EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0904-20200101

Consolidated text: Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracování)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/2020-01-01

02010R0904 — CS — 01.01.2020 — 003.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010

ze dne 7. října 2010

o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(přepracování)

(Úř. věst. L 268 12.10.2010, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1541 ze dne 2. října 2018,

  L 259

1

16.10.2018

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1909 ze dne 4. prosince 2018,

  L 311

1

7.12.2018
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010

ze dne 7. října 2010

o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(přepracování)KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.  Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých příslušné orgány členských států odpovědné za uplatňování právních předpisů o DPH spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí za účelem zajištění dodržování těchto předpisů.

Za tímto účelem stanoví toto nařízení pravidla a postupy, jež umožňují příslušným orgánům členských států spolupráci a vzájemnou výměnu všech informací, které mohou pomoci správně vyměřit DPH, kontrolovat správné uplatňování DPH, zejména u plnění uvnitř Společenství, a bojovat proti podvodům souvisejícím s DPH. Vymezuje zejména pravidla a postupy, které členským státům umožňují shromažďovat a vyměňovat uvedené informace elektronickými prostředky.

2.  Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž jsou orgány uvedené v odstavci 1 nápomocny při ochraně příjmů z DPH ve všech členských státech.

3.  Tímto nařízením není v členských státech dotčeno uplatnění pravidel vzájemné pomoci v trestních věcech.

4.  Toto nařízení rovněž stanoví pravidla a postupy pro elektronickou výměnu informací o DPH u elektronicky poskytovaných služeb v souladu se zvláštním režimem podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a rovněž pro jakoukoli následnou výměnu informací, a pokud jde o služby zahrnuté do uvedeného zvláštního režimu, pro převod peněžních částek mezi příslušnými orgány členských států.

Článek 2

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„ústředním kontaktním orgánem“ úřad, jemuž byla podle čl. 4 odst. 1 uložena hlavní odpovědnost za styk s ostatními členskými státy v oblasti správní spolupráce;

b) 

„kontaktním útvarem“ jiný úřad než ústřední kontaktní orgán, který má na základě pověření příslušným orgánem podle čl. 4 odst. 2 uskutečňovat přímou výměnu informací na základě tohoto nařízení;

c) 

„příslušným úředníkem“ úředník, který může uskutečňovat přímou výměnu informací na základě tohoto nařízení a je k tomu pověřen příslušným orgánem podle čl. 4 odst. 3;

d) 

„dožadujícím orgánem“ ústřední kontaktní orgán, kontaktní útvar nebo jakýkoli příslušný úředník členského státu, který podává žádost o pomoc jménem příslušného orgánu;

e) 

„dožádaným orgánem“ ústřední kontaktní orgán, kontaktní útvar nebo jakýkoli příslušný úředník členského státu, kterému je podána žádost o pomoc jménem příslušného orgánu;

f) 

„plněním uvnitř Společenství“ dodání zboží uvnitř Společenství nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství;

g) 

„dodáním zboží uvnitř Společenství“ dodání zboží, které musí být přiznáno v souhrnném hlášení podle článku 262 směrnice 2006/112/ES;

h) 

„poskytnutím služby uvnitř Společenství“ poskytnutí služby, které musí být přiznáno v souhrnném hlášení uvedeném podle 262 směrnice 2006/112/ES;

i) 

„pořízením zboží uvnitř Společenství“ nabytí práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným majetkem podle článku 20 směrnice 2006/112/ES;

j) 

„identifikačním číslem pro účely DPH“ číslo uvedené v článcích 214, 215 a 216 směrnice 2006/112/ES;

k) 

„správním šetřením“ všechny kontroly, prověrky a jiné kroky, které provádějí členské státy při výkonu svých funkcí, aby zajistily správné uplatnění právních předpisů týkajících se DPH;

l) 

„automatickou výměnou“ systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti;

m) 

„spontánní výměnou“ jiné než systematické sdělování informací jinému členskému státu v jakýkoli okamžik a bez předchozí žádosti;

n) 

„osobou“:

i) 

fyzická osoba,

ii) 

právnická osoba,

iii) 

pokud tak stanoví platné právní předpisy, sdružení osob jiné než právnická osoba uznané jako způsobilé k právním úkonům nebo

iv) 

každé jiné právní uspořádání jakékoli povahy a formy mající právní subjektivitu či nikoliv a uskutečňující plnění, která jsou předmětem DPH;

o) 

„automatizovaným přístupem“ možnost bezodkladného přístupu k elektronickému systému za účelem konzultace určitých informací v něm obsažených;

p) 

„elektronickými prostředky“ použití elektronických zařízení pro zpracování, včetně digitální komprese, a uchovávání dat a využití přenosu po drátě, rádiového přenosu nebo optickými technologiemi nebo jinými elektromagnetickými prostředky;

q) 

„sítí CCN/CSI“ společná platforma založená na společné komunikační síti (Common Communication Network – dále jen „CCN“) a společném systémovém rozhraní (Common System Interface – dále jen „CSI“), kterou vyvinula Unie k zajištění všech přenosů dat elektronickými prostředky mezi příslušnými orgány v oblasti cel a daní;

r) 

„souběžnou kontrolou“ koordinovaná kontrola daňové situace jedné či více osob povinných k dani, které jsou mezi sebou propojeny, organizovaná nejméně dvěma zúčastněnými členskými státy, které mají společné či doplňující se zájmy.

2.  Ode dne 1. ledna 2015 se definice obsažené v článcích 358, 358a a 369a směrnice 2006/112/ES použijí rovněž pro účely tohoto nařízení.

Článek 3

Příslušnými orgány jsou orgány, jejichž jménem má být toto nařízení uplatňováno, a to buď přímo, nebo na základě pověření.

Každý členský stát sdělí Komisi do 1. prosince 2010, který z jeho orgánů je příslušným orgánem pro účely tohoto nařízení, a neprodleně Komisi informuje o jakékoli následné změně.

▼M1

Chorvatsko sdělí Komisi do 1. července 2013, který z jeho orgánů je příslušným orgánem pro účely tohoto nařízení, a informuje ji o následných změnách, jak je uvedeno ve druhém odstavci.

▼B

Komise zpřístupní seznam všech příslušných orgánů členským státům a zveřejní tyto informace v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

1.  Každý členský stát určí jediný ústřední kontaktní orgán, jemuž uloží hlavní odpovědnost za styk s ostatními členskými státy v oblasti správní spolupráce. Informuje o tom Komisi a ostatní členské státy. Ústřednímu kontaktnímu orgánu může být rovněž uložena odpovědnost za styk s Komisí.

2.  Příslušný orgán každého členského státu může určit kontaktní útvary. Ústřední kontaktní orgán odpovídá za aktualizaci seznamu těchto útvarů a za jeho zpřístupnění ústředním kontaktním orgánům ostatních dotčených členských států.

3.  Kromě toho může příslušný orgán každého členského státu za podmínek, které sám stanoví, určit příslušné úředníky, kteří mohou uskutečňovat přímou výměnu informací na základě tohoto nařízení. Pokud tak příslušný orgán učiní, může omezit rozsah takového pověření. Ústřední kontaktní orgán odpovídá za aktualizaci seznamu těchto úředníků a za jeho zpřístupnění ústředním kontaktním orgánům ostatních dotčených členských států.

4.  Úředníci uskutečňující výměnu informací podle článků 28, 29 a 30 se v každém případě považují pro tento účel za příslušné úředníky v souladu s podmínkami, které stanoví příslušné orgány.

Článek 5

Pokud kontaktní útvar nebo příslušný úředník odešlou nebo obdrží žádost o pomoc či odpověď na žádost o pomoc, uvědomí o tom ústřední kontaktní orgán svého členského státu za podmínek jím stanovených.

