EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0904-20200101

Consolidated text: Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/2020-01-01

02010R0904 — BG — 01.01.2020 — 003.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2010 година

относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

(преработена версия)

(ОВ L 268, 12.10.2010 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1541 НА СЪВЕТА от 2 октомври 2018 година

  L 259

1

16.10.2018

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1909 НА СЪВЕТА от 4 декември 2018 година

  L 311

1

7.12.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2010 година

относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

(преработена версия)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.  С настоящия регламент се определят условията, при които компетентните органи на държавите-членки, отговорни за прилагането на законодателството в областта на ДДС, трябва да сътрудничат помежду си и с Комисията за осигуряване спазването на това законодателство.

За тази цел в настоящия регламент се определят правилата и процедурите, които позволяват на компетентните органи на държавите-членки да си сътрудничат и обменят помежду си всякаква информация, която би подпомогнала правилното определяне на ДДС, мониторинга върху правилното облагане с ДДС, по-специално по отношение на вътреобщностните доставки, и борбата с измамите в областта на ДДС. В него се определят по-специално правилата и процедурите, в съответствие с които държавите-членки събират и обменят посочената информация по електронен път.

2.  В настоящия регламент се определят условията, при които посочените в параграф 1 органи съдействат за защитата на приходите от ДДС във всички държави-членки.

3.  Настоящият регламент не засяга прилагането на правилата за взаимопомощ по наказателни дела на територията на държавите-членки.

4.  В настоящия регламент се определят и правилата и процедурите за обмен по електронен път на информация за ДДС върху услуги, предоставяни по електронен път, в съответствие със специалния режим, предвиден в дял ХII, глава 6 от Директива 2006/112/ЕО, а също и за всеки последващ обмен на информация и, доколкото става въпрос за услуги, обхванати от този специален режим — за паричните преводи между компетентните органи на държавите-членки.

Член 2

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

„централно звено за връзка“ означава службата, определена съгласно член 4, параграф 1, която носи основната отговорност за контактите с други държави-членки в областта на административното сътрудничество;

б) 

„отдел за връзка“ означава всяка служба, различна от централното звено за връзка, определена от компетентния орган съгласно член 4, параграф 2 за целите на прекия обмен на информация въз основа на настоящия регламент;

в) 

„компетентно длъжностно лице“ означава всяко длъжностно лице, оправомощено от компетентния орган съгласно член 4, параграф 3 да осъществява пряк обмен на информация въз основа на настоящия регламент;

г) 

„запитващ орган“ означава централното звено за връзка, отдел за връзка или компетентно длъжностно лице на държава-членка, което отправя молба за съдействие от името на компетентния орган;

д) 

„запитан орган“ означава централното звено за връзка, отдел за връзка или компетентно длъжностно лице на държава-членка, което получава молба за съдействие от името на компетентния орган;

е) 

„вътреобщностни сделки“ означава вътреобщностна доставка на стоки или на услуги;

ж) 

„вътреобщностна доставка на стоки“ означава всяка доставка на стоки, която трябва да бъде декларирана в обобщената декларация, предвидена в член 262 от Директива 2006/112/ЕО;

з) 

„вътреобщностна доставка на услуги“ означава всяка доставка на услуги, която трябва да бъде декларирана в обобщената декларация, предвидена в член 262 от Директива 2006/112/ЕО;

и) 

„вътреобщностно придобиване на стоки“ означава придобиване на правото за разпореждане като собственик на движими вещи съгласно член 20 от Директива 2006/112/ЕО;

й) 

„идентификационен номер за целите на ДДС“ означава номерът, предвиден в членове 214, 215 и 216 от Директива 2006/112/ЕО;

к) 

„административно разследване“ означава всички видове контролни действия, проверки и други действия, предприети от държавите-членки при изпълнение на техните задължения с оглед гарантирането на правилното прилагане на законодателството в областта на ДДС;

л) 

„автоматичен обмен“ означава системно предоставяне на предварително определена информация на друга държава-членка без предварително запитване;

м) 

„спонтанен обмен“ означава несистематично предоставяне на информация на друга държава-членка, по което и да е време и без предварително запитване;

н) 

„лице“ означава:

i) 

физическо лице;

ii) 

юридическо лице;

iii) 

сдружение на лица, по отношение на което действащото законодателство предвижда способността да извършва правни действия, но което няма статус на юридическо лице; или

iv) 

всяка друга правна фигура, независимо от нейното естество и форма, която има юридическа правосубектност и извършва сделки, които подлежат на облагане с ДДС;

о) 

„автоматизиран достъп“ означава възможност за незабавен достъп до електронна система с цел справка със съдържаща се в нея информация;

п) 

„по електронен път“ означава чрез използване на електронно оборудване за обработка (включително дигитално компресиране) и съхраняване на данни, чрез използване на кабели, радиопредаване, оптични технологии или други електромагнитни средства;

р) 

„мрежа CCN/CSI“ означава обща платформа, която се основава на обща комуникационна мрежа (наричана по-нататък „CCN“) и общ системен интерфейс (наричан по-нататък „CSI“), разработени от Съюза с цел да гарантират предаването на данни по електронен път между компетентните органи в областта на митническото и данъчното облагане;

с) 

„едновременни контролни действия“ означава съгласувани проверки на данъчното състояние на данъчно задължено лице или на свързани данъчно задължени лица, организирани от две или повече участващи държави-членки, които имат общи или допълващи се интереси.

2.  От 1 януари 2015 г. определенията в членове 358, 358а и 369а от Директива 2006/112/ЕО се прилагат и за целите на настоящия регламент.

Член 3

Компетентните органи са органите, от името на които се прилага настоящият регламент, пряко или чрез делегиране на права.

До 1 декември 2010 г. всяка държава-членка уведомява Комисията за това кой е нейният компетентен орган за целите на настоящия регламент, като впоследствие незабавно уведомява Комисията за всяка свързана с него промяна.

▼M1

Хърватия информира Комисията до 1 юли 2013 г. относно компетентния орган за целите на настоящия регламент и за последващите изменения, както е посочено в алинея втора.

▼B

Комисията предоставя на държавите-членки списък с всички компетентни органи и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

1.  Всяка държава-членка определя едно централно звено за връзка, на което делегира основната отговорност за осъществяване на контакти с други държави-членки в областта на административното сътрудничество. Тя уведомява Комисията и останалите държави-членки за това. На централното звено за връзка може да се възложи и отговорността за осъществяването на контакти с Комисията.

2.  Компетентният орган на всяка държава-членка може да определи отдели за връзка. Централното звено за връзка отговаря за поддържането на актуален списък на отделите за връзка и за предоставянето на този списък на централните звена за връзка на останалите заинтересовани държави-членки.

3.  Компетентният орган на всяка държава-членка може допълнително да посочи, в съответствие с определените от него условия, компетентни длъжностни лица, които да осъществяват пряк обмен на информация въз основа на настоящия регламент. В този случай компетентният орган може да ограничи обхвата на правомощията им. Централното звено за връзка отговаря за поддържането на актуален списък на тези лица и за предоставянето на този списък на централните звена за връзка на останалите заинтересовани държави-членки.

4.  Длъжностните лица, които обменят информация по членове 28, 29 и 30, във всички случаи се считат за компетентни длъжностни лица за тази цел в съответствие с условията, определени от компетентните органи.

Член 5

Когато даден отдел за връзка или компетентно длъжностно лице изпраща или получава молба или отговор на молба за съдействие, то задължително уведомява за това централното звено за връзка на своята държава-членка съгласно условията, определени от това звено.

