13/Volumul 53

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

215


32006L0066


L 266/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 septembrie 2006

privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1) și articolul 95 alineatul (1) coroborate cu articolele 4, 6 și 21 din prezenta directivă,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 22 iunie 2006,

întrucât:

(1)

Este de dorit să se armonizeze măsurile de drept intern privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Obiectivul fundamental al prezentei directive este de a reduce impactul negativ al bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protecția, conservarea și îmbunătățirea calității mediului. Temeiul juridică este, prin urmare, articolul 175 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, să se ia măsuri la nivel comunitar în temeiul articolului 95 alineatul (1) pentru a armoniza cerințele privind conținutul în metale grele și etichetarea bateriilor și a acumulatorilor astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne și să se evite denaturarea concurenței în cadrul Comunității.

(2)

Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deșeurilor a stabilit orientări ale politicii comunitare viitoare în domeniul deșeurilor. Această comunicare precizează necesitatea de a se reduce cantitățile de substanțe periculoase din deșeuri și subliniază posibilele avantaje ale regulilor comunitare care limitează prezența de astfel de substanțe în produsele și în procesele de producție. Se afirmă în continuare că, atunci când nu se poate evita generarea de deșeuri, deșeurile ar trebui refolosite sau recuperate în vederea valorificării materialelor sau a energiei.

(3)

Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de acțiune comunitar de combatere a poluării mediului cu cadmiu (5) a subliniat limitarea folosirii cadmiului la cazurile în care nu există alternative convenabile și colectarea și reciclarea bateriilor care conțin cadmiu ca elemente majore ale strategiei pentru controlul cadmiului în interesul protecției sănătății umane și a mediului.

(4)

Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatorii care conțin anumite substanțe periculoase (6) a permis o apropiere legislativă a statelor membre în acest domeniu. Cu toate acestea, obiectivele directivei respective nu au fost realizate pe deplin. Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (7) și Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (8) au subliniat, de asemenea, necesitatea de revizuire a Directivei 91/157/CEE. Este necesar, prin urmare, ca Directiva 91/157/CEE să fie revizuită și înlocuită din motive de claritate.

(5)

Pentru a-și îndeplini obiectivele privind mediul, prezenta directivă interzice introducerea pe piață a anumitor baterii și acumulatori care conțin mercur sau cadmiu. Aceasta încurajează, de asemenea, un nivel ridicat de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și o îmbunătățire a performanței privind mediul a tuturor operatorilor implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor, de exemplu producătorii, distribuitorii și utilizatorii finali, în special operatorii implicați direct în tratarea și reciclarea de deșeuri de baterii și acumulatori. Normele speciale necesare în acest scop completează legislația comunitară în vigoare privind deșeurile, în special Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (9), Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (10) și Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (11).

(6)

Pentru a preveni îndepărtarea deșeurilor de baterii și acumulatori într-un mod care să polueze mediul și pentru a evita confuzia utilizatorilor finali cu privire la cerințele de gestionare a deșeurilor pentru diferitele tipuri de baterii și acumulatori, prezenta directivă ar trebui să se aplice tuturor bateriilor și acumulatorilor introduși pe piață în cadrul Comunității. Un domeniu de aplicare atât de vast ar trebui, de asemenea, să asigure economii de scară în ceea ce privește colectarea și reciclarea, precum și economisirea optimă a resurselor.

(7)

Fiabilitatea bateriilor și a acumulatorilor, care constituie o sursă esențială de energie în societatea noastră, este fundamentală pentru siguranța multor produse, aparate și servicii.

(8)

Este necesar să se distingă între bateriile și acumulatorii portabili, pe de o parte, și bateriile și acumulatorii industriali și auto, pe de altă parte. Ar trebui interzisă eliminarea bateriilor și a acumulatorilor industriali și auto în depozite de deșeuri sau prin incinerare.

(9)

Exemplele de baterii și acumulatori industriali includ bateriile și acumulatorii folosiți pentru alimentarea de urgență sau de rezervă cu energie electrică în spitale, aeroporturi sau birouri, bateriile și acumulatorii folosiți în trenuri sau aeronave, precum și bateriile și acumulatorii folosiți pe platformele petroliere marine sau în faruri. Exemplele includ, de asemenea, bateriile și acumulatorii proiectați exclusiv pentru terminalele portabile de efectuare a plăților în magazine și restaurante, pentru cititoarele de coduri de bare din magazine, pentru echipamentele video profesionale pentru canalele de televiziune și studiourile profesionale, pentru lămpile miniere și lămpile de scafandru atașate la căștile de miner și de scafandru utilizate de profesioniști, bateriile și acumulatorii de rezervă pentru ușile electrice pentru a preveni blocarea sau zdrobirea persoanelor, bateriile și acumulatorii folosiți pentru aparatele de măsurat și de control sau în diferite tipuri de echipamente de măsurat și de control, precum și bateriile și acumulatorii folosiți pentru panourile solare, în aplicații fotovoltaice și în alte aplicații care utilizează energie regenerabilă. Bateriile și acumulatorii industriali includ, de asemenea, bateriile și acumulatorii folosiți la vehiculele electrice, precum automobilele, scaunele cu rotile, bicicletele, vehiculele utilizate în aeroporturi și vehiculele de transport automat. Pentru a completa această listă neexhaustivă de exemple, orice baterie sau acumulator care nu este etanș și auto ar trebui considerat ca fiind industrial.

