EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0480

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/1723

Dz.U. L 87 z 2.4.2016, p. 4–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj

2.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/480

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (1), w szczególności jego art. 16 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na państwa członkowskie obowiązek prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, którzy uzyskali od właściwego organu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym powinny być dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. Art. 16 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przewiduje połączenie krajowych rejestrów elektronicznych do dnia 31 grudnia 2012 r., upoważniając Komisję do przyjęcia wspólnych zasad dotyczących takiego połączenia. Na tej podstawie Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (2) w celu usprawnienia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów noszącego nazwę ERRU (ang. European Registers of Road Transport Undertakings). System ten zaczął funkcjonować w dniu 31 grudnia 2012 r.

(2)

W ciągu ostatnich trzech lat funkcjonowania systemu ERRU Komisja, wraz z ekspertami z państw członkowskich, określiła szereg kwestii związanych z praktycznym wykorzystaniem ERRU, świadczących o niepełnym dostosowaniu systemu do procedur administracyjnych w państwach członkowskich.

(3)

Niezbędne jest zatem zajęcie się wskazanymi niedociągnięciami w funkcjonowaniu systemu ERRU, dostosowując go do odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 (3) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 (4), jak również zapewniając jednolite korzystanie z systemu ERRU przez właściwe organy w całej UE. Ponadto niezbędne jest dostosowanie obowiązujących przepisów do postępu technicznego i naukowego.

(4)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 (5) w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych określa nowy wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych, które, oprócz naruszeń wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem. Niezbędne jest zatem umożliwienie przekazywania w systemie ERRU informacji na temat nowego wykazu naruszeń.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6). W szczególności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, państwa członkowskie muszą wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie w stosownych przypadkach przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(7)

Ze względu na znaczną liczbę zmian, które należy wprowadzić we wspólnych zasadach wdrożenia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, konieczne jest zastąpienie rozporządzenia (UE) nr 1213/2010 nowym aktem. Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 1213/2010.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego z systemem informacyjnym ERRU określonym w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, poza definicjami określonymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, stosuje się następujące definicje:

a)

„ERRU (europejskie rejestry przedsiębiorców transportu drogowego)” oznacza system połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, ustanowiony zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

b)

„interfejs asynchroniczny” oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez nowe połączenie HTTP;

c)

„wyszukiwanie rozproszone” oznacza komunikat zapytania skierowany przez jedno państwo członkowskie do wszystkich pozostałych państw członkowskich;

d)

„węzeł centralny” oznacza system informacyjny umożliwiający przekazywanie komunikatów ERRU między państwami członkowskimi;

e)

„CPC” oznacza certyfikat kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

f)

„państwo członkowskie naruszenia” oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca transportu drogowego dopuścił się naruszenia przepisów;

g)

„państwo członkowskie siedziby” oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę;

h)

„system krajowy” oznacza system informacyjny ustanowiony w każdym państwie członkowskim w celu wysyłania i przetwarzania komunikatów ERRU oraz odpowiadania na komunikaty ERRU;

i)

„interfejs synchroniczny” oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez to samo połączenie HTTP, które zostało wykorzystane do przesłania zapytania;

j)

„państwo członkowskie zgłaszające zapytanie” oznacza państwo członkowskie wysyłające zapytanie lub zgłoszenie, które są następnie kierowane do państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie;

k)

„państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie” oznacza państwo członkowskie, do którego skierowane jest zapytanie lub zgłoszenie ERRU.

Artykuł 3

Obowiązek podłączenia do systemu ERRU

Państwa członkowskie przeprowadzają połączenie krajowych rejestrów elektronicznych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, z systemem ERRU zgodnie z procedurami i wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 4

Specyfikacje techniczne

System ERRU musi być zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w załącznikach I–VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Korzystanie z systemu ERRU

1.   Przy wymianie informacji za pośrednictwem systemu ERRU właściwe organy stosują procedury określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie przyznają swoim organom kontrolnym odpowiedzialnym za kontrole drogowe dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie ERRU.

3.   W przypadku gdy kilka krajowych organów kontroli uczestniczy w kontrolach drogowych, państwo członkowskie decyduje, który z tych organów uzyskuje dostęp, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 6

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 traci moc z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 21).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 74 z 19.3.2016, s. 8).