Член 6

Когато даден отдел за връзка или компетентно длъжностно лице получава молба за съдействие, налагаща действия извън неговата териториална или оперативна компетентност, молбата незабавно се препраща на централното звено за връзка на неговата държава-членка, като запитващият орган се уведомява за това. В този случай срокът, определен в член 10, започва да тече от деня след изпращането на молбата за съдействие на централното звено за връзка.ГЛАВА II

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОИСКВАНЕРАЗДЕЛ 1

Молба за информация и за административно разследване

Член 7

1.  По молба на запитващия орган запитаният орган предоставя информацията по член 1, включително и тази, свързана с конкретен случай или случаи.

2.  С цел предаване на информацията по параграф 1 запитаният орган организира провеждането на всички административни разследвания, необходими за получаване на тази информация.

▼M2 —————

▼M2

4.  Молбата, посочена в параграф 1, може да съдържа мотивирано искане за провеждането на конкретно административно разследване. Запитаният орган предприема административно разследване в консултация със запитващия орган, когато това е необходимо. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган за основанията за това.

Независимо от първа алинея, провеждането на разследване относно декларираните суми или тези, които е трябвало да бъдат декларирани от данъчно задължено лице, установено в държавата членка на запитания орган, във връзка с доставката на стоки или услуги, извършена от въпросното данъчно задължено лице, и облагаеми в държавата членка на запитващия орган, може да бъде отказано само поради следните причини:

a) 

на основанията, предвидени в член 54, параграф 1, въз основа на преценка от страна на запитания орган в съответствие с декларация за най-добрите практики относно връзката между настоящия параграф и член 54, параграф 1, която се приема в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2;

б) 

на основанията, предвидени в член 54, параграфи 2, 3 и 4;

в) 

на основание, че запитаният орган вече е предоставил на запитващия орган информация относно същото данъчно задължено лице вследствие на административно разследване, проведено преди по-малко от две години.

Когато запитаният орган откаже да проведе административно разследване по втора алинея на основанията, предвидени в буква а) или б), той въпреки това предоставя на запитващия орган данни за датите и стойността на всички съответни доставки, извършени от данъчно задълженото лице в държавата членка на запитващия орган през последните две години.

▼M2

4a.  Когато компетентните органи на най-малко две държави членки считат, че е необходимо да се проведе административно разследване във връзка със сумите, посочени в параграф 4, втора алинея от настоящия член, и представят съвместно мотивирано искане, съдържащо индикации или доказателства за риск от отклонение от ДДС или измама с ДДС, запитаният орган не отказва провеждането на такова разследване, освен на основанията, предвидени в член 54, параграф 1, буква б), член 54, параграфи 2, 3 или 4. Когато запитаната държава членка вече разполага с исканата информация, тя я предоставя на запитващите държави членки. Когато запитващите държави членки не са удовлетворени от получената информация, те уведомяват запитаната държава членка да продължи административното разследване.

По искане на запитаната държава членка длъжностни лица, упълномощени от запитващите органи, участват в административното разследване. В такъв случай административното разследване се провежда съвместно под ръководството на запитаната държава членка и при спазване на нейното законодателство. Длъжностните лица от запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи, както длъжностните лица на запитания орган, и, в случай че законодателството на запитаната държава членка го позволява на нейните длъжностни лица, могат да разпитват данъчно задължени лица. Правомощията на длъжностните лица на запитващите органи да извършват проверки се упражняват единствено с цел провеждане на административното разследване.

Когато запитаната държава членка не е поискала длъжностни лица от запитващите държави членки, длъжностните лица от всяка от запитващите държави членки могат да присъстват на административното разследване, упражнявайки правомощията, предвидени в член 28, параграф 2, доколкото са спазени условията, предвидени в националното право на запитаната държава членка. Във всички случаи длъжностните лица от тези запитващи държави членки могат да присъстват за консултация.

Когато е длъжностни лица от запитващите държави членки трябва да участват или присъстват, административното разследване се извършва едва след като бъде осигурено това участие или присъствие за целите на административното разследване.

▼B

5.  За получаване на исканата информация или при провеждане на исканото административно разследване запитаният орган или административният орган, към когото запитаният орган се обръща за съдействие, действа така, както би действал в свой интерес или по искане на друг орган в неговата държава-членка.

Член 8

Молбите за информация и за административно разследване съгласно член 7 се изпращат, като се използва стандартен формуляр, утвърден в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2, освен в случаите, предвидени в член 50, или в изключителни случаи, в които запитващият орган счита, че стандартният формуляр не е подходящ, като посочва мотивите за това.

Член 9

1.  По молба на запитващия орган запитаният орган му предава необходимата информация, която получава или с която разполага, както и резултатите от административните разследвания под формата на доклади, декларации или други документи, или заверени копия или извлечения от тях.

2.  Оригинали на документи се предоставят само ако това не противоречи на действащите разпоредби в държавата-членка, в която е установен запитаният орган.РАЗДЕЛ 2

Срок за предоставяне на информация

Член 10

Запитаният орган предоставя информацията по членове 7 и 9 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три месеца след датата на получаване на молбата.

Въпреки това в случаите, когато запитаният орган вече разполага с необходимата информация, срокът се намалява до не повече от един месец.

Член 11

В определени специални категории случаи запитващият и запитаният орган могат да се споразумеят за прилагането на срокове, различни от предвидените в член 10.

Член 12

Когато запитаният орган не е в състояние да отговори на молбата в срок, той незабавно писмено уведомява запитващия орган за причините за това и посочва срок, в който счита, че ще бъде в състояние да отговори.ГЛАВА III

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ

Член 13

1.  Компетентният орган на всяка държава-членка предава без предварително запитване информацията по член 1 на компетентния орган на всяка друга заинтересована държава-членка в следните случаи:

а) 

когато се счита, че данъчното облагане се извършва в държавата-членка по местоназначение, и информацията, предоставена от държавата-членка по произход, е необходима за гарантиране на ефективността на системата за контрол на държавата-членка по местоназначение;

б) 

когато една държава-членка има основания да счита, че законодателството в областта на ДДС е било нарушено или има вероятност да е било нарушено в другата държава-членка;

в) 

когато съществува риск от данъчни загуби в другата държава-членка.

2.  Обменът на информация без предварително запитване е автоматичен, в съответствие с член 14, или спонтанен, в съответствие с член 15.

▼M2

3.  Информацията се изпраща посредством стандартни формуляри, освен в случаите, посочени в член 50 или в конкретни случаи, когато съответните компетентни органи смятат, че са по-подходящи други сигурни средства и се съгласят да ги използват.

Чрез актове за изпълнение Комисията приема стандартните формуляри. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

▼B

Член 14

1.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2, се определя следното:

а) 

точните категории информация, подлежаща на автоматичен обмен;

б) 

честотата на автоматичния обмен на всяка категория информация; и

в) 

практическите ред и условия за автоматичния обмен на информация.

Дадена държава-членка може да се въздържи от участие в автоматичния обмен на информация по отношение на една или повече от посочените категории, когато събирането на информация за целите на обмена би довело до налагането на нови задължения на платците на ДДС или би наложило несъразмерна административна тежест на държавата-членка.

Резултатът от автоматичния обмен на информация за всяка категория се проверява веднъж годишно от комитета, посочен в член 58, параграф 1, за да се гарантира, че този вид обмен се осъществява само когато той е най-ефикасното средство за обменяне на информацията.

