EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002Q0328

Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative (2002/C 77/01)

OJ C 77, 28.3.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 418 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 44 - 46

In force

01/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

153


32002Q0328


C 077/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORDUL INTERINSTITUȚIONAL

din 28 noiembrie 2001

privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative

(2002/C 77/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

întrucât:

(1)

Consiliul European, reunit la Edinburgh în decembrie 1992, a subliniat importanța pentru Comunitate ca legislația comunitară să fie mai accesibilă și ușor de înțeles.

(2)

La 20 decembrie 1994, urmând orientările formulate de Consiliul European, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au încheiat un Acord interinstituțional privind metoda accelerată de lucru pentru codificarea oficială a textelor legislative (1) în vederea îmbunătățirii substanțiale a lizibilității actelor legislative care au fost modificate în mod considerabil.

(3)

Cu toate acestea, experiența a demonstrat că, în ciuda utilizării metodei accelerate, se întârzie frecvent înaintarea de către Comisie a propunerilor de codificare oficială și adoptarea de către legislativ a actelor privind codificarea oficială, în special pentru că între timp au fost adoptate noi modificări ale actului legislativ în cauză, ceea ce determină reluarea activității de codificare de la început.

(4)

De aceea, este recomandabil, în special în ceea ce privește actele legislative modificate frecvent, să se recurgă la o tehnică legislativă care să permită efectuarea modificărilor și a codificării actelor în cadrul unui singur text legislativ.

(5)

În acest context, atunci când este necesar să se efectueze o modificare de fond a unui act legislativ anterior, tehnica de reformare permite adoptarea unui singur text legislativ care efectuează simultan modificarea dorită, codifică modificarea vizată cu dispozițiile neschimbate din actul anterior și abrogă actul în cauză.

(6)

În consecință, în măsura în care previne proliferarea unor acte de modificare izolate din cauza cărora reglementările sunt adeseori dificil de înțeles, tehnica de reformare este un mijloc corespunzător pentru a asigura lizibilitatea legislației comunitare în mod permanent și universal.

(7)

Modul mai structurat de utilizare a tehnicii de reformare face parte din măsurile întreprinse de instituții pentru a face legislația comunitară mai accesibilă, cum ar fi adoptarea metodei accelerate de lucru pentru codificarea oficială și stabilirea orientărilor comune pentru calitatea redactării legislației comunitare prin intermediul Acordului interinstituțional din 22 decembrie 1998 (2).

(8)

Consiliul European, reunit la Helsinki în decembrie 1999, și-a exprimat dorința de a vedea încheiat cât mai curând posibil un Acord interinstituțional privind utilizarea tehnicii de reformare de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

(1)   Scopul prezentului acord este de a stabili normele de procedură care să permită utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare, în cursul procesului legislativ normal al Comunității.

(2)   Reformarea constă în adoptarea unui nou act legislativ care să încorporeze într-un singur text atât modificările de fond pe care le aduce unui act anterior cât și dispozițiile neschimbate ale actului vizat. Noul act legislativ înlocuiește și abrogă actul anterior.

(3)   Propunerea de reformare înaintată de Comisie se referă la modificările de fond pe care le aduce unui act anterior. La nivel secundar, propunerea cuprinde codificarea dispozițiilor neschimbate din actul anterior împreună cu modificările de fond.

(4)   În sensul prezentului acord:

„act anterior” înseamnă un act legislativ în vigoare și care este posibil să fi fost modificat de unul sau mai multe acte de modificare,

„modificare de fond” înseamnă orice modificare care afectează dispozițiile de fond ale actului anterior, spre deosebire de modificările strict formale sau editoriale,

„dispoziție neschimbată” înseamnă orice dispoziție a actului anterior care, cu toate că este posibil să facă obiectul unor modificări strict formale sau editoriale, nu a fost supus nici unei modificări de fond.