(10)

Exemplele de baterii și acumulatori portabili, care sunt baterii și acumulatori etanși pe care o persoană obișnuită îi poate transporta manual fără dificultate și care nu sunt nici baterii sau acumulatori auto, nici baterii sau acumulatori industriali, includ bateriile cu o singură celulă (cum ar fi bateriile AA sau AAA) și bateriile și acumulatorii folosiți de consumatori sau profesioniști în telefoanele mobile, calculatoarele portabile, uneltele electrice fără fir, jucăriile și aparatele de uz casnic, cum ar fi periuțele de dinți electrice, aparatele de ras și aspiratoarele portabile (inclusiv echipamentul similar utilizat în școli, magazine, restaurante, aeroporturi, birouri sau spitale), precum și orice baterie sau acumulator pe care consumatorii îl pot folosi în aplicații domestice obișnuite.

(11)

Comisia ar trebui să evalueze necesitatea adaptării prezentei directive, luând în considerare elementele tehnice și științifice disponibile. În special, Comisia ar trebui să desfășoare o revizuire a derogării de la interdicția privind cadmiul în cazul bateriilor și acumulatorilor portabili destinați utilizării în uneltele electrice fără fir. Exemplele de unelte electrice fără fir sunt uneltele pe care consumatorii și profesioniștii le utilizează pentru strunjire, frezare, sablare, polizare, tăiere cu fierăstrăul, așchiere, forfecare, forare, găurire, poansonare, ciocănire, nituire, înșurubare, șlefuire sau prelucrări similare ale lemnului, metalului și altor materiale, precum și pentru cosire, tăiere și alte activități de grădinărit.

(12)

Comisia ar trebui, de asemenea, să monitorizeze, iar statele membre ar trebui să încurajeze, realizările tehnologice care îmbunătățesc performanța bateriilor și a acumulatorilor în ceea ce privește mediul pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora, inclusiv prin participarea într-un sistem comunitar de management și audit ecologic (EMAS).

(13)

Pentru a proteja mediul, deșeurile de baterii și acumulatori ar trebui să fie colectate. Pentru bateriile și acumulatorii portabili, este necesar să se stabilească sisteme de colectare pentru realizarea unui nivel ridicat de colectare. Aceasta implică stabilirea unor sisteme de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate deșeurile de baterii și acumulatori portabili în mod convenabil și gratuit. Pentru diferitele tipuri de baterii și acumulatori, sunt necesare sisteme de colectare și mecanisme de finanțare diferite.

(14)

Este de dorit ca statele membre să realizeze o rată ridicată de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, astfel încât să atingă un nivel ridicat de protecție a mediului și de recuperare a materialelor în întreaga Comunității. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să stabilească pentru statele membre limite minime ale obiectivelor de colectare și reciclare. Este necesar să se calculeze rata de colectare pe baza vânzărilor medii anuale din anii precedenți, astfel încât să se definească pentru toate statele membre obiective comparabile care să fie în raport cu nivelul de consum național de baterii și acumulatori.

(15)

Este necesar să se stabilească cerințe specifice de reciclare pentru bateriile și acumulatorii care conțin cadmiu și plumb pentru a se atinge un nivel ridicat de recuperare a materialelor în întreaga Comunitate și pentru a evita disparitățile între statele membre.

(16)

Toate părțile interesate ar trebui să poată participa la sistemele de colectare, tratare și reciclare. Sistemele respective ar trebui să fie proiectate astfel încât să se evite discriminarea față de bateriile și acumulatorii importați, barierele în calea comerțului sau denaturarea concurenței.

(17)

Sistemele de colectare și reciclare ar trebui să fie optimizate, în special pentru a reduce costurile și impactul negativ al transportului asupra mediului. Sistemele de tratare și reciclare ar trebui să folosească cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (11) din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (12). Definiția reciclării ar trebui să excludă recuperarea energiei. Conceptul de recuperare a energiei este definit în alte instrumente ale Comunității.

(18)

Bateriile și acumulatorii pot fi colectați individual, prin sisteme naționale de colectare a bateriilor, sau împreună cu deșeurile de echipamente electrice și electronice, prin sisteme naționale de colectare stabilite în temeiul Directivei 2002/96/CE. În ultimul caz, ca o cerință minimă obligatorie cu privire la tratare, bateriile și acumulatorii ar trebui îndepărtați din deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate. După îndepărtarea acestora din deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se supun cerințelor prezentei directive, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de colectare, și se supun cerințelor cu privire la reciclare.

(19)

Principiile fundamentale pentru finanțarea gestionării deșeurilor de baterii și acumulatori ar trebui să fie stabilite la nivel comunitar. Sistemele de finanțare ar trebui să ajute la realizarea unei rate ridicate de colectare și reciclare și la aplicarea principiului responsabilității producătorului. Este necesar ca toți producătorii, în conformitate cu definiția din prezenta directivă, să fie înregistrați. Producătorii ar trebui să finanțeze costurile de colectare, tratare și reciclare a tuturor bateriilor și acumulatorilor colectați, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea materialelor recuperate. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, aplicarea normelor de minimis la producătorii mici ar putea fi justificată.

