Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

Komisijas Regula (EK) Nr. 304/2008 ( 2008. gada 2. aprīlis) par uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 304/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir jāparedz noteikumi par kvalifikācijas prasībām personālam, kas ar iekārtām, kurās ir dažas fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes, to ekspluatācijas vietās veic darbības, kas var izraisīt šo gāzu noplūdes.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Vairākās dalībvalstīs patlaban nav izveidotas kvalifikācijas un sertifikācijas sistēmas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt ierobežotu laika periodu, kurā jāveic personāla un uzņēmumu sertifikācija.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Eksaminācija ir efektīvs līdzeklis, lai pārbaudītu kandidāta spējas pareizi veikt darbības, kas var tieši izraisīt noplūdi, kā arī tās darbības, kas noplūdi var izraisīt netieši.

(6)

Lai personāls, kas pašlaik strādā, nepārtraucot savu profesionālo darbību, izietu nepieciešamo apmācību un sertifikāciju jomās, uz kurām attiecas šī regula, ir vajadzīgs pārejas periods, kura laikā sertifikācijai izmanto spēkā esošās kvalifikācijas shēmas un profesionālo pieredzi.

(7)

Oficiāli izraudzītām novērtēšanas un sertifikācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(8)

Savstarpēju atzīšanu neattiecina uz pagaidu sertifikātiem, jo prasības to iegūšanai var būt daudz zemākas par dažās dalībvalstīs spēkā esošajām prasībām.

(9)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008, par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (2). Informācija par pagaidu sertifikācijas sistēmām jāpaziņo Komisijai.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (3) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka obligātās prasības Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 1. punktā minētajai sertifikācijai attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā arī paredz noteikumus sertifikātu savstarpējai atzīšanai, kas izdoti saskaņā ar šīm prasībām

2. pants

Darbības joma

1.   Šī regula attiecas uz personālu, kas veic šādas darbības:

a)

noplūžu pārbaudes iekārtās, kurās ir 3 kg vai vairāk fluorēto siltumnīcefekta gāzu;

b)

rekuperāciju, tostarp arī savākšanu no ugunsdzēsības aparātiem;

c)

uzstādīšanu;

d)

remontu vai apkopes.

2.   Tā attiecas arī uz uzņēmumiem, kas veic kādu no turpmāk minētajām darbībām:

a)

uzstādīšanu;

b)

remontu vai apkopes.

3.   Šī regula neattiecas uz stacionāro ugunsdrošības sistēmu konteineru vai saistītu komponentu, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, ražošanu un remontu, kas tiek veikts stacionāros ražošanas apstākļos

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“uzstādīšana” ir vienas vai vairāku tādu konteineru un ar tiem saistītu komponentu savienošana pirmo reizi turpmākās ekspluatācijas vietā, kuros ir fluoru saturoša siltumnīcefekta gāze vai ir tam paredzēta, izņemot to komponentu savienošanu, kas neietekmē ugunsdzēšanas līdzekļa drošu glabāšanu pirms līdzekļa izlaišanas vidē ugunsgrēka dzēšanai;

2)

“remonts vai apkope” ir visas darbības, kas saistītas ar konteineriem, kuros iepildīts ugunsdzēšanas līdzeklis, kas ir fluorētā siltumnīcefekta gāze, vai kuri paredzēti šādiem ugunsdzēšanas līdzekļiem, kā arī ar tiem saistītiem komponentiem, izņemot tos komponentus, kas neietekmē ugunsdzēšanas līdzekļa drošu glabāšanu slēgtos apstākļos pirms līdzekļa izlaišanas vidē ugunsgrēka dzēšanai.

4. pants

Personāla sertifikācija

1.   Personālam, kas veic 2. panta 1. punktā minētās darbības, ir jāsaņem 5. pantā vai 6. pantā noteiktais sertifikāts.

2.   Šā panta 1. punkta noteikumus uz laiku līdz vienam gadam nepiemēro attiecībā uz personālu, kas veic kādu no 2. panta 1. punktā minētajām darbībām un apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minētās darbības veic tādas personas uzraudzībā, kurai ir to veikšanai nepieciešamais sertifikāts.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz personālu, kas veic vienu vai vairākas šīs regulas 2. panta 1. punktā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma.

Šāds personāls šā punkta pirmajā daļā minēto laiku tiks uzskatīts par sertificētu šādu darbību veikšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktajām prasībām.

