EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0537

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

OJ L 147, 2.6.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 275 - 276

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/537/oj

2.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 537/2011

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową


KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizm przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych powinien gwarantować, że ilość, na którą co roku przyznawane są licencje indywidualnym producentom i importerom, nie przekracza 130 % rocznej średniej obliczonego poziomu substancji kontrolowanych, na które dani producenci lub importerzy otrzymali pozwolenie dotyczące nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w latach 2007–2009, oraz że całkowita ilość substancji, dopuszczona do stosowania rocznie w ramach licencji, w tym licencji na wodorochlorofluorowęglowodory zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, nie przekracza 110 ton potencjału niszczenia ozonu (zwanego dalej „ODP”).

(2)

Całkowite ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych – obliczone na podstawie produkcji i przywozu objętych licencją w okresie odniesienia – dla przedsiębiorstw, które produkowały lub dokonywały przywozu takich substancji w ramach licencji w latach 2007–2009, nie mogą przekroczyć 77 243,181 kilograma ODP.

(3)

Ilość brakującą do zrealizowania maksymalnej ilości 110 ton ODP (32 756,819 kilograma ODP) oraz ilości nieobjęte deklaracjami złożonymi przez przedsiębiorstwa, które produkowały lub dokonywały przywozu takich substancji w ramach licencji w latach 2007–2009, należy przyznawać przedsiębiorstwom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz w okresie odniesienia 2007–2009. Mechanizm przyznawania powinien zapewniać stosowną część ilości, które mają zostać przyznane, wszystkim przedsiębiorstwom ubiegającym się o przyznanie nowych kwot.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty kontrolowanych substancji dla celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych przyznaje się zgodnie z mechanizmem ustanowionym w załączniku tym producentom i importerom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz w latach 2007–2009.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Mechanizm przyznawania kwot

1.   Określanie ilości przyznawanych przedsiębiorstwom, którym nie wydano licencji na produkcję lub przywóz substancji kontrolowanych dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w latach 2007–2009 (nowym przedsiębiorstwom)

Każde przedsiębiorstwo, któremu wydano licencję na produkcję lub przywóz substancji kontrolowanych dla celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w latach 2007–2009, otrzymuje kwotę odpowiadającą ilości określonej w deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, nieprzekraczającą 130 % rocznej średniej obliczonego poziomu substancji kontrolowanych, na które dane przedsiębiorstwo otrzymało licencję w latach 2007–2009.

Suma tych przyznanych ilości jest odejmowana od 110 ton ODP w celu określenia ilości, która zostanie przyznana nowym przedsiębiorstwom (ilość przyznawana w fazie 1).

2.   Faza 1

Każde nowe przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę odpowiadającą ilości określonej w deklaracji, lecz nieprzekraczającą proporcjonalnego udziału w ilości przyznawanej w ramach fazy 1. Proporcjonalny udział oblicza się, dzieląc przez 100 liczbę nowych przedsiębiorstw. Suma kwot przyznanych w ramach fazy 1 jest odejmowana od ilości przyznawanej w fazie 1, aby określić ilość przyznawaną w fazie 2.

3.   Faza 2

Każde nowe przedsiębiorstwo, któremu w fazie 1 nie przyznano 100 % ilości, o którą dane przedsiębiorstwo wystąpiło w deklaracji, otrzymuje dodatkowy przydział odpowiadający różnicy pomiędzy ilością, o którą wystąpiło, a ilością przyznaną mu w fazie 1, która jednak nie przekracza proporcjonalnego udziału w ilości przyznawanej w fazie 2. Proporcjonalny udział oblicza się, dzieląc przez 100 liczbę nowych przedsiębiorstw kwalifikujących się do przydziału w fazie 2. Suma kwot przyznanych w ramach fazy 2 jest odejmowana od ilości przyznawanej w fazie 2, aby określić ilość przyznawaną w fazie 3.

4.   Faza 3

Powtarza się analogicznie fazę 2 do momentu, gdy pozostająca do przyznania ilość w kolejnej fazie jest mniejsza niż 1 tona ODP.


Top