EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 304/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus būtina nustatyti darbuotojų, vykdančių veiklą tose vietose, kur eksploatuojamos sistemos, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galinčių nutekėti dėl jų veiklos, kvalifikacijos taisykles.

(2)

Dar neatestuotiems, tačiau mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama tam tikrą laiką, prižiūrimiems atestuotų darbuotojų, vykdyti veiklą, kuriai reikalingas toks pažymėjimas, kad jie galėtų įgyti egzaminui reikalingų praktinių įgūdžių.

(3)

Kelios valstybės narės šiuo metu neturi kvalifikacijos kėlimo ar atestavimo ir sertifikavimo sistemų. Todėl reikėtų nustatyti tam tikrą laiką, per kurį darbuotojai ir įmonės galėtų gauti pažymėjimus.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos, atestavimo ir sertifikavimo sistemą turėtų būti leidžiama kurti remiantis esamomis kvalifikacijos kėlimo programomis, jei į tokias programas įtrauktas įgūdžių bei žinių mokymas ir jei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente nustatytus būtiniausius reikalavimus.

(5)

Egzaminavimas yra veiksmingas būdas patikrinti kandidato gebėjimą tinkamai atlikti veiksmus, dėl kurių tiesiogiai gali įvykti nuotėkis, ir veiksmus, dėl kurių nuotėkis gali įvykti netiesiogiai.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojams, šiuo metu dirbantiems šio reglamento taikymo srityse, būtų sudarytos sąlygos mokytis ir gauti pažymėjimus nepertraukiant profesinės veiklos, reikalaujama nustatyti tinkamą pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie būtų atestuojami pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas ir atsižvelgiant į jų profesinę patirtį.

(7)

Oficialiai paskirtos vertinimo ir sertifikavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip pažymėjimų abipusio pripažinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę ir efektyvesnę visoje Bendrijoje.

(8)

Laikinieji pažymėjimai abipusiškai nepripažįstami, nes reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti siekiant gauti tokį pažymėjimą, gali būti daug mažesni palyginti su kai kuriose valstybėse narėse taikomais reikalavimais.

(9)

Informacija apie atestavimo ir sertifikavimo sistemą, taikomą išduodant abipusiškai pripažįstamus pažymėjimus, turėtų būti pateikiama Komisijai pagal 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (2). Informacija apie laikinojo atestavimo ir sertifikavimo sistemas taip pat turėtų būti pateikiama Komisijai.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti būtiniausi atestavimo ir sertifikavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas darbuotojams, vykdantiems tokią su priešgaisrinėmis sistemomis susijusią veiklą:

a)

įrangos, kurioje yra 3 kg ir daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nuotėkio tikrinimas;

b)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taip pat iš gesintuvų, surinkimas;

c)

įrengimas;

d)

eksploatavimas ar techninė priežiūra.

2.   Šis reglamentas taikomas ir įmonėms, vykdančioms tokią su priešgaisrinėmis sistemomis susijusią veiklą:

a)

įrengimas;

b)

eksploatavimas ar techninė priežiūra.

3.   Šis reglamentas netaikomas gamintojo objektuose vykdomai gamybos ir remonto veiklai, susijusiai su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1)

įrengimas – tai pirmas vieno ar kelių konteinerių, kuriuose yra arba pagal paskirtį turi būti gesinimo medžiaga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, sujungimas naudojimo vietoje su susijusiais komponentais, išskyrus komponentus, kurie neturi įtakos gesinimo medžiagos sulaikymui iki ji paleidžiama gaisrui gesinti;

2)

eksploatavimas arba techninė priežiūra – tai visa veikla, apimanti darbą su konteineriais, kuriuose yra arba pagal paskirtį turi būti gesinimo medžiagos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, arba darbą su susijusiais komponentais, išskyrus komponentus, kurie neturi įtakos gesinimo medžiagos sulaikymui iki ji paleidžiama gaisrui gesinti.

4 straipsnis

Darbuotojų atestavimas

1.   Darbuotojai, vykdantys 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 5 ar 6 straipsnyje.

2.   Jeigu kurios nors 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos rūšies veiklą vykdantys darbuotojai dalyvauja mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas atitinkamos veiklos pažymėjimas, ir tokią veiklą vykdo prižiūrimi asmens, turinčio atitinkamos veiklos pažymėjimą, 1 dalis jiems netaikoma ilgiausiai vienerius metus.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis nebus taikoma darbuotojams, vykdantiems vienos ar kelių šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje numatytų rūšių veiklą iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Laikoma, kad pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį tokie darbuotojai yra atestuoti vykdyti tą veiklą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus.