Článek 6

Pokud kontaktní útvar nebo příslušný úředník obdrží žádost o pomoc vyžadující zásah mimo jejich územní či věcnou působnost, předá ji neprodleně ústřednímu kontaktnímu orgánu svého členského státu a uvědomí o tom dožadující orgán. V takovém případě začíná lhůta stanovená v článku 10 běžet dnem následujícím po dni předání žádosti o pomoc ústřednímu kontaktnímu orgánu.KAPITOLA II

VÝMĚNA INFORMACÍ NA ŽÁDOSTODDÍL 1

Žádost o informace a o správní šetření

Článek 7

1.  Na žádost dožadujícího orgánu sdělí dožádaný orgán informace podle článku 1 včetně veškerých informací týkajících se konkrétního případu či konkrétních případů.

2.  Pro účely předání informací podle odstavce 1 zajistí dožádaný orgán provedení jakýchkoli správních šetření nezbytných pro získání těchto informací.

▼M2 —————

▼M2

4.  Žádost podle odstavce 1 může obsahovat odůvodněnou žádost o konkrétní správní šetření. Dožádaný orgán v případě potřeby provede správní šetření v konzultaci s dožadujícím orgánem. Jestliže se dožádaný orgán domnívá, že žádné správní šetření není nutné, sdělí okamžitě dožadujícímu orgánu příslušné důvody.

Bez ohledu na první pododstavec lze šetření částek, jež osoba povinná k dani usazená v členském státě dožádaného orgánu přiznala nebo měla přiznat v souvislosti s dodáním zboží či poskytnutím služby, které uskutečnila a které je zdanitelné v členském státě dožadujícího orgánu, odmítnout pouze:

a) 

z důvodů stanovených v čl. 54 odst. 1 na základě posouzení dožádaným orgánem v souladu s prohlášením o osvědčených postupech, které se týká spolupůsobení tohoto odstavce s čl. 54 odst. 1 a které bude přijato postupem podle čl. 58 odst. 2;

b) 

z důvodů stanovených v čl. 54 odst. 2, 3 a 4, nebo

c) 

z toho důvodu, že dožádaný orgán již dožadujícímu orgánu poskytl informace o téže osobě povinné k dani na základě správního šetření provedeného před méně než dvěma roky.

Odmítne-li dožádaný orgán provést správní šetření podle druhého pododstavce z důvodů stanovených v písmenu a) nebo b), poskytne dožadujícímu orgánu přesto údaje o datu uskutečnění a hodnotě všech příslušných dodání zboží nebo poskytnutí služby, jež osoba povinná k dani uskutečnila v členském státě dožadujícího orgánu během uplynulých dvou let.

▼M2

4a.  Domnívají-li se příslušné orgány alespoň dvou členských států, že je nezbytné provést správní šetření částek uvedených v odst. 4 druhém pododstavci tohoto článku, a předloží-li společnou odůvodněnou žádost s uvedením údajů nebo důkazů svědčících o nebezpečí úniku nebo podvodu v oblasti DPH, dožádaný orgán neodmítne provést šetření, ledaže existují důvody uvedené v čl. 54 odst. 1 písm. b) a odst. 2, 3 nebo 4. Má-li dožádaný členský stát požadované informace již k dispozici, poskytne je dožadujícím členským státům. Nepovažují-li dožadující členské státy obdržené informace za uspokojivé, sdělí dožádanému členskému státu, aby dále pokračoval ve správním šetření.

Požaduje-li to dožádaný členský stát, účastní se správního šetření úředníci zmocnění dožadujícími orgány. Tato správní šetření se provádějí společně a probíhají pod vedením dožádaného členského státu a podle jeho právních předpisů. Úředníci dožadujících orgánů mají přístup do týchž prostor a k týmž dokumentům jako úředníci dožádaného orgánu a v rozsahu, v jakém to právní předpisy dožádaného členského státu povolují jeho úředníkům, mohou vyslechnout osoby povinné k dani. Kontrolní pravomoci úředníků dožadujících orgánů jsou vykonávány výhradně za účelem provedení správního šetření.

Pokud dožádaný členský stát nepožádal o úředníky z dožadujících členských států, mohou být úředníci z kteréhokoli dožadujícího členského státu přítomni při správním šetření a vykonávat pravomoci stanovené v čl. 28 odst. 2, jsou-li splněny podmínky stanovené vnitrostátním právem dožádaného členského státu. Úředníci z daných dožadujících členských států musí v každém případě být přítomni pro účely konzultace.

Musí-li být úředníci dožadujících členských států účastni nebo přítomni, provádí se správní šetření pouze tehdy, pokud je tato účast nebo přítomnost pro účely správního šetření zajištěna.

▼B

5.  Za účelem získání požadovaných informací nebo provedení požadovaného správního šetření postupují dožádaný orgán nebo správní orgán, na který se dožádaný orgán obrátí, jako kdyby jednaly samy za sebe nebo na žádost jiného úřadu svého vlastního členského státu.

Článek 8

Žádosti o informace a o správní šetření podle článku 7 se předávají na vzorovém formuláři přijatém postupem podle čl. 58 odst. 2, s výhradou případů podle článku 50 nebo výjimečných případů, kdy žádost uvádí důvody, pro které se dožadující orgán domnívá, že vzorový formulář není vhodný.

Článek 9

1.  Na žádost dožadujícího orgánu sdělí dožádaný orgán veškeré relevantní informace, které získá nebo má k dispozici, jakož i výsledky správních šetření ve formě zpráv, výkazů a jakýchkoli jiných dokumentů nebo ověřených opisů či výpisů z nich.

2.  Prvopisy dokumentů se poskytnou pouze tehdy, není-li to v rozporu s platnými předpisy členského státu, v němž má dožádaný orgán sídlo.ODDÍL 2

Lhůta pro poskytnutí informací

Článek 10

Dožádaný orgán poskytne informace podle článků 7 a 9 co nejrychleji, nejpozději však do tří měsíců ode dne obdržení žádosti.

Pokud však dožádaný orgán má již příslušnou informaci k dispozici, zkracuje se lhůta na jeden měsíc.

Článek 11

V určitých zvláštních skupinách případů se dožádaný orgán a dožadující orgán mohou dohodnout na lhůtách odlišných od lhůt stanovených v článku 10.

Článek 12

Pokud není dožádaný orgán schopen odpovědět na žádost ve stanovené lhůtě, uvědomí písemně a bez odkladu dožadující orgán o důvodech, které brání včasné odpovědi, a o datu, kdy pravděpodobně bude moci odpovědět.KAPITOLA III

VÝMĚNA INFORMACÍ BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI

Článek 13

1.  Příslušný orgán každého členského státu předá bez předchozí žádosti informace podle článku 1 příslušnému orgánu kteréhokoli jiného dotčeného členského státu v těchto případech:

a) 

pokud se má za to, že ke zdanění dochází v členském státě určení a že informace poskytované členským státem původu jsou nezbytné pro účinnost kontrolního systému členského státu určení;

b) 

pokud má členský stát důvod se domnívat, že v jiném členském státě došlo nebo pravděpodobně došlo k porušení právních předpisů týkajících se DPH;

c) 

pokud existuje nebezpečí daňové ztráty v jiném členském státě.

2.  Výměna informací bez předchozí žádosti je buď automatická podle článku 14, nebo spontánní podle článku 15.

▼M2

3.  Informace se předávají prostřednictvím vzorových formulářů s výjimkou případů uvedených v článku 50 nebo konkrétních případů, kdy příslušné orgány považují jiné bezpečné způsoby za vhodnější a dohodnou se na jejich použití.

Komise vzorové formuláře přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

▼B

Článek 14

1.  Postupem podle čl. 58 odst. 2 se určí:

a) 

přesné kategorie informací, které jsou předmětem automatické výměny;

b) 

četnost výměny každé kategorie, která se má vyměňovat automaticky, a

c) 

praktická opatření pro automatickou výměnu informací.

Členský stát se může zdržet účasti na automatické výměně informací z jedné či více těchto kategoriích, u nichž by shromažďování informací pro takovou výměnu vyžadovalo uložení nových povinností osobám povinným k DPH nebo by z ní plynula pro dotyčný členský stát nepřiměřená administrativní zátěž.

