EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0765

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus

JO L 134, 20.5.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M, 31.12.2008, p. 432–442 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj

18/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

71


32006R0765


L 134/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2006 AL CONSILIULUI

din 18 mai 2006

privind măsurile restrictive împotriva președintelui Lukașenko și anumitor funcționari din Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60 și 301 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2006/362/PESC din 18 mai 2006 de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 24 martie 2006, Consiliul European a deplâns faptul că autoritățile belaruse nu și-au onorat angajamentele contractate în cadrul OSCE în ceea ce privește organizarea de alegeri democratice, a apreciat că alegerile prezidențiale din 19 martie 2006 au fost esențial viciate de nereguli și a condamnat arestarea, în aceeași zi, de către autoritățile belaruse, a unor manifestanți pașnici care își exercitau dreptul legitim la libertatea de întrunire pentru a protesta împotriva desfășurării alegerilor prezidențiale. În consecință, Consiliul European a decis că ar fi necesară aplicarea de măsuri restrictive împotriva persoanelor răspunzătoare de încălcări ale normelor electorale internaționale.

(2)

La 10 aprilie 2006, Consiliul a decis adoptarea de măsuri restrictive împotriva președintelui Lukașenko, a conducătorilor belaruși și a funcționarilor răspunzători de încălcări ale normelor electorale internaționale și ale dreptului internațional în domeniul drepturilor omului, precum și de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice. Este necesar ca aceste persoane să fie supuse unei interdicții de viză, precum și unor alte eventuale măsuri punctuale.

(3)

Poziția comună 2006/362/PESC prevede necesitatea înghețării fondurilor și a resurselor economice ale președintelui Lukașenko și ale anumitor funcționari din Belarus numiți în acest sens.

(4)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare al tratatului. În consecință, în special în scopul garantării aplicării uniforme a acestuia de către operatorii economici din toate statele membre, este necesar un act comunitar pentru asigurarea punerii în aplicare la nivelul Comunității. În sensul prezentului regulament, teritoriul Comunității ar trebui să fie considerat ca înglobând teritoriile statelor membre în care se aplică tratatul, în condițiile stabilite de acesta.

(5)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie proporționale, eficiente și disuasive.

(6)

În scopul garantării eficienței măsurilor prevăzute de prezentul regulament, ar trebui ca acesta să intre în vigoare de îndată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament:

1.

prin „fonduri” se înțelege activele financiare și avantajele economice de orice natură, în special, dar nu exclusiv:

(a)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b)

depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri în cont, creanțe și titluri de creanțe;

(c)

titluri de proprietate și instrumente de împrumut, cum ar fi acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, waranturi, obligațiuni negarantate și contracte pentru instrumente derivate, fie că sunt sau nu tranzacționate la bursă, sau fac obiectul unor plasamente private;

(d)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori generate de active;

(e)

credite, drepturi la compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(f)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(g)

orice document care atestă deținerea de cote-părți la un fond sau de resurse financiare;

2.

prin „înghețarea fondurilor” se înțelege orice acțiuni destinate împiedicării fluxului, transferului, modificării, utilizării sau manipulării de fonduri, care ar avea drept consecință o schimbare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora, sau alte modificări care ar putea permite utilizarea acestora, în special gestionarea portofoliului;

3.

prin „resurse economice” se înțelege activele de orice natură, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

4.

prin „înghețarea resurselor economice” se înțelege orice acțiuni care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, în special, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

5.

prin „teritoriul Comunității” se înțelege teritoriile statelor membre în care se aplică tratatul, în condițiile stabilite de acesta.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin președintelui Lukașenko și altor funcționari din Belarus răspunzători de încălcări ale normelor electorale internaționale cu ocazia alegerilor prezidențiale desfășurate în Belarus la 19 martie 2006 și de represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor asociate, în conformitate cu lista din anexa I, împreună cu fondurile și resursele economice posedate, deținute sau controlate de acestea.

