EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0904-20200101

Consolidated text: Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/2020-01-01

02010R0904 — SK — 01.01.2020 — 003.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 904/2010

zo 7. októbra 2010

o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 268 12.10.2010, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1541 z 2. októbra 2018,

  L 259

1

16.10.2018

►M3

NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1909 zo 4. decembra 2018,

  L 311

1

7.12.2018
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 904/2010

zo 7. októbra 2010

o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty

(prepracované znenie)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.  Toto nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých majú príslušné orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie zákonov o DPH spolupracovať navzájom medzi sebou a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie uvedených zákonov.

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a navzájom si vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri uskutočňovaní správneho výmeru DPH, kontrole riadneho uplatňovania DPH, najmä pri transakciách v rámci Spoločenstva, a boji proti podvodom súvisiacim s DPH. Konkrétne ustanovuje pravidlá a postupy, ktoré členským štátom umožňujú zhromažďovať a vymieňať si uvedené informácie elektronickými prostriedkami.

2.  Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky, za ktorých orgány uvedené v odseku 1 poskytujú pomoc pri ochrane príjmov DPH všetkých členských štátov.

3.  Toto nariadenie neovplyvňuje uplatňovanie pravidiel o vzájomnej spolupráci v trestných záležitostiach v členských štátoch.

4.  Toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá a postupy pre elektronickú výmenu informácií o DPH na služby poskytované elektronicky v súlade s osobitnou úpravou ustanovenou v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, ako aj pre akúkoľvek následnú výmenu informácií, a pokiaľ ide o služby, na ktoré sa vzťahuje uvedená osobitná úprava, stanovuje aj pravidlá a postupy pre prevod peňazí medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

Článok 2

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) 

„ústredný kontaktný úrad“ je úrad, ktorý bol na základe článku 4 ods. 1 určený ako najvyšší úrad zodpovedný za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce;

b) 

„kontaktné oddelenie“ je akýkoľvek iný úrad ako ústredný kontaktný úrad, ktorý bol ako taký príslušným úradom podľa článku 4 ods. 2 určený bezprostredne si vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

c) 

„príslušný úradník“ je každý úradník, ktorý si na základe poverenia podľa článku 4 ods. 3 môže bezprostredne vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

d) 

„žiadajúci orgán“ je ústredný kontaktný úrad, kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý žiada o pomoc za príslušný orgán;

e) 

„žiadaný orgán“ je ústredný kontaktný úrad, kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý prijíma žiadosť o pomoc za príslušný orgán;

f) 

„transakcie v rámci Spoločenstva“ sú dodávky tovarov a služieb vo vnútri Spoločenstva;

g) 

„dodanie tovaru v rámci Spoločenstva“ je každé dodanie tovaru, ktoré sa musí uviesť v súhrnnom výkaze ustanovenom v článku 262 smernice 2006/112/ES;

h) 

„poskytovanie služieb v rámci Spoločenstva“ je každé poskytnutie služieb, ktoré sa musí uviesť v súhrnnom výkaze ustanovenom v článku 262 smernice 2006/112/ES;

i) 

„nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva“ je získanie práva disponovať ako majiteľ hmotným hnuteľným majetkom podľa článku 20 smernice 2006/112/ES;

j) 

„identifikačné číslo pre DPH“ je číslo ustanovené v článkoch 214, 215 a 216 smernice 2006/112/ES;

k) 

„administratívne vyšetrovanie“ sú všetky kontroly, overovania a ostatné kroky prijaté členskými štátmi pri vykonávaní svojich povinností s cieľom zabezpečenia náležitého uplatňovania právnych predpisov v oblasti DPH;

l) 

„automatická výmena“ je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho požiadania;

m) 

„spontánna výmena“ je nesystematické oznamovanie informácií ďalšiemu členskému štátu kedykoľvek a bez predchádzajúcej žiadosti o informácie;

n) 

„osoba“ je:

i) 

fyzická osoba;

ii) 

právnická osoba;

iii) 

pokiaľ to platné právne predpisy tak ustanovujú, združenie osôb uznaných ako osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať právne úkony, avšak chýba im právne postavenie právnickej osoby, alebo

iv) 

akýkoľvek iný právny inštitút akejkoľvek povahy a formy, s právnou subjektivitou alebo bez nej, uskutočňujúci transakcie, ktoré podliehajú DPH;

o) 

„automatický prístup“ je možnosť bezodkladného prístupu do elektronického systému k určitým informáciám, ktoré sa v ňom nachádzajú;

p) 

„elektronickými prostriedkami“ znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie, vrátane digitálnej kompresie, a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií a ostatných elektromagnetických prostriedkov;

q) 

„sieť CCN/CSI“ je spoločná platforma založená na spoločnej komunikačnej sieti (ďalej len „CCN“) a spoločnom systémovom rozhraní (ďalej len „CSI“), ktoré vyvinula Únia na zabezpečenie všetkých prenosov elektronickými prostriedkami medzi príslušnými orgánmi v oblasti ciel a daní;

r) 

„súčasne vykonávaná kontrola“ je koordinovaná kontrola daňovej situácie jednej zdaniteľnej osoby alebo viacerých navzájom prepojených zdaniteľných osôb, vykonávaná aspoň dvomi zúčastnenými členskými štátmi, ktoré majú spoločné či dopĺňajúce sa záujmy.

2.  Od 1. januára 2015 sa vymedzenia pojmov v článkoch 358, 358a a 369a smernice 2006/112/ES uplatňujú aj na účely tohto nariadenia.

Článok 3

Príslušné orgány sú orgány, v ktorých mene sa toto nariadenie má uplatňovať či už priamo, alebo prostredníctvom poverenia.

Každý členský štát informuje Komisiu do 1. decembra 2010 o svojom príslušnom orgáne na účely tohto nariadenia a následne bezodkladne informuje Komisiu o akejkoľvek zmene tohto orgánu.

▼M1

Chorvátsko informuje Komisiu do 1. júla 2013 o svojom príslušnom orgáne na účely tohto nariadenia a o následných zmenách uvedených v druhom odseku.

▼B

Komisia sprístupní členským štátom zoznam všetkých príslušných orgánov a uverejní túto informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

1.  Každý členský štát určí jediný ústredný kontaktný úrad, ktorý na základe poverenia ponesie najvyššiu zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty. Ústredný kontaktný úrad môže byť tiež určený ako úrad zodpovedný za kontakty s Komisiou.

2.  Príslušný orgán každého členského štátu môže určiť kontaktné oddelenia. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizovanie zoznamu uvedených oddelení a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných príslušných členských štátov.

3.  Príslušný orgán každého členského štátu môže navyše na základe ním stanovených podmienok určiť príslušných úradníkov, ktorí môžu bezprostredne vymieňať informácie na základe tohto nariadenia. Pokiaľ tak urobí, môže rozsah takéhoto poverenia ohraničiť. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizovanie zoznamu uvedených úradníkov a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných dotknutých členských štátov.

4.  Úradníci, ktorí si vymieňajú informácie na základe článkov 28, 29 a 30, sa v každom prípade považujú za príslušných úradníkov na tento účel v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými orgánmi.

Článok 5

Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník posiela alebo dostane žiadosť alebo odpoveď na žiadosť o pomoc, informuje o tom ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu na základe podmienok stanovených ústredným kontaktným orgánom.

Článok 6

Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník dostane žiadosť o pomoc, ktorá si vyžaduje kroky mimo jeho územnej alebo funkčnej právomoci, bezodkladne takúto žiadosť postúpi ústrednému kontaktnému úradu svojho členského štátu a informuje o tom žiadajúci orgán. V takomto prípade lehota ustanovená v článku 10 začína v deň po dni, kedy bola žiadosť o pomoc postúpená ústrednému kontaktnému úradu.KAPITOLA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ NA POŽIADANIEODDIEL 1

Žiadosť o informácie a o administratívne vyšetrovania

Článok 7

1.  Na požiadanie žiadajúceho orgánu žiadaný orgán oznamuje informácie uvedené v článku 1 vrátane informácií týkajúcich sa jednotlivého prípadu alebo prípadov.

2.  Na účely oznamovania informácií uvedeného v odseku 1 žiadaný orgán zabezpečí vykonávanie akýchkoľvek administratívnych vyšetrovaní potrebných na získanie takýchto informácií.