Výsledky automatické výměny informací v rámci každé kategorie jednou ročně přezkoumává výbor uvedený v čl. 58 odst. 1, aby bylo zajištěno, že k tomuto typu výměny dochází pouze v případech, kdy se jedná o nejúčinnější způsob, jak si informace vyměňovat.

2.  Ode dne 1. ledna 2015 příslušný orgán každého členského státu provádí zejména automatickou výměnu informací umožňující členským státům spotřeby zjistit, zda osoby povinné k dani neusazené na jejich území přiznávají a správně odvádějí DPH splatnou za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby, bez ohledu na to, zda tyto osoby povinné k dani využijí zvláštní režim stanovený v hlavě XII kapitole 6 oddíle 3 směrnice 2006/112/ES. Členský stát usazení uvědomí členský stát spotřeby o veškerých nesrovnalostech, o kterých se dozví.

Článek 15

Příslušné orgány členských států předávají spontánní výměnou příslušným orgánům ostatních členských států jakékoli informace podle čl. 13 odst. 1, jež nebyly postoupeny v rámci automatické výměny podle článku 14, které jsou jim známy a které mohou být podle jejich názoru pro tyto příslušné orgány užitečné.KAPITOLA IV

ZPĚTNÁ VAZBA

Článek 16

Pokud příslušný orgán poskytuje informace podle článků 7 nebo 15, může požádat příslušný orgán, který dané informace obdržel, o zpětnou vazbu k nim. Na takovou žádost poskytne příslušný orgán, který dané informace obdržel, co nejdříve zpětnou vazbu příslušnému orgánu, který informace poskytl, aniž jsou dotčena pravidla daňového tajemství a ochrany údajů platná v jeho členském státě a pokud mu tím nevznikne nepřiměřená administrativní zátěž. Praktická opatření se určí postupem podle čl. 58 odst. 2.KAPITOLA V

UCHOVÁVÁNÍ A VÝMĚNA KONKRÉTNÍCH INFORMACÍ

Článek 17

1.  Každý členský stát uchovává v elektronickém systému tyto údaje:

a) 

informace shromažďované na základě hlavy XI kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES;

b) 

údaje o totožnosti, činnosti, právní formě a adresy osob, jimž přidělil identifikační číslo pro účely DPH, které byly shromážděny na základě článku 213 směrnice 2006/112/ES, a dále datum přidělení tohoto čísla;

c) 

údaje o identifikačních číslech pro účely DPH, která přidělil a která pozbyla platnosti, a data, kdy tato čísla pozbyla platnosti;

d) 

informace shromažďované na základě článků 360, 361, 364 a 365 směrnice 2006/112/ES a ode dne 1. ledna 2015 též informace shromažďované na základě článků 369c, 369f a 369 g směrnice 2006/112/ES, a

▼M2

f) 

informace, které shromažďuje podle čl. 143 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES, včetně země původu, země určení, kódu zboží, měny, celkové částky, směnného kurzu, položkové ceny a čisté hmotnosti.

▼M2

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme technické podrobnosti týkající se automatizované žádosti vztahující se k informacím uvedeným v odst. 1 písm. a) až f) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

▼M2

3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů určí datové prvky informací uvedených v odst. 1 písm. f) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

▼B

Článek 18

Aby bylo umožněno používat informace uvedené v článku 17 v postupech stanovených tímto nařízením, musí tyto informace zůstat dostupné po dobu nejméně pěti let po skončení prvního kalendářního roku, ve kterém měl být udělen přístup k těmto informacím.

Článek 19

Členské státy zajistí, aby informace dostupné v elektronickém systému podle článku 17 byly aktuální, úplné a přesné.

Postupem podle čl. 58 odst. 2 se stanoví kritéria pro určení, které změny nejsou relevantní, zásadní nebo užitečné, a tudíž je není třeba provádět.

Článek 20

1.  Informace podle článku 17 musí být bez prodlení vloženy do elektronického systému.

2.  Odchylně od odstavce 1 musí být údaje podle čl. 17 odst. 1 písm. a) vloženy do elektronického systému nejpozději jeden měsíc od konce období, k němuž se vztahují.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 musí být údaje v případě, že mají být opravovány nebo doplňovány do elektronického systému na základě článku 19, vloženy nejpozději jeden měsíc od konce období, v němž byly shromážděny.

Článek 21

1.  Každý členský stát poskytne příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu automatizovaný přístup k informacím uchovávaným podle článku 17.

▼M2

1a.  Každý členský stát poskytne svým úředníkům, kteří kontrolují plnění požadavků stanovených v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, přístup k informacím uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. a) až c) tohoto nařízení, k nimž jiné členské státy poskytují automatizovaný přístup.

▼B

2.  Pokud jde o informace uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), musí být přístupné alespoň tyto informace:

a) 

identifikační čísla pro účely DPH přidělená členským státem, který dostává informace;

b) 

celková hodnota veškerých dodání zboží uvnitř Společenství a celková hodnota veškerých poskytnutí služeb uvnitř Společenství osobám, kterým bylo přiděleno identifikační číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a), všemi hospodářskými subjekty identifikovanými pro účely DPH v členském státě, který poskytuje informace;

▼M3

c) 

identifikační čísla pro účely DPH osob, které dodaly zboží a poskytly služby uvedené v písmenu b), a identifikační čísla pro účely DPH osob, které poskytly údaje v souladu s čl. 262 odst. 2 směrnice 2006/112/ES o osobách majících identifikační číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a);

▼B

d) 

celková hodnota dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v písmenu b) od každé osoby uvedené v písmenu c) každé osobě mající identifikační číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a);

▼M3

e) 

celková hodnota dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v písmenu b) od každé osoby uvedené v písmen c) každé osobě mající identifikační číslo pro účely DPH přidělené jiným členským státem a v případě každé osoby, která poskytla údaje v souladu s čl. 262 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, její identifikační číslo pro účely DPH a informace, které podala o každé osobě mající identifikační číslo pro účely DPH přidělené jiným členským státem, a to za těchto podmínek:

▼M2

i) 

přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo má podvod odhalit;

ii) 

přístup je poskytován prostřednictvím kontaktního úředníka Eurofiscu uvedeného v čl. 36 odst. 1, který má osobní uživatelskou identifikaci pro elektronické systémy umožňující přístup k těmto informacím.

▼M2 —————

▼B

Hodnoty podle prvního pododstavce písm. b), d) a e) se vyjadřují v měně členského státu, který poskytl informace, a vztahují se k obdobím souhrnných hlášení každé osoby povinné k dani, stanoveným podle článku 263 směrnice 2006/112/ES.

▼M2

2a.  Z informací uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. f) musí být přístupné tyto:

a) 

identifikační čísla pro účely DPH přidělená členským státem, který dostává informace;

b) 

identifikační čísla pro účely DPH dovozce nebo jeho daňového zástupce, který zboží dodává osobám s identifikačním číslem pro účely DPH uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) 

země původu, země určení, kód zboží, celková částka a čistá hmotnost dovezeného zboží s následným dodáním zboží uvnitř Společenství od každé osoby uvedené v písmenu b) tohoto odstavce každé osobě, která má identifikační číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a) tohoto odstavce;

d) 

země původu, země určení, kód zboží, měna, celková částka, směnný kurz, položková cena a čistá hmotnost dovezeného zboží s následným dodáním zboží uvnitř Společenství od každé osoby uvedené v písmenu b) tohoto odstavce každé osobě, která má identifikační číslo pro účely DPH přidělené jiným členským státem, za těchto podmínek:

i) 

přístup je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo má podvod odhalit,

ii) 

přístup je poskytován prostřednictvím kontaktního úředníka Eurofiscu uvedeného v čl. 36 odst. 1, který má osobní uživatelskou identifikaci pro elektronické systémy umožňující přístup k těmto informacím.

Hodnoty podle písmen c) a d) prvního pododstavce se vyjadřují v měně členského státu, který poskytl informace, a vztahují se ke každé položce zboží na celním prohlášení.