(20)

Pentru succesul colectării, este necesar să se furnizeze utilizatorilor finali informații privind utilitatea colectării separate, sistemele de colectare disponibile și rolul utilizatorilor finali în gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori. Ar trebui să se stabilească modalități detaliate pentru un sistem de etichetare care să furnizeze utilizatorilor finali informații transparente, credibile și clare privind bateriile și acumulatorii și orice metale grele pe care le conțin.

(21)

În cazul în care, pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive și, în special, pentru realizarea unor niveluri ridicate de colectare separată și de reciclare, statele membre folosesc instrumente economice, cum ar fi cote diferențiate de impozitare, acestea ar trebui să informeze Comisia în consecință.

(22)

Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, sunt necesare date credibile și comparabile privind cantitățile de baterii și acumulatori introduse pe piață, colectate și reciclate.

(23)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

(24)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional „A legifera mai bine” (13), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele, care să ilustreze, pe cât posibil, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

(25)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (14).

(26)

Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume protecția mediului și asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitate poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat de respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(27)

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de siguranță, calitate și sănătate și legislației comunitare speciale privind gestionarea deșeurilor, în special Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (15) și Directiva 2002/96/CE.

(28)

În ceea ce privește responsabilitatea producătorului, producătorii de baterii și acumulatori și producătorii de alte produse care conțin o baterie sau un acumulator sunt responsabili pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori pe care îi introduc pe piață. Este necesar să se adopte o abordare flexibilă pentru a permite sistemelor de finanțare să reflecte diferitele circumstanțe naționale și pentru a se ține seama de sistemele existente, în special cele stabilite în conformitate cu Directivele 2000/53/CE și 2002/96/CE, evitându-se în același timp dubla facturare.

(29)

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (16) nu se aplică bateriilor și acumulatorilor utilizați în echipamentele electrice și electronice.

(30)

Bateriile și acumulatorii industriali și auto utilizați la vehicule ar trebui să îndeplinească cerințele Directivei 2000/53/CE, în special articolul 4. Prin urmare, este necesar să se interzică utilizarea cadmiului la bateriile și acumulatorii industriali pentru vehiculele electrice, în afară de cazul în care aceștia beneficiază de o derogare în temeiul anexei II la directiva respectivă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă stabilește:

1.

normele privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor și, în special, o interdicție de a introduce pe piață baterii și acumulatori care conțin substanțe periculoase și

2.

norme speciale pentru colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori care completează legislația comunitară relevantă privind deșeurile și promovează un nivel ridicat de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.

Directiva urmărește să îmbunătățească performanța în ceea ce privește mediul a bateriilor și acumulatorilor și a activităților tuturor operatorilor economici implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor, de exemplu producătorii, distribuitorii și utilizatorii finali, în special operatorii direct implicați în tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică tuturor tipurilor de baterii și acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialul component sau utilizarea acestora. Directiva se aplică fără a aduce atingere Directivelor 2000/53/CE și 2002/96/CE.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică bateriilor și acumulatorilor utilizați în:

(a)

echipamente asociate cu protecția intereselor esențiale ale statelor membre în ceea ce privește securitatea, armele, munițiile și materialul de război, cu excluderea produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(b)

echipament destinat să fie trimis în spațiu.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„baterie” sau „acumulator” înseamnă orice sursă de energie electrică obținută prin transformarea directă a energiei chimice, constituită din unul sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) sau din unul sau mai multe celule secundare (reîncărcabile);

2.

„grup de baterii” înseamnă orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectați împreună și/sau sunt capsulați într-un înveliș exterior astfel încât să formeze o unitate completă pe care utilizatorul final nu trebuie să o separe sau să o deschidă;

3.

„baterie sau acumulator portabil” înseamnă orice baterie, baterie tip „nasture”, grup de baterii sau acumulator care:

(a)

este izolat și

(b)

poate fi transportat manual și

(c)

nu este nici baterie sau acumulator industrial, nici baterie sau acumulator auto;

4.

baterie tip „nasture” înseamnă orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică, de formă rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălțimea și care este utilizat în scopuri speciale, cum ar fi protezele auditive, ceasurile, echipamentele portabile mici, și ca energie de rezervă;

5.

„baterie sau acumulator auto” înseamnă orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat sau aprindere;

6.

„baterie sau acumulator industrial” înseamnă orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială sau profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;

7.

„deșeu de baterie sau acumulator” înseamnă orice baterie sau acumulator care reprezintă un deșeu în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE;

8.

„reciclare” înseamnă reprelucrarea într-un proces de producție a deșeurilor în scopul lor inițial sau în alte scopuri, dar cu excepția recuperării energiei;

9.

„eliminare” înseamnă oricare dintre operațiunile aplicabile prevăzute în anexa IIA la Directiva 2006/12/CE;

10.

„tratare” înseamnă orice activitate desfășurată asupra deșeurilor de baterii și acumulatori după ce acestea au fost predate unei instalații de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire pentru eliminare;

11.