5 straipsnis

Darbuotojų pažymėjimai

1.   10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija išduoda pažymėjimus darbuotojams, išlaikiusiems 11 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos surengtą teorinį ir praktinį egzaminą, kuriuo patikrinami priede nurodyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

2.   Pažymėjime turi būti bent jau tokie duomenys:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, pažymėjimo turėtojo vardas ir pavardė, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jei jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią turi teisę vykdyti pažymėjimo turėtojas, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

3.   Jei galiojanti egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema atitinka 10 bei 11 straipsnių reikalavimus ir ja patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai bei žinios, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 2 dalyje nurodytų elementų, 10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą tą kvalifikaciją turinčiam darbuotojui, nereikalaudama dar kartą laikyti egzamino.

4.   Jei galiojanti egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema atitinka 10 bei 11 straipsnių reikalavimus ir ja iš dalies patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai, sertifikavimo institucijos gali išduoti pažymėjimą, jei pareiškėjas išlaiko papildomą įgūdžių ir žinių, kuriems netaikoma esama 11 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos nustatyta sertifikavimo tvarka, egzaminą.

6 straipsnis

Laikinieji darbuotojų pažymėjimai

1.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams valstybės narės gali taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį arba 2 ir 3 dalis.

2 ir 3 dalyse nurodytų laikinųjų pažymėjimų galiojimas baigiasi vėliausiai 2010 m. liepos 4 d.

2.   Darbuotojai, turintys patvirtinamąjį dokumentą, išduotą pagal 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos vykdytojų kvalifikacijos kėlimo programas, laikomi laikino pažymėjimo turėtojais.

Valstybės narės nustato patvirtinamuosius dokumentus, kurie vertinami kaip laikinieji pažymėjimai, suteikiantys teisę vykdyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą.

3.   Darbuotojams, įgijusiems šios veiklos profesinę patirtį iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, valstybės narės paskirta institucija išduoda laikinuosius pažymėjimus.

Laikinajame pažymėjime nurodoma, kokią veiklą galima vykdyti jo turėtojui, ir pažymėjimo galiojimo terminas.

7 straipsnis

Įmonių sertifikavimas

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytos įmonės privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 8 ar 9 straipsnyje.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis nebus taikoma įmonėms, vykdančios vienos ar kelių šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje numatytų rūšių veiklą iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

8 straipsnis

Įmonių pažymėjimai

1.   Kaip nurodyta 10 straipsnyje, sertifikavimo institucija įmonei išduoda pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti vienos ar kelių 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų rūšių veiklą, jeigu įmonė atitinka šiuos reikalavimus:

a)

veiklai, kuriai reikalingas pažymėjimas, vykdyti įdarbinta pakankamai pagal 5 straipsnį atestuotų darbuotojų, kad būtų galima vykdyti visą numatomą veiklą;

b)

pateikta įrodymų, kad darbuotojams, vykdantiems veiklą, kuriai reikalingas pažymėjimas, sudarytos sąlygos naudotis būtinais įrankiais ir atlikti būtinas procedūras.

2.   Pažymėjime turi būti bent jau tokie duomenys:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, visas pažymėjimo turėtojo pavadinimas, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jei jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią pažymėjimo turėtojui suteikta teisė vykdyti, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

9 straipsnis

Laikinieji įmonių pažymėjimai

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms įmonėms valstybės narės gali taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį arba 2 ir 3 dalis.

2 ir 3 dalyse nurodyti laikinieji pažymėjimai nustoja galioti vėliausiai 2010 m. liepos 4 d.

2.   Laikinojo pažymėjimo turėtojomis laikomos įmonės, sertifikuotos pagal 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos sertifikavimo programas.

Valstybės narės nustato patvirtinančius dokumentus, kurie vertinami kaip laikini pažymėjimai, suteikiantys teisę vykdyti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą.

3.   Įmonėms, įdarbinusioms darbuotojus, kurie turi pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti veiklą, kuriai vykdyti reikalingas 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas pažymėjimas, valstybės narės paskirta institucija išduoda laikinąjį pažymėjimą.

Laikinajame pažymėjime nurodoma veikla, kurią teisę vykdyti turi to dokumento turėtojas, ir pažymėjimo galiojimo terminas.

10 straipsnis

Sertifikavimo institucija

1.   Sertifikavimo institucija numatoma nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos, kaip instituciją, kuriai leidžiama išduoti pažymėjimus darbuotojams arba įmonėms, vykdantiems vienos ar kelių 2 straipsnyje nurodytų rūšių veiklą.

Sertifikavimo institucija vykdo veiklą nepriklausomai ir nešališkai.

2.   Sertifikavimo institucija nustato ir taiko pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir atšaukimo procedūras.