2.  От 1 януари 2015 г. компетентният орган на всяка държава-членка извършва по-специално автоматичен обмен на информация, за да се даде възможност на държавите-членки по потребление да проверят дали данъчно задължените лица, които не са установени на тяхната територия, правилно декларират и плащат дължимия ДДС върху далекосъобщителните услуги, услугите по разпространение на радио и телевизия и услугите, извършвани по електронен път, без оглед на това дали тези данъчно задължени лица прилагат специалния режим, предвиден в дял XII, глава 6, раздел 3 от Директива 2006/112/ЕО. Държавата-членка по установяване уведомява държавата-членка по потребление за всички забелязани несъответствия.

Член 15

В рамките на спонтанния обмен компетентните органи на държавите-членки предават на компетентните органи на останалите държави-членки всякаква информация по член 13, параграф 1, която не е била предадена посредством автоматичния обмен по член 14, която им е известна и която считат, че може да послужи на тези компетентни органи.ГЛАВА IV

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 16

Когато компетентен орган предоставя информация по членове 7 или 15, той може да поиска от получаващия информацията компетентен орган да предостави обратна информация в тази връзка. Ако бъде направено такова искане, получаващият информация компетентен орган, без да нарушава правилата за данъчната тайна и защитата на данните, приложими в неговата държава-членка, във възможно най-кратък срок изпраща обратна информация на компетентния орган, който е предоставил информацията, при условие че това не води до несъразмерна административна тежест. Практическите ред и условия се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2.ГЛАВА V

СЪХРАНЕНИЕ И ОБМЕН НА СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 17

1.  Всяка държава-членка съхранява в електронна система следната информация:

а) 

информацията, която събира в съответствие с дял ХI, глава 6 от Директива 2006/112/ЕО;

б) 

идентификационните данни и данните относно дейността, правния статус и адреса на лицата, на които е издала идентификационен номер за целите на ДДС, събрани съгласно член 213 от Директива 2006/112/ЕО, както и датата на издаване на този номер;

в) 

данните относно издадените от нея идентификационни номера за целите на ДДС, които са станали невалидни, както и датата, от която тези номера са невалидни; и

г) 

информацията, която събира в съответствие с членове 360, 361, 364 и 365 от Директива 2006/112/ЕО, както и — от 1 януари 2015 г. — информацията, която събира в съответствие с членове 369в, 369е и 369ж от Директива 2006/112/ЕО; и

▼M2

е) 

информация, която събира в съответствие с букви a) и б) от член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, както и държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общата сума, валутния курс, цената на отделната позиция и нетното тегло.

▼M2

2.  Комисията определя посредством актове за изпълнение техническите въпроси относно автоматичното запитване във връзка с информацията, посочена в параграф 1, букви а) — е) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

▼M2

3.  Комисията определя посредством актове за изпълнение елементите на информацията, посочена в параграф 1, буква е) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

▼B

Член 18

За да се позволи използването на информацията по член 17 в рамките на процедурите, предвидени в настоящия регламент, тази информация трябва да бъде на разположение най-малко пет години след края на първата календарна година, през която е разрешен достъпът до нея.

Член 19

Държавите-членки гарантират, че информацията, която е на разположение в електронната система по член 17, е актуална, пълна и точна.

В съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2, се определят критерии, за да се установи кои промени не са уместни, важни или полезни и следователно може да не се правят.

Член 20

1.  Информацията по член 17 се въвежда незабавно в електронната система.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, информацията по член 17, параграф 1, буква а) се въвежда в електронната система не по-късно от един месец след края на периода, за който се отнася информацията.

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, ако в електронната система трябва да бъде коригирана или добавена информация съгласно член 19, тя трябва да се въведе най-късно един месец след периода, през който е събрана информацията.

Член 21

1.  Всяка държава-членка предоставя на компетентния орган на всяка друга държава-членка автоматизиран достъп до информацията, съхранявана съгласно член 17.

▼M2

1a.  Всяка държава членка предоставя на своите длъжностни лица, които проверяват изискванията, предвидени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, достъп до информацията, посочена в член 17, параграф 1, букви а) — в) от настоящия регламент, за която е предоставен автоматизиран достъп от другите държави членки.

▼B

2.  По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква а) се предоставя достъп най-малко до следните данни:

а) 

идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавата-членка, получаваща информацията;

б) 

общата стойност на всички вътреобщностни доставки на стоки и общата стойност на всички вътреобщностни доставки на услуги на лица, притежаващи идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а), извършени от всички оператори, регистрирани за целите на ДДС в държавата-членка, предоставяща информацията;

▼M3

в) 

идентификационните номера за целите на ДДС на лицата, извършили доставките на стоки и услуги, посочени в буква б), и идентификационните номера за целите на ДДС на лицата, представили информация в съответствие с член 262, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО относно лицата, притежаващи идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а);

▼B

г) 

общата стойност на доставките на стоки и услуги, посочени в буква б), извършени от всяко лице, посочено в буква в), на всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а);

▼M3

д) 

общата стойност на доставките на стоки и услуги, посочени в буква б), извършени от всяко лице, посочено в буква в), на всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден му от друга държава членка, и за всяко лице, представило информация в съответствие с член 262, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, неговия идентификационен номер за целите на ДДС и информацията, представена от него относно всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка, при следните условия:

▼M2

i) 

достъпът е свързан с разследване по подозрение за измама или е с цел установяване на измама;

ii) 

достъпът се осъществява посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация.

▼M2 —————

▼B

Стойностите по параграф 2, букви б), г) и д) се посочват във валутата на държавата-членка, която предоставя информацията, и се отнасят до периодите за подаване на обобщените декларации за съответното данъчно задължено лице, изготвени в съответствие с член 263 от Директива 2006/112/ЕО.

▼M2

2a.  По отношение на информацията по член 17, параграф 1, буква е) се предоставя достъп до следните данни:

a) 

идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавата членка, получаваща информацията;

б) 

идентификационните номера за целите на ДДС на вносителя или на неговия данъчен представител, който доставя стоките на лица, притежаващи идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква а) от настоящия параграф;

в) 

държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, общия размер и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) от настоящия параграф за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, посочен в буква a) от настоящия параграф;

г) 

държавата по произход, държавата по местоназначение, продуктовия код, валутата, общия размер, валутния курс, цената на позицията и нетното тегло на внесените стоки, които подлежат на последваща вътреобщностна доставка на стоки, извършена от всяко лице по буква б) от настоящия параграф за всяко лице, притежаващо идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка, при следните условия:

i) 

достъпът е свързан с разследване по подозрение за измама или е с цел установяване на измама;

ii) 

достъпът се осъществява посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация.

Стойностите, посочени в букви в) и г) от първа алинея, се изразяват в паричната единица на държавата членка, предоставяща информацията, и се отнасят за всяка стокова позиция в подадената митническа декларация.

▼M2

3.  Комисията определя чрез актове за изпълнение практическите аспекти по отношение на условията, предвидени в параграф 2, буква д) и параграф 2а, буква г) от настоящия член, които да позволят на държавите членки, предоставящи информацията, да установят самоличността на длъжностното лице за връзка в рамките на Eurofisc, което получава достъп до информацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

▼M2

Член 21a

1.  Всяка държава членка предоставя на компетентния орган на друга държава членка автоматизиран достъп до следната информация по отношение на националната регистрация на превозните средства:

а) 

идентификационните данни на превозните средства;

б) 

данни за самоличността на собствениците и държателите на превозното средство, на чието име то е регистрирано съгласно правото на държавата членка, в която е извършена регистрацията.

2.  Достъпът до информацията по параграф 1 се предоставя съгласно следните условия:

а) 

достъпът е свързан с разследване по подозрение за измама с ДДС или е с цел установяване на измама с ДДС;

б) 

достъпът се осъществява посредством посоченото в член 36, параграф 1 длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc, което притежава личен потребителски идентификатор за електронните системи, който му осигурява достъп до тази информация.

