EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0066

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Text s významom pre EHP)

OJ L 266, 26.9.2006, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 215 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 215 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 88 - 101

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj

26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/66/ES

zo 6. septembra 2006

o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1 a článok 95 ods. 1 vo vzťahu k článkom 4, 6 a 21 tejto smernice,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (4), vo svetle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 22. júna 2006,

keďže:

(1)

Je žiaduce zosúladiť vnútroštátne opatrenia týkajúce sa batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov. Hlavným cieľom tejto smernice je minimalizovať negatívny vplyv batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov na životné prostredie, a tým prispieť k ochrane, zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia. Právnym základom je preto článok 175 ods. 1 zmluvy. Je však tak isto vhodné prijať opatrenia na úrovni Spoločenstva na základe článku 95 ods. 1 zmluvy s cieľom zosúladiť požiadavky týkajúce sa obsahu ťažkých kovov a označenia batérií a akumulátorov, a tak zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a zamedziť narušovaniu hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva.

(2)

Oznámenie Komisie z 30. júla 1996 o preskúmaní stratégie Spoločenstva pre odpadové hospodárstvo stanovilo usmernenia pre budúcu politiku Spoločenstva týkajúcu sa odpadov. Toto oznámenie zdôrazňuje potrebu znížiť množstvá nebezpečných látok v odpade a poukázalo na možné výhody pravidiel platných v celom Spoločenstve, ktoré obmedzujú prítomnosť takýchto látok vo výrobkoch a výrobných postupoch. Ďalej uvádza, že tam, kde nie je možné zamedziť vzniku odpadu, by sa tento odpad mal opätovne použiť alebo zhodnotiť ako zdroj materiálu alebo energie.

(3)

Uznesenie Rady z 25. januára 1988 o akčnom programe Spoločenstva proti znečisťovaniu životného prostredia kadmiom (5) zdôraznilo ako hlavné prvky stratégie kontroly kadmia v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia obmedzenie používania kadmia na prípady, keď neexistujú žiadne vhodné alternatívy, a tiež zber a recykláciu batérií obsahujúcich kadmium.

(4)

Smernica Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú určité nebezpečné látky (6), priniesla aproximáciu práva členských štátov v tejto oblasti. Ciele tejto smernice však neboli úplne dosiahnuté. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (7) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (8) tiež podčiarkli potrebu revízie smernice 91/157/EHS. Smernica 91/157/EHS by sa preto v záujme prehľadnosti mala revidovať a nahradiť.

(5)

Na účel dosiahnutia svojich environmentálnych cieľov zakazuje táto smernica uvádzať na trh určité batérie a akumulátory, ktoré obsahujú ortuť a kadmium. Tiež podporuje vysokú úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a zlepšenie úrovne ochrany životného prostredia všetkými subjektmi zainteresovanými do životného cyklu batérií a akumulátorov, napr. výrobcami, distribútormi a konečnými užívateľmi, najmä tými subjektmi, ktoré sú priamo zapojené do spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov. Osobitné pravidlá potrebné na naplnenie vyššie uvedených cieľov dopĺňajú existujúce právne predpisy Spoločenstva o odpade, najmä smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (9), smernicu Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (10) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (11).

(6)

S cieľom zamedziť tomu, aby použité batérie a akumulátory boli vyraďované takým spôsobom, ktorý by znečisťoval životné prostredie, a zabrániť tomu, aby boli koneční užívatelia zmätení rôznymi požiadavkami odpadového hospodárstva pre rozličné batérie a akumulátory, by sa táto smernica mala vzťahovať na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh v rámci Spoločenstva. Takýto širokých rozsah pôsobnosti by mal zabezpečiť úspory z rozsahu pri zbere a recyklácií rovnako ako optimálne šetrenie zdrojov.

(7)

Spoľahlivé batérie a akumulátory sú základom pre bezpečnosť mnohých výrobkov, zariadení a služieb a sú dôležitým zdrojom energie v našej spoločnosti.

(8)

Je vhodné rozlišovať medzi prenosnými batériami a akumulátormi na jednej strane a priemyselnými a automobilovými batériami a akumulátormi na strane druhej. Zneškodňovanie priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov na skládkach alebo spaľovaním by sa malo zakázať.

(9)

Príklady priemyselných batérií a akumulátorov zahŕňajú batérie a akumulátory používané ako núdzový alebo záložný zdroj energie v nemocniciach, na letiskách alebo v kanceláriách, batérie a akumulátory používané vo vlakoch alebo lietadlách a batérie a akumulátory používané na ropných plošinách na mori alebo v majákoch. Príklady tiež zahŕňajú batérie a akumulátory určené výhradne pre prenosné platobné terminály v obchodoch a reštauráciách, čítačky čiarových kódov v obchodoch, profesionálne video zariadenie pre TV kanály a profesionálne štúdiá, lampy baníkov a potápacie lampy pripevnené k profesionálnym baníckym a potápačským helmám, záložné batérie a akumulátory pre elektrické dvere, aby sa zabránilo zablokovaniu alebo privretiu ľudí, batérie a akumulátory používané v prístrojovom alebo rôznom meracom vybavení a batérie a akumulátory používané v súvislosti so solárnymi panelmi, fotoelektrickými a inými aplikáciami obnoviteľnej energie. Priemyselné batérie a akumulátory tiež zahŕňajú batérie a akumulátory používané v elektrických vozidlách, ako napríklad elektrických automobiloch, invalidných vozíkoch, bicykloch, letiskových vozidlách a automatických transportných vozidlách. Okrem tohto neúplného zoznamu príkladov by sa za priemyselnú batériu alebo akumulátor mala považovať každá batéria alebo akumulátor, ktorý nie je hermeticky uzavretý a ktorý nie je automobilový.