▼M2 —————

▼M2

4.  Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Ak je to potrebné, žiadaný orgán vykonáva administratívne vyšetrovanie po konzultácii so žiadajúcim orgánom. Ak žiadaný orgán dospeje k záveru, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek je možné odmietnuť vyšetrovanie týkajúce sa súm, ktoré priznala alebo mala priznať zdaniteľná osoba usadená v členskom štáte žiadaného orgánu v súvislosti s dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb, ktoré uskutočnila táto zdaniteľná osoba a ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte žiadajúceho orgánu, iba na základe niektorého z týchto dôvodov:

a) 

z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 1, ktoré žiadaný orgán posúdil v súlade s usmerneniami na vykonávanie najlepších postupov týkajúcimi sa interakcie tohto odseku a článku 54 ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2;

b) 

z dôvodov stanovených v článku 54 ods. 2, 3 a 4;

c) 

z toho dôvodu, že žiadaný orgán už poskytol žiadajúcemu orgánu informácie o tej istej zdaniteľnej osobe, získané v rámci administratívneho vyšetrovania, ktoré sa uskutočnilo pred menej ako dvomi rokmi.

Ak žiadaný orgán odmietne administratívne vyšetrovanie uvedené v druhom pododseku z dôvodov uvedených v písmene a) alebo b), napriek tomu poskytne žiadajúcemu orgánu dátumy a hodnoty všetkých príslušných dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré uskutočnila zdaniteľná osoba v členskom štáte žiadajúceho orgánu za posledné dva roky.

▼M2

4a.  Ak príslušné orgány aspoň dvoch členských štátov považujú administratívne vyšetrovanie týkajúce sa súm uvedených v odseku 4 druhom pododseku tohto článku za potrebné a predložia spoločnú odôvodnenú žiadosť obsahujúcu informácie alebo dôkazy o rizikách úniku DPH alebo podvodu v oblasti DPH, žiadaný orgán nesmie odmietnuť vykonanie tohto vyšetrovania, okrem prípadu, ak by išlo o odmietnutie z dôvodov uvedených v článku 54 ods. 1 písm. b), článku 54 ods. 2, 3 alebo 4. V prípade, že žiadaný členský štát už má požadované informácie, poskytne ich žiadajúcim členským štátom. V prípade, že žiadajúce členské štáty nie sú spokojné s informáciami, ktoré dostali, oznámia žiadanému členskému štátu, aby pristúpil k administratívnemu vyšetrovaniu.

Ak to žiadaný členský štát požaduje, úradníci oprávnení žiadajúcimi orgánmi sa zúčastnia na administratívnom vyšetrovaní. Takéto administratívne vyšetrovanie sa uskutoční spoločne a vykonáva sa pod vedením žiadaného členského štátu a podľa jeho právnych predpisov. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu, a pokiaľ to právne predpisy žiadaného členského štátu povoľujú jeho úradníkom, môžu vypočúvať zdaniteľné osoby. Kontrolné právomoci úradníkov žiadajúcich orgánov sa vykonávajú výlučne na účely vykonania daného administratívneho vyšetrovania.

Ak si žiadaný členský štát nevyžiadal úradníkov zo žiadajúcich členských štátov, úradníci z akéhokoľvek žiadajúceho členského štátu majú mať možnosť byť prítomní počas administratívneho vyšetrovania, vykonávajúc právomoci stanovené v článku 28 ods. 2, pokiaľ sú splnené podmienky podľa vnútroštátneho práva žiadaného členského štátu. Úradníci z uvedených žiadajúcich členských štátov majú v každom prípade možnosť byť prítomní na konzultáciu.

Ak sa úradníci zo žiadajúcich členských štátov majú zúčastniť alebo majú byť prítomní, administratívne vyšetrovanie sa vykonáva, len ak sa takáto účasť alebo prítomnosť na účely administratívneho vyšetrovania zabezpečí.

▼B

5.  Aby bolo možné získať požadované informácie alebo vykonať požadované administratívne vyšetrovanie, žiadaný orgán alebo administratívny orgán, na ktorý sa žiadaný orgán obráti, postupuje akoby konal za seba alebo na požiadanie ďalšieho orgánu svojho vlastného členského štátu.

Článok 8

Žiadosti o informácie a o administratívne vyšetrovania podľa článku 7 sa posielajú s použitím vzorového formulára prijatého v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 okrem prípadov uvedených v článku 50 alebo okrem výnimočných prípadov, keď žiadosť obsahuje dôvody, pre ktoré žiadajúci orgán nepovažuje použitie vzorového formulára za vhodné.

Článok 9

1.  Na žiadosť žiadajúceho orgánu mu žiadaný orgán oznamuje akékoľvek relevantné informácie, ktoré získa alebo má, rovnako ako aj výsledky administratívnych vyšetrovaní v podobe správ, vyhlásení a ostatných dokumentov alebo ich overených kópií alebo výpisov z nich.

2.  Originály dokumentov sa poskytujú iba vtedy, ak to nie je v protiklade s platnými ustanoveniami v členskom štáte, v ktorom žiadaný orgán sídli.ODDIEL 2

Lehota na poskytovanie informácií

Článok 10

Žiadaný orgán poskytuje informácie uvedené v článku 7 a 9 tak rýchlo, ako je to len možné, no najneskôr tri mesiace po dni prijatia žiadosti.

Pokiaľ však žiadaný orgán už uvedenú informáciu má, lehota sa znižuje maximálne na jeden mesiac.

Článok 11

V niektorých osobitných kategóriách prípadov si môžu žiadaný a žiadajúci orgán navzájom dohodnúť iné lehoty, ako sú ustanovené v článku 10.

Článok 12

Pokiaľ žiadaný orgán nie je schopný odpovedať na žiadosť v stanovenej lehote, okamžite písomne informuje žiadajúci orgán o dôvodoch, prečo tak neurobil, pričom uvedie, kedy bude pravdepodobne schopný odpovedať.KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ ŽIADOSTI

Článok 13

1.  Príslušný orgán každého členského štátu podáva informácie uvedené v článku 1 bez predchádzajúcej žiadosti príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného dotknutého členského štátu v týchto prípadoch:

a) 

pokiaľ sa zdaňovanie považuje za uskutočňované v členskom štáte určenia a informácie poskytnuté členským štátom pôvodu sú nevyhnutné pre účinnosť kontrolného systému členského štátu určenia;

b) 

pokiaľ má niektorý členský štát dôvody domnievať sa, že došlo alebo pravdepodobne došlo k porušeniu právnych predpisov v oblasti DPH v inom členskom štáte;

c) 

pokiaľ existuje riziko daňovej straty v inom členskom štáte.

2.  Výmena informácií bez predchádzajúcej žiadosti je buď automatická v súlade s článkom 14, alebo spontánna v súlade s článkom 15.

▼M2

3.  Informácie sa postupujú prostredníctvom vzorových formulárov s výnimkou prípadov uvedených v článku 50 alebo osobitných prípadov, v ktorých jednotlivé príslušné orgány považujú iné bezpečné prostriedky za vhodnejšie a súhlasia s ich použitím.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov vzorové formuláre. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼B

Článok 14

1.  V súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 sa stanovia:

a) 

presné kategórie informácií, ktoré podliehajú automatickej výmene;

b) 

periodicita automatickej výmeny pre každú kategóriu informácie a

c) 

praktické pravidlá automatickej výmeny informácií.

Členský štát sa môže zdržať účasti na automatickej výmene informácie vo vzťahu k jednej alebo viacerým kategóriám, pokiaľ by si takéto zhromažďovanie informácií na takúto výmenu vyžadovalo uloženie nových povinností osobám povinným platiť DPH, alebo by sa ňou členskému štátu spôsobilo neprimerané administratívne zaťaženie.

Výsledky automatickej výmeny informácií pre každú kategóriu zhodnotí raz za rok výbor uvedený v článku 58 ods. 1, aby sa zabezpečilo, že k tomuto druhu výmeny dochádza len vtedy, keď je najefektívnejším prostriedkom výmeny informácií.

2.  Od 1. januára 2015 príslušný orgán každého členského štátu uskutočňuje najmä automatickú výmenu informácií, aby mohli členské štáty spotreby stanoviť, či zdaniteľné osoby neusadené na ich území správne priznávajú a uhrádzajú splatnú DPH z telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb, bez ohľadu na to, či tieto zdaniteľné osoby použijú osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES. Členský štát usadenia informuje členský štát spotreby o všetkých nezrovnalostiach, o ktorých sa dozvie.