3.  Комисията определя чрез актове за изпълнение елементите на информацията и техническите въпроси, свързани с извършването на автоматично запитване за информацията по параграф 1 от настоящия член, както и практическите аспекти по отношение на условията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, които да позволят на държавата членка, предоставяща информацията, да установи самоличността на длъжностното лице за връзка в рамките на Eurofisc, което получава достъп до информацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

▼B

Член 22

1.  За да обезпечат в разумна степен пред данъчните администрации качеството и надеждността на информацията, която се предоставя чрез електронната система по член 17, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че данните, предоставени от данъчно задължените лица и данъчно незадължените юридически лица при регистрирането за целите на ДДС съгласно член 214 от Директива 2006/112/ЕО, са, по тяхна преценка, пълни и точни.

Държавите-членки прилагат процедури за проверка на тези данни в зависимост от резултатите от извършената от тях оценка на риска. Проверките се извършват по принцип преди регистрацията за целите на ДДС или — в случаите, в които през периода преди регистрацията се извършват само предварителни проверки — не по-късно от шест месеца след тази регистрация.

2.  Държавите-членки уведомяват комитета, посочен в член 58, параграф 1, за мерките, прилагани на национално равнище с цел осигуряване качеството и надеждността на информацията в съответствие с параграф 1.

Член 23

Държавите-членки гарантират, че в електронната система по член 17 от настоящия регламент ще бъде посочено, че идентификационният номер за целите на ДДС, посочен в член 214 от Директива 2006/112/ЕО, е невалиден, най-малко в някой от следните случаи:

а) 

когато регистрирани за целите на ДДС лица са заявили, че вече не извършват икономическа дейност по смисъла на член 9 от Директива 2006/112/ЕО или когато компетентната данъчна администрация е установила, че вече не извършват такава дейност. Данъчната администрация може да приеме по-специално, че дадено лице вече не извършва икономическа дейност, ако, въпреки че е било длъжно да го направи, това лице не е подавало декларации по ДДС и обобщени декларации в рамките на една година след изтичането на срока за подаването на първата неподадена декларация или обобщена декларация. Въпреки това лицето има право да докаже по друг начин, че извършва икономическа дейност;

б) 

когато лица са декларирали неверни данни, за да бъдат регистрирани за целите на ДДС, или когато не са уведомили за промени в тези данни, в случай че, ако промените бяха известни на данъчната администрация, тя би отказала или би прекратила регистрацията за целите на ДДС.

▼M2

Член 24

Когато за целите на членове 17 — 21а компетентните органи на държавите членки обменят информация по електронен път, те вземат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на член 55.

Държавите членки отговарят за разработването на системите си по начина, необходим за осъществяването на обмена на тази информация чрез мрежата CCN/CSI или друга подобна сигурна мрежа, използвана за електронен обмен на информацията, посочена в член 21а.

▼BГЛАВА VI

МОЛБА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ПЪТ

Член 25

По молба на запитващия орган и в съответствие с правилата за съобщаване на подобни актове в държавата-членка, в която е установен запитаният орган, той уведомява адресата за всички актове и решения, издадени от компетентните органи и свързани с прилагането на законодателството в областта на ДДС на територията на държавата-членка, в която е установен запитващият орган.

Член 26

Молбите за уведомяване, в които се посочва предметът на акта или решението, които да бъдат съобщени, съдържат името, адреса и всяка друга необходима информация за идентифициране на адресата.

Член 27

Запитаният орган уведомява незабавно запитващия орган за отговора си на молбата за уведомяване, и по-специално за датата на съобщаване на решението или акта на адресата.ГЛАВА VII

▼M2

ПРИСЪСТВИЕ В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

▼B

Член 28

1.  По споразумение между запитващия орган и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, длъжностни лица, оправомощени от запитващия орган, могат, с цел да обменят информацията по член 1, да присъстват в служебните помещения на административните органи на запитаната държава-членка или на всяко друго място, където тези органи изпълняват задълженията си. Когато исканата информация се съдържа в документи, до които длъжностните лица на запитания орган имат достъп, на длъжностните лица на запитващия орган се предоставят копия от тях.

2.  По споразумение между запитващия орган и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, длъжностни лица, оправомощени от запитващия орган, могат, с цел да обменят информацията по член 1, да присъстват по време на административните разследвания, провеждани на територията на запитаната държава-членка. Административните разследвания се провеждат единствено от длъжностните лица на запитания орган. Длъжностните лица на запитващия орган не могат да упражняват правомощията по извършване на проверка, които притежават длъжностните лица на запитания орган. Те могат обаче да получат достъп до същите помещения и документи както длъжностните лица на запитания орган, посредством служителите на запитания орган и единствено за целите на провеждането на административното разследване.

▼M2

2a.  По взаимно съгласие между запитващите органи и запитания орган и в съответствие с реда и условията, определени от последния, оправомощените от запитващите органи длъжностни лица могат да участват в административните разследвания, провеждани на територията на запитаната държава членка, с цел да съберат и обменят информацията по член 1. В такъв случай административните разследвания се провеждат съвместно от длъжностните лица на запитващия и запитания орган и под ръководството на запитаната държава членка и при спазване на нейното законодателство. Длъжностните лица от запитващите органи имат достъп до същите помещения и документи, както длъжностните лица на запитания орган, и, в случай че законодателството на запитаната държава членка го позволява на нейните длъжностни лица, могат да разпитват данъчно задължени лица.

Когато законодателството на запитаната държава членка го позволява, длъжностните лица на запитващата държава членка упражняват същите права на проверка, както тези, с които се ползват длъжностните лица на запитаната държава членка.

Правомощията на длъжностните лица на запитващите органи да извършват проверки се упражняват единствено с цел провеждане на административното разследване.

По взаимно съгласие между запитващите органи и запитания орган и съгласно правилата, определени от запитания орган, участващите органи могат да изготвят общ доклад от проверката.

▼M2

3.  Длъжностните лица на запитващия орган, които се намират в друга държава членка в съответствие с параграфи 1, 2 и 2а, трябва да могат по всяко време да представят оправомощаващ ги писмен документ, удостоверяващ самоличността и служебното им качество.

▼BГЛАВА VIII

ЕДНОВРЕМЕННИ КОНТРОЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Член 29

Държавите-членки могат да се споразумеят да извършват едновременни контролни действия, в случай че считат такива контролни действия за по-ефективни от действията, извършвани само от една държава-членка.

Член 30

1.  Всяка държава-членка самостоятелно избира данъчно задължените лица, които възнамерява да предложи за едновременни контролни действия. Компетентният орган на тази държава-членка уведомява съответните компетентни органи на останалите заинтересовани държави-членки за случаите, предложени за едновременни контролни действия. Той посочва мотивите за своя избор, доколкото това е възможно, като предоставя информацията, довела до това решение. Той посочва и периода, през който следва да се извършат тези контролни действия.

2.  Компетентният орган на държавата-членка, получила предложението за едновременни контролни действия, потвърждава съгласието си или мотивира отказа си пред съответния орган по принцип в срок от две седмици от получаване на предложението, но най-късно в рамките на един месец.

3.  Всеки компетентен орган на заинтересованите държави-членки определя свой представител, отговарящ за надзора и координацията на контролните действия.ГЛАВА IХ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

Член 31

1.  Компетентните органи на всяка държава-членка гарантират, че на лицата, участващи във вътреобщностна доставка на стоки или на услуги, както и на неустановените данъчно задължени лица, доставящи далекосъобщителните услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и услуги, извършвани по електронен път, и по-специално посочените в приложение II към Директива 2006/112/ЕО, е разрешено да получават за целите на този вид сделки потвърждение по електронен път на валидността на идентификационния номер за целите на ДДС на което и да е конкретно лице, както и на съответните имена и адрес. Тази информация трябва да съответства на данните по член 17.