(10)

Príklady prenosných batérií a akumulátorov, ktoré sú všetky hermeticky uzavreté batérie a akumulátory, ktoré by priemerný človek mohol bez ťažkostí niesť v ruke, a ktoré nie sú ani automobilové batérie alebo akumulátory ani priemyselné batérie alebo akumulátory, zahŕňajú jednočlánkové batérie (ako napríklad, AA a AAA batérie) a batérie a akumulátory používané spotrebiteľmi alebo odborníkmi v mobilných telefónoch, prenosných počítačoch, bezdrôtových elektrických nástrojoch, hračkách a prístrojoch v domácnostiach, napríklad v elektrických zubných kefkách, holiacich strojčekoch a ručných vysávačoch (vrátane podobných zariadení, ktoré sa používajú v školách, obchodoch, reštauráciách, letiskách, kanceláriách alebo nemocniciach) a každá batéria alebo akumulátor, ktorý zákazník môže použiť na bežné použitie v domácnosti.

(11)

Komisia by mala vyhodnotiť potrebu úpravy tejto smernice berúc do úvahy dostupné technické a vedecké dôkazy. Komisia by mala najmä uskutočniť preskúmanie o výnimke zo zákazu kadmia pre prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v bezdrôtových elektrických nástrojoch. Príkladmi bezdrôtových elektrických nástrojov sú nástroje, ktoré spotrebitelia a odborníci používajú na otáčanie, drvenie, brúsenie, obrusovanie, rezanie, strihanie, vŕtanie, robenie otvorov, dierovanie, kovanie, nitovanie, skrutkovanie, leštenie alebo podobné opracovanie dreva, kovu a iných materiálov rovnako ako na kosenie, rezanie a ostatné záhradnícke činnosti.

(12)

Komisia by tiež mala monitorovať a členské štáty by mali podporovať technologický rozvoj, ktorý zlepšuje environmentálny výkon batérií a akumulátorov počas celého ich životného cyklu prostredníctvom účasti na systéme Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS).

(13)

S cieľom chrániť životné prostredie by sa použité batérie a akumulátory mali zbierať. Pre prenosné batérie a akumulátory by sa mali zriadiť systémy zberu, ktoré dosahujú vysokú úroveň zberu. Toto znamená zriadenie systémov zberu, aby koneční užívatelia mohli zneškodniť všetky použité prenosné batérie a akumulátory pohodlne a bez poplatkov. Rôzne systémy zberu a finančné opatrenia sú vhodné pre rôzne typy batérií a akumulátorov.

(14)

Pre členské štáty je žiaduce, aby dosiahli vysokú úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, aby sa tak dosiahla vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zhodnotenia materiálu v celom Spoločenstve. Táto smernica by preto mala stanoviť pre členské štáty minimálne ciele pre zber a recykláciu. Je preto vhodné vypočítať zbernú kvótu na základe priemerného ročného predaja v predchádzajúcich rokoch, aby boli k dispozícií porovnateľné ciele pre všetky členské štáty, ktoré sú vyvážené vo vzťahu k vnútroštátnej úrovni spotreby batérií a akumulátorov.

(15)

Osobitné recyklačné požiadavky by sa mali stanoviť pre kadmiové a olovené batérie a akumulátory s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň zhodnotenia materiálu v celom Spoločenstve a zabrániť rozdielom medzi členskými štátmi.

(16)

Všetky zainteresované strany by mali byť schopné zúčastniť sa na systémoch zberu, spracovania a recyklácie. Tieto systémy by mali byť navrhnuté tak, aby zabránili diskriminácií dovážaných batérií a akumulátorov, prekážkam pre obchod alebo narušovaniu hospodárskej súťaže.

(17)

Systémy zberu a recyklácie by mali byť optimalizované najmä s cieľom minimalizácie nákladov a negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie. Systémy spracovania a recyklácie by mali využívať najlepšie dostupné techniky tak, ako to definuje článok 2 ods. 11 smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (12). Vymedzenie pojmu recyklácie by nemalo zahŕňať spätné získavanie energie. Koncept spätného získavania energie je vymedzený v iných nástrojoch Spoločenstva.

(18)

Zber batérií môže byť individuálny, prostredníctvom vnútroštátnych systémov zberu batérií alebo spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, prostredníctvom vnútroštátnych systémov zberu podľa smernice 2002/96/ES. V tomto druhom prípade, by sa pri spracovaní malo minimálne požadovať, aby boli batérie odstránené zo zozbieraného odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Po ich odstránení z odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa na batérie a akumulátory vzťahujú požiadavky tejto smernice, najmä pri prispievaní k dosahovaniu cieľov zberu, a podliehajú požiadavkám recyklácie.

