EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0038

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1994/oj

15.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/37


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1994

ze dne 4. listopadu 2016

o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 5 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (2), a zejména na čl. 113 odst. 7 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 je institucionální systém ochrany smluvní nebo právními předpisy stanovenou dohodou o závazku, která chrání členské instituce a zajišťuje jejich likviditu a solventnost k odvrácení úpadku, je-li to nezbytné. Podle tohoto ustanovení mohou příslušné orgány za určitých podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 575/2013 upustit od uplatňování vybraných obezřetnostních požadavků nebo povolit určité výjimky pro účastníky institucionálního systému ochrany.

(2)

Jako příslušný orgán pro obezřetnostní dohled nad významnými úvěrovými institucemi v rámci jednotného mechanismu dohledu Evropská centrální banka (ECB) odpovídá za posuzování žádostí, které tyto instituce předkládají.

(3)

Podmínky pro posuzování institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely jsou stanoveny v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013. Uvedené nařízení dává příslušným orgánům určitý prostor pro uvážení při provádění hodnocení v oblasti dohledu, které je nezbytné pro určení, zda jsou podmínky splněny. V zájmu zajištění soudržnosti, účinnosti a transparentnosti doplnila ECB do „Všeobecných zásad ECB týkajících se možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie“ novou kapitolu, která se týká postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely (3) a která upřesňuje, jak bude ECB hodnotit, zda institucionální systémy ochrany a jejich členové splňují výše uvedené podmínky.

(4)

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu a v rámci svých úkolů v oblasti dozoru je povinna zajistit konzistentnost výsledků dohledu. V této souvislosti ECB přijímá obecné pokyny určené vnitrostátním příslušným orgánům, jimiž se tyto orgány mají při výkonu úkolů a přijímání rozhodnutí v oblasti dohledu ve vztahu k méně významným institucím řídit.

(5)

Jelikož institucionální systémy ochrany mohou zahrnovat významné i méně významné instituce, je důležité zajistit jednotné zacházení s účastníky těchto systémů v rámci celého jednotného mechanismu dohledu v zájmu podpory soudržnosti rozhodnutí přijímaných ECB a vnitrostátními příslušnými orgány. V případě institucionálních systémů ochrany sdružujících významné i méně významné úvěrové instituce je zvlášť důležité, aby ECB, která je zodpovědná za obezřetnostní dohled nad významnými institucemi, i vnitrostátní příslušné orgány, které odpovídají za dohled nad méně významnými institucemi, používaly pro účely hodnocení způsobilosti stejné specifikace. Používání stejných specifikací ze strany vnitrostátních příslušných orgánů je opodstatněné i při hodnocení institucionálních systémů ochrany, které sestávají výhradně z méně významných institucí, neboť složení institucionálních systémů ochrany, jakož i klasifikace jejich členů jako významných či méně významných se mohou časem měnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Tyto obecné zásady stanoví specifikace pro hodnocení souladu institucionálních systémů ochrany a jejich členů s požadavky stanovenými v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 s cílem určit, zda lze jednotlivým institucím udělit svolení ve smyslu uvedeného ustanovení. Vnitrostátní příslušné orgány tyto specifikace použijí ve vztahu k méně významným institucím.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se použijí definice uvedené v nařízení (EU) č. 575/2013, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4), nařízení (EU) č. 1024/2013 a nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5).

KAPITOLA II

SPECIFIKACE HODNOCENÍ PODLE ČL. 113 ODST. 7 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013

Článek 3

Čl. 113 odst. 7 písm. a) ve spojení s čl. 113 odst. 6 písm. a) a d) nařízení (EU) č. 575/2013: hodnocení obezřetnostního statusu a sídla

V souladu s čl. 113 odst. 7 písm. a) ve spojení s čl. 113 odst. 6 písm. a) a d) nařízení (EU) č. 575/2013 vezmou vnitrostátní příslušné orgány při hodnocení obezřetnostního statusu a sídla protistrany v úvahu, zda:

a)

je protistrana institucí, finanční institucí nebo podnikem pomocných služeb, na něž se vztahují odpovídající obezřetnostní požadavky;

b)

je protistrana, která žádá o povolení, usazena v témže členském státě.