(6)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

OGÓLNE ASPEKTY SYSTEMU ERRU

1.   ARCHITEKTURA

System ERRU składa się z następujących części:

1.1.

Węzeł centralny, który umożliwia przyjęcie zapytania od państwa członkowskiego zgłaszającego zapytanie, dokonania jego walidacji i przetworzenia poprzez przekazanie go państwom członkowskim udzielającym odpowiedzi na zapytanie. Węzeł centralny czeka na odpowiedź poszczególnych państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie, dokonuje konsolidacji wszystkich odpowiedzi i przekazuje skonsolidowaną odpowiedź państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie.

1.2.

System krajowy każdego państwa członkowskiego, który musi być wyposażony w interfejs umożliwiający zarówno wysyłanie zapytań, jak i odbieranie odnośnych odpowiedzi. Systemy krajowe mogą wykorzystywać oprogramowanie zamknięte lub komercyjne do przekazywania i odbierania komunikatów z węzła centralnego.

1.3.

Jako rozwiązanie alternatywne do pkt 1.1 państwa członkowskie mogą zdecydować o korzystaniu z kompatybilnej sieci komercyjnej do wymiany komunikatów między sobą. W takim przypadku każdy właściwy organ przekazuje do węzła centralnego dane statystyczne dotyczące komunikatów wymienianych w ramach tej sieci.

2.   ZARZĄDZANIE

2.1.   Węzłem centralnym zarządza Komisja, która jest odpowiedzialna za eksploatację techniczną i utrzymanie węzła centralnego.

2.2.   W węźle centralnym nie można przechowywać przez okres przekraczający sześć miesięcy danych innych niż dane dotyczące logowania i dane statystyczne określone w załączniku VII.

2.3.   Węzeł centralny nie może umożliwiać dostępu do danych osobowych, z wyjątkiem dostępu dla upoważnionych pracowników Komisji, jeżeli jest to konieczne do celów utrzymania i usuwania usterek.

2.4.   Państwa członkowskie są odpowiedzialne za:

2.4.1.

utworzenie swoich systemów krajowych, w tym interfejsu z węzłem centralnym, i zarządzanie nimi;

2.4.2.

instalację i utrzymanie swoich systemów krajowych, zarówno sprzętu, jak i oprogramowania zamkniętego lub komercyjnego;

2.4.3.

prawidłowo funkcjonującą interoperacyjność swoich systemów krajowych z węzłem centralnym, w tym za zarządzanie komunikatami o błędach otrzymywanymi z węzła centralnego;

2.4.4.

przedsiębranie wszelkich środków w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji;

2.4.5.

działanie systemów krajowych zgodnie z poziomami obsługi określonymi w załączniku VI.

2.5.   Portal internetowy MOVEHUB

Komisja zapewnia aplikację internetową z ograniczonym dostępem, zwaną „portal internetowy MOVEHUB”, świadczącą co najmniej następujące usługi:

a)

dane statystyczne dotyczące dostępności państw członkowskich;

b)

powiadamianie o pracach konserwacyjnych w węźle centralnym i systemach krajowych państw członkowskich;

c)

sprawozdania zagregowane;

d)

zarządzanie kontaktami;

e)

schematy XSD.

2.6.   Zarządzanie kontaktami

Funkcja zarządzania kontaktami musi zapewniać każdemu państwu członkowskiemu możliwość zarządzania danymi kontaktowymi dotyczącymi użytkowników strategicznych, biznesowych, operacyjnych i technicznych w danym państwie członkowskim, przy czym właściwy organ państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kontaktów. Zapewnia się możliwość wglądu do danych kontaktowych innych państw członkowskich bez możliwości edycji tych danych.


ZAŁĄCZNIK II

FUNKCJE SYSTEMU ERRU

1.

W systemie ERRU dostępne muszą być następujące funkcje:

1.1.

Check Good Repute (CGR) (sprawdzenie dobrej reputacji): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania do jednego państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie lub wszystkich państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie w celu określenia zdolności zarządzającego transportem, a tym samym posiadanego przez niego zezwolenia dla przedsiębiorcy transportowego.

1.2.

Infringement Notification (INF) (powiadomienie o naruszeniu): umożliwia państwu członkowskiemu naruszenia powiadomienie państwa członkowskiego siedziby o tym, że przedsiębiorca transportowy dopuścił się poważnego naruszenia przepisów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Funkcja umożliwia również państwu członkowskiemu naruszenia wysłanie żądania, aby kary zostały nałożone na przedsiębiorcę transportowego w państwie członkowskim siedziby.

