22.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/414

af 10. marts 2016

om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (»konventionen«) forenkler fremgangsmåden ved fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem de kontraherende stater. Den forenkler således det retslige samarbejde i grænseoverskridende civile og kommercielle retssager.

(2)

Mange lande, herunder medlemsstaterne undtagen Republikken Østrig og Malta, er deltagere i konventionen. Republikken Østrig og Malta har udtrykt interesse for at blive deltagere i konventionen. Det er i Unionens interesse, at alle medlemsstater deltager i konventionen. Desuden tilskynder Unionen inden for rammerne af Unionens eksterne politik på det civilretlige område tredjelande til at tiltræde og ratificere konventionen.

(3)

Unionen har ekstern kompetence med hensyn til konventionen, for så vidt som bestemmelserne heri berører de regler, der er fastsat i visse af bestemmelserne i EU-lovgivningen, eller for så vidt som yderligere medlemsstaters tiltrædelse af konventionen ændrer rækkevidden af visse bestemmelser i EU-lovgivningen såsom artikel 28, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (2).

(4)

Konventionen giver ikke mulighed for deltagelse for regionale organisationer for økonomisk integration, såsom Unionen. Unionen har derfor ikke mulighed for at tiltræde konventionen.

(5)

Rådet bør derfor give Republikken Østrig bemyndigelse til i Unionens interesse at undertegne og ratificere og Malta bemyndigelse til i Unionens interesse at tiltræde konventionen. Medlemsstaterne bevarer deres kompetence på de områder af konventionen, som ikke berører EU-regler eller ændrer deres rækkevidde i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(6)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 (3) og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(7)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådet bemyndiger herved Republikken Østrig til i Unionens interesse at undertegne og ratificere og Malta til i Unionens interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål.

Teksten til konventionen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Republikken Østrig træffer de nødvendige foranstaltninger til at deponere sit ratifikationsinstrument vedrørende konventionen hos Kongeriget Nederlandenes udenrigsministerium inden for en rimelig tidsfrist og senest den 31. december 2017.

2.   Republikken Østrig underretter Rådet og Kommissionen om datoen for dens deponering af ratifikationsinstrumentet.

Artikel 3

1.   Malta underretter, efter at denne afgørelse får virkning, Kongeriget Nederlandenes Udenrigsministerium om den dato, hvor konventionen får virkning i Malta.

2.   Malta underretter ligeledes Rådet og Kommissionen om den i stk. 1 omhandlede dato.

Artikel 4

Denne afgørelse får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Malta og Republikken Østrig.

Udfærdiget den Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Rådets vegne

K.H.D.M. DIJKHOFF

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79).