EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0076

Dyrektywa Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich

OJ L 157, 30.4.2004, p. 106–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/76/oj

32004L0076Dziennik Urzędowy L 157 , 30/04/2004 P. 0106 - 0113


Dyrektywa Rady 2004/76/WE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniająca dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich [4] ustanawia zniesienie opodatkowania tych płatności w Państwie Członkowskim, w którym one powstają, jednocześnie zapewniając, że płatności te podlegają opodatkowaniu w Państwie Członkowskim tylko raz.

(2) Zastosowanie dyrektywy 2003/49/WE może spowodować trudności budżetowe w Republice Czeskiej, Łotwie, Litwie, Polsce i Słowacji, biorąc pod uwagę stawki podatku potrącanego u źródła stosowane na mocy prawa krajowego i na podstawie konwencji w sprawie opodatkowania dochodu i kapitału, a także uzyskanych w ten sposób dochodów.

(3) Dlatego należy przyznać tym państwom przystępującym tymczasowe zezwolenie na niestosowanie niektórych przepisów dyrektywy 2003/49/WE dotyczących, w przypadku Łotwy i Litwy, odsetek i należności licencyjnych, aw przypadku Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji, tylko należności licencyjnych, do daty stosowania określonej w art. 17 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [5].

(4) Środek przewidziany w niniejszej dyrektywie nie jest dostosowaniem w rozumieniu art. 57 Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(5) Ponieważ Państwa Członkowskie są zobowiązane do zaliczenia pobranych podatków z tytułu zapłaty odsetek i należności licencyjnych, konieczne jest zapewnienie, aby dyrektywa ta została transponowana do dnia wejścia w życie Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(6) Przepisy niniejszej dyrektywy muszą mieć zastosowanie od dnia przystąpienia nowych Państw Członkowskich. Z uwagi na pilność tej kwestii, wyjątek od sześciotygodniowego terminu przewidzianego w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, jest uzasadniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 6 dyrektywy 2003/49/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Regulacje przejściowe dla Republiki Czeskiej, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii oraz Słowacji"

2) ustępy 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Grecji, Łotwie, Polsce i Portugalii zezwala się na niestosowanie przepisów art. 1 do daty stosowania określonej w art. 17 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [6]. Przez ośmioletni okres przejściowy, rozpoczynający się w wyżej wymienionym dniu, stawka podatku w odniesieniu do wypłat odsetek lub należności licencyjnych dokonanych na rzecz spółki powiązanej innego Państwa Członkowskiego lub na rzecz stałego zakładu spółki powiązanej Państwa Członkowskiego, znajdującego się w innym Państwie Członkowskim, nie może przekraczać 10 % w okresie pierwszych czterech lat oraz 5 % w okresie ostatnich czterech lat.

Litwie zezwala się na niestosowanie przepisów art. 1 do daty stosowania określonej w art. 17 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Przez sześcioletni okres przejściowy, rozpoczynający się w wyżej wymienionym dniu, stawka podatku w odniesieniu do wypłat należności licencyjnych dokonanych na rzecz spółki powiązanej innego Państwa Członkowskiego lub na rzecz stałego zakładu spółki powiązanej Państwa Członkowskiego, znajdującego się w innym Państwie Członkowskim, nie może przekraczać 10 %. W okresie pierwszych czterech lat sześcioletniego okresu przejściowego, stawka podatku w odniesieniu do wypłat odsetek dokonanych na rzecz spółki powiązanej innego Państwa Członkowskiego lub na rzecz stałego zakładu znajdującego się w innym Państwie Członkowskim, nie może przekraczać 10 %; a w okresie kolejnych dwóch lat, stawka podatku w odniesieniu do takich wypłat odsetek nie może przekraczać 5 %.

Hiszpanii i Republice Czeskiej zezwala się, tylko w odniesieniu do należności licencyjnych, na niestosowanie przepisów art. 1 do daty stosowania określonej w art. 17 ust. 2 i 3 dyrektywy 2003/48/WE. Przez sześcioletni okres przejściowy, rozpoczynający się w wyżej wymienionym dniu, stawka podatku w odniesieniu do wypłat należności licencyjnych dokonanych na rzecz spółki powiązanej innego Państwa Członkowskiego lub na rzecz stałego zakładu spółki powiązanej Państwa Członkowskiego, znajdującego się w innym Państwie Członkowskim, nie może przekraczać 10 %. Słowacji zezwala się, tylko w odniesieniu do należności licencyjnych, na niestosowanie przepisów art. 1 w dwuletnim okresie przejściowym, rozpoczynającym się w dniu 1 maja 2004 r.

Jednakże niniejsze regulacje przejściowe obowiązują z zastrzeżeniem dalszego stosowania jakichkolwiek stawek podatku niższych niż stawki określone w akapicie pierwszym, drugim i trzecim, przewidzianych w dwustronnych umowach zawartych między Republiką Czeską, Grecją, Hiszpanią, Łotwą, Litwą, Polską, Portugalią lub Słowacją oraz innymi Państwami Członkowskimi. Przed końcem każdego okresu przejściowego, wymienionego w niniejszym ustępie, Rada może zadecydować jednomyślnie, na wniosek Komisji, o możliwym przedłużeniu tych wspomnianych okresów przejściowych.

2. W przypadku gdy spółka Państwa Członkowskiego lub stały zakład spółki Państwa Członkowskiego, znajdujący się w tym Państwie Członkowskim:

- otrzymuje odsetki lub należności licencyjne ze spółki powiązanej z Grecji, Łotwy, Litwy, Polski lub Portugalii,

- otrzymuje należności licencyjne ze spółki powiązanej z Republiki Czeskiej, Hiszpanii lub Słowacji,

- otrzymuje odsetki lub należności licencyjne od stałego zakładu spółki powiązanej Państwa Członkowskiego, który znajduje się w Grecji, Łotwie, Litwie, Polsce lub Portugalii, lub

- otrzymuje należności licencyjne od stałego zakładu spółki powiązanej Państwa Członkowskiego, który znajduje się w Republice Czeskiej, Hiszpanii lub Słowacji,

pierwsze Państwo Członkowskie uwzględnia kwotę równą podatkowi płaconemu od tego dochodu zgodnie z ust. 1, w Republice Czeskiej, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Polsce, Portugalii lub Słowacji, jako potrącenie z podatku od dochodu spółki lub stałego zakładu, który otrzymał ten dochód.

3. Potrącenie przewidziane w ust. 2, nie może przekraczać niższej z dwóch następujących kwot:

a) podatku płaconego od takiego dochodu na podstawie ust. 1 w Republice Czeskiej, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Polsce, Portugalii lub Słowacji, lub

b) tej części podatku od dochodu spółki lub stałego zakładu, który otrzymał odsetki lub należności licencyjne, obliczonego przed potrąceniem, który jest związany z tymi płatnościami na mocy prawa krajowego Państwa Członkowskiego, do którego należy spółka lub w którym znajduje się stały zakład.".

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w dniu jej wejścia w życie. Przekazują one niezwłocznie Komisji tekst tych przepisów, wraz z tabelą korelacji pomiędzy tymi środkami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie tylko z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady

M. McDowell

Przewodniczący

[1] Dz.U. C.

[2] Dz.U. C.

[3] Dz.U. C.

[4] Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 49.

[5] Dz.U. L 157 z 23.6.2003, str. 38.

[6] Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38.

--------------------------------------------------

Top