„aparat” înseamnă orice echipament electric sau electronic, astfel cum a fost definit prin Directiva 2002/96/CE, care este alimentat integral sau parțial de baterii sau acumulatori sau poate fi alimentat astfel;

12.

„producător” înseamnă orice persoană dintr-un stat membru care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanță în temeiul Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță (17), introduce pentru prima dată pe piață baterii sau acumulatori, inclusiv cei integrați în aparate sau vehicule, pe teritoriul statului membru respectiv, pe o bază profesională;

13.

„distribuitor” înseamnă orice persoană care furnizează baterii și acumulatori, pe o bază profesională, unui utilizator final;

14.

„introducere pe piață” înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul Comunității, inclusiv importul pe teritoriul vamal al Comunității;

15.

„operator economic” înseamnă orice producător, distribuitor, colector, reciclator sau alt operator de tratare;

16.

„unealtă electrică fără fir” înseamnă orice aparat portabil alimentat de o baterie sau de un acumulator și destinat pentru activități de întreținere, construcție sau grădinărit;

17.

„rată de colectare” înseamnă, pentru un stat membru dat pe parcursul unui an calendaristic dat, procentajul obținut prin împărțirea greutății deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectați în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din prezenta directivă sau cu Directiva 2002/96/CE pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct unor utilizatori finali, fie îi livrează unor terți pentru ca aceștia să îi vândă unor utilizatori finali din statul membru respectiv pe parcursul anului calendaristic respectiv și pe parcursul celor doi ani calendaristici precedenți.

Articolul 4

Interdicții

(1)   Fără a aduce atingere Directivei 2000/53/CE, statele membre interzic introducerea pe piață:

(a)

a tuturor bateriilor sau acumulatorilor, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate, care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005 % din greutate și

(b)

a bateriilor sau acumulatorilor portabili, inclusiv cei integrați în aparate, care conțin cadmiu într-o proporție mai mare de 0,002 % din greutate.

(2)   Interdicția enunțată la alineatul (1) litera (a) nu se aplică bateriilor tip „nasture” cu un conținut de mercur de cel mult 2 % din greutate.

(3)   Interdicția enunțată la alineatul (1) litera (b) nu se aplică bateriilor și acumulatorilor portabili destinați să fie utilizați în:

(a)

sisteme de urgență și de alarmă, inclusiv iluminatul de urgență;

(b)

echipament medical sau

(c)

unelte electrice fără fir.

(4)   Comisia revizuiește derogarea menționată la alineatul (3) litera (c) și prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 26 septembrie 2010, un raport însoțit, după caz, de propuneri relevante, în vederea interzicerii cadmiului în baterii și acumulatori.

Articolul 5

Creșterea performanței în ceea ce privește mediul

Statele membre care au producători stabiliți pe teritoriul lor promovează cercetarea și încurajează îmbunătățirea performanței generale în ceea ce privește mediul a bateriilor și acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora, precum și realizarea și comercializarea de baterii și acumulatori care conțin cantități mai mici de substanțe periculoase sau care conțin substanțe mai puțin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu și plumb.

Articolul 6

Introducerea pe piață

(1)   Din motivele prevăzute de prezenta directivă, statele membre nu pot împiedica, interzice sau restricționa introducerea pe piață, în teritoriul lor, a bateriilor și acumulatorilor care îndeplinesc cerințele prezentei directive.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că bateriile sau acumulatorii care nu îndeplinesc cerințele prezentei directive nu sunt introduse pe piață sau sunt retrase de pe piață.

Articolul 7

Obiectiv global

Având în vedere impactul transportului asupra mediului, statele membre iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori și pentru a minimiza eliminarea bateriilor și a acumulatorilor ca deșeuri municipale mixte, pentru a realiza un nivel ridicat de reciclare pentru toate deșeurile de baterii și acumulatori.

Articolul 8

Sisteme de colectare

(1)   Statele membre se asigură că există sisteme de colectare adecvate pentru deșeurile de baterii și acumulatori portabili. Aceste sisteme:

(a)

permit utilizatorilor finali să elimine deșeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ținând seama de densitatea populației;

(b)

impun distribuitorilor să primească înapoi deșeurile de baterii sau acumulatori portabili, gratuit, atunci când aceștia furnizează baterii sau acumulatori portabili, în afara cazului în care o evaluare arată că sistemele alternative existente sunt cel puțin la fel de eficiente în atingerea obiectivelor cu privire la mediu ale prezentei directive. Statele membre fac publice aceste evaluări;

(c)

nu implică nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deșeurilor de baterii sau acumulatori portabili și nici o obligație de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou;

(d)

pot fi utilizate împreună cu sistemele menționate la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE.

Punctele de colectare stabilite în conformitate cu litera (a) din prezentul alineat nu se supun cerințelor de înregistrare sau de autorizare ale Directivei 2006/12/CE sau ale Directivei 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (18).

(2)   Cu condiția îndeplinirii de către sisteme a criteriilor enumerate la alineatul (1), statele membre pot:

(a)

cere producătorilor să elaboreze astfel de sisteme;

(b)

cere participarea altor operatori economici la astfel de sisteme;

(c)

menține sistemele existente.