Un act legislativ nou nu constituie un act reformat în cazul în care, cu excepția dispozițiilor sau a formulărilor standardizate, aduce modificări de fond tuturor dispozițiilor din actul anterior pe care îl înlocuiește și îl abrogă.

(5)   Se respectă întocmai procedura legislativă normală la nivel comunitar.

(6)   O propunere de reformare îndeplinește următoarele criterii:

(a)

expunerea de motive care însoțește propunerea:

(i)

indică în mod explicit faptul că se referă la o propunere de reformare și explică motivele care justifică adoptarea unei astfel de abordări;

(ii)

indică motivele pentru fiecare modificare de fond propusă;

(iii)

precizează dispozițiile din actul anterior care rămân neschimbate;

(b)

textul legislativ propus se prezintă într-un mod care:

(i)

să permită ca modificările de fond și noile considerente să fie distinse clar de dispozițiile și considerentele care rămân neschimbate;

(ii)

în ceea ce privește dispozițiile și considerentele care rămân neschimbate, să fie similar cu metoda utilizată pentru prezentarea propunerilor de codificare oficială a actelor legislative.

(7)   Pentru a asigura claritatea și securitatea juridică, toate actele de reformare respectă inter alia  (3) următoarele norme privind redactarea textelor legislative:

(a)

primul considerent indică faptul că noul act legislativ reprezintă o reformare a unui act anterior;

(b)

articolul prin care se abrogă actul anterior prevede că trimiterile la actul în cauză sunt considerate trimiteri la actul de reformare și, prin urmare, ar trebui citite în conformitate cu tabelul de corespondență anexat la actul de reformare;

(c)

de asemenea, într-un act de reformare a unei directive:

(i)

articolul de abrogare prevede că obligațiile statelor membre legate de perioada de transpunere (4) și, după caz, de perioada de punere în aplicare prevăzută de directiva abrogată de actul de reformare nu sunt afectate de o astfel de abrogare;

(ii)

perioadele menționate la punctul (i) sunt prezentate în anexă sub formă de tabel;

(iii)

articolul privind obligația de a transpune (5) în legislația națională o directivă reformată se referă numai la acele dispoziții care au făcut obiectul unor modificări de fond și care au fost identificate ca atare în mod precis. Dispozițiile care rămân neschimbate în directiva reformată se transpun în conformitate cu directivele anterioare.

(8)   Atunci când, pe parcursul procedurii legislative, se dovedește necesar să se introducă în actul de reformare modificări de fond ale dispozițiilor care rămân neschimbate în propunerea Comisiei, astfel de modificări se aduc actului vizat în conformitate cu procedura prevăzută de tratat, conform bazei legale aplicabile.

(9)   Un grup de lucru consultativ, format din serviciile juridice ale Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, analizează propunerea de reformare. Grupul de lucru emite un aviz cât mai curând posibil care să fie înaintat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru ca propunerea să nu conțină nici o altă modificare de fond în afară de cele identificate ca atare.

(10)   Prezentul acord intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Acordul se aplică oricărei propuneri de reformare înaintate de la data intrării în vigoare a acestuia.

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord se realizează o evaluare a modului de aplicare a acestuia. În acest scop, serviciile juridice ale instituțiilor semnatare ale acordului prezintă un raport de evaluare și propun, după caz, orice schimbare necesară.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt noiembrie două mii unu.

Pentru Parlamentul European

Președintele

Image

Pentru Consiliu

Președintele

Image

Pentru Comisie

Președintele

Image


(1)  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

(2)  JO C 73, 17.3.1999, p. 1.

(3)  A se vedea, în special, Acordul interinstituțional din 22 decembrie 1998 privind orientările comune pentru calitatea redactării legislației comunitare (JO C 73, 17.3.1999, p. 1).

(4)  Adică, perioada prevăzută pentru punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru respectarea dispozițiilor directivei.

(5)  Adică obligația de a pune în aplicare acte cu putere de lege și acte administrative necesare pentru respectarea dispozițiilor directivei.


Top