(19)

Základné zásady financovania nakladania s použitými batériami a akumulátormi by sa mali stanoviť na úrovni Spoločenstva. Finančné systémy by mali pomôcť dosiahnuť vysokú úroveň zberu a recyklácie a zaviesť do účinnosti zásadu zodpovednosti výrobcu. Všetci výrobcovia, ktorých definuje táto smernica, by mali byť zaregistrovaní. Výrobcovia by mali znášať náklady na zber, spracovanie a recykláciu všetkých zozbieraných batérií a akumulátorov po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov. Za určitých okolností by však mohlo byť odôvodnené uplatňovanie pravidiel de minimis na malých výrobcov.

(20)

Poskytovanie informácií konečným užívateľom o potrebnosti separovaného zberu, dostupných systémoch zberu a úlohe konečných užívateľov pri nakladaní s použitými batériami a akumulátormi je potrebné pre úspešný zber. Podrobné opatrenia by sa mali vypracovať pre systém označenia, ktorý by mal konečným užívateľom poskytovať transparentné, spoľahlivé a jasné informácie o batériách a akumulátoroch a o ťažkých kovoch, ktoré obsahujú.

(21)

Ak s cieľom dosiahnuť ciele tejto smernice a najmä dosiahnuť vysokú úroveň separovaného zberu a recyklácie členské štáty použijú ekonomické nástroje, napríklad diferencované daňové sadzby, mali by o tom príslušným spôsobom informovať Komisiu.

(22)

Spoľahlivé a porovnateľné údaje o množstve zozbieraných a recyklovaných batérií a akumulátorov uvedených na trh sú potrebné na sledovanie, či boli dosiahnuté ciele tejto smernice.

(23)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (13) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili svoje vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(25)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (14).

(26)

Keďže ciele tejto smernice, a to ochranu životného prostredia a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu alebo dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(27)

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva o bezpečnosti, kvalite a zdravotných požiadavkách a osobitné právne predpisy Spoločenstva o odpadovom hospodárstve, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (15) a smernica 2002/96/ES.

(28)

Čo sa týka zodpovednosti výrobcov, výrobcovia batérií a akumulátorov a výrobcovia iných výrobkov so zabudovanou batériou alebo akumulátorom sú zodpovední za odpadové hospodárstvo batérií a akumulátorov, ktoré uvádzajú na trh. Flexibilný prístup je vhodný s cieľom umožniť, aby finančné systémy odzrkadľovali rozdielne vnútroštátne podmienky a zohľadnili existujúce systémy, najmä tie, ktoré boli zriadené na dosiahnutie súladu so smernicami 2000/53/ES a 2002/96/ES pri zamedzení dvojitého spoplatňovania.

(29)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (16) sa nevzťahuje na batérie a akumulátory používané v elektrických a elektronických zariadeniach.

(30)

Automobilové a priemyselné batérie a akumulátory používané vo vozidlách by mali spĺňať požiadavky smernice 2000/53/ES, najmä jej článku 4. Preto by malo byť zakázané používanie kadmia v priemyselných batériách a akumulátoroch pre elektrické vozidlá, pokiaľ nemôžu využívať výnimku na základe prílohy II k tejto smernici,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje:

1.

pravidlá týkajúce sa uvedenia batérií a akumulátorov na trh, a najmä zákaz uvedenia batérií a akumulátorov s obsahom nebezpečných látok a

2.

osobitné pravidlá zberu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia použitých batérií a akumulátorov s cieľom doplniť príslušné právne predpisy Spoločenstva o odpade a podporovať vysokú úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

Snaží sa zlepšiť vplyv výrobkov a činností všetkých hospodárskych subjektov zainteresovaných do životného cyklu batérií a akumulátorov, t. j. výrobcov, distribútorov a konečných užívateľov, a najmä subjektov, ktoré sa priamo podieľajú na spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, na životné prostredie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie. Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté smernice 2000/53/ES a 2002/96/ES.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na batérie a akumulátory použité v:

a)

zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti členských štátov, zbraňami, muníciou a vojenským materiálom, s výnimkou výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely;

b)

zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„batéria“ alebo „akumulátor“ znamená akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie a pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľných) článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov;

2.

„sada batérií“ znamená akýkoľvek súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených a/alebo zapuzdrených do vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by konečný užívateľ nemal rozdeľovať alebo otvárať;

3.

„prenosná batéria alebo akumulátor“ znamená každú batériu, gombíkový článok, sadu batérií alebo akumulátor, ktoré:

a)

sú hermeticky uzavreté a

b)

môžu sa ručne prenášať a

c)

nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom;

4.

„gombíkový článok“ znamená každú malú okrúhlu prenosnú batériu alebo akumulátor, ktorých priemer je väčší ako jeho výška a ktoré sa používajú na osobitné účely, ako napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch;

5.

„automobilová batéria alebo akumulátor“ znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo zapaľovanie motora automobilu;

6.

„priemyselná batéria alebo akumulátor“ znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo sú použité v akomkoľvek type elektrického vozidla;

7.

„použitá batéria alebo akumulátor“ znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú odpadom v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2006/12/ES;

8.

