EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

A Bizottság 304/2008/EK rendelete ( 2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 92., 2008.4.3, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/12


A BIZOTTSÁG 304/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon szakemberek képesítésére vonatkozó szabályokat, akiknek tevékenysége egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó rendszerek működési helyén előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2)

A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott ideig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete mellett.

(3)

Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos – korlátozott – időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy mind a személyzet, mind a vállalatok megszerezhessék a szükséges képesítést.

(4)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt készségek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(5)

A vizsgáztatással hatékonyan felmérhető azon személyek alkalmassága, akiknek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül szivárgást idézhet elő.

(6)

Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó területeken jelenleg dolgozó személyzet képzését és képesítését szakmai tevékenységének akadályoztatása nélkül biztosítani lehessen, megfelelő tartamú átmeneti időszakot kell meghatározni, amely alatt a képesítések a meglévő minősítési rendszerek, illetve szakmai tapasztalat alapján is kiadhatók.

(7)

Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(8)

Tekintettel arra, hogy az ideiglenes képesítés megszerzéséhez egyes tagállamokban jelenleg érvényben lévő követelményeknél jóval alacsonyabb szintű követelmények teljesítése is elegendő, a kölcsönös elismerés az ilyen képesítésekre nem vonatkozik.

(9)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos adatokat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (2) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni. A Bizottságot az ideiglenes képesítési rendszerekkel kapcsolatban is tájékoztatni kell.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett képesítésre érvényes minimumkövetelményeket az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében, továbbá rögzíti az ezen követelményeknek megfelelően kiadott képesítések és tanúsítványok kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1)   Ezt a rendeletet a tűzvédelmi rendszerekkel kapcsolatos alábbi tevékenységeket végző személyekre kell alkalmazni:

a)

szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben;

b)

a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is;

c)

üzembe helyezés;

d)

karbantartás vagy javítás.

(2)   A rendelet a tűzvédelmi rendszerekkel kapcsolatban az alábbi tevékenységeket végző vállalatokra szintén alkalmazandó:

a)

üzembe helyezés;

b)

karbantartás vagy javítás.

(3)   Ez a rendelet nem vonatkozik azon gyártási és javítási tevékenységekre, amelyeket a gyártó telephelyein, a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltóberendezések tartályain vagy tartozékain végeznek.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„üzembe helyezés” alatt a fluortartalmú üvegházhatású oltógázokat tartalmazó vagy e célból használt tartály vagy tartályok és tartozékaik első beszerelése értendő, azon tartozékok kivételével, amelyek nem a tűzoltás célú kibocsátást megelőző oltóanyag-tárolást szolgálják;

2.

„karbantartás vagy javítás” minden olyan tevékenység, amely a fluortartalmú üvegházhatású oltógázokat tároló vagy azok tárolására szolgáló tartályokkal, illetve tartozékokkal kapcsolatos munkavégzésre irányul, kivéve azokat a tartozékokat, amelyek nem a tűzoltás célú kibocsátást megelőző oltóanyag-tárolást szolgálják.

4. cikk

A szakemberek képesítése

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységeket kizárólag az 5. vagy a 6. cikkben ismertetett képesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt bármely tevékenység végzéséhez a képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag a vonatkozó képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységeket a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést meghatározott ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az (1) bekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenységek gyakorlására jogosító képesítéssel.

5. cikk

Képesítési igazolás szakemberek részére

(1)   A 10. cikkben említett képesítő testület azon személyek részére ad ki képesítési igazolást, akik teljesítették a 11. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett, és a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítés száma, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

azon tevékenységek, amelyek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, továbbá teljesíti a 10. és 11. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat, a 10. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára – a vizsga megismétlése nélkül – újabb igazolást adhat ki.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer teljesíti a 10. és 11. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, a képesítő testületek képesítési igazolást adhatnak ki azzal a feltétellel, hogy a képesítést igénylő személy sikeres kiegészítő vizsgát tesz a meglévő képesítésében nem szereplő készségekből és ismeretekből a 11. cikkben említett vizsgáztató testület előtt.

6. cikk

Ideiglenes képesítési igazolás szakemberek részére

(1)   A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek esetében ideiglenes képesítési rendszert alkalmazhatnak, e cikk (2) vagy (3) bekezdésével, illetve e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban.

A (2) és (3) bekezdésben említett ideiglenes képesítési igazolás legfeljebb 2010. július 4-ig lehet érvényes.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekre vonatkozó, meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítési igazolással rendelkező személyeket úgy kell tekinteni, hogy ideiglenes képesítési igazolással rendelkeznek.

A tagállamok meghatározzák, mely igazolások minősülnek ideiglenes igazolásnak a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt azon tevékenységek vonatkozásában, amelyeket a képesítés birtokosa végezhet.

(3)   Azon személyek részére, akik a szóban forgó tevékenységek terén a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt már rendelkeztek szakmai gyakorlattal, a tagállamok által kijelölt szervek ideiglenes képesítési igazolást adnak ki.

Az ideiglenes képesítési igazoláson fel kell tüntetni a képesített tevékenységeket és az érvényesség idejét.

