EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0066

Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ Tekst značajan za EGP

OJ L 266, 26.9.2006, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 215 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 215 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 88 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj

13/Sv. 56

HR

Službeni list Europske unije

88


32006L0066


L 266/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2006/66/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. rujna 2006.

o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1. i članak 95. stavak 1. u vezi s člancima 4., 6. i 21. ove Direktive,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4), s obzirom na zajednički tekst koji je odobrio Odbor za mirenje 22. lipnja 2006.,

budući da:

(1)

Poželjno je uskladiti nacionalne mjere u vezi s baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima. Primarni cilj ove Direktive je smanjiti negativni utjecaj baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora na okoliš, čime se doprinosi zaštiti, očuvanju i poboljšanju kvalitete okoliša. Pravna osnova za to je članak 175. stavak 1. Ugovora. Međutim, također je potrebno poduzeti mjere na razini Zajednice na temelju članka 95. stavka 1. Ugovora čiji je cilj uskladiti zahtjeve koji se tiču sadržaja teških metala i označivanja baterija i akumulatora kako bi se jamčilo neometano djelovanje unutarnjeg tržišta i izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja unutar Zajednice.

(2)

Priopćenje Komisije od 30. srpnja 1996. o preispitivanju strategije Zajednice za gospodarenje otpadom utvrdilo je smjernice buduće politike Zajednice o otpadu. Ovo Priopćenje naglašava potrebu za smanjenjem količina opasnih tvari u otpadu i ističe potencijalne prednosti pravila na razini Zajednice koja ograničavaju prisutnost takvih tvari u proizvodima i u proizvodnim procesima. Ono nadalje utvrđuje da, kada je stvaranje otpada neizbježno, otpad treba ponovo iskoristiti ili oporabiti radi njegovog materijala ili energije.

(3)

Rezolucija Vijeća od 25. siječnja 1988. o programu djelovanja Zajednice za borbu protiv onečišćenja okoliša kadmijem (5) naglašava da su ograničenje korištenja kadmija na slučajeve kada ne postoji odgovarajuća alternativa te skupljanje i recikliranje baterija koje sadrže kadmij glavni elementi strategije za kontrolu kadmija u interesu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

(4)

Direktiva Vijeća 91/157/EEZ od 18. ožujka 1991. o baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari (6) dovela je do približavanja zakona država članica na ovom području. Međutim, ciljevi ove Direktive nisu u potpunosti ostvareni. Odluka br. 1600/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. o utvrđivanju Šestog programa djelovanja Zajednice za okoliš (7) i Direktiva 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (8) također ističu potrebu za preispitivanjem Direktive 91/157/EEZ. Direktivu 91/157/EEZ stoga treba preispitati i zamijeniti radi jasnoće.

(5)

Kako bi se postigli ciljevi u vezi s okolišem, ova Direktiva zabranjuje stavljanje na tržište određenih baterija i akumulatora koji sadrže živu ili kadmij. Ona također promiče visoku razinu skupljanja i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora kao i poboljšanu ekološku učinkovitost svih subjekata uključenih u životni ciklus baterija i akumulatora, npr. proizvođača, distributera i krajnjih korisnika, a posebno onih subjekata koji su izravno uključeni u obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora. Posebna pravila za ovo dopunjuju postojeće zakonodavstvo Zajednice o otpadu, a posebno Direktivu 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (9), Direktivu Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (10) i Direktivu 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada (11).

(6)

Kako bi se spriječilo odbacivanje otpadnih baterija i akumulatora na način koji onečišćuje okoliš i kako bi se izbjegla zabuna kod krajnjih korisnika u vezi s različitim zahtjevima gospodarenja otpadom za različite baterije i akumulatore, ova Direktiva se treba primijeniti na sve baterije i akumulatore stavljene na tržište unutar Zajednice. Tako široko područje primjene također jamči ekonomičnost razina skupljanja i recikliranja kao i optimalno očuvanje resursa.

(7)

Pouzdane baterije i akumulatori bitni su za sigurnost mnogih proizvoda, uređaja i usluga i čine važan izvor energije u našem društvu.

(8)

Potrebno je razlikovati prijenosne baterije i akumulatore s jedne strane i industrijske i automobilske baterije i akumulatore s druge strane. Odlaganje industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora na odlagališta ili spaljivanjem treba zabraniti.

(9)

Primjeri industrijskih baterija i akumulatora uključuju baterije i akumulatore koji se koriste za rezervno ili pomoćno napajanje električnom energijom u bolnicama, zračnim lukama ili uredima, baterije i akumulatore koji se koriste u vlakovima ili zrakoplovima i baterije i akumulatore koji se koriste na naftnim platformama na moru ili u svjetionicima. Primjeri također uključuju baterije i akumulatore namijenjene isključivo za ručne terminale za naplatu u trgovinama i restoranima, čitače bar kodova u trgovinama, profesionalnu videoopremu za TV kanale i profesionalne studije, rudarske i ronilačke svjetiljke pričvršćene na rudarske kacige i ronilačku opremu za profesionalce, pomoćne baterije i akumulatore za električna vrata kako se ne bi blokirala i ozlijedila ljude, baterije i akumulatore koji se koriste za instrumente i za razne vrste mjerenja i instrumentalnu opremu i baterije i akumulatore koji se koriste u vezi sa solarnim pločama, fotovoltaičnim i drugim načinima primjene obnovljive energije. Industrijske baterije i akumulatori također uključuju baterije i akumulatore koji se koriste u električnim vozilima, kao što su električni automobili, invalidska kolica, bicikli, vozilima u zračnim lukama i automatskim transportnim vozilima. Pored ovog neiscrpnog popisa primjera, svaku bateriju ili akumulator koji nije zapečaćen i koji nije automobilski treba smatrati industrijskim.