„recyklácia“ znamená opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie;

9.

„zneškodňovanie“ znamená akúkoľvek z uplatniteľných činností uvedených v prílohe IIA k smernici 2006/12/ES;

10.

„spracovanie“ znamená akúkoľvek činnosť vykonanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané zariadeniu na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie;

11.

„prístroj“ znamená akékoľvek elektrické alebo elektronické zariadenie tak, ako ho definuje smernica 2002/96/ES, ktoré je plne alebo čiastočne napájané z batérií alebo z akumulátorov alebo tak môže byť napájané;

12.

„výrobca“ znamená akúkoľvek osobu v členskom štáte, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane prostriedkov komunikácie na diaľku definovaných v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (17), uvádza po prvý raz na trh batérie alebo akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo automobilov, na území tohto členského štátu v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

13.

„distribútor“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému užívateľovi;

14.

„uvedenie na trh“ znamená dodávanie alebo sprístupnenie, či už za úhradu alebo bezplatne, tretej osobe v rámci Spoločenstva a zahŕňa dovoz do colného priestoru Spoločenstva;

15.

„hospodársky subjekt“ znamená akýkoľvek výrobca, distributér, subjekt zaoberajúci sa zberom, recykláciou alebo iným spracovaním;

16.

„bezšnúrový elektrický nástroj“ znamená akýkoľvek ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti;

17.

„limity pre zber“ znamenajú pre daný členský štát v danom kalendárnom roku hmotnostné percento získané podielom hmotnosti použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 1 tejto smernice alebo so smernicou 2002/96/ES v uvedenom kalendárnom roku a priemernej hmotnosti prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia buď priamo predali konečným užívateľom, alebo dodali tretím osobám na účel ich predaja konečným užívateľom v danom členskom štáte počas tohto kalendárneho roka a počas predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov.

Článok 4

Zákazy

1.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/53/ES, členské štáty zakážu umiestňovanie na trh:

a)

všetkých batérií alebo akumulátorov, ktoré sú alebo nie sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti, a

b)

prenosných batérií alebo akumulátorov vrátane tých, ktoré sú zahrnuté do prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia.

2.   Zákaz ustanovený v odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na gombíkové batérie s obsahom ortuti nie viac ako 2 hmotnostné percentá.

3.   Zákaz ustanovený v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v:

a)

núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia;

b)

zdravotníckych prístrojoch alebo

c)

bezšnúrových elektrických nástrojoch.

4.   Komisia preskúma výnimku uvedenú v odseku 3 písm. c) a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade do 26. septembra 2010 spolu s príslušnými návrhmi na účely zákazu kadmia v batériách a akumulátoroch, ak je to vhodné.

Článok 5

Zvýšená ochrana životného prostredia

Členské štáty, ktoré majú výrobcov vyrábajúcich batérie a akumulátory usadených na svojom území, podporia výskum a povzbudia zlepšenia celkového vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu, a tiež povzbudia vývoj a uvádzanie na trh batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú menšie množstvá nebezpečných látok alebo ktoré obsahujú menej znečisťujúce látky, najmä ako náhrady za ortuť, kadmium a olovo.

Článok 6

Uvedenie na trh

1.   Členské štáty nebudú z dôvodov, ktorými sa zaoberá táto smernica, brániť, zakazovať alebo obmedzovať na svojom území uvedenie na trh batérií a akumulátorov, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice, neboli uvedené na trh alebo boli z neho stiahnuté.

Článok 7

Hlavný cieľ

Členské štáty, berúc do úvahy vplyv dopravy na životné prostredie, prijmú nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie čo najväčšej miery separovaného zberu použitých batérií a akumulátorov a čo najmenšej miery zneškodňovania batérií a akumulátorov ako zmiešaného komunálneho odpadu, aby bola dosiahnutá vysoká úroveň recyklácie všetkých použitých batérií a akumulátorov.

Článok 8

Systémy zberu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené vhodné systémy zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Takéto systémy:

a)

umožnia konečným užívateľom odovzdať použité prenosné batérie alebo akumulátory na dostupnom zbernom mieste v ich blízkosti, pričom sa zohľadní hustota obyvateľstva;

b)

od distribútorov vyžadujú bezplatný spätný zber použitých prenosných batérií alebo akumulátorov od konečných užívateľov pri dodávaní prenosných batérií alebo akumulátorov, až pokiaľ hodnotenie nepreukáže, že existujúce alternatívne systémy sú aspoň rovnako účinné v dosahovaní environmentálnych cieľov tejto smernice. Členské štáty takéto hodnotenia zverejnia;

c)

nezahŕňajú žiadny poplatok zo strany konečných užívateľov pri zneškodnení použitých prenosných batérií alebo akumulátorov a ani žiadnu povinnosť kúpiť si novú batériu alebo akumulátor;

d)

môžu byť prevádzkované v spojení so systémami uvedenými v článku 5 ods. 2 smernice 2002/96/ES.

Na zberné miesta zriadené v súlade s písmenom a) tohto odseku sa nevzťahujú požiadavky registrácie alebo povolenia podľa smernice 2006/12/ES alebo smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (18).