▼M2

3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví praktická opatření týkající se podmínek uvedených v odst. 2 písm. e) a v odst. 2a písm. d) tohoto článku, aby mohl členský stát poskytující informace identifikovat kontaktního úředníka Eurofiscu přistupujícího k informacím. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

▼M2

Článek 21a

1.  Každý členský stát poskytne příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu automatizovaný přístup k těmto informacím týkajícím se vnitrostátních registrací vozidel:

a) 

identifikačním údajům o vozidlech;

b) 

identifikačním údajům týkajícím se majitelů a držitelů vozidla, na jejichž jméno je vozidlo registrováno, jak je vymezeno právem členského státu registrace.

2.  Přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 se poskytne za těchto podmínek:

a) 

je poskytován v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu v oblasti DPH nebo má podvod v oblasti DPH odhalit;

b) 

je poskytován prostřednictvím kontaktního úředníka Eurofiscu uvedeného v čl. 36 odst. 1, který má osobní uživatelskou identifikaci pro elektronické systémy umožňující přístup k těmto informacím.

3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví datové prvky a technické podrobnosti týkající se automatizované žádosti vztahující se k informacím uvedeným v odstavci 1 tohoto článku a praktická opatření týkající se podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku, aby mohl členský stát poskytující informace identifikovat kontaktního úředníka Eurofiscu přistupujícího k informacím. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

▼B

Článek 22

1.  S cílem zaručit správcům daně přiměřenou míru jistoty, pokud jde o kvalitu a spolehlivost údajů dostupných prostřednictvím elektronického systému uvedeného v článku 17, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje poskytnuté osobami povinnými k dani a právnickými osobami nepovinnými k dani k identifikaci pro účely DPH podle článku 214 směrnice 2006/112/ES byly dle jejich soudu úplné a přesné.

Členské státy zavedou postupy, jimiž se uvedené údaje kontrolují, je-li tak určeno na základě výsledků hodnocení rizika. Tyto kontroly proběhnou v zásadě před identifikací pro účely DPH nebo v případě, že se před identifikací uskutečňují pouze předběžné kontroly, nejpozději šest měsíců po ní.

2.  Členské státy uvědomí výbor uvedený v čl. 58 odst. 1 o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem zajištění kvality a spolehlivosti informací v souladu s odstavcem 1.

Článek 23

Členské státy zajistí, aby v elektronickém systému uvedeném v článku 17 tohoto nařízení bylo identifikační číslo pro účely DPH podle článku 214 směrnice 2006/112/ES znázorněno jako neplatné, nastane-li přinejmenším kterákoli z těchto situací:

a) 

osoba identifikovaná pro účely DPH prohlásí, že ekonomickou činnost podle článku 9 směrnice 2006/112/ES již nevykonává, nebo se v jejím případě příslušný správce daně domnívá, že ekonomickou činnost již nevykonává. Správce daně může zejména předpokládat, že osoba přestala vykonávat ekonomickou činnost, pokud nepodala přiznání k DPH a souhrnná hlášení, ačkoliv k tomu byla povinna, během jednoho roku po uplynutí lhůty pro podání prvního zmeškaného přiznání nebo hlášení. Dotyčná osoba má právo prokázat výkon ekonomické činnosti jinými prostředky;

b) 

osoba uvedla nepravdivé údaje, aby získala identifikaci pro účely DPH, nebo nesdělila změny svých údajů, a pokud by to správce daně býval věděl, odmítl by této osobě udělit identifikační číslo pro účely DPH nebo by jí je odňal.

▼M2

Článek 24

Jestliže si příslušné orgány členských států pro účely článků 17 až 21a vyměňují informace elektronickými prostředky, učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění souladu s článkem 55.

Členské státy odpovídají za veškerý vývoj svých systémů, který je nezbytný pro umožnění výměny informací za využití sítě CCN/CSI nebo jakékoli jiné obdobné zabezpečené sítě využívané k výměně informací uvedených v článku 21a elektronickými prostředky.

▼BKAPITOLA VI

ŽÁDOST O DORUČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Článek 25

Dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu a v souladu s pravidly doručování obdobných aktů v členském státě, ve kterém má dožádaný orgán sídlo, doručí adresátovi veškeré akty a rozhodnutí, které vydaly příslušné orgány a které se vztahují na uplatňování právních předpisů týkajících se DPH na území členského státu, ve kterém má sídlo dožadující orgán.

Článek 26

Žádost o doručení musí obsahovat předmět doručovaného aktu nebo rozhodnutí a dále jméno, adresu a všechny ostatní informace využitelné k identifikaci adresáta.

Článek 27

Dožádaný orgán neprodleně uvědomí dožadující orgán o úkonech učiněných k vyřízení žádosti o doručení, a zejména mu oznámí datum doručení aktu nebo rozhodnutí adresátovi.KAPITOLA VII

▼M2

PŘÍTOMNOST V PROSTORÁCH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A BĚHEM SPRÁVNÍCH ŠETŘENÍ A SPOLEČNĚ PROVÁDĚNÁ SPRÁVNÍ ŠETŘENÍ

▼B

Článek 28

1.  Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem mohou být úředníci zmocnění dožadujícím orgánem přítomni v souvislosti s výměnou informací podle článku 1 v prostorách správních orgánů dožádaného členského státu či na jakémkoli jiném místě, kde tyto orgány plní své úkoly. Pokud jsou požadované informace obsaženy v dokumentech, k nimž mají úředníci dožádaného orgánu přístup, jsou úředníkům dožadujícího orgánu poskytnuty jejich kopie.

2.  Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem mohou být úředníci zmocnění dožadujícím orgánem přítomni v souvislosti s výměnou informací podle článku 1 při správních šetřeních prováděných na území dožádaného členského státu. Tato správní šetření provádějí výhradně úředníci dožádaného orgánu. Úředníci dožadujícího orgánu nevykonávají kontrolní pravomoci svěřené úředníkům dožádaného orgánu. Mohou však mít na základě zprostředkování úředníky dožádaného orgánu a výhradně pro účely prováděného správního šetření přístup do týchž prostor a k týmž dokumentům jako úředníci dožádaného orgánu.

▼M2

2a.  Na základě dohody mezi dožadujícími orgány a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem se mohou úředníci zmocnění dožadujícími orgány účastnit v souvislosti se shromažďováním a výměnou informací podle článku 1 správních šetření prováděných na území dožádaného členského státu. Tato správní šetření, která úředníci dožadujících orgánů a dožádaného orgánu provádějí společně, probíhají pod vedením dožádaného členského státu a podle jeho právních předpisů. Úředníci dožadujících orgánů mají přístup do týchž prostor a k týmž dokumentům jako úředníci dožádaného orgánu a v rozsahu, v jakém to právní předpisy dožádaného členského státu povolují jeho úředníkům, mohou vyslechnout osoby povinné k dani.

Pokud to právní předpisy dožádaného členského státu povolují, vykonávají úředníci dožadujících členských států stejné kontrolní pravomoci, jako jsou kontrolní pravomoci svěřené úředníkům dožádaného členského státu.

Kontrolní pravomoci úředníků dožadujících orgánů jsou vykonávány výhradně za účelem provedení správního šetření.

Na základě dohody mezi dožadujícími orgány a dožádaným orgánem a v souladu s podmínkami stanovenými dožádaným orgánem mohou zúčastněné orgány vypracovat o šetření společnou zprávu.

▼M2

3.  Úředníci dožadujícího orgánu, kteří jsou přítomni v jiném členském státě v souladu s odstavci 1, 2 a 2a, musí být vždy schopni předložit písemné zmocnění, v němž je uvedena jejich totožnost a jejich úřední postavení.

▼BKAPITOLA VIII

SOUBĚŽNÉ KONTROLY

Článek 29

Členské státy mohou souhlasit s prováděním souběžných kontrol, kdykoli je považují za účinnější než kontroly provedené pouze jedním členským státem.