5. pants

Personāla sertifikāti

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 10. pantā, izsniedz sertifikātus personālam, kas ir nokārtojis 11. pantā minētās novērtēšanas iestādes organizētos teorētiskos un praktiskos eksāmenus par obligātajām prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas pielikumā.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbības, kuras sertifikāta turētājs ir tiesīgs veikt;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 10. un 11. panta prasībām, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 2. punktā noteiktos elementus, 10. pantā minētā sertifikācijas iestāde var šādas kvalifikācijas turētājam izdot sertifikātu bez atkārtotas eksaminācijas.

4.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, daļēji atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 10. un 11. panta prasībām, sertifikācijas iestāde var izdot sertifikātu nosacījumu, ka pretendents nokārto papildu eksāmenu par prasmēm un zināšanām, kuras nav iekļautas 11. pantā minētās novērtēšanas iestādes esošajā sertifikācijā.

6. pants

Personāla pagaidu sertifikāti

1.   Dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu vai 2. un 3. punktu 2. panta 1. punktā minētajam personālam var izmantot pagaidu sertifikācijas sistēmu.

2. un 3. punktā minēto pagaidu sertifikātu vēlākais derīguma termiņš ir 2010. gada 4. jūlijs.

2.   Personāls, kas ir saņēmis atestāciju 2. panta 1. punktā minēto darbību veikšanai saskaņā ar esošajām kvalifikācijas shēmām, ir jāuzskata par pagaidu sertifikāta turētājiem.

Dalībvalstis identificē atestācijas, kas kvalificējamas ar pagaidu sertifikātiem par tiesībām veikt 2. panta 1. punktā minētās darbības.

3.   Personālam ar profesionālo pieredzi šo darbību veikšanai, kas iegūta pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma, dalībvalsts iecelta struktūra izsniedz pagaidu sertifikātu.

Pagaidu sertifikātā ir jānorāda konkrētās darbības sertifikāta un derīguma termiņš.

7. pants

Uzņēmumu sertifikācija

1.   Uzņēmumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, ir jāsaņem 8. vai 9. pantā minētais sertifikāts.

2.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz uzņēmumiem, kas veic vienu vai vairākas šīs regulas 2. panta 2. punktā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā noteiktā datuma.

8. pants

Uzņēmumu sertifikāti

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 10. pantā, izsniedz sertifikātu uzņēmumam vienu vai vairāku 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai, ja tas atbilst šādām prasībām:

a)

uzņēmums nodarbina veicamo darbu apjomam pietiekami daudz personāla, kas sertificēts saskaņā ar 5. pantu, iegūstot tiesības veikt darbības, kuru veikšanai ir nepieciešama sertifikācija;

b)

uzņēmums spēj pierādīt, ka darbiniekiem, kas veic darbības, kuru veikšanai nepieciešama sertifikācija, ir visi vajadzīgie instrumenti un procedūras.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja pilns nosaukums, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbības, kuras ir tiesīgs veikt sertifikāta turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

9. pants

Uzņēmumu pagaidu sertifikāti

1.   Uzņēmumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu vai 2. un 3. punktu var izmantot pagaidu sertifikācijas sistēmu.

2. un 3. punktā minēto pagaidu sertifikātu vēlākais derīguma termiņš ir 2010. gada 4. jūlijs.

2.   Uzņēmumus, kas 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai sertificēti saskaņā ar esošajām sertifikācijas shēmām, uzskata par pagaidu sertifikātu turētājiem.

Dalībvalstis identificē atestācijas, kas kvalificējamas ar pagaidu sertifikātiem, kas dod tiesības veikt 2. panta. 2. punktā minētās darbības.

3.   Uzņēmumiem, kas nodarbina personālu, kuri ir sertifikātu turētāji 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai, dalībvalsts iecelta struktūra izsniedz pagaidu sertifikātu.

Pagaidu sertifikātā norāda, kādas darbības tā turētājs ir tiesīgs veikt, un sertifikāta derīguma termiņš.

10. pants

Sertifikācijas iestāde

1.   Ar valsts tiesību vai administratīvu aktu dalībvalsts kompetentai iestādei jāizraugās sertifikācijas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra, tai piešķirot tiesības izdot sertifikātus personālam un uzņēmumiem vienas vai vairāku 2. pantā minēto darbību veikšanai.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas iestāde nosaka un izmanto sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas iestāde uztur dokumentāciju, kas dod iespējas verificēt sertificētā personāla vai uzņēmuma statusu. Dokumentācijai jāapliecina, ka sertifikācijas process īstenots efektīvi. Dokumentācija jāglabā vismaz piecus gadus.