Článok 15

Príslušné orgány členských štátov spontánnou výmenou pošlú príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v článku 13 ods. 1, ktoré sa neoznámili v rámci automatickej výmeny uvedenej v článku 14, s ktorými sú oboznámené a ktoré podľa ich názoru môžu byť užitočné pre ostatné príslušné orgány.KAPITOLA IV

SPÄTNÉ INFORMOVANIE

Článok 16

Ak príslušný orgán poskytne informácie podľa článku 7 alebo 15, môže požiadať príslušný orgán, ktorý tieto informácie prijal, aby k prijatým informáciám poskytol spätnú väzbu. V prípade takejto žiadosti príslušný orgán, ktorý prijme informáciu, poskytne bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o daňovom tajomstve a ochrane údajov uplatniteľné v jeho členskom štáte, spätnú väzbu čo najskôr za predpokladu, že nespôsobí neprimerané administratívne zaťaženie. Praktické pravidlá sa stanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.KAPITOLA V

UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ A VÝMENA KONKRÉTNYCH INFORMÁCIÍ

Článok 17

1.  Každý členský štát uchováva v elektronickom systéme tieto informácie:

a) 

informácie, ktoré zhromažďuje podľa hlavy XI kapitoly 6 smernice 2006/112/ES;

b) 

údaje týkajúce sa totožnosti, činnosti, právnej formy a adresy osôb, ktorým pridelil identifikačné číslo pre DPH, zhromaždené podľa článku 213 smernice 2006/112/ES, ako aj dátum pridelenia tohto čísla;

c) 

údaje o identifikačných číslach pre DPH, ktoré pridelil, ktoré sa stali neplatnými, ako aj dátumy, ku ktorým sa tieto čísla stali neplatnými;

d) 

informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkami 360, 361, 364 a 365 smernice 2006/112/ES, a od 1. januára 2015 aj informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkami 369c, 369f a 369g uvedenej smernice, a

▼M2

f) 

informácie, ktoré zhromažďuje v súlade s článkom 143 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES, ako aj krajinu pôvodu, krajinu určenia, kód tovaru, menu, celkovú sumu, výmenný kurz, cenu za položku a čistú hmotnosť.

▼M2

2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov technické podrobnosti týkajúce sa automatických žiadostí o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼M2

3.  Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov údajové prvky informácií uvedených v odseku 1 písm. f) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼B

Článok 18

Aby bolo možné používať informácie uvedené v článku 17 v postupoch ustanovených v tomto nariadení, tieto informácie sú dostupné prinajmenšom počas piatich rokov od skončenia prvého kalendárneho roku, v ktorom sa má poskytnúť prístup k informáciám.

Článok 19

Členské štáty zabezpečia, aby informácie dostupné v elektronickom systéme uvedenom v článku 17 boli aktuálne, úplné a presné.

Kritériá na určenie, ktoré zmeny nie sú relevantné, nevyhnutné alebo užitočné, a preto ich netreba vykonať, sa vymedzia v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

Článok 20

1.  Informácia uvedená v článku 17 sa bezodkladne vloží do elektronického systému.

2.  Odchylne od odseku 1 informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) sa vkladajú do elektronického systému najneskôr v lehote jedného mesiaca po skončení obdobia, na ktoré sa dané informácie vzťahujú.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, v prípade, že sa informácie v elektronickom systéme majú opraviť alebo doplniť podľa článku 19, tieto informácie sa tam musia vložiť najneskôr v mesiaci, ktorý nasleduje po období, v ktorom boli zhromaždené.

Článok 21

1.  Každý členský štát poskytne príslušnému orgánu akéhokoľvek iného členského štátu automatický prístup k informáciám uchovávaným podľa článku 17.

▼M2

1a.  Každý členský štát poskytne svojim úradníkom, ktorí kontrolujú požiadavky stanovené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, prístup k informáciám uvedeným v článku 17 ods. 1 písm. a) až c) tohto nariadenia, ku ktorým poskytujú ostatné členské štáty automatický prístup.

▼B

2.  Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), sprístupnia sa aspoň tieto podrobné údaje:

a) 

identifikačné čísla pre DPH vydávané členským štátom prijímajúcim informácie;

b) 

celkovú hodnotu všetkých tovarov dodaných v rámci Spoločenstva a celkovú hodnotu všetkých služieb poskytnutých v rámci Spoločenstva osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a) všetkými subjektmi identifikovanými pre DPH v členskom štáte poskytujúcom informácie;

▼M3

c) 

identifikačné čísla pre DPH osôb, ktoré dodali tovar a poskytli služby uvedené v písmene b), a identifikačné čísla pre DPH osôb, ktoré predložili informácie v súlade s článkom 262 ods. 2 smernice 2006/112/ES o osobách, ktorým bolo pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedené v písmene a);

▼B

d) 

celkovú hodnotu dodaného tovaru a poskytnutých služieb uvedených v písmene b) od každej z osôb uvedených v písmene c) každej osobe, ktorej bolo pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedené v písmene a);

▼M3

e) 

celková hodnota dodaného tovaru a poskytnutých služieb uvedených v písmene b) od každej osoby uvedenej v písmene c) každej osobe, ktorej pridelil identifikačné číslo pre DPH iný členský štát, a pre každú osobu, ktorá predložila informácie v súlade s článkom 262 ods. 2 smernice 2006/112/ES, jej identifikačné číslo pre DPH a informácie, ktoré predložila o každej osobe, ktorej pridelil identifikačné číslo pre DPH iný členský štát, za týchto podmienok:

▼M2

i) 

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie podvodu;

ii) 

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.

▼M2 —————

▼B

Hodnoty uvedené v písmenách b), d) a e) sú vyjadrené v mene členského štátu poskytujúceho informácie a vzťahujú sa na obdobia, za ktoré každá zdaniteľná osoba podáva súhrnné výkazy, stanovené v súlade s článkom 263 smernice 2006/112/ES.

▼M2

2a.  Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 17 ods. 1 písm. f), sprístupnia sa tieto údaje:

a) 

identifikačné čísla pre DPH vydané členským štátom prijímajúcim informácie;

b) 

identifikačné čísla pre DPH dovozcu alebo jeho daňového zástupcu, ktorý dodáva tovar osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a) tohto odseku;

c) 

krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, celková suma a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) tohto odseku všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH uvedeným v písmene a) tohto odseku;

d) 

krajina pôvodu, krajina určenia, kód tovaru, mena, celková suma, výmenný kurz, cena položky a čistá hmotnosť dovezeného tovaru, ktorý bol následne dodaný v rámci Spoločenstva, od všetkých osôb uvedených v písmene b) tohto odseku všetkým osobám s identifikačným číslom pre DPH vydaným iným členským štátom, ak sú splnené tieto podmienky:

i) 

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo je jeho účelom zistenie podvodu;

ii) 

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.

Hodnoty uvedené v písmenách c) a d) prvého pododseku sú vyjadrené v mene členského štátu poskytujúceho informácie a vzťahujú sa na každú jednotlivú položku tovaru predloženého colného vyhlásenia.

▼M2

3.  Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov praktické pravidlá súvisiace s podmienkami stanovenými v odseku 2 písm. e) a v odseku 2a písm. d) tohto článku s cieľom umožniť členskému štátu, ktorý poskytuje informácie, identifikovať styčného úradníka Eurofiscu, ktorý k informáciám pristupuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼M2

Článok 21a

1.  V súvislosti s vnútroštátnou evidenciou vozidiel poskytne každý členský štát príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného členského štátu automatický prístup k týmto informáciám:

a) 

identifikačné údaje o vozidlách;

b) 

identifikačné údaje o vlastníkoch a držiteľoch vozidla, na ktorých meno je vozidlo evidované, v zmysle zákonov členského štátu evidencie.

2.  Prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 sa poskytne za týchto podmienok:

a) 

prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu v oblasti DPH alebo je jeho účelom zistenie podvodu v oblasti DPH;

b) 

prístup sa uskutočňuje prostredníctvom styčného úradníka Eurofiscu uvedeného v článku 36 ods. 1, ktorý má identifikáciu osobného používateľa elektronických systémov umožňujúcu prístup k týmto informáciám.