2.   Ak systémy spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, členské štáty môžu:

a)

požiadať výrobcov, aby založili takého systémy;

b)

požiadať ostatné hospodárske subjekty, aby sa podieľali na takýchto systémoch;

c)

zachovať existujúce systémy.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia priemyselných batérií a akumulátorov, alebo tretie strany, ktoré konajú v ich mene, neodmietli vziať späť použité priemyselné batérie a akumulátory od konečných užívateľov bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod. Nezávislé tretie strany môžu tiež zbierať priemyselné batérie a akumulátory.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia automobilových batérií a akumulátorov alebo tretie osoby založili systémy na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov od konečných užívateľov alebo z dostupného zberného miesta v ich blízkosti, ak sa neuskutoční zber podľa systémov uvedených v článku 5 ods. 1 smernice 2000/53/ES. V prípade automobilových batérii a akumulátorov zo súkromných vozidiel nepoužívaných na komerčné účely tieto systémy nesmú zahŕňať žiadne poplatky zo strany konečných užívateľov pri odovzdaní použitých batérií alebo akumulátorov, ani žiadnu povinnosť kúpiť si novú batériu alebo akumulátor.

Článok 9

Ekonomické nástroje

Členské štáty môžu použiť ekonomické nástroje na podporu zberu použitých batérií a akumulátorov alebo na podporu používania batérií a akumulátorov s nižším obsahom znečisťujúcich látok napríklad tým, že prijmú diferencované daňové sadzby. V takom prípade oznámia Komisii opatrenia súvisiace s vykonávaním týchto nástrojov.

Článok 10

Ciele zberu

1.   Členské štáty vypočítajú limity pre zber po prvýkrát vzhľadom k piatemu úplnému kalendárnemu roku, ktorý nasleduje po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2002/96/ES, údaje o ročnom zbere a predaji zahŕňajú batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou prístrojov.

2.   Členské štáty dosiahnu tieto minimálne limity pre zber:

a)

25 % do 26. septembra 2012;

b)

45 % do 26. septembra 2016.

3.   Členské štáty každoročne sledujú limity pre zber podľa systému ustanoveného v prílohe I. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (19), členské štáty predložia Komisii správy do šiestich mesiacov od ukončenia príslušného kalendárneho roka. V správach sa uvedie, akým spôsobom získali údaje potrebné na výpočet limitov pre zber.

4.   V súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2:

a)

je možné stanoviť prechodné opatrenia na vyriešenie ťažkostí, ktorým čelí členský štát pri napĺňaní požiadaviek odseku 2 v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností;

b)

zavedie sa spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom do 26. septembra 2007.

Článok 11

Vyberanie použitých batérií a akumulátorov

Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia vyrábajúci batérie a akumulátory navrhovali prístroje tak, aby z nich spotrebiteľ mohol použité batérie a akumulátory okamžite vybrať. Ku zariadeniam, ktorých súčasťou sú batérie a akumulátory, musia byť priložené inštrukcie s popisom, ako možno batérie a akumulátory bezpečne vybrať a prípadne s informáciami pre užívateľov o obsahu príslušných batérií a akumulátorov. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kde z dôvodov bezpečnosti, výkonu, medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov, je potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi zariadením a batériou alebo akumulátorom.

Článok 12

Spracovanie a recyklácia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do26. septembra 2009:

a)

výrobcovia alebo tretie osoby zaviedli systémy, s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré zabezpečia spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a

b)

všetky identifikovateľné batérie a akumulátory zozbierané v súlade s článkom 8 tejto smernice alebo v súlade so smernicou 2002/96/ES prešli spracovaním a recykláciou v systémoch, ktoré sú v zhode aspoň s právnymi predpismi Spoločenstva, najmä so zreteľom na zdravie, bezpečnosť a nakladanie s odpadom.

Členské štáty však môžu v súlade so zmluvou zneškodňovať zozbierané prenosné batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú kadmium, ortuť alebo olovo na skládkach alebo v podzemných skladovacích priestoroch, ak neexistuje žiadny fungujúci konečný trh. Členské štáty môžu taktiež v súlade so zmluvou zneškodňovať zozbierané prenosné batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú kadmium, ortuť alebo olovo na skládkach alebo v podzemných skladovacích priestoroch, v rámci stratégie postupného vyraďovania ťažkých kovov, ktorá na základe podrobného hodnotenia environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov ukazuje, že táto možnosť zneškodňovania by mala mať prednosť pred recykláciou.

Členské štáty toto hodnotenie zverejnia a oznámia návrhy opatrení Komisii v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (20).

2.   Spracovanie musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohe III časti A.

3.   Ak sa batérie alebo akumulátory zbierajú spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení podľa smernice 2002/96/ES, batérie alebo akumulátory sa odstraňujú zo zozbieraného odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

4.   Recyklačný proces musí najneskôr do 26. septembra 2010 spĺňať recyklačnú efektivitu a súvisiace ustanovenia stanovené v prílohe III časti B.

5.   Členské štáty vypracujú správu o úrovniach recyklácie dosiahnutých v každom dotknutom kalendárnom roku a o tom, či efektivita uvedená v prílohe III časti B bola dosiahnutá. Tieto údaje predložia Komisii do šiestich mesiacov od ukončenia dotknutého kalendárneho roka.