Článek 4

Čl. 113 odst. 7 písm. a) ve spojení s čl. 113 odst. 6 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013: okamžitý převod kapitálu nebo splacení závazků protistrany členům

Při hodnocení, zda v současné době existuje nebo se předpokládá podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků protistrany členům podle čl. 113 odst. 7 písm. a) ve spojení s čl. 113 odst. 6 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013, vezmou vnitrostátní příslušné orgány v úvahu, zda:

a)

vlastnická nebo právní struktura členů může omezit převoditelnost kapitálu nebo schopnost splatit závazky;

b)

formální rozhodovací proces týkající se převodu kapitálu mezi členy zaručuje okamžitý převod;

c)

stanovy členů, akcionářská smlouva nebo jiné známé dohody obsahují ustanovení, která by mohla protistraně bránit v převodu kapitálu nebo splacení závazků;

d)

se v minulosti u členů vyskytly vážné potíže v oblasti řízení nebo problémy týkající se správy a řízení společnosti, které by mohly mít nepříznivý vliv na okamžitý převod kapitálu nebo splacení závazků;

e)

o okamžitém převodu kapitálu nebo splacení závazků mohou rozhodovat nebo jim bránit třetí osoby (6)

f)

jsou dány náznaky toho, že v minulosti došlo k tokům prostředků mezi členy, které prokazují schopnost okamžitě převést prostředky nebo splatit závazky.

Za klíčovou se považuje zprostředkovatelská úloha v krizovém řízení a povinnost institucionálního systému ochrany poskytnout prostředky na podporu ohrožených členů.

Článek 5

Čl. 113 odst. 7 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013: schopnost institucionálního systému ochrany poskytnout nutnou podporu v rámci svého závazku

Při hodnocení, zda byla přijata opatření na zabezpečení schopnosti institucionálního systému ochrany poskytnout v rámci svého závazku podporu z finančních prostředků, které má tento systém okamžitě k dispozici podle čl. 113 odst. 7 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, vezmou vnitrostátní příslušné orgány v úvahu, zda:

a)

tato opatření zahrnují široký soubor opatření, procesů a mechanismů, jež tvoří operační rámec institucionálního systému ochrany. Součástí tohoto rámce by měl být soubor dostupných nástrojů, a to od méně intrusivních opatření až po závažnější opatření přiměřená rizikovosti instituce, která je adresátem podpory, a vážnosti jejích finančních potíží včetně přímé podpory kapitálu a likvidity. Podporu je možné podmínit, například zavedením určitých ozdravných a restrukturalizačních opatření ze strany příslušné instituce;

b)

struktura řízení institucionálního systému ochrany a proces přijímání rozhodnutí o podpůrných opatřeních umožňují včasné poskytnutí podpory;

c)

je dán jednoznačný závazek poskytnout podporu v případě, kdy se některý z členů i přes předcházející sledování rizik a opatření včasného zásahu nachází v platební neschopnosti nebo je nelikvidní anebo mu taková situace hrozí, a zajistit, aby členské instituce dodržovaly příslušné regulatorní požadavky na kapitál a likviditu;

d)

institucionální systém ochrany pravidelně provádí zátěžové testy s cílem kvantifikovat potenciální opatření na podporu kapitálu a likvidity;

e)

schopnost institucionálního systému ochrany absorbovat riziko (prostřednictvím splacených prostředků, potenciálních příspěvků ex post a srovnatelných závazků) postačuje ke krytí potenciálních opatření přijatých na podporu jeho členů;

f)

byl vytvořen fond prostředků ex ante, aby měl institucionální systém ochrany okamžitě k dispozici prostředky na podpůrná opatření, a

i)

příspěvky do tohoto fondu se řídí jasně vymezeným rámcem;

ii)

prostředky jsou investovány jen do likvidních a bezpečných aktiv, jež lze kdykoli přeměnit na peníze a jejichž hodnota nezávisí na solventnosti a likviditní pozici členů a jejich dceřiných společností;

iii)

při určování minimálního cílového objemu fondu ex ante se berou do úvahy výsledky zátěžového testu institucionálního systému ochrany;

iv)

byl stanoven dostatečný spodní limit/minimální objem prostředků ex ante na zabezpečení okamžité dostupnosti prostředků.

