Help Print this page 

Document DD_2007_13_053_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 53
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 053

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 048

16

 

 

32006L0020

 

 

 

Директива 2006/20/ЕО на Комисията от 17 февруари 2006 година за изменение с цел нейното адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/221/ЕИО на Съвета относно резервоарите за течно гориво и задната ниско разположена защита на моторните превозни средства и техните ремаркета (1)

3

2006

L 065

22

 

 

32006L0026

 

 

 

Директива 2006/26/EO на Комисията от 2 март 2006 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета относно колесните селскостопански или горски трактори (1)

6

2006

L 065

27

 

 

32006L0028

 

 

 

Директива 2006/28/ЕО на Комисията от 6 март 2006 година за изменение с цел тяхното адаптиране към техническия прогрес на Директива 72/245/ЕИО на Съвета от 20 юни 1972 година относно радиосмущенията (електромагнитна съвместимост) на превозни средства и Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (1)

12

2006

L 066

7

 

 

32006L0027

 

 

 

Директива 2006/27/ЕО на Комисията от 3 март 2006 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директиви 93/14/ЕИО на Съвета относно спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства и 93/34/ЕИО относно регламентираните обозначения на дву- и триколесните моторни превозни средства и на Директиви 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощност на двигателя на дву- или триколесни моторни превозни средства и 97/24/ЕО относно някои компоненти и характеристики на дву- и триколесни моторни превозни средства (1)

15

2006

L 066

47

 

 

32006D0190

 

 

 

Решение на Комисията от 1 март 2006 година за изменение на Решение 97/808/ЕО относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на подови настилки (нотифицирано под номер C(2006) 553) (1)

25

2006

L 079

27

 

 

32006D0213

 

 

 

Решение на Комисията от 6 март 2006 година относно класификацията на характеристиките по реакция на огън на някои строителни материали за подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина (нотифицирано под номер C(2006) 655) (1)

28

2006

L 080

74

 

 

32006D0215

 

 

 

Решение на Комисията от 15 март 2006 година за създаването на експертна група на високо равнище за консултиране на Европейската комисия по въпросите на прилагането и развитието на стратегия i2010

33

2006

L 080

76

 

 

32006D0216

 

 

 

Решение на Комисията от 16 март 2006 година относно публикуването на изискванията на стандарт EN 143:2000 Средства за защита на дихателните органи — филтри за частици — изисквания, изпитвания, маркировка в съответствие с Директива 89/686/ЕИО на Съвета (лични предпазни средства) (нотифицирано под номер C(2006) 777) (1)

35

2006

L 082

10

 

 

32006L0033

 

 

 

Директива 2006/33/ЕО на Комисията от 20 март 2006 година за изменение на Директива 95/45/ЕО относно сънсет жълто FCF (E 110) и титаниев диоксид (E 171) (1)

38

2006

L 083

14

 

 

32006L0034

 

 

 

Директива 2006/34/ЕО на Комисията от 21 март 2006 година за изменение на приложението към Директива 2001/15/ЕО с цел включване на някои вещества (1)

42

2006

L 091

48

 

 

32006D0252

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 2006 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО относно регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (нотифицирано под номер C(2006) 899) (1)

44

2006

L 092

6

 

 

32006R0507

 

 

 

Регламент (ЕО) № 507/2006 на Комисията от 29 март 2006 година за издаване на разрешения за търговия при определени условия на лекарствени продукти за хуманна употреба, които влизат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

45

2006

L 094

32

 

 

32006L0037

 

 

 

Директива 2006/37/ЕО на Комисията от 30 март 2006 година за изменение на приложение II към Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на някои вещества (1)

49

2006

L 105

54

 

 

32006L0024

 

 

 

Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО

51

2006

L 107

38

 

 

32006D0291

 

 

 

Решение на Комисията от 7 април 2006 година относно повторното използване на информация на Комисията

58

2006

L 109

3

 

 

32006R0627

 

 

 

Регламент (ЕО) № 627/2006 на Комисията от 21 април 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качество на валидираните аналитични методи за вземане на проби, идентифициране и охарактеризиране на първичните пушилни продукти

62

2006

L 115

38

 

 

32006D0310

 

 

 

Решение на Комисията от 21 април 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на олово (нотифицирано под номер C(2006) 1622) (1)

66

2006

L 122

19

 

 

32006R0708

 

 

 

Регламент (ЕО) № 708/2006 на Комисията от 8 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (IAS) 21 и тълкуване 7 на Комитета за разяснения по международна финансова отчетност (IFRIC) (1)

69

2006

L 125

43

 

 

32006D0340

 

 

 

Решение на Комисията от 8 май 2006 година за изменение на Решение 2001/171/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел продължаване на валидността на условията за дерогацията, предвидена за стъкления амбалаж по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО (нотифицирано под номер C(2006) 1823) (1)

74

2006

L 140

33

 

 

32006D0368

 

 

 

Решение на Комисията от 20 март 2006 година относно подробните технически изисквания за провеждане на изпитванията, специфицирани в Директива 2005/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, свързани с употребата на системи за фронтална защита на моторни превозни средства (нотифицирано под номер С(2006) 776) (1)

75

2006

L 152

11

 

 

32006L0051

 

 

 

Директива 2006/51/ЕО на Комисията от 6 юни 2006 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и на приложения IV и V към Директива 2005/78/ЕО относно изискванията, прилагани по отношение на бордовите системи за контрол на емисиите на превозните средства и освобождаването на двигателите, работещи с газ (1)

102

2006

L 157

1

 

 

32006R0816

 

 

 

Регламент (ЕО) № 816/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за предоставяне на принудителни лицензи за патенти, свързани с производството на фармацевтични продукти за износ в държавите с проблеми, в областта на общественото здраве

113

2006

L 157

24

 

 

32006L0042

 

 

 

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст) (1)

120

2006

L 168

5

 

 

32006R0907

 

 

 

Регламент (ЕО) № 907/2006 на Комисията от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения III и VII към него (1)

183

2006

L 198

11

 

 

32006L0065

 

 

 

Директива 2006/65/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти с цел адаптиране на приложения II и III към нея към техническия напредък (1)

189

2006

L 204

10

 

 

32006L0052

 

 

 

Директива 2006/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за изменение на Директива 95/2/ЕО относно хранителните добавки, различни от оцветители и подсладители и на Директива 94/35/ЕО относно подсладителите за влагане в храни

193

2006

L 244

24

 

 

32006D0600

 

 

 

Решение на Комисията от 4 септември 2006 година относно установяване на класове за реакция на външен огън за някои строителни продукти по отношение на сандвич-панели с двустранно метално покритие (нотифицирано под номер C(2006) 3883) (1)

206

2006

L 247

3

 

 

32006R1329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1329/2006 на Комисията от 8 септември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснения 8 и 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (IFRIC) (1)

209

2006

L 266

1

 

 

32006L0066

 

 

 

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (1)

215

2006

L 271

56

 

 

32006L0078

 

 

 

Директива 2006/78/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Комисията относно козметичните продукти, за целите на адаптирането на приложение II към нея към техническия напредък (1)

229

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top