EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu spełnienia wymagań rozporządzenia (WE) nr 842/2006 należy ustanowić przepisy dotyczące kwalifikacji personelu wykonującego prace przy systemach zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w miejscu eksploatacji tych systemów, w wyniku których może powstać wyciek tych gazów.

(2)

Personel, który nie posiada jeszcze certyfikatu, lecz uczestniczy w szkoleniu w celu jego uzyskania, powinien mieć możliwość wykonywania, w określonym czasie, czynności wymagających posiadania takiego certyfikatu, aby zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do egzaminu, pod warunkiem że będzie nadzorowany przez personel będący już w posiadaniu takiego certyfikatu.

(3)

Niektóre państwa członkowskie nie posiadają obecnie systemu kwalifikacji lub certyfikacji. W związku z tym należy przewidzieć określony czas na uzyskanie certyfikatów przez personel i przedsiębiorstwa.

(4)

Aby zapobiec nadmiernym obciążeniom administracyjnym, należy umożliwić tworzenie systemu certyfikacji na podstawie istniejących systemów zdobywania kwalifikacji, pod warunkiem że zakres wiedzy i umiejętności oraz odpowiedni system kwalifikacji odpowiadają minimalnym wymaganiom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Egzamin jest skutecznym środkiem sprawdzania zdolności kandydata do prawidłowego wykonywania czynności, które mogą bezpośrednio lub pośrednio spowodować wyciek.

(6)

Umożliwienie szkoleń i certyfikowania personelu aktywnego zawodowo w dziedzinach podlegających niniejszemu rozporządzeniu bez konieczności przerywania przez niego działalności zawodowej wymaga odpowiedniego okresu przejściowego, w którym proces certyfikacji należy oprzeć na istniejących systemach zdobywania kwalifikacji i doświadczeniu zawodowym.

(7)

Urzędowo wyznaczone jednostki oceniające i certyfikujące powinny zapewniać zgodność z minimalnymi wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu i w ten sposób przyczyniać się do skutecznego i sprawnego wzajemnego uznawania certyfikatów na terenie całej Wspólnoty.

(8)

Wzajemnego uznawania nie należy stosować do tymczasowych certyfikatów, ponieważ wymagania dla uzyskania takich certyfikatów mogą być znacznie mniej restrykcyjne niż wymagania obowiązujące w niektórych państwach członkowskich.

(9)

Informacje na temat systemów certyfikacji, w ramach których wydawane są certyfikaty objęte wzajemnym uznawaniem, powinny być przedstawiane Komisji w formie określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (2). Komisję należy powiadamiać o systemach tymczasowej certyfikacji.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymagania dotyczące certyfikacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane oraz ustanawia warunki wzajemnego uznawania certyfikatów wydawanych zgodnie z tymi wymaganiami.

Artykuł 2

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do personelu wykonującego następujące czynności w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej:

a)

kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej;

b)

odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;

c)

instalacja (instalowanie);

d)

konserwacja lub serwisowanie.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do przedsiębiorstw prowadzących następujące czynności w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej:

a)

instalacja (instalowanie);

b)

konserwacja lub serwisowanie.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do produkcji i napraw zbiorników lub przynależnych elementów stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, odbywających się w obiektach producenta.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„instalacja” („instalowanie”) oznacza łączenie po raz pierwszy jednego lub większej liczby zbiorników zawierających lub mających zawierać czynnik gaśniczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego z przynależnymi elementami w miejscu eksploatacji tych zbiorników i przynależnych elementów, z wyłączeniem tych elementów, które nie mają wpływu na przechowywanie czynnika gaśniczego przed jego uwolnieniem w celu ugaszenia pożaru;

2)

„konserwacja lub serwisowanie” oznacza wszystkie czynności związane z pracami prowadzonymi na zbiornikach zawierających lub mających zawierać czynnik gaśniczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego lub na przynależnych elementach, z wyłączeniem tych elementów, które nie mają wpływu na przechowywanie czynnika gaśniczego przed jego uwolnieniem w celu ugaszenia pożaru.