1.3.

Check Community Licence (CCL) (sprawdzenie licencji wspólnotowej): umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania do państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie (tj. państwa członkowskiego siedziby) o określenie, czy przedsiębiorstwo transportowe posiada ważną licencję wspólnotową.

2.

Należy uwzględnić inne rodzaje komunikatów uznanych za właściwe na potrzeby sprawnego funkcjonowania systemu ERRU, np. powiadomienia o błędach.


ZAŁĄCZNIK III

PRZEPISY DOTYCZĄCE KOMUNIKATÓW SYSTEMU ERRU

1.   OGÓLNE WYMOGI TECHNICZNE

1.1.   Węzeł centralny zapewnia zarówno interfejsy synchroniczne, jak i asynchroniczne na potrzeby wymiany komunikatów. Państwa członkowskie mogą wybrać najodpowiedniejszą technologię interfejsu na potrzeby połączenia z własnymi aplikacjami.

1.2.   Wszystkie komunikaty wymieniane między węzłem centralnym a systemami krajowymi muszą być zakodowane w UTF-8.

1.3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby ich systemy krajowe mogły odbierać i przetwarzać komunikaty zawierające znaki alfabetu greckiego i cyrylicy.

2.   STRUKTURA KOMUNIKATÓW XML I DEFINICJA SCHEMATU (XSD)

2.1.   Ogólna struktura komunikatów XML musi odpowiadać formatowi zdefiniowanemu w schematach XSD zainstalowanych w węźle centralnym.

2.2.   Węzeł centralny i systemy krajowe muszą przesyłać i odbierać komunikaty zgodne ze schematem XSD komunikatu.

2.3.   Systemy krajowe muszą mieć zdolność do wysyłania, odbierania i przetwarzania wszystkich komunikatów odnoszących się do którejkolwiek z funkcji określonych w załączniku II.

2.4.   Komunikaty XML muszą spełniać co najmniej minimalne wymogi określone w dodatku do niniejszego załącznika.

Dodatek

Minimalne wymogi dotyczące treści komunikatów XML

Wspólny nagłówek

Obowiązkowe

Version (Wersja)

Oficjalna wersja specyfikacji XML jest określana poprzez przestrzeń nazw określoną w XSD komunikatu i w atrybucie version elementu nagłówka każdego komunikatu XML. Numer wersji („n.m”) jest określany jako ustalona wartość w każdej nowej wersji pliku definicji schematu XML (xsd).

Tak

Test Identifier (Identyfikator testowy)

Nieobowiązkowy identyfikator na potrzeby testowania. Inicjator testu uzupełnia identyfikator, a wszyscy uczestnicy przepływu pracy przesyłają/odsyłają ten sam identyfikator. W rzeczywistej wymianie komunikatów należy go pominąć i nie wykorzystywać go, jeżeli zostanie dostarczony.

Nie

Technical identifier (Identyfikator techniczny)

UUID jednoznacznie identyfikujący każdy poszczególny komunikat. Nadawca generuje UUID i uzupełnia ten atrybut. Dane te nie są wykorzystywane w funkcjach użytkowych.

Tak

Workflow Identifier (Identyfikator przepływu pracy)

Identyfikator przepływu pracy jest UUID i powinien zostać wygenerowany przez państwo członkowskie zgłaszające zapytanie. Identyfikator ten jest następnie wykorzystywany we wszystkich komunikatach do celów korelacji przepływu pracy.

Tak

Sent At (Czas wysłania)

Data i godzina (UTC) wysłania komunikatu.

Tak

Timeout (Czas oczekiwania)

Jest to opcjonalny atrybut daty i godziny (w formacie UTC). Wartość ta będzie ustalona jedynie przez węzeł na potrzeby przekazywanych zapytań. Umożliwi to powiadomienie państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie o tym, kiedy nastąpi przekroczenie czasu oczekiwania dla zapytania. Wartość ta nie jest konieczna w MS2TCN_<x>_Req i wszystkich komunikatach odpowiedzi. Wartość ta nie jest obowiązkowa, dzięki czemu ta sama definicja nagłówka może być używana dla wszystkich typów komunikatów bez względu na to, czy wymagany jest atrybut timeoutValue.