2.  Всяка държава-членка потвърждава по електронен път името и адреса на лицето, на което е бил издаден идентификационен номер за целите на ДДС в съответствие с приложимите национални разпоредби за защита на данните.

3.  През предвидения в член 357 от Директива 2006/112/ЕО срок параграф 1 от настоящия член не се прилага за неустановените данъчно задължени лица, които извършват далекосъобщителни услуги или услуги по разпространение на радио и телевизия.

Член 32

1.  Въз основа на предоставената от всяка държава-членка информация Комисията публикува на своя уебсайт данни за разпоредбите, утвърдени от всяка държава-членка, която транспонира дял XI, глава 3 от Директива 2006/112/ЕО.

2.  Изискванията относно съдържанието на информацията и формата на предоставянето ѝ, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2.ГЛАВА Х

EUROFISC

Член 33

▼M2

1.  С цел насърчаване на многостранното сътрудничество в борбата с измамите в областта на ДДС с настоящата глава се създава мрежа за бърз обмен, обработка и анализ на целева информация между държавите членки относно трансграничните измами и за координиране на евентуални последващи действия (Eurofisc).

▼B

2.  В рамките на Eurofisc държавите-членки:

а) 

създават многостранен механизъм за ранно предупреждение за борба с измамите в областта на ДДС;

▼M2

б) 

изпълняват и координират бързия многостранен обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация относно трансграничните измами в областите, в които действа Eurofisc (наричани по-нататък „области на дейност на Eurofisc“);

в) 

координират работата на посочените в член 36, параграф 1 длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc на участващите държави членки, като предприемат действия във връзка с получени предупреждения и информация;

▼M2

г) 

координират административните разследвания на участващите държави членки на измамите, установени от длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc, посочени в член 36, параграф 1, без правомощието да изискват от държавите членки да извършват административни разследвания.

▼B

Член 34

1.  Държавите-членки участват в областите на дейност на Eurofisc по техен избор, като могат също така да решат да прекратят участието си в тях.

▼M2

2.  Държавите членки, решили да участват в област на дейност на Eurofisc, участват активно в многостранния обмен и съвместната обработка и анализ на целева информация относно трансграничните измами между всички участващи държави членки и в координирането на евентуални последващи действия.

▼B

3.  Обменената информация е поверителна, както е предвидено в член 55.

▼M2

Член 35

Комисията предоставя на Eurofisc техническа и логистична подкрепа. Комисията няма достъп до информацията по член 1, която може да се обменя чрез Eurofisc, с изключение на обстоятелствата, предвидени в член 55, параграф 2.

▼B

Член 36

1.  Компетентните органи на всяка държава-членка определят най-малко едно длъжностно лице за връзка в рамките на Eurofisc. Длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc са компетентни длъжностни лица по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) и извършват дейностите, посочени в член 33, параграф 2. Те продължават да бъдат зависими единствено от националните си администрации.

▼M2

1a.  Длъжностните лица за връзка на държавите членки определят председателя на Eurofisc измежду длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc за ограничен период от време.

Длъжностните лица за връзка на държавите членки:

а) 

постигат взаимно съгласие относно определянето и заличаването на области на дейност на Eurofisc;

б) 

разглеждат всички въпроси, свързани с оперативното функциониране на Eurofisc;

в) 

оценяват поне веднъж годишно ефективността и ефикасността на функционирането на Eurofisc;

г) 

одобряват годишния доклад, посочен в член 37.

▼M2

2.  Длъжностните лица за връзка на държавите членки, участващи в определена област на дейност на Eurofisc („участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc“), определят измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc координатор на областта на дейност на Eurofisc за ограничен срок от време.

Координаторите на областта на дейност на Eurofisc:

а) 

събират информацията, получена от участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc съгласно уговореното между участниците в областта на дейност, и предоставят цялата налична информация на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Информацията се обменя по електронен път;

б) 

гарантират, че информацията, получена от участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc, се обработва и анализира заедно със съответната целева информация относно трансграничните измами, съобщена или събрана в съответствие с настоящия регламент съгласно уговореното между участниците в областта на дейност, и предоставят резултатите на всички участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc;

в) 

предоставят обратна информация на всички участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc;

г) 

представят на длъжностните лица за връзка на държавите членки годишен доклад за извършеното в областта на дейност.

▼M2

3.  Координаторите на областта на дейност на Eurofisc могат да поискат съответната информация от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“) и от Европейската служба за борба с измамите ('OLAF'). За тази цел и съгласно уговореното между участниците в областта на дейност те могат да им изпращат цялата необходима информация, за да получат поисканата информация.

4.  Координаторите на областта на дейност на Eurofisc предоставят информацията, получена от Европол и OLAF, на останалите участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc; Информацията се обменя по електронен път.

5.  Координаторите на областта на дейност на Eurofisc гарантират също така, че информацията, получена от Европол и OLAF, се обработва и анализира заедно със съответната целева информация, съобщена или събрана в съответствие с настоящия регламент, съгласно уговореното между участниците в съответната област на дейност, и предоставят резултатите на всички участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc.

▼M2

Член 37

Председателят на Eurofisc представя пред комитета по член 58, параграф 1 годишен доклад за дейността, извършена във всички области на дейност.

Комисията определя чрез актове за изпълнение процедурните аспекти във връзка с работата на Eurofisc. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.

▼BГЛАВА XI

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ РЕЖИМИ ПО ДЯЛ ХII, ГЛАВА 6 ОТ ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕОРАЗДЕЛ 1

Разпоредби, приложими до 31 декември 2014 г.

Член 38

По отношение на специалния режим, предвиден в дял ХII, глава 6 от Директива 2006/112/ЕО, се прилагат разпоредбите по-долу. Определенията, съдържащи се в член 358 от посочената директива, се прилагат и за целите на настоящата глава.

Член 39

1.  Информацията, предоставяна от данъчно задълженото лице, което не е установено в Общността, на държавата-членка по регистрация при започване на дейностите му съгласно член 361 от Директива 2006/112/ЕО, се представя по електронен път. Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Държавата-членка по регистрация изпраща тази информация по електронен път на компетентните органи на останалите държави-членки в срок от десет дни след края на месеца, през който информацията е получена от неустановеното данъчно задължено лице. Компетентните органи на останалите държави-членки се уведомяват по същия начин за издадения идентификационен номер. Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение, чрез което се предава тази информация, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2.

3.  Държавата-членка по регистрация незабавно уведомява по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки, ако неустановено данъчно задълженото лице бъде заличено от регистъра.

Член 40

1.  Данъчната декларация с данните, предвидени в член 365 от Директива 2006/112/ЕО, се подава по електронен път. Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път информацията на компетентния орган на заинтересованата държава-членка не по-късно от десет дни след края на месеца, през който е получена данъчната декларация. Държавите-членки, които са изискали данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден от отчетния период. Превръщането се извършва по курса на Европейската централна банка за същия ден или — ако няма публикуван за този ден курс — по курса за следващия ден. Техническите въпроси във връзка с изпращането на тази информация се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2.

3.  Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка по потребление информацията, необходима за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларация.