(10)

Primjeri prijenosnih baterija i akumulatora, odnosno sve zapečaćene baterije i akumulatori koje prosječna osoba može bez teškoća prenositi u ruci i koji nisu ni automobilske baterije ili akumulatori niti industrijske baterije i akumulatori, uključuju jednostruke baterije (kao što su baterije AA i AAA) i baterije i akumulatore koje koriste potrošači ili profesionalci u mobilnim telefonima, prijenosnim računalima, bežičnim električnim alatima, igračkama i kućanskim aparatima kao što su električne četkice za zube, brijaći aparati i ručni usisivači (uključujući sličnu opremu koja se koristi u školama, trgovinama, restoranima, zračnim lukama, uredima ili bolnicama) i bilo koju bateriju ili akumulator koji potrošač može koristiti za normalnu primjenu u kućanstvu.

(11)

Komisija treba procijeniti potrebu za prilagodbom ove Direktive, vodeći računa o raspoloživim tehničkim i znanstvenim dokazima. Posebno, Komisija treba preispitati odredbu o izuzimanju od zabrane primjene kadmija predviđeno za prijenosne baterije i akumulatore namijenjene za korištenje u bežičnim električnim alatima. Primjeri bežičnih električnih alata su alati koje potrošači koriste za struganje, valjanje, brušenje, mrvljenje, piljenje, rezanje, striženje, bušenje, pravljenje rupa, utiskivanje, kovanje, zakivanje, pritezanje, poliranje ili sličnu obradu drva, metala i drugih materijala, kao i za košenje trave, rezidbu i za ostale vrtlarske radnje.

(12)

Komisija također treba nadzirati, a države članice trebaju poticati, tehnološki razvoj koji poboljšava ekološku učinkovitost baterija i akumulatora tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa, što uključuje i sudjelovanje u Programu Zajednice za upravljanje okolišem i neovisno ocjenjivanje (EMAS).

(13)

Kako bi se zaštitio okoliš, treba prikupiti otpadne baterije i akumulatore. Za prijenosne baterije i akumulatore treba utvrditi sustave skupljanja koji postižu visoku stopu skupljanja. To znači uspostavljanje sustava skupljanja tako da krajnji korisnici mogu na prikladan način i besplatno odložiti sve otpadne baterije i akumulatore. Potrebni su različiti sustavi skupljanja i načini financiranja za različite vrste baterija i akumulatora.

(14)

Poželjno je da države članice postignu visoku stopu skupljanja i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša i oporabe materijala u cijeloj Zajednici. Ova Direktiva stoga treba postaviti minimalne ciljeve skupljanja i recikliranja za države članice. Potrebno je izračunati stopu skupljanja na temelju prosječne godišnje prodaje iz prethodnih godina, kako bi se za sve države članice dobili usporedivi ciljevi koji su razmjerni s nacionalnom razinom potrošnje baterija i akumulatora.

(15)

Treba utvrditi posebne zahtjeve recikliranja za baterije i akumulatore s kadmijem i olovom kako bi se postigla visoka razina recikliranja materijala u cijeloj Zajednici i kako bi se spriječile nejednakosti među državama članicama.

(16)

Sve zainteresirane strane trebaju sudjelovati u sustavima skupljanja, obrade i recikliranja. Ovim sustavima treba biti cilj izbjegavanje diskriminacije prema uvoznim baterijama i akumulatorima, prepreka trgovini ili narušavanja tržišnog natjecanja.

(17)

Sustavi skupljanja i recikliranja trebaju biti optimizirani, posebno kako bi se smanjili troškovi i negativni utjecaj transporta na okoliš. Sustavi obrade i recikliranja trebaju koristiti najbolje raspoložive tehnike, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 11. Direktive Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (12). Definicija recikliranja treba isključiti energetsku oporabu. Koncept energetske oporabe utvrđen je u drugim instrumentima Zajednice.

(18)

Baterije i akumulatori mogu se skupljati pojedinačno, nacionalnim sustavima skupljanja baterija ili zajedno s otpadnom električnom i elektroničkom opremom, nacionalnim sustavima skupljanja uspostavljenima na temelju Direktive 2002/96/EZ. U ovom posljednjem slučaju, kao obvezni minimalni zahtjev obrade, baterije i akumulatore treba odstraniti iz skupljene otpadne električne i elektroničke opreme. Nakon što su odstranjene iz otpadne električne i elektroničke opreme, baterije i akumulatori postaju podložni zahtjevima ove Direktive, posebno što se tiče postizanja ciljeva skupljanja, te su podložni zahtjevima recikliranja.

(19)

Temeljna načela financiranja upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima trebaju biti utvrđena na razini Zajednice. Programi financiranja trebaju pomoći u postizanju visokih stopa skupljanja i recikliranja i u ostvarivanju načela odgovornosti proizvođača. Svi proizvođači trebaju biti registrirani kao što je određeno ovom Direktivom. Proizvođači trebaju financirati troškove skupljanja, obrade i recikliranja svih skupljenih baterija i akumulatora umanjene za prihod ostvaren prodajom obnovljenih materijala. Međutim, u određenim okolnostima, može se opravdati primjena de minimis pravila na male proizvođače.

(20)

Za uspješno skupljanje potrebno je pribaviti informacije krajnjim korisnicima o poželjnosti odvojenog skupljanja, raspoloživim programima skupljanja, a važna je i uloga krajnjih korisnika u gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima. Treba razraditi detaljne postupke za sustav označavanja koji će krajnjim korisnicima pružiti transparentne, pouzdane i jasne informacije o baterijama i akumulatorima i svim teškim metalima koje sadrže.

(21)

Ako države članice, kako bi postigle ciljeve ove Direktive, a posebno kako bi postigle visoke stope odvojenog skupljanja i recikliranja, koriste gospodarske instrumente kao što su diferencijalne porezne stope, o tome trebaju obavijestiti Komisiju.

(22)

Potrebni su pouzdani i usporedivi podaci o količinama skupljenih i recikliranih baterija i akumulatora koji su stavljeni na tržište, kako bi se izvršio nadzor o tome jesu li postignuti ciljevi ove Direktive.