6.   Prílohu III je možné prispôsobiť alebo doplniť, aby sa zohľadnil technický alebo vedecký pokrok v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. Najmä:

a)

podrobné pravidlá týkajúce sa výpočtu recyklačnej efektivity je možné doplniť najneskôr do 26. marca 2010 a

b)

minimálna recyklačná efektivita sa pravidelne hodnotí a prispôsobuje najlepším dostupným technikám a vo svetle vývojových trendov uvedených v odseku 1 druhom pododseku.

7.   Pred návrhom akýchkoľvek zmien a doplnení prílohy III sa Komisia poradí so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, najmä s výrobcami, subjektmi zaoberajúcimi sa zberom, recykláciou a spracovaním, environmentálnymi organizáciami, spotrebiteľskými organizáciami a zamestnaneckými zväzmi. O výsledku tejto porady Komisia informuje výbor uvedený v článku 24 ods. 1.

Článok 13

Nové technológie recyklácie

1.   Členské štáty povzbudzujú vývoj nových technológií recyklácie a spracovania a podporujú výskum metód recyklácie všetkých typov batérií a akumulátorov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a nákladovo efektívne.

2.   Členské štáty povzbudzujú zariadenia na spracovanie, aby zaviedli certifikovaný systém environmentálneho riadenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (21).

Článok 14

Zneškodňovanie

Členské štáty zakážu zneškodňovanie použitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov na skládkach alebo spaľovaním. Zvyšky všetkých batérií a akumulátorov, ktoré prešli spracovaním aj recykláciou v súlade s článkom 12 ods. 1 je však možné zneškodňovať na skládkach alebo spaľovaním.

Článok 15

Vývoz

1.   Spracovanie a recyklácia sa môže vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo Spoločenstva za predpokladu, že preprava použitých batérií a akumulátorov je v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (22).

2.   Použité batérie a akumulátory vyvážané zo Spoločenstva v súlade s nariadením (EHS) č. 259/93, nariadením Rady (ES) č. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúcom spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD (23) a nariadením Komisie (ES) č. 1547/1999 z 12. júla 1999 určujúcom kontrolné postupy podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkach určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom znení (24), prispievajú k plneniu povinností a efektivity stanovených v prílohe III k tejto smernici len vtedy, ak existuje riadny dôkaz, že sa recyklácia uskutočnila za podmienok zhodných s požiadavkami tejto smernice.

3.   Podrobné pravidlá na vykonávanie tohto článku sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Článok 16

Financovanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie osoby konajúce v ich mene znášali všetky čisté náklady vyplývajúce zo:

a)

zberu, spracovania a recyklácie všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 1 a 2 a

b)

zberu, spracovania a recyklácie všetkých použitých priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 3 a 4.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby vykonávanie odseku 1 nemalo za následok dvojité spoplatňovanie výrobcov v prípade batérií alebo akumulátorov zozbieraných v systémoch zriadených v súlade so smernicou 2000/53/ES alebo smernicou 2002/96/ES.

3.   Členské štáty zaviažu výrobcov alebo tretie osoby konajúce v ich mene, aby financovali akékoľvek náklady, ktoré vzniknú z verejných informačných kampaní o zbere, spracovaní a recyklácii všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov.

4.   Náklady na zber, spracovanie a recykláciu sa pre konečných užívateľov pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov neuvádzajú oddelene.

5.   Výrobcovia a užívatelia priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov môžu uzavrieť dohody, ktoré stanovujú iné úpravy financovania ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

6.   Tento článok sa uplatňuje na všetky použité batérie a akumulátory bez ohľadu na dátum ich uvedenia na trh.

Článok 17

Registrácia

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý výrobca registrovaný. Registrácia podlieha tým istým požiadavkám na konanie v každom členskom štáte. Tieto požiadavky sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Článok 18

Drobní výrobcovia

1.   Členské štáty môžu výrobcov, ktorí v súvislosti s veľkosťou národného trhu uvádzajú na trh veľmi malé množstvá batérií alebo akumulátorov, vyňať z požiadaviek článku 16 ods. 1 pod podmienkou, že to nebude brániť riadnemu fungovaniu systémov zberu a recyklácie vytvorených na základe článkov 8 a 12.

2.   Členské štáty zverejnia návrhy takýchto opatrení a základy pre ich navrhovanie a oznámia ich Komisii a ostaným členským štátom prostredníctvom výboru, na ktorý odkazuje článok 24 ods. 1.

3.   Komisia do šiestich mesiacov od oznámenia uvedeného v odseku 2 schváli alebo zamietne navrhované opatrenia potom, ako overí, či sú zlučiteľné s požiadavkami stanovenými v odseku 1 a či nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytou prekážkou obchodu medzi členskými štátmi. Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, navrhované opatrenia sa považujú za schválené.

Článok 19

Účasť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky hospodárske subjekty a všetky príslušné verejné orgány mohli zúčastňovať na systémoch zberu, spracovania a recyklácie uvedených v článkoch 8 a 12.