Článek 30

1.  Členský stát sám určí osobu povinnou k dani, pro kterou navrhne souběžnou kontrolu. Příslušný orgán tohoto členského státu oznámí případy navržené pro souběžnou kontrolu příslušným orgánům ostatních dotčených členských států. Svou volbu zdůvodní pokud možno tím, že poskytne informace, které ho přivedly k jeho rozhodnutí. Stanoví lhůtu, během níž by měly být tyto kontroly provedeny.

2.  Příslušný orgán členského státu, který obdrží návrh na souběžnou kontrolu, potvrdí příslušnému orgánu navrhujícího členského státu svůj souhlas nebo mu sdělí své odmítnutí spolu s odůvodněním, a to v zásadě do dvou týdnů od obdržení návrhu, avšak nejpozději do jednoho měsíce.

3.  Každý příslušný orgán dotčených členských států jmenuje zástupce, který ponese odpovědnost za dohled nad kontrolami a za jejich koordinaci.KAPITOLA IX

INFORMOVÁNÍ OSOB POVINNÝCH K DANI

Článek 31

1.  Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám povinným k dani poskytujícím telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v příloze II směrnice 2006/112/ES, bylo umožněno získat pro potřeby těchto plnění elektronickými prostředky potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby, jakož i odpovídajícího jména a adresy. Tyto informace musí odpovídat údajům podle článku 17 tohoto nařízení.

2.  Každý členský stát poskytne elektronickými prostředky potvrzení jména a adresy osoby, jíž bylo identifikační číslo pro účely DPH přiděleno, v souladu se svými vnitrostátními pravidly ochrany údajů.

3.  Během období stanoveného v článku 357 směrnice 2006/112/ES se odstavec 1 tohoto článku nepoužije na neusazené osoby povinné k dani poskytující telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání.

Článek 32

1.  Komise na základě informací poskytnutých členskými státy zveřejní na svých internetových stránkách podrobnosti o předpisech každého členského státu, které provádějí hlavu XI kapitolu 3 směrnice 2006/112/ES.

2.  Podrobnosti a formát informací, které se mají sdělit, se přijímají postupem podle čl. 58 odst. 2.KAPITOLA X

EUROFISC

Článek 33

▼M2

1.  S cílem podpořit a usnadnit mnohostrannou spolupráci při boji proti podvodům v oblasti DPH se touto kapitolou zřizuje síť pro rychlou výměnu, zpracování a analýzu cílených informací o přeshraničních podvodech mezi členskými státy a pro koordinaci všech následných opatření („Eurofisc“).

▼B

2.  V rámci Eurofiscu členské státy:

a) 

zavedou mnohostranný mechanismus včasného varování pro boj proti podvodům v oblasti DPH;

▼M2

b) 

provádějí a koordinují rychlou mnohostrannou výměnu a společné zpracování a analýzu cílených informací o přeshraničních podvodech v tematických okruzích, v jejichž rámci Eurofisc působí („pracovní oblasti Eurofiscu“);

c) 

koordinují práci kontaktních úředníků Eurofiscu podle čl. 36 odst. 1 zúčastněných členských států při reakci na obdržená varování a informace;

▼M2

d) 

koordinují ve zúčastněných členských státech správní šetření podvodů zjištěných kontaktními úředníky Eurofiscu podle čl. 36 odst. 1, aniž mají pravomoc požadovat, aby členské státy prováděly správní šetření.

▼B

Článek 34

1.  Členské státy se účastní činnosti Eurofiscu v pracovních oblastech podle vlastní volby a rovněž se mohou rozhodnout svou účast ukončit.

▼M2

2.  Členské státy, které se rozhodly účastnit se některé pracovní oblasti Eurofiscu, se aktivně účastní mnohostranné výměny a společného zpracování a analýzy cílených informací o přeshraničních podvodech mezi všemi zúčastněnými členskými státy a koordinace všech následných opatření.

▼B

3.  Vyměňované informace jsou důvěrné ve smyslu článku 55.

▼M2

Článek 35

Komise poskytuje Eurofiscu technickou a logistickou podporu. Komise nemá přístup k informacím uvedeným v článku 1, které mohou být vyměňovány prostřednictvím Eurofiscu, s výjimkou okolností uvedených v čl. 55 odst. 2.

▼B

Článek 36

1.  Příslušné orgány každého členského státu určí alespoň jednoho kontaktního úředníka Eurofiscu. Kontaktní úředníci Eurofiscu jsou příslušnými úředníky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) a vykonávají činnosti podle čl. 33 odst. 2. Tito úředníci jsou odpovědní výhradně správním orgánům svých členských států.

▼M2

1a.  Kontaktní úředníci členských států určí z kontaktních úředníků Eurofiscu na omezenou dobu předsedu Eurofiscu.

Kontaktní úředníci členských států:

a) 

schvalují vytvoření a ukončení pracovní oblasti Eurofiscu;

b) 

prověřují veškeré záležitosti týkající se provozního fungování Eurofiscu;

c) 

přinejmenším jednou ročně posuzují účinnost a efektivitu fungování činností Eurofiscu;

d) 

schvalují výroční zprávu uvedenou v článku 37.

▼M2

2.  Kontaktní úředníci členských států účastnící se činnosti v určité pracovní oblasti Eurofiscu („zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora pracovní oblasti Eurofiscu.

Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:

a) 

shromažďují informace získané od zúčastněných kontaktních úředníků Eurofiscu, jak se na tom dohodli účastníci dané pracovní oblasti, a zpřístupňují všechny informace ostatním zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu; tyto informace se vyměňují v elektronické podobě;

b) 

zajišťují, aby informace získané od zúčastněných kontaktních úředníků Eurofiscu byly zpracovávány a analyzovány společně s příslušnými cílenými informacemi o přeshraničních podvodech sdělenými nebo shromážděnými podle tohoto nařízení, jak se na tom dohodli účastníci dané pracovní oblasti, a zpřístupňují výsledky všem zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu;

c) 

poskytují zpětnou vazbu všem zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu;

d) 

předkládají kontaktním úředníkům členských států výroční zprávu o činnostech v dané pracovní oblasti.

▼M2

3.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu mohou požádat o příslušné informace Agenturu Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Za tímto účelem a jak se na tom dohodli účastníci dané pracovní oblasti, mohou koordinátoři těmto úřadům zasílat tolik informací, kolik je nezbytné k tomu, aby od nich dostali požadované informace.

4.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu zpřístupní informace obdržené od Europolu a OLAFu ostatním zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu; tyto informace se vyměňují v elektronické podobě.

5.  Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu zajišťují, aby byly informace získané od Europolu a OLAFu zpracovávány a analyzovány společně s příslušnými cílenými informacemi sdělenými nebo shromážděnými podle tohoto nařízení, jak se na tom dohodli účastníci dané pracovní oblasti, a zpřístupňují výsledky všem zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu.

▼M2

Článek 37

Předseda Eurofiscu předkládá výboru uvedenému v čl. 58 odst. 1 výroční zprávu o činnostech ve všech pracovních oblastech.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme procesní pravidla týkající se Eurofiscu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

▼BKAPITOLA XI

USTANOVENÍ O ZVLÁŠTNÍCH REŽIMECH PODLE HLAVY XII KAPITOLY 6 SMĚRNICE 2006/112/ESODDÍL 1

Ustanovení použitelná do 31. prosince 2014

Článek 38

Následující ustanovení se použijí v případě zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES. Definice obsažené v článku 358 uvedené směrnice se použijí rovněž pro účely této kapitoly.

Článek 39

1.  Informace poskytované osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství členskému státu identifikace při zahájení její činnosti podle článku 361 směrnice 2006/112/ES se podávají elektronickými prostředky. Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Členský stát identifikace zašle tyto informace elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém informace od neusazené osoby povinné k dani obdržel. Stejným způsobem jsou příslušné orgány ostatních členských států informovány o přiděleném identifikačním čísle. Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy, kterou se tyto informace zasílají, se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2.

3.  Členský stát identifikace informuje neprodleně elektronickými prostředky příslušné orgány ostatních členských států o výmazu neusazené osoby povinné k dani z identifikačního registru.