Nie

From (Od)

Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego wysyłającego komunikat lub „UE”.

Tak

To (Do)

Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego, do którego komunikat jest wysyłany, lub „UE”.

Tak

Sprawdzenie dobrej reputacji

Zapytanie o sprawdzenie dobrej reputacji

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Requesting Competent Authority (Właściwy organ wysyłający zapytanie)

Właściwy organ, który wysłał zapytanie.

Tak

Transport Manager Details (Dane zarządzającego transportem)

Tak, w przypadku braku danych CPC

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z CPC.

Tak

First Name (Imię)

Pełne imię zarządzającego transportem zgodnie z certyfikatem kompetencji zawodowych (CPC).

Tak

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia zarządzającego transportem, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

Place of Birth (Miejsce urodzenia)

Miejsce urodzenia zarządzającego transportem.

Nie

CPC Details (Dane CPC)

Tak, w przypadku braku danych zarządzającego transportem

CPC Number (Numer CPC)

Numer certyfikatu kompetencji zawodowych

Tak

CPC Issue Date (Data wydania CPC)

Data wydania CPC, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)

Państwo wydania CPC, w formacie ISO 3166-1 alpha 2.

Tak


Odpowiedź na sprawdzenie dobrej reputacji

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w zapytaniu.

Tak

Requesting Competent Authority (Właściwy organ wysyłający zapytanie)

Właściwy organ, który wysłał zapytanie.

Tak

Responding Competent Authority (Właściwy organ przekazujący odpowiedź)

Właściwy organ, który odpowiedział na zapytanie.

Tak

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu wyszukiwania (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Found Transport Manager Details (Znalezione dane zarządzającego transportem)

Tak, jeżeli kod statusu to „znaleziono”

Family Name (Nazwisko)

Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.

Tak

First Name (Imię)

Pełne imię zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.

Tak

Date of Birth (Data urodzenia)

Data urodzenia zarządzającego transportem, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD), zgodnie z rejestrem.

Tak

Place of Birth (Miejsce urodzenia)

Miejsce urodzenia zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.

Tak

CPC Number (Numer CPC)

Numer certyfikatu kompetencji zawodowych, zgodnie z rejestrem.

Tak

CPC Issue Date (Data wydania CPC)

Data wydania CPC, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD), zgodnie z rejestrem.

Tak

CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)

Państwo wydania CPC, w formacie ISO 3166-1 alpha 2, zgodnie z rejestrem.

Tak

Total Managed Undertakings (Łączna liczba zarządzanych przedsiębiorców)

Liczba przedsiębiorców transportowych, z którymi zarządzający transportem jest powiązany.

Tak

Total Managed Vehicles (Łączna liczba zarządzanych pojazdów)

Łączna liczba pojazdów, z którymi zarządzający transportem jest powiązany.

Tak

Fitness (Zdolność do kierowania operacjami transportowymi)

Zgłoszenie statusu „zdolny” lub „niezdolny”.

Tak

End Date of Unfitness (Data końcowa niezdolności)

Data ustania niezdolności zarządzającego transportem, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD). Dotyczy, jeżeli pozycja „Zdolność do kierowania operacjami transportowymi” („Fitness”) ma wartość „niezdolny” („unfit”).

Nie

Search Method (Metoda wyszukiwania)

Metoda użyta w celu znalezienia zarządzającego transportem: NYSIIS, CPC, niestandardowa.

Tak

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy) – dla każdego znalezionego zarządzającego transportem

Tak, jeżeli liczba zarządzanych przedsiębiorców > 0

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego (nazwa i forma prawna), zgodnie z rejestrem.

Tak

Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)

Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.

Tak

Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Community Licence Status (Status licencji wspólnotowej)

Status licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Managed Vehicles (Liczba zarządzanych pojazdów)

Liczba zarządzanych pojazdów, zgodnie z rejestrem.

Tak

Powiadomienie o naruszeniu

Zapytanie o powiadomienie o naruszeniu

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Notifying Authority (Organ zgłaszający)

Właściwy organ, który wydał powiadomienie o naruszeniu.

Tak

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego, na którego konto rejestrowane jest naruszenie.

Tak

Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego.

Tak

Vehicle Registration Number (Numer rejestracyjny pojazdu)

Numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Tak

Vehicle Registration Country (Państwo rejestracji pojazdu)

Państwo, w którym dany pojazd jest zarejestrowany.