3.  Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov údajové prvky a technické podrobnosti týkajúce sa automatickej žiadosti o informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj praktické pravidlá súvisiace s podmienkami stanovenými v odseku 2 tohto článku, s cieľom umožniť členskému štátu, ktorý poskytuje informácie, identifikovať styčného úradníka Eurofiscu, ktorý k informáciám pristupuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼B

Článok 22

1.  Aby sa daňovým správam zabezpečila primeraná miera istoty, pokiaľ ide o kvalitu a spoľahlivosť informácií dostupných prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 17, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby údaje poskytnuté zdaniteľnými osobami a nezdaniteľnými právnickými osobami na účely ich identifikácie pre DPH v súlade s článkom 214 smernice 2006/112/ES boli úplné a správne.

Členské štáty zavedú vykonávacie postupy na overenie týchto údajov v závislosti od výsledkov posúdenia ich rizík. Toto overenie sa v zásade uskutoční pred identifikáciou na účely DPH, alebo ak sa pred identifikáciou vykonávajú len predbežné overenia, najneskôr šesť mesiacov po takejto identifikácii.

2.  Členské štáty informujú výbor uvedený v článku 58 ods. 1 o opatreniach zavedených na vnútroštátnej úrovni na zabezpečenie kvality a spoľahlivosti informácií v súlade s odsekom 1.

Článok 23

Členské štáty zabezpečia, aby sa identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 214 smernice 2006/112/ES zobrazilo v elektronickom systéme uvedenom v článku 17 tohto nariadenia ako neplatné, aspoň v niektorej z nasledujúcich situácií:

a) 

ak osoby, identifikované na účely DPH, ktoré uviedli, že sa ich ekonomická činnosť, ako sa vymedzuje v článku 9 smernice 2006/112/ES, skončila, alebo ktoré príslušná daňová správa považuje za osoby, ktoré skončili svoju ekonomickú činnosť. Daňová správa môže najmä usúdiť, že osoba skončila svoju ekonomickú činnosť, ak táto osoba nepodala daňové priznania k DPH a súhrnné výkazy za niektorý rok po uplynutí lehoty na podanie chýbajúceho prvého daňového priznania alebo súhrnného výkazu napriek tomu, že bola o to požiadaná. Táto osoba má právo preukázať svoju ekonomickú činnosť inými prostriedkami;

b) 

osoby, ktoré uviedli nepravdivé údaje s cieľom získať identifikáciu na účely DPH alebo neoznámili zmeny v ich údajoch, pričom ak by daňová správa o tejto skutočnosti vedela, zamietla by identifikáciu na účely DPH alebo by stiahla identifikačné číslo DPH.

▼M2

Článok 24

Pokiaľ si na účely článkov 17 až 21a príslušné orgány členských štátov vymieňajú informácie elektronickými prostriedkami, prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s článkom 55.

Členské štáty sú zodpovedné za každý vývoj svojich systémov, ktorý bude potrebný na to, aby sa umožnila výmena týchto informácií s použitím siete CCN/CSI alebo akejkoľvek inej podobnej zabezpečenej siete používanej na výmenu informácií, ktoré sú uvedené v článku 21a, elektronickými prostriedkami.

▼BKAPITOLA VI

ŽIADOSŤ O ADMINISTRATÍVNE OZNAMOVANIE

Článok 25

Žiadaný orgán na žiadosť žiadajúceho orgánu a v súlade s pravidlami regulujúcimi oznamovanie obdobných aktov v členskom štáte, kde je usadený žiadaný orgán, oznamuje adresátovi všetky akty a rozhodnutia, ktoré pochádzajú od príslušných orgánov a týkajú sa uplatňovania právnych predpisov v oblasti DPH na území členského štátu, kde je usadený žiadajúci orgán.

Článok 26

Žiadosti o oznamovanie obsahujú predmet aktu alebo rozhodnutia, ktorý sa má oznamovať, a uvádzajú meno, adresu a akékoľvek iné relevantné informácie potrebné na určenie adresáta.

Článok 27

Žiadaný orgán okamžite informuje žiadajúci orgán o úkonoch v súvislosti s vybavením žiadosti o oznámenie a oznamuje mu najmä deň oznámenia rozhodnutia alebo aktu adresátovi.KAPITOLA VII

▼M2

PRÍTOMNOSŤ V ÚRADNÝCH PRIESTOROCH A POČAS ADMINISTRATÍVNYCH VYŠETROVANÍ A ADMINISTRATÍVNYCH VYŠETROVANÍ VYKONÁVANÝCH SPOLOČNE

▼B

Článok 28

1.  Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 prítomní v úradoch správnych orgánov žiadaného členského štátu alebo na akomkoľvek inom mieste, kde takéto orgány vykonávajú svoje úlohy. Pokiaľ sú žiadané informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým úradníci žiadaného orgánu majú prístup, úradníci žiadajúceho orgánu dostanú kópie dokumentov obsahujúcich žiadané informácie.

2.  Dohodou medzi žiadajúcim orgánom a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom úradníci schválení žiadajúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú výlučne úradníci žiadaného orgánu. Úradníci žiadajúceho orgánu nevykonávajú kontrolné právomoci zverené úradníkom žiadaného orgánu. Napriek tomu môžu mať úradníci žiadajúceho orgánu prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu prostredníctvom sprostredkovania zo strany úradníkov žiadaného orgánu a výlučne na účely prebiehajúceho administratívneho vyšetrovania.

▼M2

2a.  Dohodou medzi žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom sa úradníci schválení žiadajúcimi orgánmi môžu s cieľom zhromažďovania a výmeny informácií uvedených v článku 1 zúčastňovať na administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných na území žiadaného členského štátu. Takéto administratívne vyšetrovania vykonávajú spoločne úradníci žiadajúcich a žiadaných orgánov a vykonávajú sa pod vedením žiadaného členského štátu a v súlade s právnymi predpismi žiadaného členského štátu. Úradníci žiadajúcich orgánov majú prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci žiadaného orgánu, a pokiaľ to právne predpisy žiadaného členského štátu povoľujú jeho úradníkom, môžu vypočúvať zdaniteľné osoby.

Ak to povoľujú právne predpisy žiadaného členského štátu, úradníci žiadajúcich členských štátov vykonávajú rovnaké kontrolné právomoci, ako sú kontrolné právomoci zverené úradníkom žiadaného členského štátu.

Kontrolné právomoci úradníkov žiadajúcich orgánov sa vykonávajú výlučne na účely vykonania daného administratívneho vyšetrovania.

Dohodou medzi žiadajúcimi orgánmi a žiadaným orgánom, a v súlade s úpravami stanovenými žiadaným orgánom, môžu zúčastnené orgány vypracovať spoločnú správu o vyšetrovaní.

▼M2

3.  Úradníci žiadajúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s odsekmi 1, 2 a 2a musia byť vždy schopní predložiť písomné poverenie, v ktorom sa uvádza ich totožnosť a ich úradná funkcia.

▼BKAPITOLA VIII

SÚČASNE VYKONÁVANÉ KONTROLY

Článok 29

Členské štáty môžu súhlasiť s uskutočnením súčasne vykonávaných kontrol, kedykoľvek keď považujú takéto kontroly za účinnejšie ako kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

Článok 30

1.  Členský štát nezávisle určuje zdaniteľné osoby, ktoré plánuje navrhnúť na súčasne vykonávanú kontrolu. Príslušný orgán uvedeného členského štátu oznámi príslušnému orgánu v ostatných dotknutých členských štátoch prípady navrhované na súčasne vykonávanú kontrolu. Svoju voľbu odôvodní poskytnutím informácií, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu, do takej miery, pokiaľ je to len možné. Uvedie časové obdobie, počas ktorého by sa takéto kontroly mali vykonať.

2.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý prijme návrh na súčasne vykonávanú kontrolu, potvrdí svoj súhlas alebo oznámi svoje odôvodnené odmietnutie zodpovedajúcemu orgánu druhého členského štátu, v zásade do dvoch týždňov od prijatia návrhu, ale najneskôr do jedného mesiaca.

3.  Každý príslušný orgán dotknutých členských štátov vymenuje zástupcu, ktorý na kontrolu dohliada a koordinuje ju.KAPITOLA IX

INFORMOVANIE ZDANITEĽNÝCH OSÔB

Článok 31

1.  Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby sa osobám, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj neusadeným zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, umožnilo získať pre potreby tohto druhu transakcií potvrdenie elektronickými prostriedkami o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúceho mena a adresy. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17.