(23)

Države članice trebaju utvrditi pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu primjenu. Ove kazne trebaju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(24)

U skladu sa stavkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (13), države članice se potiče da izrade svoje vlastite tablice, za sebe i u interesu Zajednice, koje će, što je više moguće, prikazati korelaciju između ove Direktive i mjera prenošenja te ih učiniti dostupnim javnosti.

(25)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (14).

(26)

S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest zaštitu okoliša i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice zbog njezina opsega i učinka, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelima supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti, kako je navedeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ovih ciljeva.

(27)

Ova Direktiva se primjenjuje ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo Zajednice o zahtjevima sigurnosti, kvalitete i zdravlja i posebno zakonodavstvo Zajednice o gospodarenju otpadom, a posebno Direktivu 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (15) i Direktivu 2002/96/EZ.

(28)

Što se tiče odgovornosti proizvođača, proizvođači baterija i akumulatora i proizvođači ostalih proizvoda koji sadrže bateriju ili akumulator odgovorni su za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima koje stavljaju na tržište. Potreban je fleksibilan pristup koji omogućuje financijskim programima odražavati različite nacionalne okolnosti i voditi računa o postojećim sustavima, posebno onima usklađenim s Direktivama 2000/53/EZ i 2002/96/EZ, pritom izbjegavajući dvostruko zaračunavanje.

(29)

Direktiva 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (16) ne primjenjuje se na baterije i akumulatore koji se koriste u električnoj i elektroničkoj opremi.

(30)

Automobilske i industrijske baterije i akumulatori koji se koriste u vozilima trebaju zadovoljavati zahtjeve Direktive 2000/53/EZ, a posebno njenog članka 4. Stoga treba zabraniti korištenje kadmija u industrijskim baterijama i akumulatorima za električna vozila, osim ako nisu izuzeti od zabrane na temelju Priloga II. toj Direktivi,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju:

1.

pravila o stavljanju baterija i akumulatora na tržište, a posebno o zabrani stavljanja na tržište onih baterija i akumulatora koji sadrže opasne tvari; i

2.

posebna pravila za skupljanje, obradu, recikliranje i odlaganje otpadnih baterija i akumulatora koja dopunjuju odgovarajuće zakonodavstvo Zajednice o otpadu s ciljem promicanja visoke stope skupljanja i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora.

Ona nastoji poboljšati ekološku učinkovitost baterija i akumulatora i aktivnosti svih gospodarskih subjekata uključenih u životni ciklus baterija i akumulatora, na primjer proizvođača, distributera i krajnjih korisnika, a posebno onih subjekata koji su izravno uključeni u obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na sve vrste baterija i akumulatora, bez obzira na njihov oblik, volumen, težinu, materijalni sastav ili uporabu. Njezina primjena ne dovodi u pitanje direktive 2000/53/EZ i 2002/96/EZ.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na baterije i akumulatore koji se koriste u:

(a)

opremi u vezi sa za zaštitom bitnih sigurnosnih interesa država članica, oružjem, streljivom i ratnim materijalom, uz isključenje proizvoda koji nisu namijenjeni posebno u vojne svrhe;

(b)

opremi namijenjenoj za upućivanje u svemir.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„baterija” ili „akumulator” znači svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se mogu puniti);

2.

„baterijski sklop” znači svaki niz baterija ili akumulatora koji su međusobno povezani i/ili zapečaćeni u vanjski omot tako da čine cjelovitu jedinicu koju krajnji korisnik ne treba razdvajati ili otvarati;

3.

„prijenosna baterija ili akumulator” znači svaka baterija, gumbasta ćelija, baterijski sklop ili akumulator koji:

(a)

je zapečaćen; i

(b)

se može prenositi u ruci; i

(c)

nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator;

4.

„gumbasta ćelija” znači svaka mala okrugla i prijenosna baterija ili akumulator čiji je promjer veći od visine i koja se koristi u posebne svrhe kao što su slušna pomagala, satovi, mala prijenosna oprema i sigurnosno napajanje;

5.

„automobilska baterija ili akumulator” znači svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje;

6.

„industrijska baterija ili akumulator” znači svaka baterija ili akumulator namijenjen isključivo za industrijsko ili profesionalno korištenje ili za korištenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila;

7.

„otpadna baterija ili akumulator” znači svaka baterija ili akumulator za otpad u smislu članka 1. stavka 1. točke (a) Direktive 2006/12/EZ;

8.

„recikliranje” znači prerada otpadnih materijala u proizvodnom procesu u njihovu prvotnu namjenu ili u druge svrhe, ali isključujući obnovu energije;

9.

„odlaganje” znači svaka odgovarajuća radnja predviđena u Prilogu II.A Direktivi 2006/12/EZ;

10.

„obrada” znači svaka aktivnost koja se izvodi nad otpadnim baterijama i akumulatorima nakon što su predani u postrojenje na razvrstavanje, pripremu za recikliranje ili pripremu za odlaganje;

11.

„uređaj” znači svaka električna ili elektronička opremu, kao što je određeno Direktivom 2002/96/EZ, koja se u potpunosti ili djelomično napaja energijom dobivenom iz baterija ili akumulatora ili koja ima sposobnost takvog napajanja;

12.

„proizvođač” znači svaka osoba u državi članici, neovisno od primijenjene tehnike prodaje, uključujući komunikaciju na daljinu kao što je određeno u Direktivi 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu (17), koja baterije ili akumulatore, uključujući one ugrađene u aparate ili vozila, prvi put stavlja na državno područje te države članice na profesionalnoj osnovi;

13.

„distributer” znači svaka osoba koja krajnjem korisniku na profesionalnoj osnovi nabavlja baterije i akumulatore;

14.

„stavljanje na tržište” znači dostavljanje ili stavljanje na raspolaganje, za naplatu ili besplatno, trećoj strani unutar Zajednice i uključuje uvoz u carinsko područje Zajednice;

15.