Článek 40

1.  Přiznání k DPH s údaji stanovenými v článku 365 směrnice 2006/112/ES se podává elektronickými prostředky. Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Členský stát identifikace zašle tyto informace elektronickými prostředky příslušnému orgánu dotčeného členského státu do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém přiznání k DPH obdržel. Členské státy, které požadují přiznání k DPH s údaji v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky na eura pomocí směnných kurzů platných poslední den zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den. Technické podrobnosti o zasílání těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2.

3.  Členský stát identifikace zašle elektronickými prostředky členskému státu spotřeby informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb příslušným čtvrtletním přiznáním k DPH.

Článek 41

1.  Členský stát identifikace zajistí, aby částka uhrazená neusazenou osobou povinnou k dani byla převedena na bankovní účet vedený v eurech, který určil členský stát spotřeby, jemuž platba náleží. Členské státy, které vyžadují platby v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky na eura pomocí směnných kurzů platných poslední den zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den. Převod se uskuteční do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém byla platba obdržena.

2.  Pokud neusazená osoba povinná k dani neuhradí celou splatnou daň, členský stát identifikace zajistí, aby platby členským státům spotřeby byly převedeny v poměru k dani splatné v jednotlivých členských státech. Členský stát identifikace o tom uvědomí elektronickými prostředky příslušné orgány členských států spotřeby.

Článek 42

Členské státy oznámí elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států čísla bankovních účtů pro příjem plateb podle článku 41.

Členské státy neprodleně oznámí elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi změny základní sazby daně.ODDÍL 2

Ustanovení použitelná ode dne 1. ledna 2015

Článek 43

Následující ustanovení se použijí v případě zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES.

Článek 44

1.  Informace poskytované osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství členskému státu identifikace při zahájení její činnosti podle článku 361 směrnice 2006/112/ES se podávají elektronickými prostředky. Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Členský stát identifikace zašle tyto informace elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém informace od osoby povinné k dani neusazené ve Společenství obdržel. Podobné údaje pro identifikaci osoby povinné k dani, která využívá zvláštního režimu podle článku 369b směrnice 2006/112/ES, se předávají příslušným orgánům ostatních členských států do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém tato osoba povinná k dani oznámila zahájení svých zdanitelných činností, na které se vztahuje daný režim. Stejným způsobem jsou příslušné orgány ostatních členských států informovány o přiděleném identifikačním čísle.

Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy, kterou se tyto informace zasílají, se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Členský stát identifikace uvědomí neprodleně elektronickými prostředky příslušné orgány ostatních členských států o vynětí osoby povinné k dani neusazené ve Společenství nebo osoby povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby ze zvláštního režimu.

Článek 45

1.  Přiznání k DPH s údaji stanovenými v článcích 365 a 369 g směrnice 2006/112/ES se podává elektronickými prostředky. Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Členský stát identifikace zašle tyto informace elektronickými prostředky příslušnému orgánu dotčeného členského státu spotřeby do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém přiznání k DPH obdržel. Údaje stanovené v čl. 369g druhém pododstavci směrnice 2006/112/ES se zasílají rovněž příslušnému orgánu dotčeného členského státu usazení. Členské státy, které požadují přiznání k DPH s údaji v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky na eura pomocí směnných kurzů platných k poslednímu dni zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den. Technické podrobnosti o zasílání těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Členský stát identifikace zašle elektronickými prostředky členskému státu spotřeby informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb příslušným čtvrtletním přiznáním k DPH.

Článek 46

1.  Členský stát identifikace zajistí, aby částka uhrazená neusazenou osobou povinnou k dani byla převedena na bankovní účet vedený v eurech, který určil členský stát spotřeby, jemuž platba náleží. Členské státy, které vyžadují platby v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky na eura pomocí směnných kurzů platných poslední den zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den. Převod se uskuteční do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém byla platba obdržena.

2.  Pokud neusazená osoba povinná k dani neuhradí celou splatnou daň, členský stát identifikace zajistí, aby platby členským státům spotřeby byly převedeny v poměru k dani splatné v jednotlivých členských státech. Členský stát identifikace o tom uvědomí elektronickými prostředky příslušné orgány členských států spotřeby.

3.  Pokud jde o platby, které mají být převedeny členskému státu spotřeby v souladu se zvláštním režimem stanoveným v hlavě XII kapitole 6 oddíle 3 směrnice 2006/112/ES, ponechá si členský stát identifikace z částek uvedených v prvním a druhém pododstavci tohoto článku

a) 

30 % v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016;

b) 

15 % v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018;

c) 

0 % od 1. ledna 2019.

Článek 47

Členské státy oznámí elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států čísla bankovních účtů pro příjem plateb podle článku 46.

Členské státy neprodleně oznámí elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi změny sazby daně uplatňované na poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb.KAPITOLA XII

VÝMĚNA A UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ V RÁMCI POSTUPU VRÁCENÍ DPH OSOBÁM POVINNÝM K DANI NEUSAZENÝM V ČLENSKÉM STÁTĚ VRÁCENÍ DPH, ALE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Článek 48

1.  Pokud příslušný orgán členského státu usazení obdrží žádost o vrácení DPH podle článku 5 směrnice 2008/9/ES a pokud se nepoužije článek 18 uvedené směrnice, předá tuto žádost elektronickými prostředky do patnácti kalendářních dnů od jejího obdržení příslušným orgánům každého dotčeného členského státu vrácení DPH a potvrdí, že žadatel ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2008/9/ES je osobou povinnou k dani pro účely DPH a že identifikační nebo registrační číslo, které tato osoba uvedla, je platné pro období vrácení DPH.

▼M2

Zjistí-li členský stát usazení, že osoba povinná k dani, která žádá o vrácení DPH podle článku 5 směrnice 2008/9/ES, v něm má daňovou povinnost, může ji požádat o souhlas s převedením vracené DPH přímo tomuto členskému státu za účelem splnění neuhrazené daňové povinnosti. Pokud osoba povinná k dani s takovým převedením souhlasí, členský stát usazení informuje členský stát vrácení daně o částce, v souvislosti s níž byl souhlas získán, a členský stát vrácení daně tuto částku převede jménem osoby povinné k dani členskému státu usazení. Členský stát usazení informuje v souladu se svým vnitrostátním právem a správními postupy osobu povinnou k dani o tom, zda převedená částka představuje úplné nebo částečné splnění daňové povinnosti. Převedení vracené DPH členskému státu usazení se však nedotýká práva členského státu vrácení daně vymáhat závazky, které v něm osoba povinná k dani má.

Je-li daňová povinnost v členském státě usazení zpochybněna, může členský stát usazení použít převedení vracených částek se souhlasem osoby povinné k dani jako zadržovací opatření, pokud je v něm zajištěn účinný soudní přezkum.

▼B

2.  Příslušné orgány každého členského státu vrácení DPH oznámí příslušným orgánům ostatních členských států elektronickými prostředky jakékoli informace, které tyto orgány vyžadují podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2008/9/ES. Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy, kterou se tyto informace zasílají, se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

3.  Příslušné orgány každého členského státu vrácení DPH oznámí příslušným orgánům ostatních členských států elektronickými prostředky, zda chtějí využít možnosti požádat žadatele o popis jeho podnikatelské činnosti podle harmonizovaných kódů, jak je uvedeno v článku 11 směrnice 2008/9/ES.

Harmonizované kódy uvedené v prvním pododstavci se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení na základě klasifikace NACE stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 ( 1 ).KAPITOLA XIII

▼M2

VZTAHY S KOMISÍ A DALŠÍMI ORGÁNY, INSTITUCEMI A JINÝMI SUBJEKTY UNIE

▼B

Článek 49

1.  Členské státy a Komise prověří a vyhodnotí fungování úpravy správní spolupráce obsažené v tomto nařízení. Komise shromáždí zkušenosti členských států, aby se zlepšilo fungování této úpravy.

2.  Členské státy sdělí Komisi veškeré dostupné údaje o tom, jak uplatňují toto nařízení.

