EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_053_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 53

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 053

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 048

16

 

 

32006L0020

 

 

 

Директива 2006/20/ЕО на Комисията от 17 февруари 2006 година за изменение с цел нейното адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/221/ЕИО на Съвета относно резервоарите за течно гориво и задната ниско разположена защита на моторните превозни средства и техните ремаркета (1)

3

2006

L 065

22

 

 

32006L0026

 

 

 

Директива 2006/26/EO на Комисията от 2 март 2006 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета относно колесните селскостопански или горски трактори (1)

6

2006

L 065

27

 

 

32006L0028

 

 

 

Директива 2006/28/ЕО на Комисията от 6 март 2006 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директива 72/245/ЕИО на Съвета от 20 юни 1972 година относно радиосмущенията (електромагнитна съвместимост) на превозни средства и Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

12

2006

L 066

7

 

 

32006L0027

 

 

 

Директива 2006/27/ЕО на Комисията от 3 март 2006 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директиви 93/14/ЕИО на Съвета относно спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства и 93/34/ЕИО относно регламентираните обозначения на дву- и триколесните моторни превозни средства и на Директиви 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства и 97/24/ЕО относно някои компоненти и характеристики на дву- и триколесни моторни превозни средства (1)

15

2006

L 066

47

 

 

32006D0190

 

 

 

Решение на Комисията от 1 март 2006 година за изменение на Решение 97/808/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки (нотифицирано под номер C(2006) 553) (1)

25

2006

L 079

27

 

 

32006D0213

 

 

 

Решение на Комисията от 6 март 2006 година относно класификацията на характеристиките по реакция на огън на някои строителни материали за подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина (нотифицирано под номер C(2006) 655) (1)

28

2006

L 080

74

 

 

32006D0215

 

 

 

Решение на Комисията от 15 март 2006 година за създаването на експертна група на високо равнище за консултиране на Европейската комисия по въпросите на прилагането и развитието на стратегия i2010

33

2006

L 080

76

 

 

32006D0216

 

 

 

Решение на Комисията от 16 март 2006 година относно публикуването на изискванията на стандарт EN 143:2000 Средства за защита на дихателните органи — филтри за частици — изисквания, изпитвания, маркировка в съответствие с Директива 89/686/ЕИО на Съвета (лични предпазни средства) (нотифицирано под номер C(2006) 777) (1)

35

2006

L 082

10

 

 

32006L0033

 

 

 

Директива 2006/33/ЕО на Комисията от 20 март 2006 година за изменение на Директива 95/45/ЕО относно сънсет жълто FCF (E 110) и титаниев диоксид (E 171) (1)

38

2006

L 083

14

 

 

32006L0034

 

 

 

Директива 2006/34/ЕО на Комисията от 21 март 2006 година за изменение на приложението към Директива 2001/15/ЕО с цел включване на някои вещества (1)

42

2006

L 091

48

 

 

32006D0252

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 2006 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО относно регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (нотифицирано под номер C(2006) 899) (1)

44

2006

L 092

6

 

 

32006R0507

 

 

 

Регламент (ЕО) № 507/2006 на Комисията от 29 март 2006 година за издаване на разрешения за търговия при определени условия на лекарствени продукти за хуманна употреба, които влизат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

45

2006

L 094

32

 

 

32006L0037

 

 

 

Директива 2006/37/ЕО на Комисията от 30 март 2006 година за изменение на приложение II към Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на някои вещества (1)

49

2006

L 105

54

 

 

32006L0024

 

 

 

Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО

51

2006

L 107

38

 

 

32006D0291

 

 

 

Решение на Комисията от 7 април 2006 година относно повторното използване на информация на Комисията

58

2006

L 109

3

 

 

32006R0627

 

 

 

Регламент (ЕО) № 627/2006 на Комисията от 21 април 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качество на валидираните аналитични методи за вземане на проби, идентифициране и охарактеризиране на първичните пушилни продукти

62

2006

L 115

38

 

 

32006D0310

 

 

 

Решение на Комисията от 21 април 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на олово (нотифицирано под номер C(2006) 1622) (1)

66

2006

L 122

19

 

 

32006R0708

 

 

 

Регламент (ЕО) № 708/2006 на Комисията от 8 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (IAS) 21 и тълкуване 7 на Комитета за разяснения по международна финансова отчетност (IFRIC) (1)

69

2006

L 125

43

 

 

32006D0340

 

 

 

Решение на Комисията от 8 май 2006 година за изменение на Решение 2001/171/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел продължаване на валидността на условията за дерогацията, предвидена за стъкления амбалаж по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО (нотифицирано под номер C(2006) 1823) (1)

74

2006

L 140

33

 

 

32006D0368

 

 

 

Решение на Комисията от 20 март 2006 година относно подробните технически изисквания за провеждане на изпитванията, специфицирани в Директива 2005/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, свързани с употребата на системи за фронтална защита на моторни превозни средства (нотифицирано под номер С(2006) 776) (1)

75

2006

L 152

11

 

 

32006L0051

 

 

 

Директива 2006/51/ЕО на Комисията от 6 юни 2006 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и на приложения IV и V към Директива 2005/78/ЕО относно изискванията, прилагани по отношение на бордовите системи за контрол на емисиите на превозните средства и освобождаването на двигателите, работещи с газ (1)

102

2006

L 157

1

 

 

32006R0816

 

 

 

Регламент (ЕО) № 816/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за предоставяне на принудителни лицензи за патенти, свързани с производството на фармацевтични продукти за износ в държавите с проблеми, в областта на общественото здраве

113

2006

L 157

24

 

 

32006L0042

 

 

 

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст) (1)

120

2006

L 168

5

 

 

32006R0907

 

 

 

Регламент (ЕО) № 907/2006 на Комисията от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения III и VII към него (1)

183

2006

L 198

11

 

 

32006L0065

 

 

 

Директива 2006/65/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти с цел адаптиране на приложения II и III към нея към техническия напредък (1)

189

2006

L 204

10

 

 

32006L0052

 

 

 

Директива 2006/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за изменение на Директива 95/2/ЕО относно хранителните добавки, различни от оцветители и подсладители и на Директива 94/35/ЕО относно подсладителите за влагане в храни

193

2006

L 244

24

 

 

32006D0600

 

 

 

Решение на Комисията от 4 септември 2006 година относно установяване на класове за реакция на външен огън за някои строителни продукти по отношение на сандвич-панели с двустранно метално покритие (нотифицирано под номер C(2006) 3883) (1)

206

2006

L 247

3

 

 

32006R1329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1329/2006 на Комисията от 8 септември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснения 8 и 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (IFRIC) (1)

209

2006

L 266

1

 

 

32006L0066

 

 

 

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (1)

215

2006

L 271

56

 

 

32006L0078

 

 

 

Директива 2006/78/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Комисията относно козметичните продукти, за целите на адаптирането на приложение II към нея към техническия напредък (1)

229

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top