Tak

Serious Infringement (Poważne naruszenie)

Tak

Date of Infringement (Data naruszenia)

Data naruszenia przepisów, w formacie ISO 8601. (RRRR-MM-DD)

Tak

Category (Kategoria)

Kategoria naruszenia przepisów:

MSI – najpoważniejsze naruszenie

VSI – bardzo poważne naruszenie

SI – poważne naruszenie

Tak

Infringement Type (Rodzaj naruszenia)

Zgodnie z klasyfikacją w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/403

Tak

Date of Check (Data kontroli)

Data kontroli, podczas której stwierdzono naruszenie, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

Penalty Imposed (Nałożona sankcja) – za każde poważne naruszenie

Tak

Penalty Imposed Identifier (Identyfikator nałożonej sankcji)

Numer seryjny nałożonej sankcji.

Tak

Final Decision Date (Data ostatecznej decyzji)

Data ostatecznej decyzji o nałożeniu sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Tak

Penalty Type Imposed (Rodzaj nałożonej sankcji)

Należy wybrać:

101 – „Warning” (Upomnienie)

201 – „Temporary ban on cabotage operations” (Czasowy zakaz wykonywania przewozów kabotażowych)

202 – „Fine” (Grzywna)

203 – „Prohibition” (Zakaz)

204 – „Immoblisation” (Unieruchomienie)

102 – „Other” (Inne)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Nie

End Date (Data końcowa)

Data końcowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Nie

Is Executed (Wyegzekwowano?)

Tak/Nie

Tak

Penalty Requested (Wnioskowana sankcja) – za każde poważne naruszenie

Nie

Penalty Requested Identifier (Identyfikator wnioskowanej sankcji)

Numer seryjny wnioskowanej sankcji.

Tak

Penalty Type Requested (Rodzaj wnioskowanej sankcji)

Należy wybrać:

101 – „Warning” (Upomnienie)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Cofnięcie na stałe niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie licencji wspólnotowej)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence” (Cofnięcie na stałe licencji wspólnotowej)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations” (Zawieszenie wydania świadectw kierowców)

306 – „Withdrawal of driver attestations” (Cofnięcie świadectw kierowców)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse” (Uzależnienie wydania świadectw kierowców od warunków dodatkowych w celu zapobieżenia niewłaściwemu ich wykorzystaniu)

Tak

Duration (Czas trwania)

Czas trwania wnioskowanej sankcji (w dniach kalendarzowych).

Nie


Odpowiedź na powiadomienie o naruszeniu

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w zapytaniu.

Tak

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Właściwy organ, który wydał pierwotne powiadomienie o naruszeniu.

Tak

Licensing Authority (Organ wydający licencję)

Właściwy organ odpowiadający na powiadomienie o naruszeniu.

Tak

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu odpowiedzi na powiadomienie (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).

Nie

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Penalty Imposed (Nałożona sankcja)

Nie

Penalty Imposed Identifier (Identyfikator nałożonej sankcji)

Numer seryjny nałożonej sankcji (podany w identyfikatorze wnioskowanej sankcji w powiadomieniu o naruszeniu).

Tak

Authority Imposing Penalty (Organ nakładający sankcję)

Nazwa organu nakładającego sankcję.

Tak

Is Imposed (Czy została nałożona?)

Tak/Nie

Tak

Penalty Type Imposed (Rodzaj nałożonej sankcji)

Należy wybrać:

101 – „Warning” (Upomnienie)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence” (Cofnięcie na stałe niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence” (Tymczasowe cofnięcie licencji wspólnotowej)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence” (Cofnięcie na stałe licencji wspólnotowej)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations” (Zawieszenie wydania świadectw kierowców)

306 – „Withdrawal of driver attestations” (Cofnięcie świadectw kierowców)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse” (Uzależnienie wydania świadectw kierowców od warunków dodatkowych w celu zapobieżenia niewłaściwemu ich wykorzystaniu)

102 – „Other” (Inne)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Nie

End Date (Data końcowa)

Data końcowa nałożonej sankcji, w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Nie

Reason (Powód)

Powód ewentualnego nienałożenia sankcji.

Nie


Potwierdzenie powiadomienia o naruszeniu

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w powiadomieniu lub w odpowiedzi.

Tak

Status Code (Kod statusu)

Kod statusu potwierdzenia.