„gospodarski subjekti” znači svaki proizvođač, distributer, sakupljač i svaki subjekt koji sudjeluje u recikliranju ili nekoj drugoj preradi;

16.

„bežični električni alat” znači svaki ručni uređaj koji se napaja iz baterije ili akumulatora i koji je namijenjen za aktivnosti održavanja, gradnje ili vrtlarstva;

17.

„stopa skupljanja” označava, za određenu državu članicu u određenoj kalendarskoj godini, postotak dobiven dijeljenjem mase otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora sakupljenih u skladu s člankom 8. stavkom 1. ove Direktive ili Direktive 2002/96/EZ u toj kalendarskoj godini s prosječnom masom prijenosnih baterija i akumulatora koje proizvođači ili prodaju izravno krajnjim korisnicima ili isporučuju trećim stranama radi prodaje krajnjim korisnicima u toj državi članici tijekom te kalendarske godine i prethodne dvije kalendarske godine.

Članak 4.

Zabrane

1.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2000/53/EZ, države članice zabranjuju stavljanje na tržište:

(a)

svih baterija ili akumulatora, ugrađenih u uređaje ili ne, koji sadrže više od 0,0005 % žive po masi; i

(b)

prijenosnih baterija ili akumulatora, uključujući one koji su ugrađeni u uređaje, koji sadrže više od 0,002 % kadmija po masi.

2.   Zabrana navedena u stavku 1. točki (a) ne primjenjuje se na gumbaste ćelije sa sadržajem žive ne više od 2 % po masi.

3.   Zabrana navedena u stavku 1. točki (b) ne primjenjuje se na prijenosne baterije i akumulatore koji su namijenjeni za korištenje u:

(a)

sigurnosnim i alarmnim sustavima, uključujući sigurnosnu rasvjetu;

(b)

medicinskoj opremi; ili

(c)

bežičnim električnim alatima.

4.   Komisija preispituje izuzeće od zabrane navedeno u stavku 3. točki (c) i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću do 26. rujna 2010., prema potrebi zajedno s odgovarajućim prijedlozima u pogledu zabrane kadmija u baterijama i akumulatorima.

Članak 5.

Povećana ekološka učinkovitost

Države članice koje imaju proizvođače s poslovnim nastanom na njihovom državnom području promiču istraživanja i potiču poboljšanja u cjelokupnoj ekološkoj učinkovitosti baterija i akumulatora kroz cijeli njihov životni ciklus, kao i razvoj i stavljanje na tržište baterija i akumulatora koji sadrže manje količine opasnih tvari ili koji sadrže manje onečišćujuće tvari, posebno one koje služe kao nadomjestak za živu, kadmij i olovo.

Članak 6.

Stavljanje na tržište

1.   Države članice, zbog razloga predviđenih ovom Direktivom, ne ometaju, zabranjuju niti ograničavaju stavljanje na tržište na svom državnom području baterija i akumulatora koji udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

2.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima se jamči da baterije ili akumulatori koji ne ispunjavaju zahtjeve ove Direktive nisu stavljeni na tržište ili da su s njega povučeni.

Članak 7.

Najvažniji cilj

Države članice, s obzirom na utjecaj transporta na okoliš, poduzimaju potrebne mjere kako bi se što je više moguće vršilo odvojeno skupljanje otpadnih baterija i akumulatora i kako bi se smanjilo odlaganje baterija i akumulatora kao miješanog komunalnog otpada s ciljem postizanja visoke razine recikliranja svih otpadnih baterija i akumulatora.

Članak 8.

Sustavi skupljanja

1.   Države članice osiguravaju funkcioniranje odgovarajućih sustava skupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora. Takvi sustavi:

(a)

omogućuju krajnjim korisnicima odlaganje otpadnih prijenosnih baterija ili akumulatora na pristupačnom skupljalištu u njihovoj blizini, uzimajući u obzir gustoću naseljenosti;

(b)

zahtijevaju od distributera da besplatno preuzimaju otpadne prijenosne baterije ili akumulatore prilikom isporuke prijenosnih baterija ili akumulatora, osim ako procjena pokaže da su alternativni postojeći sustavi barem jednako učinkoviti u postizanju ekoloških ciljeva ove Direktive. Države članice ovakve procjene objavljuju;

(c)

omogućuju krajnjim korisnicima besplatno odlaganje otpadnih prijenosnih baterija ili akumulatora te ih ne obvezuju na kupnju nove baterije ili akumulatora;

(d)

mogu se provoditi zajedno sa sustavima navedenim u članku 5. stavku 2. Direktive 2002/96/EZ.

Skupljališta uspostavljena u skladu s točkom (a) ovog stavka nisu podložna zahtjevima registracije ili dozvole u okviru Direktive 2006/12/EZ ili Direktive Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (18).

2.   Pod uvjetom da sustavi zadovoljavaju kriterije navedene u stavku 1., države članice mogu:

(a)

zahtijevati od proizvođača da uspostave ovakve sustave;

(b)

zahtijevati od ostalih gospodarskih subjekata da sudjeluju u ovakvim sustavima;

(c)

održavati postojeće sustave.

3.   Države članice osiguravaju da proizvođači industrijskih baterija i akumulatora ili treće stranke koje djeluju u njihovo ime preuzmu otpadne industrijske baterije i akumulatore od krajnjih korisnika, bez obzira na kemijski sastav i porijeklo. Nezavisne treće stranke mogu također skupljati industrijske baterije i akumulatore.

4.   Države članice osiguravaju da proizvođači automobilskih baterija i akumulatora, ili treće stranke, uspostave sustave skupljanja otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od krajnjih korisnika ili s pristupačnih skupljališta u njihovoj blizini, kad se skupljanje ne vrši u okviru sustava navedenih u članku 5. stavku 1. Direktive 2000/53/EZ. U slučaju automobilskih baterija i akumulatora iz privatnih, nekomercijalnih vozila, ovakvi sustavi omogućuju krajnjim korisnicima besplatno odlaganje otpadnih baterija ili akumulatora, bez obveza za kupnjom nove baterije ili akumulatora.