(2)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate în anexa I, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)   Se interzice participarea benevolă și deliberată la activități care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 3

(1)   Autoritatea competentă a unui stat membru menționată în lista prevăzută în anexa II poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce se stabilește că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor menționate în lista prevăzută în anexa I și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, în special pentru acoperirea cheltuielilor privind plata produselor alimentare, a chiriilor sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, plata impozitelor, a primelor de asigurare și a utilităților publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării cheltuielilor pentru prestarea de servicii juridice sau

(c)

destinate exclusiv plății comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru menționată în lista prevăzută în anexa II stabilește că este necesară deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, aceasta comunică celorlalte autorități competente și Comisiei motivele pentru care consideră că este necesar să se acorde o autorizație specială în termen de cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, în vederea obținerii avizului prealabil al acestora cu privire la proiectul de autorizare. După două săptămâni de la notificare, aceasta poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate.

(3)   Autoritatea competentă informează autoritățile competente ale celorlalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

Articolul 4

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică vărsămintelor în conturi înghețate:

(a)

ale unor dobânzi sau ale altor sume datorate pentru aceste conturi sau

(b)

ale unor plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații, încheiate sau contractate anterior datei la care au intrat conturile respective sub incidența dispozițiilor prezentului regulament,

cu condiția ca aceste dobânzi și alte plăți să rămână în continuare sub incidența dispozițiilor articolului 2 alineatul (1).

(2)   Dispozițiile articolului 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea, de către instituțiile financiare sau de credit din UE, a conturilor înghețate, atunci când acestea primesc fonduri vărsate de către terți în contul persoanelor, al entităților sau al organismelor prevăzute în listă, cu condiția ca toate sumele suplimentare vărsate în aceste conturi să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

Articolul 5

(1)   Fără a aduce atingere normelor care se aplică în domeniul comunicării informațiilor, al confidențialității și al secretului profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorităților competente menționate în anexa II ale statelor membre în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități;

(b)

cooperează cu autoritățile competente menționate în anexa II cu ocazia verificării acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de către Comisie sunt comunicate autorităților competente ale statului membru în cauză.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate exclusiv în scopurile pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 6

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a autoriza punerea la dispoziție a acestora, cu condiția ca aceste acțiuni să fie decise cu bună credință, pe motiv că sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, nu atrage după sine, pentru persoana juridică sau fizică sau entitatea, sau organismul în cauză, personalul de conducere sau salariații acestora, nici o răspundere, de orice natură, cu excepția cazului în care s-a stabilit că înghețarea fondurilor și a resurselor economice respective se datorează unei neglijențe.

Articolul 7

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile luate în conformitate cu prezentul regulament și își comunică orice alte informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele referitoare la încălcările prezentului regulament, problemele întâmpinate în aplicarea acestuia și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

Articolul 8

Comisia este autorizată:

(a)

să modifice anexa I, pe baza deciziilor luate cu privire la anexa IV la Poziția comună 2006/276/PESC și

(b)

să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 9

(1)   Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru garantarea punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale cu gravitatea faptelor și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisiei îi este notificat fără întârziere acest regim de către statele membre, aceasta fiind informată cu privire la orice modificări ulterioare.

Articolul 10

Prezentul regulament se aplică:

pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicția unui stat membru;

persoanelor, din interiorul sau exteriorul teritoriului Comunității, care sunt resortisanți ai unui stat membru;

persoanelor juridice, grupurilor sau entităților stabilite sau constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și

persoanelor juridice, grupurilor sau entităților care desfășoară integral sau parțial operațiuni comerciale în Comunitate.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

Franz MORAK


(1)  JO L 134, 20.5.2006, p. 45.


ANEXA I

Lista persoanelor menționate la articolul 2

Nume

(transcriere în ortografia engleză)

Nume

(transcriere în ortografia bielorusă)

Nume

(transcriere în ortografia rusă)

Data nașterii

Locul nașterii

Funcția

Lukașenko Alexandr Grigorievici

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка

Аляксандр

Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО

Александр

Григорьевич

30.8.1954

Kopys, provincia Vitebsk

Președinte

Neviglas Ghenadii Nikolaevici

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь

Мікалаевіч

НЕВыГЛАС

Геннадий

Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, provincia Pinsk

Șeful administrației prezidențiale

Petkevici Natalia Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевіч Наталля

Уладзіміраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья

Владимировна

24.10.1972

Minsk

Șef adjunct al administrației prezidențiale

Rubinov Anatolii Nikolaevici

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль

Мікалаевіч

РУБИНОВАнатолий

Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Șef adjunct responsabil cu mijloacele de informare în masă și ideologia, administrația prezidențială

Proleskovski Oleg Vitoldovici

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег

Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ

Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusia, în prezent Sergijev Posad)

Consilier și șef al principalului departament ideologic, administrația prezidențială

Radkov Alexandr Mihailovici

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр

Міхайлавіч

РАДЬКОВ

Александр

Михайлович

1.7.1951

Votnia

Вотня

Быховского района

Могилевской

области

(provincia Mogilev, raionul Bykhov)

Ministrul educației

Rusakevici Vladimir Vasilievici

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевіч Уладзімір

Васільевіч

РУСАКЕВИЧ

Владимир

Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, regiunea Brest

Выгонощи,

Брестская область

Ministrul informației

Golovanov Viktor Grigorievici

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Віктар

Рыгоравіч

ГОЛОВАНОВ

Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Ministrul justiției

Zimovski Alexander Leonidovici

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зімоўскі Аляксандр

Леанідавіч

ЗИМОВСКИЙ

Александр

Леонидович

10.1.1961

Germania

Membru în Camera Superioară a Parlamentului; șeful Societății naționale publice de radio și televiziune

Konopliev Vladimir Nikolaevici

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр

Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ

Владимир

Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, provincia Mogilev, д.

Акулинцы

Могилевского

района

Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului

Șerghineț Nikolai Ivanovici

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай

Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай

Иванович

17.10.1937

Minsk

Președintele Comisiei de afaceri externe a Camerei Superioare

Kostian Serghei Ivanovici

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей

Iванавiч

КОСТЯН Сергей

Иванович

15.1.1941

Usokhi, raionul Klitchev, provincia Mogilev

Усохи Кличевского

района Могилевской

области

Președintele Comisiei de afaceri externe a Camerei Inferioare

Orda Mihail Sergheievici

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл

Сяргеевiч

ОРДА Михаил

Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, provincia

Grodno

Дятлово

Гродненской

области

Membru al Camerei Superioare, președinte BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovici

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавік Мікалай

Іванавіч

ЛОЗОВИК Николай

Иванович

18.1.1951

Neviniani, raionul Vileika, provincia Minsk

Невиняны

Вилейского р-на

Минской обл

Secretarul Comisiei electorale centrale (CEC)

Miklașevici Petr Petrovici

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр

Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ

Петр Петрович

1954

Kosuta, provincia Minsk

Косута Минской

области

Procuror general

Slijevski Oleg Leonidovici

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег

Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег

Леонидович

 

 

Șeful Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG-uri, Ministerul Justiției

Hariton Alexandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН

Александр

 

 

Consilier în cadrul Direcției pentru organizații sociale, partide și ONG-uri, Ministerul Justiției

Smirnov Evghenii Alexandrovici

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген

Аляксандравiч

CМИРНОВЕвгений

Александрович

15.3.1949

Provincia Ryazan,

Rusia

Prim adjunct al președintelui Curții economice

Reuțkaia Nadejda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея

Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда

Заловна

 

 

Judecător în raionul Moscova din Minsk

Trubnikov

Trubnikov

Nikolai Alexeievici

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай

Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ

Николай

Алексеевич

 

 

Judecător în raionul Partizanski din Minsk

Kupriianov Nikolai Mihailovici

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай

Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ

Николай

Михайлович

 

 

Procuror general adjunct

Suhorenko Stepan Nikolaevici

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан

Мікалаевіч

СУХОРЕНКО Степан

Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, raionul

Svetlogorsk, provincia Gomel

Здудичи

Светлогорского

района Гомельской

области

Președinte KGB

Dementei Vasilii Ivanovici

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль

Iванавіч

ДЕМЕНТЕЙ Василий

Иванович

 

 

Prim adjunct, KGB

Kozik Leonid Petrovici

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд

Пятровiч

КОЗИК Леонид

Петрович

13.7.1948

Borisov

Șeful federației sindicale

Koleda Alexandr Mikhailovici

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр

Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр

Михайлович

 

