15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

275


32011R0537


L 147/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.06.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 537/2011

od 1. lipnja 2011.

o mehanizmu za raspodjelu količina kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (1), a posebno treći podstavak njezinog članka 10. stavka 6.,

budući da:

(1)

Mehanizam za raspodjelu količina kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu trebao bi osigurati da količine koje se godišnje odobre u okviru dozvola za pojedinačne proizvođače i uvoznike ne prijeđu 130 % od godišnjeg prosjeka izračunane razine kontroliranih tvari za koje se proizvođaču ili uvozniku izdaju dozvole za neophodne laboratorijske i analitičke primjene u godinama 2007. do 2009. i da količine koje se godišnje odobre u okviru dozvola, uključujući dozvole za klorofluorougljikovodike u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, ne prijeđu 110 tona potencijala iscrpljivanja ozona (dalje u tekstu „ODP”).

(2)

Ukupne količine kontroliranih tvari odobrenih za laboratorijsku i analitičku primjenu za poduzeća koja su proizvodila ili uvozila u okviru dozvola u godinama 2007. do 2009. ne može preći 77 243,181 ODP kilograma, izračunano na temelju proizvodnje i uvoza u okviru dozvole u referentnom razdoblju.

(3)

Razliku do maksimalne količine 110 ODP tona (32 756,819 ODP kilograma), kao i količine za koje poduzeća koja su u godinama 2007. do 2009. proizvodila i uvozila u okviru dozvola nisu dostavila izjave, treba dodijeliti poduzećima kojima u referentnom razdoblju 2007. do 2009. nisu izdane dozvole za proizvodnju ili uvoz. Mehanizam za raspodjelu treba osigurati da sva poduzeća koja traže novu kvotu dobiju odgovarajući dio količine predviđene za raspodjelu.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 25. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kvote za kontrolirane tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu dodjeljuju se proizvođačima i uvoznicima kojima u godinama 2007. do 2009. nisu izdane proizvodne ili uvozne dozvole u skladu s mehanizmom iz Priloga.

Članak 2.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. lipnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 1.


PRILOG

Mehanizam za raspodjelu

1.   Utvrđivanje količine za dodjelu poduzećima kojima u godinama 2007. do 2009. nisu bile izdane dozvole za proizvodnju ili uvoz kontroliranih tvari za neophodne laboratorijske i analitičke primjene (nova poduzeća)

Svako poduzeće kojemu su u godinama 2007. do 2009. bile izdane dozvole za proizvodnju ili uvoz kontroliranih tvari za neophodne laboratorijske i analitičke primjene dobiva kvotu koja odgovara količini zatraženoj u njegovoj izjavi iz članka 10. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, ali koja ne smije prekoračiti 130 % godišnjeg prosjeka izračunane razine kontroliranih tvari za koje su tom poduzeću izdane dozvole u godinama 2007. do 2009.

Zbroj tih dodijeljenih količina oduzima se od 110 ODP tona da bi se odredila količina koja će se dodijeliti novim poduzećima (količina za raspodjelu u fazi 1.).

2.   Faza 1.

Svakom se novom poduzeću dodjeljuje količina koja odgovara količini zatraženoj u njegovoj izjavi, ali ne više od razmjernog udjela u količini za raspodjelu u fazi 1. Razmjerni udio izračuna se tako da se broj 100 podijeli s brojem novih poduzeća. Zbroj kvota raspodijeljenih u fazi 1. oduzima se od količine za raspodjelu u fazi 1. da bi se utvrdila količina za raspodjelu u fazi 2.

3.   Faza 2.

Svako novo poduzeće koje u fazi 1. nije dobilo 100 % od količine zatražene u njegovoj izjavi dobiva dodatnu količinu koja odgovara razlici između zatražene količine i količine dobivene u fazi 1., ali ta količina ne smije prekoračiti razmjerni udio u količini za raspodjelu u fazi 2. Razmjerni udio izračunava se tako da se broj 100 podijeli s brojem novih poduzeća koja ispunjavaju uvjete za dodjelu u fazi 2. Zbroj kvota raspodijeljenih u fazi 2. oduzima se od količine za raspodjelu u fazi 2., da bi se utvrdila količina za raspodjelu u fazi 3.

4.   Faza 3.

Faza 2. analogno se ponavlja sve dok preostala količina za raspodjelu u sljedećoj fazi ne bude manja od 1 ODP tone.