2.  Každý členský štát poskytne elektronickými prostriedkami potvrdenie o mene a adrese osoby, ktorej pridelil identifikačné číslo pre DPH v súlade so svojimi vnútroštátnymi pravidlami na ochranu údajov.

3.  Počas obdobia ustanoveného v článku 357 smernice 2006/112/ES sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje na neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania.

Článok 32

1.  Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia na svojej internetovej stránke uverejňuje podrobnosti ustanovení uplatňovaných v každom členskom štáte v súlade s hlavou XI kapitolou 3 smernice 2006/112/ES.

2.  Podrobný zoznam a forma informácií, ktoré sa majú oznamovať, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 58 ods. 2.KAPITOLA X

EUROFISC

Článok 33

▼M2

1.  Na podporu a uľahčenie mnohostrannej spolupráce v boji proti podvodom v oblasti DPH sa v tejto kapitole zriaďuje sieť pre rýchlu výmenu, spracúvanie a analýzu cielených informácií o cezhraničných podvodoch medzi členskými štátmi a na koordináciu všetkých nadväzných opatrení (ďalej len „Eurofisc“).

▼B

2.  V rámci Eurofiscu členské štáty:

a) 

zavedú mnohostranný mechanizmus včasného varovania na boj proti podvodom s DPH;

▼M2

b) 

vykonávajú a koordinujú rýchlu mnohostrannú výmenu, spoločné spracúvanie a analýzu cielených informácií o cezhraničných podvodoch v tematických oblastiach, v ktorých Eurofisc vykonáva činnosť (ďalej len „pracovné oblasti Eurofiscu“);

c) 

koordinujú prácu styčných úradníkov Eurofiscu, uvedených v článku 36 ods. 1, zo zúčastnených členských štátov, ktorí konajú vo veci prijatých varovaní a informácií;

▼M2

d) 

koordinujú administratívne vyšetrovania zúčastnených členských štátov týkajúce sa podvodov, ktoré identifikovali styční úradníci Eurofiscu uvedení v článku 36 ods. 1 bez právomoci požadovať od členských štátov vykonávanie administratívnych vyšetrovaní.

▼B

Článok 34

1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, v ktorých pracovných oblastiach Eurofiscu chcú pracovať, a tiež sa môžu rozhodnúť svoju účasť v týchto pracovných oblastiach ukončiť.

▼M2

2.  Členské štáty, ktoré sa rozhodli zúčastňovať sa na činnosti v rámci niektorej pracovnej oblasti Eurofiscu, sa aktívne zapájajú do mnohostrannej výmeny cielených informácií o cezhraničných podvodoch, spoločného spracúvania a analýzy takýchto informácií medzi všetkými zúčastnenými členskými štátmi, ako aj koordinácie všetkých nadväzných opatrení.

▼B

3.  Vymieňané informácie sú dôverné, ako sa ustanovuje v článku 55.

▼M2

Článok 35

Komisia poskytuje Eurofiscu technickú a logistickú podporu. Komisia nemá prístup k informáciám uvedeným v článku 1, ktoré sa môžu vymieňať prostredníctvom Eurofiscu, okrem prípadov stanovených v článku 55 ods. 2.

▼B

Článok 36

1.  Príslušné orgány každého členského štátu určia najmenej jedného styčného úradníka Eurofiscu. Styční úradníci Eurofiscu sú príslušnými úradníkmi v zmysle článku 2 ods. 1 písm. c) a vykonávajú činnosť uvedenú v článku 33 ods. 2. Naďalej podliehajú len svojim vnútroštátnym orgánom.

▼M2

1a.  Styční úradníci z členských štátov určia predsedu Eurofiscu spomedzi styčných úradníkov Eurofiscu na obmedzené časové obdobie.

Styční úradníci z členských štátov:

a) 

sa dohodnú na zriadení a zrušení pracovných oblastí Eurofiscu;

b) 

skúmajú všetky otázky týkajúce sa operačného fungovania Eurofiscu;

c) 

posudzujú aspoň raz za rok efektívnosť a účinnosť vykonávania činností Eurofiscu;

d) 

schvaľujú výročnú správu uvedenú v článku 37.

▼M2

2.  Styční úradníci členských štátov zúčastňujúci sa na činnosti v rámci konkrétnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zúčastňujúci sa styční úradníci Eurofiscu“) určia spomedzi zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu, a to na obmedzené časové obdobie.

Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:

a) 

usporadúvajú informácie prijaté od zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu, v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti, a sprístupňujú všetky informácie ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami;

b) 

zabezpečujú, aby sa informácie prijaté od zúčastňujúcich sa styčných úradníkov Eurofiscu spracúvali a analyzovali spolu s tými relevantnými cielenými informáciami o cezhraničných podvodoch, ktoré boli oznámené alebo zhromaždené podľa tohto nariadenia, v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti, a výsledok sprístupňujú všetkým zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu;

c) 

poskytujú spätnú väzbu zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu;

d) 

predkladajú výročnú správu o činnostiach v rámci danej pracovnej oblasti styčným úradníkom členských štátov.

▼M2

3.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu môžu od agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) požadovať relevantné informácie. Na tento účel a na základe dohody účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti im môžu poslať toľko informácií, koľko je potrebné pre to, aby dostali požadované informácie.

4.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu sprístupňujú informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF ostatným zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu; tieto informácie sa vymieňajú elektronickými prostriedkami.

5.  Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu takisto zabezpečujú, aby sa informácie prijaté od Europolu a úradu OLAF spracúvali a analyzovali spolu s relevantnými cielenými informáciami, ktoré boli oznámené alebo zhromaždené podľa tohto nariadenia, v súlade s dohodou účastníkov v rámci danej pracovnej oblasti, a výsledky sprístupňujú zúčastňujúcim sa styčným úradníkom Eurofiscu.

▼M2

Článok 37

Predseda Eurofiscu predkladá výboru uvedenému v článku 58 ods. 1 výročnú správu o činnostiach vo všetkých pracovných oblastiach.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov procedurálne opatrenia týkajúce sa Eurofiscu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.

▼BKAPITOLA XI

USTANOVENIA O OSOBITNÝCH ÚPRAVÁCH USTANOVENÝCH V HLAVE XII KAPITOLE 6 SMERNICE 2006/112/ESODDIEL I

Ustanovenia uplatniteľné do 31. decembra 2014

Článok 38

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú na osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES. Vymedzenia pojmov, ktoré sa nachádzajú v článku 358 uvedenej smernice, sa uplatňujú aj na účely tejto kapitoly.

Článok 39

1.  Oznámenie, ktoré poskytuje členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 smernice 2006/112/ES, sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Členský štát identifikácie odovzdá tieto informácie elektronickými prostriedkami príslušným orgánom iných členských štátov do 10 dní od skončenia mesiaca, počas ktorého boli prijaté informácie od neusadenej zdaniteľnej osoby. Tým istým spôsobom sú príslušné orgány ostatných členských štátov informované o pridelenom identifikačnom čísle. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

3.  Členský štát identifikácie bezodkladne informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány ostatných členských štátov, ak bola neusadená zdaniteľná osoba vylúčená z identifikačného registra.

Článok 40

1.  Daňové priznanie s údajmi stanovenými v článku 365 smernice 2006/112/ES sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Členský štát identifikácie odovzdá tieto informácie elektronickými prostriedkami príslušnému orgánu dotknutého členského štátu najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie prijaté. Členské štáty, ktoré požadovali, aby sa daňové priznanie vypracovalo v inej národnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurá s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejňované neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Technické podrobnosti, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

3.  Členský štát identifikácie odovzdáva elektronickými prostriedkami členskému štátu spotreby informácie potrebné na spojenie každej platby s príslušným štvrťročným daňovým priznaním.

Článok 41

1.  Členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa suma dane, ktorú neusadená zdaniteľná osoba zaplatila, previedla na bankový účet vedený v eurách, ktorý bol určený členským štátom spotreby, ktorému je platba dlžná. Členské štáty, ktoré požadovali platby v inej medzinárodnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurách s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejňované neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Prevod sa uskutoční najneskôr 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

2.  Ak neusadená zdaniteľná osoba nezaplatí celkovú splatnú daň, členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa platba previedla členským štátom spotreby v pomere k dani splatnej v jednotlivých členských štátoch. Členský štát identifikácie o tom informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány dotknutých členských štátov spotreby.