Članak 9.

Gospodarski instrumenti

Države članice mogu koristiti gospodarske instrumente kako bi promicale skupljanje otpadnih baterija i akumulatora ili kako bi promicale korištenje baterija i akumulatora koji sadrže manje onečišćujuće tvari, na primjer uvođenjem diferencijalnih poreznih stopa. Ako to učine, o mjerama za primjenu ovih instrumenata obavješćuju Komisiju.

Članak 10.

Ciljevi skupljanja

1.   Države članice prvi put izračunavaju stopu skupljanja u odnosu na petu punu kalendarsku godinu nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2002/96/EZ, godišnji rezultati skupljanja i prodaje uključuju baterije i akumulatore ugrađene u uređaje.

2.   Države članice trebaju postići sljedeće najniže stope skupljanja:

(a)

25 % do 26. rujna 2012.;

(b)

45 % do 26. rujna 2016.

3.   Države članice nadziru stope skupljanja godišnje prema sustavu izloženom u Prilogu I. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (19), države članice šalju izvješća Komisiji u roku od šest mjeseci od kraja dotične kalendarske godine. Izvješća navode način pribavljanja podataka potrebnih za izračunavanje stope skupljanja.

4.   U skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2.:

(a)

mogu se utvrditi prijelazne odredbe za rješavanje teškoća s kojima se države članice suočavaju u ispunjavanju zahtjeva iz stavka 2. koje nastaju kao rezultat posebnih nacionalnih okolnosti;

(b)

utvrđuje se zajednička metodologija izračunavanja godišnje prodaje prijenosnih baterija i akumulatora krajnjim korisnicima do 26. rujna 2007.

Članak 11.

Uklanjanje otpadnih baterija i akumulatora

Države članice osiguravaju da proizvođači oblikuju uređaje tako da se otpadne baterije i akumulatori mogu lako ukloniti. Uređaje u koje su ugrađene baterije i akumulatori prate upute koje pokazuju na koji način se one mogu sigurno ukloniti te, ako je potrebno, obavješćuju krajnje korisnike o vrsti ugrađenih baterija i akumulatora. Ove odredbe ne primjenjuju se kada je, zbog sigurnosti, učinkovitosti, medicinske i podatkovne cjelovitosti, potrebno kontinuirano napajanje energijom koje zahtijeva trajnu povezanost između uređaja i baterije ili akumulatora.

Članak 12.

Obrada i recikliranje

1.   Države članice osiguravaju da najkasnije do 26. rujna 2009.:

(a)

proizvođači ili treće stranke uspostave sustave koristeći najbolju raspoloživu tehniku, u smislu zaštite zdravlja i okoliša, kako bi omogućili obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora; i

(b)

sve baterije i akumulatore koji se mogu identificirati i koji su skupljeni u skladu s člankom 8. ove Direktive ili u skladu s Direktivom 2002/96/EZ prođu obradu i recikliranje kroz sustave koji su, kao minimum, usklađeni sa zakonodavstvom Zajednice, posebno u pogledu zdravlja, sigurnosti i upravljanja otpadom.

Međutim, države članice mogu, u skladu s Ugovorom, odložiti skupljene prijenosne baterije ili akumulatore koji sadrže kadmij, živu ili olovo na odlagališta ili u podzemna skladišta kada ne postoji održivo krajnje tržište. Države članice mogu također, u skladu s Ugovorom, odložiti skupljene prijenosne baterije ili akumulatore koji sadrže kadmij, živu ili olovo na odlagališta ili u podzemna skladišta kao dio strategije isključenja teških metala koja, na temelju detaljne procjene ekoloških, gospodarskih i socijalnih utjecaja, pokazuje da je ova opcija odlaganja prikladnija od recikliranja.

Države članice objavljuju ovu procjenu i obavješćuju Komisiju o prijedlogu mjera u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (20).

2.   Obrada ispunjava minimalne zahtjeve navedene u Prilogu III. dijelu A.

3.   Kada se baterije ili akumulatori skupljaju zajedno s otpadnom električnom i elektroničkom opremom na temelju Direktive 2002/96/EZ, baterije ili akumulatori uklanjaju se iz skupljene otpadne električne i elektroničke opreme.

4.   Procesi recikliranja ispunjavaju zahtjeve za učinkovitost recikliranja i pridružene postupke navedene u Prilogu III. dijelu B najkasnije do 26. rujna 2011.

5.   Države članice podnose izvješće o postignutim razinama recikliranja svake dotične kalendarske godine i o tome je li postignuta učinkovitost navedena u Prilogu III. dijelu B. One šalju podatke Komisiji u roku od šest mjeseci od kraja dotične kalendarske godine.

6.   Prilog III. može se prilagoditi ili dopuniti kako bi vodio računa o tehničkom ili znanstvenom napretku u skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2. Posebno:

(a)

detaljna pravila o izračunavanju učinkovitosti recikliranja dodaju se najkasnije do 26. ožujka 2010.; i

(b)

redovito se procjenjuje minimalna učinkovitost recikliranja te se prilagođava najboljim raspoloživim tehnikama u smislu razvoja navedenog u stavku 1. drugom podstavku.

7.   Prije predlaganja bilo kakvih izmjena Priloga III. Komisija se savjetuje s mjerodavnim dionicima, posebno s proizvođačima, subjektima za skupljanje, recikliranje i obradu, ekološkim organizacijama, udrugama potrošača i udrugama poslodavaca. O ishodu ovog savjetovanja obavješćuje odbor naveden u članku 24. stavku 1.

Članak 13.

Nove tehnologije recikliranja

1.   Države članice potiču razvoj novih tehnologija recikliranja i prerade i promiču istraživanja u vezi s rentabilnim postupcima recikliranja koji nisu štetni za okoliš za sve vrste baterija i akumulatora.