▼M2

2a.  Členské státy mohou sdělovat OLAFu příslušné informace, aby mohl v souladu se svým mandátem zvážit vhodná opatření. Pokud byly tyto informace získány od jiného členského státu, může tento členský stát požádat, aby bylo předání informací vázáno na jeho předchozí souhlas.

▼B

3.  Seznam statistických údajů potřebných pro vyhodnocení tohoto nařízení se stanoví postupem podle čl. 58 odst. 2. Členské státy sdělí tyto údaje Komisi, pokud je mají k dispozici a pokud jejich sdělení nepředstavuje nepřiměřenou administrativní zátěž.

4.  Pro vyhodnocení účinnosti tohoto systému správní spolupráce v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem mohou členské státy sdělit Komisi jakékoli další informace podle článku 1.

5.  Komise předá ostatním dotčeným členským státům informace podle odstavců 2, 3 a 4.

6.  Pokud je to nutné a vedle toho, co požadují ostatní ustanovení tohoto nařízení, sdělí Komise příslušným orgánům každého členského státu veškeré informace, které jim umožní bojovat proti podvodům souvisejícím s DPH, jakmile takové informace získá.

7.  Komise může na žádost členského státu za účelem dosažení cílů tohoto nařízení poskytnout svou odbornou, technickou či logistickou pomoc nebo jakoukoli jinou podporu.KAPITOLA XIV

VZTAHY SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 50

1.  Pokud příslušný orgán členského státu obdrží informace od třetí země, může je předat dále příslušným orgánům těch členských států, které by mohly mít o tyto informace zájem, v každém případě však všem členským státům, které o tyto informace požádají, pokud to ujednání o pomoci uzavřená s dotyčnou třetí zemí povolují.

2.  Příslušné orgány mohou v souladu se svými vnitrostátními předpisy o předávání osobních údajů třetím zemím informace získané podle tohoto nařízení předat třetí zemi, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

příslušný orgán členského státu, z něhož dané informace pocházejí, s tímto předáním souhlasí a

b) 

dotyčná třetí země se zavázala poskytnout spolupráci nezbytnou ke shromáždění důkazů o protiprávní povaze plnění, která se jeví v rozporu s právními předpisy týkajícími se DPH.KAPITOLA XV

PODMÍNKY VÝMĚNY INFORMACÍ

Článek 51

1.  Informace sdělené podle tohoto nařízení se poskytují pokud možno elektronickými prostředky na základě úpravy přijaté postupem podle čl. 58 odst. 2.

2.  V případech, kdy žádost nebyla podána v úplnosti elektronickým systémem uvedeným v odstavci 1, dožádaný orgán elektronickými prostředky potvrdí přijetí žádosti neprodleně a v každém případě do pěti pracovních dnů od přijetí.

Jestliže orgán obdrží žádost či informace, aniž by byl jejich zamýšleným příjemcem, zašle odesílateli neprodleně a v každém případě do pěti pracovních dnů od přijetí elektronickou cestou zprávu.

Článek 52

Žádosti o pomoc včetně žádostí o doručení a připojené dokumenty mohou být vyhotoveny v jakémkoli jazyce, na němž se dožádaný a dožadující orgán dohodnou. K uvedeným žádostem se přiloží překlad do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků členského státu, v němž má dožádaný orgán sídlo, pouze ve zvláštních případech, kdy dožádaný orgán uvede důvod, proč o překlad žádá.

Článek 53

Komise a členské státy zajistí, aby stávající nebo nové systémy komunikace a výměny informací, které jsou nezbytné pro vzájemnou výměnu informací podle tohoto nařízení, byly provozuschopné. Postupem podle čl. 58 odst. 2 se schválí dohoda o úrovni služeb, jež má zajistit technickou kvalitu a množství služeb, které Komise a členské státy poskytnou pro fungování těchto systémů komunikace a výměny informací. Komise odpovídá za veškerý další vývoj sítě CCN/CSI, který je nezbytný k umožnění výměny těchto informací mezi členskými státy. Členské státy odpovídají za veškerý další vývoj svých systémů, který je nezbytný k umožnění výměny těchto informací prostřednictvím sítě CCN/CSI.

Členské státy se vzdávají všech nároků na náhradu výdajů vzniklých při uplatňování tohoto nařízení s výjimkou případných odměn placených odborníkům.

Článek 54

1.  Dožádaný orgán jednoho členského státu poskytne dožadujícímu orgánu jiného členského státu informace uvedené v článku 1 za předpokladu, že:

a) 

počet a povaha žádostí o informace, které během určitého období podal dožadující orgán, nepředstavují pro dožádaný orgán nepřiměřenou administrativní zátěž;

b) 

dožadující orgán vyčerpal obvyklé zdroje informací, které mohl podle okolností použít k získání požadovaných informací, aniž by se vystavil nebezpečí nedosažení požadovaného cíle.

2.  Toto nařízení neukládá povinnost provést šetření či poskytnout informace ke konkrétnímu případu, pokud právní předpisy či správní praxe neopravňují členský stát, který má informace poskytnout, k provedení takového šetření nebo k získání a použití takových informací pro své vlastní účely.

3.  Příslušný orgán dožádaného členského státu může odmítnout poskytnutí informace, pokud není dožadující členský stát z právních důvodů schopen odpovídající informace sám poskytnout. O důvodech odmítnutí uvědomí dožádaný členský stát Komisi.

4.  Poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství nebo obchodního postupu anebo pokud by odporovalo veřejnému pořádku.

5.  Odstavce 2, 3 a 4 nelze v žádném případě vykládat tak, že dožádanému orgánu členského státu umožňují odmítnout poskytnutí informací týkajících se osoby, která je pro účely DPH identifikována v členském státě dožadujícího orgánu, výhradně z toho důvodu, že tyto informace jsou v držení banky, jiné finanční instituce, určené osoby nebo osoby jednající v zastoupení nebo ve funkci zmocněnce nebo z toho důvodu, že se týkají vlastnických podílů v právnické osobě.

6.  Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu důvody odmítnutí žádosti o pomoc.

7.  Postupem podle čl. 58 odst. 2 může být pro žádost o pomoc stanovena minimální prahová hodnota.

Článek 55

1.  Informace sdělené či shromážděné v jakékoli formě na základě tohoto nařízení, včetně veškerých informací, které byly dostupné úředníkovi za okolností uvedených v kapitolách VII, VIII a X, jakož i v případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel, a odpovídajících předpisů platných pro orgány Unie. Tyto informace mohou být použity pouze za okolností stanovených tímto nařízením.

Tyto informace mohou být použity pro účely stanovení vyměřovacího základu nebo pro výběr či správní kontrolu daní pro účely stanovení vyměřovacího základu.

Tyto informace mohou být rovněž použity pro vyměření jiných dávek, cel a daní, na něž se vztahuje článek 2 směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření ( 2 ).

Kromě toho mohou být tyto informace použity v soudních řízeních, která mohou vést k uložení sankcí za porušení daňových předpisů, aniž jsou dotčena obecná pravidla a právní předpisy upravující práva žalované strany a svědků v takových řízeních.

▼M2

2.  Osoby pověřené Bezpečnostním akreditačním úřadem Komise mohou mít přístup k těmto informacím pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro péči o elektronické systémy, které pro účely provádění tohoto nařízení provozuje Komise a využívají členské státy, a pro jejich údržbu a rozvoj.

▼B

3.  Odchylně od odstavce 1 povolí příslušný orgán členského státu, který poskytuje informace, jejich použití pro jiné účely ve členském státě dožadujícího orgánu, jestliže podle právních předpisů členského státu dožádaného orgánu mohou být v členském státě dožádaného orgánu použity pro obdobné účely.

4.  Má-li dožadující orgán za to, že by informace, které získal od dožádaného orgánu, mohly být užitečné pro příslušný orgán třetího členského státu, může mu je předat. Dožádanému orgánu to oznámí předem. Dožádaný orgán může požadovat, aby byly informace poskytovány třetí straně pouze po jeho předchozím souhlasu.