(3)   Statele membre se asigură că producătorii de baterii și acumulatori industriali sau terți care acționează în numele acestora nu refuză să primească înapoi de la utilizatorii finali deșeurile de baterii și acumulatori industriali, indiferent de compoziția chimică și de origine. Terții independenți pot, de asemenea, să colecteze bateriile și acumulatorii industriali.

(4)   Statele membre se asigură că producătorii de baterii și acumulatori auto, sau terți, stabilesc sisteme de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se desfășoară în cadrul sistemelor menționate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/53/CE. În cazul bateriilor și a acumulatorilor auto provenind de la vehicule private, care nu sunt utilitare, astfel de sisteme nu implică nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deșeurilor de baterii sau acumulatori și nici o obligație de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou.

Articolul 9

Instrumente economice

Statele membre pot folosi instrumente economice pentru a promova colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori sau pentru a promova utilizarea bateriilor și a acumulatorilor care conțin substanțe mai puțin poluante, de exemplu prin adoptarea unor cote diferențiate de impozitare. În cazul în care procedează astfel, statele membre notifică măsurile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor respective Comisiei.

Articolul 10

Obiective de colectare

(1)   Statele membre calculează rata de colectare pentru prima dată în privința celui de-al cincilea an calendaristic întreg după intrarea în vigoare a prezentei directive.

Fără a aduce atingere Directivei 2002/96/CE, cifrele anuale privind colectarea și vânzările includ bateriile și acumulatorii integrați în aparate.

(2)   Statele membre realizează următoarele rate minime de colectare:

(a)

25 % până la 26 septembrie 2012;

(b)

45 % până la 26 septembrie 2016.

(3)   Statele membre monitorizează ratele de colectare anual, în conformitate cu sistemul descris la anexa I. Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (19), statele membre transmit Comisiei rapoarte în termen de șase luni de la sfârșitul anului calendaristic respectiv. Rapoartele indică modul în care statele membre au obținut datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.

(4)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2):

(a)

pot fi elaborate măsuri tranzitorii pentru a face față dificultăților cu care se confruntă un stat membru în îndeplinirea cerințelor de la alineatul (2) ca rezultat al circumstanțelor naționale specifice;

(b)

se stabilește o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali până la 26 septembrie 2007.

Articolul 11

Îndepărtarea deșeurilor de baterii și acumulatori

Statele membre se asigură că producătorii proiectează aparatele astfel încât deșeurile de baterii și acumulatori să poată fi înlăturate cu ușurință. Aparatele în care sunt încorporate baterii și acumulatori sunt însoțite de instrucțiuni în care se arată cum pot fi îndepărtate în siguranță acestea și care, după caz, informează utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor și al acumulatorilor încorporați. Aceste dispoziții nu se aplică atunci când, din motive de siguranță, de performanță, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este indispensabilă și necesită o conectare permanentă între aparat și baterie sau acumulator.

Articolul 12

Tratarea și reciclarea

(1)   Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009:

(a)

producătorii sau terții stabilesc sisteme, folosind cele mai bune tehnici disponibile, în termeni de protecție a sănătății și a mediului, pentru a asigura tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori și

(b)

toate bateriile și acumulatorii identificabili colectați în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă sau cu Directiva 2002/96/CE sunt supuși unui tratament și unei reciclări prin intermediul sistemelor care respectă, cel puțin, legislația comunitară, în special în ceea ce privește sănătatea, siguranța și gestionarea deșeurilor.

Cu toate acestea, în conformitate cu tratatul, statele membre pot să elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectați care conțin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană, atunci când nu există o piață finală viabilă. Statele membre pot, de asemenea, în conformitate cu tratatul, să elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectați care conțin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană în cadrul unei strategii de eliminare treptată a metalelor grele care, pe baza unei evaluări detaliate a impactului asupra mediului, economic și social, arată că eliminarea ar trebui să fie o opțiune preferată reciclării.

Statele membre fac publică această evaluare și notifică proiectele de măsuri Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (20).

(2)   Tratarea îndeplinește cerințele minime enumerate la anexa III, partea A.

(3)   Atunci când bateriile sau acumulatorii sunt colectați împreună cu deșeuri de echipamente electrice și electronice în temeiul Directivei 2002/96/CE, bateriile sau acumulatorii sunt îndepărtați din deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate.

(4)   Până la 26 septembrie 2011, procesele de reciclare respectă nivelurile de eficiență a reciclării și dispozițiile conexe enumerate la anexa III partea B.

(5)   Statele membre prezintă un raport privind nivelurile de reciclare realizate în fiecare an calendaristic respectiv și îndeplinirea nivelurilor de eficiență menționate la anexa III, partea B. Statele membre transmit aceste informații Comisiei în termen de șase luni de la sfârșitul anului calendaristic respectiv.

(6)   Anexa III poate fi adaptată sau completată pentru a lua în considerare progresul tehnic sau științific în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2). În special:

(a)

se adaugă, până la 26 martie 2010, norme detaliate privind calcularea nivelurilor de eficiență a reciclării și

(b)

nivelurile minime de eficiență a reciclării sunt evaluate periodic și sunt adaptate în funcție de cele mai bune tehnici disponibile și având în vedere realizările menționate la alineatul (1) paragraful al doilea.