3.   Sertifikavimo institucija kaupia įrašus, pagal kuriuos galima patikrinti atestuoto asmens ar sertifikuotos įmonės statusą. Iš įrašų matyti, kad sertifikavimo ar atestavimo procesas sėkmingai užbaigtas. Įrašai saugomi ne mažiau kaip 5 metus.

11 straipsnis

Vertinimo institucija

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos ar kitų tokią teisę turinčių institucijų paskirta vertinimo institucija rengia egzaminus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams. 10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija taip pat gali būti paskirta vertinimo institucija.

Vertinimo institucija vykdo veiklą nepriklausomai ir nešališkai.

2.   Egzaminai planuojami ir parengiami taip, kad per juos būtų patikrinti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Vertinimo institucija pasirenka atsiskaitymo procedūras ir saugo įrašus, kad būtų galima dokumentais pagrįsti individualius ir bendrus vertinimo rezultatus.

4.   Vertinimo institucija užtikrina, kad žinioms ir įgūdžiams tikrinti paskirti egzaminuotojai būtų tinkamai susipažinę su egzaminavimo metodais bei egzamino dokumentais ir patys išmanytų tą sritį, kurios žinios tikrinamos. Ji taip pat užtikrina, kad laikant praktinius egzaminus būtų sudaromos sąlygos naudotis būtina įranga, įrankiais ir medžiagomis.

12 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ketinimą taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal 6 ar 9 straipsnį arba pagal abu straipsnius.

2.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės praneša Komisijai, apie paskirtas institucijas, kurioms suteikiama teisė išduoti laikinuosius pažymėjimus, ir apie nacionalines nuostatas, pagal kurias dokumentai, išduoti pagal galiojančias sertifikavimo sistemas, laikomi laikinaisiais pažymėjimais.

3.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės pateikia Komisijai darbuotojų ir įmonių sertifikavimo institucijų, kurioms taikomas 10 straipsnis, pavadinimus bei kontaktinius duomenis ir darbuotojų pažymėjimų, atitinkančių 5 straipsnio reikalavimus, ir įmonių pažymėjimų, atitinkančių 8 straipsnio reikalavimus, pavadinimus, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 308/2008.

4.   Pagal 3 dalį pateiktą pranešimą valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

13 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta tik kitų valstybių pagal 5 straipsnį išduotus darbuotojų pažymėjimus ir pagal 8 straipsnį išduotus įmonių pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialiąją Bendrijos kalbą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(3)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Būtiniausi įgūdžių ir žinių, kuriuos turi patikrinti vertinimo institucija, reikalavimai

5 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus egzaminus sudaro:

a)

teorinis egzaminas, sudarytas iš vieno ar kelių klausimų, skirtų patikrinti įgūdį ar žinias, kurie stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėti (T);

b)

praktinis egzaminas, kurį laikydamas pareiškėjas turi atlikti tam tikrą užduotį, naudodamasis atitinkama medžiaga, įrankiais ir įranga, kuri stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėta (P).


Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Egzamino rūšis

1.

Elementarus svarbių aplinkosaugos klausimų išmanymas (klimato kaita, Kioto protokolas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialas)

T

2.

Elementarus atitinkamų techninių standartų išmanymas

T

3.

Elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatų ir atitinkamų reglamentų, kuriais įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, išmanymas

T

4.

Geras įvairių rinkoje esančios priešgaisrinės įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, rūšių išmanymas

T

5.

Geras vožtuvų rūšių, paleidimo mechanizmų, saugaus darbo, dujų išsiskyrimo ir nuotėkio prevencijos išmanymas

T

6.

Geras saugiam darbui ir darbo praktikai reikalingos įrangos ir įrankių išmanymas

T

7.

Sugebėjimas įrengti priešgaisrinių sistemų konteinerius, kuriuose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

P

8.

Tinkamos didelio slėgio konteinerių su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis perkėlimo į kitą vietą išmanymas

T

9.

Sugebėjimas patikrinti sistemų įrašus prieš tikrinant, ar nėra nuotėkio, ir pastebėti atitinkamą informaciją apie bet kuriuos nuolat kylančius klausimus ar problemines sritis, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį

T

10.

Mokėjimas atlikti regimąjį ir fizinį galimo sistemos nuotėkio patikrinimą pagal 2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1497/2007, nustatantį standartinius nutekėjimo patikrinimo reikalavimus stacionarioms priešgaisrinėms sistemoms, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (1)

P

11.

Išmanyti, kaip surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš priešgaisrinių sistemų ir užpildyti šias sistemas nekenkiant aplinkai

T


(1)  OL L 333, 2007 12 19, p. 4.


Top