Член 41

1.  Държавата-членка по регистрация гарантира, че размерът на данъка, платен от неустановеното данъчно задълженото лице, се превежда по банковата сметка в евро, посочена за целта от държавата-членка по потребление, на която се дължи плащане. Държавите-членки, които изискват плащанията да се извършват в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден на отчетния период. Превръщането се извършва по курса на Европейската централна банка за същия ден или — ако няма публикуван за този ден курс — по курса за следващия ден. Преводът се извършва не по-късно от десет дни след края на месеца, през който е получено плащането.

2.  Когато неустановеното данъчно задължено лице не плати изцяло дължимия данък, държавата-членка по регистрация гарантира, че на държавите-членки по потребление е преведена пропорционална на дължимия във всяка една от тях данък част от платената сума. Държавата-членка по регистрация уведомява по електронен път за това компетентните органи на държавите-членки по потребление.

Член 42

Държавите-членки уведомяват по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки за номерата на съответните банкови сметки за получаване на плащанията в съответствие с член 41.

Държавите-членки уведомяват незабавно по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията за промени в размера на стандартната данъчна ставка.РАЗДЕЛ 2

Разпоредби, приложими от 1 януари 2015 г.

Член 43

По отношение на специалните режими, предвидени в дял ХII, глава 6 от Директива 2006/112/ЕО, се прилагат разпоредбите по-долу.

Член 44

1.  Информацията, предоставяна от данъчно задълженото лице, което не е установено в Общността, на държавата-членка по регистрация при започване на дейностите му съгласно член 361 от Директива 2006/112/ЕО, се представя по електронен път. Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път информацията по параграф 1 на компетентните органи на останалите държави-членки в срок от десет дни след края на месеца, през който информацията е била получена от данъчно задълженото лице, което не е установено в Общността. Подобни данни, необходими за регистрацията на данъчно задълженото лице, прилагащо специален режим съгласно член 369б от Директива 2006/112/ЕО, се изпращат в срок от десет дни след края на месеца, през който данъчно задълженото лице е декларирало започването на своите облагаеми дейности по този режим. По същия начин компетентните органи на останалите държави-членки следва да бъдат уведомени за издадения идентификационен номер.

Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение за предаване на тази информация, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Държавата-членка по регистрация незабавно уведомява по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки, ако от специалния режим бъде изключено данъчно задължено лице, което не е установено в Общността, или данъчно задължено лице, което не е установено в държавата-членка по потребление.

Член 45

1.  Данъчната декларация с данните, предвидени в членове 365 и 369ж от Директива 2006/112/ЕО, трябва да бъде представена по електронен път. Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

2.  Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път информацията на компетентния орган на съответната държава-членка по потребление не по-късно от десет дни след края на месеца, през който е получена данъчната декларация. Информацията, предвидена в член 369ж, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО, се предава и на компетентния орган на заинтересованата държава-членка по установяване. Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се изготви в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден от отчетния период. Превръщането се извършва по курса на Европейската централна банка за същия ден или — ако няма публикуван за този ден курс — по курса за следващия ден. Техническите въпроси във връзка с предаването на тази информация се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Държавата-членка по регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка по потребление информацията, необходима за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларация.

Член 46

1.  Държавата-членка по регистрация гарантира, че размерът на данъка, платен от неустановеното данъчно задължено лице, се превежда по банковата сметка в евро, посочена за целта от държавата-членка по потребление, на която се дължи данъка. Държавите-членки, които изискват плащанията да се извършват в национална валута, различна от евро, превръщат сумите в евро по курса за последния ден на отчетния период. Превръщането се извършва по курса на Европейската централна банка за същия ден или — ако няма публикуван за този ден курс — по курса за следващия ден. Преводът се извършва най-късно десет дни след края на месеца, през който е получено плащането.

2.  Когато неустановеното данъчно задължено лице не плати изцяло дължимия данък, държавата-членка по регистрация гарантира, че на държавите-членки по потребление е преведена пропорционална на дължимия във всяка една от тях данък част от платената сума. Държавата-членка по регистрация уведомява по електронен път за това компетентните органи на държавите-членки по потребление.

3.  По отношение на плащания, които трябва да бъдат преведени на държавата-членка по потребление в съответствие със специалния режим, предвиден в дял ХII, глава 6, раздел 3 от Директива 2006/112/ЕО, държавата-членка по регистрация има право да задържи следната част от сумите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член:

а) 

от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г. — 30 %;

б) 

от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г. — 15 %;

в) 

от 1 януари 2019 г. — 0 %.

Член 47

Държавите-членки уведомяват по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки за номерата на съответните банкови сметки за получаване на плащанията в съответствие с член 46.

Държавите-членки уведомяват незабавно по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията за промени в размера на данъчната ставка, приложима за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и услуги, извършвани по електронен път.ГЛАВА XII

ОБМЕН И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО СА УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

Член 48

1.  Когато компетентният орган на държавата-членка по установяване получи заявление за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО, и член 18 от посочената директива не се прилага, в рамките на 15 календарни дни от получаването на заявлението той го изпраща по електронен път на компетентните органи на всяка съответна държава-членка по възстановяване с потвърждение, че заявителят по смисъла на член 2, точка 5 от Директива 2008/9/ЕО е данъчно задължено лице за целите на ДДС и че идентификационният или регистрационният номер, посочен от това лице, е валиден за периода на възстановяване.

▼M2

Когато държавата членка по установяване получи информация, че данъчно задължено лице, което подава искане за възстановяване на ДДС съгласно член 5 от Директива 2008/9/ЕО, има данъчни задължения в тази държава членка по установяване, тя може да поиска съгласието на данъчно задълженото лице възстановеният ДДС да бъде преведен директно на тази държава членка, за да се погаси неизплатеното данъчно задължение. Когато данъчно задълженото лице се съгласи на такъв превод, държавата членка по установяване уведомява държавата членка по възстановяването за сумата, за която е получила съгласие, и държавата членка по възстановяването, от името на данъчно задълженото лице, превежда сумата на държавата членка по установяване. Държавата членка по установяване информира данъчно задълженото лице дали размерът на преведената сума покрива напълно или частично данъчното задължение съгласно с националното ѝ право и административни практики. Превеждането на възстановения ДДС на държавата членка по установяване обаче не засяга правото на държавата членка по възстановяването да си възстанови задълженията, които въпросното данъчно задължено лице има на нейна територия.

При оспорване на данъчните задължения в държавата членка по установяване, преводът на сумите за възстановяване може да бъде използван от държавата членка по установяване като обезпечителна мярка, със съгласието на данъчно задълженото лице, при условие че в тази държава членка е осигурен ефективен съдебен контрол.

▼B

2.  Компетентните органи на всяка държава-членка по възстановяване изпращат по електронен път до компетентните органи на останалите държави-членки всяка информация, изисквана от тях съгласно член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО. Техническите въпроси, включително във връзка с общото електронно съобщение за предаване на тази информация, се уреждат в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Компетентните органи на всяка държава-членка по възстановяване уведомяват по електронен път компетентните органи на останалите държави-членки, ако желаят да използват възможността да изискат от заявителя да представи описание на икономическата си дейност чрез хармонизирани кодове, както е посочено в член 11 от Директива 2008/9/ЕО.

Хармонизираните кодове по първа алинея се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 от настоящия регламент, въз основа на класификацията NACE, утвърдена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 ( 1 ).ГЛАВА XIII

▼M2

ОТНОШЕНИЯ С КОМИСИЯТА И ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ, СЛУЖБИ И АГЕНЦИИ НА СЪЮЗА

▼B

Член 49

1.  Държавите-членки и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството.

2.  Държавите-членки предават на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.

▼M2

2a.  Държавите членки могат да съобщават на OLAF съответната информация, за да може тя да обмисли подходящи действия в рамките на своите правомощия. Когато тази информация е получена от друга държава членка, последната може да поиска предаването на информацията да става с нейното предварително съгласие.