2.   Države članice potiču uvođenje potvrđenih programa za upravljanje okolišem u postrojenja za preradu u skladu s Uredbom (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19.ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u Programu Zajednice za upravljanje okolišem i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (21).

Članak 14.

Odlaganje

Države članice zabranjuju odlaganje na odlagalištima ili spaljivanje otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora. Međutim, ostaci bilo kojih baterija i akumulatora koji su prošli i obradu i recikliranje u skladu s člankom 12. stavkom 1. mogu se odložiti na odlagališta ili spaliti.

Članak 15.

Izvoz

1.   Obrada i recikliranje mogu se izvršiti izvan određene države članice ili izvan Zajednice, pod uvjetom da su pošiljke otpadnih baterija i akumulatora u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze (22).

2.   Otpadne baterije i akumulatori koji se izvoze izvan Zajednice u skladu s Uredbom (EEZ) br. 259/93, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1420/1999 od 29. travnja 1999. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (23) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1547/1999 od 12. srpnja 1999. o utvrđivanju kontrolnih postupaka, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93, koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje na koje se ne primjenjuje završna verzija Odluke OECD C(92)39 (24), smatraju se dijelom ispunjavanja obveza i učinkovitosti utvrđenih u Prilogu III. ovoj Direktivi samo ako postoji čvrst dokaz da se postupak recikliranja odvija pod uvjetima jednakim zahtjevima ove Direktive.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka utvrđuju se u skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2.

Članak 16.

Financiranje

1.   Države članice osiguravaju da proizvođači, ili treće stranke koje djeluju u njihovo ime, financiraju sve neto troškove koji proizlaze iz:

(a)

skupljanja, obrade i recikliranja svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora skupljenih u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 2.; i

(b)

skupljanja, obrade i recikliranja svih otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora skupljenih u skladu s člankom 8. stavcima 3. i 4.

2.   Države članice osiguravaju da primjena stavka 1. izbjegava svako dvostruko zaračunavanje proizvođačima u slučaju baterija ili akumulatora skupljenih u okviru programa uspostavljenih u skladu s Direktivom 2000/53/EZ ili Direktivom 2002/96/EZ.

3.   Države članice obvezuju proizvođače, ili treće stranke koje djeluju u njihovo ime, da financiraju sve neto troškove koji proizlaze iz kampanja za informiranje javnosti o skupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

4.   Troškovi skupljanja, obrade i recikliranja se prilikom prodaje novih prijenosnih baterija ili akumulatora krajnjim korisnicima ne prikazuju odvojeno.

5.   Proizvođači i korisnici industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora mogu sklopiti sporazume koji određuju druge financijske mehanizme osim onih navedenih u stavku 1.

6.   Ovaj se članak primjenjuje na sve otpadne baterije i akumulatore, bez obzira na datum njihovog stavljanja na tržište.

Članak 17.

Registracija

Države članice osiguravaju da je svaki proizvođač registriran. Registracija je podložna istim postupovnim uvjetima u svakoj državi članici. Ovi uvjeti se utvrđuju u skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2.

Članak 18.

Mali proizvođači

1.   Države članice mogu izuzeti od zahtjeva članka 16. stavka 1. proizvođače koji s obzirom na veličinu nacionalnog tržišta stavljaju vrlo male količine baterija ili akumulatora na nacionalno tržište, pod uvjetom da to ne ometa pravilno funkcioniranje sustava skupljanja i recikliranja utvrđenih na temelju članka 8. i 12.

2.   Države članice objavljuju ovaj prijedlog mjera i razloge za njihovo predlaganje i o njima obavješćuju Komisiju i ostale države članice preko Odbora navedenog u članku 24. stavku 1.

3.   Komisija u roku od šest mjeseci od obavijesti, kako je navedeno u stavku 2., odobrava ili odbacuje prijedlog mjera nakon što je provjereno jesu li te mjere u skladu s razlozima navedenim u stavku 1. i da nisu sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine između država članica. U nedostatku odluke Komisije unutar tog razdoblja, prijedlog mjera smatra se odobrenim.

Članak 19.

Sudjelovanje

1.   Države članice osiguravaju da svi gospodarski subjekti i sva nadležna državna tijela mogu sudjelovati u sustavima skupljanja, obrade i recikliranja navedenim u članku 8. i 12.

2.   Ovi sustavi se također primjenjuju na baterije i akumulatore uvezene iz trećih zemalja pod nediskriminacijskim uvjetima i namijenjeni su izbjegavanju trgovinskih prepreka ili narušavanja tržišnog natjecanja.

Članak 20.

Informacije za krajnje korisnike

1.   Države članice osiguravaju, posebno kroz kampanje za informiranje, da su krajnji korisnici u potpunosti informirani o:

(a)

potencijalnim učincima tvari korištenih u baterijama i akumulatorima na okoliš i ljudsko zdravlje;

(b)

tome kako je poželjno ne odlagati otpadne baterije i akumulatore kao nerazvrstani komunalni otpad te ih treba skupljati odvojeno kako bi se olakšala obrada i recikliranje;

(c)

sustavima skupljanja i recikliranja koji su im na raspolaganju;

(d)

njihovoj ulozi u doprinošenju recikliranju otpadnih baterija i akumulatora;

(e)

značenju oznake prekrižene kante za otpad s kotačima prikazane u Prilogu II. i kemijskih oznaka Hg, Cd i Pb.

2.   Države članice mogu zahtijevati od gospodarskih subjekata da osiguraju neke ili sve informacije navedene u stavku 1.

3.   Kada države članice zahtijevaju od distributera da preuzmu otpadne prijenosne baterije i akumulatore u skladu s člankom 8., one jamče da će ovi distributeri obavijestiti krajnje korisnike o mogućnosti odlaganja otpadnih prijenosnih baterija ili akumulatora na njihovim prodajnim mjestima.