Artykuł 4

Certyfikacja personelu

1.   Personel wykonujący czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, posiada certyfikat, o którym mowa w art. 5 lub 6.

2.   Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania przez maksymalny okres jednego roku w stosunku do personelu wykonującego jedną z czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, i uczestniczącego w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania danej czynności, pod warunkiem że wykonuje daną czynność pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat uprawniający do jej wykonywania.

3.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów ust. 1, przez okres nie dłuższy niż do dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w stosunku do personelu wykonującego jedną lub więcej czynności przewidzianych w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia do dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Do celów wymagań rozporządzenia (WE) nr 842/2006 personel taki uważa się za certyfikowany w odniesieniu do danych czynności w okresie, o którym mowa w akapicie pierwszym.

Artykuł 5

Certyfikaty dla personelu

1.   Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 10, wydaje certyfikat personelowi, który zdał egzamin teoretyczny i praktyczny zorganizowany przez jednostkę oceniającą, o której mowa w art. 11, obejmujący minimalny zakres umiejętności i wiedzy, określony w załączniku.

2.   Certyfikat zawiera przynajmniej następujące informacje:

a)

nazwę jednostki certyfikującej, imię i nazwisko posiadacza certyfikatu w pełnym brzmieniu, numer certyfikatu oraz, w stosownych przypadkach, datę wygaśnięcia;

b)

czynności, do wykonywania których uprawniony jest posiadacz certyfikatu;

c)

datę wydania i podpis wydającego certyfikat.

3.   W przypadku gdy istniejący system certyfikacji na podstawie egzaminu obejmuje minimalny zakres umiejętności i wiedzy, określony w załączniku, oraz spełnia wymagania art. 10 i 11, lecz odpowiednie zaświadczenie nie zawiera informacji określonych w ust. 2 niniejszego artykułu, jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 10, może wydać certyfikat posiadaczowi takich kwalifikacji bez ponownego egzaminowania.

4.   W przypadku gdy istniejący system certyfikacji na podstawie egzaminu spełnia wymagania art. 10 i 11 oraz częściowo obejmuje minimalny zakres umiejętności określony w załączniku, jednostka certyfikująca może wydać certyfikat pod warunkiem zdania przez wnioskodawcę dodatkowego – zorganizowanego przez jednostkę oceniającą, o której mowa w art. 11 – egzaminu z umiejętności i wiedzy, które nie podlegają istniejącemu systemowi certyfikacji.

Artykuł 6

Tymczasowe certyfikaty dla personelu

1.   Państwa członkowskie mogą stosować system tymczasowych certyfikatów w odniesieniu do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zgodnie z przepisami ust. 2 lub 3 lub ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

Tymczasowe certyfikaty, o których mowa w ust. 2 i 3, wygasają najpóźniej dnia 4 lipca 2010 r.

2.   Osoby posiadające zaświadczenie wydane w ramach istniejących systemów zdobywania kwalifikacji w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, uważa się za posiadaczy tymczasowego certyfikatu.

Państwa członkowskie wskazują zaświadczenia kwalifikujące się do uznania jako tymczasowe certyfikaty w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, do wykonywania których uprawniony jest posiadacz zaświadczenia.

3.   Personel z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności, nabytym przed dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, otrzymuje tymczasowe certyfikaty wydawane przez podmiot wyznaczony przez państwo członkowskie.

Tymczasowy certyfikat zawiera czynności nim objęte oraz datę wygaśnięcia.

Artykuł 7

Certyfikacja przedsiębiorstw

1.   Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 2 ust. 2, posiadają certyfikat, o którym mowa w art. 8 lub 9.

2.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów ust. 1, przez okres nie dłuższy niż do dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących jeden lub więcej rodzajów działalności, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, do dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Artykuł 8

Certyfikaty dla przedsiębiorstw

1.   Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 10, wydaje przedsiębiorstwu certyfikat w odniesieniu do jednej lub większej liczby czynności, o których mowa w art. 2 ust. 2, pod warunkiem że przedsiębiorstwo takie spełnia następujące wymagania:

a)

zatrudnienie wystarczającej liczby personelu zdolnego do wykonywania, w spodziewanym wymiarze, czynności wymagających posiadania certyfikatu, certyfikowanego zgodnie z przepisami art. 5;

b)

dowód potwierdzający udostępnienie koniecznych narzędzi i procedur personelowi wykonującemu czynności wymagające posiadania certyfikatu.