▼B

3.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2 се определя списък на статистическите данни, необходими за оценката на прилагането на настоящия регламент. Държавите-членки предават тези данни на Комисията, при условие че разполагат с тях и че предаването им няма да доведе до неоправдана административна тежест.

4.  С цел оценяване ефективността на системата за административно сътрудничество в областта на борбата с укриването и избягването на данъци, държавите-членки могат да изпращат на Комисията всякаква друга информация по член 1.

5.  Комисията изпраща информацията по параграфи 2, 3 и 4 на останалите заинтересовани държави-членки.

6.  При необходимост и в допълнение на изискванията на другите разпоредби на настоящия регламент, Комисията предава на компетентните органи на държавите-членки всяка информация, която би подпомогнала борбата им с измамите в областта на ДДС, веднага щом получи такава информация.

7.  По молба на държава-членка, Комисията може да предостави свои експертни становища, техническа или логистична помощ, или каквато и да било друга подкрепа с оглед постигането на целите на настоящия регламент.ГЛАВА XIV

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 50

1.  Когато компетентният орган на държава-членка получи информация от трета държава, той може да препрати тази информация на компетентните органи на други държави-членки, които биха могли да бъдат заинтересовани от тази информация, и във всички случаи — на тези, които са я поискали, доколкото това е допустимо съгласно договореностите за сътрудничество с конкретната трета държава.

2.  Компетентните органи могат, в съответствие с националните си разпоредби относно съобщаването на лични данни на трети държави, да съобщят получена в съответствие с настоящия регламент информация на трета държава, ако са изпълнени следните условия:

а) 

компетентният орган на държавата-членка, която е източник на информацията, е дал съгласието си за съобщаването ѝ, и

б) 

съответната трета държава е поела задължение да сътрудничи при събирането на доказателства относно нередностите при сделки, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС.ГЛАВА XV

УСЛОВИЯ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 51

1.  Информацията, предавана съгласно настоящия регламент, се предоставя, доколкото е възможно, по електронен път, при ред и условия, които се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2.

2.  Когато молбата не е подадена изцяло чрез електронната система по параграф 1, запитаният орган потвърждава по електронен път, че е получил молбата незабавно и при всички случаи не по-късно от пет работни дни след получаването ѝ.

Когато даден орган е получил молба или информация, които не са предназначени за него, той изпраща съобщение на изпращача по електронен път незабавно и при всички случаи не по-късно от пет работни дни след получаването им.

Член 52

Молби за съдействие, включително молби за уведомяване, и приложените към тях документи, могат да се изготвят на всякакъв език, уговорен между запитания и запитващия орган. Тези молби се придружават от превод на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка на запитания орган само в специални случаи, когато запитаният орган мотивира искането си за такъв превод.

Член 53

Комисията и държавите-членки гарантират изправността на съществуващите или на новите системи за връзка и обмен на информация, необходими за осъществяване на обмена на информация, описан в настоящия регламент. В съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2, се договаря споразумение за нивото на услугите, гарантиращо техническото качество и количество на услугите, които трябва да осигуряват Комисията и държавите-членки за функционирането на тези системи за връзка и обмен на информация. Комисията отговаря за разработването на мрежата CCN/CSI по начина, необходим за осъществяване на обмена на такава информация между държавите-членки. Държавите-членки отговарят за разработването на техните системи по начина, необходим за осъществяване на обмена на тази информация посредством мрежата CCN/CSI.

Държавите-членки се отказват от всякакви претенции за възстановяване на направените при прилагането на настоящия регламент разходи, освен — когато е приложимо, по отношение на възнагражденията, заплатени на експерти.

Член 54

1.  Запитаният орган на държава-членка изпраща информацията по член 1 на запитващия орган от друга държава-членка, при условие че:

а) 

броят и характерът на изпратените молби за информация за определен период от време от един запитващ орган не налагат несъразмерна административна тежест за запитания орган;

б) 

запитващият орган е изчерпал обичайните източници на информация, които би могъл да използва в конкретния случай, за да получи необходимата информация, без да излага на риск постигането на желания краен резултат.

2.  Настоящият регламент не налага задължение за провеждане на разследвания и предоставяне на информация по конкретен случай, ако в законодателството или административната практика на държавата-членка, която би трябвало да предостави информацията, не са предвидени правомощия за провеждане на такива разследвания или за събиране или използване на тази информация за собствените цели на тази държава-членка.

3.  Компетентният орган на запитаната държава-членка може да откаже да предостави информация, когато запитващата държава-членка не е в състояние да предостави подобна информация по причини от правен характер. Запитаната държава-членка уведомява Комисията за основанията си за отказ.

4.  Предоставянето на информация може да бъде отказано, ако води до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване противоречи на обществения ред.

5.  Параграфи 2, 3 и 4 не следва в никакъв случай да бъдат тълкувани като позволяващи на запитания орган на държава-членка да откаже да предостави информация за данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в запитващата държава-членка, само въз основа на факта, че информацията е притежание на банка, друга финансова институция или лице, определено за или действащо в качеството си на представител или управител на имущество или че се отнася до дяловото участие в капитала на юридическо лице.

6.  Запитаният орган уведомява запитващия орган за основанията за отказа в отговор на молбата за съдействие.

7.  В съответствие с процедурата, предвидена в член 58, параграф 2, може да бъде установен минимален праг, над който се подава молба за съдействие.

Член 55

1.  Информацията, предавана или събирана под каквато и да е форма съгласно настоящия регламент, включително всяка информация, до която длъжностно лице е имало достъп при обстоятелствата, предвидени в глави VII, VIII и X, както и в случаите по параграф 2 от настоящия член, представлява служебна тайна и се ползва със защитата, с която се ползва подобна информация както съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка, така и съгласно съответните разпоредби, приложими за органите на Съюза. Тази информация може да бъде използвана единствено при обстоятелствата, предвидени в настоящия регламент.

Тази информация може да се използва с цел определяне на данъчната основа или за събиране на данъка, или за упражняване на административен данъчен контрол с цел определяне на данъчна основа.

Информацията може да се използва също и с цел облагане с други такси, мита и данъци, за които се прилага член 2 от Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 г. относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки ( 2 ).

Освен това информацията може да се използва при съдебни производства, които могат да доведат до налагане на санкции, образувани по повод нарушение на данъчното законодателство, без да се засягат общите правила и правни норми, уреждащи правата на ответниците и на свидетелите в тези производства.

▼M2

2.  Лицата, надлежно оправомощени от органа по акредитиране на сигурността към Комисията, могат да имат достъп до тази информация само доколкото това е необходимо за обезпечаването, поддръжката и развитието на електронните системи, поддържани от Комисията и използвани от държавите членки за целите на настоящия регламент.

▼B

3.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган на държавата-членка, предоставяща информацията, може да разреши ползването ѝ за други цели в запитващата държава-членка, ако съгласно законодателството на запитаната държава-членка тази информация може да се ползва за подобни цели.

4.  Когато запитващият орган счита, че предоставената му от запитания орган информация може да бъде полезна на компетентния орган на трета държава-членка, той може да я изпрати на последния орган. Той предварително уведомява за това запитания орган. Запитаният орган може да изиска препращането на информацията на трета държава-членка да става само с предварителното му съгласие.