(7)   Înainte de propunerea oricărei modificări la anexa III, Comisia consultă părțile interesate, în special producătorii, colectorii, reciclatorii, societățile comerciale autorizate pentru tratare, organizațiile de protecție a mediului, organizațiile consumatorilor și asociațiile muncitorilor. Comisia informează comitetul menționat la articolul 24 alineatul (1) cu privire la rezultatul acestei consultări.

Articolul 13

Tehnologii noi de reciclare

(1)   Statele membre încurajează dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare și de tratare și promovează cercetarea în domeniul metodelor de reciclare rentabile și care protejează mediul pentru toate tipurile de baterii și acumulatori.

(2)   Statele membre încurajează instalațiile de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (21).

Articolul 14

Eliminarea

Statele membre interzic eliminarea prin depozitare sau prin incinerare a deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto. Cu toate acestea, reziduurile oricăror baterii și acumulatori care au suferit atât tratare, cât și reciclare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare.

Articolul 15

Exporturile

(1)   Tratarea și reciclarea pot fi întreprinse în afara statului membru respectiv sau în afara Comunității, cu condiția ca transportul deșeurilor de baterii și acumulatori să fie în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană (22).

(2)   Deșeurile de baterii și acumulatori exportate în afara Comunității în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93, Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor și procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări nemembre ale OCDE (23) și Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE C(92) 39 final (24) sunt luate în considerare la îndeplinirea obligațiilor și nivelurilor de eficiență prevăzute în anexa III la prezenta directivă numai în cazul în care există dovezi clare că operațiunea de reciclare a avut loc în condiții echivalente cu cerințele prezentei directive.

(3)   Normele de aplicare a prezentului articol se stabilesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 16

Finanțare

(1)   Statele membre se asigură că producătorii, sau terții care acționează în numele acestora, finanțează toate costurile nete care decurg din:

(a)

colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectate în conformitate cu articolul 8 alineatele (1) și (2) și

(b)

colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto colectate în conformitate cu articolul 8 alineatele (3) și (4).

(2)   Statele membre se asigură că punerea în aplicare a alineatului (1) evită orice dublă impunere pentru producători în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectați în temeiul sistemelor stabilite în conformitate cu Directiva 2000/53/CE sau cu Directiva 2002/96/CE.

(3)   Statele membre obligă producătorii sau terții care acționează în numele acestora, să finanțeze toate costurile nete care decurg din campaniile de informare publică privind colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.

(4)   Costurile colectării, tratării și reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor baterii și acumulatori portabili.

(5)   Producătorii și utilizatorii de baterii și acumulatori industriali și auto pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finanțare decât cele menționate la alineatul (1).

(6)   Prezentul articol se aplică tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piață.

Articolul 17

Înregistrarea

Statele membre se asigură că fiecare producător este înregistrat. Înregistrarea se supune acelorași cerințe procedurale în fiecare stat membru. Cerințele respective privind înregistrarea se stabilesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 18

Micii producători

(1)   Statele membre pot excepta de la îndeplinirea cerințelor articolului 16 alineatul (1) producătorii care, ținând seama de dimensiunea pieței naționale, introduc pe piața internă cantități foarte mici de baterii sau acumulatori, cu condiția ca aceasta să nu împiedice buna funcționare a sistemelor de colectare și reciclare stabilite în temeiul articolelor 8 și 12.

(2)   Statele membre fac publice astfel de proiecte de măsuri și motivele pentru propunerea acestora și notifică aceste proiecte de măsuri Comisiei și celorlalte state membre prin intermediul comitetului menționat la articolul 24 alineatul (1).

(3)   În termen de șase luni de la notificarea menționată la alineatul (2), Comisia aprobă sau respinge proiectele de măsuri, după ce a verificat dacă acestea sunt consecvente cu considerațiile menționate la alineatul (1) și nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție mascată în comerțul dintre statele membre. În absența unei decizii a Comisiei în acest termen, proiectele de măsuri se consideră aprobate.

Articolul 19

Participare

(1)   Statele membre se asigură că toți operatorii economici și toate autoritățile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare și de reciclare menționate la articolele 8 și 12.

(2)   Aceste sisteme se aplică, de asemenea, bateriilor și acumulatorilor importați din țări terțe în condiții nediscriminatorii și sunt concepute astfel încât să evite barierele în calea comerțului sau denaturarea concurenței.

Articolul 20

Informații pentru utilizatorii finali

(1)   Statele membre se asigură, în special prin campanii de informare, că utilizatorii finali primesc informați complete privind:

(a)

efectele posibile ale substanțelor utilizate în baterii și acumulatori asupra mediului și sănătății umane;

(b)

interesul de a nu elimina deșeurile de baterii și acumulatori ca deșeuri municipale nesortate și de a participa la colectarea separată astfel încât să faciliteze tratarea și reciclarea;

(c)

sistemele de colectare și de reciclare disponibile pentru aceștia;

(d)

rolul pe care trebuie să îl aibă în reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori;

(e)

semnificația simbolului pubelei cu roți, barate cu două linii în formă de X, prezentat la anexa II, și a simbolurilor chimice Hg, Cd și Pb.