2.   Certyfikat zawiera przynajmniej następujące informacje:

a)

nazwę jednostki certyfikującej, nazwę posiadacza certyfikatu w pełnym brzmieniu, numer certyfikatu oraz, w stosownych przypadkach, datę wygaśnięcia;

b)

czynności, do wykonywania których uprawniony jest posiadacz certyfikatu;

c)

datę wydania i podpis wydającego certyfikat.

Artykuł 9

Tymczasowe certyfikaty dla przedsiębiorstw

1.   Państwa członkowskie mogą stosować system tymczasowej certyfikacji w odniesieniu do przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 ust. 2, zgodnie z przepisami ust. 2 lub 3 lub ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

Tymczasowe certyfikaty, o których mowa w ust. 2 i 3, wygasają najpóźniej dnia 4 lipca 2010 r.

2.   Przedsiębiorstwa certyfikowane w ramach istniejących systemów certyfikacji w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 2 ust. 2, uważa się za posiadaczy tymczasowego certyfikatu.

Państwa członkowskie określają zaświadczenia kwalifikujące się do uznania jako tymczasowe certyfikaty w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 2 ust. 2, do wykonywania których uprawniony jest posiadacz certyfikatu.

3.   Przedsiębiorstwa zatrudniające personel posiadający certyfikat do wykonywania czynności wymagających certyfikacji do celów art. 2 ust. 2 otrzymują tymczasowe certyfikaty wydawane przez podmiot wyznaczony przez państwo członkowskie.

Tymczasowy certyfikat zawiera informacje na temat czynności, do wykonywania których uprawniony jest jego posiadacz, oraz datę wygaśnięcia.

Artykuł 10

Jednostka certyfikująca

1.   Jednostka certyfikująca uprawniona do wydawania certyfikatów personelowi lub przedsiębiorstwom wykonującym jedną lub więcej czynności, o których mowa w art. 2, jest ustanawiana na mocy krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych albo wyznaczana przez właściwy organ państwa członkowskiego bądź przez inne uprawnione organy.

Jednostka certyfikująca jest niezależna i wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny.

2.   Jednostka certyfikująca ustanawia i stosuje procedury wydawania, zawieszania i wycofywania certyfikatów.

3.   Jednostka certyfikująca prowadzi rejestry umożliwiające sprawdzenie statusu osób lub przedsiębiorstw posiadających certyfikat. Rejestry dowodzą, że procedura certyfikacji przebiegła prawidłowo. Rejestry te przechowuje się przez co najmniej 5 lat.

Artykuł 11

Jednostka oceniająca

1.   Jednostka oceniająca, wyznaczona przez właściwy organ państwa członkowskiego lub inne organy do tego uprawnione, organizuje egzaminy dla personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 10, może również wykonywać zadania jednostki oceniającej.

Jednostka oceniająca jest niezależna i wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny.

2.   Egzaminy są planowane i organizowane w taki sposób, by obejmowały minimalny zakres umiejętności i wiedzy, określony w załączniku.

3.   Jednostka oceniająca przyjmuje procedury w zakresie sprawozdawczości i prowadzi rejestry z dokumentacją dotyczącą jednostkowych i łącznych wyników oceny.

4.   Jednostka oceniająca dba o to, by egzaminatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia testu należycie znali odpowiednie metody egzaminowania i dokumentację egzaminacyjną oraz by posiadali właściwe kompetencje w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu. Zapewnia również konieczne wyposażenie, narzędzia i materiały na egzamin praktyczny.

Artykuł 12

Powiadamianie

1.   Do dnia 4 lipca 2008 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o zamiarze stosowania systemu tymczasowej certyfikacji zgodnie z art. 6 i/lub 9.