Institucionální systémy ochrany mohou být ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (7) uznány za systémy pojištění vkladů a může jím být za podmínek stanovených v příslušných vnitrostátních předpisech povoleno, aby použily disponibilní finanční prostředky na alternativní opatření k zabránění selhání úvěrové instituce. Vnitrostátní příslušný orgán v tomto případě vezme disponibilní finanční prostředky do úvahy při hodnocení dostupnosti zdrojů na poskytnutí podpory, přičemž zohlední rozdílné účely institucionálních systémů ochrany (jejichž cílem je ochrana vlastních členů) a systémů pojištění vkladů (jejichž hlavní úlohou je ochrana vkladatelů před dopady platební neschopnosti úvěrové instituce).

Článek 6

Čl. 113 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013: systémy sledování a klasifikace rizik v rámci institucionálního systému ochrany

Podle čl. 113 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 musí mít institucionální systém ochrany k dispozici vhodné a jednotně stanovené systémy sledování a klasifikace rizik, které poskytují úplný přehled o rizikových situacích jednotlivých členů a o institucionálním systému ochrany jako celku, včetně odpovídajících možností intervence; tyto systémy musí vhodným způsobem sledovat expozice, u nichž došlo k selhání, v souladu s čl. 178 odst. 1 uvedeného nařízení. Při hodnocení plnění této podmínky vnitrostátní příslušné orgány vezmou v úvahu, zda:

a)

členské instituce institucionálního systému ochrany jsou povinny hlavnímu orgánu zodpovědnému za řízení tohoto systému pravidelně poskytovat aktuální údaje o svých rizikových situacích včetně informací o svém kapitálu a plnění kapitálových požadavků;

b)

jsou zabezpečeny odpovídající přiměřené toky údajů a byly zavedeny náležité informační systémy;

c)

hlavní orgán zodpovědný za řízení institucionálního systému ochrany stanovil jednotné standardy a metodiky rámce řízení rizik, jež mají členové uplatňovat;

d)

pro účely sledování a klasifikace rizik ze strany institucionálního systému ochrany existuje jednotná definice rizik, v případě všech členů jsou sledovány stejné kategorie rizik a ke kvantifikaci rizik se používá stejná úroveň spolehlivosti a stejný časový horizont;

e)

systémy sledování a klasifikace rizik, které má institucionální systém ochrany k dispozici, klasifikují členy podle jejich rizikové situace, tzn. institucionální systém ochrany v zájmu včasné intervence vymezil různé kategorie pro začlenění svých členů;

f)

institucionální systém ochrany má možnost ovlivňovat rizikovou situaci svých členů vydáváním pokynů, doporučení atd., např. za účelem omezení určitých činností nebo snížení určitých rizik.

Článek 7

Čl. 113 odst. 7 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013: vlastní přezkum rizik v rámci institucionálního systému ochrany

Při hodnocení toho, zda institucionální systém ochrany provádí svůj vlastní přezkum rizik, jehož výsledky oznamuje jednotlivým členům v souladu s čl. 113 odst. 7 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, vezmou vnitrostátní příslušné orgány v úvahu, zda:

a)

institucionální systém ochrany pravidelně hodnotí rizika a zranitelná místa sektoru, do kterého patří jeho členové;

b)

výsledky přezkumu rizik jsou krátce po jeho dokončení shrnuty ve zprávě nebo jiném dokumentu a poskytnuty příslušným rozhodovacím orgánům institucionálního systému ochrany a/nebo jeho členům;

c)

institucionální systém ochrany informuje jednotlivé členy o jejich rizikové klasifikaci v souladu s čl. 113 odst. 7 písm. c).

Článek 8

Čl. 113 odst. 7 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013: konsolidovaná nebo agregovaná zpráva institucionálního systému ochrany