11. pants

Novērtēšanas iestāde

1.   Dalībvalsts kompetentas iestādes izraudzīta novērtēšanas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra organizē 2. panta 1. punktā minētā personāla eksamināciju. Novērtēšanas iestādes funkcijas var veikt arī 10. pantā minētā sertifikācijas iestāde.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Eksaminācija jāplāno un jāstrukturē tādā veidā, lai nodrošinātu visu pielikumā noteikto obligāto prasmju un zināšanu pārbaudi.

3.   Novērtēšanas iestāde izstrādā ziņošanas procedūras un uztur dokumentāciju par katru personu un eksaminācijas rezultātiem.

4.   Novērtēšanas iestāde nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi zina attiecīgās eksaminācijas metodes un eksaminācijas dokumentus un tiem ir eksaminācijas jomai atbilstoša kompetence. Tai jānodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumenti un materiāli.

12. pants

Paziņošana

1.   Dalībvalstis līdz 2008. gada 4. jūlijam paziņo Komisijai par nodomu ieviest pagaidu sertifikācijas sistēmu saskaņā ar 6. vai 9. pantu vai abiem minētajiem pantiem.

2.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis paziņo Komisijai, ja tas ir nepieciešams, izraudzītās iestādes, kas ir tiesīgas izsniegt pagaidu sertifikātus, kā arī spēkā esošās valsts tiesību aktu normas, saskaņā ar kurām dokumentus, kurus ir izsniegušas esošās sertifikācijas sistēmas, uzskata par pagaidu sertifikātiem.

3.   Dalībvalstis līdz 2009. gada 4. janvārim pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas Komisijai paziņo 10. pantā minēto personāla un uzņēmumu sertifikācijas iestāžu nosaukumus un to kontaktinformāciju, kā arī informē par personāla sertifikātiem, kas atbilst 5. panta prasībām, un uzņēmumu sertifikātiem, kas atbilst 8. panta prasībām.

4.   Dalībvalsts saskaņā ar 3. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju un nekavējoties iesniedz to Komisijai.

13. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz personāla sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 5. pantu, un uzņēmumu sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 8. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu Kopienas citā oficiālajā valodā.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(3)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas iestādēm

Eksāmenos, kas minēti 5. panta 1. punktā un 11. panta 2. punktā, iekļauj:

a)

teorētisko pārbaudījumu, kurā tiek uzdots viens vai vairāki jautājumi, lai pārbaudītu prasmes vai zināšanas, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (T);

b)

praktisko pārbaudījumu, kurā pretendents, izmantojot nepieciešamos materiālus, instrumentus un ierīces, veic uzdevumu, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (P).


Obligātās zināšanas un prasmes

Pārbaudījuma veids

1.

Pamatzināšanas par atbilstošiem vides jautājumiem (klimata pārmaiņas, Kioto protokols, fluorēto siltumnīcefekta gāzu globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls)

T

2.

Pamatzināšanas par atbilstošiem tehniskajiem standartiem

T

3.

Pamatzināšanas par attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 842/2006 noteikumiem un regulām, ar kurām tiek īstenota Regula (EK) Nr. 842/2006

T

4.

Labas zināšanas par dažādām tirgū esošām ugunsdrošības iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes

T

5.

Labas zināšanas par vārstu veidiem, aktivizācijas mehānismiem, drošības tehniku, izplūžu un noplūžu novēršanu.

T

6.

Labas zināšanas par aprīkojumu un instrumentiem, kas nepieciešami drošības tehnikas ievērošanai un drošai darba praksei

T

7.

Prasme uzstādīt ugunsdrošības sistēmas konteinerus, kas paredzēti fluorēto siltumnīcefekta gāzu glabāšanai

P

8.

Zināšanas par pareiziem praktiskiem paņēmieniem, kā pārvietot tvertnes zem spiediena, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes

T

9.

Prasme pārbaudīt sistēmas dokumentāciju pirms noplūžu pārbaudes un identificēt attiecīgu informāciju par visiem jautājumiem, kas regulāri atkārtojas, un problēmu jomām, kurām ir jāpievērš vērība

T

10.

Prasme veikt vizuālu un manuālu sistēmas pārbaudi uz noplūdēm saskaņā ar Komisijas 2007. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1497/2007 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (1)

P

11.

Zināšanas par vides prasībām atbilstošiem rekuperācijas paņēmieniem, savācot fluorētās siltumnīcefekta gāzes no ugunsdrošības sistēmām, un šo sistēmu uzpildīšana ar tām

T


(1)  OV L 333, 19.12.2007., 4. lpp.


Top