Članak 21.

Označivanje

1.   Države članice osiguravaju da su sve baterije, akumulatori i baterijski sklopovi prikladno označeni simbolom koji je prikazan u Prilogu II.

2.   Države članice osiguravaju da je kapacitet svih prijenosnih i automobilskih baterija i akumulatora naznačen na njima u vidljivom, čitljivom i neizbrisivom obliku do 26. rujna 2009. Detaljna pravila za primjenu ovog zahtjeva, uključujući usklađene metode određivanja kapaciteta i prikladnog korištenja utvrđuju se u skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2. najkasnije do 26. ožujka 2009.

3.   Baterije, akumulatori i gumbaste ćelije koje sadrže više od 0,0005 % žive, više od 0,002 % kadmija ili više od 0,004 % olova, označuju se kemijskim simbolom za odgovarajući metal: Hg, Cd ili Pb. Simbol koji označava sadržaj teškog metala tiskan je ispod oznake prikazane u Prilogu II. i prekriva područje od najmanje jedne četvrtine veličine te oznake.

4.   Simbol prikazan u Prilogu II. obuhvaća najmanje 3 % površine najveće plohe baterije, akumulatora ili baterijskog sklopa, do najveće dimenzije od 5 × 5 cm. U slučaju cilindričnih ćelija oznaka obuhvaća najmanje 1,5 % površine baterije ili akumulatora i ima najveću dimenziju od 5 × 5 cm.

5.   Kada je veličina baterije, akumulatora ili baterijskog sklopa takva da bi oznaka bila manja od 0,5 × 0,5 cm, baterija, akumulator ili baterijski sklop ne trebaju biti označeni, već se oznaka veličine najmanje 1 × 1 cm otisne na ambalaži.

6.   Oznake se tiskaju vidljivo, čitljivo i neizbrisivo.

7.   Izuzimanje od zahtjeva označavanja iz ovog članka može se ostvariti u skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2.

Članak 22.

Nacionalna izvješća o primjeni

1.   Države članice šalju Komisiji izvješće o primjeni ove Direktive svake tri godine. Međutim, prvo izvješće obuhvaća razdoblje do 26. rujna 2012.

2.   Izvješća se izrađuju na temelju upitnika ili nacrta utvrđenog u skladu s postupkom navedenim u članku 24. stavku 2. Upitnik ili nacrt šalje se državama članicama šest mjeseci prije početka prvog razdoblja koje pokriva izvješće.

3.   Države članice također izvještavaju o svim mjerama koje poduzimaju u poticanju razvoja koji se odnosi na utjecaj baterija i akumulatora na okoliš, a posebno o:

(a)

razvojnim mjerama, uključujući dobrovoljne korake koje poduzimaju proizvođači, smanjujući količine teških metala i drugih opasnih tvari sadržanih u baterijama i akumulatorima;

(b)

novim tehnikama recikliranja i obrade;

(c)

sudjelovanju gospodarskih subjekata u programima upravljanja okolišem;

(d)

istraživanjima u ovim područjima; i

(e)

poduzetim mjerama u promicanju sprečavanja nastajanja otpada.

4.   Izvješće se stavlja na raspolaganje Komisiji najkasnije devet mjeseci nakon završetka dotičnog trogodišnjeg razdoblja ili, u slučaju prvog izvješća, najkasnije do 26. lipnja 2013.

5.   Komisija objavljuje izvješće o primjeni ove Direktive i o utjecaju ove Direktive na okoliš kao i o funkcioniranju unutarnjeg tržišta najkasnije devet mjeseci nakon dobivanja izvješća država članica u skladu sa stavkom 4.

Članak 23.

Preispitivanje

1.   Komisija po drugi put preispituje primjenu ove Direktive i utjecaj ove Direktive na okoliš kao i funkcioniranje unutarnjeg tržišta nakon dobivanja izvješća država članica u skladu s člankom 22. stavkom 4.

2.   Drugo izvješće koje Komisija objavljuje u skladu s člankom 22. stavkom 5. uključuje procjenu sljedećih aspekata ove Direktive:

(a)

svrsishodnost daljnjih mjera upravljanja rizikom za baterije i akumulatore koji sadrže teške metale;

(b)

svrsishodnost minimalnih ciljeva skupljanja za sve otpadne prijenosne baterije i akumulatore navedene u članku 10. stavku 2., i mogućnost uvođenja daljnjih ciljeva u kasnijim godinama, vodeći računa o tehničkom napretku i praktičnom iskustvu stečenom u državama članicama;

(c)

svrsishodnost minimalnih zahtjeva recikliranja navedenih u Prilogu III. dijelu B, vodeći računa o informacijama koje pružaju države članice, tehničkom napretku i praktičnom iskustvu stečenom u državama članicama.

3.   Ako je potrebno, izvješće prate prijedlozi za preispitivanje povezanih odredaba ove Direktive.

Članak 24.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor ustanovljen na temelju članka 18. Direktive 2006/12/EZ.

2.   Kod pozivanja na ovaj članak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 25.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koja se primjenjuju zbog kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o ovim mjerama do 26. rujna 2008. te je bez odgađanja izvješćuju o svakoj naknadnoj izmjeni ovih mjera.

Članak 26.

Prenošenje

1.   Države članice donose potrebne zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive do 26. rujna 2008.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst svih postojećih zakona i drugih propisa donesenih u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 27.

Dobrovoljni sporazumi

1.   Pod uvjetom da su ciljevi utvrđeni u ovoj Direktivi postignuti, države članice mogu prenijeti odredbe iz članaka 8., 15. i 20. putem sporazuma između nadležnih tijela i dotičnih gospodarskih subjekata. Ovi sporazumi zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)

izvršni su;

(b)

moraju odrediti ciljeve s odgovarajućim rokovima;

(c)

moraju biti objavljeni u nacionalnom službenom listu ili nekom službenom dokumentu koji je jednako dostupan javnosti i dostavljeni Komisiji.

