EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0414

Decyzja Rady (UE) 2016/414 z dnia 10 marca 2016 r. upoważniająca Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii Europejskiej

OJ L 75, 22.3.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/414/oj

Related international agreement

22.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/1


DECYZJA RADY (UE) 2016/414

z dnia 10 marca 2016 r.

upoważniająca Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja haska z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (zwana dalej „Konwencją”) upraszcza sposoby przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych pomiędzy umawiającymi się państwami. W ten sposób ułatwia współpracę sądową w transgranicznych sporach cywilnych i handlowych.

(2)

Wiele państw, w tym państwa członkowskie, z wyjątkiem Republiki Austrii oraz Malty, jest stroną Konwencji. Republika Austrii oraz Malta wyraziły chęć zostania stronami Konwencji. W interesie Unii leży, aby wszystkie państwa członkowskie były stronami Konwencji. Ponadto, w ramach unijnej polityki zewnętrznej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych Unia propaguje przystąpienie do Konwencji i jej ratyfikację przez państwa trzecie.

(3)

Unia posiada kompetencję zewnętrzną w odniesieniu do Konwencji w zakresie, w jakim jej postanowienia wpływają na niektóre przepisy prawodawstwa unijnego, lub w zakresie, w jakim przystąpienie kolejnych państw członkowskich do Konwencji zmienia zakres niektórych przepisów prawodawstwa unijnego, takich jak art. 28 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 (2).

(4)

Konwencja nie przewiduje udziału regionalnych organizacji integracji gospodarczej takich jak Unia. W związku z tym Unia nie może przystąpić do Konwencji.

(5)

Rada powinna zatem upoważnić Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji w interesie Unii. Państwa członkowskie zachowują swoją kompetencję w tych dziedzinach Konwencji, które nie mają wpływu na przepisy unijne ani nie zmieniają ich zakresu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(6)

Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia są związane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1393/2007 (3) i w związku z tym biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Rada upoważnia niniejszym Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii.

Tekst Konwencji dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Republika Austrii podejmuje kroki niezbędne do złożenia swojego aktu ratyfikacji Konwencji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów w rozsądnym terminie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.

2.   Republika Austrii informuje Radę oraz Komisję o dacie złożenia swojego aktu ratyfikacji.

Artykuł 3

1.   Po dniu, w którym niniejsza decyzja stanie się skuteczna, Malta powiadomi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów o dacie, z którą Konwencja zacznie mieć zastosowanie do Malty.

2.   Malta informuje również Radę i Komisję o dacie, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii oraz Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2016 r.

W imieniu Rady

K.H.D.M. DIJKHOFF

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/20 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79).


Top