2.   Do dnia 4 stycznia 2009 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję, w stosownych przypadkach, o wyznaczonych organach upoważnionych do wydawania tymczasowych certyfikatów oraz o przyjętych przepisach krajowych, na podstawie których dokumenty wydane w ramach istniejących systemów certyfikacji uznaje się za tymczasowe certyfikaty.

3.   Do dnia 4 stycznia 2009 r. państwa członkowskie podają Komisji nazwy i dane teleadresowe jednostek certyfikujących personel i przedsiębiorstwa, podlegających przepisom art. 10, oraz nazwy certyfikatów dla personelu spełniającego wymagania art. 5 i przedsiębiorstw spełniających wymagania art. 8, zgodnie ze wzorem ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 308/2008.

4.   Państwa członkowskie dokonują aktualizacji powiadomień dokonywanych na podstawie ust. 3, uwzględniając nowe istotne informacje, i bezzwłocznie przekazują je Komisji.

Artykuł 13

Warunki wzajemnego uznawania

1.   Wzajemne uznawanie certyfikatów wydanych w innych państwach członkowskich stosuje się wyłącznie do certyfikatów wydanych personelowi zgodnie z art. 5 oraz przedsiębiorstwom zgodnie z art. 8.

2.   Państwa członkowskie mogą zażądać od posiadaczy certyfikatów wydanych w innym państwie członkowskim dostarczenia tłumaczenia certyfikatu na inny język urzędowy Wspólnoty.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, s. 35).


ZAŁĄCZNIK

Minimalne wymagania w zakresie umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające

Egzamin, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 2, obejmuje:

a)

egzamin teoretyczny, składający się z jednego lub większej liczby pytań z zakresu umiejętności i wiedzy, oznaczony w kolumnie „Rodzaj egzaminu” symbolem (T);

b)

egzamin praktyczny, podczas którego wnioskodawca musi wykonać odpowiednie zadanie przy użyciu stosownych materiałów, narzędzi i wyposażenia, oznaczony w kolumnie „Rodzaj egzaminu” symbolem (P).


Minimalna wiedza i umiejętności

Rodzaj egzaminu

1.

Podstawowa wiedza w zakresie odnośnych zagadnień dotyczących środowiska (zmiany klimatu, protokół z Kioto, współczynnik ocieplenia globalnego (GWP))

T

2.

Podstawowa znajomość odnośnych norm technicznych

T

3.

Podstawowa znajomość odnośnych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz odnośnych rozporządzeń wykonujących przepisy rozporządzenia (WE) nr 842/2006

T

4.

Ugruntowana wiedza w zakresie różnych rodzajów dostępnego na rynku wyposażenia przeciwpożarowego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane

T

5.

Ugruntowana wiedza w zakresie różnych rodzajów zaworów, mechanizmów uruchamiania, bezpiecznej obsługi i zapobiegania uwolnieniu i wyciekom.

T

6.

Ugruntowana wiedza w zakresie wyposażenia i narzędzi koniecznych w celu bezpiecznego obchodzenia się z substancjami i bezpiecznych metod pracy

T

7.

Umiejętność instalacji w systemie ochrony przeciwpożarowej zbiorników przeznaczonych do przechowywania fluorowanych gazów cieplarnianych

P

8.

Znajomość prawidłowego postępowania przy przemieszczaniu zbiorników zawierających fluorowane gazy cieplarniane

T

9.

Umiejętność weryfikacji dokumentacji dotyczącej systemu przed dokonaniem kontroli szczelności oraz umiejętność określenia istotnych informacji dotyczących wszelkich powtarzających się kwestii lub problematycznych obszarów, na które należy zwrócić uwagę

T

10.

Umiejętność dokonania oględzin i manualnej kontroli systemu pod kątem szczelności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

P

11.

Wiedza w zakresie bezpiecznych dla środowiska metod odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów ochrony przeciwpożarowej oraz napełniania tych systemów fluorowanymi gazami cieplarnianymi

T


(1)  Dz.U. L 333 z 19.12.2007, s. 4.


Top