 

Președintele Comisiei electorale a provinciei Brest

Mihasev Vladimir Ilici

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр

Iльiч

МИХАСЕВ

Владимир Ильич

 

 

Președintele Comisiei electorale a provinciei Gomel

Luchina Leonid Alexandrovici

Лучына Леанiд

Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид

Александрович

18.11.1947

Provincia Minsk

Președintele Comisiei electorale a provinciei Grodno

Karpenko Igor Vasilievici

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар

Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь

Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk,

Rusia, provincia Kemerovo

Кемеровской

области, Россия

Președintele Comisiei electorale a orașului Minsk

Kurlovici Vladimir Anatolievici

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр

Анатольевiч

КУРЛОВИЧ

Владимир

Анатольевич

 

 

Președintele Comisiei electorale a provinciei Minsk

Miațelița Nikolai Timofeievici

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Курловiч Уладзiмiр

Анатольевiч

КУРЛОВИЧ

Владимир

Анатольевич

 

 

Președintele Comisiei electorale a provinciei Mogilev

Pișciulenak Mihail Vasilievici

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Мяцелiца Мiкалай

Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА

Николай

Тимофеевич

 

 

Președintele Comisiei electorale a provinciei Vitebsk

Sheyman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Provincia Grodno

Secretar de stat în Consiliul de securitate

Pavlicenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valerievici

 

 

1966

Vitebsk

Șef al Grupului special de intervenție al Ministerului de Interne (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimirovici

 

 

1956

 

Ministru de interne

Iermoșina Lidia Mihailovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Provincia Minsk)

Președinta Comisiei electorale centrale

Podobed Iurii Nikolaievici

 

 

5.3.1962

Slutsk (Provincia Minsk)

Locotenent-colonel de miliție, Unitatea de misiuni speciale (OMON), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne


ANEXA II

Lista autorităților competente

BELGIA

În ceea ce privește înghețarea fondurilor, precum și acordarea unei finanțări și a unei asistențe financiare:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBLICA CEHĂ

Ministerstvo financí

Finanèní analytický útvar

P.O. Box 675

Jindøišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

Ministerstvo zahranièních vìcí

Odbor spoleèné zahranièní a bezpeènostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANEMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

În ceea ce privește fondurile:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-69) 70 90 97 38 00

În ceea ce privește resursele economice:

pentru informații privind resursele economice în sensul articolului 5

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

10115 Berlin

Tel.: (49-03018) 6 15-9

Fax: (49-03018) 6 15-53 58

E-Mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

pentru autorizații privind resursele economice în sensul articolului 3

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GRECIA

A.   Înghețarea activelor

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Restricții la import sau la export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

FRANȚA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

IRLANDA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box No 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 434 4000

Fax (353) 1 671 6561

Department of Foreign Affairs

Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

Political Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 92

Fax (353) 1 408 20 43

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio IV

Tel. (39) 06 3691 3645

Fax. (39) 06 3691 2335

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPRU

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETONIA

Latvijas Republikas Arlietu ministrija

Brivibas iela 36

Riga, LV 1395

Tel: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

Noziedzigi ieguto lidzeklu legalizacijas noveršanas dienests

Kalpaka bulvari 6

Riga, LV 1081

Tel: (371) 7044431

Fax: (371) 7044549

LITUANIA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

UNGARIA

Articolul 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Articolul 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendõrfõkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Articolul 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

ȚĂRILE DE JOS

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

tel: 050-523 2600

fax: 050-523 2183

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Œwiêtokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Tel. (48 22) 694 59 70

Fax (48 22) 694 54 50

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Finance

Županèièeva 3

1502 Ljubljana

Tel: +386 (1) 369 66 31

Fax: +386 (1) 369 66 59

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVACIA

Ministerstvo financií SR

Štefanovièova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

tel: 00421 2 5958 1111

fax: 00421 2 5249 3048

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358-9) 160 05

Fax (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Articolul 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articolele 4 și 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

REGATUL UNIT

HM Treasury

Financial Sanctions Unit

Financial Crime Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309

Pentru Gibraltar:

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700

Adresă pentru notificările trimise Comisiei Europene:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


Top