Tak

Status Message (Komunikat dotyczący statusu)

Tekst komunikatu dotyczącego statusu

Nie

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Dla IN_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu będącego adresatem komunikatu”.

Dla IR_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu potwierdzającego odbiór”.

Tak

Licensing Authority (Organ wydający licencję)

Dla IN_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu potwierdzającego odbiór”.

Dla IR_Ack: w przepisach pole to odpowiada „identyfikatorowi właściwego organu będącego adresatem komunikatu”.

Tak

Acknowledgement Type (Rodzaj potwierdzenia)

Określenie rodzaju potwierdzenia

Możliwe wartości:

„IN_Ack”

„IR_Ack”

Tak

Sprawdzenie licencji wspólnotowej

Zapytanie o sprawdzenie licencji wspólnotowej

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Organ wysyłający zapytanie.

Nie

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego, którego dotyczy zapytanie o dane licencji wspólnotowej.

Tak

Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej, której dotyczy zapytanie.

Tak

Vehicle Registration Number (Numer rejestracyjny pojazdu)

Numer rejestracyjny pojazdu, dla którego wydano uwierzytelniony odpis licencji wspólnotowej.

Nie


Odpowiedź na sprawdzenie licencji wspólnotowej

Obowiązkowe

Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.

Tak

Originating Authority (Organ wysyłający zapytanie)

Organ, który wysłał zapytanie.

Nie

Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)

Tak

Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)

Nazwa przedsiębiorcy transportowego (nazwa i forma prawna), zgodnie z rejestrem.

Tak

Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)

Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.

Tak

Community Licence Details (Dane licencji wspólnotowej)

Tak

Licence Number (Numer licencji)

Numer seryjny licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.

Tak

Licence Status (Status licencji)

Status licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem:

„Active” (Ważny)

„Suspended” (Zawieszony)

„Withdrawn” (Cofnięty)

„Expired” (Ważność wygasła)

„Lost/stolen” (Zgubiony/skradziony)

„Annulled” (Unieważniony)

„Returned” (Zwrócony)

Tak

Licence Type (Rodzaj licencji)

Rodzaj licencji wspólnotowej, zgodnie z rejestrem. Do wyboru:

„Community licence for passenger transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz osób)

„National licence for passenger transport” (Licencja krajowa na przewóz osób)

„Community licence for goods transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz towarów)

„National licence for goods transport” (Licencja krajowa na przewóz towarów)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa licencji wspólnotowej.

Tak

Expiry Date (Data ważności)

Data ważności licencji wspólnotowej.

Tak

Withdrawal Date (Data cofnięcia)

Data cofnięcia licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Date (Data zawieszenia)

Data zawieszenia licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Expiry Date (Data ustania zawieszenia)

Data ustania zawieszenia licencji wspólnotowej.

Nie

Managed Vehicles (Liczba zarządzanych pojazdów)

Liczba zarządzanych pojazdów, zgodnie z rejestrem.

Tak

Certified True Copy Details (Dane uwierzytelnionego odpisu)

Tak

Licence Number (Numer licencji)

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem (jest to numer licencji otrzymany w zapytaniu).

Tak

Licence Status (Status licencji)

Status uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem:

„Active” (Ważny)

„Suspended” (Zawieszony)

„Withdrawn” (Cofnięty)

„Expired” (Ważność wygasła)

„Lost/stolen” (Zgubiony/skradziony)

„Annulled” (Unieważniony)

„Returned” (Zwrócony)

Tak

Licence Type (Rodzaj licencji)

Typ uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej, zgodnie z rejestrem. Do wyboru:

„Community licence for passenger transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz osób)

„National licence for passenger transport” (Licencja krajowa na przewóz osób)

„Community licence for goods transport” (Licencja wspólnotowa na przewóz towarów)

„National licence for goods transport” (Licencja krajowa na przewóz towarów)

Tak

Start Date (Data początkowa)

Data początkowa uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Tak

Expiry Date (Data ważności)

Data ważności uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Tak

Withdrawal Date (Data cofnięcia)

Data cofnięcia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Date (Data zawieszenia)

Data zawieszenia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Nie

Suspension Expiry Date (Data ustania zawieszenia)

Data ustania zawieszenia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.