2.   Postignuti rezultati se moraju redovito nadzirati, prijavljivati nadležnim tijelima i Komisiji, te staviti na raspolaganje javnosti pod uvjetima utvrđenim u sporazumu.

3.   Nadležna tijela osiguravaju provjeravanje napretka postignutog u okviru ovih sporazuma.

4.   U slučajevima neusklađenosti sa sporazumima, države članice primjenjuju odgovarajuće odredbe ove Direktive putem zakonodavnih, regulatornih ili administrativnih mjera.

Članak 28.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 91/157/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od 26. rujna 2008.

Pozivanje na Direktivu 91/157/EEZ tumači se kao pozivanje na ovu Direktivu.

Članak 29.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 30.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 6. rujna 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

P. LEHTOMÄKI


(1)  SL C 96, 21.4.2004., str. 29.

(2)  SL C 117, 30.4.2004., str. 5.

(3)  SL C 121, 30.4.2004., str. 35.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 20. travnja 2004. (SL C 104 E, 30.4.2004., str. 354.), Zajedničko stajalište Vijeća od 18. srpnja 2005. (SL C 264 E, 25.10.2005., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 13. prosinca 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2006. (još nije objavljena u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 18. srpnja 2006.

(5)  SL C 30, 4.2.1988., str. 1.

(6)  SL L 78, 26.3.1991., str. 38. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 98/101/EZ (SL L 1, 5.1.1999., str. 1.).

(7)  SL L 242, 10.9.2002., str. 1.

(8)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2003/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 345, 31.12.2003., str. 106.).

(9)  SL L 114, 27.4.2006., str. 9.

(10)  SL L 182, 16.7.1999., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(11)  SL L 332, 28.12.2000., str. 91.

(12)  SL L 257, 10.10.1996., str. 26. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 33, 4.2.2006., str. 1.).

(13)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(14)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(15)  SL L 269, 21.10.2000., str. 34. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2005/673/EZ (SL L 254, 30.9.2005., str. 69.).

(16)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2006/310/EZ (SL L 115, 28.4.2006., str. 38.).

(17)  SL L 144, 4.6.1997., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/29/EZ (SL L 149, 11.6.2005., str. 22.).

(18)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 166/2006.

(19)  SL L 332, 9.12.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 783/2005 (SL L 131, 25.5.2005., str. 38.).

(20)  SL L 204. 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(21)  SL L 114, 24.4.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 196/2006 (SL L 32, 4.2.2006., str. 4.).

(22)  SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2557/2001 (SL L 349, 31.12.2001., str. 1.).

(23)  SL L 166, 1.7.1999., str. 6. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 105/2005 (SL L 20, 22.1.2005., str. 9.).

(24)  SL L 185, 17.7.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 105/2005.


PRILOG I.

NADZOR USKLAĐENOSTI S CILJEVIMA SKUPLJANJA UTVRĐENIM U ČLANKU 10.

Godina

Skupljanje podataka

Izračun

Obveza izvješćivanja

X (*) + 1

Prodaja u godini 1. (S1)

 

 

 

X + 2

Prodaja u godini 2. (S2)

 

X + 3

Prodaja u godini 3. (S3)

Skupljanje u godini 3. (C3)

Stopa skupljanja (CR3) =

3*C3/(S1 + S2 + S3)

 

X + 4

Prodaja u godini 4. (S4)

Skupljanje u godini 4. (C4)

Stopa skupljanja (CR4) =

3*C4/(S2 + S3 + S4)

(Cilj postavljen na 25 %)

 

X + 5

Prodaja u godini 5. (S5)

Skupljanje u godini 5. (C5)

Stopa skupljanja (CR5) =

3*C5/(S3 + S4 + S5)

CR4

X + 6

Prodaja u godini 6. (S6)

Skupljanje u godini 6. (C6)

Stopa skupljanja (CR6) =

3*C6/(S4 + S5 + S6)

CR5

X + 7

Prodaja u godini 7. (S7)

Skupljanje u godini 7. (C7)

Stopa skupljanja (CR7) =

3*C7/(S5 + S6 + S7)

CR6

X + 8

Prodaja u godini 8. (S8)

Skupljanje u godini 8. (C8)

Stopa skupljanja (CR8) =

3*C8/(S6 + S7 + S8)

(Cilj postavljen na 45 %)

CR7

X + 9

Prodaja u godini 9. (S9)

Skupljanje u godini 9. (C9)

Stopa skupljanja (CR9) =

3*C9/(S7 + S8 + S9)

CR8

X + 10

Prodaja u godini 10. (S10)

Skupljanje u godini 10. (C10)

Stopa skupljanja (CR10) =

3*C10/(S8 + S9 + S10)

CR9

X + 11

itd.

itd.

itd.

CR10

itd.

 

 

 

 


(*)  Godina X je godina koja uključuje datum naveden u članku 26.


PRILOG II.

SIMBOLI ZA BATERIJE, AKUMULATORE I BATERIJSKE SKLOPOVE ZA ODVOJENO SKUPLJANJE

Simbol koji označava „odvojeno skupljanje” za sve baterije i akumulatore je prekrižena kanta za otpad s kotačima prikazana dolje:

Image


PRILOG III.

DETALJNI ZAHTJEVI OBRADE I RECIKLIRANJA

DIO A: OBRADA

1.

Obrada minimalno uključuje uklanjanje svih tekućina i kiselina.

2.

Obrada i svako skladištenje, uključujući privremeno skladištenje, u objektima za obradu odvija se na lokacijama s nepropusnim površinama i prikladnim vodonepropusnim pokrovom ili u prikladnim spremnicima.

DIO B: RECIKLIRANJE

3.

Procesi recikliranja postižu sljedeću minimalnu učinkovitost recikliranja:

(a)

recikliranje 65 % prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova;

(b)

recikliranje 75 % prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova; i

(c)

recikliranje 50 % prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.


Top