7. cikk

A vállalatok képesítése

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett vállalatoknak rendelkezniük kell a 8. vagy 9. cikkben említett képesítéssel.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet vagy tevékenységeket a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző vállalatok esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

8. cikk

Vállalati tanúsítványok

(1)   A 10. cikkben említett képesítő testület a vállalatok részére a 2. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több tevékenységre vonatkozóan tanúsítványt ad ki, amennyiben a vállalat teljesíti az alábbi követelményeket:

a)

a tanúsítványhoz kötött tevékenységek vonatkozásában az 5. cikkben foglaltak szerinti képesítéssel rendelkező személyzetet alkalmaz, a tevékenység előrelátható nagyságrendjének megfelelő számban;

b)

bizonyítani tudja, hogy a tanúsítványhoz kötött tevékenységeket végző személyzet rendelkezésére állnak a szükséges eszközök és eljárások.

(2)   A tanúsítványnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a tanúsítvány birtokosának teljes neve, a tanúsítvány száma, és – adott esetben – a tanúsítvány érvényességi ideje;

b)

azon tevékenységek, amelyek végzésére a tanúsítvány a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

9. cikk

A vállalatok számára kiadott ideiglenes tanúsítványok

(1)   A tagállamok a 2. cikk (2) bekezdésében említett vállalatok esetében ideiglenes tanúsítási rendszert alkalmazhatnak, e cikk (2) vagy (3) bekezdésével, illetve e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban.

A (2) és (3) bekezdésben említett ideiglenes tanúsítvány legfeljebb 2010. július 4-ig lehet érvényes.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekre vonatkozó, meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokat úgy kell tekinteni, hogy ideiglenes tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A tagállamok meghatározzák, mely igazolások minősülnek ideiglenes tanúsítványnak a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt azon tevékenységek vonatkozásában, amelyeket a tanúsítvány birtokosa végezhet.

(3)   Azon vállalatok részére, amelyek a 2. cikk (2) bekezdése értelmében tanúsítványhoz kötött tevékenységek végzésére képesítéssel rendelkező személyzetet alkalmaznak, a tagállamok által kijelölt testületek ideiglenes tanúsítványt adnak ki.

Az ideiglenes tanúsítványon fel kell tüntetni azokat a tevékenységeket, amelyek végzésére a birtokos jogosult, illetve az érvényességi időt.

10. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve a testületet a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki, felruházva azt a 2. cikkben megnevezett tevékenység vagy tevékenységek gyakorlására jogosító képesítési igazolás vagy vállalati tanúsítvány kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek tevékenységét független és pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek, illetve vállalatok státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

11. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek esetében a vizsgákat a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. A 10. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét független és pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok a mellékletben szereplő alapkészségeket és ismereteket lefedjék.

(3)   A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

12. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2008. július 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e a 6. vagy a 9. cikk, esetleg mindkettő alapján ideiglenes képesítési vagy tanúsítási rendszert bevezetni.

(2)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig – adott esetben – tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy mely testületeket nevezték ki az ideiglenes képesítések vagy tanúsítványok kiadására, illetve azokról az elfogadott nemzeti intézkedésekről, amelyek alapján a meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítések vagy tanúsítványok ideiglenes képesítésnek vagy tanúsítványnak minősíthetők.

(3)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 10. cikk hatálya alá tartozó szakemberek és vállalatok képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint az 5. cikkben foglalt követelményeket teljesítő szakemberek és a 8. cikkben foglalt követelményeket teljesítő vállalatok számára kiadandó képesítések, illetve tanúsítványok megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(4)   A tagállamok a 3. cikknek megfelelően benyújtott adatokat lényeges változás esetén haladéktalanul módosítják, és az új információkról a Bizottságot tájékoztatják.

13. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A más tagállamokban kiadott képesítések vagy tanúsítványok kölcsönös elismerése szakemberek esetében az 5. cikkel, vállalatok esetében pedig a 8. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vagy tanúsítványokra vonatkozik.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések vagy tanúsítványok birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(3)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

Az 5. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a)

elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „GY” betű jelzi.


Alapismeretek és készségek

Vizsgatípus

1.

A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, a Kiotói Jegyzőkönyv, a fluortartalmú üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja)

E

2.

Vonatkozó műszaki szabványok alapszintű ismerete

E

3.

A 842/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és az azok végrehajtására vonatkozó kapcsolódó rendeleteknek az alapszintű ismerete

E

4.

A jelenleg forgalomban lévő, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó tűzvédelmi eszközök alapos ismerete

E

5.

A különböző szeleptípusok, indító mechanizmusok, valamint a biztonságos kezelésre és a kiáramlás vagy szivárgás megakadályozására vonatkozó módszerek alapos ismerete

E

6.

A biztonságos kezeléshez és munkavégzéshez szükséges eszközök és berendezések alapos ismerete

E

7.

A tűzvédelmi rendszerek fluortartalmú üvegházhatású gázok tárolására szolgáló nyomástartó edényeinek felszerelése

GY

8.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó nyomástartó edények szakszerű szállítási módszereinek ismerete

E

9.

Az esetleges szivárgás ellenőrzését megelőzően a rendszer eseménynaplójának áttekintése az ismétlődő rendellenességek és problémás területek feltárása céljából

E

10.

A rendszer szemrevételezése és manuális ellenőrzése az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgás-ellenőrzési követelményeinek megállapításáról szóló, 2007. december 18-i 1497/2007/EK bizottsági rendelettel (1) összhangban

GY

11.

Tűzvédelmi rendszerekben alkalmazott fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésének és az ilyen rendszerek fluortartalmú üvegházhatású gázokkal való feltöltésének környezetbarát gyakorlati módszerei

E


(1)  HL L 333., 2007.12.19., 4. o.


Top