2.   Tieto systémy sa uplatňujú aj na batérie a akumulátory dovážané z tretích krajín za nediskriminačných podmienok a navrhujú sa s cieľom vyhnúť sa prekážkam pri obchodovaní alebo narušeniu hospodárskej súťaže.

Článok 20

Informácie pre konečných užívateľov

1.   Členské štáty zabezpečia, najmä prostredníctvom informačných kampaní, aby boli koneční užívatelia plne informovaní o:

a)

možných účinkoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a zdravie ľudí;

b)

potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad a o účasti na ich separovanom zbere, aby sa tak uľahčilo spracovanie a recyklácia;

c)

im dostupných systémoch zberu a recyklácie;

d)

ich úlohe pri prispievaní k recyklácii použitých batérií a akumulátorov;

e)

význame značky preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach zobrazenej v prílohe II a chemických značiek Hg, Cd a Pb.

2.   Členské štáty môžu vyžadovať, aby hospodárske subjekty poskytli niektoré alebo všetky informácie uvedené v odseku 1.

3.   Keď členské štáty vyžadujú, aby distribútori odovzdali použité prenosné batérie alebo akumulátory podľa článku 8, zabezpečia, aby títo distribútori informovali konečných užívateľov o možnosti odovzdania použitých prenosných batérií alebo akumulátorov na svojich predajných miestach.

Článok 21

Označovanie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky batérie, akumulátory a sady batérií vhodne označené značkou zobrazenou v prílohe II.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby kapacita všetkých prenosných a automobilových batérií a akumulátorov na nich bola viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne uvedená do 26. septembra 2009. Podrobné pravidlá na vykonanie tejto požiadavky, vrátane zosúladených metód na určovanie kapacity a riadneho použitia sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 najneskôr do 26. marca 2009.

3.   Batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 %, kadmia vyšším ako 0,002 % alebo olova vyšším ako 0,004 % sa označia chemickou značkou daného kovu: Hg, Cd alebo Pb. Značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvedie pod značkou uvedenou v prílohe II a bude veľká aspoň ako štvrtina veľkosti tejto značky.

4.   Značka zobrazená v prílohe II pokryje aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, maximálna veľkosť je 5 × 5 cm. V prípade valcových článkov značka zaplní aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora a bude mať veľkosť najviac 5 × 5 cm.

5.   Ak je veľkosť batérie, akumulátora alebo sady batérií taká, že značka by bola menšia ako 0,5 × 0,5 cm, batériu, akumulátor alebo sadu batérií nie je potrebné označiť, no na obal sa vytlačí značka s veľkosťou aspoň 1 × 1 cm.

6.   Značka sa vytlačí zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

7.   Výnimky z požiadaviek označovania podľa tohto článku sa môžu udeliť v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

Článok 22

Vnútroštátne správy o vykonávaní

1.   Členské štáty zašlú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice každé tri roky. Prvá správa sa však vzťahuje na obdobie do 26. septembra 2012.

2.   Správy sa vypracujú vo forme dotazníka alebo osnovy, stanovených v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. Dotazník alebo osnova sa zašlú členským štátom šesť mesiacov pred začiatkom prvého obdobia, ktorého sa správa týka.

3.   Členské štáty tak isto oznámia všetky opatrenia, ktoré prijali na podporu vývojových trendov, ktoré sa týkajú najmä vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie, najmä:

a)

vývojové trendy vrátane dobrovoľných krokov prijatých výrobcami na zníženie množstiev ťažkých kovov a iných nebezpečných látok obsiahnutých v batériách a akumulátoroch;

b)

nové recyklačné a spracovateľské techniky;

c)

účasť hospodárskych subjektov na systémoch environmentálneho riadenia;

d)

výskum v uvedených oblastiach a

e)

opatrenia prijaté na podporu predchádzania vzniku odpadov.

4.   Správa bude k dispozícii Komisii najneskôr deväť mesiacov po ukončení dotknutého trojročného obdobia alebo v prípade prvej správy najneskôr do 26. júna 2013.

5.   Komisia uverejní správu o vykonávaní tejto smernice a vplyve tejto smernice na životné prostredie a na fungovanie vnútorného trhu najneskôr deväť mesiacov po doručení správ od členských štátov v súlade s odsekom 4.

Článok 23

Preskúmanie

1.   Komisia preskúma vykonávanie tejto smernice a jej vplyv na životné prostredie a na fungovanie vnútorného trhu po doručení správ od členských štátov v súlade s článkom 22 ods. 4 po druhýkrát.

2.   Druhá správa, ktorú Komisia uverejní v súlade s článkom 22 ods. 5, bude obsahovať hodnotenie nasledujúcich aspektov tejto smernice:

a)

vhodnosť ďalších opatrení na riadenie rizík pre batérie a akumulátory, ktoré obsahujú ťažké kovy;

b)

vhodnosť minimálnych cieľov zberu pre všetky použité prenosné batérie a akumulátory stanovené v článku 10 ods. 2 a možnosť zavedenia ďalších cieľov pre neskoršie roky pri zohľadnení technického pokroku a praktických skúseností nadobudnutých v členských štátoch;

c)

vhodnosť minimálnych recyklačných požiadaviek stanovených v prílohe III časti B pri zohľadnení údajov poskytnutých členskými štátmi, technického pokroku a praktických skúseností nadobudnutých v členských štátoch.