Článok 42

Členské štáty elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov príslušné čísla bankových účtov na prijímanie platieb podľa článku 41.

Členské štáty bezodkladne oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii zmeny v štandardnej daňovej sadzbe.ODDIEL 2

Ustanovenia uplatniteľné od 1. januára 2015

Článok 43

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú na osobitné úpravy ustanovené v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES.

Článok 44

1.  Oznámenie, ktoré poskytuje členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba neusadená v Spoločenstve, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 smernice 2006/112/ES, sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Členský štát identifikácie elektronickými prostriedkami zasiela uvedené oznámenie príslušným orgánom ostatných členských štátov do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom mu zdaniteľná osoba neusadená v Spoločenstve toto oznámenie doručila. Podobné údaje potrebné na identifikáciu zdaniteľnej osoby, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava podľa článku 369b smernice 2006/112/ES, sa zasielajú do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom zdaniteľná osoba oznámila začatie svojej zdaniteľnej činnosti v rámci uvedenej úpravy. Rovnakým spôsobom sa príslušné orgány ostatných členských štátov informujú aj o pridelenom identifikačnom čísle.

Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Členský štát identifikácie bezodkladne elektronickými prostriedkami oznámi príslušným orgánom iných členských štátov, ak z osobitnej úpravy vylúči zdaniteľnú osobu neusadenú v rámci Spoločenstva alebo zdaniteľnú osobu neusadenú v členskom štáte spotreby.

Článok 45

1.  Daňové priznanie s údajmi stanovenými v článkoch 365 a 369g smernice 2006/112/ES sa podáva elektronickými prostriedkami. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Členský štát identifikácie elektronickými prostriedkami zasiela tieto informácie príslušnému orgánu dotknutého členského štátu spotreby najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom sa mu doručilo daňové priznanie. Informácie stanovené v článku 369g ods. 2 smernice 2006/112/ES sa tiež zasielajú príslušnému orgánu dotknutého členského štátu usadenia. Členské štáty, ktoré požiadali, aby sa daňové priznanie vyhotovilo v inej národnej mene ako euro, prepočítajú sumy na eurá použitím výmenného kurzu platného v posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná podľa výmenných kurzov zverejnených Európskou centrálnou bankou pre uvedený deň, alebo ak v tento deň zverejnené neboli, podľa výmenných kurzov uverejnených v nasledujúci deň zverejňovania. Technické podrobnosti, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Členský štát identifikácie odovzdáva elektronickými prostriedkami členskému štátu spotreby informácie potrebné na spojenie každej platby s príslušným štvrťročným daňovým priznaním.

Článok 46

1.  Členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa suma dane, ktorú neusadená zdaniteľná osoba zaplatila, previedla na bankový účet vedený v eurách, ktorý bol určený členským štátom spotreby, ktorému je platba dlžná. Členské štáty, ktoré požadovali platby v inej medzinárodnej mene, ako je euro, prepočítajú sumy na eurá s použitím výmenného kurzu platného pre posledný deň zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po zverejnení výmenných kurzov pre uvedený deň Európskou centrálnou bankou, alebo ak v tento deň zverejnené neboli, podľa kurzov nasledujúceho dňa zverejňovania. Prevod sa uskutoční najneskôr 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

2.  Ak neusadená zdaniteľná osoba nezaplatí celkovú splatnú daň, členský štát identifikácie zabezpečí, aby sa platba previedla členským štátom spotreby v pomere k dani splatnej v jednotlivých členských štátoch. Členský štát identifikácie o tom informuje elektronickými prostriedkami príslušné orgány dotknutých členských štátov spotreby.

3.  Pokiaľ ide o platby, ktoré sa majú previesť do členského štátu spotreby v súlade s osobitnou úpravou ustanovenou v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES, členský štát identifikácie je oprávnený ponechať si zo súm uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku:

a) 

od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016: 30 %;

b) 

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018: 15 %;

c) 

od 1. januára 2019: 0 %.

Článok 47

Členské štáty elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov príslušné čísla bankových účtov na prijímanie platieb v súlade s článkom 46.

Členské štáty bezodkladne oznámia elektronickými prostriedkami príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii zmeny v daňovej sadzbe uplatniteľnej na poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb.KAPITOLA XII

VÝMENA A UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ V SÚVISLOSTI S POSTUPOM VRÁTENIA DPH ZDANITEĽNÝM OSOBÁM NEUSADENÝM V ČLENSKOM ŠTÁTE, KTORÝ DAŇ VRACIA, ALE USADENÝM V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

Článok 48

1.  Ak sa príslušnému orgánu členského štátu usadenia doručí žiadosť o vrátenie DPH podľa článku 5 smernice 2008/9/ES a článok 18 uvedenej smernice nie je uplatniteľný, zašle elektronickými prostriedkami túto žiadosť do 14 kalendárnych dní od jej doručenia príslušným orgánom každého dotknutého členského štátu vrátenia dane s potvrdením, že žiadateľ v zmysle článku 2 bodu 5 smernice 2008/9/ES je zdaniteľnou osobou na účely DPH a že identifikačné alebo registračné číslo, ktoré táto osoba uviedla, je platné na obdobie vrátenia dane.

▼M2

Ak členský štát usadenia zistí, že zdaniteľná osoba žiadajúca o vrátenie DPH v súlade s článkom 5 smernice 2008/9/ES má daňovú povinnosť v uvedenom členskom štáte usadenia, môže vyžadovať súhlas zdaniteľnej osoby s prevodom vrátenej DPH priamo tomuto členskému štátu s cieľom vyrovnať túto nesplatenú daňovú povinnosť. Ak zdaniteľná osoba udelí súhlas s takýmto prevodom, členský štát usadenia oznámi členskému štátu vrátenia sumu, ktorej sa získaný súhlas týka, a členský štát vrátenia prevedie v mene zdaniteľnej osoby túto sumu členskému štátu usadenia. Členský štát usadenia informuje zdaniteľnú osobu o tom, či je prevedenou sumou daňová povinnosť splnená úplne alebo len čiastočne v súlade s jeho vnútroštátnym právom a administratívnymi postupmi. Prevodom vrátenej DPH členskému štátu usadenia však nie je dotknuté právo členského štátu vrátenia získať dlžné sumy, ktoré predstavujú daňovú povinnosť zdaniteľnej osoby voči členskému štátu vrátenia.

Ak sú daňové povinnosti v členskom štáte usadenia sporné, prevod vrátenej sumy môže so súhlasom zdaniteľnej osoby členský štát usadenia použiť ako zádržné opatrenie, pokiaľ sa v tomto členskom štáte nevykoná účinné súdne preskúmanie.

▼B

2.  Príslušné orgány každého členského štátu vrátenia dane elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov akékoľvek informácie, ktoré od nich vyžadujú v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES. Technické podrobnosti, najmä jednotná elektronická správa, ktorými sa riadi odovzdávanie týchto informácií, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Príslušné orgány každého členského štátu vrátenia dane elektronickými prostriedkami oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov, že chcú využívať možnosť požadovať od žiadateľa poskytnutie opisu podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov, ako sa uvádza v článku 11 smernice 2008/9/ES.

Harmonizované kódy uvedené v prvom pododseku sa určia v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 tohto nariadenia na základe klasifikácie NACE ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 ( 1 ).KAPITOLA XIII

▼M2

VZŤAHY S KOMISIOU A OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI, ORGÁNMI, ÚRADMI A AGENTÚRAMI ÚNIE

▼B

Článok 49

1.  Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako funguje systém administratívnej spolupráce ustanovený v tomto nariadení. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie uvedeného systému.

2.  Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.

▼M2

2a.  Členské štáty môžu úradu OLAF oznámiť relevantné informácie, aby mohol zvážiť vhodné kroky v súlade so svojím mandátom. Ak boli tieto informácie prijaté od iného členského štátu, tento členský štát môže vyžadovať, aby bolo zasielanie informácií podmienené predchádzajúcim súhlasom tohto členského štátu.

▼B

3.  Zoznam štatistických údajov potrebných na vyhodnotenie tohto nariadenia sa určí v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2 Členské štáty oznámia tieto údaje Komisii, pokiaľ sú tieto dostupné, a ak oznámenie nepredstavuje administratívnu záťaž, ktorá by bola bezdôvodná.