(2)   Statele membre pot solicita operatorilor economici să furnizeze, integral sau parțial, informațiile menționate la alineatul (1).

(3)   În cazul în care statele membre solicită distribuitorilor să primească înapoi deșeurile de baterii și acumulatori portabili în conformitate cu articolul 8, acestea se asigură că distribuitorii respectivi informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea eliminării deșeurilor de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare ale acestora.

Articolul 21

Etichetarea

(1)   Statele membre se asigură că toate bateriile, acumulatorii și grupurile de baterii sunt marcate în mod corespunzător cu simbolul prezentat la anexa II.

(2)   Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009, capacitatea tuturor bateriilor și acumulatorilor portabil sau auto este indicată pe acestea în mod vizibil, lizibil și de neșters. În conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2), se stabilesc norme de aplicare a prezentei cerințe, inclusiv metode armonizate pentru determinarea capacității și a utilizării adecvate, până la 26 martie 2009.

(3)   Bateriile, acumulatorii și bateriile tip „nasture” care conțin mai mult de 0,0005 % mercur, mai mult de 0,002 % cadmiu sau mai mult de 0,004 % plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conținutul de metal greu se tipărește sub simbolul prezentat la anexa II și acoperă o suprafață de cel puțin un sfert din mărimea simbolului respectiv.

(4)   Simbolul prezentat la anexa II acoperă cel puțin 3 % din suprafața părții celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a grupului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 × 5 cm. În cazul elementelor cilindrice, simbolul acoperă cel puțin 1,5 % din suprafața bateriei sau a acumulatorului și are o dimensiune maximă de 5 × 5 cm.

(5)   Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a grupului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 × 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau grupul de baterii să fie marcat, însă pe ambalaj se tipărește un simbol de cel puțin 1 × 1 cm.

(6)   Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil și de neșters.

(7)   Pot fi acordate derogări de la cerințele de etichetare prevăzute de prezentul articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 22

Rapoarte naționale de punere în aplicare

(1)   Statele membre trimit Comisiei, la fiecare trei ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. Cu toate acestea, primul raport trebuie să acopere perioada până la 26 septembrie 2012.

(2)   Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unei scheme stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2). Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu șase luni înainte de începerea primei perioade pe care trebuie să o acopere raportul.

(3)   Statele membre informează, de asemenea, cu privire la orice măsuri pe care le iau pentru a încuraja realizările care influențează impactul bateriilor și al acumulatorilor asupra mediului, în special:

(a)

realizările, inclusiv măsurile voluntare luate de către producători, care permit reducerea cantităților de metale grele și de alte substanțe periculoase conținute în baterii și acumulatori;

(b)

noile tehnici de reciclare și de tratare;

(c)

participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;

(d)

cercetarea în domeniile respective și

(e)

măsurile adoptate pentru promovarea prevenirii deșeurilor.

(4)   Raportul este pus la dispoziția Comisiei în termen de nouă luni de la sfârșitul perioadei de trei ani respective sau, în cazul primului raport, până la 26 iunie 2013.

(5)   Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul prezentei directive asupra mediului și funcționării pieței interne, în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele membre, în conformitate cu alineatul (4).

Articolul 23

Reexaminarea

(1)   Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentei directive și impactul prezentei directive asupra mediului și funcționării pieței interne, după primirea de la statele membre, pentru a doua oară, a rapoartelor, în conformitate cu articolul 22 alineatul (4).

(2)   Al doilea raport pe care Comisia îl publică în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) include o evaluare a următoarelor aspecte ale prezentei directive:

(a)

relevanța unor noi măsuri de gestionare a riscului prezentat de bateriile și acumulatorii care conțin metale grele;

(b)

relevanța obiectivelor minime de colectare a tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, stabilite la articolul 10 alineatul (2), și posibilitatea introducerii unor noi obiective pentru anii următori, luând în considerare progresul tehnic și experiența practică dobândită în statele membre;

(c)

relevanța cerințelor minime de reciclare, stabilite la anexa III partea B, luând în considerare informațiile pe care le furnizează statele membre, progresul tehnic și experiența practică dobândită în statele membre.

(3)   După caz, raportul este însoțit de propuneri de reexaminare a dispozițiilor corespunzătoare ale prezentei directive.

Articolul 24

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de către comitetul instituit în temeiul articolului 18 din Directiva 2006/12/CE.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 25

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre comunică măsurile respective Comisiei, până la 26 septembrie 2008, și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 26

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 26 septembrie 2008.

Atunci când statele membre adoptă astfel de acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei i se comunică de către statele membre textele tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative existente adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 27

Acorduri voluntare

(1)   Cu condiția ca obiectivele stabilite de prezenta directivă să fie îndeplinite, statele membre pot transpune dispozițiile articolelor 8, 15 și 20 prin intermediul unor acorduri între autoritățile competente și operatorii economici interesați. Aceste acorduri îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

să fie aplicabile;

(b)

să specifice obiectivele și termenele corespunzătoare;

(c)

să fie publicate în Jurnalul Oficial național sau într-un document oficial la fel de accesibil publicului și să fie transmise Comisiei.