▼M2

5.  По отношение на съхранението, обработката и обмена на информация, посочени в настоящия регламент, се прилагат регламенти (ЕС) 2016/679 ( 3 ) и (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ). Същевременно за целите на правилното прилагане на настоящия регламент държавите членки ограничават обхвата на задълженията и правата, установени в членове 12— 15, 17, 21 и 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. Тези ограничения се изразяват само в стриктно необходимото за защита на интересите, посочени в член 23, параграф 1, буква д) от посочения регламент, по-специално:

а) 

за да се даде възможност на компетентните органи на държавите членки да изпълняват своите задачи правилно за целите на настоящия регламент; или

б) 

за да се избегне възпрепятстването на официални или съдебни проучвания, анализи, разследвания или процедури за целите на настоящия регламент и да се гарантира, че не се излага на риск предотвратяването, разследването и разкриването на отклонение от данъчно облагане и на данъчни измами.

Обработката и съхранението на информацията, предвидени в настоящия регламент, се извършват само за целите на член 1, параграф 1 от настоящия регламент, като информацията не се подлага на по-нататъшна обработка по никакъв начин, който е несъвместим с тези цели. Забранява се обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент за други цели, като например за търговски цели. Сроковете за съхранение на тази информация се ограничават до необходимото за постигане на посочените цели. Сроковете за съхранение на информацията по член 17 от настоящия регламент се определят в съответствие с давностните срокове, установени в законодателството на съответната държава членка, но не надхвърлят десет години.

▼B

Член 56

Доклади, декларации и други документи или заверени копия, или извлечения от тях, получени от служителите на запитания орган и предадени на запитващия орган, в рамките на предвиденото в настоящия регламент съдействие, могат да се използват като доказателства от компетентните органи на запитващата държава-членка на същото основание като подобни документи, предоставяни от друг орган на същата държава.

Член 57

1.  За целите на прилагането на настоящия регламент държавите-членки вземат всички необходими мерки за:

а) 

осигуряване на ефективна вътрешна координация между компетентните органи;

б) 

установяване на пряко сътрудничество между органите, оправомощени за целите на тази координация;

в) 

осигуряване на нормалното прилагане на реда и условията за обмен на информация, предвидени в настоящия регламент.

2.  Комисията предоставя на всяка държава-членка във възможно най-кратък срок информацията, която е получила и която може да предостави.ГЛАВА XVI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 58

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по административно сътрудничество.

▼M2

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ).

▼B

Член 59

1.  До 1 ноември 2013 г. и на всеки пет години след това Комисията докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно прилагането на настоящия регламент.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящия регламент.

Член 60

1.  Настоящият регламент не засяга изпълнението на други по-широки задължения за взаимопомощ, произтичащи от други правни актове, включително двустранни или многостранни споразумения.

2.  Когато държавите-членки сключват двустранни споразумения по въпроси, по отношение на които се прилага настоящият регламент, по-специално съгласно член 11, и които не се отнасят до индивидуални случаи, те уведомяват незабавно Комисията за това. Комисията от своя страна уведомява останалите държави-членки.

Член 61

Регламент (ЕО) № 1798/2003 се отменя, считано от 1 януари 2012 г. Независимо от това действието на член 2, параграф 1 от посочения регламент се запазва до датата на публикуването от страна на Комисията на списъка с компетентните органи, посочен в член 3 от настоящия регламент.

Глава V, с изключение на член 27, параграф 4, от посочения регламент, продължава да се прилага до 31 декември 2012 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 62

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Независимо от това членове 33—37 се прилагат от 1 ноември 2010 г.;

глава V, с изключение на членове 22 и 23, се прилага от 1 януари 2013 г.;

— 
членове 38—42 се прилагат от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.; и
— 
членове 43—47 се прилагат от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M2 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIОтменен регламент и последващи изменения

Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета

ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 885/2004 на Съвета

ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета

ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 143/2008 на Съвета

ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 1.

Регламент (ЕО) № 37/2009 на Съвета

ОВ L 14, 20.1.2009 г., стр. 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1, първа и втора алинея

Член 1, параграф 1, първа и втора алинея

Член 1, параграф 1, трета алинея

Член 1, параграф 1, четвърта алинея

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1, точка 1

Член 3

Член 2, параграф 1, точка 2

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, точка 3

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, точка 4

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, точка 5

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 1, точка 6

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, параграф 1, точка 7

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 2, параграф 1, точка 8

Член 2, параграф 1, буква ж)

Член 2, параграф 1, точка 9

Член 2, параграф 1, буква з)

Член 2, параграф 1, точка 10

Член 2, параграф 1, буква и)

Член 2, параграф 1, точка 11

Член 2, параграф 1, буква й)

Член 2, параграф 1, точка 12

Член 2, параграф 1, буква к)

Член 2, параграф 1, точка 13

Член 2, параграф 1, буква л)

Член 2, параграф 1, точка 14

Член 2, параграф 1, точка 15

Член 2, параграф 1, буква м)

Член 2, параграф 1, точка 16

Член 2, параграф 1, буква н)

Член 2, параграф 1, точка 17

Член 2, параграф 1, точка 18

Член 2, параграф 1, буква п)

Член 2, параграф 1, точка 19

Член 2, параграф 1, буква р)

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 5

Член 4, параграф 4

Член 3, параграф 6

Член 5

Член 3, параграф 7

Член 6

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 5, параграф 3

До 31 декември 2014 г. — член 7, параграф 3

От 1 януари 2015 г. — член 7, параграф 4

Член 5, параграф 4

Член 7, параграф 5

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11

Член 28

Член 12

Член 29

Член 13

Член 30

Член 14

Член 25

Член 15

Член 26

Член 16

Член 27

Член 17, първа алинея

Член 13, параграф 1

Член 17, втора алинея

Член 14, параграф 2

Член 18

Член 14, параграф 1, първа алинея

Член 19

Член 20

Член 21

Член 14, параграф 1, втора алинея

Член 22, параграф 1, първа алинея

Член 17, параграф 1, буква а)

Член 22, параграф 1, втора алинея

Член 18

Член 22, параграф 2

Член 19

Член 23, първа алинея

Член 21, параграф 2, букви а) и б)

Член 23, втора алинея

Член 21, параграф 2, втора алинея

Член 24, точка 1, първа алинея

Член 21, параграф 2, буква в)

Член 24, точка 2, първа алинея

Член 21, параграф 2, буква г)

Член 24, втора алинея

Член 21, параграф 2, втора алинея

Член 25, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 25, параграф 3

Член 26

Член 24, първа алинея

Член 27, параграф 1

Член 17, параграф 1, буква б)

Член 27, параграф 2

Член 17, параграф 1, буква б) и член 21, параграф 1

Член 27, параграф 3

Член 17, параграф 1, буква б) и член 21, параграф 1

Член 27, параграф 4

Член 31

Член 27, параграф 5

Член 24

Член 28

До 31 декември 2014 г. — член 38

От 1 януари 2015 г. — член 43

Член 29

До 31 декември 2014 г. — член 39

От 1 януари 2015 г. — член 44

Член 30

До 31 декември 2014 г. — член 40

От 1 януари 2015 г. — член 45

Член 31

Член 17, параграф 1, буква г)

Член 32

До 31 декември 2014 г. — член 41

От 1 януари 2015 г. — член 46

Член 33

До 31 декември 2014 г. — член 42

От 1 януари 2015 г. — член 47

Член 34

Член 34a

Член 48

Член 35

Член 49

Член 36

Член 50

Член 37

Член 51, параграф 1

Член 38

Член 52

Член 39

Член 53

Член 40

Член 54

Член 41

Член 55

Член 42

Член 56

Член 43

Член 57

Член 44

Член 58

Член 45

Член 59

Член 46

Член 60

Член 47

Член 61

Член 48

Член 62( 1 ) ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 150, 10.6.2008 г., стр. 28.

( 3 ) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

( 4 ) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Top