4.  S cieľom zhodnotenia účinnosti tohto systému administratívnej spolupráce v boji proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam môžu členské štáty Komisii oznamovať akékoľvek iné informácie uvedené v článku 1.

5.  Komisia odovzdáva informácie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 ostatným príslušným členským štátom.

6.  Ak je to potrebné, Komisia odovzdáva príslušným orgánom každého členského štátu na dôvažok k iným ustanoveniam tohto nariadenia také informácie, ktoré im umožnia bojovať proti podvodom v oblasti DPH, len čo ich má k dispozícii.

7.  Komisia môže na žiadosť členského štátu poskytnúť na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia svoje odborné poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc, alebo akúkoľvek inú podporu.KAPITOLA XIV

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 50

1.  Pokiaľ príslušný orgán členského štátu prijíma informácie od tretej krajiny, uvedený orgán môže tieto informácie odovzdávať príslušným orgánom členských štátov, ktoré by o ne mohli mať záujem, a za každých okolností všetkým tým, ktoré o ne žiadajú, pokiaľ to umožňujú dojednania o pomoci s uvedenou konkrétnou treťou krajinou.

2.  Príslušné orgány môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi ustanoveniami o oznamovaní osobných údajov tretím krajinám oznamovať informácie získané v súlade s týmto nariadením tretím krajinám za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

a) 

príslušný orgán členského štátu, z ktorého informácie pochádzajú, s takýmto oznámením súhlasil a

b) 

dotknutá tretia krajina sa zaviazala poskytovať spoluprácu potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa zdajú v rozpore s právnymi predpismi v oblasti DPH.KAPITOLA XV

PODMIENKY UPRAVUJÚCE VÝMENU INFORMÁCIÍ

Článok 51

1.  Informácie oznamované podľa tohto nariadenia sa, pokiaľ je to možné, poskytujú elektronickými prostriedkami podľa podrobných pravidiel, ktoré sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

2.  V prípadoch, keď žiadosť nebola podaná úplne prostredníctvom elektronického systému uvedeného v odseku 1, žiadaný orgán potvrdí prijatie žiadosti elektronickými prostriedkami bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po jej prijatí.

V prípadoch, keď orgán prijal žiadosť alebo informácie, ktorých príjemcom nemal byť on, bezodkladne zašle elektronickými prostriedkami odosielateľovi správu, ale v každom prípade najneskôr do piatich pracovných dní po jej, resp. ich prijatí.

Článok 52

Žiadosti o pomoc, vrátane žiadostí o oznamovanie, a pripojené dokumenty sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi žiadaným a žiadajúcim orgánom. Uvedené žiadosti sú doplnené prekladom do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je žiadaný orgán usadený, iba vo zvláštnych prípadoch, keď žiadaný orgán poskytne zdôvodnenie žiadosti o takýto preklad.

Článok 53

Komisia a členské štáty zabezpečujú funkčnosť takýchto existujúcich alebo nových komunikačných systémov a systémov na výmenu informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výmen informácií opísaných v tomto nariadení. Dohoda o úrovni poskytovaných služieb, ktorou sa zabezpečí technická kvalita a kvantita služieb, ktoré majú Komisia a členské štáty poskytovať na zaistenie fungovania týchto komunikačných systémov a systémov na výmenu informácií, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2. Komisia je zodpovedná za vývoj siete CCN/CSI, ktoré je potrebné na umožnenie výmeny týchto informácií medzi členskými štátmi. Členské štáty sú zodpovedné za ďalší vývoj svojich systémov potrebných na umožnenie výmeny informácií prostredníctvom siete CCN/CSI.

Členské štáty sa vzdajú akýchkoľvek nárokov na preplatenie nákladov vzniknutých pri uplatňovaní tohto nariadenia okrem prípadných poplatkov zaplatených odborníkom.

Článok 54

1.  Žiadaný orgán jedného členského štátu poskytne žiadajúcemu orgánu v ďalšom členskom štáte informácie uvedené v článku 1 za podmienky, že:

a) 

množstvo a povaha žiadostí o informácie podaných žiadajúcim orgánom v rámci konkrétneho obdobia nespôsobuje žiadanému orgánu neprimerané administratívne zaťaženie;

b) 

uvedený žiadajúci orgán vyčerpal svoje zvyčajné zdroje informácií, ktoré mohol používať za daných okolností na získanie žiadaných informácií bez toho, aby riskoval ohrozenie dosiahnutia želaného cieľa.

2.  Toto nariadenie neukladá žiadny záväzok vykonávať vyšetrovania alebo poskytovať informácie v súvislosti s konkrétnym prípadom, ak zákony alebo administratívna prax členského štátu, ktorý by mal dodávať informácie, nedovoľujú danému členskému štátu vykonávať uvedené vyšetrovania, ani zhromažďovať alebo používať uvedené informácie na vlastné účely.

3.  Príslušný orgán žiadaného členského štátu môže odmietnuť poskytovať informácie, pokiaľ žiadajúci členský štát nie je z právnych dôvodov schopný podobné informácie poskytovať. Komisia je informovaná o dôvodoch odmietnutia žiadaným členským štátom.

4.  Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by viedlo k zverejňovaniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu či informácií, ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom.

5.  Odseky 2, 3 a 4 sa v žiadnom prípade nemôžu vykladať tak, že umožňujú žiadanému orgánu členského štátu odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa zdaniteľnej osoby identifikovanej na účely DPH v členskom štáte žiadajúceho orgánu len z dôvodu, že dané informácie má k dispozícii banka, iná finančná inštitúcia alebo osoba poverená či konajúca v zastúpení alebo ako správca, alebo že sa vzťahujú na vlastnícke podiely nejakej právnickej osoby.

6.  Žiadaný orgán informuje žiadajúci orgán o dôvodoch odmietnutia žiadosti o pomoc.

7.  Minimálna suma potrebná na podanie žiadosti o pomoc sa môže zaviesť v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 ods. 2.

Článok 55

1.  Na informácie oznamované alebo zhromažďované akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia vrátane informácií dostupných úradníkovi za okolností ustanovených v kapitolách VII, VIII a X, ako aj v prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Únie. Takéto informácie sa môžu používať len za okolností ustanovených týmto nariadením.

Takéto informácie sa môžu používať na účely stanovenia vymeriavacieho základu alebo výberu daní alebo administratívnej kontroly daní na účely stanovenia vymeriavacieho základu.

Informácie sa tiež môžu používať na určovanie ostatných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení ( 2 ).

Navyše sa môžu používať v spojitosti so súdnymi konaniami, ktoré môžu zahrňovať pokuty uložené v dôsledku porušení daňových právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté všeobecné predpisy a právne ustanovenia upravujúce práva žalovaných strán a svedkov v takýchto konaniach.

▼M2

2.  Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie Komisie môžu mať k týmto informáciám prístup, len pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie servisu, údržby a vývoja elektronických systémov, ktoré prevádzkuje Komisia a ktoré členské štáty využívajú na vykonávanie tohto nariadenia.

▼B

3.  Odchylne od odseku 1 povolí príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie ich využívanie v členskom štáte žiadajúceho orgánu na iné účely, ak na základe právnych predpisov členského štátu žiadaného orgánu možno informácie na podobné účely používať.

4.  Pokiaľ žiadajúci orgán usúdi, že informácie, ktoré prijal od žiadaného orgánu, môžu byť užitočné pre príslušný orgán tretieho členského štátu, môže ich uvedenému príslušnému orgánu tretieho členského štátu odovzdať. Žiadaný orgán o tom dopredu informuje. Žiadaný orgán môže požadovať, aby zasielanie informácií tretej strane podliehalo jeho predchádzajúcemu súhlasu.

▼M2

5.  Na každé uchovávanie, spracúvanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ( 3 ) a (ES) č. 45/2001 ( 4 ). Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv stanovených v článkoch 12 až 15, 17, 21 a 22 nariadenia (EÚ) 2016/679. Takéto obmedzenia sa týkajú len toho, čo je nevyhnutne potrebné na ochranu záujmov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia, konkrétne:

a) 

umožniť príslušným orgánom členských štátov náležite plniť svoje úlohy na účely tohto nariadenia alebo

b) 

zabrániť prekážkam pri úradných alebo právnych šetreniach, analýzach, vyšetrovaniach alebo konaniach na účely tohto nariadenia, ako aj na to, aby sa zabezpečilo, že sa neohrozí predchádzanie daňovým únikom a daňovým podvodom, ich vyšetrovanie a odhaľovanie.