Nie


ZAŁĄCZNIK IV

TRANSLITERACJA I USŁUGI NYSIIS

1.   Algorytm NYSIIS wdrożony w węźle centralnym jest wykorzystywany do kodowania w rejestrze krajowym nazwisk wszystkich zarządzających transportem.

2.   Przy wyszukiwaniu w rejestrze za pośrednictwem funkcji CGR państwa członkowskie zawsze powinny korzystać z klucza NYSIIS jako podstawowego mechanizmu wyszukiwania zarządzającego transportem.

3.   Ponadto państwa członkowskie mogą stosować algorytm niestandardowy w celu uzyskania dodatkowych wyników.

4.   W wynikach wyszukiwania pojawi się informacja o tym, za pośrednictwem którego mechanizmu wyszukiwania (NYSIIS, CPC lub niestandardowego) znaleziono dany rekord.


ZAŁĄCZNIK V

WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

1.   Do wymiany komunikatów między węzłem centralnym a systemami krajowymi obowiązkowe jest korzystanie zawsze z HTTPS.

2.   W systemach krajowych używa się certyfikatów PKI dostarczonych przez Komisję na potrzeby zabezpieczenia przesyłania komunikatów między systemem krajowym a węzłem.

3.   W systemach krajowych należy wdrożyć jako minimum certyfikaty wykorzystujące algorytm skrótu podpisu SHA-2 (SHA-256) oraz klucz publiczny o długości 2 048 bitów.


ZAŁĄCZNIK VI

POZIOMY USŁUG

1.   Systemy krajowe muszą zapewniać następujące minimalne poziomy usług:

1.1.

Muszą być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.2.

Ich dostępność musi być monitorowana za pomocą komunikatu typu HEARTBEAT wysyłanego z węzła centralnego.

1.3.

Ich wskaźnik dostępności musi wynosić 98 % zgodnie z poniższą tabelą (dane liczbowe zaokrąglono do najbliższej jednostki):

Dostępność na poziomie

oznacza niedostępność

dziennie

miesięcznie

rocznie

98 %

przez 0,5 h

przez 15 h

przez 7,5 dnia

Zachęcając państwa członkowskie do przestrzegania wskaźnika dostępności dziennej, uznaje się jednak, że pewne niezbędne działania, takie jak utrzymanie systemu, wymagają wyłączenia systemu na czas dłuższy niż 30 minut. Jednakże miesięczne i roczne wskaźniki dostępności nie przestają obowiązywać.

1.4.

Systemy krajowe muszą odpowiadać na co najmniej 98 % zapytań przesyłanych im w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

1.5.

Przy przesyłaniu odpowiedzi na sprawdzenie dobrej reputacji, potwierdzeń powiadomień o naruszeniu oraz odpowiedzi na sprawdzenie licencji wspólnotowej zgodnie z załącznikiem VIII:

1.5.1.

Systemy krajowe muszą dostarczać odpowiedź na zapytania w ciągu 10 sekund.

1.5.2.

Globalny czas oczekiwania dla zapytania (czas, w którym osoba przesyłająca zapytanie może czekać na odpowiedź) nie może przekraczać 20 sekund.

1.5.3.

Systemy krajowe muszą być w stanie obsługiwać 6 komunikatów na sekundę.

1.6.

Systemy krajowe nie mogą przesyłać zapytań do węzła sieci ERRU z prędkością przekraczającą 2 zapytania na sekundę.

1.7.

Każdy system krajowy musi być w stanie poradzić sobie z potencjalnymi problemami technicznymi węzła centralnego lub systemów krajowych w innych państwach członkowskich. Problemy te obejmują między innymi:

a)

utratę połączenia z węzłem centralnym;

b)

brak odpowiedzi na zapytanie;

c)

otrzymanie odpowiedzi po upływie czasu oczekiwania na komunikat;

d)

otrzymanie niezamówionych komunikatów;

e)

otrzymanie nieważnych komunikatów.

2.   Węzeł centralny musi:

2.1.

Osiągać wskaźnik dostępności na poziomie 98 %.

2.2.

Dostarczać krajowym systemom powiadomienia o wszelkich błędach w postaci komunikatu odpowiedzi albo specjalnego komunikatu o błędzie. Systemy krajowe muszą natomiast odbierać takie specjalne komunikaty o błędach i posiadać eskalacyjny przepływ pracy w celu podjęcia wszelkich właściwych działań, aby skorygować zgłoszony błąd.