▼M2

5.  Na veškeré uchovávání, zpracovávání a výměnu informací podle tohoto nařízení se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( 3 ) a (ES) č. 45/2001 ( 4 ). Pro účely správného uplatňování tohoto nařízení však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 až 15, 17, 21 a 22 nařízení (EU) 2016/679. Tato omezení nepřekračují to, co je nezbytně nutné, aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení, zejména na to:

a) 

aby příslušné orgány členských států mohly řádně plnit své úkoly pro účely tohoto nařízení, nebo

b) 

aby nebylo bráněno úředním nebo právním šetřením, analýzám, vyšetřováním nebo postupům pro účely tohoto nařízení a aby nebylo ohroženo předcházení daňovým únikům a daňovým podvodům a jejich vyšetřování a odhalování.

Zpracovávání a uchovávání informací podle tohoto nařízení se provádí pouze pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení a informace nesmějí být dále zpracovávány způsobem s uvedenými účely neslučitelným. Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení pro jakékoli jiné účely, například komerční, se zakazuje. Doba uchovávání těchto informací je omezena na délku nezbytnou k dosažení uvedených účelů. Doby uchovávání informací uvedených v článku 17 tohoto nařízení se stanoví podle promlčecích lhůt stanovených v právních předpisech dotčených členských států, avšak nesmí být delší než deset let.

▼B

Článek 56

Zprávy, výkazy a všechny ostatní dokumenty nebo jejich ověřené opisy či výpisy získané pracovníky dožádaného orgánu a poskytnuté dožadujícímu orgánu v rámci pomoci podle tohoto nařízení mohou příslušné orgány členského státu dožadujícího orgánu použít jako důkazní prostředky stejným způsobem jako obdobné dokumenty, které poskytl jiný orgán členského státu dožadujícího orgánu.

Článek 57

1.  Pro účely uplatňování tohoto nařízení učiní členské státy všechna nezbytná opatření, aby:

a) 

zajistily účinnou vnitřní koordinaci mezi příslušnými orgány;

b) 

vytvořily přímou spolupráci mezi orgány zmocněnými pro účely této koordinace;

c) 

zajistily plynulé fungování systému výměny informací stanoveného tímto nařízením.

2.  Komise co nejdříve sdělí každému členskému státu všechny informace, které sama obdrží a které je schopna poskytnout.KAPITOLA XVI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 58

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro správní spolupráci.

▼M2

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 5 ).

▼B

Článek 59

1.  Do 1. listopadu 2013 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění všech vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 60

1.  Tímto nařízením není dotčeno plnění jakýchkoli širších povinností týkajících se vzájemné pomoci, které vyplývají z jiných právních aktů, včetně dvoustranných či mnohostranných dohod.

2.  Pokud členské státy uzavřou dvoustranná ujednání o záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, zejména na základě článku 11, s výjimkou ujednání týkajících se jednotlivých případů, uvědomí o tom neprodleně Komisi. Komise poté uvědomí ostatní členské státy.

Článek 61

Nařízení (ES) č. 1798/2003 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2012. Avšak účinky čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení zůstávají zachovány do dne, kdy Komise zveřejní seznam příslušných orgánů podle článku 3 tohoto nařízení.

Kapitola V uvedeného nařízení s výjimkou čl. 27 odst. 4 zůstává použitelná do 31. prosince 2012.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 62

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Avšak, články 33 až 37 se použijí ode dne 1. listopadu 2010,

kapitola V s výjimkou článků 22 a 23 se použije ode dne 1. ledna 2013,

— 
články 38 až 42 se použijí ode dne 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 a
— 
články 43 až 47 se použijí ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M2 —————

▼B
PŘÍLOHA IIZrušené nařízení a jeho změny

Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003

Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.

Nařízení Rady (ES) č. 885/2004

Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1.

Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006

Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1.

Nařízení Rady (ES) č. 143/2008

Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 1.

Nařízení Rady (ES) č. 37/2009

Úř. věst. L 14, 20.1.2009, s. 1.
PŘÍLOHA IIISROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1798/2003

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 1 bod 1

Článek 3

Čl. 2 odst. 1 bod 2

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 bod 3

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 bod 4

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 bod 5

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 odst. 1 bod 6

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 2 odst. 1 bod 7

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 2 odst. 1 bod 8

Čl. 2 odst. 1 písm. g)

Čl. 2 odst. 1 bod 9

Čl. 2 odst. 1 písm. h)

Čl. 2 odst. 1 bod 10

Čl. 2 odst. 1 písm. i)

Čl. 2 odst. 1 bod 11

Čl. 2 odst. 1 písm. j)

Čl. 2 odst. 1 bod 12

Čl. 2 odst. 1 písm. k)

Čl. 2 odst. 1 bod 13

Čl. 2 odst. 1 písm. l)

Čl. 2 odst. 1 bod 14

Čl. 2 odst. 1 bod 15

Čl. 2 odst. 1 písm. m)

Čl. 2 odst. 1 bod 16

Čl. 2 odst. 1 písm. n)

Čl. 2 odst. 1 bod 17

Čl. 2 odst. 1 bod 18

Čl. 2 odst. 1 písm. p)

Čl. 2 odst. 1 bod 19

Čl. 2 odst. 1 písm. q)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 5

Čl. 4 odst. 4

Čl. 3 odst. 6

Článek 5

Čl. 3 odst. 7

Článek 6

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Do 31. prosince 2014 čl. 7 odst. 3

Od 1. ledna 2015 čl. 7 odst. 4

Čl. 5 odst. 4

Čl. 7 odst. 5

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Článek 28

Článek 12

Článek 29

Článek 13

Článek 30

Článek 14

Článek 25

Článek 15

Článek 26

Článek 16

Článek 27

Čl. 17 první pododstavec

Čl. 13 odst. 1

Čl. 17 druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 2

Článek 18

Čl. 14 odst. 1 první pododstavec

Článek 19

Článek 20

Článek 21

Čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 22 odst. 1 první pododstavec

Čl. 17 odst. 1 písm. a)

Čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec

Článek 18

Čl. 22 odst. 2

Článek 19

Čl. 23 první pododstavec

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec návětí a písm. a) a b)

Čl. 23 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 24 první pododstavec bod 1

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec písm. c)

Čl. 24 první pododstavec bod 2

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec písm. d)

Čl. 24 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 25 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 25 odst. 2

Čl. 20 odst. 2

Čl. 25 odst. 3

Článek 26

Čl. 24 první pododstavec

Čl. 27 odst. 1

Čl. 17 odst. 1 písm. b)

Čl. 27 odst. 2

Čl. 17 odst. 1 písm. b) a čl. 21 odst. 1

Čl. 27 odst. 3

Čl. 17 odst. 1 písm. b) a čl. 22 odst. 1

Čl. 27 odst. 4

Článek 31

Čl. 27 odst. 5

Článek 24

Článek 28

Do 31. prosince 2014 článek 38

Od 1. ledna 2015 článek 43

Článek 29

Do 31. prosince 2014 článek 39

Od 1. ledna 2015 článek 44

Článek 30

Do 31. prosince 2014 článek 40

Od 1. ledna 2015 článek 45

Článek 31

Čl. 17 odst. 1 písm. d)

Článek 32

Do 31. prosince 2014 článek 41

Od 1. ledna 2015 článek 46

Článek 33

Do 31. prosince 2014 článek 42

Od 1. ledna 2015 článek 47

Článek 34

Článek 34a

Článek 48

Článek 35

Článek 49

Článek 36

Článek 50

Článek 37

Čl. 51 odst. 1

Článek 38

Článek 52

Článek 39

Článek 53

Článek 40

Článek 54

Článek 41

Článek 55

Článek 42

Článek 56

Článek 43

Článek 57

Článek 44

Článek 58

Článek 45

Článek 59

Článek 46

Článek 60

Článek 47

Článek 61

Článek 48

Článek 62( 1 ) Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 28.

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top