(2)   Rezultatele obținute trebuie să facă obiectul unei verificări periodice, sunt comunicate autorităților competente și Comisiei și sunt disponibile publicului în condițiile stabilite prin acord.

(3)   Autoritățile competente se asigură că se examinează progresul realizat în temeiul acestor acorduri.

(4)   În cazul nerespectării acordurilor, statele membre pun în aplicare dispozițiile relevante ale prezentei directive prin acte cu putere de lege și acte administrative.

Articolul 28

Abrogare

Directiva 91/157/CEE se abrogă cu efect începând de la 26 septembrie 2008.

Trimiterile la Directiva 91/157/CEE se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 30

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 6 septembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 96, 21.4.2004, p. 29.

(2)  JO C 117, 30.4.2004, p. 5.

(3)  JO C 121, 30.4.2004, p. 35.

(4)  Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 354), Poziția comună a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 264 E, 25.10.2005, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iulie 2006.

(5)  JO C 30, 4.2.1988, p. 1.

(6)  JO L 78, 26.3.1991, p. 38. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1).

(7)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 345, 31.12.2003, p. 106).

(9)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(10)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(12)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(13)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(14)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(15)  JO L 269, 21.10.2000, p. 34. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/673/CE a Consiliului (JO L 254, 30.9.2005, p. 69).

(16)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/310/CE a Comisiei (JO L 115, 28.4.2006, p. 38).

(17)  JO L 144, 4.6.1997, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/29/CE (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

(18)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006.

(19)  JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al Comisiei (JO L 131, 25.5.2005, p. 38).

(20)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(21)  JO L 114, 24.4.2001, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 196/2006 al Comisiei (JO L 32, 4.2.2006, p. 4).

(22)  JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).

(23)  JO L 166, 1.7.1999, p. 6. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 105/2005 al Comisiei (JO L 20, 22.1.2005, p. 9).

(24)  JO L 185, 17.7.1999, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 105/2005.


ANEXA I

MONITORIZAREA RESPECTĂRII OBIECTIVELOR DE COLECTARE STABILITE LA ARTICOLUL 10

An

Data colectării

Calcul

Cerință de raportare

X (*)+1

Vânzări în anul 1 (S1)

 

 

 

X + 2

Vânzări în anul 2 (S2)

 

X + 3

Vânzări în anul 3 (S3)

Colectare în anul 3 (C3)

Rata de colectare (RC3) =

3*C3/(S1 + S2 + S3)

 

X + 4

Vânzări în anul 4 (S4)

Colectare în anul 4 (C4)

Rata de colectare (RC4) =

3*C4/(S2 + S3 + S4)

(Obiectiv stabilit la 25 %)

 

X + 5

Vânzări în anul 5 (S5)

Colectare în anul 5 (C5)

Rata de colectare (RC5) =

3*C5/(S3 + S4 + S5)

RC4

X + 6

Vânzări în anul 6 (S6)

Colectare în anul 6 (C6)

Rata de colectare (RC6) =

3*C6/(S4 + S5 + S6)

RC5

X + 7

Vânzări în anul 7 (S7)

Colectare în anul 7 (C7)

Rata de colectare (RC7) =

3*C7/(S5 + S6 + S7)

RC6

X + 8

Vânzări în anul 8 (S8)

Colectare în anul 8 (C8)

Rata de colectare (RC8) =

3*C8/(S6 + S7 + S8)

(Obiectiv stabilit la 45 %)

RC7

X + 9

Vânzări în anul 9 (S9)

Colectare în anul 9 (C9)

Rata de colectare (RC9) =

3*C9/(S7 + S8 + S9)

RC8

X + 10

Vânzări în anul 10 (S10)

Colectare în anul 10 (C10)

Rata de colectare (RC10) =

3*C10/(S8 + S9 + S10)

RC9

X + 11

Etc.

Etc.

Etc.

RC10

Etc.

 

 

 

 


(*)  Anul X este anul care include data menționată la articolul 26.


ANEXA II

SIMBOLURI PENTRU BATERII, ACUMULATORI ȘI GRUPURI DE BATERII ÎN VEDEREA COLECTĂRII SEPARATE

Simbolul care indică faptul că toate bateriile și acumulatorii fac obiectul unei „colectări separate” reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos:

Image


ANEXA III

CERINȚE DETALIATE PRIVIND TRATAREA ȘI RECICLAREA

PARTEA A: TRATAREA

1.

Tratarea include, cel puțin, îndepărtarea tuturor fluidelor și acizilor.

2.

Tratarea și orice depozitare, inclusiv depozitarea temporară, în instalațiile de tratare se desfășoară în amplasamente cu suprafețe impermeabile și acoperiș adecvat rezistent la intemperii sau în containere corespunzătoare.

PARTEA B: RECICLAREA

3.

Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri minime de eficiență privind reciclarea:

(a)

reciclarea a 65 % din greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conținutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitând în același timp costurile excesive;

(b)

reciclarea a 75 % din greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea conținutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitând în același timp costurile excesive și

(c)

reciclarea a 50 % din greutatea medie a celorlalte deșeuri de baterii și acumulatori.