všetkých členov prebieha monitorovanie rovnakých rizikových kategórií a na kvantifikáciu rizík sa používa rovnaká úroveň spoľahlivosti a rovnaké časové rozhranie;

e)

či systémy monitorovania a klasifikácie rizika v rámci IPS klasifikujú členov podľa ich rizikovej situácie, tzn. IPS stanovila v záujme včasnej intervencie rôzne kategórie na začlenenie svojich členov;

f)

či má IPS schopnosť ovplyvňovať rizikovú situáciu svojich členov vydávaním pokynov, odporúčaní atď., napríklad na obmedzenie určitých činností alebo zníženie určitých rizík.

Článok 7

Článok 113 ods. 7 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: vlastné preskúmanie rizika zo strany IPS

Pri hodnotení, či IPS vykonáva svoje vlastné preskúmanie rizika, ktorého výsledky oznamuje svojim členom v súlade s článkom 113 ods. 7 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia:

a)

či IPS pravidelne hodnotí riziká a slabé miesta sektora, do ktorého patria jeho členovia;

b)

či sú výsledky preskúmania rizika krátko po sfinalizovaní zhrnuté do správy alebo iného dokumentu a poskytnuté príslušným rozhodovacím orgánom IPS a/alebo jej členom;

c)

či IPS informuje jednotlivých členov o ich rizikovej klasifikácii v zmysle článku 113 ods. 7 písm. c).

Článok 8

Článok 113 ods. 7 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: konsolidovaná alebo agregovaná správa IPS

Článok 113 ods. 7 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ustanovuje, že schéma inštitucionálneho zabezpečenia musí každoročne vypracovať a zverejniť konsolidovanú správu pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát, situačnej správy a správy o rizikách, ktoré sa týkajú schémy inštitucionálneho zabezpečenia ako celku, alebo správu pozostávajúcu z agregovanej súvahy, agregovaného výkazu ziskov a strát, situačnej správy a správy o rizikách, ktoré sa týkajú schémy inštitucionálneho zabezpečenia ako celku. Pri hodnotení plnenia tejto podmienky príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia:

a)

či bola konsolidovaná, resp. agregovaná správa overená nezávislým externým audítorom na základe adekvátneho účtovného rámca, resp. metódy agregácie;

b)

či sa vyžaduje, aby externý audítor poskytol svoje stanovisko;

c)

či sú do konsolidácie/agregácie v plnom rozsahu zahrnutí všetci členovia IPS, dcérske spoločnosti, prípadné sprostredkovateľské štruktúry, ako napríklad holdingové spoločnosti, a subjekt riadiaci samotnú IPS (ak má právnu subjektivitu);

d)

či v prípadoch, keď IPS vypracúva správu obsahujúcu agregovanú súvahu a agregovaný výkaz ziskov a strát, dokáže metóda agregácie zabezpečiť elimináciu všetkých vnútroskupinových expozícií.

Článok 9

Článok 113 ods. 7 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: povinnosť vopred oznámiť ukončenie členstva

Príslušné vnútroštátne orgány overia, či zmluva alebo štatutárny predpis obsahuje ustanovenie, na základe ktorého sú členovia IPS povinní oznámiť najmenej 24 mesiacov vopred, ak majú záujem ukončiť svoje členstvo v IPS.

Článok 10

Článok 113 ods. 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013: vylúčenie viacnásobného využitia položiek prípustných pre výpočet vlastných zdrojov

Článok 113 ods. 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ustanovuje, že viacnásobné využitie položiek prípustných pre výpočet vlastných zdrojov („viacnásobné využitie“) ako aj akékoľvek neprimerané vytváranie vlastných zdrojov medzi členmi IPS musí byť vylúčené. Pri hodnotení plnenia tejto požiadavky príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia:

a)

či môže externý audítor zodpovedný za overenie konsolidovanej alebo agregovanej finančnej správy potvrdiť, že tieto postupy sú vylúčené;

b)

či transakcie členov nevedú k neprimeranému vytváraniu vlastných zdrojov na individuálnej, subkonsolidovanej alebo konsolidovanej úrovni.

Článok 11

Článok 113 ods. 7 písm. h) nariadenia (EÚ) 575/2013: široká členská základňa

Pri hodnotení plnenia podmienky ustanovenej v článku 113 ods. 7 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, t. j. že IPS sa musí zakladať na širokej členskej základni úverových inštitúcií s prevažne homogénnym profilom činnosti, príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia:

a)

či má IPS dostatočný počet členov (spomedzi inštitúcií, ktoré sú potenciálne akceptovateľné ako členovia) na krytie prípadných podporných opatrení, ktoré môže byť potrebné prijať;

b)

podnikateľské modely členov, obchodné stratégie, veľkosti, klientov, miestne zameranie, produkty, štruktúru financovania, kategórie podstatných rizík, dohody o spolupráci pri predaji a o poskytovaní služieb uzavreté s ostatnými členmi IPS atď.;

c)

či rôzne profily činnosti členov umožňujú monitorovanie a klasifikáciu ich rizikovej situácie prostredníctvom jednotne stanovených systémov, ktoré IPS zaviedla podľa článku 113 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

že sektory IPS sú často založené na vzájomnej spolupráci, tzn. centrálne inštitúcie a iné špecializované inštitúcie v rámci siete IPS ponúkajú produkty a služby ostatným členom IPS. Pri hodnotení homogenity profilov činnosti by príslušné vnútroštátne orgány mali zvažovať, do akej miery obchodné činnosti členov súvisia so sieťou (produkty a služby poskytované miestnym bankám, služby spoločným klientom, aktivity na kapitálovom trhu a pod.).

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia príslušným vnútroštátnym orgánom.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia súlad s týmto usmernením od 2. decembra 2016.

Článok 13

Adresáti

Toto usmernenie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. novembra 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Táto kapitola všeobecných zásad bola prijatá v júli 2016. Konsolidované znenie „Všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie“ je dostupné na internetovej stránke ECB o bankovom dohľade na www.bankingsupervision.europa.eu.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(6)  Treťou stranou je akákoľvek strana, ktorá nie je materskou spoločnosťou, dcérskou spoločnosťou, členom rozhodovacích orgánov ani akcionárom člena.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).


Top