3.   V prípade potreby by mali správu dopĺňať návrhy na preskúmanie súvisiacich ustanovení tejto smernice.

Článok 24

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 smernice 2006/12/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 tohto rozhodnutia.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 25

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá pre ukladanie sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do 26. septembra 2008 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny a doplnenia.

Článok 26

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 26. septembra 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie všetkých existujúcich zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 27

Dobrovoľné dohody

1.   Za predpokladu, že sa dosiahnu ciele ustanovené v tejto smernici, členské štáty môžu transponovať ustanovenia uvedené v článkoch 8, 15 a 20 prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi a dotknutými hospodárskymi subjektmi. Takéto dohody musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

musia byť vynútiteľné;

b)

musia vymedziť ciele s príslušnými termínmi;

c)

musia sa uverejniť vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo úradnom dokumente rovnako dostupnom verejnosti a zaslať Komisii.

2.   Dosiahnuté výsledky sa musia pravidelne sledovať, oznamovať príslušným orgánom a Komisii a sprístupňovať verejnosti v súlade s podmienkami stanovenými v dohode.

3.   Príslušné orgány zabezpečia preskúmanie pokroku dosiahnutého na základe dohody.

4.   V prípadoch nesúladu s dohodami členské štáty vykonajú príslušné ustanovenia tejto smernice pomocou právnych predpisov, regulačných alebo správnych opatrení.

Článok 28

Zrušenie

Smernica 91/157/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 26. septembra 2008.

Odkazy na smernicu 91/157/EHS sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 30

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 6. septembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 21.4.2004, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ C 117, 30.4.2004, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 121, 30.4.2004, s. 35.

(4)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 354), spoločná pozícia Rady z 18. júla 2005 (Ú. v. EÚ C 264 E, 25.10.2005, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. júla 2006.

(5)  Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 38. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/101/ES (Ú. v. ES L 1, 5.1.1999, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106).

(9)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

(10)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(12)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(15)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady 2005/673/ES (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005, s. 69).

(16)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/310/ES (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 38).

(17)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/29/ES (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

(18)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 166/2006.

(19)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 783/2005 (Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 38).

(20)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(21)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené Komisiou a doplnené nariadením (ES) č. 196/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 4).

(22)  Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 (Ú. v. ES L 349, 31.12.2001, s. 1).

(23)  Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 105/2005 (Ú. v. EÚ L 20, 22.1.2005, s. 9).

(24)  Ú. v. ES L 185, 17.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 105/2005.


PRÍLOHA I

Sledovanie súladu s článkom 10 ciele zberu

Rok

Zber údajov

Výpočet

Požiadavky na vykazovanie

X (1) + 1

Predaj v roku 1 (S1)

 

 

 

X + 2

Predaj v roku 2 (S2)

 

X + 3

Predaj v roku 3 (S3)

Zber v roku 3 (C3)

Limit pre zber (CR3) = 3*C3/(S1 + S2 + S3)

 

X + 4

Predaj v roku 4 (S4)

Zber v roku 4 (C4)

Limit pre zber (CR4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4)

(Cieľ stanovený na 25 %)

 

X + 5

Predaj v roku 5 (S5)

Zber v roku 5 (C5)

Limit pre zber (CR5) = 3*C5/(S3 + S4 + S5)

CR4

X + 6

Predaj v roku 6 (S6)

Zber v roku 6 (C6)

Limit pre zber (CR6) = 3*C6/(S4 + S5 + S6)

CR5

X + 7

Predaj v roku 7 (S7)

Zber v roku 7 (C7)

Limit pre zber (CR7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7)

CR6

X + 8

Predaj v roku 8 (S8)

Zber v roku 8 (C8)

Limit pre zber (CR8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8)

(Cieľ stanovený na 45 %)

CR7

X + 9

Predaj v roku 9 (S9)

Zber v roku 9 (C9)

Limit pre zber (CR9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9)

CR8

X + 10

Predaj v roku 10 (S10)

Zber v roku 10 (C10)

Limit pre zber (CR10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10)

CR9

X + 11

atď.

atď.

atď.

CR10

atď.

 

 

 

 


(1)  Rok X je rok, ktorý obsahuje dátum uvedený v článku 26.


PRÍLOHA II

Značky pre batérie, akumulátory a sady batérií pre separovaný zber

Značka, ktorá označuje „separovaný zber“ pre všetky batérie a akumulátory, pozostáva z prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je zobrazené nižšie:

Image

PRÍLOHA III

Podrobné požiadavky na spracovanie a recykláciu

ČASŤ A: SPRACOVANIE

1.

Spracovanie zahŕňa aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín.

2.

Spracovanie a akékoľvek uskladnenie vrátane dočasného uskladnenia v zariadeniach na spracovanie sa uskutočňuje na miestach s nepriepustným povrchom a vhodným pokrytím odolným voči poveternostným vplyvom alebo vo vhodných kontajneroch.

ČASŤ B: RECYKLÁCIA

3.

Proces recyklácie dosahuje túto minimálnu recyklačnú efektivitu:

a)

recykláciu 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;

b)

recykláciu 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov a

c)

recykláciu 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.


Top