Čl. 113 odst. 7 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 stanoví, že za institucionální systém ochrany se každoročně sestavuje a zveřejňuje konsolidovaná zpráva obsahující rozvahu, výsledovku, situační zprávu a hodnocení rizik za institucionální systém ochrany jako celek nebo zpráva obsahující souhrnnou rozvahu, souhrnnou výsledovku, situační zprávu a hodnocení rizik za institucionální systém ochrany jako celek. Při hodnocení plnění této podmínky vnitrostátní příslušné orgány vezmou v úvahu, zda:

a)

konsolidovaná nebo agregovaná zpráva byla ověřena nezávislým externím auditorem na základě příslušného účetního rámce, resp. metody agregace;

b)

externí auditor je povinen předložit výrok auditora;

c)

rozsah konsolidace/agregace zahrnuje všechny členy institucionálního systému ochrany, jejich dceřiné společnosti, případné zprostředkovatelské struktury, jako jsou holdingové společnosti, a subjekt, který řídí samotný institucionální systém ochrany (jde-li o právnickou osobu);

d)

v případech, kdy institucionální systém ochrany sestavuje zprávu obsahující souhrnnou rozvahu a souhrnnou výsledovku, umožňuje metoda agregace zajistit vyloučení všech expozic v rámci skupiny.

Článek 9

Čl. 113 odst. 7 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013: povinnost předem oznámit ukončení členství

Vnitrostátní příslušné orgány ověří, zda smlouva nebo statutární předpis obsahují ustanovení, na jehož základě jsou účastníci institucionálního systému ochrany povinni oznámit nejméně 24 měsíců předem, pokud si přejí z tohoto systému vystoupit.

Článek 10

Čl. 113 odst. 7 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013: vyloučení vícenásobného použití prvků způsobilých pro výpočet kapitálu

Podle čl. 113 odst. 7 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 je nutno vyloučit vícenásobné použití prvků způsobilých pro výpočet kapitálu („vícenásobné použití“) a jakoukoli nevhodnou tvorbu kapitálu mezi členy institucionálního systému ochrany. Pro účely hodnocení plnění tohoto požadavku vezmou vnitrostátní příslušné orgány v úvahu, zda:

a)

externí auditor zodpovědný za ověření konsolidované nebo agregované finanční zprávy může potvrdit, že tyto praktiky jsou vyloučeny;

b)

transakce členů nevedou k nevhodné tvorbě kapitálu na individuální, subkonsolidované nebo konsolidované úrovni.

Článek 11

Čl. 113 odst. 7 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013: široká účast

Při hodnocení plnění podmínky stanovené v č. 113 odst. 7 písm. h) nařízení (EU) č. 575/2013, tj. že institucionální systém ochrany musí být založen na široké účasti úvěrových institucí, které mají převážně homogenní obchodní profil, vezmou vnitrostátní příslušné orgány do úvahy:

a)

zda má institucionální systém ochrany dostatečný počet členů (z řad institucí, které jsou potenciálně způsobilé k účasti) ke krytí případných podpůrných opatření, které může být zapotřebí přijmout;

b)

modely podnikání členů, jejich obchodní strategie, velikost, klienty, místní zaměření, produkty, struktury financování, kategorie podstatných rizik, dohody o spolupráci při prodeji a o poskytování služeb uzavřené s ostatními členy institucionálního systému ochrany atd.;

c)

zda různé obchodní profily členů umožňují sledování a klasifikaci jejich rizikových situací prostřednictvím jednotně stanovených systémů, které institucionální systém ochrany zavedl v souladu s čl. 113 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013;

d)

skutečnost, že sektory institucionálních systémů ochrany jsou obvykle založeny na vzájemné spolupráci, tzn. že ústřední instituce a jiné specializované instituce v rámci sítě nabízejí produkty a poskytují služby ostatním členům institucionálního systému ochrany. Při hodnocení homogenity obchodních profilů by měly vnitrostátní příslušné orgány zohlednit, do jaké míry obchodní činnost členů souvisí se sítí (produkty a služby poskytované místním bankám, služby společným klientům, aktivity na kapitálovém trhu atd.).

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení vnitrostátním příslušným orgánům.

2.   Vnitrostátní příslušné orgány zajistí soulad s těmito obecnými zásadami ode dne 2. prosince 2016.

Článek 13

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny vnitrostátním příslušným orgánům.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. listopadu 2016.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Tato kapitola všeobecných zásad byla přijata v červenci 2016. Konsolidované znění „Všeobecných zásad ECB týkajících se možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie“ je k dispozici na internetových stránkách ECB o bankovním dohledu www.bankingsupervision.europa.eu.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).

(6)  Třetí osobou je jakákoli osoba, která není mateřskou společností, dceřinou společností, členem rozhodovacích orgánů ani akcionářem členské instituce.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).


Top