Spracúvanie a uchovávanie informácií podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a tieto informácie sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s uvedenými účelmi. Spracúvanie osobných údajov na základe tohto nariadenia na akékoľvek iné účely, ako napríklad obchodné účely, je zakázané. Doba uchovávania týchto informácií je obmedzená na čas nevyhnutný na dosiahnutie týchto účelov. Doba uchovávania informácií uvedených v článku 17 tohto nariadenia sa stanoví podľa premlčacej lehoty stanovenej v právnych predpisoch dotknutého členského štátu, pričom nepresiahne desať rokov.

▼B

Článok 56

Správy, vyhlásenia a akékoľvek iné dokumenty alebo ich overené kópie alebo výpisy získané pracovníkmi žiadaného orgánu a oznámené žiadajúcemu orgánu na základe pomoci ustanovenej týmto nariadením sa môžu používať ako dôkaz zo strany príslušných orgánov členského štátu žiadajúceho orgánu rovnako ako ekvivalentné dokumenty, ktoré poskytne orgán vlastnej krajiny.

Článok 57

1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na:

a) 

zabezpečenie účinnej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi;

b) 

nadviazanie bezprostrednej spolupráce medzi orgánmi poverenými takouto koordináciou;

c) 

zabezpečenie hladkého fungovania systému výmeny informácií ustanoveného v tomto nariadení.

2.  Komisia čo najrýchlejšie oznamuje jednotlivým členským štátom informácie, ktoré dostáva a ktoré je schopná poskytnúť.KAPITOLA XVI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 58

1.  Komisii pomáha Stály výbor pre administratívnu spoluprácu.

▼M2

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 5 ).

▼B

Článok 59

1.  Do 1. novembra 2013 a potom každých päť rokov podáva Komisia správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 60

1.  Toto nariadenie sa nijako nedotýka plnenia akýchkoľvek širších povinností ohľadom vzájomnej pomoci vyplývajúcej z iných právnych aktov, vrátane dvojstranných alebo viacstranných dohôd.

2.  Pokiaľ členské štáty uzatvárajú dvojstranné dojednania v záležitostiach patriacich do pôsobnosti tohto nariadenia, predovšetkým na základe článku 11, a s iným cieľom, ako je riešenie jednotlivých prípadov, bezodkladne informujú Komisiu. Komisia zase informuje ostatné členské štáty.

Článok 61

Nariadenie (ES) č. 1798/2003 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2012. Účinky článku 2 ods. 1 uvedeného nariadenia však zostávajú zachované dovtedy, pokiaľ Komisia neuverejní zoznam príslušných orgánov uvedených v článku 3 tohto nariadenia.

Kapitola V s výnimkou článku 27 ods. 4 uvedeného nariadenia zostáva uplatniteľná do 31. decembra 2012.

Odkazy vykonané na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 62

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Články 33 až 37 sa však uplatňujú od 1. novembra 2010.

Kapitola V s výnimkou článkov 22 a 23 sa uplatňuje od 1. januára 2013.

— 
Články 38 až 42 sa uplatňujú od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 a
— 
články 43 až 47 sa uplatňujú od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2 —————

▼B
PRÍLOHA IIZrušené nariadenie a jeho následné zmeny a doplnenia

Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003

Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 885/2004

Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 143/2008

Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 1.

Nariadenie Rady (ES) č. 37/2009

Ú. v. EÚ L 14, 20.1.2009, s. 1.
PRÍLOHA IIITABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1798/2003

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1 prvý a druhý pododsek

Článok 1 ods. 1 prvý a druhý pododsek

Článok 1 ods. 1 tretí pododsek

Článok 1 ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 1 ods. 4

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 3

Článok 2 ods. 1 bod 1

Článok 3

Článok 2 ods. 1 bod 2

Článok 2 ods. 1 písm. a)

Článok 2 ods. 1 bod 3

Článok 2 ods. 1 písm. b)

Článok 2 ods. 1 bod 4

Článok 2 ods. 1 písm. c)

Článok 2 ods. 1 bod 5

Článok 2 ods. 1 písm. d)

Článok 2 ods. 1 bod 6

Článok 2 ods. 1 písm. e)

Článok 2 ods. 1 bod 7

Článok 2 ods. 1 písm. f)

Článok 2 ods. 1 bod 8

Článok 2 ods. 1 písm. g)

Článok 2 ods. 1 bod 9

Článok 2 ods. 1 písm. h)

Článok 2 ods. 1 bod 10

Článok 2 ods. 1 písm. i)

Článok 2 ods. 1 bod 11

Článok 2 ods. 1 písm. j)

Článok 2 ods. 1 bod 12

Článok 2 ods. 1 písm. k)

Článok 2 ods. 1 bod 13

Článok 2 ods. 1 písm. l)

Článok 2 ods. 1 bod 14

Článok 2 ods. 1 bod 15

Článok 2 ods. 1 písm. m)

Článok 2 ods. 1 bod 16

Článok 2 ods. 1 písm. n)

Článok 2 ods. 1 bod 17

Článok 2 ods. 1 bod 18

Článok 2 ods. 1 písm. p)

Článok 2 ods. 1 bod 19

Článok 2 ods. 1 písm. q)

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 2

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 4 ods. 1

Článok 3 ods. 3

Článok 4 ods. 2

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 3

Článok 3 ods. 5

Článok 4 ods. 4

Článok 3 ods. 6

Článok 5

Článok 3 ods. 7

Článok 6

Článok 4

Článok 5 ods. 1

Článok 7 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 7 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Do 31. decembra 2014: článok 7 ods. 3

Od 1. januára 2015: článok 7 ods. 4

Článok 5 ods. 4

Článok 7 ods. 5

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Článok 10

Článok 12

Článok 11

Článok 28

Článok 12

Článok 29

Článok 13

Článok 30

Článok 14

Článok 25

Článok 15

Článok 26

Článok 16

Článok 27

Článok 17 prvý pododsek

Článok 13 ods. 1

Článok 17 druhý pododsek

Článok 14 ods. 2

Článok 18

Článok 14 ods. 1 prvý pododsek

Článok 19

Článok 20

Článok 21

Článok 14 ods. 1 druhý pododsek

Článok 22 ods. 1 prvý pododsek

Článok 17 ods. 1 písm. a)

Článok 22 ods. 1 druhý pododsek

Článok 18

Článok 22 ods. 2

Článok 19

Článok 23 prvý pododsek

Článok 21 ods. 2 písm. a) a b)

Článok 23 druhý pododsek

Článok 21 ods. 2 druhý pododsek

Článok 24 prvý pododsek bod 1

Článok 21 ods. 2 písm. c)

Článok 24 prvý pododsek bod 2

Článok 21 ods. 2 písm. d)

Článok 24 druhý pododsek

Článok 21 ods. 2 druhý pododsek

Článok 25 ods. 1

Článok 20 ods. 1

Článok 25 ods. 2

Článok 20 ods. 2

Článok 25 ods. 3

Článok 26

Článok 24 prvý pododsek

Článok 27 ods. 1

Článok 17 ods. 1 písm. b)

Článok 27 ods. 2

Článok 17 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 1

Článok 27 ods. 3

Článok 17 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 1

Článok 27 ods. 4

Článok 31

Článok 27 ods. 5

Článok 24

Článok 28

Do 31. decembra 2014: článok 38

Od 1. januára 2015: článok 43

Článok 29

Do 31. decembra 2014: článok 39

Od 1. januára 2015: článok 44

Článok 30

Do 31. decembra 2014: článok 40

Od 1. januára 2015: článok 45

Článok 31

Článok 17 ods. 1 písm. d)

Článok 32

Do 31. decembra 2014: článok 41

Od 1. januára 2015: článok 46

Článok 33

Do 31. decembra 2014: článok 42

Od 1. januára 2015: článok 47

Článok 34

Článok 34a

Článok 48

Článok 35

Článok 49

Článok 36

Článok 50

Článok 37

Článok 51 ods. 1

Článok 38

Článok 52

Článok 39

Článok 53

Článok 40

Článok 54

Článok 41

Článok 55

Článok 42

Článok 56

Článok 43

Článok 57

Článok 44

Článok 58

Článok 45

Článok 59

Článok 46

Článok 60

Článok 47

Článok 61

Článok 48

Článok 62( 1 ) Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 28.

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top