3.   Utrzymanie

Państwa członkowskie powiadamiają za pośrednictwem aplikacji internetowej pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich rutynowych czynnościach serwisowych najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem tych czynności, jeżeli jest to technicznie możliwe.


ZAŁĄCZNIK VII

REJESTROWANIE ZDARZEŃ I STATYSTYKI

1.   Niniejszy załącznik zawiera szczegółowe informacje o rejestrowaniu zdarzeń i o danych statystycznych gromadzonych w węźle centralnym, nie w państwach członkowskich.

2.   W celu zapewnienia prywatności dane przekazywane do celów statystycznych mają charakter anonimowy. Dane identyfikujące konkretnego zarządzającego transportem, przedsiębiorcę transportowego lub konkretny certyfikat kompetencji zawodowych nie mogą być dostępne do celów statystycznych.

3.   Rejestr zdarzeń stanowi zapis wszystkich operacji na potrzeby monitorowania i usuwania błędów oraz umożliwia wygenerowanie statystyk dotyczących tych operacji.

4.   Dane osobowe nie mogą być przechowywane w rejestrze dłużej niż 6 miesięcy. Informacje statystyczne są przechowywane bezterminowo.

5.   Dane statystyczne wykorzystywane do celów sprawozdawczości obejmują:

a)

państwo członkowskie zgłaszające zapytanie;

b)

państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie;

c)

rodzaj komunikatu;

d)

kod statusu odpowiedzi;

e)

daty i godziny komunikatów;

f)

czas odpowiedzi.


ZAŁĄCZNIK VIII

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ERRU

1.   SPRAWDZENIE DOBREJ REPUTACJI ZARZĄDZAJĄCYCH TRANSPORTEM

Przy sprawdzaniu za pośrednictwem systemu ERRU, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, czy zarządzający transportem nie został uznany w którymś z państw członkowskich za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, państwa członkowskie przeprowadzają wyszukiwanie rozproszone CGR, wysyłając zapytanie o sprawdzenie dobrej reputacji (Check Good Repute Request). Państwa członkowskie udzielające odpowiedzi odpowiadają, przesyłając odpowiedź na sprawdzenie dobrej reputacji (Check Good Repute Response).

2.   WYMIANA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRZEPISÓW

2.1.   Przy wymianie za pośrednictwem systemu ERRU informacji dotyczących poważnych naruszeń przepisów, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 lub art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, państwo członkowskie naruszenia powiadamia państwo członkowskie siedziby w przypadku co najmniej jednego naruszenia przepisów przez przedsiębiorcę transportowego, w ramach art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Powiadomienie odbywa się poprzez wysłanie zapytania o powiadomienie o naruszeniu (Infringement Notification Request).

2.2.   Zapytanie o powiadomienie o naruszeniu wysyła się jak najszybciej i nie później niż w ciągu sześciu tygodni od ostatecznej decyzji w danej sprawie. W zapytaniu podaje się szczegółowe informacje o naruszeniach, status nałożonych sankcji i ewentualnych wnioskowanych sankcji w państwie członkowskim siedziby.

2.3.   Państwo członkowskie siedziby odpowiada na zapytanie o powiadomienie o naruszeniu, wysyłając odpowiedź na powiadomienie o naruszeniu (Infringement Notification Response) jak najszybciej i nie później niż w ciągu sześciu tygodniu od ostatecznej decyzji w danej sprawie, i informując o tym, które z ewentualnych sankcji wnioskowanych przez państwo członkowskie naruszenia zostały nałożone. Jeśli nie nałożono takich sankcji, w odpowiedzi na powiadomienie o naruszeniu podaje się powód nienałożenia sankcji.

2.4.   We wszystkich przypadkach powiadomienie o naruszeniu potwierdza się poprzez potwierdzenie powiadomienia o naruszeniu (Infringement Notification Acknowledgment).

3.   SPRAWDZENIE LICENCJI WSPÓLNOTOWEJ

3.1.   Przy sprawdzeniu dostępności licencji wspólnotowej, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, państwo członkowskie może zażądać, poprzez zapytanie o sprawdzenie licencji wspólnotowej (Check Community Licence Request) wysyłane do państwa członkowskiego siedziby, informacji dotyczących licencji wspólnotowej, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

3.2.   Państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa udziela odpowiedzi, przesyłając odpowiedź na sprawdzenie licencji wspólnotowej (Check Community Licence Response).


Top